GORSKO KOLESARJENJE V NARAVNEM OKOLJU

GORSKO KOLESARJENJE V NARAVNEM OKOLJU - navade,
značilnosti voženj in razumevanje problematike kolesarjenja v
naravnem okolju pri slovenskih gorskih kolesarjih
Končno poročilo raziskave
Peter Zajc, univ. dipl. geog.
dr. Nejc Berzelak, univ. dipl. soc.
Na fotografiji: Singletrail park Jamnica (foto: Aleš Fevžer, arhiv RRA Koroška)
Slovenj Gradec, maj 2014
Povzetek
Ciljna populacija ankete so bili posamezniki, ki se vsaj občasno ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem.
Zaradi nerazpoložljivosti ustreznega vzorčnega okvira (seznama gorskih kolesarjev) smo izvedli
spletno anketo s splošnim vabilom preko spletnih komunikacijskih kanalov. Anketa zato verjetno
zajema predvsem skupino aktivnejših gorskih kolesarjev, ki spremljajo specializirane spletne medije
oziroma so prisotni na družbenem omrežju Facebook.
Anketiranci v več kot v 90 % navajajo, da uživajo v gorskem kolesarjenju po poteh v naravnem okolju,
v več kot 85 % pa po spustih po enoslednicah. Skoraj 95 % anketirancem je pri vožnji pomembno
doživljanje narave, kar jim je v povprečju bolj pomembno, kot pa hitrost vožnje.
Vožnja z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju tako ni nekaj občasnega, ampak je v samem
bistvu gorskega kolesarjenja kot načina doživljanja narave in preživljanja prostega časa.
Večina anketirancev v celoti zavrača trditev, da bi se manj vozili po poteh v naravnem okolju, če bi se
globa za vožnjo po teh poteh poenotila in zvišala kot je to npr. predlagal prvotni osnutek Zakona o
spremembah Zakona o ohranjanju narave. Vendar pa se velika večina anketirancev, skoraj 85 %,
strinja, da bi se več vozili po poteh namenjenih gorskim kolesarjem, če bi bilo urejenih in vzdrževanih
več takih poti. Hkrati se jih skoraj dve tretjini strinjata, da bi se v tem primeru manj vozili po poteh v
naravnem okolju, na katerih vožnja ni izrecno dovoljena.
Izkušnje iz tujine in odgovori anketirancev potrjujejo, da je potrebno tokove uporabnikov v prostoru
urejevati in ne prepovedovati. To zahteva oblikovanje učinkovitih mehanizmov spodbujanja gorskega
kolesarjenja, tudi finančnih, na območjih, kjer je ta dejavnost družbeno sprejemljiva, ter omejevanje
zgolj na manjših območjih, kjer je družbeno manj sprejemljiva in se nadzor lahko tudi učinkovito vrši.
S tem lahko že na kratek rok pripomoremo tudi k omejevanju tokov uporabnikov v prostoru, kjer je
gorsko kolesarjenje družbeno manj sprejemljivo. Obstoječi način urejanja v Sloveniji, ki temelji zgolj
na prepovedovanju, je neučinkovit.
Med anketiranci je bilo 91 % moških in 9 % žensk. Približno polovica (49,1 %) anketirancev je članov
katerega izmed društev ali zveze društev, ki med svoje dejavnosti uvrščajo tudi razvoj kolesarstva.
Nekaj več kot polovica anketirancev običajno gorsko kolesari samih. Skoraj polovica anketirancev ne
pozna vsebine nobenega izmed priporočil gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom (npr.
IMBA, Komisije za turno kolesarstvo PZS …).
Odgovori anketirancev o organiziranem ukvarjanju z gorskim kolesarjenjem nakazujejo, da je
predvsem pred slovensko gorskokolesarsko skupnostjo v najširšem pomenu izziv, kako gorsko
kolesarjenje približati vsem starostnim, spolnim in družbenim skupinam ter tudi skozi takšno
organiziranost spodbujati načrtno vzpostavljanje in vzdrževanje poti, izobraževanje uporabnikov ter
razvijati gorsko kolesarjenje in kolesarstvo kot eno izmed trajnostnih oblik športne, rekreativne,
tekmovalne in turistične dejavnosti ter kot družbeno pomembno aktivnost in ekonomsko dejavnost.1
1
Pismo o nameri, URL: http://www.mtb.si/novice/2008-kolesarsko-turisticno-pismo-o-nameri.html, citirano
21. 4. 2014
Kazalo
1
2
3
4
UVOD ........................................................................................................................ 1
METODOLOGIJA......................................................................................................... 3
DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV............................................................ 4
UKVARJANJE Z GORSKIM KOLESARJENJEM ................................................................. 5
POGOSTOST UKVARJANJA Z GORSKIM KOLESARJENJEM ......................................................................... 5
OPREMA .................................................................................................................................... 6
ORGANIZIRANO IN TEKMOVALNO UKVARJANJE ................................................................................... 7
ČLANSTVO V KOLESARSKIH ZDRUŽENJIH............................................................................................. 7
5
ZNAČILNOSTI GORSKOKOLESARSKIH VOŽENJ ............................................................. 8
NAČINI VOŽNJE ............................................................................................................................ 8
KOLESARSKI PARKI ........................................................................................................................ 9
KOLESARJENJE PO OBSTOJEČIH POTEH V NARAVNEM OKOLJU ................................................................. 9
6
PROBLEMATIKA KOLESARJENJA V NARAVNEM OKOLJU............................................ 10
KONFLIKTI Z DRUGIMI UPORABNIKI ................................................................................................ 10
ZAKONSKE OMEJITVE IN SMERNICE................................................................................................. 10
UKREPI ZA UREJANJA VOŽNJE Z GORSKIM KOLESOM V NARAVNEM OKOLJU ............................................. 11
7
8
KOMENTAR.............................................................................................................. 13
PRILOGA - ANKETNI VPRAŠALNIK ............................................................................. 15
1 Uvod
Urejanje odnosov in aktivnosti različnih deležnikov v prostoru naj bi temeljilo na objektivnih podatkih
in argumentih. Vendar neredko zaradi pomanjkanja objektivnih podatkov, tudi v strokovnih krogih,
argumentiranja temeljijo na subjektivnih, včasih emocionalnih ocenah in na načelu previdnosti.
Zakonodaja, organizacijski in finančni vložki javnega ter zasebnega sektorja v urejanje gorskega
kolesarjenja v Sloveniji ne sledijo rasti popularnosti gorskega kolesarjenja v Sloveniji ter trendom v
kolesarskem turizmu v tujini. To se odraža tudi v pomanjkanju strokovne in znanstvene literature s
področja gorskega kolesarjenja.
S pričujočo raziskavo želimo delno pripomoči k objektivnejšim podatkom v razpravi o urejanju
gorskega kolesarjenja kot aktivnosti v naravnem okolju ter podati informativen vpogled v navade,
značilnosti voženj in razumevanje problematike kolesarjenja v naravnem okolju pri slovenskih gorskih
kolesarjih.
Razvoj sodobnih gorskokolesarskih poti temelji na poteh v naravnem okolju, t.i. enoslednicah, kar
potrjujejo primeri razvitih gorskokolesarskih destinacij iz tujine (npr. Škotska, Tirolska, ZDA …) ter
tržnih raziskav1. Enoslednice (angleško singletrails) so razgibane, ožje kolesarske poti v naravnem
okolju, širine od okoli 40 cm do okoli 150 cm z vozno površino izključno iz naravnih, lokalno prisotnih
materialov, namenjene gorskemu kolesarjenju. Po svojem bistvu so zelo podobne planinskim ali
drugim pohodnim potem, le da so namenjene gorskim kolesarjem.
Na primeru Koroške (Zajc et al, 2012)2, ki v Sloveniji velja za eno bolj prepoznavnih destinacij za
gorsko kolesarjenje, avtorji ugotavljajo, da:
• razen izjem so se poti označevale sporadično, nenačrtno, brez modela nadaljnjega
vzdrževanja in trženja;
• poti skoraj izključno potekajo po makadamskih in asfaltnih cestah, speljane so neatraktivno z
vidika doživljanja/doživetja, kar je z vidika sodobnega gorskega kolesarjenja neatraktivno;
• številne poti so bile oblikovane brez jasno definirane ciljne skupine uporabnikov, kar se je
odražalo tudi v trasi poti;
• poti kljub številnim marketinškim aktivnostim niso doživele uspeha oziroma niso zaživele.
Umeščanje sodobnih, atraktivnih, doživljajskih poti v Sloveniji dodatno ovira gorskemu kolesarjenju
nenaklonjena in kompleksna zakonodaja. Vsaka človeška dejavnost ima vpliv na okolje in naravo, pri
čemer gorsko kolesarjenje ni izjema. Pomembno je, da se tega zavedamo in upoštevamo pri razvoju
in umeščanju mreže kolesarske infrastrukture v prostor z namenom zmanjšanja neželenih vplivov na
naravo, okolje ter potencialnih konfliktov z drugimi uporabniki prostora in lastniki zemljišč.
Kot ugotavljajo predstavniki enajstih slovenskih organizacij s področja kolesarstva in turizma,
podpisniki pisma1 o nameri po usklajenem in celovitem delovanju za načrtni razvoj gorskega
1
Radsport-Branchenstudie 2010 – Zubehör. 2010. Delius KIasing. 122 str.
Zajc P.,Obu M., Obu M. 2012. Kolesarjenje in pohodništvo na Koroškem – strokovne podlage za integralni
turistični proizvod. 84 str. URL:
http://odprimopoti.si/doc/rdo%20koroska_itp%20kolesarjenje%20in%20pohodnistvo_strokovne%20podlage_v
4_2.pdf, citirano 19. 4. 2014
2
1
kolesarstva in kolesarjenja, je gorsko kolesarjenje potrebno urejati in ne prepovedovati. Tako bomo
že kratkoročno dosegli usmerjanje tokov uporabnikov, ustvarili bomo pogoje za razvoj trajnostnih
turistični proizvodov, kar bo imelo za posledico ustvarjanje novih delovnih mest. Z načrtnim
spodbujanjem vključevanja vseh starostnih, socialnih in družbenih skupin bomo uspešno vplivali na
dobro počutje in zdravje državljank in državljanov Slovenije ter neposredno in posredno zmanjšali
izdatke javne zdravstvene blagajne.
Na fotografiji: Otroški dan, Black Hole Bike Fest 2013 (foto: Peter Zajc)
1
Pismo o nameri, URL: http://www.mtb.si/novice/2008-kolesarsko-turisticno-pismo-o-nameri.html, citirano
21. 4. 2014
2
2 Metodologija
Ciljna populacija ankete so bili posamezniki, ki se vsaj občasno ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem.
Zaradi nerazpoložljivosti ustreznega vzorčnega okvira (seznama gorskih kolesarjev), smo izvedli
spletno anketo s splošnim vabilom. Vabilo je bilo objavljeno na spletnih mestih MTB.si (novice),
Bicikel.com (novice), spletnem forumu Tabla (http://tabla.mtb.si/) ter socialnem omrežju Facebook
(MTB.si, Bicikel.com). Povezavo do ankete so kasneje objavili tudi skrbniki spletnih strani
Turnokolesarskega odseka PZS, Planinske zveze Slovenije, Gore in ljudje in nekaterih drugih.
Uporabljen vzorec ne omogoča statistično veljavnega posploševanja rezultatov, saj izbor
posameznikov ni bil slučajen, verjetnosti njihovega izbora niso znane in ni mogoče z gotovostjo
preprečiti večkratnega sodelovanja istih oseb. Analiza dostopov do ankete sicer ne kaže očitnih
poskusov namernega izkrivljanja rezultatov v obliki velikega števila večkratnih sodelovanj.
Zbiranje podatkov je potekalo od 9. 3. 2014 do 14. 4. 2014. Anketo je pričelo izpolnjevati 2.247
anketirancev. V postopku priprave baze podatkov je bilo izločenih 15 % zapisov, ki niso ustrezali
kriterijem kakovosti, predvsem zaradi prekinitve sodelovanja pred zaključkom ali izpolnitve manj kot
polovice ustreznih vprašanj. Skladno z opredelitvijo ciljne populacije so bili iz podrobnejših analiz
izločeni tudi anketiranci, ki se z gorskim kolesarjenjem ne ukvarjajo (5 %). Skupno število ustreznih
anketirancev, ki so bili vključeni v analizo, je tako 1.809.
Rezultate je zato treba obravnavati predvsem kot informativen vpogled v stanje in stališča določene
skupine gorskih kolesarjev, ki se verjetno s to aktivnostjo ukvarja nadpovprečno pogosto in spremlja
specializirane spletne medije oz. je vključena v socialno omrežje Facebook. Anketa ponuja tudi
obetavno izhodišče za nadaljnje raziskave, ki bodo omogočile boljše razumevanje in razvoj gorskega
kolesarjenja v Sloveniji. Pripravljenost za sodelovanje v morebitnih novih raziskavah je namreč
izrazilo 70 % anketirancev.
3
3 Demografske značilnosti anketirancev
Med anketiranci, ki se kdaj ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem kot aktivnostjo v naravi, je bilo 91 %
moških in 9 % žensk. Njihova povprečna starost je bila 33,4 let (standardni odklon 10,5). Najmlajši
anketiranec je bil star 12 in najstarejši 82 let. Tabela 3.1 prikazuje še socio-demografsko strukturo
sodelujočih glede na regijo stalnega prebivališča in zaposlitveni status.
Tabela 3.1: Struktura anketirancev glede na regijo stalnega prebivališča in zaposlitveni status.
Odstotek
anketirancev
Regija
Zaposlitveni status
Odstotek
anketirancev
Gorenjska
17,6
Učenec, dijak, študent
24,1
Goriška
11,0
Zaposlen
68,0
Jugovzhodna Slovenija
3,7
Brezposeln
6,6
Koroška
6,7
Upokojenec
1,3
Notranjsko-kraška
2,9
Skupaj
Obalno-kraška
3,6
Osrednjeslovenska
Število anketirancev: 1.808
29,2
Podravska
8,3
Pomurska
1,9
Savinjska
9,7
Spodnjeposavska
2,5
Zasavska
2,3
Izven Slovenije
0,7
Skupaj
100,0
100,0
Število anketirancev: 1.807
4
4 Ukvarjanje z gorskim kolesarjenjem
Več kot polovica anketirancev se z gorskim kolesarjenjem ukvarja med dvema in desetimi leti (Slika
4.1), desetina pa več kot dvajset let. Le približno 3 % anketirancev se je s to aktivnostjo pričelo
ukvarjati šele pred enim letom ali manj. Ta delež je skladen s pričakovanjem, da so v anketi sodelovali
predvsem tisti, ki več časa posvečajo gorskem kolesarjenju in so bolj angažirani v spremljanju
specializiranih spletnih medijev.
Slika 4.1: Število let ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem.
Število anketirancev: 1.808
Na fotografiji: Black Hole maraton, Black Hole Bike Fest 2013 (foto: Peter Zajc)
5
Pogostost ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem
V anketi so sodelovali predvsem aktivni gorski kolesarji. Več kot dve tretjini anketirancev v kolesarski
sezoni (pomlad, poletje in jesen) gorsko kolesarita vsaj nekajkrat tedensko (Slika 4.2). Za gorskega
kolesarja se je opredelilo 91 % sodelujočih; izjeme so predvsem med posamezniki, ki so se s to
aktivnostjo pričeli ukvarjati šele v zadnjem letu ali pa gorsko kolesarijo le občasno, torej nekajkrat
letno ali nekajkrat mesečno.
Slika 4.2: Pogostost ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem.
Število anketirancev: 1.809
Oprema
Tabela 4.1 prikazuje vrste gorskih koles, ki jih imajo anketiranci. Najpogostejši vrsti sta
polnovzmeteno all mountain / enduro kolo ter hardtail kolo. Nekaj več kot petina anketirancev (22 %)
ima več kot eno vrsto gorskega kolesa.
Tabela 4.1: Vrste gorskih koles, ki jih imajo anketiranci.
Odstotek
anketirancev
Vrsta gorskega kolesa
Hardtail (brez vzmetenja ali
vzmetenje samo spredaj)
45,2
Polnovzmeteno XC (vzmetenje
spredaj in zadaj do 100 mm)
8,8
Polnovzmeteno all mountain /
enduro (vzmetenje spredaj in
zadaj 100–160 mm)
49,6
Freeride / DH (vzmetenje spredaj
in zadaj več kot 160 mm)
23,2
Ima eno vrsto kolesa
77,5
Ima dve ali več vrst koles
22,5
Število anketirancev: 1.805
Opomba: Anketiranci so lahko izbrali več vrst koles,
zato vsota odstotkov ni enaka 100.
6
Organizirano in tekmovalno ukvarjanje
Večina anketirancev se v zadnjih dveh letih ni aktivno udeležila nobene izmed vrst gorskokolesarskih
dogodkov, navedenih v spodnji tabeli (Tabela 4.2). Nobenega takšnega dogodka se namreč ni
udeležilo 58 % anketirancev. Največ jih je aktivno sodelovalo na organiziranih vzponih z gorskimi
kolesi, ki se jih je vsaj enkrat udeležila približno četrtina vseh anketirancev. Obiskovanje organiziranih
in tekmovalnih dogodkov je pogostejše med 12 % tistih, ki imajo licenco tekmovalca Kolesarske zveze
Slovenije.
Tabela 4.2: Aktivna udeležba (kolesarjenje) na organiziranih dogodkih v zadnjih dveh letih.
Odstotek anketirancev
Vrsta dogodka
Z licenco
tekmovalca
Organiziran vzpon z gorskimi kolesi
36,8
24,6
26,1
Organiziran gorskokolesarski maraton
38,2
10,5
13,9
Tekma v olimpijskem krosu
35,9
0,7
5,0
Enduro tekma
32,7
4,8
8,2
Tekma v spustu
39,1
4,1
8,4
8,2
65,1
58,2
Niso aktivno sodelovali na nobeni izmed teh vrst
dogodkov
Brez licence
tekmovalca
Skupaj
(z in brez
licence)
Število anketirancev: 1.806
Opomba: Anketiranci so se lahko udeležili več vrst dogodkov, zato vsota odstotkov ni enaka 100. Licenco tekmovalca ima 12.2 %
vseh anketirancev.
Članstvo v kolesarskih združenjih
Približno polovica (49 %) anketirancev je članov katerega izmed društev ali zveze društev, ki med
svoje dejavnosti uvrščajo tudi razvoj kolesarstva. (Tabela 4.3). Nekaj več kot četrtina jih je včlanjena v
Planinsko zvezo Slovenije, petina pa v enega izmed klubov Kolesarske zveze Slovenije. Manjši delež jih
je vključenih v turnokolesarske odseke planinskih društev. Z razvojem kolesarstva se ukvarjajo tudi
druga društva, ki niso del ene izmed dveh nacionalnih zvez; v takšna društva je včlanjenih slabih 15 %
anketirancev.
Tabela 4.3: Članstvo v kolesarskih združenjih.
Odstotek
članov
Število
anketirancev
Kolesarski klub v okviru
Kolesarske zveze Slovenije
20,1
1.784
Planinske zveze Slovenije
25,8
1.778
Turnokolesarskega odseka PD ali
drugega odseka, ki goji turno
kolesarstvo
7,2
1.768
Drugega društva, ki se ukvarja z
razvojem kolesarstva
14,7
1.775
Član vsaj enega društva ali zveze
društev
49,1
1.754
Združenje
Opomba: Anketiranci so lahko včlanjeni v več društev hkrati.
7
5 Značilnosti gorskokolesarskih voženj
Anketiranci na posamezni gorskokolesarski vožnji v povprečju prekolesarijo 31,0 km (standardni
odklon 14,3)1. Polovica izmed njih na posamezni vožnji običajno prekolesari 30 km ali manj.
Povprečni ocenjeni čas običajne vožnje je približno 2 uri in 17 minut (137,5 minut, standardni odklon
64,7 minut)2. Polovica anketirancev ocenjuje, da njihova običajna vožnja traja dve uri ali manj. Ocene
o običajni dolžini vožnje ni moglo podati 24 % anketirancev, o običajnem trajanju pa 17 %.
Nekaj več kot polovica (52 %) anketirancev običajno gorsko kolesari samih, 42 % pa v skupini. Ostalih
6 % ocene ni moglo podati. Kadar kolesarijo v skupini, ta v povprečju običajno šteje 3,5 članov
(standardni odklon 2,3). Običajnega števila članov skupine ni moglo oceniti 17 % anketirancev.
Načini vožnje
Več kot 90 % anketirancev uživa v gorskem kolesarjenju po poteh v naravnem okolju, več kot 85 % pa
v spustih po enoslednicah (Tabela 5.1). Skoraj 95 % anketirancem je pri vožnji pomembno doživljanje
narave. To jim je v povprečju tudi izrazito pomembnejše, kot pa hitrost vožnje.
Tabela 5.1: Stopnja strinjanja s trditvami o načinih vožnje.
Odstotek anketirancev
Trditev
Sploh ne
velja
Pretežno
ne velja
Niti – niti
Pretežno
velja
Povsem
velja
Povprečje
(std. odkl.)
Število
anketirancev
Uživam v gorskem kolesarjenju
po makadamskih cestah.
7,2
15,0
16,5
29,9
31,5
3,6
(1,3)
1.802
Uživam v gorskem kolesarjenju
po poteh v naravnem okolju
(gozdne vlake ali gozdne,
planinske ter poljske poti).
1,1
2,2
4,6
24,6
67,6
4,6
(0,8)
1.803
Uživam v spustih po t.i.
enoslednicah (singletrails).
3,6
3,6
6,3
13,8
72,8
4,5
(1,0)
1.803
Uživam v načinu vožnje spust
(downhill).
13,2
14,9
15,5
20,2
36,2
3,5
(1,4)
1.797
Uživam v načinu vožnje
freeride.
10,6
11,8
16,3
21,8
39,5
3,7
(1,4)
1.796
Pri spustu je pomembna čim
večja hitrost.
26,0
21,4
31,8
14,5
6,4
2,5
(1,2)
1.797
0,6
0,5
4,7
20,9
73,3
4,7
(0,7)
1.806
Pomembno je doživljanje
narave.
1
Iz izračuna povprečja prekolesarjene razdalje je bilo izločenih 6 anketirancev, ki so navedli nerealno veliko
prevoženo razdaljo na običajni gorskokolesarski vožnji (1.000 km ali več).
2
Iz izračuna povprečja prekolesarjene razdalje je bilo izločenih 8 anketirancev, ki so navedli trajanje običajne
vožnje 400 minut ali več.
8
Kolesarski parki
V kolesarskem parku je že kdaj vozilo 62 % anketirancev, približno polovica več kot enkrat (Slika 5.2),
približno tretjina pa več kot šestkrat.
Slika 5.2: Vožnje v kolesarskem parku.
Število anketirancev: 1.808
Kolesarjenje po
po obstoječih poteh v naravnem okolju
Pri kolesarjenju po naravnem okolju največ anketirancev navaja pogosto ali zelo pogosto kolesarjenje
po gozdnih poteh, sledijo gozdne vlake, planinske poti in poljske poti (Tabela 5.3). V splošnem je
vožnja po vseh navedenih delih naravnega okolja razmeroma pogosta.
Tabela 5.3: Pogostost kolesarjenja po različnih delih naravnega okolja.
Odstotek anketirancev
Del naravnega okolja
Povprečje
(std. odkl.)
Število
anketirancev
Nikoli ali
zelo redko
Redko
Včasih
Pogosto
Zelo
pogosto
Gozdne vlake
5,6
12,5
24,5
33,6
23,7
3,6
(1,1)
1.802
Gozdne poti
0,4
2,4
10,6
40,2
46,4
4,3
(0,8)
1.806
10,8
19,7
26,1
23,6
19,9
3,2
(1,3)
1.803
7,1
21,5
28,8
27,3
15,4
3,2
(1,2)
1.799
Planinske poti
Poljske poti
9
6 Problematika kolesarjenja v naravnem okolju
Konflikti z drugimi uporabniki
Čeprav anketiranci v pretežni meri navajajo, da do konfliktov z drugimi uporabniki prostora prihaja
redko, jih je na drugi strani slaba polovica v preteklem letu prišla v vsaj en verbalni ali fizični konflikt z
drugimi uporabniki prostora. Če že, je po navedbah anketirancev do konfliktov najpogosteje prihajalo
s pohodniki oz. planinci ter z lastniki zemljišč, najredkeje pa z drugimi kolesarji (Tabela 6.1).
Tabela 6.1: Število verbalnih ali fizičnih konfliktov z drugimi uporabniki prostora.
Odstotek anketirancev
Število
anketirancev
Uporabniki prostora
Nikoli
1-krat
2 do 5krat
6 do 10krat
Več kot
10-krat
Pohodniki in planinci
72,4
15,1
9,4
1,4
1,7
1.807
Drugi kolesarji
92,5
2,7
2,4
0,9
1,5
1.804
Vozniki motokros ali
štirikolesnikov
83,8
8,1
6,6
0,9
0,7
1.802
Lastniki zemljišč
78,5
14,4
6,3
0,6
0,3
1.805
Lovci
87,4
8,1
3,1
0,6
0,7
1.805
Opomba: S katerokoli izmed navedenih skupin uporabnikov prostora je v konflikt vsaj enkrat prišlo 49 % anketirancev.
Zakonske omejitve in smernice
Velika večina anketirancev (86 %) se zaveda, da je po obstoječi zakonodaji vožnja po poteh v
naravnem okolju prepovedana, če ni izrecno dovoljena. Hkrati delež tistih, ki tega ne vedo (slabih 15
%) kaže na neučinkovitost obstoječega načina urejanja. Nepoznavanje prepovedi je nekoliko
pogostejše med anketiranci, ki so se z gorskim kolesarjenjem šele pričeli ukvarjati. Med tistimi, ki
gorsko kolesarijo eno leto ali manj, jih namreč več kot četrtina s prepovedjo ni seznanjena (Tabela
6.2).
Tabela 6.2: Seznanjenost s prepovedjo vožnje v naravnem okolju glede na število let ukvarjanja z gorskim kolesarjenjem.
Število let ukvarjanja
Odstotek anketirancev
Seznanjen
Ni seznanjen
1 leto ali manj
73,3
26,7
2–5 let
82,9
17,1
6–10 let
85,9
14,1
11–15 let
88,1
11,9
16–20 let
89,2
10,8
Več kot 20 let
87,9
12,2
Skupaj
85,6
14,4
Število anketirancev: 1.808
Še manjši del jih je seznanjen z zakonsko določenimi globami za vožnjo po poteh v naravnem okolju –
globa za vožnjo po planinskih poteh je znana 64 % anketirancem, po ostalih pa 63 % anketirancem.
Skoraj polovica anketirancev (47 %) ne pozna vsebine nobenega izmed priporočil gorskim kolesarjem
za vožnjo z gorskim kolesom (npr. IMBA, Komisije za turno kolesarstvo PZS …).
10
Večina anketirancev v celoti zavrača trditev, da bi se manj vozili po poteh v naravnem okolju, če bi se
globa za vožnjo po teh poteh poenotila in zvišala na od 100 € do 1.200 € (Slika 6.1) kot je to npr.
predlagal prvotni osnutek Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave. Pretežno ali popolno
strinjanje s to trditvijo pa izraža približno 11 % anketirancev.
Slika 6.1: Stopnja anketirančevega strinjanja s trditvijo o zmanjšanju vožnje po poteh v naravnem okolju ob zvišanju in
poenotenju globe na od 100 € do 1,200 €.
Število anketirancev: 1.803
Ukrepi za urejanje vožnje z gorskim kolesom v naravnem okolju
Velika večina anketirancev (85 %) se strinja, da bi se več vozili po poteh namenjenih gorskim
kolesarjem, če bi bilo urejenih in vzdrževanih več takih poti. Hkrati se jih skoraj dve tretjini (63 %)
strinjata, da bi se v tem primeru manj vozili po poteh v naravnem okolju, na katerih vožnja ni izrecno
dovoljena.
Tabela 6.3: Vožnja po urejenih enoslednicah
Odstotek anketirancev
Trditev
Sploh ne
strinja
Pretežno
ne strinja
Niti – niti
Pretežno
strinja
Povsem
strinja
Povprečje
(std. odkl.)
Število
anketirancev
Če bi bilo v naravnem okolju
več urejenih, atraktivnih in
vzdrževanih poti namenjenih
gorskim kolesarjem (t.i.
enoslednic ali singletrails), bi se
z gorskim kolesom več vozil po
teh poteh.
3,1
4,0
8,1
26,7
58,1
4,3
(1,0)
1.807
Če bi bilo v naravnem okolju
več urejenih, atraktivnih in
vzdrževanih poti namenjenih
gorskim kolesarjem (t.i.
enoslednic ali singletrails), bi se
z gorskim kolesom manj vozil
po poteh v naravnem okolju na
katerih vožnja ni izrecno
dovoljena.
8,9
9,4
18,5
30,6
32,6
3,7
(1,3)
1.808
11
V splošnem izražajo anketiranci največjo pripravljenost prispevati za vožnjo v naravnem okolju v
obliki prostovoljnega dela (Tabela 6.4). S pripravljenostjo za tak prispevek se strinjajo štiri petine
anketirancev (81 %). Najnižjo podporo ima prispevek v obliki denarnega plačila sistema vinjet, s
katerim se ne strinjajo skoraj tri četrtine anketirancev (73 %). Približno desetina anketirancev (9 %)
izraža nepripravljenost za prispevek v kakršnikoli obliki.
Tabela 6.4: Strinjanje s pripravljenostjo prispevati za vožnjo v naravnem okolju.
Odstotek anketirancev
Trditev
Sploh ne
strinja
Pretežno
ne strinja
Niti – niti
Pretežno
strinja
Povsem
strinja
Povprečje
(std. odkl.)
Število
anketirancev
Za vožnjo z gorskim kolesom po
poteh v naravnem okolju sem
pripravljen plačati v denarju –
podobno sistemu vinjet za
avtoceste.
60,9
12,0
12,5
10,5
4,0
1,9
(1,2)
1.807
Za vožnjo z gorskim kolesom po
poteh v naravnem okolju sem
pripravljen plačati članarino
društvu, ki v lokalnem okolju
skrbi za vzpostavljanje in
vzdrževanje poti ter
izobraževanja – po vzoru
planinskih društev.
18,1
10,9
15,4
29,6
26,0
3,3
(1,4)
1.807
Za vožnjo z gorskim kolesom po
poteh v naravnem okolju sem
pripravljen pomagati v obliki
organiziranega, prostovoljnega
dela pri vzdrževanju teh poti v
lokalnem okolju.
5,2
5,0
9,4
28,7
51,8
4,2
(1,1)
1.804
Za vožnjo z gorskim kolesom po
poteh v naravnem okolju nisem
pripravljen prispevati nič.
64,2
14,0
12,7
3,5
5,6
1,7
(1,2)
1.805
12
7 Komentar
Več kot v 90 % anketirancev navaja, da uživajo v gorskem kolesarjenju po poteh v naravnem okolju,
več kot 85 % pa v spustih po enoslednicah. Skoraj 95 % anketirancem je pri vožnji pomembno
doživljanje narave, kar jim je v povprečju izrazito pomembnejše od hitrosti vožnje. Skoraj polovica jih
ima polnovzmeteno all mountain / enduro kolo, slabih 9 % pa polnovzmeteno XC kolo, ki sta po
svojih tehničnih lastnostih namenjeni vožnji po poteh v naravnem okolju. Več kot dve tretjini
anketirancev v kolesarski sezoni (pomlad, poletje in jesen) gorsko kolesarita vsaj nekajkrat tedensko.
V splošnem je vožnja po delih naravnega okolja razmeroma pogosta, pri čemer največ anketirancev
navaja pogosto ali zelo pogosto kolesarjenje po gozdnih poteh, sledijo gozdne vlake, planinske poti in
v manjši meri poljske poti. Slaba petina anketirancev navaja, da so do sedaj v kolesarskem parku
vozili več kot dvajsetkrat.
Vožnja z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju tako ni nekaj občasnega, ampak je v samem
bistvu gorskega kolesarjenja kot načina doživljanja narave in preživljanja prostega časa. Da se vožnje
v kolesarskih parkih poslužuje manjšina anketirancev potrjuje izkušnje iz tujine, kjer kolesarski parki
pomenijo infrastrukturo za specifično ciljno skupino, ki obsega okoli 10 % vse gorskokolesarske
populacije. Kolesarski parki pomenijo drugačno izkušnjo gorskega kolesarjenja kot pa vožnja po poteh
v naravnem okolju, ki jo prakticira večina anketirancev. V smislu urejanje tokov uporabnikov v
prostoru je zato potrebno pozornost posvečati tako urejanju poti v naravnem okolju kot tudi urejanju
gorskokolesarskih parkov.
Le 3 % so se z gorskim kolesarjenjem pričeli ukvarjati pred enim letom ali kasneje, več kot polovica se
jih ukvarja med dvema in desetimi leti, pa vendar se slabih 15 % še vedno ne zaveda, da je vožnja po
poteh v naravnem okolju prepovedana. Čeprav anketiranci v pretežni meri navajajo, da do konfliktov
z drugimi uporabniki prostora prihaja redko, jih je na drugi strani slaba polovica v preteklem letu
prišla v vsaj en verbalni ali fizični konflikt z drugimi uporabniki prostora. Večina jih v celoti zavrača
trditev, da bi se manj vozili po poteh v naravnem okolju, če bi se globa za vožnjo po teh poteh
poenotila in zvišala kot je to npr. predlagal prvotni osnutek Zakona o spremembah Zakona o
ohranjanju narave. Vendar pa se velika večina anketirancev, skoraj 85 %, strinja, da bi se več vozili po
poteh namenjenih gorskim kolesarjem, če bi bilo urejenih in vzdrževanih več takih poti. Hkrati se jih
skoraj dve tretjini strinjata, da bi se v tem primeru manj vozili po poteh v naravnem okolju, na katerih
vožnja ni izrecno dovoljena.
Izkušnje iz tujine in odgovori anketirancev potrjujejo, da je potrebno tokove uporabnikov v prostoru
urejevati in ne prepovedovati. To zahteva oblikovanje učinkovitih mehanizmov spodbujanja gorskega
kolesarjenja, tudi finančnih, na območjih, kjer je ta dejavnost družbeno sprejemljiva, ter omejevanje
zgolj na manjših območjih, kjer je družbeno manj sprejemljiva in se nadzor lahko tudi učinkovito vrši.
S tem lahko že na kratek rok pripomoremo tudi k omejevanju tokov uporabnikov v prostoru, kjer je
gorsko kolesarjenje družbeno manj sprejemljivo. Obstoječi način urejanja v Sloveniji, ki temelji zgolj
na prepovedovanju, je neučinkovit.
13
Med anketiranci je bilo dobrih 90 % moških. Slabih 60 % anketirancev v zadnjem letu ni aktivno
sodelovalo na kateri izmed organiziranih vrst dogodka. Približno polovica anketirancev je članov
društev ali zveze društev, ki med svoje dejavnosti uvrščajo tudi razvoj kolesarstva. Nekaj več kot
polovica jih običajno gorsko kolesari samih. Skoraj polovica anketirancev ne pozna vsebine nobenega
izmed priporočil gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom (npr. IMBA, Komisije za turno
kolesarstvo PZS …). V splošnem izražajo anketiranci največjo pripravljenost prispevati za vožnjo v
naravnem okolju v obliki prostovoljnega dela (okoli 80 % anketirancev) ali pa v obliki plačevanja
članarine društvu, ki v lokalnem okolju skrbi za vzpostavljanje in vzdrževanje poti ter izobraževanja
(dobrih 55 %).
Odgovori anketirancev o organiziranem ukvarjanju z gorskim kolesarjenjem nakazujejo, da je
predvsem pred slovensko gorskokolesarsko skupnostjo v najširšem pomenu izziv, kako gorsko
kolesarjenje približati vsem starostnim, spolnim in družbenim skupinam ter tudi skozi takšno
organiziranost spodbujati načrtno vzpostavljanje in vzdrževanje poti, izobraževanje uporabnikov ter
razvijati gorsko kolesarjenje in kolesarstvo kot eno izmed trajnostnih oblik športne, rekreativne,
tekmovalne in turistične dejavnosti ter družbeno pomembno aktivnost in ekonomsko dejavnost.1
Na fotografiji: Na Kojniku in Goliču (foto: Denis Cindro)
1
Pismo o nameri, URL: http://www.mtb.si/novice/2008-kolesarsko-turisticno-pismo-o-nameri.html, citirano
21. 4. 2014
14
8 Priloga - anketni vprašalnik
1. Ali se kdaj ukvarjate z gorskim kolesarjenjem kot aktivnostjo v naravi?
DA
NE
2. Koliko let se že vsaj občasno ukvarjate z gorskim kolesarjenjem kot aktivnostjo v naravi?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1 leto ali manj
2–5 let
6–10 let
11-15 let
16-20 let
Več kot 20 let
3. Bi zase rekli, da ste gorski kolesar/kolesarka?
DA
NE
4. Ali ste gorski kolesar/kolesarka z licenco tekmovalca Kolesarske zveze Slovenije?
DA
NE
5. Kakšno gorsko kolo imate? Možnih je več odgovorov.
a)
b)
c)
d)
Hardtail (brez vzmetenja ali vzmetenje samo spredaj)
Polnovzmeteno XC (vzmetenje spredaj in zadaj do 100 mm)
Polnovzmeteno all mountain/enduro (vzmetenje spredaj in zadaj 100–160 mm)
Freeride/DH (vzmetenje spredaj in zadaj več kot 160 mm)
6. Kako pogosto v kolesarski sezoni (pomlad, poletje, jesen) v povprečju gorsko kolesarite?
a)
b)
c)
d)
e)
vsak dan
nekajkrat na teden
enkrat na teden
nekajkrat na mesec
nekajkrat na leto
7. Ocenite kolikšno razdaljo
gorskokolesarski turi/vožnji?
______
v
kilometrih
v
povprečju
prekolesarite na
posamezni
8. Ocenite koliko časa v minutah v povprečju kolesarite na posamezni gorskokolesarski
turi/vožnji?
______
15
9. Ali običajno gorsko kolesarite sami ali v skupini?
a) sami
b) v skupini
c) ne morem oceniti
10. Kadar gorsko kolesarite v skupini, koliko gorskih kolesarjev/kolesark ima običajno skupina?
______
11. Ali ste se v zadnjih dveh letih kot gorski kolesar/kolesarka udeležili:
a)
b)
c)
d)
e)
organiziranega vzpona z gorskimi kolesi
organiziranega gorskokolesarskega maratona
tekme v olimpijskem krosu
enduro tekme
tekme v spustu
12. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kakšni meri se prepoznate v spodnjih opisih glede
na vaš dosedanji način vožnje z gorskim kolesom (1 pomeni sploh se ne prepoznam, 5 zelo se
prepoznam).
a) Uživam v gorskem kolesarjenju po makadamskih cestah.
1
2
3
4
5
b) Uživam v gorskem kolesarjenju po poteh v naravnem okolju (gozdne vlake ali gozdne,
planinske ter poljske poti).
1
2
3
4
5
c) Uživam v spustih po t.i. enoslednicah (singletrails).
1
2
3
4
5
d) Uživam v načinu vožnje spust (downhill).
1
2
3
4
5
e) Uživam v načinu vožnje freeride.
1
2
3
4
5
f)
Pri spustu je pomembna čim večja hitrost.
1
2
3
4
5
g) Pomembno je doživljanje narave.
1
2
3
4
5
13. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kako pogosto v običajni kolesarski sezoni (pomlad,
poletje, jesen) gorsko kolesarite po naslednjih delih naravnega okolja (1 pomeni nikoli, 5 zelo
pogosto):
a) gozdne vlake
1
2
3
4
5
b) gozdne poti
1
2
3
4
5
c) planinske poti
1
2
3
4
5
d) poljske poti
1
2
3
4
5
16
14. Prosimo, da ocenite kolikokrat ste zaradi gorskega kolesarjenja v naravnem okolju (gozdne
vlake ali gozdne, planinske ter poljske poti) v zadnjem letu prišli v neposredni (fizični ali
verbalni) konflikt s katerim izmed drugih uporabnikov prostora:
a) pohodniki,
planinci
nikoli
1-krat
2-krat do 5krat
6-krat do 10krat
več kot 10krat
b) drugi kolesarji
nikoli
1-krat
2-krat do 5krat
6-krat do 10krat
več kot 10krat
c) vozniki
motokros in
štirikolesnikov
nikoli
1-krat
2-krat do 5krat
6-krat do 10krat
več kot 10krat
d) lastniki
zemljišč
nikoli
1-krat
2-krat do 5krat
6-krat do 10krat
več kot 10krat
e) lovci
nikoli
1-krat
2-krat do 5krat
6-krat do 10krat
več kot 10krat
15. Ali ste že kdaj vozili z gorskim kolesom v kolesarskem parku?
a)
b)
c)
d)
e)
nikoli
enkrat
2–5 krat
6–20 krat
več kot 20 krat
16. Ali veste, da je po obstoječi zakonodaji vožnja s kolesom po poteh v naravnem okolju (gozdne
vlake ali gozdne, planinske ter poljske poti) prepovedana, če ni izrecno dovoljena?
DA
NE
17. Ali veste, da je vožnja s kolesom po gozdnih vlakah, gozdnih in poljskih poteh, na katerih ni
izrecno dovoljena, po obstoječi zakonodaji prekršek, za katerega je lahko posameznik kaznovan
z globo 20 €?
DA
NE
18. Ali veste, da je vožnja z gorskim kolesom po planinskih poteh, na katerih ni izrecno dovoljena,
po obstoječi zakonodaji prekršek, za katerega je lahko posameznik kaznovan z globo od 100 €
do 1.200 €?
DA
NE
19. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kakšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami (1
pomeni sploh se ne strinjam, 5 zelo se strinjam).
17
a) Če bi se globa za vožnjo z gorskim kolesom po vseh poteh v naravnem okolju, na katerih ni
izrecno dovoljena, poenotila in povišala na 100 do 2.000 €, bi se po teh poteh manj vozil.
1
2
3
4
5
b) Če bi bilo v naravnem okolju več urejenih, atraktivnih in vzdrževanih poti namenjenih gorskim
kolesarjem (t.i. enoslednic ali singletrails), bi se več vozil po teh poteh.
1
2
3
4
5
c) Če bi bilo v naravnem okolju več urejenih, atraktivnih in vzdrževanih poti namenjenih gorskim
kolesarjem (t.i. enoslednic ali singletrails), bi se manj vozil po poteh v naravnem okolju na
katerih vožnja ni izrecno dovoljena.
1
2
3
4
5
20. Ali ste član:
a) kolesarskega kluba v okviru Kolesarske zveze Slovenije (KZS)
DA
NE
b) Planinske zveze Slovenije (PZS)
DA
NE
c) turno kolesarskega odseka planinskega društva ali drugega odseka PD, ki goji turno
kolesarstvo
DA
NE
d) drugega društva, ki se ukvarja z razvojem kolesarstva, ni pa član KZS ali PZS
DA
NE
21. Ali poznate vsebino katerih izmed priporočil gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom?
(npr. Priporočila turnim kolesarjem, priporočila IMBA …)
DA
NE
22. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kakšni meri se lahko strinjate s spodnjimi trditvami
(1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 zelo se strinjam).
a) Za vožnjo z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju sem pripravljen plačati v denarju –
podobno sistemu vinjet za avtoceste.
1
2
3
4
5
b) Za vožnjo z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju sem pripravljen plačati članarino
društvu, ki v lokalnem okolju skrbi za vzpostavljanje in vzdrževanje poti ter izobraževanja –
po vzoru planinskih društev.
1
2
3
4
5
18
c) Za vožnjo z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju sem pripravljen pomagati v obliki
organiziranega, prostovoljnega dela pri vzdrževanju teh poti v lokalnem okolju.
1
2
3
4
5
d) Za vožnjo z gorskim kolesom po poteh v naravnem okolju nisem pripravljen prispevati nič.
1
2
3
4
5
Spol
M
Ž
Leto rojstva
Status
a)
b)
c)
d)
učenec, dijak ali študent
zaposlen
brezposeln
upokojenec
Regija stalnega prebivališča
a) Gorenjska
b) Goriška
c) Jugovzhodna Slovenija
d) Koroška
e) Notranjsko-kraška
f) Obalno-kraška
g) Osrednjeslovenska
h) Podravska
i) Pomurska
j) Savinjska
k) Spodnjeposavska
l) Zasavska
Bi bili pripravljeni sodelovati v morebitnih naših nadaljnjih raziskavah gorskega kolesarstva v
Sloveniji?
Da
Ne
Želite poročilo o rezultatih raziskave prejeti na vaš naslov elektronske pošte?
Da
Ne
19