Fasada Vinska Gora

investitor:
MO VELENJE in PGD VINSKA GORA
Velenje
Naloga:
Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP
Objekt:
GASILSKI DOM PGD VINSKA GORA
Dne: APRIL 2012
Št.: 2 / 2012 BP
1/11
VSEBINA
1. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE ................................................................................. 3
3. IZVEDBA FASADE ........................................................................................................................ 8
3.1. LEPLJENJE STIROPOR PLOŠČ NA PODLAGO ................................................................... 8
3.2. GRADBENO LEPILO................................................................................................................ 9
3.3. PRITRJEVANJE PLOŠČ ........................................................................................................... 9
3.4. ARMIRNI SLOJ – GRADBENO LEPILO IN STEKLENA MREŢICA .................................. 9
3.5. ZAKLJUČNI FASADNI OMET .............................................................................................. 10
3.6. ŠPALETE ................................................................................................................................. 10
3.7. IZDELAVA PODSTAVKA FASADE ("COKEL") ................................................................ 10
3.8. OKENSKE POLICE ................................................................................................................. 10
4. OCENA INVESTICIJE................................................................................................................. 11
5. TERMINSKI PLAN ...................................................................................................................... 11
6. NADZOR NAD IZVEDENIMI DELI .......................................................................................... 11
7. VIRI ................................................................................................................................................. 11
2/11
1. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE
Investitor MO Velenje in PGD Vinska Gora nameravata na objektu gasilskega doma PGD Vinska
Gora izvesti toplotno izolacijski sistem (fasado), katera naj bi preprečila izmenjavo toplote med
zunanjim in notranjim delom stavbe in posledično preprečevanje toplotnih izgub. Zgradba je
enonadstropna, zgrajena med leti 1973 in 2002. V zgradbi se nahajajo garaţe za gasilska vozila,
hodniki, sanitarije, kuhinja, delavnica, klubski sobi, večnamenska dvorana, spominska soba, pisarna
in kurilnica.
makrolokacija gasilskega doma
Pri izbiri med razpoloţljivimi fasadnimi izolacijami je poleg toplotne izolativnosti pomembno
upoštevati še druge kriterije, kot so poţarna odpornost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost,
trajnost, občutljivost na navlaţenje, itd.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti srednjega višjega cenovnega razreda. Toplotna izolativnost mora
biti izvedena tako, da ne bo presegala najvišje vrednosti srednjih toplotnih prehodnosti, vključno s
toplotnimi mostovi, posameznih elementov ovoja stavbe iz preglednice 1 Priloge 1 (7. člen
PURES)*.

Uradni list RS, št. 93/08 – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES
.
3/11
2. TRENUTNO STANJE OBJEKTA
stolp – pozor delovni oder (ne sme biti
na strehi – stolpa je cca 32 m²)
sprednji del doma – 3 garaţna vrata
ta prostor se prej pozida (investitor) –zapre s steno in vgradijo se
1 vrata in 1 okno
4/11
izdelava špalet okrog garaţnih vrat
desna stran z balkonom (lahko se prej
poruši)
zadaj desno - terasa
5/11
del fasade nad streho(mala kvadratura) – pozor na poškodovanje kritine – posipa
zadaj doma
stolp od zadaj
6/11
zadaj levo
leva stran z velikim oknom
7/11
3. PRIMER IZVEDBE KONTAKTNE FASADE
Fasada s stiroporom je fasadni sistem za popolno toplotno izolacijo zunanjih sten. Sestavljajo ga
plošče iz polistirena kot toplotna izolacija in vrhnji paropropustni sloji odporni na vremenske vplive
(lepilo za izravnavanje, armirna mreţica iz steklenih vlaken, zaključni sloj na bazi silikatnih ali
akrilnih veziv)
Sistem sestavljajo:



toplotno - izolacijske plošče (stiropor prilepljene in po potrebi mehansko pritrjene na zunanji
zid (debeline 15 cm) in izolacijske plošče pritrjene na balkone (debeline 5 cm),
armirni sloj z alkalno obstojno stekleno mreţico, vtisnjeno v cementno gradbeno lepilo,
zaključni - zaščitni dekorativni omet ("fasada").
Zaradi boljše sprijemljivosti s podlago je potrebno na čisto podlago nanesti prednamaz (akrilemulzija).
ORIENTACIJSKE POVRŠINE:
Skupna površina (brez cokla, garaţnih vrat in balkona)
355 m2
Balkon
3 m2
Cokel višine 50 cm
34 m2
NATANČNE IZMERE PONUDNIK NAREDI SAM
3.1. LEPLJENJE STIROPOR PLOŠČ NA PODLAGO
Stene: Toplotno izolacijske plošče iz stiroporja, dimenzije plošč 100 cm x 50 cm x 15 cm, se
polagajo na osnovni profil, zalepljen ter mehansko pritrjen na zid. Osnovni robni profil se postavlja
najmanj 30 cm od tal.
V vsaki naslednji vrsti, je plošče potrebno polagati z zamikom vertikalnih stikov za 1/2 plošče. Na
vogalih se toplotno izolacijske plošče prekrivajo izmenično. Okrog odprtin se ne smejo uporabljati
plošče krajše od 50 cm, enako velja za vogale. Nikakor se ne smejo uporabljati plošče krajše od 20
cm.
Pred polaganjem plošč na osnovni robni profil, je potrebno na spodnji rob plošče nanesti gradbeno
lepilo zaradi zaščite sistema pred vlago, insekti, ognjem ipd.
Na vseh zaključkih sistema, ki se ne končajo z zaključnimi profili, je potrebno stiropor plošče ravno
tako zaščititi pred vplivom vlage, insektov, ognja ipd. Pred vgrajevanjem stiropor plošč se na takih
zaključkih na podlago prilepijo trakovi steklene mreţice v širini 10 cm, pusti pa se še nezalepljena
mreţica v dolţini 10 cm + debelina toplotne izolacije.
Balkon, spodaj, spredaj: Toplotno izolacijske plošče iz stiroporja, dimenzije plošč 100 cm x 50 cm
x 5 cm, se polagajo na osnovni profil, zalepljen ter mehansko pritrjen na balkon. Razen če se balkon
prej odstrani (potem se ta izolacija ne namešča)
8/11
3.2. GRADBENO LEPILO
Lepilo je potrebno nanesti po robu plošče v širini 5 cm in po sredini plošče še najmanj na šestih
mestih, v velikosti okrog 10 cm premera. Nanos lepila na ploščo ne sme biti debelejši od 2 cm. Pri
popolnoma ravnih podlagah se lepilo lahko nanaša po celi površini stiropor plošče v debelini 1 cm.
Plošče se morajo tesno stikati. V fuge širše od 2 mm je potrebno vstaviti trak ekspandiranega
polistirena (stiropora) ali pa vbrizgati PU peno ter ju poravnati z ravnino plošč.
3.3. PRITRJEVANJE PLOŠČ
Mehansko pritrjevanje plošč je potrebno izvesti 24 ur po lepljenju, število pritrdilnih sider se določi v
skladu s SIST EN 13499:2003 in po navodilih proizvajalca oz. dobavitelja plošč.
Število pritrdilnih sider je odvisno od višine, namena in poloţaja stavbe, vpliva vetra, oprijemljivosti
na podlago in podobno (v praksi 1 – 6 kos/m2).
Za mehansko pritrjevanje stiropor plošč se uporabi PRITRDILNA SIDRA ZA STIROPOR, izdelana
iz polietilena (PE) v sestavi: vloţek premera min. 8 mm z okroglo perforirano glavo premera 50 mm
in klinom (trnom) iz enakega materiala.
Globina vrtanja v kompaktnih materialih (polna opeka, beton, penobeton) je najmanj 50 mm, za
votlo opeko pa je potrebno vrtanje skozi dve steni med prekati. Debelina starega ometa se ne
upošteva kot nosilni del konstrukcije oz. zidu. Sidrati je potrebno na mestih, kjer je med ploščo in
zidom lepilo.
Vse eventualne poškodbe na stiropor ploščah, ki nastanejo med vgrajevanjem, je potrebno popraviti z
manjšimi kosi stiropora, nikakor pa ne z gradbenim lepilom. Pritrdilna sidra, ki štrlijo iz izolacijskih
plošč, je potrebno odstraniti in pravilno nadomestiti.
3.4. ARMIRNI SLOJ – GRADBENO LEPILO IN STEKLENA MREŽICA
Na vseh vogalih odprtin je potrebno izvesti poševno armiranje s trakovi mreţice velikosti 30 cm x
40 cm (diagonalno na odprtino). Stekleno mreţico na sami fasadi je potrebno vgraditi 24 ur po
obdelavi vseh vogalov in odprtin.
VOGALNI ZAŠČITNI PROFIL s stekleno mreţico se vtisne v naneseno gradbeno lepilo in jo je
potrebno takoj zagladiti.
GRADBENO LEPILO se meša z vodo po navodilih proizvajalca in se ga na podlago nanese z zobato
kovinsko gladilko po celi površini v širini 110 cm od spodaj navzgor. Debelina plasti je 2 – 2.5 mm.
V še sveţe lepilo se vtisne ALKALNO ODPORNO STEKLENO MREŢICO (velikosti oken 4 x 4
mm po SIST EN 13496), s preklopi najmanj 10 cm. Mreţico se zagladi od sredine proti robu, brez
nabor in do take mere, da je mreţica komaj vidna.
Praviloma se nanaša drugi sloj gradbenega lepila v debelini 1-2 mm po 24-tih urah. Mreţica je tako
postavljena v sredino gradbenega lepila. Skupna debelina armirne plasti znaša od 3,5 - 4,5 mm,
poraba gradbenega lepila je okrog 4 – 5 kg/m², mreţice pa 1.20 m²/m². Sušenje armirne plasti je
odvisno od klimatskih pogojev oziroma od navodil proizvajalca sistema. Pomembno je, da je
debelina lepila enakomerna, s čimer se izognemo lasastim razpokam.
9/11
Do višine 200 cm nad terenom je potrebno izvesti dvojno armiranje s stekleno mreţico ali pa se
armira s kovinsko pocinkano mreţico, debeline ţice 1 mm, z okenci 5 x 5 mm. Na ta način se poveča
tlačna in udarno trdnost (do 20 J).
3.5. ZAKLJUČNI FASADNI OMET

strugan debeloslojni silikatni dekorativni omet strukture zrn 2 - 3 mm bele barve
3.6. ŠPALETE
Gladke špalete se izvedejo na robovih objekta, oken ter manjših vrat, širine 8-10 cm. V vse vogale je
potrebno namestiti PVC vogalnike dimenzije 8/12.
Stik fasade s stavbnim pohištvom izvesti s trajnoelastičnim kitom v barvi fasade.
Posebne špalete v skupni dolţini 37 metrov, se izvedejo na 3 garaţnih vratih in na velikem oknu
garaţe. Površine teh odprtin so večje od 3 m², zato v izmerah za površino fasade niso upoštevane.
3.7. IZDELAVA PODSTAVKA FASADE ("COKL")
Za toplotno izolacijo se uporablja stirocokl 15 cm.
Podstavek se izdeluje na višini 50 cm od terena. Stirocokl se pritrdi na zid tudi s pritrdilnimi sidri.
Na stirocokl se nanese gradbeno lepilo v dveh plasteh in armiramo z alkalno obstojno stekleno
mreţico (ali pocinkano mreţico), velikosti okenc 5x5 mm. Zaključni zaščitni sloj je lahko tankoslojni
vodoodbojni omet ali poseben omet za podstavek fasade ("cokl").
Skupna površina je 34 m2. NATANČNE IZMERE PONUDNIK NAREDI SAM
Barva je rjava – temnejša – v barvi strehe.
3.8. OKENSKE POLICE
Okenske police se izvedejo iz naravnega materiala in sicer iz granita ali marmorja. Predvidena
količina je cca. 27 metrov.
NATANČNE IZMERE PONUDNIK NAREDI SAM
10/11
4. OCENA INVESTICIJE
Ocena investicije je 17.000,00 EUR brez DDV. V oceni je upoštevana cena obrtniških del in
material.
Vrednost del se bo financiralo iz postavke, 40507012 – Vzdrţevanje gasilskih domov in sredstev
PGD Vinska Gora.
Toplotno izolirana fasada na objektu PGD Vinska Gora se izvede po sistemu »ključ v roke«.
Ponudnik si naredi izmere sam. Končna pogodbena cena mora zajemati vsa pripravljalna dela,
zaključna dela ter čiščenje, montaţo in demontaţo delovnega odra (sidranje odra, ozemljitev),
priprava stare podlage, materiala in obrtniškega dela. Pred začetkom del je potrebno odstraniti
odtočne cevi in jih po zaključku del ponovno pritrditi na objekt.
Izvajalec si mora na svoje stroške priskrbeti varnostni načrt, ter delovišče ustrezno ograditi in
označiti.
5. TERMINSKI PLAN
Obnova fasade se izvede v letu 2012, jeseni. Z deli se lahko prične z datumom pričetka del
določenim v pogodbi med investitorji in izvajalcem.
6. NADZOR NAD IZVEDENIMI DELI
Izvajalec je dolţan imenovati odgovornega vodjo del.
Pooblaščena predstavnika naročnika sta Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN) in Bojan Prelovšek.
Pooblaščeni predstavnik PGD Vinska Gora je Osetič Aleksander.
Skrbnik pogodbe je Bojan Prelovšek.
7. VIRI
11/11