vihra) oz. podkovan nižji od 151 cm. Poniji morajo imeti veljaven

PRAVILA ZA TEKMOVANJE V VODENEM JAHANJU – 2014
Osnovna ideja
Tekmovanje v vodenem jahanju (First Ridden) je tradicionalno tekmovanje v Angliji in omogoča
»najmlajšim bodočim jahačem« aktivno udeležbo na turnirju oz. tekmovanju. Pri tem se lahko otroci
prvič soočijo s predstavitvijo ponija in se seznanijo s tekmovalnim okoljem in potekom tekmovanj.
Navdušenje celotne družini na takšnih tekmovanjih (v tujini) znotraj turnirjev se kaže na večjem
številu gledalcev. Najmlajši predstavljajo prihodnost in bodoče tekmovalce oz. člane Konjeniških
klubov in Konjeniške zveze, ki jih je potrebno čim prej vključiti v aktivnosti. Tekmovalci v sklopu
tekmovanja predstavijo svoje konje (ime, spol, starost, rejo – v kolikor so znani tudi ime očeta in
materinega očeta) ter pri tem pazijo na pravilno (odprto) postavitev. S tem otroci dobijo tudi prvi stik
z vsebinami rejskih prireditev. Del ocene je tudi urejenost ponija in ustrezna nega tako ponija kot
opreme.
Vsebina tekmovanja
Pri tekmovanju v vodenem jahanju se zahtevajo jahalne naloge kot so vodenje, zajahanje, zavoj,
ustavljanje, prehod v kas in lahki kas pri starosti od 6 do 10 let in brez kasa pri starosti od 4 do 5 let.
Zahtevani hodi so korak in kas.
Sodniki
Sodniki so osebe s z razvitim pedagoškim čutom saj je njihov namen v prvi vrsti izobraževalne narave.
Sodniki so lahko dresurni sodniki in skakalni sodniku s S licenco v dresuri.
PRAVILA:
1. Zahteve
Ponija in jahača vodi oseba na povodcu v hodu in kasu. Lahki kas se lahko zahteva. Prav tako se lahko
zahteva majhne naloge v gibanju (mahanje itd…). Oseba, ki drži povodec mora delovati kot
spremljevalec in mora čim manj vplivati na ponija in na jahača. Izbor nalog sledi po navodilih
sodnika/sodnikov.
2. Starost ponijev in jahačev ter druga določila
Na tekmovanju lahko sodelujejo poniji stari več kot 4 leta (samo kobile in kastrati). Poni je po pravilih
Mednarodne konjeniške zveze (Fédération Équestre Internationale - FEI) konj nižji od 150 cm (višina
vihra) oz. podkovan nižji od 151 cm. Poniji morajo imeti veljaven identifikacijski dokument z
vpisom pregleda na IAK in rednimi cepljenji, ki ne sme biti starejše od enega leta.
Tekmujejo lahko otroci stari med 4 in 10 let (upošteva se starost, ki jo dosežejo pred dnevom
tekmovanja v letu tekmovanja). Vodnik mora biti star najmanj 15 let (upošteva se starost, ki jo
dosežejo pred dnevom tekmovanja v letu tekmovanja).
En jahač lahko tekmuje le enkrat. Vodnik in poni lahko tekmujeta večkrat vendar ne več kot trikrat na
en dan, če ni le ena tekmovalna skupina z manj kot petimi tekmovalci. Vloga vodnika in zahteve so
opredeljene v prilogi A.
3. Oprema
Poni: Sedlo s stremeni, uzda, navadna brzda – 1x ali 2x lomljena, povodec, ki se pripne na obroč na
uzdi ali nosnik.
Dovoljeno: ščitniki oz. bandaže
Jahač - obvezno: urejena obleka (prilagojena jahalna obleka), jahalni čevlji ali čevlji do gležnjev z nizko
peto ali jahalne gamaše (cheps), čelada, rokavice, zaščitni brezrokavnik - želvica
Ni dovoljeno: bič, ostroge
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V VODENEM JAHANJU – 2014
Vodnik: urejena obleka, ki je skladna z obleko jahača, rokavice, ustrezna obutev
Ni dovoljeno: bič
4. Ocenjevanje
Ocenjuje se sedišče jahača, ravnotežje, sproščenost ter skupni vtis v smislu harmonije med jahačem,
ponijem in vodnikom. Jahač mora samostojno sedeti v sedlu in v rokah pravilno držati vajeti.
Ocene so lahko med 0 in 10 (ena decimalka). Podrobne ocene so opredeljene v ocenitvenem listu, ki
je priloga B teh pravil.
5. Potek tekmovanja
- Sodi se po lestvici med 0 in 10
- Vodniki vodijo na roki svojega ponija po srednji liniji in držijo povodec v levi roki, desna roka je
položena na hrbet. Poleg vodnika hodi jahač in pravilno drži vajeti v desni roki in vodi konja. Vodnik
ima povodec ohlapen in je ob jahaču le iz varnosti ter moralno podporo. Ponija ustavi jahač in ga
pravilno postavi – »odprto« proti sodnikom. Sodniki stopijo do vsakega jahača, ki se jim predstavi z
imenom, pove ime vodnika, ponija, spol konja, starost, (rejo in očeta ter materinega očeta v kolikor
so znani). V kolikor je jahač mlajši kot 6 let (pet in manj) lahko pove le svoje ime in ime konja. Ostale
podatke v tem primeru pove vodnik. Sodnik lahko zastavi tudi osnovna vprašanja o negi, prehrani
konj itd… Kot so npr. Kaj jedo konji? Kakšne barve je vranec? itd…
- Na jahališču lahko naenkrat tekmuje največ 5 tekmovalcev. V kolikor je tekmovalcev 6 in več se
razdelijo v skupine, kjer se upošteva tudi starost posameznih jahačev v kolikor je to izvedljivo. Jahači
prejmejo štartne številke pred tekmovanjem.
- Kontrola sedla, uzde in brzde.
- Zajaha se na ukaz sodnika. Pomoč vodnika je dovoljena.
- Na ukaz sodnika se jahanje naloge prične in poteka po navodilih sodnika.
-Tekmovalci jahajo en za drugim po določenem vrsten redu s primerno medsebojno razdaljo.
- Sodniki so na sredini.
- Po navodilu sodnika mora vsak jahač posebej (ne v vrsti en za drugim) naredi samostojno najmanj
en veliki in en majhen krog na obe roki. Menjava roke se izvede v hodu. Na ukaz sodnika se v tem
času jaha lahki in sedeči kas.
- Jahači se ustavijo po navodilih sodnika. Sodniki jih razvrstijo po vrstnem redu in jim podelijo
nagrade. Pri tem jih usmerjajo in dajejo jasna navodila.
- Razglasi se rezultate. Vse tekmovalce se nagradi z rozetami. Prvi trije uvrščeni prejmejo medalje vsi
preostali se razvrstijo na 4 mesto. Sodniška komisija pohvali ter spodbudi tekmovalce z motivacijskim
govorom, vsakemu posebej pa ob podelitvi svetuje, kaj je pri jahanju potrebno še izboljšati.
- Sledi fotografiranje in častni krog v koraku, ki ga povede zmagovalec. Nato se tekmovalni prostor
zapusti.
6. Kriteriji
Primernost ponija za otroka – karakter in poslušnost. Ocenjuje se njegova urejenost, korektna in
umirjena predstavitev. Jahač bi naj jahal primerno svoji starosti in času jahanja. To je ovrednoteno le
do določene meje, saj ne gre za dresurne ocene. Kljub temu se padci, »divje« jahanje ali grdo
obnašanje ocenjuje negativno oz. z nižjo oceno. Pozitivno se ocenjuje pravilen sed, sproščenost,
stabilnost, pravilen kontakt na roki, korektno lahko jahanje in vidno zadovoljstvo jahača in konja.
Opaziti se mora, da je otrok vesel in čuti zaupanje do ponija. Odločitev sodnikov je dokončna.
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V VODENEM JAHANJU – 2014
Neprimerne ponije lahko komisija zaradi varnosti takoj izloči zato morajo zapustiti prizorišče. Prav
tako lahko sodniki izločijo jahača ali vodnika, ki se obnašajo nevarno.
6. Drugo
Tekmuje se na prostoru 20x20
Tekmovalci se prijavijo v skladu z navodili organizatorja.
V vsakem krogu tekmovalcev sodniki izberejo najlepše urejenega ponija ter se podeli posebna
nagrada za kategorijo PIMP MY PONY (kriteriji ocenjevanja so očiščenost in skrtačenost ponija,
spletene kitke, itd…) .
Logotip za tekmovanje Pimp my pony
Priloge:
A- VLOGA VODNIKA IN ZAHTEVE
B- OCENJEVALNI PROTOKOL
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V VODENEM JAHANJU – 2014
VLOGA VODNIKA IN ZAHTEVE (priloga A)
Vodnik mora biti star najmanj 15 let (upošteva se starost, ki jo dosežejo pred dnevom tekmovanja v
letu tekmovanja).
Njegova vloga je, da jahača spremlja in skrbi za njegovo varnost ter ga motivira in spodbuja. Povodec,
ki je pripet na obroč na uzdi ali nosnik, naj bo ves čas v visečem položaju in sproščen.
Vodnik lahko jahaču pomaga pri zajahanju ter v primeru, ko je jahač mlajši kot 6 let (pet in manj)
jahač pove le svoje ime in ime konja. Vodnik v tem primeru pove svoje ime, ponovi ime ponija, pove
njegov spol, starost, (rejo in očeta ter materinega očeta v kolikor so znani).
Vodnik vodi ponija na njegovi desni strani ter ima desno roko položeno na hrbet. Povodec drži v levi
roki. Po zaključku tekmovalnega dela v času razglasitve rezultatov in častnega kroga lahko vodnik
povodec drži v desni roki.
Obleka vodnika naj barvno sovpada z obleko jahača, vendar jahalna oprema ni potrebna.
Vodnik mora imeti primerno obutev ter ustrezno kondicijsko pripravljenost. S tem zagotovi ustrezno
spremljanje ponija v kasu ter dobro izvedbo naloge.
V kolikor sodnik/ki opazi/jo, da vodnik ne more poskrbeti za varnost ter ustrezno predstavitev lahko
sodnik/ki vodnika in jahača izločijo iz tekmovanja. Njihova odločitev je dokončna.
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V VODENEM JAHANJU – 2014
OCENJEVALNI PROTOKOL (priloga B)
Kraj tekmovanja:
Datum:
Štartna številka:
Ime konja/ponija:
Ime jahača:
Priimek jahača:
Ocene:
10 = odlično
9 = zelo dobro
8 = dobro
7 = precej dobro
6 = zadovoljivo
5 = zadostno
Naloga oz. kriterij
Ocena
4 = pomanjkljivo
3 = precej slabo
2 = slabo
Opomba
Vhod, postavitev ponija in predstavitev,
zajahanje – stoj – nepremičnost
Pripravljenost in urejenost ponija ter
urejenost in primernost opreme
Korak, menjava v koraku
Mali krog (10 m) v kasu nazaj na veliki krog
(lahki kas), prehod v korak in ustavljanje
Harmonija med jahačem in ponijem ter
samostojnost jahača
Splošni vtis jahača in vodnika (drža jahača in
vodnika, sproščenost in pravilnost)
Skupaj
Mesto:
Ime in priimek sodnika (1):_________________________________
Podpis sodnika: ____________________________
Ime in priimek sodnika (2):_________________________________
Podpis sodnika: ____________________________
1 = zelo slabo
0 = neizvedeno