Aneks za prenos naročniškega razmerja KKS

EVJ ELEKTROPROM d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 KISOVEC,
ki ga zastopa direktor Tomaž Kralj (v nadaljevanju: operater)
in
Naročnik – prenosnik ter Naročnik – prevzemnik (opredeljena v nadaljevanju), sklepajo naslednji,
ANEKS K POGODBI O IZDELAVI
PRIKLJUČKA NA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM (KKS) – PRENOS
NAROČNIŠKEGA RAZMERJA
Naročnik - prenosnik
priimek in ime/naziv podjetja*
kontaktna oseba
telefonska številka ali GSM*
e-mail
naslov (ulica oz. naselje in številka), poštna številka, mesto*
DA / NE
davčna številka*
Zavezanec za DDV (obkroži)*
Naročnik - prevzemnik
priimek in ime/Naziv podjetja*
kontaktna oseba
telefonska številka *
GSM*
e-mail
naslov (ulica oz. naselje in številka), poštna številka, mesto *
DA / NE
davčna številka*
zavezanec za DDV (obkroži)*
Elementi naročniškega razmerja
Naročniška številka pogodbe*:
Datum sklenitve pogodbe*:
Podatki o lokaciji priključka, kjer so vzpostavljene storitve*:
naslov (ulica oz. naselje in številka), poštna številka, mesto*
*obvezna polja
KL
aneks k pogodbi o izdelavi priključka na kks – prenos naročniškega razmerja
Prenos naročniškega razmerja
Uvodne ugotovitve
1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
(a) da je operater z naročnikom - prenosnikom sklenil naročniško pogodbo o izdelavi priključka na KKS,
opisano v razdelku „Elementi naročniškega razmerja“;
(b) naročniško razmerje ureja naročniška pogodba, splošni pogoji, cenik, morebitni aneksi in drugi pogoji,
povezani z naročniškim razmerjem;
(c) naročnik - prenosnik želi prenesti, naročnik – prevzemnik pa prevzeti, vse pravice in dolžnosti tu
navedenega naročniškega razmerja;
(d) da se zaradi uskladitve spremenjenih podatkov o naročniku in/ali KKS priključku sklepa ta dodatek k
navedeni pogodbi.
Prenos
2. S tem aneksom pogodbene stranke sporazumno prenesejo naročniško razmerje, sklenjeno med naročnikom –
prenosnikom in operaterjem na naročnika – prevzemnika. Naročnik – prenosnik se od dne prenosa odpove vsem
pravicam, ki izhajajo iz aktivnega naročniškega razmerja, naročnik – prevzemnik pa od trenutka, ko ta aneks stopi v
veljavo, prevzame vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz naročniškega razmerja.
3. Ob izpolnjevanju pogojev za veljavnost tega aneksa bo operater prenos naročniškega razmerja na naročnika –
prevzemnika izvedel v roku 30 delovni dni.
Pogoji za veljavnost
4. Naročnik – prenosnik se strinja, da naročnik – prevzemnik prevzame vse pravice in obveznosti iz sklenjene pogodbe,
pred prenosom KKS priključka pa bo naročnik – prenosnik poravnal vse zapadle obveznosti iz naslova tega priključka. V
primeru, da naročnik – prenosnik ni poravnal svojih zapadlih obveznosti pred podpisom tega aneksa, prenos
naročniškega razmerja ne stopi v veljavo.
Drugi pogoji
5. V primeru izpolnjevanja vseh pogojev za veljavnost tega aneksa, ta aneks stopi v veljavo z dnem podpisa vseh strank
tega aneksa. Aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod.
6. Vsa ostala določila pogodbe ostanejo nespremenjena in naprej v veljavi, če niso v nasprotju z določili tega aneksa k
pogodbi.
Naročnik – prenosnik izrecno dovoljuje in se strinja, da operater naročniku – prevzemniku izroči
naslednje priloge tega aneksa:
a) kopijo naročniške pogodbe naročnika – prenosnika;
b) kopijo morebitnih aneksov k naročniški pogodbi naročnika – prenosnika
(če se obveznosti iz aneksa prenesejo na naročnika – prevzemnika).
Podpisi strank aneksa
Naročnik – prenosnik
Naročnik – prevzemnik
priimek in ime, podpis & žig (obvezen za pravne osebe)
priimek in ime, podpis & žig (obvezen za pravne osebe)
Kraj in datum:
KL
Operater: EVJ ELEKTROPROM d.o.o.
Direktor Tomaž Kralj
za
aneks k pogodbi o izdelavi priključka na kks – prenos naročniškega razmerja