zapisnik I. izredna seja 2014

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
ZAPISNIK 1. izredne seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v sredo, 3. 12. 2014 ob 18.00 uri v zbornici matične šole. Namen izredne seje je bilo sprotno urejanje zadev, ki se pojavljajo že leta oziroma so se pojavile v tem šolskem letu, vse pa potrebujejo sistematično urejanje (določitev rokov, odgovornih oseb in načina urejanja) ter zaključek. Prisotnih članov: 32/48 (glej Priloga) Opravičeno odsotnih: 11 (1.E, 1.G, 2.C, 3.A, 4.E, 5.A, 5.E, 7.A, 8.B, 8.Č, 9.A) Neopravičeno odsotnih: 5 (1.T, 3.T, 4.C, 4.T, 7.Č) Prisotnih ostalih povabljenih: 11/14 Sklep št. 1: Svet je sklepčen. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje SS šole v šl. l. 2014/15 2. Pregled izvajanja sklepov 1. redne seje Sveta staršev šole 3. Delovanje Sveta staršev šole v šl. l. 2014/15 4. Organizacija dogodkov za zbiranje sredstev v šl. l. 2014/15 5. Učbeniki in učbeniški sklad OŠ Simona Jenka 6. Spletna stran šole 7. Nadomeščanje dalj časa odsotnih učiteljev 8. Potek obnove podružnice Center ter načrti za ostale enote OŠ Simona Jenka v letu 2014/15 9. Komunikacija starši-­‐šola 10. Predlog tematik naslednje seje Sveta staršev šole 11. Pohvale in konstruktivna vprašanja in predlogi Sejo je vodila njena sklicateljica in predsednica Sveta staršev šole Mojca Aniya Dežman. Najprej so se vsi člani Sveta staršev šole predstavili med seboj, kar smo na prejšnji seji pozabili. Predsednica je poudarila tudi, da se sej lahko udeležijo le člani Sveta staršev šole in povabljeni gostje, ki lahko osvetlijo pogled na določene tematike dnevnega reda. Predlagala je zgoraj navedeni dnevni red z manjšo spremembo -­‐ uvrstitev točke 5 pod točko 2, ker je bila tako ali tako prva alineja te točke (na prošnjo ge. Eleršek Finžgar). Sklep št. 2: Potrdi se dnevni red z omenjeno spremembo. Sklep št. 3: Zapisnik seje izjemoma piše Primož Kete, predstavnik 1. b. Pod 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje SS šole v šl. l. 2014/15 Zapisnik 1. redne seje je objavljen na spletni strani šole v rubriki Svet staršev. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
Na zapisnik so bile podane naslednje pripombe: a) V stavku pod ZAPISNIK je potrebno dodati, da je šlo za sejo Sveta staršev "šole", ker sta sedaj SS šole in vrtca ločena. b) V sklepu št. 2 (3. točka) se popravi iz predstavnice v predsednico. c) Pod točko 5 se navaja Ministrstvo, ki je sedaj MIZŠ. d) Pod Garderobe na PŠ Trstenik -­‐ manjka sklep, ki je napisan pod Ure v kombiniranih oddelkih -­‐ se premakne gor. e) Glede na to, da je točko o izbirnih predmetih izpostavila Mojca Aniya Dežman, bi želela, da se jo popravi. Izpostavila je dejstvo, da je predstavitev izbirnih predmetov učencem (ne tista popoldanska, o kateri je bilo govora na 2. seji lansko leto) neustrezna. Nikakor ni rekla, da učenci, ki niso naravoslovno usmerjeni, nimajo dovolj izbire. Problem je, ker učenci -­‐ zaradi sedanjega sistema izbiranja -­‐ ne vedo, ali bo pri določenem predmetu dovolj prijavljenih in morajo na koncu izbrati predmet, ki jim manj oz. ne ustreza. Zato smo predlagali "predsezname", kjer bi lahko učenci videli število prijavljenih še pred uradno izbiro. Ter da predstavitev predmetov izvede vsak izvajalec sam. f) Glede organizacije dogodkov -­‐ starši smo res predlagali, da ga organiziramo, a skupaj s šolo, ker je v bistvu namen takih dogodkov, da se povežemo med seboj. g) Pri navedbi, da nekateri starši ponujajo pomoč pri spletni strani proti plačilu je prišlo do komunikacijskega šuma. Nekateri starši so namreč razumeli, da se zahteva plačilo za tistega, ki ponudi pomoč pri urejanju spletne strani, drugi, da se morajo nameniti sredstva le za urejanje spletne strani, ki pa jih šola nima. Na koncu razprave o tej točki je bilo ugotovljeno, da smo se napačno razumeli in, da je vsa ponujena pomoč s strani staršev brezplačna. Soglasno je sprejet Sklep št. 4: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev šole za šolsko leto 2014/2015 z upoštevanjem predstavljenih pripomb. Pod 2. Pregled izvajanja sklepov 1. redne seje Sveta staršev a) Učbeniki Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada na šoli, ga. Eleršek Finžgar je podala svoj pogled na zadevo. Učitelji glede na učni načrt vsako leto izberejo gradivo za svoj predmet. Svet staršev in Svet šole potrdita sezname gradiv na svojih sejah v juniju tekočega leta. Nato ti seznami pridejo do nje in nato ona ureja stvari dalje z MIZŠ, če se pojavi potreba. Zadnji čas zaradi pomankanja sredstev MIZŠ umetno podaljšuje roke starim učbenikom. Ker šola že tretje leto dobiva minimalna sredstva, se učbeniki samo dokupujejo. V naslednjem letu pa se lahko zgodi, da tudi to ne bo več mogoče, ker jih ni več na zalogi v knjigarnah. Nakup učbenikov se izvede do konca septembra in stroške MIZŠ povrne šoli. Če ni odobritve, potem tudi ni naročila, ker v nasprotnem primeru stroške nosi šola. Po zakonu lahko starši za 1/3 cene odkupijo učbenik iz učbeniškega sklada šole. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
V primeru učbenika Lili in Bine 2 sta bila na MIZŠ poslana dopisa z željo po ustrezni razrešitvi problema. Stari učbenik je namreč star več kot 10 let, prav tako je najmanj tri leta spremenjen tudi učni načrt. Šola ne more kupiti novega (drugega) učbenika, če je stari še veljaven oz. ima nek učbenik v svojem učbeniškem skladu. Vendar šola tudi po 1. septembru 2014 z MIZŠ ni dobila konkretnega odgovora. Zato so morali na šoli ukrepati, da bi se učni proces lahko normalno začel. Sklep št. 5: Ker pa starši po zakonu ne smemo nositi stroška nakupa učbenikov, je ravnatelj priznal napako in sprejel sklep, da se vsem staršem 2. in 3. razreda, ki so v letošnjem oz. lanskem letu kupili učbenik Lili in Bine 2, povrnejo sredstva za nakup. Učbeniki ostanejo v šoli kot ti. učbeniki za na klop, ker jih šola ne more dati v učbeniški sklad. Pojavilo se je vprašanje, kako je z učbeniki za izbirne predmete (npr. nemščina). Po zakonu bi tudi ti učbeniki morali biti v učbeniškem skladu. Ravnatelj je pojasnil, da je pri izbirnih predmetih težava ta, da na šoli lahko le približno vedo, koliko učencev bo pri posameznem izbirnem predmetu, tako da je načrtovanje količine izredno težavno. Pri izbirnih in tudi nekaterih ostalih predmetih se pojavljajo ti. delovni učbeniki, kamor sodi tudi gradivo za IP Nemščina. Sklep št. 6: Starši do nadaljnega krijejo stroške nakupa gradiv (učbenikov) pri izbirnih predmetih. b) Čas za kosilo učencev 6. r. in avtobusni vozni red na PŠ Center Ni interesa po dodatnem šolskem avtobusu s strani prevoznika, ker naj bi že bila redna linija, ki jo lahko otroci uporabijo. Če končajo prej, lahko v miru pojejo in počakajo v šoli, dokler ne pride šolski avtobus. Sklep št. 7: Predstavnika staršev 6.C in 6. Č do 10. 12. 2014 sporočita potrebo po spremenjenem avtobusu redne linije avtobusa ob 12:25 na Trstenik. c) Redno vpisovanje pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v aplikacijo eAsistent oz. na spletno stran v primeru pisnega ocenjevanja znanja Redno vpisovanje pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v aplikacijo eAsistent in na spletno stran šole je za višjo stopnjo urejeno. Problem se pojavi na nižji stopnji, kot je izpostavila predstavnica 3.B razreda, kjer še vedno ni nič vpisano oz. je vpisano zelo malo. Predstavnik 1.C je izpostavil, da učenci ne dobivajo obvestil v mapo in da je informacij na oglasni deski pred razredom preveč. Enako naj bi bilo na PŠ Primskovo. Na MŠ so z dosedanjim obveščanjem v 1. razredu povsem zadovoljni. Ravnatelj je dejal, da bo zadevo preveril pri učiteljicah. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
Nekateri predstavniki so predlagali, da bi se dogodki vsakega razreda za cel mesec objavljali na spletni strani šole. Sklep št. 8: Vodstvo preveri, kako je z vpisovanjem preverjanja in ocenjevanja znanja ter z načinom obveščanja na nižji stopnji in po potrebi uvede spremembe. Starši učencev prvih razredov naj bolj spremljajo, kaj imajo njihovi otroci na programu, ker so ti res še majhni. č) Linearno pridobivanje ocen skozi celo leto Predstavnici 4. B in 8. A sta predlagali, da se testi – predvsem na višji stopnji razporedijo čez celo leto, ker se to -­‐ glede na njune pedagoške izkušnje -­‐ da narediti. Vodstvo je pojasnilo, da obstaja pravilnik, ki je obvezujoč za učitelje. Tako se med šolskim letom pojavijo bolj ali manj obremenjeni meseci in je težko uravnotežiti oz. urediti tako, da ne bi prihajalo do takih nihanj. Sklep št. 9: Vodstvo je predlagalo, da se ta predlog da na zbor aktivov in se pridobi njihovo mnenje. Gospa Klemenčič sprovede zadevo. d) Prireditev za uspešne učence za celo šolo kot motivacija učencev Ravnatelj je podal informacijo, da bi lahko z januarjem začeli z objavljanjem uspešnih učencev na oglasnih tablah. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je sistematično javno izpostavljanje uspešnih učencev lahko problematično, če ti tega ne želijo. Sklep št. 10: Uspešne učence se javno pohvali po šolskem ozvočenju. e) Garderobne omarice PŠ Trstenik, MŠ – g. Švabić Nakup omar je v planu že nekaj časa. Za predvidenih 400 omaric ima šola ponudbe, a je cena trenutno previsoka za realizacijo. Nakup je predviden v začetku naslednjega leta, če bodo sredstva to dopuščala. Dodatna stojala za oblačila (za 32 otrok) so bila postavljena na PŠ Trstenik. Predsednica Šolskega sklada Petra Kovač je podala informacijo, da lahko starši organizirajo v okviru sklada dogodek, s katerim bi namensko zbirali sredstva za nakup omaric. f) Stojala za shranjevanje koles – g. Švabić Zadeva je urejena. Stojala so bila nabavljena in postavljena na MŠ, PŠ Center in PŠ Primskovo. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
g) Problem dostopa do šole na PŠ Center – g. Švabić Zadeva je urejena. Pesek je bil naročen in posut. Starši se zahvaljujejo za hitro ukrepanje, poudarjajo pa, da bo posipanje po potrebi potrebno ponoviti. Ravnatelj se je zahvalil za pomoč predstavniku 6. A. h) Problematika izbirnih predmetov – ponudba, način predstavitve Nekateri starši otrok v 7., 8., in 9. razredu niso zadovoljni z načinom predstavitve izbirnih predmetov in načinom izbire. Vodstvo je pojasnilo, da so vsi izbirni predmeti predstavljeni v brošurah, ki so vsako leto osvežene. Javna predstavitev IP bo predvidoma v mesecu marcu v popoldanskem času, kjer bo vsak izvajalec predstavil svoj predmet (ni pa nujno, da bo na koncu tudi res izvajalec, ker je na šoli več učiteljev, ki lahko poučujejo določen predmet). Predstavnica 4. B je izrazila željo, da se doda opis izbirnim predmetom tudi na nižji stopnji, da starši vedo, kaj svetovati svojim otrokom. Predstavnica 5. G je menila, da predseznami niso potrebni, ker otrok izbere, kar mu pač ustreza. Predsednica Sveta staršev je dejala, da so so otroci različni in, da ni nujno, da je tisti IP, ki je otroku všeč, tudi izveden. Predseznami bi morda učencem dali dodatno informacijo, da ni edini, ki se zanima za določen predmet. Vodstvo je pojasnilo, da se lahko IP v septembru zamenja, a le, če to ne pomeni, da skupina “pade”. Sklep št. 11: Počaka se na predstavitev IP v mesecu marcu in se zadeva po potrebi razrešuje dalje. i) Pravilnik o statusu športnika – g. Planinšek, ga. Godnič, g. Švabić, ga. Dežman Zadeva se ureja. Ravnatelj posredoval informacijo, da se je skupina sestala in pregledala interni pravilnik ter sprejela določene popravke. Interni pravilnik gre v presojo na MIZŠ. Sklep št. 12: Ravnatelj sporoči rezultat presoje, ko bodo ti znani. j) Spletna stran šole – g. Flajnik glej 6. točko zapisnika k) Organizacija dogodkov za zbiranje sredstev glej 4. točko zapisnika l) Interesne dejavnosti na PŠ Goriče – ga. Dubravica (zadeva po 1. seji – 1. poročilo za razpravo) Imajo 7 interesnih dejavnosti. Tri, ki jih imajo učiteljice, so objavljene v publikaciji. Za zunanje so čakali na ponudbo. Od meseca novembra imajo tudi košarko. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
Ravnatelj je omenil možnost, da se učenci udeležijo ID na sosednji šoli (v sklopu OŠ SJ). Pod 3. Delovanje Sveta staršev v šl. l. 2014/15 Svet staršev OŠ Simona Jenka še ni imel Poslovnika, ki bi določal pravila in način delovanja Sveta staršev. Predsednica je zato predstavila razloge za in prednosti Poslovnika. Predlog Poslovnika je bil posredovan vsem predstavnikom staršem. Narejen je bil po predlogi. Predsednica je predlagala delovno skupino, ki bi poslovnik dodelala in ga posredovala predstavnikom staršev v potrditev. Vodstvo šole podpira sprejetje poslovnika. Sklep št. 13: Ustanovi se delovna skupina v sestavi ravnatelj, g. Planinšek, Mojca Aniya Dežman, Vesna Pavlič Pivk, Janez Krč in po potrebi tudi Maja Zorman Krč. Predstavniki staršev do 12. 12. 2014 posredujejo pripombe predsednici po elektronski pošti. Delovna skupina obravnava pripombe in pripravi končno različico Poslovnika. Svet staršev ga z dopisno sejo potrdi po elektronski pošti. Pod 4. Organizacija dogodkov za zbiranje sredstev v šl. l. 2014/15 Vodstvo šole je mnenja, da se je bazar izpel. Sicer pa se zavedajo dejstva, da je šola zadolžena za polnjenje Šolskega sklada z raznimi prireditvami. Zato bo v aprilu organizirala dan dejavnosti. Decembra bo tudi akcija zbiranja hrane – priprava paketov za socialno ogrožene učence. Sledil bo tudi koncert šolskega ansambla. Predsednica Šolskega sklada Petra Kovač je dejala, da je bazar glavni vir prihodkov za Šolski sklad. Starši lahko predlagajo, kaj bi organizirali (tudi za določen namen). Predlog pošljejo na sklad, ki predlog obravnava in predlaga v realizacijo. Predstavniki podružnic so podali predlog, da se mora kaj organizirati tudi po manjših enotah. Vodstvo je pohvalilo izredno uspešno 1. akcijo zbiranja odpadnega papirja. Najbolj pridni so bili na PŠ Primskovo. Predstavnica 2. T je menila, da je mogoče vse preveč osredotočeno na december (vsi hočejo kaj), zato bi bilo smiselno razmisliti o drugem terminu. Sklep št. 14: Ko bo šola pripravila program za dan dejavnosti v aprilu, se sporoči staršem preko Sveta staršev, kako lahko sodelujejo. Z oblikovanjem delovne skupine se počaka do zadnje seje, ko bomo videli, kako se je obnesel dogodek v aprilu. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
Pod 5. Učbeniki in učbeniški sklad OŠ Simona Jenka glej pod točko 2., alineja a. Pod 6. Spletna stran šole G. Flajnik je predstavil dosedanji način dela pri spletni strani šole. Za odpravo neažurnosti vsebin, so bili na šoli določeni tudi drugi sodelavci, ki skrbijo za ažurnost vsebin na spletni strani. S strani šole je bila podana informacija o načrtovanju pisne ankete o spletni strani. Nekateri starši so predstavili dvome o smiselnosti ankete, preden se izvede prenova. Nekateri starši so ponovno ponudili brezplačno pomoč pri prenovi spletne strani. Sklep št. 15: Oblikuje se delovna skupina (g. Flajnik, g. Fučka, g. Omersa, g. Grašič, g. Oštir), ki do 12. 12. 2014 posreduje predloge sprememb g. Flajniku. G. Flajnik preuči predlagane spremembe in jih implementira. Če potrebuje pomoč pri implementaciji, se obrne na člane delovne skupine. Pod 7. Nadomeščanje dalj časa odsotnih učiteljev Nedavni primer dalj časa odsotne učiteljice matematike na MŠ je dvignil kar nekaj prahu. Predsednica je opozorila na način komunikacije nekaterih staršev, ki je bil izredno neprimeren. Dejstvo je, da smo ljudje, zato je povsem logično, da kdo kdaj zboli. Predstavnica 7. B je izpostavila, da naj v primeru, ko vodstvo ve, da bo učitelj dalj časa odsoten, poskrbi za ustrezno nadomeščanje. Ravnatelj je predstavil zakonske okvire v primeru nadomeščanja odsotnih učiteljev in predstavil dejanski obseg odsotnosti v obravnavanem primeru. Podal je tudi način kompenziranja manjkajočih ur v obravnavanem primeru (predure, ki pa ne bodo obvezne). Vnaprej se bo take primere poskušalo razreševati hitreje in predvsem drugače. Sklep št. 16: Ravnatelj pripravi pisni odgovor in ga pošlje predstavnikom staršev 7., 8., 9. razredov. Pod 8. Potek obnove podružnice Center ter načrti za ostale enote OŠ Simona Jenka v letu 2014/15 Ravnatelj je posredoval informacijo, da je obnova šole v domeni občine. Terminski plan za končanje obnove šole je leto 2016. Zaenkrat aktivnosti potekajo v skladu z načrti, letošnji plan je bil celo presežen. Komunikacija občine z vodstvom šole je korektna. Predstavnik 6.Č je podal vprašanje in informacijo: a) Zakaj ograja ni lamelna kot na matični šoli? Odgovor ravnatelja: Ograja je predvidena v okviru obnove šole, kjer bo realizirana v skladu z arhitehturno rešitvijo. Postavitev lamelne ograje v tem trenutku, samo za vmesni čas do dokončanja obnove, ni v luči dobrega gospodarjenja s sredstvi šole. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
b) Na dvorišču šole je bil opažen japonski dresnik (invazivna rastlina). Odgovor ravnatelja: Šola bo preverila stanje in ustrezno ukrepala. Pod 9. Komunikacija starši-­‐šola Predsednica Sveta staršev šole je predlagala oblikovanje delovne skupine za pripravo vodil “Prijazne in učinkovite komunikacije” med akterji na šoli. Izpostavila je, da se morajo predstavniki staršev zavedati, da z javnim nastopanjem v tej funkciji dajejo dober ali slab zgled in sliko vseh, ki jih zastopajo. V debati je bilo izpostavljeno, da sprejem vodil komunikacije ne bo preprečil »izpadov« posameznikov. Predsednica je prosila, da predstavniki staršev posameznega oddelka povedo ostalim staršem v oddelku, da se vedno najprej obrnejo nanje, če gre za zadeve, ki presegajo individualni okvir. In, da bi bilo dobro, da začnemo vzpostavljati nek red v komunikaciji na šoli. Sklep št. 17: Oblikovanje skupine in priprava vodil zaenkrat ni potrebna. Se bo pa razmislilo o pripravi kakšnega predavanja ali delavnice na to temo. Pod 10. Predlog tematik 3. seje Sveta staršev Izpostavljeno je bilo, da bo naslednja seja Sveta staršev šole 2. in ne 3. seja Sveta staršev. Sklep št. 18: Predloge tem za naslednjo sejo se posreduje predsednici Sveta staršev šole po elektronski pošti. Pod 11. Pohvale in konstruktivna vprašanja in predlogi Predstavnik 2.A je postavil vprašanje, če lahko šola zagotovi plačevanje vadnine za košarko (mesečni znesek 18 evrov na učenca). Odgovor ravnatelja: Izvajanje športnih aktivnosti je v domeni kluba, šola da na razpolago prostore (več kot 10 terminov/teden). Klub mora plačati trenerja, zato pobirajo vadnino. Strošek za vadnino je mesečni in ga plačujejo le tisti, ki tudi tekmujejo. Polovično, tj. 9€ plačujejo tisti, ki imajo trening 1x tedensko oz. trenira tudi brat/sestra. Učenci prvih razredov so plačila prosti, tako tudi tisti, ki trenirajo v klubu. Znesek ni tržno usmerjen, saj gre denar za opremo, delo trenerjev, udeležbo na šolskih tekmovanjih itd. Predstavnik 7.C je podal informacijo, da je Ministrstvo za šolstvo podpisalo pogodbo z Microsoftom, ki omogoča učencem dostop do brezplačne uporabe programskega paketa Office 365. G. Flajnik je informiral udeležence, da je šola že pridobila prvi nabor OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. Divizije 7A
4000 Kranj
tel: (04) 255 97 00
fax: (04) 255 97 10
[email protected]
brezplačnih licenc, vendar ne more promovirati komercialnega ponudnika izdelkov ali storitev. Sklep št. 19: G. Flajnik posreduje predsednici sveta staršev šole vsebinski opis omenjenega dogovora. Ta ga posreduje predstavnikom staršev, ki ga posredujejo strašem. Ti potem po lastni presoji v okviru šole zaprosijo za brezplačno licenco. Predsednica je opozorila na problematiko odjave prehrane. Problem nastane, ko subvencioniran obrok ni prevzet oz. je nepravočasno odjavljen, ker v tem primeru država ne krije subvencije in tako plača starš. Če je vse v redu, se lahko preveri v eAsistentu v meniju Prehrana. V mesečnem pregledu se lahko pogleda, če je kje kaj zabeleženo z rdečo. V tem primeru se pokliče v šolsko blagajno, kjer bodo ročno popravili zadevo, da se bo strošek pravilno obračunal. Vodje PŠ so prosile, če lahko starši pravočasno sporočatjo odsotnosti in tudi odjave prehrane. Po 1. redni seji se je pojavilo vprašanje o anketi Shema šolskega sadja in zelenjave, ki jo izhaja NIJZ in jo na naši šoli dvakrat letno (v oktobru in maju) izpolnjujejo učenci 4. a, 6. a, 8. a in 4 razredi po podružnicah. Sporna naj bi bila nekatera vprašanja na koncu ankete, ki naj ne bi bila povezana z vsebino ankete in tudi način predstavitve ter anonimnost ankete. Učiteljica, gospa Hudobivnik, ki na šoli skrbi tudi za prehrano, je pojasnila, da je anketa anonimna, ker nihče od izvajalcev ankete ne ve, kdo se “skriva” pod to šifro. Šifra ostane pri njej in se na koncu tudi uniči. Glede spornih vprašanj je učencem svetovala, naj nanje ne odgovarjajo, če tega ne želijo. Ravnatelj je pokazal nekoliko spremenjena Pravila o šolski prehrani – sprememba pri subvencijah (drugačni odstotki). Predsednica je navezala stik predstavniki na Zvezi svetov staršev šol Slovenije. Skupaj smo prišli do ugotovitve, da kranjske šole nimajo aktiva staršev. Tako bi bilo smiselno preveriti interes Svetov staršev šol MO Kranj za ustanovitev aktiva. Sklep št. 20: Predsednica preveri interes na šolah MO Kranj. Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. Zapisnikar: Primož Kete