VITODENS 100-W, tip WB1B U~inkovit, vzdržljiv

TopInfo
VITODENS 100-W, tip WB1B
U~inkovit, vzdržljiv, cenovno privla~en kondenzacijski kotel
I{~ete sodoben plinski stenski kondenzacijski
kotel s posebno dobrim razmerjem med
zmogljivostjo in ceno – ne da bi se morali
odre~i kakovosti?
S kotlom Vitodens 100-W imamo pravi odgovor
in dobro re{itev. Z rali~nimi mo~mi in izvedbami
boste na{li za vsako zahtevo primeren model.
Veliko udobje tople vode
*** zvezdice po EN 13203
Kombinirana izvedba s preto~nim
grelnikom sanitarne vode omogo~a
velike odvzeme tople vode – 12 l/min
– z izredno temperaturno enakomernostjo, ki jo zagotavlja elektronska
regulacija izto~ne temperature.
Kompaktne dimenzije
Ker dimenzije kotla Vitodens 100-W ustezajo
merskemu rastru kuhinj in je njegova hrupnost
med obratovanjem minimalna, ga je možno
namestiti kjerkoli v bivalnem obmo~ju: v kuhinji,
kopalnici, stranskem prostoru, in ~e tam ni na
voljo dimnika, lahko dimne pline na prosto
speljete s koaksialnim dimovodnim sistemom
iz umetne mase.
Zanesljivo obratovanje in dolga
življenjska doba
Z ogrevalno povr{ino Inox-Radial
- iz kakovostnega, debelostenskega
plemenitega nerjavnega jekla nudi
Vitodens 100-W zanesljivost pri
obratovanju in trajno visoko kori{~enje
kondenzacijske toplote. Gladka povr{ina
plemenitega jekla zaradi samo~istilnega
efekta potrebuje manj ~i{~enja kot
ostale ogrevalne povr{ine.
MatriX mreža iz plemenitega
jekla zagotavlja dolgo
življenjsko dobo
Moduliran cilindri~ni MatriX
gorilnik iz lastnega razvoja
in proizvodnje ima zaradi MatriX
mreže iz plemenitega jekla vedno
enako visoko u~inkovitost in nudi
varnost tudi v prihodnosti. Gorilnik
se optimalno prilagaja prenosniku
toplote.
Viessmann d.o.o.
C. XIV.divizije 116a, 2000 Maribor
tel: 02 480 55 50; faks: 02 480 55 60
brezpla~. {tev.: 080 10 11
[email protected]
www.viessmann.si
Vitodens 100-W
z moduliranim cilindri~nim
MatriX gorilnikom
Prednosti kotla Vitodens 100-W:
Vitodens 100-W
Obmo~je toplotne mo~i: 9 do 26 kW
1
2
1
Integrirana membranska
raztezna posoda
Normiran izkoristek: 97% (Hs)/ 108% (Hi)
2
Moduliran cilindri~ni MatriX
gorilnik
Eden najmanj{ih in najti{jih kotlov v tem
3
Ogrevalna povr{ina Inox-Radial
- iz plemenitega, nerjavnega
jekla za zanesljivo obratovanje
in dolgo življenjsko dobo. Velika
toplotna mo~ na najmanj{em
prostoru.
3
4
4
5
5
segmentu proizvodov
– D x Š x V : 340 x 400 x 725 mm
Vgrajena elektronska regulacija
kotlovnega krogotoka za obratovanje
Ventilator z reguliranim {tevilom vrtljajev za tiho in energijsko var~no obratovanje
po prostorski temperaturi ali vre-
Regulacija za obratovanje
po prostorski temperaturi
ali vremensko vodeno obratovanje
izvedejo z le enim posegom.
mensko vodeno. Vse funkcije se
Preprosti vrtljivi gumbi omogo~ajo
hitro nastavitev temperature ogre-
Obto~na izvedba
vanja in sanitarne vode. Prikaz statusnih
2
Integrirana membranska
raztezna posoda
2
Moduliran cilindri~ni MatriX
gorilnik
3
Ogrevalna povr{ina Inox-Radial
- iz plemenitega, nerjavnega
jekla za zanesljivo obratovanje
in dolgo življenjsko dobo. Velika
toplotna mo~ na najmanj{em
prostoru.
Stranski odmiki od stene ali pohi{tva
4
Ventilator z reguliranim {tevilom vrtljajev za tiho in energijsko var~no obratovanje
Z montažnim pripomo~kom se lahko
5
Plo{~ni prenosnik toplote za
udobno ogrevanje sanitarne
vode
preizkusijo vsi priklju~ki – kotel se nato
Regulacija za obratovanje
po prostorski temperaturi
ali vremensko vodeno obratovanje
Zanesljiv proizvod z dolgo življenjsko
3
4
5
6
6
Kombinirana izvedba
podatkov na digitalnem prikazovalniku.
1
1
Posebno enostavna montaža zaradi
nizke teže in montažnega pribora.
niso potrebni. Vse za vzdrževanje
pomembne komponente so dosegljive
s sprednje strani.
že v gradbeni fazi pripravijo in na tesnost
le obesi na steno.
dobo.
Paket s plinskim obto~nim kondenzacijskim kotlom za ogrevanje prostorov in sanitarne vode,
za obratovanje odvisno in neodvisno od zraka v prostoru
Obseg paketa
Vrste plina
• Vitodens 100-W
• Montažni pripomo~ek
• Podstavljen ogrevalnik sanitarne vode
Vitocell 100-W, 120 l
• Priklju~ni komplet za ogrevalnik
• Digitalni prost. termostat Vitotrol 100 UTD
• Senzor zunanje temperature
• Prestavitveni komplet za uteko~injen
plin (samo pri izvedbi za UNP)
Zemeljski plin E
Wobbe
12,0 - 16,1 kWh/m3
index*1
43,2 - 54,8 MJ/m3
WB1B365
2190,–
Naro~. {tev.
Uteko~injen plin
Wobbe
20,3 - 21,3 kWh/m3
index*1
72,9 - 76,8 MJ/m3
WB1B366
2190,–
Naro~. {tev.
Obmo~je toplotne mo~i (kW)
9-26 kW
EUR
EUR
Plinski kombiniran ogrevalni kotel za ogrevanje prostorov z integriranim ogrevanjem sanitarne vode,
za obratovanje odvisno in neodvisno od zraka v prostoru
Zemeljski plin E
Wobbe
12,0 - 16,1 kWh/m3
index*1
43,2 - 54,8 MJ/m3
WB1B079
1416,–
Naro~. {tev.
* za uteko~injen plin se mora zraven
naro~iti: Prestavitveni komplet za
uteko~injen plin
7828 769
brezpla~no
Naro~. {tev.
9443 293 SI 02/2010
Navedene cene so informativne, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehni~nih in cenovnih sprememb!
Prodaja Viessmann opreme se vr{i izklju~no preko podjetij ogrevalne tehnike.
EUR