Välkommen till Vältuddens tomtägarförening och

2013‐09‐18 VälkommentillVältuddenstomtägarföreningochbåtklubb
Allmäntomvåraföreningar
Våra föreningar består av medlemmar som bor på Vältudden dvs. på Vältuddsvägen och Korsholmsvägen. Föreningarnas verksamhetsår börjar efter årsmötet i augusti och löper till nästkommande årsmöte andra helgen i augusti. Föreningarna har 2013 upprättat en hemsida med all nödvändig information såsom medlemskap, stadgar, årsmötesprotokoll mm. Adressen är www.valtudden.se Facebookgruppen ” Vältuddsvägens Tomtägarförening” kan man bli medlem i. Det är ett forum för
medlemmar i föreningen. Vältuddenstomtägarförening
Antal medlemmar redovisas i verksamhetsberättelsen. Medlemskapitomtägarföreningen
För att få vara medlem i tomtägarföreningen måste du vara fastighetsägare på någon av dessa vägar. Medlemsavgiftitomtägarföreningensamtvattenavgift
För aktuell medlemsavgiften för tomtägarföreningen se vår hemsida. Avgiften ska inbetalas på föreningens postgirokonto 603612‐3 senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Ingen inbetalningsavi delas ut. Medlemskap innebär att man har tillgång till vatten från föreningens pump. Om man vill vara aktiv vattenavändare dvs. ha sommarvatten anslutet till fastigheten, utgår även en vattenavgift, se verksamhetsberättelsen för aktuellt år. Tomtägarföreningensstyrelse
Styrelsen i tomtägarföreningen sammanträder 3‐5 gånger per år. Årsmöteitomtägarföreningen
Årsmöte hålls den 2: lördagen i augusti kl 15 (om inget annat anges i kallelsen) vid pumphustorget på Vältuddsvägen. Kallelse sker via medlemstavlan samt via mail till de medlemmar som lämnat sin mail adress till styrelsen. Kräftskiva
Efter årsmötet brukar det vara en kräftskiva på pumphustorget kl 19. Alla som vill delta tar med ett bord och stolar och kräftor med tillbehör. Har man inget flyttbart bord kan man smyga sig ner hos de andra. Övrigaaktiviteterunderåret
 Höstrensning går ev. över till oktoberfest 3:e lördagen i oktober kl. 10 på pumphustorget 
Adventsbrasa pumphustorget ‐lördag 3:e advent kl 15‐Vi tänder Eldkorgar och dricker glögg 

Nyårsfirande på Vältuddens udde kl. 24 Bouleturnering – Styrelsen kallar under våren 1 www.valtudden.se 2013‐09‐18 
Vårrensning går ev. över till vårfest‐ lördagen innan valborg kl. 10 på pumphustorget 
Valborgsfirande– valborgsmässoafton kl. 19 plats återkommer styrelsen med – se anslag 


och mail Bouletävling 2:a lördagen i augusti kl. 12 Årsmöte i tomtägar‐ och båtföreningen 2:a lördagen i augusti kl. 15 Kräftskiva 2:a lördagen i augusti–kl.19.00 Vältuddenbåtklubb
Båtklubben bildades 2002 och dess största uppgift har varit att renovera vår brygga och medverka till flera båtplatser för föreningens medlemmar. För aktuellt antal medlemmar se verksamhetsberättelsen för aktuellt år. Det finns 21 bryggplatser. Bryggplatserna är till för mindre båtar och platserna är i allmänhet 2 m breda. En av bryggplatserna är gästplats. Om en medlem önskar nyttja gästplatsen ska någon i styrelsen vidtalas (se kontaktuppgifter på hemsidan). Medlemskapibåtklubben
För att få vara medlem i Vältuddens båtklubb måste du vara fastighetsägare på någon av dessa vägar. Du måste dessutom vara medlem i Vältuddens tomtägarförening. Medlemskap förutsätter ett aktivt deltagande på de arbetsdagar som beslutas. Det innebär att man efter förmåga hjälper till med att underhålla brygga och backen ner till bryggan. Medlemsavgiftibåtklubben
För aktuell medlemsavgiften för båtklubben se vår hemsida. Avgiften ska inbetalas på föreningens postgirokonto 603612‐3 senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Ingen inbetalningsavi delas ut. Båtklubbensstyrelse
Styrelsen i båtklubben sammanträder 3‐5 gånger per år Årsmöteibåtklubben
Årsmöte hålls den 2:a lördagen i augusti direkt efter tomtägarföreningens årsmöte (om inget annat anges i kallelsen) vid pumphustorget på Vältuddsvägen. Kallelse sker via medlemstavlan samt via mail till de medlemmar som lämnat sin mail adress till styrelsen. Köplats
Första inbetalning av medlemsavgift räknas som startdatum för köplats. Inträdes‐ochsäsongsplatsavgift
Årsmötet beslutar om inträdesavgift för nya medlemmar. Säsongsavgift beslutas av styrelsen. Båtplats
För att få ha kvar sin båtplats och köplats förutsätter det att man är betalande medlem i både tomtägarförening och båtklubb samt följer stadgarna ex vad gäller gemensamt arbete. Båtplats tilldelas efter kötid. Om man inte nyttjar sin plats en säsong kan den av styrelsen hyras ut som säsongsplats till annan köande medlem. Om man inte nyttjar sin tilldelade plats på två säsonger går platsen till nästkommande köande automatiskt kommande säsong. 2 www.valtudden.se 2013‐09‐18 Säsongsplatsen löper från 1:a helgen i maj till 3:e helgen i november. Senast den 30 april ska medlemmen meddela om man önskar nyttja sin tilldelade plats under säsongen. Vilken plats som man får kan variera från år till år och bestäms av styrelsen i samband med tilldelning av årets platser. Båten ska enligt stadgarna vara ilagd senast 15 juni och tas upp senast 15 november. Önskar du gå med i föreningen eller har du några frågor kan du vända dig till styrelsen i Vältuddens tomtägarförening och båtklubb. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.valtudden.se Välkommen önskar styrelsen 3 www.valtudden.se