Protokoll från årsmöte i Tyresö GK Intresseförening torsdagen den

Protokoll
från årsmöte i Tyresö GK Intresseförening torsdagen
Kvarnhjulet Hus B, Nyboda skola i Tyresö.
den 14 februari 2013 kl 18.30 i
Närvarande: Enligt upprättad närvarolista deltog i mötet 56 medlemmar. En icke medlem i
intresseföreningen, Tommy Karlsson, hedersmedlem i den tidigare, till SGF anslutna, Tyresö
Golfklubb fanns närvarande.
Mötet öppnades av intresseföreningens
ordförande Lennart Åberg.
§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet
Närvarolistan godkändes som röstlängd (bilaga).
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet ansåg att mötet hade utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lennart Åberg och till sekreterare
Monica Svensson.
§ 5 Val av två protokolljusterare,
tillika rösträknare,
ska justera protokollet
Lottie Stenfelt och Agneta Falk valdes.
som jämte mötesordföranden
§ 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2012
Verksamhetsberättelsen presenterades och lades till handlingarna.
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)
Årsredovisningen presenterades och lades till handlingarna.
för räkenskapsåret
2012
§ 7 Revisionsberättelse.
Revisor Leif Kasteskog läste upp revisionsberättelsen.
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositon av årets underskott
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt att underskottet och det fria egna kapitalet
balanseras i ny räkning.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet
§ 10 Fastställande av verksamhets plan och budget för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag till nivå och inriktning av ev. bidragsgivning och budget för 2013 presenterades.
Vad beträffar styrelsens förslag till årsmötet om tillgångarnas disposition beslöts att bedriva
verksamheten på samma sätt som 2012 men med en generösare inriktning när det gäller att bevilja
bidrag.
§ Il Förslag om ändring av stadgarna.
Årsmötet godkände de interimistiska stadgarna som stadgar för Tyresö GK Intresseförening.
Stadgarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
§ 12 Val
Intresseföreningens
styrelse för 2012 hade undanbett sig omval.
a) Till ordförande för ett år valdes Tommy Karlsson (ej medlem i intresseföreningen)
b) Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes Nadja Geijdenstam och Roine Ruud.
Styrelsen består därmed av ordförande och två ledamöter.
c) Till revisor får en tid av ett år valdes Inger Hedström och till
revisorssuppleant valdes Eva Isaksson.
d) Till ledamöter i valberedningen valdes för ett år Jane Andersson, ordförande och
Christer Holmberg, ledamot.
§ 13 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
Arsmötet avslutades med lotteridragning, där vinsterna bestod av några tavlor och gamla priser, som
funnits i Tyresö Golfklubbs ägo.
Tack för utfört arbete framfördes till den avgående styrelsen. Den nya önskades lycka till.
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet:
u..~?4-J)~
Monica Svensson
Sekreterare
Lottie Stenfelt
.~