Kloakering (PDF-fil)

Haveforeningen Rosenbækken, Gang 5, Have 101, Falen, 5250 Odense SV
www.hf-rosenbaekken.dk
E-mail: [email protected]
KLOAKERING En orientering Odense kommune havde den 27. marts i år indbudt repræsentanter for alle kommunens kolonihaveforeninger, til et fælles orienterings‐ / arbejdsmøde bl.a. vedrørende den fremtidige håndtering af spildevand m.v. Mødets formål var, for det første, en orientering fra forvaltningens side, om de rammer og bestemmelser omkring vandmiljøet, de var sat til at føre ud i livet, samt om de planer og tiltag der så småt var ved at tage form. For det andet, en indsamling af viden om de faktiske forhold i de enkelte haveforeninger og om det liv og de vilkår, der i det hele taget, er i en moderne kolonihave. Da en del kolonihaver – specielt de der ligger vest for Kløvermosevej – er beliggende på arealer, der anvendes til drikkevandsindvinding medfører det en række udvidede hensyn. Det første spørgsmål fra salen var derfor også : ”Hva’ mæ’ kloakeringen ?”. Hertil lød svaret, at man fra kommunens side ikke forestillede sig en total‐kloakering omfattende samtlige havelodder. Man var fuldt bevidst om den skrøbelige økonomiske balance, der råder i de fleste have‐
foreninger og udtrykte i det hele taget en stor velvilje over for hele kolonihavetanken og var meget bevidst om de store rekreative værdier, der ligger her – ikke mindst for småbørns‐familier og pensionister, men for alle. Der tegner sig derfor to løsnings principper: 1) Egentlige fælleshuse indrettet med vandklosetter og udslagskummer for tømning af ”campingtoiletter” eller egentlige toiletbygninger med samme indretning. Begge typer kunne så være tilsluttet offentlig kloak eller en samletank. 2) Separate samletanke tilknyttet de enkelte huse under de pågældendes ansvar og bekostning. Dette betyder samtidig, at alle nuværende – godkendte – tankanlæg vil kunne bibeholdes i deres beregnede restlevetid. Der vil således ikke blive tale om en totalkloakering i ordets bogstavelige betydning, da opgaven egentlig blot handler om, at bortskaffe vort spildevand på den enkleste og mest hensigtsmæssige måde. 28.03.2014 LB