Takstblad for Sorø Spildevand A/S

Takster for spildevand 2014
Oplyst i kr. excl. moms og excl. spildevandsafgifter. Spildevandsafgifter udgør pt. kr. 0,52 pr m3.
Stikafgift pr. spildevandsstik
575,69
Vandafledning kr./m3
Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m3 årligt pr ejendom
Trin 2: Vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m2 årligt pr. ejendom
Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m3 årligt pr. ejendom
28,32 pr. m3
27,19 pr. m3 *
24,92 pr. m3 *
* Forudsætter tilmelding til trappemodellen i henhold til "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv."
Tilslutningsbidrag for tilslutning af både regn- og spildevand*
Parcelhuse/sommerhuse m.v.
kr.
47.705 pr. boligenhed
Erhverv
kr.
47.705 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
* Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Separatkloakeret eller Fælleskloakret".
Tilslutningsbidrag for tilslutning af spildevand**
Parcelhuse/sommerhuse m.v.
kr.
28.623 pr. boligenhed
Erhverv
kr.
28.623 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
Samletank årlig afgift
kr.
575,69 pr. tank samt kr. 28,32 pr. tilført m3
Tilkørt slam
kr.
86,49 pr. m3.
Slam fra Septiktank e.l.
kr.
172,80 pr. m3.
kr.
650,00 pr. tank
** Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Spildevandskloakeret".
Behandling på renseanlæg
Tømningsordning
Tømning af tank indenfor planlagt tur, op til 3 m3
Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand (ud over almindeligt vandafledningsbidrag)
Organisk stof
kr.
1,35 pr. kg COD
Kvælstof
kr.
5,85 pr. kg total- N
Virksomheder der i henhold til godkendt spildevandsplan
og godkendelse af Thisted Vand er omfattet af betalingslovens § 2 A stk. 3:
Vandafledning
kr.
13,92 pr. m3. *
* Trin 2 jf. § 5 i henhold til "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv."
Gebyrer
For skønnet årsaflæsning
kr.
224
For assistance i forbindelse med aflæsning
kr.
536
For flytteafregning
kr.
157
Manglende PBS tilmelding
kr.
41 pr. regning
Regningskopier pr stk.
kr.
41
Ændring af årsopgørelse/a'conto
kr.
157
Gebyr for oprettelse af betalingsaftale
kr.
102
Behandling af vandspildsager
kr.
300
Inddrivelsesgebyr (overdragelse t/SKAT)
kr.
102
Inddrivelsesgebyr foged
kr.
700
Afregning af lejer i administrationsselskaber pr.
forbrugssted
kr.
102
Kontrolbesøg vedr. opsætning af ny bimålerinstallation
kr.
536
Gebyrer for rykkere og inkasso samt renter ved forsinket betaling i henhold til bestemmelserne i
LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.
Spildevand opkræves ved a'conto 2 gange årligt i februar og september.
Årsopgørelsen udsendes i februar sammen med 1. aconto.