Viisas pääsee vähemmällä

Jäsenlehti 4 · 2014
Katsaus HEKOn
vuoteen 2013
Bisnestä ja kulttuuria
Somerolla
s. 16
LinkedIn yrityksen
myynnin, markkinoinnin ja
viestinnän tukena
s. 18
Sähköiset palvelut –
avain parempiin
palveluihin ja
vaikutusmahdollisuuksiin
s. 20
pääkirjoitus
Mitä tuli
tehtyä?
2
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
kuva antti verkasalo
mari lahtinen, hekon puhenjohtaja
kuva antti verkasalo
T
ässä lehdessä on yhteenveto vuosikertomuksestamme. 2013 alussa aloitin kolmivuotisen puheenjohtajakauteni, joten nyt onkin hyvä hetki katsoa
mitä tuli viime vuonna tehtyä.
Yksi kohokohta oli varmasti syksyllä tapahtunut 17 000 jäsenen rajapyykin ylittäminen. Meitä on
paljon! HEKOn kerhot tarjosivat tälle jäsenkunnalle
viime vuonna yli 200 tapahtumaa. Niistä saatu palaute oli erinomaista: 4,2 asteikolla 1-5. Tapahtumissa oli yli 5300 osallistumista.
HEKO tarjoaakin mainiot puitteet kehittää osaamista ja luoda työelämän verkostoja muihinkin kuin omiin työkavereihin tai vanhoihin kurssikavereihin. Erityisesti muualta Helsingin seudulle muuttaville HEKO
tarjoaa paljon kontaktipintaa. Tämä verkottuminen ja kontaktien hyödyntäminen kannattaakin käyttää hyväksi.
Jäsenmäärän kasvuun liittyen HEKO tilasi Aallon kauppakorkean
opiskelijalta Tommi Oralta viime vuonna gradun. Siinä teemana oli
HEKON jäsenyyden houkuttelevuus opiskelijoille ja gradua hyödynnetäänkin nyt opiskelijoiden jäseneksi liittymisprosentin kasvattamiseksi. Viestintään tullaan tekemään muutoksia erityisesti verkossa,
sillä uudet ekonomisukupolvet on sujuvampi tavoittaa uusin välinein.
Viestintä oli viime vuonna tärkeässä roolissa HEKOn aktiivitoimijoidenkin osalta. Uutena käytäntönä toimitin HEKOn hallituksen kokousten vapaamuotoiset yhteenvedot sekä HEKOn kerhoille, kaikille
Suomen ekonomi- ja kylteriyhdistyksille ja SEFEn luottamustehtävissä toimiville hekolaisille. Tavoitteena oli lisätä avoimuutta ja keskustelua ekonomiyhteisössämme ja siinä onnistuttiin. Tänä vuonna
puolestaan parannetaan HEKOn verkkoviestintää jäsenille ja otetaan
aktiivisempi rooli somessa.
Pidetään siis jatkossakin yhteyttä monin tavoin!
Sisällys 4 | 2014
4
Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli
menestyksen draiverina
6
Vierailu Saksalais-Suomalaiseen
Kauppakamariin
8
Kunnon eväät
4
10 Lyhyt katsaus HEKOn vuoteen 2013
12 Viisas pääsee vähemmällä
15 Pien- ja arvoyhtiöillä parempi tuotto?
16Tapahtumat
6
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
10
HEKOn toiminta jatkui
vilkkaana vuonna
2013; jäsentapahtumia
järjestettiin yli
kaksisataa ja 17.000.
jäsenen raja rikkoutui.
8
3
ekonomielämää
Marko Risku (vas.), Timo Häkkinen ja Pia Jäminki-Hovi.
Markkinoinnin ja
myynnin
yhteispeli
menestyksen draiverina
Yritysasiakkaiden muuttuneet ostoprosessit, digitalisoituminen ja markkinoinnin automaatio haastavat yrityksiä kehittämään prosessejaan sekä luomaan uusia yhteistyön muotoja. Toimintaympäristön muutoksen myötä markkinoinnin ja myynnin yhteispeli onkin avainasemassa B2B-yrityksen
menestykselle.
4
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
teksti pia jäminki-hovi, renable helsinki oy ja hanna-maarit nieminen, markkinointiekonomit - kuvat antti verkasalo
M
arkkinointiekonomien järjestämässä tapahtumassa Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli
menestyksen draiverina keskustelimme
yhteistyön suurimmista haasteista ja hyödyistä tutkimustulosten, esimerkkien ja pienryhmäkeskustelujen valossa. Aiheeseen meidät johdatti Renable Helsinki Oy, joka on
kokeneiden bisnesosaajien vuonna 2011 perustama konsultointi- ja
tutkimusyritys. Renable auttaa asiakkaitaan asiakasymmärryksen
hyödyntämisessä, strategisen markkinoinnin kehittämisessä sekä
myynnin kiihdyttämisessä.
Yhteistyö kriittisenä menestystekijänä
Markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä on merkittävää potentiaalia,
mutta myös paljon kehitettävää. Renablen Pia Jäminki-Hovi valotti
asiaa kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten faktoilla, joiden
mukaan jopa
•
50 % markkinointimateriaalista jää myynniltä hyödyntämättä
•
40 % myynnin ajasta kuluu omien markkinointimateriaalien
tuottamiseen
•
87 % myyjistä kehittää myyntipuheensa ”lennossa”
•
44 % yrityksistä kokee, että myynnin ja markkinoinnin koko
prosessin kehittäminen on paras keino luoda kasvua.
Mahdollisuus markkinoinnin roolin merkityksen kasvattamiseen on
olemassa, sillä Harvard Business Review’n mukaan asiakashyötyjen
onnistunut viestiminen on yritysten mielestä tehokkain tapa aikaansaada myyntiä. Myös Renablen B2B-yrityksille vuoden alussa toteuttaman kyselyn mukaan lähes 90 % vastaajista uskoo voivansa lisätä
myyntiä tai tehokkuutta myynnin ja markkinoinnin yhteistoimintaa
kehittämällä. Parannettavaa löytyi suunnittelussa ja tiedonkulussa
sekä toimenpiteiden hyödyntämisessä ja vaikuttavuudessa.
Ostaminen on muuttunut pysyvästi
Renablen Timo Häkkinen avasi ostoprosessin muutoksen taustoja
sekä ratkaisuja muutoksen tuomiin haasteisiin. Digitalisoitumisen
myötä saatavilla olevan tiedon määrän kasvu sekä ympäristön muutosnopeus ovat luoneet paineita kilpailuedun ylläpitämiselle. Toisaalta kuluttajakäyttäytymisestä tutut mallit, kuten lähiympäristön
tai asiantuntijan mielipiteiden kuuntelu sekä oma-aloitteinen vaihtoehtojen kartoitus ja vertailu, ovat tätä päivää myös B2B-ostamisessa. Yrityksen markkinoinnin ja myynnin toiminnan saumattomuus
onkin edellytys, jotta potentiaalinen asiakas saadaan verkkoon tarpeeksi varhaisessa ostoprosessin vaiheessa, etenemään toivotusti
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
kaupantekoon asti ja jatkamaan siitä edelleen asiakassuhteen ja lojaliteetin syventämisen polulle.
Totuttu roolijako myynnin ja markkinoinnin välillä ei yksinkertaisesti enää toimi, vaan prosessit, työnjako ja viestit tulee kääntää asiakaskeskeisiksi. Tämä voi tarkoittaa asennemuutosta ja organisaationkin muokkaamista, mutta ainakin pitkäjänteistä työtä. Markkinointi
tulisikin nähdä kasvun draiverina, jota ilman myynti ei tule toimeen.
Raja-aidat kumoon ja rohkeasti mukaan
Tilaisuuden teemaa syvennettiin pienryhmäkeskusteluissa, joiden
lopputuotoksissa oli paljon yhteneväisyyksiä. Fokuksessa tulee olla
asiakas ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, jotta myynti ja markkinointi osaavat yhdessä valita oikeat toimenpiteet liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteiset tavoitteet, suunnitelmat
ja prosessit varmistavat pelaamisen samaan maaliin. Samoin tiimien
tulee määritellä mittarit yhteiselle toiminnalle sekä seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Keskusteluissa korostettiin myös
molemminpuolista arvostusta ja jatkuvaa dialogia esimerkiksi säännöllisten palaverien ja asiakaskäyntien kautta. Johdon tukea pidettiin
erittäin tärkeänä, ja monessa ryhmässä pohdittiin, onko markkinointia ja myyntiä edes tarpeellista pitää omina funktioinaan.
Mitä lääkkeiksi ja mistä liikkeelle?
Renable kiteytti käytännön tasolle asiat, joihin markkinoinnin tulisi
juuri nyt erityisesti panostaa:
•
Tavoitteet ja mittarit on määritelty yhdessä myynnin kanssa
•
Yrityksestä ja sen tarjoamasta kertova haluttu tieto on helposti löydettävissä
•
Segmentointi ja kohderyhmien määrittely on tehty yhdessä
myynnin kanssa
•
Asiakkaalle hyödyllistä tietoa jaetaan aktiivisesti eri kanavissa
•
Kampanjoinnista siirrytään jatkuvaan läsnäoloon ja vaikuttamiseen
•
Myynnille tuotetaan liidejä, joiden laatu on varmistettu ja
jotka on jalostettu myyntivalmiiksi
Kuten Renablen Marko Riskun avaama case-esimerkki osoitti, markkinoinnin ja myynnin integraatiohankkeella voidaan vaikuttaa niin
yhtenäisten toimintatapojen luomiseen, toiminnan tehostamiseen
kuin asiakkaan kokeman laadun parantamiseen.
Lue lisää aiheesta Renablen blogista: www.renable.fi/blogi/.
Markkinointiekonomit jatkavat markkinoinnin murroksen tarkastelua
vuonna 2014 teemalla ”Markkinoinnin rethink”.
5
ekonomielämää
Vierailu SaksalaisSuomalaiseen
Kauppakamariin
teksti soili leinonen, kansainväliset ekonomit - kuva antti verkasalo
H
ekolaiset tutustuivat Saksalais-Suomalaiseen
Kauppakamariin Kansainvälisten Ekonomien järjestämässä tapahtumassa. Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Mikael Helle kertoi Saksan ja
Suomen välisestä kaupasta sekä Saksasta liiketoimintaympäristönä.
Suomalaiset yritykset saavat monipuolista
neuvontaa Saksalais-Suomalaisesta Kauppakamarista. Se auttaa yrityksiä Saksan markkinoihin liittyvissä kysymyksissä kuten markkinointi- ja liikeyhteysselvityksissä. Kauppakamarin palveluihin kuuluu
myös juridiikkaan ja verotuskäytäntöihin liittyvä neuvonta. Kauppakamarin tytäryhtiö Saksan Messut Oy palvelee lisäksi suomalaisia
yrityksiä, jotka haluavat esitellä tuotteitaan messuilla Saksassa.
Vierailun aikana Torsten Pauly kertoi Germany Trade and Invest
-organisaation toiminnasta. Saksalais-Suomalainen Kauppakamari
antaa ensikäden tietoa, kun yritys suunnittelee etabloitumista Saksan markkinoille. Tämän jälkeen kauppakamari ohjaa suomalaisyrityksen Saksan talous- ja teknologiaministeriön alaiselle Germany
Trade & Investille. Se antaa neuvoja markkinatilanteesta, liiketoiminnan perustamisesta ja sopivasta sijaintipaikasta.
Saksalla menee hyvin
Saksa on ollut pitkään Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Vahvoja viennin ja tuonnin aloja ovat: kone- ja metalliteollisuuden tuotteet, kemia, elektroniikka, autoteollisuuden tuotteet sekä puupaperi- ja selluteollisuus.
Saksa on menestynyt taloudellisesti hyvin 2000-luvulla. Saksan innovatiivinen ja monipuolinen yrityssektori on osaltaan vaikuttanut siihen, että Saksan työllisyystilanne on hyvä ja kilpailukyky
vahva. Saksan työllisyyden kannalta pidetään tärkeinä keskisuuria
perheomisteisia, niin sanottuja Mittelstand-yrityksiä, jotka tarkoin
valituilla markkinasegmenteillä edustavat maailman huippua.
6
Maailman kilpailluin markkina-alue
Saksan markkinoille pyrkivän on hyvä muistaa, että Saksa on laaja
markkina-alue. Saksan 16 osavaltiota ovat itsenäisiä toiminnassaan
ja päätöksenteossaan. Osavaltioiden väliset erot voivat olla merkittäviä. Protestanttinen Pohjois-Saksa ja katolinen Etelä-Saksa ovat
niin mentaliteetiltaan kuin liiketoimintaympäristöinä hyvin erilaisia.
Saksassa kilpailu on kovaa. Saksassa arvostetaan laatua ja asioita perustellaan numeroilla ja tilastoilla. Saksalaiset eivät epäröi
tehdä reklamaatioita, jos tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia. Saksalaisille tehokkuus ja täsmällisyys ovat hyveitä. Asiat on vahvistettava kirjallisesti, muuten sovitut asiat eivät ole lainvoimaisia.
Saksassa yrityshierarkia on jyrkempi kuin Suomessa. Teitittely
on tavallista, kättely yleistä sekä tittelit ja nimien toistelu tärkeitä.
Hyvin koulutetut saksalaiset osaavat englantia, mutta kauppaa käydään monella toimialalla enimmäkseen saksan kielellä.
Ei pikavoittoja
Saksan markkinat voivat olla kovan kilpailun ja laajan markkina-alueen vuoksi vaikeita, mutta ei tavoittamattomia. Hyvä valmistautuminen ennen markkinoille pyrkimistä kannattaa. Toiminnan pitäisi
olla pitkäjänteistä ja rahoituksen kunnossa, sillä pikavoittoja ei Saksassa ole helppo saada. Edustajan ja jakelukanavan valintaan kannattaa panostaa. Henkilökohtaisten kontaktien luominen vie lisäksi
aikaa.
Businesspotentiaalia on erityisesti yrityksillä, joilla on huippuosaamista ja jotka voivat auttaa saksalaisia organisaatioita ja teollisuutta tehostamaan omaa tuotantoaan. Tällaisia ovat esimerkiksi
IT-, energia- ja terveysteknologia-alat.
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
German Trade and Investin edustaja Torsten Pauly (vas.) ja SaksalaisSuomalaisen Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Mikael Helle.
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari
•
•
•
•
•
tarjoaa markkinointi-, neuvonta- ja liikeyhteyspalveluja
auttaa yhteistyökumppaneiden etsimisessä
avustaa suomalaisten yritysten sijoittumisessa Saksaan
palvelee Saksan messuihin liittyvissä kysymyksissä Saksan Messut Oy:n kautta
toimii osana Saksan kauppakamareiden maailmanlaajuista
järjestelmää, johon kuuluu 80 Saksan paikallista kauppakamaria ja 120 ulkomaankauppakamaria 80 maassa.
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Lisätietoja:
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari: www.dfhk.fi
Saksan messut: www.saksanmessut.fi
Germany Trade & Invest: www.gtai.de
German Business Portal: www.ixpos.de
7
ekonomielämää
Elintarviketieteiden maisteri Olli Ilander kertoi
liikuntaravitsemuksesta Kehonkohentajien
järjestämissä luentotilaisuuksissa. Kuvassa
Ilander yhdessä Kehonkohentajien puheenjohtaja
Merja Juhalan kanssa.
Kunnon
eväät
teksti merja juhala, kehonkohentajat - kuva markku brummer
8
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Elintarviketieteiden maisteri Olli Ilanderin neliosainen luentosarja Tiesitkö tämän liikuntaravitsemuksesta sai paikalle aiheesta riippuen 30 – 70 hekolaista, jotka antoivat tietävälle ja sympaattiselle Ilanderille erinomaista palautetta. Hän onkin Suomen arvostetuimpia liikuntaravitsemuksen asiantuntijoita ja antaa ravitsemusvalmennusta useille SM- ja MM-tason huippu-urheilijoille.
Mistä on hyvä ruokavalio tehty, uudet ravitsemussuositukset
Kunnon eväät ja kuntoilija – syö tavoitteen
mukaisesti
Pohjoismaisten ravitsemussuositusten tavoitteena on ehkäistä elintapasairauksia kuten lihavuutta, tyypin 2 diabetesta, osteoporoosia,
sydän- ja verisuonisairauksia ja syöpiä. Ne on suunnattu väestötasolle, mutta toimivat hyvänä lähtökohtana myös yksilön ruokavaliosuunnittelussa.
Hiilihydraattien määrän sijasta kannattaa panostaa laatuun. Suositeltavat: marjat, hedelmät, täysjyvävilja, palkokasvit - vältä sokeria ja valkoista viljaa.
Proteiinia on syötävä riittävästi, ei liioitellen. Suositeltavat: rasvainen kala - vältä liikaa punaista lihaa - kananmuna, maito, pähkinät ja siemenet.
Myös rasvojen suhteen kannattaa panostaa laatuun niiden välttämisen sijaan. Suositeltavia: pähkinät ja siemenet, rypsi- ja oliiviöljy,
rasvainen kala. Sen sijaan rasvaisia lihoja, voita ja kermaa on syytä
käyttää kohtuudella. Transrasvoja, uppopaistettua ja teollista ruokaa, keksejä, leivonnaisia, snacksejä jne. on välttettävä samoin kuin
liiallista suolan käyttöä. Omega 3 ja 6 –rasvojen saantiin ja D-vitamiinitasoon on kiinnitettävä huomiota.
Kuntourheilijalle tärkeitä ovat harjoittelun, levon ja ravinnon tasapaino.
Ruualla on merkitystä harjoittelun tehostamisessa (jaksamisessa, motivaatiossa, rasituksen siedossa, keskittymisessä, tekniikassa ja motoriikassa), harjoittelun tuloksellisuuden parantamisessa
(oppimisessa, palautumisessa, sopeutumisessa ja kehittymisessä),
terveyden edistämisessä (ylikunnon ehkäisyssä ja sairastelun ja loukkaantumisen riskin pienentämisessä) ja kehon koostumuksen kehittämisessä ja ylläpitämisessä (ylimääräisten kilojen ja liiallisen laihuuden välttämisessä).
Kehityksen edellytyksenä on riittävä energian saanti. Syö riittävästi! Tankki tyhjänä ei kannata treenata eikä tiukka karppaaminen
sovi urheilijalle.
Syö laadukkaita rasvanlähteitä kohtuudella. Varsinkin kovatehoisessa ja monituntisessa harjoittelussa hiilihydraatit ovat tärkeitä.
Samoin laadukas proteiiniruoka (hera, kaseiini, kananmuna, soija) joka
aterialla mm. lihasmassaa tavoiteltaessa. Silti liika on liikaa ja vahingollista. Syö välipala ennen liikuntaa ja myös heti harjoittelun jälkeen, jotta palautuminen nopeutuu ja lihasvoiman kehitys tehostuu.
Näin ehkäistään rasitusvammoja ja flunssaa. Syö kunnolla vielä
illalla.
Muista juoda aktiivisesti ts. jo ennen kuin sinulla on jano!
Liikunnan alkaessa kehon tulisi olla nestetasapainossa ja verensokerin sopivalla tasolla. Nestevaje vaikuttaa aerobiseen suorituskykyyn, liikuntakokemuksen rasittavuuteen, kovan suoritustehon
ylläpitämiseen, uupumisen aikaistumiseen ja vatsavaivojen riskin kasvamiseen.
Pirteyttä ja pysyvää painonhallintaa
Jotta laihtuisit pysyvästi, tavoittele järkevää syömistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aseta toimintatavoitteita tulostavoitteen
sijaan.
Anna itsellesi lupa syödä ja syö itsesi kylläiseksi, sillä kokonaisuus ratkaisee. Valmista ruoka itse, syö säännöllisesti ja vältä yli 4-5
tunnin ateriavälejä. Syö enemmän aamulla ja päivällä.
Löydä oma mieluisa tapasi liikkua, jotta liikkuisit riittävän usein
ja säännöllisesti!
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Olli Ilander luennoi Kehonkohentajien järjestämissä tapahtumissa syksyllä aiheista Tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta (18.8.) ja Liikkujan
ravintolisät (15.9.). Katso lisätietoa sivuilla 19 ja 20 olevista tapahtumailmoituksista. Tervetuloa mukaan!
9
ekonomielämää
Lyhyt katsaus
HEKOn vuoteen
2013
teksti jukka eklin, hekon toiminnanjohtaja
Helsingin Ekonomit ry eli HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähialueella asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammatillinen yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen ammatillisen kehittymisen ja verkottumisen tilaisuuksia sekä jäsenyyden Suomen Ekonomiliitossa,
joka kuuluu Akavaan. Yhdistys on perustettu vuonna 1935.
Yli kaksisataa jäsentapahtumaa päivittää tietoja,
virkistyä ja verkottua
HEKOn toiminnan näkyvin ja vaikuttavin muoto on kerhojen järjestämät tapahtumat. Vuonna 2013 kerhot järjestivät kaikkiaan 205 tapahtumaa.
Ekonomiosaamisen eli ekonomin liiketoimintaosaamisen tietoja
ja taitoja tukevia tapahtumia oli edelleen noin kaksi kolmasosaa eli
131. Yritysvierailujen määrä oli vähentynyt selvästi edellisistä vuosista. Hyvinvointi- ja kulttuuritapahtumien määrän kasvu jatkui.
Tapahtumat lajeittain
tapahtuma lukumäärä
250
200
18
150
56
100
19
50
17
35
46
46
37
36
36
60
62
67
2013
2012
34
50
0
Henk koht kehittyminen
Yritysvierailut
Hyvinvointi, kulttuuri
Vuosikokoukset
10
2011
Ammatillinen kehittyminen
Päiväklubi järjesti eniten, 31 tapahtumaa, seuraavina Ekonominaiset 20 ja Kansainväliset Ekonomit 17 tapahtumaa. Useimmat kerhot
järjestivät 10–12 tapahtumaa.
Tapahtumapalautteiden keskiarvo, asteikolla 1-5, parani hieman
ollen nyt 4,2.
Kerhotapahtumissa oli kaikkiaan runsaat 5300 osallistumista.
Kolmessa tapahtumassa oli yli sata osallistujaa: How to Have an Insanely Great Personal Brand; Mielen hyvinvointi, energiaa työpäivään Ilta Tony Dunderfeldtin kanssa ja Senioripäivä. Noin 40 % kaikista
tapahtumista oli alle 20 osallistujan tapahtumia ja lukumääräisesti
eniten oli 11–12 osallistujan tapahtumia.
Tapahtumista 70 % oli maksuttomia. Yli puolessa maksullisista
tapahtumista oli osallistumismaksu enintään 20 euroa ja vain viidessä yli 50 euroa.
Kerhotapahtumien lisäksi HEKO järjesti neljä Sijoittajaklubi- ja Esimiesaamu -tapahtumaa sekä kesäjuhlan. Näissä oli yhteensä 360
osallistumista.
19 kerhoa sekä kulttuuritoimikunta
HEKOn kerhojen määrä oli edelleen 19. Kerhot ovat Business Partners, Ekonominaiset, Ekonomiyrittäjät, Finanssiekonomit, IT-Ekonomit, Julkishallinnon Ekonomit, Järjestöekonomit, Kansainväliset Ekonomit, Kehonkohentajat, Konsuli-Klubi, KYL-Ekonomit, KYN-Ekonomit,
Laskentaekonomit, Liikkeenjohdon kerho, Markkinointiekonomit, Nuoret Ekonomit, Päiväklubi, Vaikuttajaekonomit ja Viestintäekonomit.
Lisäksi toimii hallituksen asettama Kulttuuritoimikunta.
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Kerhojen toiminnasta huolehtivat johtokunnat, joissa on keskimäärin kahdeksan jäsentä. Luottamushenkilöille järjestettiin vuoden
aikana kaksi ajankohtaistapahtumaa, HEKO-infoa sekä yhteinen joululounas.
Syksyllä käynnistettiin kahden johtokunnan pilotilla laajempi
kehityshanke edistämään verkottumista jäsentapahtumissa.
Toiminnasta tiedotettiin
HEKOn jäsenlehti ilmestyi seitsemän kertaa vuoden aikana. Lehden
levikki oli keskimäärin 17.300 kpl. Sähköinen tiedottaminen tavoitti
noin 13000 jäsentä. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille. Luottamushenkilötiedotteita lähetettiin noin 140 kerhoaktiiville.
17.000. jäsenen raja rikkoutui syyskuussa
HEKOn jäsenmäärä saavutti 17.000 rajan syyskuussa, ja vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 17.047. Kasvua vuoden aikana oli 161, varsin
tasoissa edellisvuoden jäsenmäärän kasvun kanssa. Vuoden aikana
HEKOon liittyi jäseniä 860 ja erosi 700 jäsentä. Liittyneistä jäsenistä
noin 250 siirtyi muista ekonomiyhdistyksistä ja valtaosa, lähes 600
oli uusia jäseniä SEFE-yhteisössä, heistä liki puolet vastavalmistuneita. Eronneista liki 200 siirtyi toiseen ekonomiyhdistykseen ja esim.
alle 90 jäsentä erosi eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Hallituksen puheenjohtaja vaihtui
Mari Lahtinen aloitti vuoden 2013 alussa HEKOn ja samalla hallituksen puheenjohtajana kautensa, joka kattaa toimintavuodet 20132015. Saman toimikauden ovat hallituksen jäseninä myös Sari EkPetroff, Virve Kivi ja Mikko Anttila. Hallituskaudellaan jatkoivat Tiina
Tuohi, Markus Kari ja Timo Rope (hallituskausi 2012–2014). Hallituksen jäsenet Marjo Kosonen, Timo Saranpää (vpj.) ja Arto Käyhkö (toimikausi 2011–2013) olivat viimeistä vuottaan HEKOn hallituksessa.
Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin viisi kertaa keväällä ja
kolme kertaa syksyllä. Lisäksi järjestettiin kahdesti tapaaminen
SEFEssä toimivien hekolaisten liittohallitus- ja toimikuntajäsenten
kanssa. Muiden ekonomiyhdistysten hallitusten jäseniä tavattiin sekä
erikseen että SEFEn liittokokousten ja muiden toimielinten kokousten yhteydessä. Näiden lisäksi pj Mari Lahtinen osallistui HEKOn edustajana usean yhdistyksen sekä sidosryhmätahon tilaisuuksiin sekä
mm. vuosijuhliin.
Sääntömuutos hyväksyttiin
Vuoden 2013 yhdistyksen kokouksissa hyväksyttiin sääntömuutoskokonaisuus. Tuntuvin muutos vähentää yhdistyksen kokoukset kahdesta yhteen kevätkokouksen jäädessä pois.
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Tuloslaskelma
Varsinaisen toiminnan kulujäämä eli HEKOn käyttämä rahamäärä
vuonna 2013 oli 749t euroa, mikä oli 5 % enemmän kuin edellisenä
vuonna. Varainhankinta eli jäsenmaksut tuottivat 570t euroa eli 8 %
enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenmaksut kattoivat kuluista
76 % (v. 2012 74 %). loput eli jäsenmaksuvaje katettiin nostamalla
salkusta. Laskennallinen vaje oli 179t euroa, mikä oli 2 % vähemmän
kuin edellisenä vuonna.
Kerhotoiminnan ja jäsentapahtumien kulut olivat 227t euroa,
mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta osallistumismaksuja kerättiin vähemmän, joten nettona kulujäämä kasvoi
3 %.
Tase
Yhdistyksen taseen loppusumma on n. 4,6 milj. euroa. Tase koostuu
arvopapereista, muista osakkeista ja rahavaroista. Yhdistys on nettovelaton.
Sijoitussalkku
Yhdistyksen sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa
noin 5,4 milj. euroa Vastaava arvo oli noin 4,9 milj. euroa vuoden
2012 lopussa. Salkkua hoitavat täydellä valtakirjalla FIM Varainhoito
ja Seligson & Co. Salkun markkina-arvoinen tuotto vuonna 2013 oli
14,5 %, mikä oli sama kuin edeltävänä vuonna.
TULOSLASKELMA
2013
muutos
%
2012
Kerhotoiminta ja jäsentilaisuudet
osallistumismaksut ja muut tuotot
tapahtuma- ja johtokuntakulut
Kulujäämä
yht
-
42 506
227 396
184 890
3% -
49 016
228 056
179 039
Muu jäsenpalvelutoiminta
Vastauspalvelu
projektikulut
tiedotus ja verkko
jäsenhankinta, sidosryhmätoiminta
Kulujäämä
yht
-
11 849
11 788
107 205
29 345
160 188
2% -
10 696
11 412
104 516
30 588
157 212
KERHO- JA JÄSENPALVELUN KULUJÄÄMÄ
-
345 079
3% -
336 252
HALLLINTO JA HENKILÖSTÖ
Kokoukset
Henkilöstö
Toimisto ja muut kulut
Kulujäämä
-
32 813
308 601
63 360
404 775
8% -
28 157
282 552
64 863
375 574
-
749 854
5% -
711 826
570 598
8%
528 656
179 256
-2 % -
183 170
yht
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA (jäsenm. 34€; 2012 33€)
Jäsenmaksuvaje
SIJOITUSTOIMINNAN TULOS
TILIKAUDEN YLI+ / ALI- JÄÄMÄ
-
197 265
-49 %
388 194
18 009
-91 %
205 024
11
ekonomielämää
Viisas pääsee
vähemmällä
teksti sampo sammalisto ja miia salomaa (ekonominaiset) - kuva markku brummer
12
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Tutkimusten mukaan suomalaiset ajatus- ja tietotyöläiset käyttävät lähes kolmanneksen työajastaan sähköpostien lukemiseen ja lähettämiseen. Toinen kolmannes kuluu erilaisissa palavereissa ja viimeinen kolmannes tuhlaantuu erilaisten keskeytyksien aiheuttamaan aivojen tyhjäkäyntiin. Milloin ne oikeat työt sitten ehtii tekemään?
E
konominaisten järjestämässä Viisas pääsee vähemmällä –tehokkuusvalmennuksessa filosofian tohtori Sampo Sammalisto johdatti meidät ajankäytön
hallinnan haasteisiin ja antoi konkreettisia vinkkejä
ajankäytön tehostamiseen. Interaktiivinen tilaisuus
innosti tapahtumaan osallistuneita hekolaisia myös
keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä tästä
ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Osallistujien omakohtaiset kokemukset toivat keskusteluun myös erilaisia näkökulmia ja
ajateltavaa niin osallistujille kuin esiintyjällekin.
Tehokkuusvalmentaja Sampo Sammalisto on tietokirjailija, yritysvalmentaja sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen.
Aikaisemmin Sammalisto on toiminut mm. tutkijana Leena Palotien
ohjauksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, liiketoimintakonsulttina yksityisellä sektorilla, freelance-toimittajana sekä luennoitsijana Helsingin yliopistolla. Tohtori Sammaliston Viisas pääsee
vähemmällä -blogin (http://viisaampaatyota.com) pohjalta julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa myös Kauppakamarin kustantama
kirja Viisas pääsee vähemmällä – 52 niksiä tehokkaampaan ja onnellisempaan elämään.
Sammalisto kertoo, että ajatus Viisampaa työtä -blogin kirjoittamiseen lähti vilpittömästä halusta auttaa muita ajatustyöläisiä
jakamalla hyväksi havaitsemiaan tehokkuusvinkkejä. Hän toteaakin
uskovansa siihen, että maailma olisi parempi paikka, jos ihmiset oppisivat hyödyntämään aikaa tehokkaammin ja alentamaan stressitasoaan. Perusajatuksena Sammalistolla on tarjota yksinkertaisia
käytännön ohjeita työn tehokkaaseen tekemiseen, jolloin työn laatu
paranee ja tekijälle jää enemmän aikaa myös omalle elämälle. Tehokkuusvalmennusillan aikana opimme, että yllättävän pienillä työtapojen muutoksilla, kuten sähköpostien oikealla käsittelyllä, keskeytyksien välttämisellä ja paremmilla palaverikäytännöillä, voi saada
aikaan uskomattoman suuria ajansäästöjä sekä stressin vähentymistä.
Tehokkuus on ollut tohtori Sammaliston intohimona yli kymmenen vuoden ajan – yhtä pitkään kuin hän on tehnyt ajatustyötä.
”Rakastan aikaansaamisen tunnetta ja inhoan turhaa työtä. Olen tutkinut, opiskellut, kokeillut sekä jalostanut satoja erilaisia työn tehokkuutta edistäviä tekniikoita ja ohjeita vuosien varrella omikseni. Parhaat näistä tekniikoista olen omaksunut päivittäisiksi rutiineiksi, jotka
ovat parantaneet sekä työskentelyni että elämäni laatua olennaisesti”, Sammalisto toteaa.
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Sampo Sammalisto kertoo, että nykyaikainen aivotutkimus on
jo aikoja sitten selvittänyt, että aivomme eivät pysty moniajoon (multitasking) ja että tämän yrittäminenkin on tuhoisaa työtehomme
kannalta. Todellisuudessa aivomme vaihtavat tehtävästä toiseen ja
taas takaisin ilman, että tiedostamme sitä (multitasking on tosiasiassa switch tasking). Samoin tiedetään, että pahimmillaan keskeytykset, kuten sähköpostin saapuminen tai puhelimen pärinä, voivat
syödä työajastamme jopa 40 prosenttia. Keskeytykset (cognitive
switching penaltyn aiheuttama yhteenlaskettu ajanhukka) syövät
keskimäärin 2–3 tuntia ajatustyöläisen jokaisesta työpäivästä ja
tosiasiassa keskitymme yhteen tehtävään keskimäärin vaivaiset 11
minuuttia ennen kuin meidät keskeytetään. Pahimmillaan meiltä voi
mennä jopa 25 minuuttia palauttaa keskittymisemme keskeytystä
edeltävälle tasolle. Näiden tutkimustulosten valossa keskeytysten
välttäminen on ehkä tärkein yksittäinen työtehoa lisäävä tekijä.
Kiireiset johtajat kysyvät usein Sammalistolta: ”Mikä on paras
tehokkuusvinkkisi, minulla on aikaa kuulla vain yksi vinkki.” Tällöin
Sammalisto kysyy heiltä miten he aloittavat työpäivänsä. Yhdeksän
kymmenestä vastaa, että avaamalla sähköpostinsa. Tämä on useimmille meistä suuri virhe, sillä avaamalla sähköpostin ensimmäisenä
työtehtävänä, rupeamme reagoimaan ulkomaailmasta tuleviin
pyyntöihin ja kysymyksiin. Tehokkuuden ja oman ajankäytön hallinnan kannalta huomattavasti parempi tapa on aloittaa päivänsä viiden
minuutin päiväohjelmansa suunnittelulla. Käytännössä tämä onnistuu avaamalla kalenteri ja tehtävälista ja päättämällä, mitä itse
haluaa saada aikaan tänään ja mitkä velvollisuudet on hoidettava
missäkin järjestyksessä. Sähköpostit ehtii kyllä lukea tunnin kai kahden päästä, ilman että mitään vahinkoa tapahtuu.
Sammalisto jatkaa: ”Jopa 40 prosenttia ajatustyöläisen
työpäivästä saattaa valua hukkaan erilaisten keskeytysten takia.
Tämän vuoksi keskeytysten välttäminen on keskeistä, jos haluaa olla
tehokkaampi. Sähköposti on todella merkittävä keskeytysten lähde,
jonka vuoksi suosittelen siis lukemaan sähköposteja keskitetysti pari
kertaa päivässä, sen sijaan että nämä sähköpostiohjelmat olisivat
koko ajan auki. Poista siis kaikki ponnahdusikkunat, äänimerkit ja
kuvakkeet läppärin, tabletin ja kännykän sähköpostisovelluksesta.
Kokeile esimerkiksi viikon ajan lukea sähköpostit kahdesti päivässä
vaikka kello 10 ja 15 ja pidä ohjelmaa muutoin kiinni. Takaan, että tulet
yllättymään siitä kuinka paljon tehokkuutesi nousee ja stressitasosi
laskee.”
sivulle 14
13
ekonomielämää
sivulta 13
Viisas pääsee vähemmällä
Myös sosiaalisen median jatkuva seuraaminen pitkin päivää
aiheuttaa merkittäviä keskeytyksiä. Tämän vuoksi Sammalisto neuvoo, että sosiaalista mediaa kannattaa seurata keskitetysti pari kertaa päivässä. ”Älä siis pidä niitä koko ajan auki, muuten ne keskeyttävät työtäsi kymmeniä kertoja päivässä. Jos haluat tehdä päivityksiä
usein esimerkiksi yrityksesi markkinoinnissa, käytä apuohjelmia,
jotka päivittävät puolestasi. Itse käytän ilmaista Buffer-palvelua,
jonka avulla voin ajastaa vaikka koko viikon Facebook- ja Twitter-päivitykset yhdellä kertaa.”
Sammaliston kokemuksen mukaan suurimpana haasteena
ajankäytön hallitsemisessa monille tietotyöläisille on se, että
työpäivät kuluvat ”tulipalojen sammuttamisessa” eli ”koko ajan tulee
jotain”. “Samalla omat työt kasaantuvat ja stressi yltyy. Ollaan siis
reaktiivisessa moodissa proaktiivisen sijasta. Tällöin ihminen ei koe
itse hallitsevansa omaa ajankäyttöään ja uupuu helposti. Tähän
paras lääke on oman työn suunnittelu, kohteliaan kieltäytymisen
taito ja delegoiminen. Oman työn suunnittelu edellä mainitulla
työpäivän aloittamisella toimii useimmille erittäin hyvin oman kokemukseni mukaan ”, Sammalisto kertoo.
Sampo Sammaliston mukaan tärkein keino vireystason, mielialan, tehokkuuden ja luovuuden lisäämiseen on nukkua riittävän paljon laadukasta unta. Jos heräät useimpina aamuina virkeänä ilman
kelloa, niin tällöin tiedät, että nukut tarpeeksi. Toinen tärkeä asia on
tasaisen verensokerin ylläpitäminen. Syö pieniä aterioita ja välipaloja
3-4 tunnin välein ja välttä puhdistettuja hiilihydraatteja, kuten
valkoista riisiä ja viljaa sekä sokerinlähteitä. Nämä nostavat verensokeria nopeasti, mutta aiheuttavat tämän jälkeen verensokerin
romahduksen, jonka koemme väsymyksenä ja ärtyneisyytenä. Suosi
siis lounaallakin kasviksia, juureksia, proteiininlähteitä, hyviä rasvoja
ja hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja kuten täysjyväviljoja ja -riisiä.
Entä minkälaista palautetta Sammalisto on saanut ihmisiltä,
jotka ovat kokeilleet häneen vinkkejään keskeytysten välttämiseksi.
”Olen saanut paljon kiitosta siitä, että vinkkini ovat yksinkertaisia ja
käytännönläheisiä ja sen takia niitä on helppo noudattaa. Suurin osa
on ollut yllättyneitä siitä, miten yllättävän pienillä vinkeillä on älyttömän suuri vaikutus kun niistä tekee pysyvän tavan.”
KUTSU
Oletko osallistumassa
Nordic Business Forumiin
Helsingissä 9.–10.10.2014?
Tule verkostoitumaan ja viettämään iltaa hyvässä seurassa
SEFEn cocktail-tilaisuuteen torstaina 9.10. varsinaisen
seminaariohjelman jälkeen klo 20,
Talvipuutarhassa Helsingin Messukeskuksessa.
Ota mukaan ekonomikollegasi, joka ei vielä ole
SEFEn jäsen!
Ilmoittaudu tapahtumaan jo nyt tapahtumakalenterin
kautta www.sefe.fi/tapahtumat.
Mukaan mahtuu 200 ensiksi ilmoittautunutta.
Lämpimästi tervetuloa!
14
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Pien- ja arvoyhtiöillä
parempi tuotto?
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
tamalla. DFA pyrkii sijoittamaan niihin yhtiöihin, jotka muodostavat
alle 10 % koko osakemarkkinoiden markkina-arvosta ja vastaavasti
yhtiöihin, jotka ovat P/B lukujensa nähden markkinoiden 10-30 % halvimpien joukossa. DFA:n sijoitusfilosofiassa kohdemarkkinoita ostetaan laajasti ja yhtiöt pidetään salkussa kunnes ne eivät täytä strategian vaatimuksia. Kustannuksiin kiinnitetään myös huomiota ja
yhtiö käy ainoastaan kauppaa kun olosuhteet ovat suotuisat. Myös
omassa toiminnassaan DFA on erittäin kustannustehokas. Yhtiöllä
ei esimerkiksi ole omaa markkinointiosastoa, vaan rahastoihin pääsee mukaan vain huolella valittujen edustajien välityksellä. Täällä
Suomessa Seligson & Co edustaa DFA:n ratkaisuja.
Alla olevasta kuvasta näkyy, että DFA:n kansainvälisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto on tuottanut selvästi paremmin kuin maailma suurten yhtiön kehitystä kuvaava MSCI World–indeksi samana
aikana. Myös DFA:n kansainvälisiin arvoyhtiöihin sijoittava rahasto on
tuottanut MSCI World–indeksiä paremmin.
Tästä voidaan vetää ainakin se johtopäätös, että pien- ja arvoyhtiöihin sijoittaminen voi olla erittäin järkevä hajautuksen ulottuvuus,
mutta ihmelääkkeeksi tietyllä aikavälillä varmasti toteutuvaan ylituottoon ei siitä(kään) ole.
1 ”A Survey of the Small-firm effect”, NBIM Discussion Note, 2012
2
Gulen, Xing, Zhang:”Value Versus Growth: Time Varying Expected Stock
Returns”, Working Paper 15993, National Bureau of Economic Research, 2008.
300
250
200
150
100
DFA International Small Company Portfolio (USD)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
50
2000
ahoitusmarkkinoiden keskeisiä periaatteita on tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, jonka mukaan olemassa oleva tieto jonkin rahoitusinstrumentin
tulevasta kehityksestä on jo mukana sen markkinahinnassa. Sijoittaja voi saada parempaa tuottoa vain
ottamalla enemmän riskiä eli hyväksymällä suuremmat arvonvaihtelut.
Tehokkaisiin markkinoihin liittyvästä tutkimuksesta on jaettu
myös taloustieteen Nobel-palkintoja, nyt viimeksi professori Eugene
Famalle. Fama ja hänen kollegansa Kenneth French olivat keskeiset
henkilöt mm. niin sanottujen pienyhtiö- ja arvoilmiöiden löytämisessä. Pienyhtiöilmiö tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että markkina-arvoltaan pienien yhtiöiden osakkeet tuottavat pitkällä aikajänteellä paremmin kuin vastaavan markkinan suurimpien yhtiöiden
osakkeet. Vastaavasti arvoyhtiöilmiö perustuu ajatukseen, että arvoyhtiöiden tuotot ovat korkeampia kuin kasvuyhtiöiden. Arvoyhtiö on
yhtiö, joilla on alhainen markkina-arvo suhteessa yrityksen substanssiarvoon (P/B).
Pien- ja arvoyhtiöilmiön toteutumista käytännössä on tutkittu
paljon. Selvää on, että mahdollinen lisätuotto ei ainakaan tule tasaisin askelin. Norjan öljyrahaston teettämän kattavan yhteenvetoraportin mukaan esimerkiksi amerikkalaisten pienyhtiöiden tuotto oli
vuosina 1927–2011 suuria parempi 47:nä vuotena 85:stä. Toisaalta
suuryhtiöiden tuotto oli parempi pitkiäkin jaksoja, esimerkiksi
1
1968–1974, 1984–1990 ja 1994–1998 . Vastaavasti arvoyhtiöiden ylituotto tuli parhaiten esiin vuosina 1981-2000, tosin pienissä yhtiöissä.
Toisessa tutkimuksessa arvoyhtiöiden preemio 1954-2007 välisenä
aikana oli keskimäärin 0,39 % kuukausittain ja positiivinen noin 75 %
ajasta. Arvoyhtiöt pärjäsivät erityisen hyvin nousevilla markkinoilla
kun taas laskevilla markkinoilla lasku oli markkinaa nähden jyr2
kempi .
Mistä ilmiöt sitten tulevat? Täysin varmasti sitä ei tiedä kukaan,
vaikka teorioita onkin monia. Ydinajatus niissä joka tapauksessa on,
että syyt löytyvät lisääntyneestä riskistä. Pienten yhtiöiden liiketoiminta saattaa olla suuria riskikkäämpää. Voi myös olla, että pienempiä yhtiöitä ei tunneta markkinoilla yhtä hyvin kuin suurempia ja niiden osakkeiden likvideetti on yleensä huonompi. Markkinat ovat siis
vähemmän tehokkaat. Sijoittajan kannalta asiaan liittyy vielä sekin,
että pienyhtiösijoittamisen kustannukset ovat usein kovemmat kuin
markkinaarvoltaan isompien yhtiöiden kohdalla. Arvoyhtiöt saattavat olla P/B-lukujensa nähden edullisia heikkojen tulevaisuuden näkymien tai kannattavuuden vuoksi. Myös korkea velka ja vaihteleva
osingonmaksukyky tarkoittanee, että arvoyhtiöt ovat riskipitoisempia. Esimerkki tästä on Outokumpu, jonka P/B luku on pitkään ollut
alle 1.
Yhteistyökumppanimme Dimensional Fund Advisors (DFA) on
perustettu näiden tutkimusten tulosten hyödyntämiseksi sijoitusrin-
1999
R
teksti jonathan aalto, portfolio manager, seligson & co
DFA International Value Portfolio (USD)
MSCI TR Net World (USD)
Lähde: Bloomberg
Pienten ja arvoyhtiöiden tuottoeroja.
Pienten ja arvoyhtiöiden tuottoeroja.
Tässä
kuvassa
DFA:n kansainvälisiin
pien- ja sijoittavien
arvoyhtiöihin
sijoittavien
Tässä
kuvassa
näkyy näkyy
DFA:n kansainvälisiin
pien- ja arvoyhtiöihin
rahastojen
arvokehitys
prosentteina
31.12.1999
alkaen prosentteina
verrattuna samojen31.12.1999
markkinoiden
suurempia
yhtiötä sisältävä
MSCI
rahastojen
arvokehitys
alkaen
verrattuna
samojen
World-Index. Indeksit ovat tuottoindeksiä ja kehitys on ilmoitettu yhdysvaltain dollareissa. Myös kulut on
markkinoiden
vähennetty
tuotoista.suurempia yhtiötä sisältävä MSCI World-Index. Indeksit ovat
. tuottoindeksiä ja kehitys on ilmoitettu yhdysvaltain dollareissa. Myös kulut
on vähennetty tuotoista.
15
tapahtumat
ammatillinen kehittyminen
yritysvierailut
miina sillanpään säätiö ja
senioriliikuntaa
torstai 5.6. klo 13.00 – 15.00
Asumispalvelukeskus Wilhelmiina,
Taavetti Laitisen katu 4,
Inkerin kammari, Helsinki
mihin suuntaan kirjallisuus
kulkee, katoaako kirja,
muuttuuko suomen kieli?
vierailu wsoy:n kustantamoon
bisnestä ja kulttuuria
somerolla
tiistai 19.8. klo 17.00 – 19.00
Lehtimäen liikenteen bussi lähtee
Kiasman edestä klo 9.00
Korkeavuorenkatu 37, Helsinki
Tervetuloa syysretkelle Somerolle kuule-
lauantai 20.9. klo 9.00 – 17.00
maan sekä bisneksestä että kulttuurista.
Miina Sillanpään säätiön toimialueita ovat
vanhustyö, kuntoutus, tutkimus ja kehittä-
Tapahtuma on uusinta toukokuussa järjeste-
Retkemme kohteet ovat:
minen, julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen
tystä tapahtumasta, joka täyttyi heti.
1. Hiidenlinna Somerniemellä
1990-luvulla valmistunut keskiaikaistyyppi-
vaikuttaminen. Säätiön omistama Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis-, hoiva- ja
Varatoimitusjohtaja Leena Majander avaa
nen kivilinna Kalevala-henkisessä ympäris-
kuntoutuspalveluja ikäihmisille sekä omista-
tilaisuuden ja kertoo WSOY:n kustantamosta
tössä.
miensa yhtiöiden kautta kuntoutus-, liikunta-
osana kansainvälistä Bonnier-konsernia.
Toiminnasta vastaava Sami Uotila pitää
ja fysioterapiapalveluja työelämässä ole-
Bonnier on perustettu vuonna 1804. WSOY,
meille esityksen turistikohteen suunnitte-
ville.
Werner Söderström Osakeyhtiö, perustet-
lusta, toteuttamisesta, rahoituksesta, ja
tiin 1878 ja se on ollut merkkitekijä suoma-
markkinoinnista.
laisen kirjallisuuden kehittäjänä.
Kohteeseen tutustuminen ja kahvit.
päällikkö Helena Launiainen kertoo Miina Sil-
Esityksen jälkeen voimme yhdessä keskus-
2. Someron seurahuone
lanpään säätiön tutkimus- ja kehittämistoi-
tella ja pohtia kirjallisuuden mahdollisuuksia
Hallituksen puheenjohtaja Tapio Paakkunai-
m in n a s t a ja a n t a a e sim er k kejä a ja n -
kulttuurimme tämän hetken ja tulevaisuu-
nen kertoo meille 250 paikkaisen ravintolan
kohtaisista muistikuntoutushankkeista.
den tekijänä.
pyörittämisen koukeroista. Saamme kuulla
Lopuksi Fysioterapeutti Annika Slunga
Tapahtuma järjestetään WSOYn juhlahuo-
nitelmistaan.
Avire-yhtiöistä ohjaa meitä noin tunnin vie-
neistossa, jossa voimme ihailla WSOYn kir-
Buffetlounas.
reisen Taavetinpuiston liikuntalaitteiden käy-
jallisuussäätiön upeaa taidekokoelmaa. Tar-
tössä. Testaamme mm. maailman ensim-
jolla salaatteja viinin kera.
Toimitusjohtaja Heikki Tiitinen esittelee
meille aluksi konsernin yhtiöt. Kehittämis-
hänen ideoitaan ja hänen tulevaisuuden suun-
3. Lahden kartano Somerolla
Vierailemme vuonna 1806 rakennetussa pit-
mäisen senioreiden interaktiivisen
Ennen tapahtuman alkua osanottajilla on
kään de Pont suvun hallussa olleessa Lah-
mahdollisuus ostaa edullisesti kustantamon
den kartanossa . 1900-luvun viimeisinä vuo-
Muista liikuntaan sopiva asu ja jalkineet.
kirjoja kirjakaupasta, joka toimii samassa
sikymmeninä kartano pääsi niin huonoon
Mukaan mahtuu 20. Ilmoittaudu viimeistään
osoitteessa Korkeavuorenkadulla. Jos et
kuntoon, että sen tuhoutuminen oli lähellä.
1.6. Tervetuloa!
ehdi kirjakauppaan ennen klo 17.00, saat etu-
HEKO-kollega, Hankintatukku Oyn toimitus-
kuponkeja, joita voit käyttää myöhemmin.
johtaja Arno Latvus osti kartanon 1997. Hän
Saatavilla on WSOY:n, Tammen ja Readmen
on siitä lähtien paneutunut Suomessa harvi-
teoksia.
naisen, puhtaasti Empire-tyylisen, museovi-
musiikki- ja liikuntapelin Seniorisonan.
Päiväklubi
raston suojeleman hirsirunkoisen rakennukMukaan mahtuu 50 vierasta. Ilmoittautumi-
sen kunnostamiseen ja sisustamiseen.
set viimeistään 11.8. Tervetuloa!
Kartano on tarkoitus palauttaa entiseen
asuun. KTM Arno Latvus kertoo meille kun-
Kulttuuritoimikunta
nostusprojektin vaiheista ja teemme kierroksen kartanon vielä osittain keskeneräisissä
tiloissa. Lisäksi kuulemme ravintolisien valmistamisesta, markkinoinnista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa ja vientimarkkinoilla. Tarjoilua.
Mukaan mahtuu 48 henkilöä. Osallistumismaksu 29 euroa/henkilö. Ilmoittaudu viimeistään 11.8.
Kulttuuritoimikunta
16
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Asukkaidensa näköinen talo
Huolettomaan asumiseen As. Oy Espoon Konkari
Koteja
konkarin
kokemuksella
Visualisointi
Eläkepäivien vapauteen kuuluu parhaimmillaan asumisen vaivattomuus ja huolettomuus huomisesta. Vaikka kotitalossa olisi
monta järkiratkaisua, elämän mausteeksi tarvitaan myös ystäviä, iloa ja kauneutta. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) seniorijäsenten
keskuudessa virisi ajatus asuintalosta, joka taipuu ikääntyvän ihmisen erilaisiin toiveisiin. Kodilta toivottiin tyyliä ja ajan hermoilla
olevia sisustusratkaisuja sekä varusteltavuutta yllättävien elämäntilanteiden varalta.
Hekolaisten haaveet muuttuivat konkretiaksi, kun Skanska Kodit innostui projektista. Ja tässä se nyt on, saammeko esitellä:
As. Oy Espoon Konkari
Espoo, Niittymaa • Niittytaival 3 • www.skanska.fi/konkari
Ennakkomarkkinoinnissa! Konkari kohoaa Espoon Niittymaalle, puistomaiseen asuinkortteliin. 8-kerroksisessa talossa on huomioitu ikääntyvän ihmisen erilaiset toiveet. Väljissä
kodeissa on tyyliä sekä varusteltavuutta yllättävien elämäntilanteiden varalta. Naapureita tapaa talosaunalla, alakerran klubihuoneella sekä kätevässä palvelueteisessä. Oma
tontti. Energialuokka C.
Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2015.
Visualisointi
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Huoneistoesimerkkejä,
mh. €
vh. €
1h+kt
2h+kt
2h+kt
2h+kt+s
3h+kt
3h+kt+s
71.970
81.600
87.000
90.000
111.870
112.770
239.900
272.000
290.000
300.000
372.900
375.900
43,0 m
43,5 m2
48,0 m2
59,0 m2
66,0 m2
74,5 m2
2
5. krs
6. krs
5. krs
3. krs
5. krs
2. krs
Lisätietoja asuntomyynnistämme
puh. 0800 162 162 (maksuton),
[email protected]
17
tapahtumat
henkilökohtainen
ammatillinen
kehittyminen
kehittyminen
ekonomin ammatillinen
kehittyminen
maanantai 9.6. klo 17.00 – 19.00
AaltoEE Mechelininkatu 3 C, Helsinki
sosiaalisen median koulutuskokonaisuus osa 2:
linkedin yrityksen myynnin,
markkinoinnin ja viestinnän
tukena
keskiviikko 11.6. klo 17.00 – 19.00
laskentaekonomien verkostoitumisilta
torstai 5.6. klo 17.00 alkaen
Panimoravintola Bruuveri,
Kampin keskus
Haluamme kutsua sinut viettämään rennosti
aikaa muiden laskentaekonomien kanssa.
Takaisin koulun penkille?
Miten omaa osaamista saa ylläpidettyä ja
hyvinvointi
Markkinointi-instituutti,
Töölöntullinkatu 6, Helsinki
Vapaamuotoiseen tilaisuuteen ei tarvitse
ilmoittautua. Tilaisuus on rento ja pukeutumiskoodia ei ole. Tule tapaamaan muita las-
jopa kehitettyä työn ohessa?
Jopa yli 650 000 suomalaista käyttää Linke-
kentaekonomeja rennoissa tunnelmissa.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan
dIniä. Sen sijaan yrityksistä palvelua hyödyn-
Tapahtumassa on omakustanteinen tarjoilu.
ekonomin kehittymisvaihtoehdoista. Täyden-
tää monipuolisesti vain harva, vaikka Linke-
Tervetuloa!
nyskoulutusten tarjoama lisäpätevyys ja tie-
dIn pitää sisällään ennennäkemättömiä
Laskentaekonomien johtokunta
teelliset jatko-opinnot ovat hyviä vaihtoeh-
mahdollisuuksia niin markkinoinnin, viestin-
toja osaamisen kehittämiseen.
nän kuin myynninkin tehostamiseen.
Tapahtumassa alustavat koulutusvastaava
Askarruttaako sinuakin, miten palvelua voisi
Minna Nieminen Suomen Ekonomiliitosta ja
hyödyntää tehokkaasti liiketoiminnassa? Ei
tiistai 10.6 klo 17.00–19.00
Business Area Director Minna Wickholm
hätää, illan aikana tutustumme LinkedIniin
Aalto EE:stä.
viestintäkanavana ja annamme käytännön-
melontasafari seurasaaren
rannoilla
läheisiä vinkkejä Linkedin-verkostoitumiseen
Helsingin Melontakeskus,
Rajasaarenpenger 8, Töölö (Kokoontuminen keskuksen edessä klo 16.50)
Mukaan mahtuu 30 hekolaista. Tapahtu-
sekä markkinointiin, myyntiin ja prospektoin-
Perinteinen melontaretki tehdään Seurasaa-
massa on kahvitarjoilu. Viimeinen ilmoittau-
tiin. Esimerkkien avulla kuulemme myös,
ren vesistössä. Meitä luotsaa Helsingin
tumispäivä on 2.6.
miten ja miksi henkilöstöä kannattaa moti-
Kanoottiklubin koulutettu ohjaaja ja ryhmää
voida käyttämään LinkedIniä ja jakamaan
saattaa yleensä turvavene. Safarilla käyte-
siellä sisältöä.
tään vakaita kajakkeja ja se sopii myös ensi-
Vaikuttajaekonomit
kertalaisille. Reitti valitaan ryhmän taitojen
HEKOn jäsenet saavat osallistua
Helsingin seudun kauppakamarin
koulutuksiin ja Lakimiesliiton Koulutuksen seminaareihin jäsenetuhinnalla, joka on jopa 30 – 50 %
normaalihintaa edullisempi.
Hsk:n ajantasakansioista alennus
on ensimmäisen vuoden tilauksesta 15 %.
Mainitse jäsenyydestä tilauksen/
ilmoittautumisen yhteydessä.
Tutustu tarjontaan www.helsinki.
chamber.fi
LinkedInin maailmaan meidät tutustuttaa
ja sään mukaan. Kokonaiskesto on n. 2 tun-
Smarpin COO Mikael Lauharanta. Lauharanta
tia. Aluksi käymme läpi melonnan alkeet ja
on Smarpin perustajajäsen ja Suomen johta-
sitten melomme noin 5 km. Juomapullo kan-
via asiantuntijoita sosiaalisen median moni-
nattaa ottaa mukaan. Pukuhuoneet ovat
puolisessa hyödyntämisessä. Smarp herät-
käy tettävissämme. Mukaan mahtuu 15
telee yrityksiä ajattelemaan uudelleen
melojaa. Osallistumismaksu 35 €/hlö.
työntekijöiden roolia sekä mahdollisuuksia
Ilmoittautumiset viimeistään 1.6. Tervetuloa!
sosiaalisen median viestinnässä.
Julkishallinnon Ekonomit
Tapahtuman alussa tarjolla on kahvia ja
pientä purtavaa. Itse koulutus alkaa klo
17.30.
Mukaan mahtuu 70 henkilöä, osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö. Ilmoittaudu
mukaan viimeistään 5.6. Lämpimästi tervetuloa!
Markkinointiekonomit ja
Viestintäekonomit
fiskars village 365 – retki
fiskarsiin teemalla ” ruukin
tarinoita ja käsityöläisiä”
keskiviikko 11.6.
lähtö helsingistä taidemuseo
kiasman edestä tilausajopysäkiltä klo 9.00,
paluu helsinkiin klo 17.00
Fiskarsin Ruukki viettää perustamisensa
365-vuotisjuhlia. Perillä kahvit Kuparipajassa, jonka jälkeen opastettu kiertoajelu
Markkinointiekonomit jatkavat markkinoinnin mur-
ruukkikylässä teemalla ”Ruukin tarinoita ja
roksen tarkastelua teemalla "Markkinoinnin rethink".
käsityöläisiä” paikallisen oppaan johdolla.
Kierroksella tutustumme ruukin historiaan
sekä käsityöläisiin, taiteilijoihin ja muotoili-
18
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
hyvinvointi
joihin heidän työpajoissaan ja myymälöissään. Kiertoajelun jälkeen on keittolounas
tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta
vaikuttavista tekijöistä kuin suomalaisyrittäjän matkasta keskelle traditionaalista rans-
Cafe Antiquessa. Lopuksi on hetki aikaa omin
maanantai 18.8. klo 18.00–20.00
kalaista viiniviljelyaluetta ja uudenlaisesta
päin tutustua eri kohteisiin. Lähtö takaisin
viinintekofilosofiasta. Maistamme neljää eri
mukaan 50 hekolaista ja avecia, hinta tarjoi-
Ravintola Pääposti, Postimestarikabinetti, Mannerheiminaukio 1 B,
Helsinki
luineen on 35 €/hlö. Retki toteutuu, jos osal-
Mitä voisimme ravitsemuksen keinoin tehdä,
tää mainitut juomat ja viineihin sopivaa
listujia on vähintään 25. Ilmoittautumiset vii-
jotta treeni tuottaisi tulosta, välttyisimme
pientä purtavaa. Ilmoittaudu viimeistään
meistään 27.5.
ylirasitukselta, pysyisimme terveinä ja pai-
17.8.
Päiväklubi
kat pysyisivät ehjinä? Elintarviketieteiden
Ekonominaiset
Helsinkiin klo 15.30. Matkalle mahtuu
viiniä ja yhtä samppanjaa. Mukaan mahtuu 24
henkilöä. Osallistumismaksu 35 €/hlö sisäl-
maisteri ja liikuntaravitsemuksen kouluttaja
cooperin testi ekonomeille
vol.2
Olli Ilander käsittelee näitä kysymyksiä luennollaan. Tähän tietoiskuun pääsee osallistumaan 70 henkilöä. Osallistumismaksu on
auron omt keskus ja luento
omt fysioterapiasta niskan
ja hartiaseudun hoidossa
tiistai 5.8. klo 19.00–20.00
15 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 3.8.
Eläintarhan urheilukenttä, Helsinki
Tarjolla sämpylää, kahvia ja teetä. Tervetu-
maanantai 1.9. klo 18.00–20.00
Viime vuoden suosittu Cooperin testi uusi-
loa!
taan tänä kesänä yhteistyössä Laskentaeko-
Kehonkohentajat
Auron OMT Keskus, Tallinnanaukio 1 B,
3.krs Itäkeskus, Helsinki (Itäkeskuksen
nomien kanssa. Tule testaamaan, kuinka pitkän matkan sinä ehdit juosta 12 minuutin
aikana. Tapahtumassa on ohjattu alkuver-
metroaseman vieressä, erillisessä rakennuk-
ljk-golf
sessa kauppakeskuksen Helsingin puoleisessa
päässä, ei Tallinnanaukio-torilla, samassa
ryttely ja paikalla on myös 3000 m vauhtia
tiistai 19.8. klo 13.00 alkaen
talossa mm. Poliisi.)
ylläpitävä jänis kirittämässä tavoitteellisem-
Pickala Golf, Park kenttä
Terveystieteiden tohtori Markku Paatelma
pia juoksijoita. Palautusjuomatarjoilu luvassa
Kaikille hekolaisille avoin Liikkeenjohdon ker-
kertoo OMT fysioterapiasta, jonka uranuur-
kaikille juoksijoille! Tervetuloa mukaan viet-
hon perinteinen golfkisa pelataan Pickala
taja hän on Suomessa. Paatelma luennoi nis-
tämään sporttista iltaa hyvässä seurassa!
golfin Park kentällä. Lähdöt 4- hengen ryh-
kasta ja hartioista sekä niiden hoidosta: nis-
Osallistujamäärä 45. Ilmoittautumiset vii-
missä 10 min välein. Pelimuotona on henki-
kakipu, niskaperäinen päänsärky ja huimaus,
meistään 30.6
lökohtainen pistebogey, lisänä erikoiskilpai-
niskaperäinen yläraajasäteily. Mitä virheelli-
Kehonkohentajat ja Laskentaekonomit
lut. Pelimaksu 50 euroa maksetaan suoraan
set työ- ja asentotottumukset voivatkaan
caddie masterille. Maksu sisältää kärryt ja
saada aikaan? Mitä OMT-fysioterapeutti voi
harjoituspoletit. Ei tasoitusrajaa, korkein kil-
tehdä asialle? Mitä voit itse tehdä? Luennon
pailussa käytettävä tasoitus 36. Lähtöajat
jälkeen käydään läpi ja harjoitellaan yhdessä
keskiviikko 13.8. klo 18.00–20.30
ilmoitetaan osallistujille 15.8. Kisan jälkeen
niskan ja hartiaseudun vaivoja helpottavia
Vantaan Käärmekallio, tapaamispaikkana Vantaan Ikean parkkipaikka
loistava mahdollisuus verkostoitua ja naut-
liikkeitä. Laita päälle mukavat vaatteet, jotta
tia clubin antimista. Palkintojenjako heti
voit tehdä harjoitteet kunnolla. Kahvitarjoilu.
Tule testaamaan kesän extremelajia – kallio-
tulosten selvittyä paikanpäällä oleville
Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittaudut-
kiipeilyä! Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilai-
Ilmoittaudu heti kuitenkin viimeistään 13.8.
han viimeistään 17.8. Tervetuloa!
suus päästä Adventure Partnersin ammatti-
Tervetuloa!
Päiväklubi
taitoiseen ohjaukseen ja tutustua kallio-
Liikkeenjohdon kerho
kalliokiipeilykokeilu
kiipeilyn maailmaan Vantaan Käärmekalliolla. Et tarvitse aiempaa kiipeilykokemusta
ja kiipeilyvarusteet saat paikan päältä.
Tapaamme Vantaan Ikean parkkipaikalla,
timanttinen viini- ja samppanjailta à la carsin wines
naisten jumppa
tiistaisin klo 17.45–18.45
Kruununhaan yläasteen liikuntasali,
Snellmaninkatu 18, Helsinki
josta kävellään porukalla Käärmekalliolle.
tiistai 26.8. klo 17.30–19.30
Pääset kokeilemaan yläköysikiipeilyä sopi-
S.A.R.L. Carsin Wines ,
Melkonkatu 24, Helsinki
Haluatko hikoilla hauskassa seurassa?
valla vaikeustasolla ja usealla eri reitillä, laskeutumaan köyden varassa sekä varmista-
Tervetuloa kuuntelemaan kahta mielenkiin-
maan vetäjämme Saara Svedströmin upe-
maan kiipeilykaveria. Hinta: 38 € /hlö.
toista esitystä. KTM Jaana Painilainen (Dia-
assa ohjauksessa. Svedströmin ammat-
Paikkoja 20. Osallistujille lähetetään infokirje
mondo) perehdyttää meidät timanttien maa-
tiosaaminen ja hauskasti valittu musiikki
ennen tapahtumaa. Ilmoittautumiset vii-
ilmaan ja Jukka Orasjärvi (S.A.R.L. Carsin
takaavat piristävät tiistai-illat koko vuodeksi.
meistään 3.8. Tervetuloa kiipeilemään!
Wines) tutustuttaa meidät Château Carsinin
Aloitamme syyskauden 2.9. ja päätämme
Kehonkohentajat
viinitilaan ja sen tuotteisiin. Saamme paljon
16.12. Tilaa on 45 osallistujalle. Jumppa-
mielenkiintoista tietoa niin timanttien hintaan
maksu syyskaudelta on vain 35 €/hlö ja tällä
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
Oletpa konkari tai kokematon, tule jumppaa-
19
tapahtumat
ammatillinen kehittyminen
summalla jumppaa riittää 15 viikoksi! Ilmoit-
uusi suurtuotanto MAMMA MIA! – musikaali
Virossa kansallista sähköistä palveluväylää
taudu viimeistään 17.8. Tervetuloa!
perustuu ABBAn musiikkiin. Kyseessä ei ole
on rakennettu pitkään. Siellä ollaan valmiita
Kehonkohentajat
musikaali ABBAsta, vaikka siinä kuullaan 22
testaamaan sähköistä asiointia myös valtioi-
ABBA-klassikkoa. Syksyn esitykset ovat
den välillä pilottiprojektissa Suomen kanssa.
kaikki lähes loppuunmyytyjä, onnistuimme
Viro haluaakin olla esimerkkinä ja edelläkä-
saamaan lippuja tammikuulle. Paikat per-
vijänä muille Euroopan valtioille sähköisten
maanantai 15.9. klo 18.00–20.00
mannolla ja toisen parven edessä. Esityskieli
sisämarkkinoiden toteuttamisesta käytän-
Ravintola Pääposti, Postimestarikabinetti, Mannerheiminaukio 1 B,
Helsinki
ruotsi, tekstitys suomeksi. 50 lippua à 78 €.
nössä. Viron sähköisten palvelujen toiminta-
Tervetuloa myös avecit. Liput jaetaan teat-
mallin alustaja vahvistuu myöhemmin.
Elintarviketieteiden maisteri ja liikuntaravit-
ovea klo 18.30-18.50. Sitovat ilmoittautumi-
Luennot pidetään menomatkalla Helsingistä
semuksen kouluttaja Olli Ilander luennoi var-
set viimeistään 24.8.
Tallinnaan Eckerö Linen Finlandian kokousti-
sin ajankohtaisesta aiheesta eli liikkujan
Kulttuuritoimikunta
lassa 2 kannella 8 (klo 8.30–11.00). Ennen
liikkujan ravintolisät
terin aulassa lähellä Stockmannin puoleista
r av i n tol is is t ä . O s a ll is t u m ism a k s u o n
luentoja yhteinen meriaamiainen klo 7.30
15 €/hlö. Tilaa 70 henkilölle. Varmista oma
alkaen. Tallinnassa mahdollista osallistua
paikkasi ja ilmoittaudu viimeistään 7.9. Tar-
heti laivan saavuttua Kumun taidemuseon
jolla sämpylää, kahvia ja teetä. Tervetuloa!
retkeen (15 €/hlö, sis. bussikuljetukset, pää-
Kehonkohentajat
syliput, suomenkielisen opastuksen), kesto
2,5-3 tuntia.
anton tšehovin vanja eno
maanantai 15.9. klo 19.00
matkat
terberg kertoo esityksestä ja vastaa kysymyksiin.
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö,
Läntinen teatterikuja 1, Helsinki
Matkan hinta 50 €/hlö (sis. meno-paluumatka, meriaamiainen). Laivayhtiö edellyt-
Ennen esitystä klo 17 Lavaklubilla kaikille
avoin teosesittely, jossa ohjaaja Paavo Wes-
Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Matka on avec.
sähköiset palvelut – avain
parempiin palveluihin ja vaikutusmahdollisuuksiin
tää ryhmän jokaisesta matkustajasta seuraavat tiedot: suku-, etunimi, kansalaisuus,
syntymäaika (ppkkvv) ja sukupuoli. Matkustajalla tulee olla mukana voimassa oleva
lauantai 6.9
passi tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvalli-
Anton Tšehovin ajaton näytelmä kysyy, mil-
Lähtö: Länsisatamasta Eckerö Linen m/s Fin-
nen henkilökortti. Ilmoittautuneille lähete-
laista on arvokas, elämisen arvoinen elämä
landialla klo 7.30 (laiva lähtee klo 8.30)
tään tarkempi matkaohjelma sähköpostilla.
ja mikä on sen hinta. Tšehovin intohimoiset
Paluu: Tallinna A-terminaalista klo 19.30 ja
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.8.
ja ristiriitaiset henkilöt muodostavat ajatto-
perillä Helsingissä klo 21.45
Julkishallinnon Ekonomit
man kuvan hauraista ihmisistä, jotka ovat
eksyneet kauas syrjäseuduille kykenemättä
Lähde päiväristeilylle Tallinnaan ja saat
ratkaisemaan ongelmia, jotka riivaavat hei-
samalla tiivistetyn tietopaketin sähköisten
dät hulluuden partaalle. Vanja-eno tuo näyt-
palvelujen kehittämistilanteesta Suomessa
tämölle kiinnostavan ja ennennäkemättö-
ja Virossa.
män ensemblen Kansallisteatterin omia ja
konsuli-klubin matka
liettuan pääkaupungit ja
minsk
29.9.–3.10.2014
vierailevia näyttelijöitä. Näemme esityksen
Avoimilla, sähköistetyillä toimintamalleilla
paria päivää ennen ensi-iltaa. 80 lippua
tuotetut palvelut voivat olla Suomen uusi
à 33 €, avecit tervetulleita. Saat lippusi Lava-
menestystarina niin talouskasvun luomi-
klubilla tai Suuren näyttämön aulassa klo
sessa kuin julkisen sektorin kestävyyden
18.30–18.50. Sitovat ilmoittautumiset vii-
kannalta. Parhaillaan Suomessa on ke-hit-
Konsuli-Klubi ystävineen suuntaa tutustu-
meistään 3.8.
tymässä huippunopeiden ja luotettavien tie-
maan Baltian upean helminauhan keskeisiin
Kulttuuritoimikunta
toliikenneyhteyksien mahdollistamana pal-
kohteisiin. Matkan pääkohteena on keskiajan
velukonsepteja, jotka helpottavat yritysten
itäeurooppalainen suurvalta Liettua, johon
ja kansalaisten asioimista, tiedon jakamista
myös Valko-Venäjä kuului.
musikaali mamma mia
Vielä ehtii ilmoittaututua!
sekä lähentävät yrityksiä, julkista hallintoa
perjantai 9.1.2015 klo 19.00
ja kansalaisia toisiinsa. Suomen sähköisten
Matkan asiantuntijaoppaana toimii kenraali-
Ruotsalainen teatteri,
Pohjoisesplanadi 2, Helsinki
palvelujen kokonaisuudesta ja kehittämisti-
luutnantti, VTM Pentti Lehtimäki ja vastuul-
lanteesta kertoo vanhempi neuvonantaja
lisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy
Yksi äiti, yksi tytär, kolme mahdollista isää
Mirjami Laitinen Sitrasta.
VL-Matkat.
ja ikimuistoiset häät. Ruotsalaisen teatterin
20
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
yritysvierailut
tulossa
Maanantaiaamuna 29.9. M/S Finlandialla
sulkapallovalmennus
ekonominaiset 75 vuotta
kohti Tallinnaa. Ensimmäisen yön majoitus
Järjestämme syyskuun lopulla yhdessä Sul-
Tervetuloa juhlimaan kanssamme 26.9..
hotelli Jelgavassa *** Latviassa.
kapallovalmennus Norion kanssa sulkapal-
Lisätietoja seuraavassa jäsenlehdessä. Mer-
lokurssin Meilahden liikuntakeskuksessa.
kitse päivämäärä jo nyt kalenteriisi!
Tiistaina 30.9. kohdekaupunkeja ovat Kau-
Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että jo
nas, Vilna ja Trakai. Illalla majoitumme
vähän pelanneille. Kurssipäivä on joko lauan-
hotelli Sarunasiin****.
tai 20.9 tai lauantai 27.9. Kurssin pituus on
kolme tuntia. Kurssilla opitaan mm. oikeat
Keskiviikkona 1.10. koko päivän matka Mins-
mailaotteet, syöttö ja syötön vastaus ja
kiin Valko-Venäjälle. Matkalla tutustumista
takakentän kämmenlyönnit, rystylyönti ja
kaupunkiin ja lounas. Illaksi palataan Vilnaan.
harjoitetrillejä ja lyöntimyllyjä sekä peliä.
Tarkka päivämäärä ja lisätietoa syyskuun
Torstaina 2.10. Vilnan vanha kaupunki ja KGP-
jäsenlehdessä.
museo. Liettuan 1. pääkaupungin Kernaven
Kehonkohentajat
kautta Riikaan ja vanhassa kaupungissa
sijaitsevaan hotelli Avaloniin****.
Ekonominaiset
työelämän abc-kurssisarja
torstaisin 9.10; 23.10; 6.11. ja 20.11,
klo 17-19
9.10 Ravintola Pääpostin Postimestari
kabinetti, Mannerheiminaukio 1 B
23.10; 6.11 ja 20.11. Insinöörit & Ekonomit -talon seminaariluokka, Ratavartijankatu 2
Perjantaina 3.10. aamiainen hotellissa ja
markkinoinnin murros –
uran murros
kävelykierros vanhassa kaupungissa, jonka
Kiinnostaako oman uran kaukonäköinen
yrittäjä, opiskelitpa markkinointia, laskenta-
jälkeen Tallinnaan ja M/S Finlandiaan, saapu-
suunnittelu? Markkinoinnin murros vaikut-
tointa, johtamista tai mitä tahansa, olitpa
minen Helsinkiin klo 21.15.
taa markkinoinnin ammattilaisten uraan.
työssäsi kummalla puolen ”pöytää” tahansa
Millaisia markkinoinnin ammattilaisia yrityk-
tämä on juuri Sinulle. Kuten autolla ajo vaa-
Käytössämme on suomalainen bussi koko
siin etsitään ja miten uraa kannattaa raken-
tii ajokortin, vaatii työelämä perusasioiden
matkan ajan Helsingistä alkaen. Matkan hinta
taa? Millainen osaaminen ja jatkokoulutus
tuntemista. Nyt Sinulla on tilaisuus kerrata
on 575 €/hlö kahden hengen huoneessa
tarjoavat kilpailuetua työmarkkinoilla? Mm.
perusasiat ja oppia uutta. Aiheina: työmark-
majoittuen, mikäli osanottajia on vähintään
näihin kysymyksiin etsimme vastausta.
kinajärjestelmä, työelämän joustot, työso-
30. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 110
Tapahtuman alustajana toimii mm. maajoh-
pimus ja sen ehtojen muuttaminen sekä
€. Vilnassa ja/tai Riiassa pyritään halukkaille
taja Annu Matula, Henley Business School.
yhteistoiminta (YT), työttömyysturva ja
järjestämään lisämaksusta mahdollisuus
Tammikuun tapahtuma tuli hetkessä täyteen
työllistyminen. Kouluttajina SEFEn asiamie-
oopperakäyntiin. Molempien oopperatalojen
ja ny t tulee uusi mahdollisuus päästä
het ja juristit. Varaa ajankohdat allakkaasi,
taso on erittäin korkea. Ohjelmisto ei ole
mukaan. Uusimme tapahtuman syyskuussa.
tarkempi ohjelma, tapahtumakohtaiset kou-
vielä tiedossa.
Lisätietoa syyskuun tapahtumasta seuraa-
luttajat ja ilmoittautumisinfo syyskuun
vassa jäsenlehdessä.
jäsenlehdessä
Markkinointiekonomit
Vaikuttajaekonomit
Matka on avoin kaikille hekolaisille ja heidän
Mitä jokaisen ekonomin tulee tietää työelämän perusasioista? Olitpa palkansaaja tai
seuralaisilleen.
jalta Harri Tilliltä puh. 050 68530, sähkö-
sefen valtakunnallinen ekonomigolf
6.6.2014 klo 10 kurk golf, kirkkonummi
posti [email protected] sekä VL-Matkoista
Kaikki ekonomigolfarit mukaan verkostoitumaan mieluisan harrastuksen puitteissa!
Päivi Packalenilta puh, 09 444 774. sähkö-
Kilpailumaksu:
posti [email protected] Ilmoit-
55 € (sis. kilpailumaksu, green fee, lounas, eväspussi, golfkärry, range-poletti,
tautuminen 31.7.14 mennessä VL-Matkoihin/
sauna+pyyhe)
Päivi Packalen edellä olevin yhteystiedoin.
Aikataulu:
Tarkka ohjelma löytyy verkossa HEKOn etu-
Klo 8.15 alkaen ilmoittautuminen ja aamiainen omalla kustannuksella
sivulta www.heko.fi.
Klo 10.00 yhteislähtö
Lisätietoja saa Konsuli-Klubin puheenjohta-
Kilpailun jälkeen lounas ja palkintojen jako.
Konsuli-Klubi
Kilpailuluokat:
1. Hcp 0-18,4 Tasoituksellinen lyöntipeli
2. Hcp 18,5-36 Pistebogey
Lisäksi scratch, lähimmäs lippua ja pisin draivi-kilpailut.
Ilmoittaudu viimeistään 1.6. osoitteessa www.sefe.fi (tapahtumat)
yhteistyössä SEFE ja Niord
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
21
ajassa
matkat



hae hekon hallitukseen
Vaikuta ja vastaa HEKOn toiminnasta. Hae mukaan hallitukseen. Hallitukseen haetaan uusia
jäseniä kaudelle 2015-2017.
Hallituksen asialistalla on pääsääntöisesti HEKOn toimintaan, talouteen ja varainhoitoon, hallintoon sekä esim. HEKOn kerhotoimintaan liittyviä asioita, kannanottoja ja päätöksiä. HEKOn tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. SEFE ja muu ekonomiyhteisö sekä
KY ry, joihin liittyvistä asioista myös säännöllisesti keskustellaan.
Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin kahdeksan kertaa, jonka lisäksi on mahdollisia työryhmäpalavereita ja sidosryhmätapaamisia. Kokoukset ovat pääsääntöisesti iltaisin.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9-12 jäsentä. Hallitus vastaa Yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen toiminnasta.
Hallituksen jäsenen tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinainen jäsen.
HEKOn ja/tai yleisesti yhdistystoiminnan tuntemus esim. HEKOn kerhoista, SEFEstä, jostain muusta järjestöstä, yhdistyksestä tai seurasta luo edellytykset menestymiselle hallitustyössä.
Hakeminen: Täytä luottamushenkilön ehdokasasettelulomake. Hakulomake on ladattavissa HEKOn verkkosivuilta www.heko.
fi. Lomakkeen voi myös pyytää HEKOn toimistosta sähköpostilla [email protected], tai puh. 0201 299 261. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse 3.9.2014 mennessä osoitteeseen [email protected] otsikolla ”Hallitushaku 2014”.
HEKOn nimitystoimikunta valmistelee esityksen sääntömääräiselle vuosikokoukselle. Hallituksen koko päätetään ja uudet
jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa 26.11.2014. Hallituksessa on nyt puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä, joista 3 on erovuorossa v. 2014.
Nimitystoimikunta on valittu yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2013.
Lisätietoja: HEKOn toiminnanjohtaja Jukka Eklin, [email protected], puh. 040 565 1412.
www.heko.fi
22
Helsingin Ekonomit I jäsenlehti 4/2014
jäsenlehti
ISSN 1455-2655
julkaisija:
ilmestymisaikataulu 2014
ilmoitushinnat
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
www.heko.fi
nro
aineisto-ilmestyy
päivä
1/1 s.
2000 €
1/2 s.
1000 €
1/4 s.
500 €
päätoimittaja:
Jukka Eklin
toimitus ja taitto:
Sari Saikkonen
Aineiston toimitus osoitteella
[email protected]
Lehti varaa itselleen oikeuden lähetetyn
toimituksellisen aineiston käsittelyyn.
paino:
Erweko Oy, Oulu
1
2
3
4
5
6
7
15.01.05.02.
21.02.14.03.
26.0316.04.
05.05.23.05.
12.08.02.09.
30.09.21.10.
13.11.03.12.
jakelu
Helsingin Ekonomien jäsenkunnalle ja
muille yhdistyksen sidosryhmille n.
17 500 kpl.
takakansi 2500 €
(arvonlisäverolaki 4§ perusteella arvonlisäverovapaa)
ilmoituskoot
1/1 s. 1/2 s.
1/4 s.
180 x 267 mm
takakansi 180 x 257 mm
180 x 133 mm
133 x 90 mm
Ilmoitusvaraukset ja valmiit aineistot
pdf-tiedostona aineistopäivään
mennessä [email protected]
Tapahtumiin ilmoittautumisnumero 0203 555 55 palvelee koko kesän.
HEKOn toimisto on suljettu heinäkuussa.
www.heko.fi
Hyvää kesäaikaa!
PEFC/02-31-120
ilmoittautumiset ja peruutukset tapahtumiin
ilmoittautumiset
Jäsenlehdessä julkaistuihin tapahtumiin voit ilmoittautua lehden
virallisen ilmestymis­päivän aamusta klo 8.00 alkaen. Mikäli ilmoituksessa ei ole toisin mainittu, voit ilmoittautua tapahtumiin viimeistään kunkin tapahtuman viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo
16.00 mennessä joko verkossa www.heko.fi (kirjaudu jäsensivuille)
tai palvelu­numeroon 0203 555 55 (arkisin klo 8.00–16.00). Palvelunumero on varattu ainoastaan ilmoittautumisille.
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24 %)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %)
peruutukset ja muutokset
Voit peruuttaa osallistumisesi maksuttomaan tapahtumaan ilmoittautumisajan kuluessa joko HEKOn verkkosivujen kautta tai soittamalla palvelunumeroon 0203 555 55. Maksullisiin tapahtumiin
ilmoittautuminen on sitova ja muutoksia ei voi tehdä ilmoittautumisen jälkeen.
No Show -maksu
Jos sinulle tulee viime hetken este osallistua maksulliseen tai maksuttomaan tapahtumaan, ilmoita siitä joko sähköpostitse [email protected]
heko.fi tai puhelinpalveluun 0203 555 55 (arkisin klo 8.00-16.00)
viimeistään tapahtumaa edeltävänä arkipäivänä.
Mikäli jätät saapumatta paikalle ilmoittamatta siitä etukäteen lähetetään sinulle lasku 35 euron No Show -maksusta. No Show
-maksu veloitetaan sitovan osallistumismaksun lisäksi. Maksamaton No Show –maksu johtaa määräaikaiseen esteeseen ilmoittautua tapahtumiin. Este on voimassa kunnes maksu on maksettu,
kuitenkin aina vähintään kolme kuukautta.
osallistumismaksut
Ilmoittautuessasi maksulliseen tapahtumaan verkkosivujen (www.
heko.fi) kautta osallistumismaksu suoritetaan verkkomaksupalvelussa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Puhelinpalvelun kautta ilmoittautuessasi saat vahvistusviestin
yhteydessä laskun. Muistutuslaskun lähettämisestä veloitamme
laskutuslisän, joka on ensimmäisestä maksumuistutuksesta 5
euroa ja toisesta 10 euroa.
Osallistumismaksu palautetaan vain sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan ilmoittautumistavasta riippumatta.
Ekonomi,
voit päästä
Wall Streetille!
Liity nyt SEFEen tai suosittele jäsenyyttä
ekonomikaverillesi, niin voit voittaa
1 000 euron matkan New Yorkiin tai itse
valitsemaasi kohteeseen.
Lue lisää: sefe.fi