HARJAVALLAN VANHUSNEUVOSTO

VANHUSNEUVOSTON
KOKOONPANO 2014-2016
Puheenjohtaja, Lamminen Meeri
Harjavallan Eläkkeensaajat ry
puh: 02 674 2264
sähköposti: [email protected]
Varapuheenjohtaja, Rännäli Tahvo
Harjavallan Eläkeläiset ry
puh: 044 074 3100
sähköposti: [email protected]
Sihteeri, Naski Katri
Harjavallan kaupunki
puh: 044 4325 243
sähköposti: [email protected]
MUUT JÄSENET
Huuki Veijo
Omaishoitajien edustaja
puh: 040 5014 915
sähköposti: [email protected]
HARJAVALLAN
VANHUSNEUVOSTO
Ikäihmisen asialla
Laine Risto
Harjavallan Seudun Invalidit ry
puh: 02 6741 739
Luomanen Liisa
Harjavallan Kansalliset Seniorit ry
puh: 050 3713 837
sähköposti: [email protected]
Saarela Leila, esittelijä
Harjavallan kaupunki
puh: 044 4325 277
sähköposti: [email protected]
Toivonen Seija
Eläkeliitto ry Harjavallan yhdistys
puh: 040 5345 263
[email protected]
Harjavallan
kaupunki
MIKÄ ON VANHUSNEUVOSTO
Vanhusneuvosto on kaupungin alueella
toimivien vanhusten ja vanhusjärjestöjen,
omaishoitajien ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelin.
Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan vanhusväestön elinoloja koskevaan päätösten
valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen
sekä seurantaan. Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden
arviointiin sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun.
Harjavallan kaupunginhallitus asettaa
vanhusneuvoston sekä määrää sen tehtävistä ja toimivallasta. Vanhusneuvosto
koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vanhusneuvoston eläkeläisjärjestöjen edustajista toimikaudeksi. Vanhusneuvoston toimikausi
on neljä vuotta ja noudattaa valtuustokausia.
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouksen esittelijänä toimii kaupungin edustaja. Vanhusneuvoston asioiden valmistelijana ja päätösten
toimeenpanijana toimii vanhustyön johtaja. Perusturvajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus vanhusneuvostossa.
VANHUSNEUVOSTON
JA TEHTÄVÄT

TOIMINTA
edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaan

edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaa
kunnassa

tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen
väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin

osallistua ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista
edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palvelujen
toteutumista alueellaan

laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

huolehtia käsittelemiensä
tiedottamisesta

vaikuttaa ympäristön suunnitteluun
ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky
liikkua, toimia ja suunnistautua on
iän, vamman taikka sairauden vuoksi
rajoittunut
asioiden
Tehtävänsä toteuttamiseksi vanhusneuvosto osallistuu osaltaan Harjavallan vanhustyön strategian ja toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon sekä sen seurantaan ja toteuttamiseen yhdessä kaupungin
toimialojen, toimijoiden ja työryhmien
kanssa.