Pro gradut - Turun yliopisto

Valtio-opin pro gradu -opinnäytteet
16.10.2003 / Antti Pajala
Päivitetty 21.09.2007 / Antti Pajala
Päivitetty 15.06.2010 /Jussi Kinnunen
Päivitetty 10.7.2015 / Katri Tammelin
Työn otsikko
Linja*
Kunnallisvaltuutetun rooli. Tutkimus Turun,
Loimaan ja Alastaron kunnallisvaltuutetuista
Paasi, Tuomo
Yhdysvaltain presidentti maansa ulkopolitiikan
johtajana vuosina 1950-62
Höysniemi, Kyllikki Puolueolot Ranskan neljännessä ja viidennessä
tasavallassa
Wide, Aijol
Kansanedustajat valiokuntien jäseninä vuosien
1945-1961 valtiopäivillä
Tuomola, V. K.
Puolueiden joukkokannatus turun ja Porin läänin
eteläisen vaalipiirin maalaiskunnissa
Kivikari, Urpo
Pienet puolueet ja ryhmät eduskuntavaaleissa 19071966
Väänänen, Pekka
Karjalaisten äänestyskäyttäytyminen. Ekologonen
tutkimus Viipurin läänin poliittisesta rakenteesta
1930-luvulla ja toisen maailmansodan vaikutuksista
äänestyskäyttäytymiseen
Lähteenmäki, Maija Suomalaisen diplomaatin ura
Palmu, Pekka
Ministeristöjen sosiaalinen ja poliittinen rakenne
vuosina 1945-1965
Laurila, Juhani
Suomen Kansan Järjestö. Kartoittava tutkimus
Suomen Kansan Järjestön aatteista ja suhteesta
muihin kansallissosialistisiin suuntauksiin
Suomessa lähinnä vuosina 1932-1934
Suominen, Pertti
Pohjoismaiden neuvoston merkitys sen vv. 19531964 antamien suositusten valossa
Lehto, Markku
Kansanedustajien aktiivisuus eduskuntatyössä
vuoden 1961 valtiopäivillä
Laulajainen, Pertti
Kommunistisen ryhmän syntymisen ekologia.
Poliittis-ekologinen tutkielma Suomen Sosialistisen
Työväenpuolueen joukkokannatuksesta vuonna
1922 ja siihen vaikuttaneista tekijöistä
Malinen, Seppo
Työväenpuolue Englannin hallituspuolueena.
Orkomaa, Ilkka
Turun kaupungin kunnalliset lautakunnat 1961-64
Paasio, Pertti K.
Sosialidemokraattisen puolueen ehdokasasettelu
Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä vuoden 1966
eduskuntavaaleihin.
Sairanen, Eeva
Naiset eduskuntavaaleissa ja eduskunnassa vuosina
1945-66
Vuosi kl/sl Tekijä
1965 kl
Helander, Voitto
1965 kl
1965 sl
1965 sl
1965 sl
1966 sl
1966 sl
1967 kl
1967 kl
1967 kl
1967 kl
1967 kl
1967 sl
1967 sl
1968 kl
1968 kl
1968 kl
* Linjajako poliittisen järjestelmä (pj) ja kansainvälisten suhteiden (kv) linjoihin tuli voimaan 1991.
Vuosi kl/sl Tekijä
1968 kl
Kirves, Tauno
1968 kl
1968 kl
1968 kl
1968 sl
Lehtonen, Kaarina
Viinamäki, Raimo
Leppinen, M. J.
Immonen, Pentti
1968 sl
Juntunen, Kalervo
1968 sl
Puhakka, Ilpo
1968 sl
Arvola, Helena
1969 kl
Nurmi, Hannu
1969 kl
Larste, Seppo
1969 kl
Kettinen, Jaakko
1969 kl
Ahllöf, Ilkka
1969 kl
Niiniranta, Anja
1969 kl
1969 kl
Granroth, Tuula
Honkavaara, Tapani
1969 kl
Aitamäki, Aaro
1969 kl
1969 kl
Tuominen, Tarmo
Hovikoski, Heikki
1969 sl
Pulkkinen, Kimmo
1969 sl
Hovi, Kalervo
Työn otsikko
Linja*
Kaupunki- ja maalaiskunnan yhteenliittyminen
poliittisena prosessina. tutkielma Salon kaupungin
ja Uskelan kunnan vuoden 1967 alussa
toimeenpannusta yhteenliittymisestä
Parlamenttien välinen liitto
Turun viralliset poliittiset johtajat. Rakenneanalyysi
??????
Suomalaista vaalimainontaa. Sisältöanalyyttinen
tutkimus eräässä päivälehdessä julkaistusta, vuoden
1966 kansanedustajain vaaleihin liittyvästä
ilmoittelusta
Presidentti Kekkosen kuva eri puolueiden
sanomalehdissä
Kansallissosialistiset piirteet isänmaallisen
kansanliikkeen ideologiassa
Uudenaikaistumisen vaikutus kunnallispoliittiseen
kilpailuun
Poliittisen uudenaikaistumisen teoreettisia
lähtökohtia
Puolueiden kannattajien asennoituminen Venäjään
vuosisadan vaihteen Suomessa
Valtio-opin opiskelijoiden poliittinen
orientoituminen kunnallisvaaleihin ja -elämään
vuonna 1968
Suomen sosiaalidemokraattisen Puolueen
kannatuksen alueellinen muuttuminen
eduskuntavaaleissa 1917-19
Keskustelu tasavallan presidentin vaalitavasta
Suomessa
Kuntaliitot toimintayksikköinä
Finlands Allmänna Tidning virallisen informaation
välittäjänä aikansa tapahtumista vuosina 1948-60.
Tarkastelun kohteina tulevat erikoisesti olemaan
lehden toimituslinja, sen ulkomaita koskeva
uutisaineisto sekä lehden asema Suomen
lehdistökentässä 1948-60
Valtarakenteen selitysmallit amerikkalaisissa
paikallishallinnon tutkimuksessa
Lakimiehet Suomen poliittisessa elämässä
Konservatiivisen ideologian muuttuminen toisen
maailmansodan jälkeen
suomen YK-valtuuskuntien puheenvuorot
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen
täysistunnossa ja sen ensimmäisessä ja
erityispoliittisessa komiteassa 11. -22.
istuntokausilla
Ranskan Gordon sanitaire-politiikka
Vuosi kl/sl Tekijä
1969 sl
Lohento, Timo
1970 kl
1970 kl
1970 kl
Rosberg, Harri
Nieminen, RiittaLiisa
Väänänen, Pekka
1970 kl
Lehtonen, Jarmo
1970 kl
Massinen, Markku
1970 kl
Makkonen, EevaLiisa
Antola, Esko
1970 kl
1970 kl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1970 sl
1971 kl
1971 kl
1971 kl
Työn otsikko
Puolueiden avonaisuus. Turun kaupungin
kunnallisvaalien ehdokasasettelussa vuonna 1968
Vasemmistolaiset väliryhmät 30-luvulla
Viranhaltijain osuus maalaiskuntien hallinossa
Kunnallispolitiikan uudenaikaistuminen. Tutkimus
Turun ja Porin läänin eteläisen vaalipiirin kuntien
hallinnon ja poliittisen elämän muutoksista
Viitekehys Suomen poliittisen kulttuurin
tutkimiseksi
Kansainvälisen sosialidemokratian osuus
afrikkalaisessa sosialismissa
Vaalijärjestelmän vaikutus puolueiden lukumäärään
Kehittyneiden ja kehittyvien maiden konflikti
kansainvälisessä organisaatiossa. Latinalainen
Amerikka ja Yhdysvallat Yhdistyneiden
Kansakuntien yleiskokouksessa
Kukko, Toivo
Agraaripuolueiden uudistuminen
Uotila, Marja-Terttu Integraatioteoriat ja niiden soveltuvuus
kansainyhteisöön
Viertola, Juhani
Eduskuntalaitoksen uudistumispyrkimykset
säätyvaltiopäivien aikana (1862-1905)
Aarnio, L. J.
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen hajaannus
1950 luvulla puolueen intressijärjestön valossa
Saksa, Arvo
YK:n turvallisuusneuvoston äänestysryhmät.
Järjestelmäteoreettinen tarkastelu
Ylivuori, R. J.
Turun yleisen valtio-opin opiskelijat
Isotalo, Juha
Satakunnan rotarien poliittinen orientoituminen ja
poliittinen osallistuminen
Leikkonen, Hanna
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhtautuminen
Afrikkaan YK:n yleiskokousten äänestysten
valossa
Erkkola, Mirja-Tuula Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
muuntuminen puoluekokouksissa käsiteltyjen
menettelytapakysymysten varjossas
Mustonen, Kari
Vuoden 1968 presidentinvaalien valitsijamiesten
alueellinen tausta
Krapinoja, Kyllikki Ranskan aseistariisuntapolitiikka de Gaullen
presidenttikaudella
Arola, Kari
Turun korkeakouluopiskelijoiden mielikuvat
Suomen puolueiden ideologisesta profiilista
Tuokko, Kalevi
Paasikiven linjan poliittis-matemaattinen analyysi
Sarho, Risto
Keskusvirastojärjestelmän kehitys itsenäisyyden
aikana
Linja*
Vuosi kl/sl Tekijä
1971 kl
Salomaa, Jyrki
1971 kl
Kuismin, Hannu
1971 kl
1971 kl
Väänänen, V. H. J.
Saari, Rauno
1971 kl
Muunoja, Terttu
1971 kl
Uimonen, Jouko
1971 kl
1971 kl
Kostiainen, Auvo
Hyrynsalmi, Ilpo
1971 kl
Heikkinen, Ilkka
1971 kl
1971 kl
Lepola, Tapani
Kulmala, Kirsti
1971 sl
Niiranen, Leila
1971 sl
Ala-Jääski Marja
1971 sl
Wakonen, Jouko
1971 sl
Sälevaara, Pekka
1971 sl
1971 sl
1971 sl
1971 sl
Riiluoto, Jukka
Kärki, P.O.
Numminen, Risto
Moilanen, Pertti
1971 sl
1971 sl
Kaukonen, Kosti
Maunula, Kari
1972 kl
Sunell, Reijo
1972 kl
1972 kl
Tirkkonen, Heikki
Äijälä, Asko
Työn otsikko
Linja*
Suomen kansallissosialistisen liiton poliittinen
aatemaailma 1932-1934
Helsingin sadankomitean kansainvälisen tason
rauhanajattelu
Painostusryhmien poliittisesta vaikutuksesta
Teollistumisen vaikutus vasemiston kannatukseen
Salon seudulla
Toisen kamarin asema ja merkitys Länsi-Euroopan
poliittisissa järjestelmissä
Virkamiesjärjestöjen mahdollisuudet
neuvotteluasemansa vahvistamisekseen
Vasan kaupungin poliittinen käyttäytymiskartta
Integraatioiden soveltamismahdollisuus Suomen
ammattiyhdistysliikkeen eheytymiseen:
teoreettinen tarkastelu ja empiirinen tulkinta
Vähemmistöturvamekanismien merkitys
eduskunnan päätöksenteossa
Egyptin ulkopolitiikka
Presidentti Kekkosen valtiovierailut suomen
puolueettomuuspolitiikan valossa
Euroopan oikeistoautoritaariset valtiot LänsiEuroopan poliittisessa järjestelmässä
Itävallan, Jugoslavian, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin
vuorovaikutuksen jakautuminen itä-länsisuhteessa
Euroopassa. Tutkimus puolueettomien maiden
criss-cross -asemasta Euroopassa
suomen korkeimman oikeuden osallistuminen
lainsäädäntöön 1918-1927
Suomen turvallisuuspolitiikka kansainvälisen
tilanteen muutosten heijastumana
Marxilaisen estetiikan filosofiset alkulähteet
Ylimmät lainvalvojat Suomessa
Rajaseudun poliittiset voimasuhteet
Uudenaikaistuvien poliittisten järjestelmien
typologiat
Lapin poliittisten olojen kehitys 1907-1966
Teoreettisia ja metodologisia näkökohtia julkisen
hallinnon tehokkuudesta ja sen mittamisesta
erityisesti kunnallishallinnossa
Suomen päivälehdistön kannanottojen
jakautuminen lähi-idän selkkauksissa vuosina 1956
ja 1967
Oulaisten sijainti poliittisten alueiden välimaastossa
Isänmaallisen kansanliikkeen alueellinen
levinneisyys
Vuosi kl/sl Tekijä
1972 kl
Vaura, Ilkka
1972 kl
Joki, Tuula
1972 kl
Korhonen, Harri
1972 kl
1972 kl
Koskela, Tarja
Lehtinen, Jorma
1972 kl
Serenius, Marja
1972 kl
1972 kl
1972 kl
Virtanen, Reijo
Pullinen, Heikki
Heikkilä, Anneli
1972 kl
Aalto, Liisa
1972 kl
Korhonen, Ilmo
1972 kl
Laiho, R. Marjukka
1972 kl
Kokkonen, Olavi
1972 kl
Paloheimo, Heikki
1972 kl
Nieminen, Kari
1972 sl
Saaristo, Pertti
1972 sl
Tikkanen, Veikko
1972 sl
1972 sl
Vuola, Heikki
Saurio, Simo
1972 sl
Norkela, Silva
Työn otsikko
Linja*
Metropolin ja periferian riippuvuussuhde.
Kansainvälisten yhtiöiden toiminnan vaikutus
Euroopan talousyhteisöön assosioituneiden Afrikan
maiden taloudelliseen rakenteeseen ja
luokkasuhteisiin
Ulkopoliittiset kysymykset eduskunnassa 19451969
Liberalismin kannatuksen alueellinen muutos 1910ja 1920-luvun Suomessa
Suomen matkailuorganisaation virallistuminen
Hallitus- ja oppositiopuolueiden menestys
itsenäisen Suomen eduskuntavaaleissa
Vuorovaikutukset yhteisön muodostumisessaa ja
institutionalisaatiossa. Englannin kansainvälinen
suhtautuminen Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja
Kasnsainyhteisöön
Erityiskunnat - häviävä kuntamuoto
Kansanedustuksen marxilais-leniniläinen teoria
Poliittinen sosialisaatio: teoreettisten lähtökohtien
tarkastelu
Puoluesuhteet ja parlamentarismi pohjoismaissa
vuosina 1920-1965
Kysymys Kiinan edustuksesta Yhdistyneissä
Kansakunnissa. Jäsenistön äänestyskäyttäytyminen
yleiskokouksen nimenhuutoäänestyksissä vuosina
1950-67
Etujärjestöjen toiminta vähittäiskaupan
aukioloaikalainsäädäntöä uudistettaessa
Puolueiden kannatus Turun läänin eteläisessä
vaalipiirissä 1907-1970
Monulotteinen yliopisto. Teoreettinen tarkastelu
eräistä yliopiston tehtäviä ja hallintoa koskevista
erilaisista käsityskannoista sekä yritys empiirisesti
tutkia mainittujen käsityskantojen olemassaoloa
Yhteiskunnallisen kehityksen, politiikan ja eliitin
poliittisen ideologian välinen suhde. Eräitä
teoreettisia näkökohtia
Kartoittamaton yliopisto. yritys kartoittaa sekä
teoreettisesti että empiirisesti eräitä koulutukseen ja
erityisesti kolmannen asteen koulutukseen liittyviä
kysymyksiä sekä kartoittaa...
Yhteiskunnallinen kehitys ja sen tausta.
Kehitysteorioiden kriittinen tarkastelu
Työtaistelu valtion virkamiesten painostusvälineenä
Valkealan kunnan hallinto-organisaation
kehittämissuunnitelmä vuosiksi 1973-1977
James Burnham elitistisen traditio edustajana
Vuosi kl/sl Tekijä
1972 sl
Auranen, Kyllikki
1972 sl
Rimon, Ariel
1972 sl
Käkönen, Jyrki
1972 sl
Ikävalko, P. O.
1972 sl
Alavuo, Juha
1972 sl
Ahti, Aimo
1972 sl
Myllyharju, Olavi
1973 kl
1973 kl
Honkanen, Eija
Parviainen, Esa
1973 kl
Nupponen, Terttu
1973 kl
1973 kl
Seppälä, Mirja
Backman, Nils Erik
1973 kl
Lapintie, Pyry
1973 kl
1973 sl
Hiekka, Kirsti
Wuoristo, Pekka
1973 sl
Soikkanen, Timo
1973 sl
Vahtola, Matti
Työn otsikko
Linja*
Suojeluskuntien syntymisen ekologia
Kriisikauden vaikutus puolueen
päätöksentekoprosessiin. Päätöksentekoprosessi
SDP:ssä välirauhan ajan kriisivuosina 1940-41
verrattuna ns. normaaliajan vuosiin 1937-39
Kansainvälisen järjestelmän rakenne ja valtioiden
välinen riippuvuus tässä järjestelmässä. Teoreettisempiirinen tutkimus kehittyneiden
kapitalistimaiden ja kolmannen maailman suhteista
ja tapaustutkimus EEC:n ja siihen assosioituneiden
kehitysmaiden suhteista
Vallankumouksen teoria ja käytäntö. Näkökohtia
länsimaisista- ja marxialis-leniniläisestä
vallankumousteorioista ja Venäjän vuoden 1905
vallankumouksesta niiden valossa
Ryhmätoiminta ja valtasuhteet Suomen
sosiaalidemokraattisen puolueen
puoluekokouksissa toisen maailmansodan jälkeen
Filtteri-ilmiö kansainvälisen organisaation
päätöksenteossa. Tutkimus yhdistyneitten
Kansakuntien päätöksentekojärjestelmästä
kriisitilanteessa
Ehdokkaiden paikallishakuisuus Turun eteläisessä
vaalipiirissä vuoden 1972 eduskuntavaaleissa
etujärjestöt ja EEC-kysymys
Duvergerin puolueteorian rakenneosan
soveltaminen pohjoismaihin
Suomen puolueiden sukupuoliroolikäsitykset 60luvun lopulla
Max Weber poliitikkona
Jokamiehen diplomatiaa. Tutkimus suomalaisten
ystävyysseurojen toiminnasta ja johtohenkilöistä
Puolueen perusjärjestön toiminta-aktiviteetin
variointi. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
perusjärjestöjen toiminta ja toimintamuodot Turun
eteläisen vaalipiirin alueella
YK:n pääsihteerin kriisirooli
Ulkopolitiikan päämäärät. yritys selvittää Saksan
Liittotasavallan eräiden puolueiden asettamien
ulkopoliittisten päämäärien taustaa
Saksan ja Neuvostoliiton
hyökkäämättömyyssopimus 1909 ja Suomen
poliittinen lehdistö
Opiskelijan poliittinen profiili. Tutkimus eri Turun
korkeakouluissa opiskelevien henkilöiden
poliittisista asenteista
Työn otsikko
Linja*
korkeakoulut ja julkinen hallinto. tutkimus
korkeakoulujärjestelmän tavoite- ja
toimintamekanismeista sekä niiden ohjaus- ja
itsesäätelyjärjestelmistä yleisen järjestelmäteorian
kannalta
Mikkola, Kauko
Kuntasuunnitteluyksikön toiminta ja
kunnallispoliittinen päätöksenteko
Koskivirta, Kalle
Politisoituva upseeristo Suomessa
Lehtinen, Tuula
Poliittiset virkanimitykset
Kymäläinen, Pekka Valtion tilintarkastajat valtion varainkäytön
valvojina
Krekelä, Seppo
Suomen puolueettomuusongelma julkisen
keskustelun kohteena
Pasila, Kaija
Suomen työväenliikkeen ideologinen
kahtiajakautuminen: ohjelma-analyysi
Urponen, Kyösti
Kuntien sosiaalitoimen ja sosiaalisen tehtäväkentän
tuotoksiin vaikuttavista tekijöistä. Esitteleviä
kommentteja politiikkatieteestä ja kuntien
menotalouden politiikkatieteellisestä analyysistä
Jauhiainen, Johannes Biopoliittinen valtio eli johdatus biologiseempaan
suhtautumistapaan politologiassa
Kukkonen, Harri
Asiantuntijoiden rooli komiteoissa.
Viitekehyshahmotelma asiantuntemuksen ja
asiantuntijoiden roolin selvittämiseksi komiteoissa
tapahtuvassa päätöksenteon valmistelussa
Apostolou, John
Talcott Parsons' theory of social auction in its
political aspect with reference to power structure
theory
Niitemaa, Timo
Valtio ja tieteen suhteiden kehitys Suomessa.
Tutkimus valtiomonopolistisen kapitalismin
vaikutuksesta valtion ja tieteen välisen suhteen
muutoksesta
Kujala, Heikki
poliittisen ja taloudellisen vallan suhteesta
Hovi, Jouko
Marxialis-leniniläinen teoria sodasta
Palmunen, Ritva
Koalitiot Suomen politiikassa
Viljamaa, Ann C.
Vertaileva selvitys demokratismin ja omaleimaisen
ismin osuudesta Suomen Sosialidemokraattisen
Puolueen, liberaalisen Kansanpuolueen ja
Kansallisen Kokoomuksen
eduskuntavaaliprofiielissa 1972.
Vuorisalo, Risto
Kantahenkilökunnan suhtautuminen
puolustusvoimille määrättyihin tehtäviin
Kurjenmäki, E. J.
turun korkeakouluopiskelijoiden poliittinen
osallistuminen
Sunnari, Olavi
Kunnallisen päätöksenteko-organisaation osuus
kaupunkirakenteen muutosten ohjaamisessa: Turun
asumalähiöiden muotoutuminen 1970-luvulla
Vuosi kl/sl Tekijä
1973 sl
Hämäläinen, Esko
1973 sl
1973 sl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 kl
1974 sl
1974 sl
1974 sl
1974 sl
1975 kl
Työn otsikko
Linja*
Valtiosääntökomitean välimietintö pluralistisen ja
sosialistisen demokratiateorian valossa
Kiinan ja Neuvostoliiton välinen konflikti
intressipoliittiselta kannalta tarkasteltuna
Virtanen, Raili
Kansainvälisen kehitysstrategian muotoutuminen
Yhdistyneissä Kansakunnissa
Lappeteläinen, Reijo Valtiosääntökomitean välimietintö pluralistisen ja
& Sippola, Esa
sosialistisen demokratiateorian valossa
Vuorio, Marja-Liisa Vennamolaisuus populististen piirteiden
heijastajana
Kotiranta, Seppo
Puolueiden kannatuksen alueelliset muutokset
Turun ja Porin läänin eteläisen vaalipiirin
saaristokunnissa vuosina 1907-70
Mäenpää, Kari
Poliittinen vieraantuminen
Jäykkä, Eva
Poliittisten puolueiden suhtautuminen kunnalliseen
itsehallintoon ja kunnallisiin toimialoihin
eduskunnan päätösten valossa
Laakso, Veikko
Asemakaava-asioiden käsittely Turun
kaupunginvaltuustossa vuosina 1961-68
Lahoniitty, Armas
Kunnallisen itsehallinnon aste
Hovi, Raimo
Yksilönvapaus neuvostojärjestelmässä
Hokkinen, Mika
tieteellinen ja klassinen tutkimusote
kansainvälisessä politiikassa
Siika, Marita
Suhtautumisen muutoksen säännönmukaisuus
konfliktitilanteissa
Autio, Jorma J.
komitealaitos julkisen hallinnon organisaatiossa
linja-esikuntakäsittelyn pohjalta tarkasteltuna
Tuokko, Kari-Pekka Valtio-oppi, teiteen kehitys ja suunnittelu
Rosenqvist, Satu
Suomen puolueohjelmien ryhmäintegroitumisen
muuttuminen 1960-luvulla
Tuomarila, Jouko
Poliittinen sukupolvi -teoria
Valkonen, Marjatta
Hallinnon alueellinen desentralisaatio.
Desentralisaatio Suomen väliportaan hallinnon
uudistamisehdotuksissa
Kinnari, Aulis
Poliittinen vieraantuminen. Teoreettinen tutkimus
poliittiseksi vierantumiseksi samaistetuista
käsitteistä ja poliittisen vieraantumisen asemasta
vieraantumisteorioiden ja poliittisen tutkimuksen
näkökulmasta
Hongisto, Kari J.
Yhteiskuntajärjestelmien konvergenssi teorian
tausta ja syntymisen edellytykset. Teoreettinen
tutkielma kahden yhteiskuntataloudellisen
järjestelmän konvergenssi teorian
yhteiskuntahistoriallisesta ja ideologisesta taustasta,
teorian syntymisestä sosiaalis-taloudellisista
ehdoista ja ideologis-poliittisista kytkennöistä
Vuosi kl/sl Tekijä
1975 kl
Sippola, Esa &
Lappeteläinen, Reijo
1975 kl
Tulenheimo, Antti
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 kl
1975 sl
1975 sl
1975 sl
1975 sl
1975 sl
1975 sl
1975 sl
Vuosi kl/sl Tekijä
1975 sl
Elo, Pekka
1975 sl
Mäki, Markku
1976 kl
Suomi, Pirjo
1976 kl
Laine, Jorma
1976 kl
Immonen, Jouni
1976 kl
Mäkitalo, Markku
1976 kl
Mäkelä, Jaakko
1976 kl
Heino, Ilpo
1976 kl
Juntunen, Kari
1976 kl
Airas, Juhani
1976 kl
Jumppanen, Leo
1976 sl
Typpönen, Jorma
1976 sl
1976 sl
Myllymäki, EevaLiisa
Erholm, Jari
1977 kl
Toimi, Heikki
1977 kl
Erholm, Erja
1977 kl
Virtanen, Keijo
1977 kl
Tonteri, Esko
1977 kl
Saikko, Mauri
1977 kl
1977 kl
Reunanen, Anja
Saarinen, Tapio
Työn otsikko
Linja*
Puoluekoalitioiden rooli kunnallisessa
päätöksenteossa. - eksploratiivinen tarkastelu
Puolueet ja suunnittelu. Tutkimus Porin kaupungin
eri puoluejärjestöjen edustajien osallistumisesta
toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin
Yhteiskunnallinen ohjaus. analyysi
ohjausjärjestelmistä ja -prosesseista
Yleiseurooppalaisen taloudellisen yhteistyön
periaatteet
Läänin taidetoimikunnan asema maamme
taidehallinnossa. Analyysi Turun ja Porin läänin
taidetoimikunnan toiminnasta ja suhteista
ympäristöönsä vuosina 1968-1974
Hallinnollinen eliitti Suomen valtionhallinnossa
vuosina 1960-1972
Oikeudenkäyttö Suomen politiikassa valtiollisten
oikeustapausten 1918-1939 valossa
Kansallisvaltion suvereniteetti ja monikansalliset
liikeyritykset: Ongelman esittely ja ratkaisumallit
länsimaisessa tutkimuksessa
Valtionhallinnon henkilöstö, henkilöstöpolitiikka ja
sen ongelmia. Kyselytutkimus työvoimahallinnon
henkilöstöstä
Puolueiden uudistamisprosessi. Kansallisen
Kokoomuksen periaateohjelman laatiminen v.
1969-70
Kansallissosialistisen ideologian ilmeneminen
Saksan Baltian-politiikassa 1933-1939
Kunnallisvaltuutetuksi tulo. Tutkimus Turun,
Paraisten ja Nousiaisten valtuutetuista
Keski-Amerikan sotilasjärjestelmien poliittinen
kehitys toisen maailmansodan jälkeen
Tasa-arvokäsitykset. Neljän tasa-arvokäsityksen
synty, sisältö ja vertailu
Ideologinen peruskuvio: ismi - puolue nuorisojärjestö
Viestintäjärjestelmien muotoutuminen liberaalissa
ja sosialistisessa järjestelmässä
Suomen kommunistisen liikkeen kannattajien
äänestyskäyttäytyminen eduskuntavaaleissa
vuosina 1930-1939
Suomen kunnallishallinnon normatiiviset
kehityspiirteet
Siirtotyövoima poliittisena ongelmana EECvaltioissa
Kunnallinen parlamentarismi
Johtotehtävien kasautuminen Suomen puolueissa
Työn otsikko
Linja*
Intressi ja organisaatio. Kriittinen tutkielma
yksilöllisen vapaaehtoisen organisoitumisen
ehdoista kollektiiviseksi hyödykkeeksi kyseisten
yksilöiden muodostamalle ryhmälle
Niininen, Ossi
Kunnan talousarvion määrärahojen synty ja
hyväksyminen
Kääriä, Heli
Hallinnon kansanvaltaistuminen. Teoreettiset
lähtökohdat ja ilmeneminen Suomessa
Lindeqvist, Raino
Päätöksenteko kunnallishallinnossa
valtatutkimuksen näkökulmasta
Rissanen, Olavi
Saamelaisalueen erityisongelmien ja -tarpeiden
tyydyttäminen peruskoulun hallinnossa
Purokoski, Kimmo
Poliittiset valtarakenneteoriat
Polvenlahti, Mikko Lautakuntien päätösten alistukset Turussa vuosina
1973-1976
Pullinen, Ritva
Monikansallisten liikeyritysten kontrollin ongelmia
Euroopan yhteisössä
Paatere, Marja
Tupakkamaininnan kieltäminen yhteiskunnan
automaattisten mekanismien poliittisena
säätelyprosessina
Saari, Marja-Terttu
Vähimmäispalkka poliittisena prosessina
Korhonen, Olli
Yhdysvaltojen ulkopolitiikka ja Aasian
sotilashallitukset
Arvonen, Markku
Kolmikantayhteistyö ja teknologian siirto
Lonkila, Eero
Kouluneuvostot lähidemokratian muotona ja
poliittisten resurssien lähteenä
Palmunen, Lauri
Maalaisliitto/keskustapuolueen sisäisen areenan
toimenpiteet puolueen vaikutusvallan
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi muuttuvassa
yhteiskunnassa (1962-1975)
Tapana, Erja
Jäsenistö SDP:n sisäisessä kommunikaatiokentässä.
Tutkimus turkulaisesta Kerttulin puolueosastosta
Kilpeläinen, Jorma
Kunnallisen viranhaltijamäärän kasvu : nähtynä
kuntien itsehallinnollisen aseman ja kunnallisen
demokratian näkökulmasta
Ekebom, Harri
Kuluttajapolitiikan hallinto : tutkimus vuoden 1978
kuluttajansuojalainsäädännön edellyttämän
hallintokoneiston syntyprosessista
Yrjö-Koskinen, Kaija Jännityksen lievennyspolitiikka
turvallisuuspoliittisena viitekehyksenä
Lehtonen, Matti
Kuvaavat rakennemallit ja ideologioiden
tutkiminen tavoitejärjestelminä
Buri, Esa
Tavoitevaikuttajien asema kunnallishallinnossa
Vaahtoranta, Tapani Yhdistyneet kansakunnat ja aseidenriisunta : YK:n
yleiskokouksen aseidenriisuntapäätöslauselmat ja
valtioiden äänetyskäyttäytyminen vuosina 19461977
Vuosi kl/sl Tekijä
1977 sl
Lindgren, Kari
1977 sl
1977 sl
1977 sl
1977 sl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 kl
1978 sl
1979 kl
1979 kl
1979 kl
1979 sl
1979 sl
1980 kl
1980 kl
Työn otsikko
Linja*
Osallistumisoikeuden laajentuminen
kunnallishallinnossa
Tuusvuori, Ossi
Teknologian siirron kansainvälinen sääntely :
teoreettis-empiirinen tutkimus kansainvälisen
talouden ohjauksen ja muutoksen perusteista
Tala, Juhani
Kodin osuus poliittisessa sosialisaatiossa
Palmunen, Marja
Kansanedustajaehdokkaiden alueellisen
kannatuksen piirteitä turun eteläisessä vaalipiirissä
vuoden 1979 eduskuntavaaleissa
Pelkonen, Heli
Sitoutumattomien maiden liike ja
aseistariisuntakysymykset 1961-1978
Melasuo, Tuomo
Algerian radikaalit poliittiset liikkeet
maailmansotien välisenä aikana (1919-1942)
Salonen, Markku
Asevarustelu EEC:n poliittisen integroitumisen
indikaattorina
Parrukoski, Petri
Parlamentarismi vallanhajautuksen kannalta
Toivo, Ulla
Naisen aseman käsittely Yhdistyneissä
kansakunnissa : tutkimus YK:n talous- ja
sosiaalineuvoston ja naisten asemaa tutkivan
toimikunnan työstä ajalla 1948-1978
Vahtera, Raimo K.
Ohjaus- ja vaikutussuhteet seutukaavoituksessa
Kanerva, Ilkka
Tuure Junnilan idänpolitiikka
Alapaattikoski, Tapio Lomén sopimus köyhimpien sopimusmaiden
kanssa
Lehtonen, Markku
Suomen perushankintamäärärahojen kehittyminen
toisen maailmansodan jälkeen
Postinen, Pertti
SKDL:n järjestöllisen roolin muotoutuminen toisen
maailmansodan jälkeisinä vuosina
Saarinen, Hannu
Ministeriöiden kehitys sekä ministeripaikkojen
jakautuminen Suomessa
Erämetsä, Ritva
Ruotsalaisen kansanpuolueen (Svenska folkpartiet)
ideologia ja sen muuttuminen toisen
maailmansodan jälkeen
Kamala, J. E. Nguli The social order of communalism : an African
strategy for development
Halonen, Jyrki
Kuntasuunnitelmien toteutuminen kuudessa Turun
ja Porin läänin kunnassa vuosina 1974-1978
Kettunen, Pekka
Kunnan ja elinkeinoelämän suhde
Wiberg, Matti
Valtion yleinen johto : teoreettis-metodologinen
tutkimus materialistisen valtioteorian
muodostamiskeskustelusta
Kärppä, Esa
Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset valtion rahastot :
tutkimus rahastojen tehtävissä ja hallinnoinnissa
itsenäisyyden aikana tapahtuneista muutoksista
Siitonen, Lauri
Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan perusteet ja
tavoitteet
Vuosi kl/sl Tekijä
1980 kl
Aho, Pertti Allan
1980 kl
1980 kl
1980 kl
1980 kl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1980 sl
1981 kl
1981 kl
1981 kl
1981 kl
1981 kl
1981 kl
1981 sl
1981 sl
1981 sl
Vuosi kl/sl Tekijä
1981 sl
Mattila, Ritva
1982 kl
Vaalisto, Heidi
1982 kl
Ojala, Kari
1982 kl
Sjögren, Veli-Matti
1982 kl
Timonen, Risto
1982 kl
Hoviseppä, Matti
1982 kl
Hannuksela, Vesa
1982 kl
Kannisto, Outi
1982 kl
Koivuniemi, Kauko
1982 kl
1982 sl
Jalil Dokhti
Managhani, Merja
Patronen, Sari
1982 sl
Ahlsten, Martti
1982 sl
Blom, Anders
1983 kl
Takala, Anne-Maj
1983 kl
1983 kl
Vaskunlahti, Nina
Brander, Leena
1983 kl
Käyhkö, Kimmo
1983 kl
Anttila, Arja &
Anttila-Ropponen,
Marjo
Työn otsikko
Byrokratiatalkoot ja valtion hallintokoneiston
kehityslinjat
Kirkko ja valkoinen rasisimi : kirkon osuus
ylivalta- ja tasa-arvomallin toteutumiseen
Ministeriprofiilin muuttuminen Suomessa 19451980
Väliasteenhallinnon toimintayksikön ulkoiset
ohjausyhteydet: tapaustutkimus
sisäasiainministeriön ja seutukaavaliiton välisen
ohjausyhteyden kehittymisestä
Poliittinen, ammatillinen ja viranomaisedustus
valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden
hallintoelimissä
Suomen kommunistisen puolueen sisäinen
hajaannus vuosina 1966-1972
Öljynviejämaiden järjestön OPEC:in toiminta
kansainvälisessä järjestelmässä ylivallan mallin
kannalta tarkasteltuna
Neuvottelumekanismi ja neuvotteluosapuolet
maataloustuloneuvotteluissa 1970-luvulla
Keskussairaala organisaationa :
organisaatioteoreettinen tutkielma erään
keskussairaalan virallisista ja toimintapäämääristä
Analyysi islamilaisesta valtiokäsityksestä
Poliittinen muutos Turun ja Porin läänin eteläisen
vaalipiirin maalaiskunnissa 1960- ja 1970-luvuilla
Suomalainen kunnallishallinto edustuksellisen
byrokratian teorian näkökulmasta : edustuksellisen
byrokratian teoriaan perustuva empiirinen tutkimus
Kemin kaupungin hallinnosta
Kokoomus, Suomi ja Eurooppa : Kokoomuksen
ulkopoliittisen linjan muotoutuminen 1969-81
Yhdistyneiden kansakuntien
ihmisoikeusjärjestelmä ja sen sovellutus
demokraattisen Kamputsean
ihmisoikeustilanteeseen vuosina 1975-1980
Suomi ja alueelliset kehityspankit
Epäviralliset kansainväliset järjestöt ja EEC:n
integroituminen vuosina 1958-1978
Vapaakauppaintegraatio : tutkielma peliteoreettisen
mallin rakentamisesta Suomen ja kolmen
länsieurooppalaisen vapaakauppayhteisön välille
Kansanedustuslaitoksen sisäinen päätöksenteko ja
toiminta maa-aineslain käsittelyn yhteydessä
Linja*
Vuosi kl/sl Tekijä
1983 kl
Martikkala, JariPekka
1983 kl
1983 kl
Tawast-Miettinen,
Raisa
Lempiäinen, Olli
1983 kl
Nieminen, Esa
1983 kl
Penttilä, Juha
1983 sl
Paatonen, Pekka
1983 sl
Antila, Antero
1983
1984 kl
1984 kl
Teräs, Kari
Peippo, Kaisa
Tammisto, Petteri
1984 kl
Hyyppä, Matti
1984 kl
1984 kl
Vartiainen, Pirjo
Joenpolvi, Juhani
1984 kl
Huikko, Jukka
1984 kl
Haapsaari, Risto
1984 kl
Kaasinen, Markku
1984 kl
Rönnberg, Arne
1984 kl
Ojala, Aivi
Työn otsikko
Linja*
Julkisen hallinnon organisaatiotutkimus Weberin
teorian valossa : tutkimuskohteena
rautatiehallituksen keskushallinnon
organisaatiomuutos vuodesta 1945 vuoteen 1975
Kehitysvammahuollon suunnittelun sisältö ja
seuraukset
Atomit sodan ja rauhan palveluksessa : tutkielma
ydinsulkujärjestelmän vahvistamisen ristiriidoista
ja ongelmista
Suomen ulkoasiainhallinnon kehittyminen vuosina
1917-1978 : hallinnollis-poliittinen tarkastelu
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen
käyttämät sanktiot Etelä-Afrikkaa vastaan 19601978
Uusi kunnallislaki ja kunnallinen kansanvalta :
tutkimus kunnanhallituksen puheenjohtajien ja
kunnanjohtajien suhtautumisesta kunnallislain
uudistamisen vaikutuksesta kunnallisen
kansanvallan toteutumiseen
Hallinnon koordinointi sivuelinorganisaation
välityksellä
Poliittisen hallitsemistavan käsite
Afrikan pakolaisongelma
Sisäasiainministeriön parlamentaarinen
asuntoneuvosto
Ulkopoliittiset kysymykset eduskunnassa 19451980
Laajennettu pelote ja Naton kriisi
Kansanedustajien roolikäyttäytyminen eräiden
roolien perusteella
Hallituksen kertomus parlamentaarisen kontrollin
välineenä
EC(Euroopan yhteisö)-integraation kriisi ja
poliittinen yhteistyö
Euroopan yhteisön suunnitelmat poliittisen
integraation edistämiseksi ja integraatioteorioiden
sovellutus näihin hankkeisiin
Keskipitkän tähtäimen suunnittelu
valtionhallinnossa : tutkimus keskipitkän tähtäimen
suunnittelun organisoinnista valtionhallinnossa,
suunnittelujärjestelmien välisistä suhteista ja
suunnitelmien toteutumisesta opetusministeriön
hallinnonalan eräillä tehtäväalueilla
Välitön ja välillinen päätöksenteko Suomen
paikallishallinnon perinteessä :
päätöksentekofoorumin kehityksen yleispiirteet
esikunnallishallinnollisella aikakaudella
Työn otsikko
Linja*
Vihreiden yhteiskunnallisista asenteista
Euroopan yhteisön taloudellisen suunnittelun
kehitys
Kari, Martti
Kolmas sektori tutkimuksen kohteena : tutkimus
syöpäjärjestöjen asemasta ja merkityksestä
suhteessa viralliseen sosiaali- ja terveydenhuollon
hallintajärjestelmään
Järvenoja, Kristiina Johtoelinten tehtävät ja päätösvallan jakautuminen
keskusvirastoissa : vertaileva tutkimus ylimmän
johdon keskeisistä tehtävistä ja päätösvallan
siirtämisestä itsenäisyyden ajalla
Laukkanen, Esa
Puolueet ja byrokratia : sisällön erittely viiden
puolueen näkemyksistä byrokratiasta
puolueohjelmien ja puolueiden päääänenkannattajien kirjoitusten valossa
Ylitalo, Arto
Teollisuuspolitiikasta kokonaisvaltaiseen
aluepolitiikkaan : tutkimus diffuusion vaikutuksesta
Suomen aluepoliittisen lainsäädännön syntyyn
Salonen, Kari
Yhdeksän hallinnollisen keskusviraston
perustaminen vuosina 1966-1973
Ruohonen, Risto
Kansanvallan toteutuminen kuntainliittojen
hallinnossa ja päätöksenteossa
Järnström, Sirpa
Länsi-Saksan rooli lännen turvallisuuspoliittisessa
suunnittelussa 1945-1955
Viirret, Matti
Evaluaatiotutkimus : tutkimus
evaluaatiotutkimuksen teoreettisista perusteista
Wilenius, Anne
Kehitys käsitteenä suomalaisessa
sosiaaliantropologiassa ja kehitysmaatutkimuksessa
: piirteitä Rafael Karstenin tuotannosta
kehitystutkimuksen valossa
Ilvonen, Jouko
Sosiaaliset perusoikeudet suomalaisen
perusoikeusproblematiikan osana
Asplund, Alpo &
Erikoisvaliokunnan asema eduskunnan
Lavaste, Jukka
päätöksenteossa : tapaustutkimus
sosiaalivaliokunnasta vuoden 1983 valtiopäivillä
Peltola, Jyrki
Kansanedustajat ja alue-edustus. Tutkimus Turun
eteläisen, hämeen pohjoisen, Pohjoiskarjalan ja
Oulun vaalipiirien eräiden kansanedustajien
manifestista julkisformaalisesta alue-edustuksesta
valtiopäivillä 1966-1982
Peltola, Eeva-Liisa
Moraali ja käytäntö kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyötoiminnassa
Pitkänen, Marita
Toimeenpanon teoreettinen tutkiminen
Sirkkilä, Hannu
Poliittiset sukupolvet 1980-luvun Suomessa
Sarnala, Pia
Työnantajajärjestöjen neuvottelustrategiat
Antikainen, Annamari ASEAN-integraatio kapitalistisen
maailmantalouden muutospaineessa
Vuosi kl/sl Tekijä
1984 sl
Paloheimo, Anne
1984 sl
Sepppälä, Jaakko
1984 sl
1984 sl
1984 sl
1984 sl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 kl
1985 sl
1985 sl
1985 sl
1985 sl
Työn otsikko
Linja*
Opec ja kolmas maailma : poliittinen kehitysapu
Yleisradiomonopoli vai ei? : ideologia-analyyttinen
näkökulma
Melgin, Jari
Malliteoreettinen tutkimus vaihtoehtoisista
kansainvälisistä monetaarisista systeemeistä
KatajamäkiTutkimus vuosina 1981-1984 toteutettujen
Myllymäki, Irmeli
päätösvallan siirtojen vaikutuksista
työvoimahallinnon paikallistasolla
Leppänen, Juhani
Puolueet ja valtion keskushallinnon ohjaus :
poliittis- hallinnollinen tutkielma puolueiden
keskushallinnollisten ohjausedellytysten
muuttumisesta vuosina 1955-1980
Kerkola, Mikko
Populismin traditio ja Suomen Maaseudun
Puolueen uusi nousu 1980-luvulla
Suokko, Sisko-Riitta Samanmieliset maat ja niiden toiminta
kansainvälisessä järjestelmässä
Härkönen, Ritva
Politiikan vaikutus yksityisen
elintarvikevähittäiskaupan pienyrittäjien asemaan
1970-luvulla
Kütük, Zeki
Kyproksen konflikti ja konfliktien ratkaisumallit
Laine, Tuula
Puoluettomuus, integraatio ja kansainvälisen
järjestelmän muutos : Suomen integraatiopolitiikan
muotoutuminen 1972-1984
Leveelahti, Maria
Piirteitä K. R. Brotheruksen tieteellisestä ja
poliittisesta ajattelusta
Elomaa, Juhani
Opettajain Ammattijärjestön ja kouluhallituksen
yhteistyö
Honkonen, Marianne Kunnallisen luottamushenkilöstön rakenteesta
muutamissa Satakunnan kunnissa
Hakala, Esa
Korkeakoulun toiminnan suunnittelusta
Karppinen, Petri
Kollegisuuden perinne Suomen keskushallinnossa
Murto, Eero
Pääministeriys Suomessa : tutkimus pääministerin
asemasta, johtajuudesta ja näiden determinantaista
itsenäisyyden aikana
Paavilainen, Jorma
Englannin ydinasepolitiikka 1940-63
Viinanen, Jarmo
Valta ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä
Hannu, Jouko
Periaateohjelma ja vaalikampanja : neljän suuren
puolueen ideologinen profiili eduskuntavaaleissa
1966-1983
Lehto, Hannu
Syklit, sodat ja sotateoriat
Lehtonen, MarjaSuomi Euroopan Neuvostossa : integroitumisen
Liisa
dilemma
Kaunisto, Jaakko
Vireillepano kunnallishallinnossa : tutkimus
kahdeksalle lautakunnalle kohdistetuista
vireillepanoista Rauman kaupungissa vuonna 1986
Räikkä, Juha
Ydinpelotepolitiikan eettisestä arvioinnista
Vuosi kl/sl Tekijä
1986 kl
Perttula, Veli-Matti
1986 kl
Ryynänen, Kimmo
1986 kl
1986 kl
1986 kl
1986 sl
1986
1987 kl
1987 kl
1987 kl
1987 kl
1987 kl
1987 kl
1987 kl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1987 sl
1988 kl
Työn otsikko
Linja*
Ammattiautoliitot hallinnon alajärjestelmänä
Tutkimus rakenne vs. toiminta -kahtiajakoisuudesta
ja sen ylittämismahdollisuudetsa Anthony
Giddensin rakenteistumisen teorian avulla
Rajala, Satu
Läänin alueellinen kehittämissuunnittelu :
alueellisen kehittämissuunnittelun lähtökohdat ja
suunnitteluprosessi sekä tapaustutkimus Turun ja
Porin läänin alueellisen kehittämissuunnitelman
lausuntomenettelystä
Westerholm, Jorma Kuntiin kohdistuva normisto-ohjaus
sosiaalihallinnossa v. 1981-1986
Saastamoinen, Maija Bretton Woodsista uuteen hallintajärjestelmään :
ylijäämäkapasiteetista kollektiiviseen vastuuseen
Mustonen, Antti
Kuluttajasuojalainsäädännöllä perustetun
kuluttajansuojaorganisaation muodostaminen ja sen
toiminta erityisesti kollektiivisen kuluttajansuojan
toteuttajana
Varumo, Antti
Suomen puolueiden Eurooppa-suhteet ja Suomen
ulkopolitiikka vuosina 1945-87
Siitonen, Juha
Kunnallinen menotalous
vasemmistoenemmistöisissä ja eivasemmistoenemmistöisissä kaupungeissa
Vartiala, Pirkko
Kansanvalta-arvot kunnallisideologian
kehittämisessä vuosina 1860-1987
Mäkinen, Tapani
Leo Tolstoi ja politiikka
Kaila, Jarmo
Turun kunnallispolitiikka : kansanvaltaa vai
elitismiä?
Virri, Markku
Puolueettomuus ja Euroopan poliittinen yhteistyö :
Irlannin puolueettomuus 1970- ja 80-luvuilla
Patomäki, Heikki
Yhteistyöteoriat, strategisten valintojen analyysi ja
kansainvälinen ympäristönsuojelu
Pajala, Kaija
Integroituminen ja fragmentoituminen
työnvälitystoiminnan hallinnossa
Laine, Jarmo
Kehitysmaiden velka-asteen riippuvuus
kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä
Kotilainen, Juha
Presidentti Urho Kekkosen aloite Pohjolan
ydinaseettomasta vyöhykkeestä ja suurvaltojen
ydinasestrateginen kilpailu Pohjois-Euroopassa
vuosina 1963-1981
Kukka, Harri
Pohjoismaiden neuvosto funktionaalisena
integraatiojärjestönä
Varjus, Marko
Neutralismi ja suomettuminen Länsi-Euroopan
vaihtoehtoina
Mäkelä, Juha
Vähemmistöjen oikeudet individualismin
dilemmana
Saari, Maria
Suurten puolueiden vaaliteemat ja vaalimenestys
eduskuntavaaleissa 1966-1987
Vuosi kl/sl Tekijä
1988 kl
Räbinä, Timo
1988 kl
Pirinen, Arto
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 kl
1988 sl
1988
1989 kl
1989 kl
Työn otsikko
Linja*
Toisenlainen kehitys ja soveltuva teknologia :
kehitysteoreettinen ja kansainvälispoliittinen
analyysi
Suominen, Jari
Suomen deklaratiivinen puolustuspolitiikka :
tutkimus tasavallan presidentin ja puolustusvoimien
komentajan puolustuspolitiikkaa käsittelevistä
puheista kansainvälisen jännityksen ja liennytyksen
aikana vuosina 1961-1965 ja 1974-1986
Köykkä, Virpi
Intressiorganisaatioiden synty, toiminta ja vaikutus
: näkökulmia Olsonin teoriaan
Ylitalo, Marja-Leena ??
Pekola, Marianne
Sivuelinjäsenen rooli : tutkimus Turun ja Porin
lääninhallituksen sivuelinorganisaatioon vuonna
1987 kuuluneiden henkilöiden sivuelintehtäviään
koskevista käsityksistä erilaisten
edustussuuntautuneisuuksien valossa
Meriö, Heimo
Poliittisen toiminnan systeemiteoreettinen
viitekehys
Härkönen, Erkki
Regionalismi ja etninen konflikti Länsi-Euroopassa
Nordlund, Marja
Suomen eduskuntavaalien suhteellisuus :
muutosehdotuksia suhteellisuuden parantamiseksi
Lehtomäki, Timo
Länsi-Euroopan turvallisuuspoliittinen
itsenäistyminen osana kaksinapaisen
kansainvälisen järjestelmän rapautumista
Matikainen, Tuula
Hans-Georg Gadamer poliittisena filosofina : yritys
hermeneuttisen politiikkakäsityksen
hahmottamiseksi
Koivisto, HannaKansallinen Kokoomus ja vuoden 1968
Maria
valitsijamiesvaalit
Raitio, Markku
Hallintoyksikön toiminnan suunnittelu osana
suunnittelujärjestelmää kunnallishallinnossa
Myllymäki, Kalle
Välillinen julkinen hallinto kalataloushallinnossa
Korhonen, Mari
Israelin turvallisuuspolitiikan vaihtoehdoista :
Israelin kansallinen turvallisuus ja kollektiivisen
turvallisuuden instrumentit
Lätti, Pekka
Parlamentarismi ja presidentin valtaoikeudet
Liimatainen, Anne
Kunnallisvalitus poliittisena resurssina
Helelä, Marjo
Taloudelliset yhdentymishankkeet Pohjoismaissa
Läntinen, Mirja
Yhdysvallat ja syvänmerenpohjan regiimi
Merisaari, Rauno
Suomen Kommunistisen Puolueen johdon
koostumuksessa, valinnassa ja asemassa
tapahtuneita muutoksia
Sulajoki-Nolvi, Mervi Maataloushallinnon laillisuuden ja toiminnan
tehokkuuden arviointia : esimerkkinä
satovahinkojärjestelmä
Mantila, Markku
EPC ja Itä-Eurooppa : suurvaltasuhteiden ikeestä
eurooppalaiseen omaehtoisuuteen
Vuosi kl/sl Tekijä
1989 kl
Rekola, Mirja
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 kl
1989 sl
1989 sl
1989 sl
1989 sl
1989 sl
1989 sl
1989 sl
1990 kl
1990 kl
1990 kl
1990 kl
1990 kl
Vuosi kl/sl Tekijä
1990 kl
Härkönen, Juha
1990 kl
Ventä, Eeva
1990 kl
Virtanen, Pekka
1990 kl
Hurskainen, Raija
1990 kl
1990 kl
Jünger, Heikki
Lehtonen, Velimatti
1990 kl
1990 kl
Kuusela, Kimmo
Kujanpää, Martti
1990 kl
Kiiski, Kari
1990 kl
1990 sl
Hurme, Hannu
Parikka, Leena
1990 sl
Virtanen, Kari
1990 sl
Huovinen, Arto
1990 sl
Liuksa-Salminen,
Riitta
1990 sl
Nikkanen, Arja
1990 sl
Jokinen, Arja
1990 sl
Heino, Hannu
1990 sl
1990 sl
Pelkonen, Maarit
Ristilä, Pasi
1990 sl
Sohlman, Tuomo
Työn otsikko
Linja*
Suomen liberaalipuolueiden ideologian
muuttuminen toisen maailmansodan jälkeen
Työelämän suhteiden vaikutus talouden
kehitykseen : Suomen sopimusjärjestelmään
kohdistuneet muutospaineet
Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien
lisäämisestä julkishallinnossa
Vapaakunta- ja hallinnonkokeilutoiminta
desentralisoinnin näkökulmasta
Suomen ulkopolitiikan kansanvaltaistumisesta
Desentralisoinnin toteutuminen
opetussuunnitelman laadintaprosessissa Turun
kaupungissa ja Maskun kunnassa
Single transferable vote -vaalijärjestelmä
Kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta- ja
taloussunnittelu : - korporatiivista vai teknistä
suunnittelua?
Ohjaus poliittis-hallinnollisessa järjestelmässä :
mallien teoreettinen tarkastelu
SAK : uhka demokratialle vai ulkopolitiikan tukija
Professionaalistuminen seutukaavaliittojen
luottamusmieshallinnossa
Suhteelliset vaalimenetelmät ja kriteerit hyvälle
menetelmälle : yleisimmin käytettyjen menetelmien
tarkastelu
Eräiden ekologis-yhteiskunnallisten teorioiden
poliittiset ulottuvuudet
Puoluebyrokraatit turkulaisessa
kunnallispolitiikassa: puolueiden palkattujen
työntekijöiden sijoittuminen luottamustehtäviin
1960-luvulta lähtien
Kunnan lautakuntajärjestelmän kehittäminen :
kehittämisoptimismista arkitodellisuuteen
Lääkäriprofession autonomia
potilasvahinkolautakunnan perustamisessa
Suomen pienviljelijäpuolueiden alueellinen
kannatus 1929-1966
Anzus-puolustusliittoutuman nousu ja tuho
Liittohallitusjäsenten edustavuus ja
edustussuuntautuneisuus: tutkimus Turun ja Porin
läänissä sijaitsevien laaja-alueisten kuntainliittojen
liittohallituksiin vuonna 1989 kuuluneiden
henkilöiden edustavuudesta ja
intressisuuntautuneisuuksista erilaisten
edustussuuntautuneisuuksien valossa
GATT-kaupan vapauden institutionalisoituminen ja
Suomen maatalous
Vuosi kl/sl Tekijä
1990 sl
Kielinen, Tiina
1990 sl
Kekäle, Petri
1990 sl
Aalto, Jukka
1990 sl
Hollmen, Paula
1990 sl
Ackman, Riitta
1990 sl
Arkilahti, Nina
1990 sl
1990 sl
1990 sl
1990
Hinkka, Anne
Blomqvist, Timo
Ruonavaara, Pirjo
Mäntysola, Sari
1990
Mutru, Riitta
1990
Juntunen, Virva
1991 kl
Määttänen, Pekka
1991 kl
Lehto, Petri
1991 kl
Tammio, Jaakko
1991 kl
1991 kl
Jussila, Riitta
Assinen, Heikki
1991 kl
Koskinen, Elina
1991 kl
Koukkari, Keijo
1991 kl
1991 sl
Salmelin, Lauri
Rumpunen, Juha
Työn otsikko
Linja*
Saaristomeren kansallispuistolain
implementaatioprosessi
Britannian Etelä-Afrikan suhteet 1960-1988 :
bilateraalisuudesta väljään eurooppalaiseen
yhteistyöhön
Kuntasuunnitelmien toteutuminen Perttelin
kunnassa vuosina 1981-90
Perustuslakien valvonnasta sekä
perustuslakivaliokunnan jäsenistöstä ja toiminnasta
vuosina 1975-1989
Yhdysvaltain ydinasestrategian ja ydinasepolitiikan
kehittyminen vuosina 1945-1979 jännitys-liennytys
ulottuvuudella
Euroopan yhteisön kilpailupolitiikan asema
taloudellisen integraation edistäjänä.
Aluehallintokokeilu Varissuolla
Konversio aseidenriisuntastrategiana
Naiset työryhmissä : tasa-arvon mannekiineja?
Kaosteorin som en systemteori : den europeiska
integrationsprocessen utifrån ett kaosteoretiskt
perspektiv
Keskittämisestä hajauttamiseen : desentralisaatio
läänin ja kunnan kouluhallinnon suhteissa
Puolan Solidaarisuus-järjestö suomalaisessa
vasemmistolehdistössä 1980-1981
Länsi-Euroopan syvenevän integraation
vaikutukset valtion valtaparadigman muutokseen ja
Outokumpu Oy:n EY-strategiohin
Sopimuksenteon ongelmasta : peliteoreettinen
lähestymistapa
Maalaiskuntien liitto /Suomen kunnallisliitto
kuntien toiminnan ohjaajana
Poliittiset riskit Brasilian investointiympäristössä
Vapaakuntakokeilun aiheuttamat muutokset kuntien
sivistyssektorin luottamushenkilöorganisaatioihin
Bilateraaliset kulttuurisopimukset Suomen
ulkopolitiikassa
Euroopan yhteisön aluepolitiikka muuttuvassa
poliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä
Suomi ja Euroopan yhteisön teknologinen yhteistyö
Eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa :
ympäristöpolitiikka Euroopan yhteisön
integraatiossa
Vuosi kl/sl Tekijä
1991 sl
Pursiainen, Christer
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1991 sl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 kl
1992 sl
1992 sl
Työn otsikko
Neuvostoliiton puolueettomuuskäsitys :
puolueettomuus ja puolueettomat maat
neuvostoliittolaisessa kansainvälisten suhteiden
teoriassa - muutos leninismistä uuteen ajatteluun
Salmio, Klaus
Luottamushenkilöjärjestelmän toimivuus
pankkiorganisaatiossa
Mickelsson, Rauli
Puoluekentän radikaalin laidan muutos 1980luvulla : Vihreän liikkeen ja Vasemmistoliiton
järjestäytymiskeskustelujen tarkastelua
Jetsu, Timo
Kansainvälinen huumausainekontrolli :
globaalipolitiikkaa ja kansallisia etuja
Hannula, Mika
Vallan kolmas ulottuvuus
Jaakola, Rita
Opiskelijat yliopiston väli- ja alihallinnossa demokratiaa vai ei?
Puranen, Tomi
Itämeren alue turvallisuusyhteisönä
Brummer, Markku
Kouluhallintouudistus ja sen vaikutukset Turun
kaupungin koulutoimessa
Aalto, Ari
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ulkopolitiikan
päätöksenteossa
Sario, Vesa
GATT-järjestelmän muutos
Venho, Tomi
Poliitiikkaa valtionavuilla : välillinen puoluetuki
Suomessa 1981-1990
Tulonen, Veli-Matti Asiakysymykset äänestyspäätöksissä : tutkimus
turkulaisten äänestyskäyttäytymisestä vuoden 1991
eduskuntavaaleissa
Koski, Joni
Euroopan yhteisön energiastrategian
muotoutuminen energiakriiseistä sisämarkkinoihin
Kotoharju, Kari
Suomen turvallisuuspoliittinen adaptoituminen
vuosina 1985-1990
Valanta, José
Lautakuntarakenteiden professionalisoituminen :
vapaakuntakokeilun aiheuttamat muutokset
kymmenessä eteläsuomalaisessa kunnassa
Herne, Kaisa
Onko enemmistöperiaatteen epätasapaino
välttämätön? : spatiaalisen, rakennejohtoisen ja
probabilistisen äänestysteorian tarkastelu
Lähde, Hanna
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto
kollektiivisen turvallisuuden takaajana : Suomen
jäsenkaudet turvallisuusneuvostossa vuosina 1969
ja 1989-1990
Aho, Jonni
Poliittinen muutos itäisessä Keski-Euroopassa :
poliittiset riskit ja uudenlaiset mahdollisuudet
kansainväliselle liiketoiminnalle
Erkkilä, Päivi Helena Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC)
toimintaperiaatteiden toimivuus poliittisten vankien
näkökulmasta kansainvälisessä yhteisössä
Kumpula, Teemu
Skinnerin metodi : puheaktiteorian soveltamisesta
aatehistorian tutkimukseen
Linja*
pj
kv
pj
pj
kv
kv
pj
pj
kv
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
1992 sl
Forsten, Timo
1992 sl
Wasama, Kim
1992 sl
Loikas, Antti
1992 sl
1992 sl
Aarnio, Tarmo
Kalliokoski, Minna
1992 sl
Setälä, Maija
1992 sl
Jokela, Minna
1993 kl
Mäkelä, Harri
1993 kl
1993 kl
Syrjänen, Päivi
Mettälä, Leena
1993 kl
Kinnunen, Jussi
1993 kl
Selviranta, Mari
1993 kl
Kiiskinen, Heli
Maarit
1993 kl
Nieminen, Jari
1993 kl
Tepsa, Kaisa-Mari
1993 kl
Luitparo, Sami
1993 kl
Enkvist, Liisa
Työn otsikko
Porin poliittiset alueet : vaalimaantieteellinen
tutkimus puolueiden äänestysalueittaisesta
kannatuksesta vuoden 1987 eduskuntavaaleissa
Kunta muuttuvassa taloudellisessa
toimintaympäristössä palvelujen tuotannon
tehokkuuden ja rahoituksen näkökulmasta
Poliittinen riski : menetelmät ja teoreettinen ja
metodinen tutkimus
Verkostot kansantalouden perustana
Euroopan yhteisön maatalouspolitiikan
uudistaminen : ja politiikan muutoksen merkitys
Suomen maataloussektorin sopeutumisstrategialle
Hobbesilainen valtajustifikaatio ja sen kritiikki :
peliteoreettinen näkökulma poliittisiin
instituutioihin
Euroopan yhteisön toimijakapasiteetti : EY:n
ulkopoliittisen toiminnan luonne Jugoslavian
kriisissä
Etujärjestöt korporatiivisen poliittisen järjestelmän
toimijoina : tutkimus etujärjestöjen
korporatiivisluonteisesta vaikutuksesta poliittisen
järjestelmät tuotoksiin
Terveyskeskus organisaationa
Tavoitejohtamisesta tulosjohtamiseen
julkishallinnossa
Innovaatioiden diffuusio viitekehyksenä :
teoreettiset edellytykset innovaatioden diffuusiolle
Euroopan yhteisöstä Suomeen vuodesta 1985
kevääseen 1992
Suomen ja Itävallan puolueettomuuden erojen
ilmeneminen kansainvälisessä järjestelmässä
Nuorten vaaliosallistuminen: tutkimus
huittislaisten, vuosina 1967 ja 1968 syntyneiden
nuorten äänestysaktiivisuuden motiiveista
Suomen presidentin rooli ulkopolitiikan johtajana:
tutkimus Suomen tasavallan presidentin
ulkopoliittisesta vallasta itsenäisyyden aikana
Kunnallisten työyhteisöjen työtyytyväisyys
vapaakunnissa
Kansainvälisen politiikan tutkimuksen koulukunnat
ja hegemonisen stabiliteetin teoria
Agendalle, agendalla ja agendalta pois: Turku-lisä
politiikan, hallinnon ja tiedotusvälineiden
päiväjärjestyksessä
Linja*
pj
kv
kv
kv
kv
pj
kv
pj
pj
pj
pj
kv
pj
pj
pj
kv
pj
Työn otsikko
Linja*
pj
Kuntalaisaloitteen rooli kunnallisessa
päätöksenteossa : empiirinen tutkimus Seinäjoen
kaupungin ja Nurmon kunnan kuntalaisaloitteista
vuosilta 1984-1991
Ruottu, Annina
Intressiedustus Euroopan yhteisössä
kv
Kurki, Leila
Korkeakoulujen aikuiskoulutus ja muuttuva
pj
Eurooppa : teoreettisia ja empiirisiä lähtökohtia
Euroopan aikuiskoulutusmarkkinoitten tarkasteluun
kv
Kainulainen, Satu
Puolueettomuus ja Euroopan yhteisön jäsenyys:
tutkimus Ruotsin ja Suomen virallisten
puolueettomuuskäsitysten muuttumisesta suhteessa
Euroopan yhteisöön 1980-luvun lopulta lähtien
pj
Kurki, Anja
Vangin ongelma ja vastavuoroisuus:
turnajaisnäkökulman ratkaisu vangin ongelmaan
peliteoreettisessa kirjallisuudessa
Huhtamäki, Aija
EY-jäsenyyden merkitys Suomen
kv
merenkulkupolitiikalle
Pursiheimo, Johanna Poliittiset riskit yhdentyvässä Länsi-Euroopassa
kv
Neuvonen-Vuojärvi, Euroopan yhteisön kuluttajapolitiikka: kuluttajan kv
Mari
suojaamiseksi vai vapaiden markkinavoimien
vauhdittajaksi?
Nieminen, Pirjo
Saksa Ranskan eurooppapolitiikassa
kv
Kaskinen, Minna
Naiskansanedustajien valiokuntajäsenyydet
pj
Suomessa vuosien 1945-1991 valtiopäivillä
pj
Uusitalo, Petri
Tilaaja-toimittajamalli teknisessä
palvelutuotannossa: tapausesimerkkinä Jyväskylän
Tekninen palvelukeskus
Blomqvist, Kalervo Maatalouspolitiikan tavoitteet ja yhteiskunnalliset pj
intressiristiriidat
Huhtamaa, Päivi
Virkamiehet politiikantekijöinä: anonyymista
pj
vaikuttajaksi
kv
Larvala, Antti
Työmarkkinajärjestöjen lobbaus edunvalvontana
Euroopan yhteisön päätöksenteoss : teollisuuden ja
työnantajien sekä työntekijöiden mahdollisuudet
vaikuttaa Euroopan yhteisön päätöksentekoon
Lehtovirta, Jaana
Irlanti ja Euroopan yhteisö: Irlannin pyrkimykset kv
Euroopan yhteisön jäseneksi, sen jäsenneuvottelut
ja jäsenyyden seuraukset maalle
Paananen, Eija
Kuluttajaliike Suomessa: tutkimus Suomen
pj
Kuluttajaliiton paikallisyhdistysten jäsenistöstä
kv
Peuhkuri-Gröön,
Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikan sekä
Marika
kuluttajien tietoisuuden vaikutukset Suomen
Unileverin toteuttamaan ympäristöpolitiikkaan
Suotmaa, Juha
Jaetun valtion problematiikkaa: yhdistynyt Kiina
kv
vai itsenäinen Taiwan?
Vuosi kl/sl Tekijä
1993 kl
Rasku, Johanna
1993 kl
1993 kl
1993 kl
1993 kl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1993 sl
1994 kl
1994 kl
1994 kl
Vuosi kl/sl Tekijä
1994 kl
Pietarinen, Päivi
1994 kl
Räisänen, Mikko
1994 kl
Laaksonen, Satu
1994 kl
Eloranta, Jarkko
1994 kl
Holmroos, Tom
1994 kl
Laaksonen, Sari
1994 kl
Antola, Päivi
1994 kl
Koskinen, Keijo
1994 kl
Nissilä, Jyrki
1994 kl
Lähteenmäki, Kaisa
1994 sl
Tuohimaa, Tarja
1994 sl
Sipinen, Tomi
1994 sl
Siitonen, Pia
1994 sl
1994 sl
Tuominen, Sanna
Alakontiola, Ari
1994 sl
Rintanen, Ari
1994 sl
Vänskä, Antti
Työn otsikko
Linja*
kv
Oikeudenmukaisuuden ja demokraattisuuden
periaatteet kansainvälisten järjestöjen
päätöksenteossa
Valtionhallinnon ulkoinen tiedottaminen
pj
lentokonekaappauksista kesällä 1990
Ostopalvelujen käyttö Vihdin kunnassa vuosina
pj
1991 ja 1992
NAFTA Yhdysvaltain kauppapolitiikassa: uhka vai kv
mahdollisuus monenkeskiselle kauppajärjestelmälle
pj
Kuntien elinkeinopolitiikka ja alueellinen
kilpailukyky: Turun elinkeinopoliittinen rooli
muuttuvassa Euroopassa
pj
Tulosjohtaminen valtionhallinnossa: henkilöstön
kokemuksia tulosjohtamisesta valtiokonttorissa ja
Turun piiritullikamarissa
pj
Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien
yhteistoiminta: tutkimus kuntalaisten
suhtautumisesta alueellisen yhteistoiminnan
etenemiseen
Ympäristökysymyksen integroituminen osaksi
pj
kansallista politiikkaa
Saksan kysymys Euroopan turvallisuuspolitiikassa: kv
Saksan liittotasavallan ulkopoliittisen liikkumatilan
kasvu poliittisesta kääpiöstä suuremman
vastuunkannon yhdistyneeksi Saksaksi
Raymond Aronin kansainvälisten suhteiden teoria: kv
tutkielma aronilaisesta realismista weberiläisessä
viitekehyksessä
Normit vs. voimapolitiikka: YK:n rooli
järjestyksenpitäjänä Persianlahden ja Bosnian
sodissa
pj
Valtionpäämies "tasoittavana voimana":
valtiosääntönäkemyksen aatetausta, sisältö ja
sovellutus
Demokratiavaje toimivallan kysymyksenä
kv
Euroopan unionissa
Indonesia alueellisena valtakeskuksena
kv
Euroopan Unionin aluepolitiikan vaikutukset
kv
Kemi-Tornio-Haaparanta-alueeseen
kv
Kansanedustajien kytkeytyminen talouselämän
etujärjestöihin: tutkimus kytkennöistä
tulopoliittisen päätöksentekomekanismin
syntyaikoina, vuosien 1979-82 vaalikaudella sekä
vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen
Pohjoismainen yhteistyömalli ja epäonnistuneet
kv
yhdentymishankkeet
Vuosi kl/sl Tekijä
1994 sl
Miettinen, Ilkka
1994 sl
1994 sl
1994 sl
1994 sl
1994 sl
1994 sl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 kl
1995 sl
1995 sl
1995 sl
Leino-Penttilä,
Marjatta
Hauta, Janne
Työn otsikko
Linja*
Ryhmä 70: uuden keskustapolitiikan seuran synty, pj
organisaatio ja toiminta
Peruskartoitus Suomen kuntien tiedotustoiminnasta pj
Funktionalistinen neliporrasmalli:
esimerkkitapauksina kansainvälinen
rautatieyhteistyö ja eurooppalainen integraatio
Kumpula, Virpi
Terveyspalveluihin ja terveydentasoon liittyvä
muutos ja niihin vaikuttavia tekijöitä neljässä
läntisessä kansantaloudessa: WHO:n "Terveyttä
kaikille vuoteen 2000"-ohjelman mukaisen tasaarvotavoitteen toteutumismahdollisuudesta
Raski-Halminen,
Mitä kansanedustajuuden jälkeen?:
Virpi
kansanedustajan uran päättyminen
Peuramäki, Liinamari Kauppa- ja teollisuusministeriön taloussuunnittelun
verkostot: irti hierarkioista, ulos sektoreilta?
Petrell-Siren, Katja Viholliskuvat: tapaustutkimuksena Libyan
ulkopolitiikka
Ansas, Heidi
Alueellinen ympäristöpolitiikka ja
ympäristöregiimit Itämerellä
Hyvärinen, Janne
Mihin menee kehitysyhteistyö: suomalaisen
kehitysyhteistyön arviointia
Waher, Hannu
Yhdysvaltojen hegemonia YK:n
turvallisuusneuvostossa 1980-1990
Törmä, Misa
Tilapäiset komiteat: kontrolloitua konsensusta vai
omintakeista politiikan suunnittelua?
Siukonen, Tapio
Tulosjohtamisen sovellutusongelmista
valtionhallinnon paikallistason yksiköissä
Romppanen, Juha
Reaalipolitiikka, demokratia ja toiseus: uusia
näköaloja J. K. Paasikiven poliittiseen ajatteluun
Langén, Ari
Yksityistämisen idea, käytäntö ja leviäminen
Laitinen, Riikka
Kohti kumppanuutta: kolmannen sektorin ja
julkisen sektorin yhteistyö Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Halis-projektissa
Haapaniemi, Juha
Ilmansuojelulaki ja sen soveltaminen
ympäristöhallinnossa
Katajamäki, Janne
Perustuslakivaliokunnan aseman muutos
eduskunnan lainsäädäntöjärjestelmässä
Pohjola, Essi
Kunnanosahallintokokeilu Maaria-Paattisten
alueella
Sutinen, Petri
Siviilivalta- ja voimablokkiteoriat Euroopan
unionin itäisissä ulkosuhteissa
Kuitunen, Soile
Pienoiskuva kansasta?: ehdokkaaksi ja
kansanedustajaksi seuloutuminen puolueiden
ehdokasasetteluprosessien ja henkilöiden
sosiodemografisten taustamuuttujien valossa
vuoden 1995 eduskuntavaaleissa
kv
pj
pj
pj
kv
kv
kv
kv
pj
pj
kv
kv
pj
pj
pj
pj
kv
pj
Työn otsikko
Linja*
kv
Euroopan yhteisön koulutusyhteistyö osana
yhdentymistä ja eurooppalaisen identiteetin
näkökulmasta
Vaahtio, Anne
Valtiomies: taitoa ja mielikuvia
kv
Nolvi, Tiina
Henkilökohtainen tulospalkkaus hallinnon
pj
tehokkuuden
Hulsi, Leena
Robert Gilpinin hegemoniateoria Japanin
kv
sotilasmenojen kasvun selittäjänä
Perko, Susanna
Verkostojen Itämeri: vuorovaikutus ja sen merkitys kv
alueellistumiskehitykselle
Sassi, Sami
Euroopan unionin jäsenyyden vaikutukset Suomen pj
kunnalliseen jätehuoltoon Tanskan esimerkkien
pohjalta
Laamanen, Tapio
Euroopan integraation vaikutukset kauppa- ja
pj
teollisuusministeriön virkamiesten tehtäviin
Kuismin, Heikki
A framework of foreign-policy analysis
kv
Keisala, Katja
Miksi rauhanomaiset demokratiat sotivat?: eli
kv
kuinka liberalismi voi edistäessään rauhaa aiheuttaa
sotaa
Vinnari, Sari
Yhdysvaltain hegemonia vuosien 1985-1994
kv
akateemisen debatin valossa
Halonen, Timo
Järjestelmätason analyysi Japanin ja Yhdysvaltain kv
yhteistyö- ja turvallisuussopimuksen jatkuvuudesta:
Japanin näkökulma
kv
Paajanen, Jyrki
Vietnamin ASEAN-jäsenyyden motiivit:
etzionilais-nyeläinen katsaus kaakkoisaasialaisen
yhdentymispolitiikan taustoihin
Irjala, Outi
Poliittisista oikeuksista länsimaisessa
kv
demokratiassa
Kaski, Antti
Security complex approach and the role of Western kv
European Union in the Baltic security complex
kv
Mäki-Arvela, Petteri Edunvalvontajärjestelmien kansainvälinen
merkitys: korporatismi, työllisyys ja
makrotaloudellinen suorituskyky 18 OECD-maassa
vuosina 1973-1989
Otoo, Kingsley Kofi Weapons proliferation in the Third World and its
kv
impact on development
Teittinen, Heli
Sodanaikainen puolueettomuus ja
kv
puolueettomuuspolitiikka: Irlanti erityistapauksena
Tulonen, Sami
A theoretical approach to the concept of collective kv
security and its possible modifications : the
institutionalist and the realist debate
Kaukaoja, Sarita
Nationalism, ethnic conflict and the rationality of kv
ethnic politics in East Central Europe : a litmus test
of The Slovak case
Mannonen, Helena
Turva(llisuus) ja kontrolli murroksessa: Euroopan kv
unionin sisäisen turvallisuuden kenttä ja poliisi
Vuosi kl/sl Tekijä
1995 sl
Villa, Mika
1995 sl
1995 sl
1995 sl
1995 sl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 kl
1996 sl
1996 sl
1996 sl
1996 sl
1996 sl
1996 sl
Vuosi kl/sl Tekijä
1996 sl
Koivisto, Minna
1997 kl
Isotalo, Eeva
1997 kl
Suoranta, Pia
1997 kl
Seppälä, Nina
1997 kl
Paltemaa, Lauri
1997 kl
Pajala, Antti
1997 kl
Koskinen, Mikko
1997 kl
Ulmanen, Peter
1997 kl
Vaarala, Sirpa
1997 kl
1997 kl
Arho, Marja
Honka, Elina
1997 kl
Heikkinen, Tarja
1997 kl
Hartikainen, Arto
1997 kl
Leino, Ari
1997 kl
Kaukavuori, Virpi
1997 kl
Tuominen, Sanna
1997 sl
Pekuri, Kirsi
Työn otsikko
Linja*
Alueellistumiskehitys Euroopan unionissa:
kv
Satakunnan menestymisen ehdot
pj
Kuinka neuvotteluissa menestyminen ennustaa
regiimin tehokkuutta: Oran R. Yongin
institutionaalisen neuvottelun mallin soveltaminen
Itämeren ja Pohjanmeren
ympäristönsuojeluregiimeihin
pj
Tulosjohtaminen ministeriöissä:
tulostavoiteasiakirjojen ja toimintakertomusten
vertailu
Kosmopolitistinen oikeudenmukaisuus ja kaksi
kv
islamia
pj
Kunnallinen demokratia taloudellisen kriisin
aikana: valta ja sen käyttäminen Lappeenrannan
kaupungin vuosien 1992-1996 talousarvioiden
laatimisessa
Äänestysvalta ja äänien jakautuminen Euroopan
pj
unionin ministerineuvostossa
pj
Valtion toimivallan muutos integroituvassa
Euroopassa: Suomen talouspoliittinen autonomia ja
suvereenisuus Euroopan talous- ja rahaliitossa
Greater China?: Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet kv
murroksessa
Taloudellinen pakottaminen hegemonisesta
kv
perspektiivistä: Yhdysvaltojen sanktiopolitiikka
Poliittiset riskit Baltian maissa
kv
"Je me souviens", secessionism and Foucault : the kv
case of Québec
pj
Miksi Tansaniassa siirryttiin
yksipuoluejärjestelmästä
monipuoluejärjestelmään?: Tansanian
demokratisoitumiskehityksen tarkastelua Axel
Hadeniuksen demokratiateoriaa soveltaen
Vastakkainasettelusta jäsenyysneuvotteluihin: miksi kv
vakiintunutta Nato-yhteistyötä on haluttu ylläpitää
ja kehittää kylmän sodan päättymisen jälkeenkin
Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet :
kv
suomettuminen historian oppikirjoissa
Muutoksia hyvinvointiprofessioiden valta-asemissa pj
: sosiaali- ja terveysministeriön työryhmien
jäsenten valtasuhteiden tarkastelua
makrotaloudellisessa kontekstissa
Professionalisoituminen julkishallinnossa : julkisen pj
sektorin taloudentarkastajat
kv
Euroopan Unioni kansainvälisenä toimijana
suhteessa jäsenyyttä hakeneisiin Keski- ja ItäEuroopan maihin
Vuosi kl/sl Tekijä
1997 sl
Rouhiainen, Tuija
1997 sl
Kaleva, Anita
1997 sl
1997 sl
Stenvall, Kimmo
Brunnsberg, Joni
1997 sl
Kyllönen, Kai
1998 kl
Kokkonen, Esa
1998 kl
Forma, Pauli
1998 kl
Hartikainen, Klaus
1998 kl
Niskala, Mirka
1998 kl
1998 kl
Mattila, Mari
Lipponen, Juho
1998 kl
Kuronen, Sirpa
1998 kl
1998 kl
Egharevba, Stephen
Lindström, Johan
1998 kl
Immonen, Jukka
1998 kl
Fried, Lauha
1998 sl
Lehtonen, Terhi
1998 sl
Jalonen, Tiina
1998 sl
Haukkala, Hiski
1998 sl
Jalonen, Harri
Työn otsikko
La question régionale et l'ethnonationalisme en
France et en Espagne
Turvallisuus ja ympäristö : turvattomuuden
aiheuttajana Paldiskin tukikohdan
ympäristöongelmat
Valtionyhtiöiden yksityistäminen Suomessa
The position of humanitarian invention in Western
human rights policies : the case of Somalia as an
explanatoryexample
Länsi-Euroopan unionin asema eurooppalaisessa
turvallisuuspolitiikassa
Deterrence and coercive diplomacy as strategies of
conflict management : successes and failures in the
Bosnian crisis
Kansalaismielipide, poliittinen päätöksenteko ja
hyvinvointivaltio
Uusfunktionalistinen integraation
leviämisvaikutuksen nelitasomalli ja Euroopan
yhteisön vuoden 1992 maatalousuudistus
Sosialistisesta yhtenäisyyspuolueesta
Demokraattisen sosialismin puolueeksi: ympäristön
muutoksen vaikutus puolueen organisaatioon
Vihreä liitto: protestista puolueeksi
Eläinläääkärien ammattikuva professiotutkimuksen
näkökulmasta
Poliittinen päätöksentekoprosessi korkeakoulujen
perustamispäätösten yhteydessä vuosina 1952-1978
Ethnic tensions in Sub-Sahara Africa
Euroopan unionin integraatio, vakuutusnormisto ja
Suomen vakuutusala: vahinkovakuutuksen
muutoksen tarkastelu
Maakunnan asialla: tutkimus maakunnallisten
liittojen edunvalvonnasta
Democracy and peace: the process of
democratization in South Africa and its effects on
foreign policy
Humanitarian intervention: ethical agreement and
structural constraints
Alueelliset suojautumisstrategiat
maailmantaloudessa: uusalueellistumisen
mahdollisuus neomerkantilisimin ympärille
"We shall overcome?": the European Union's
common foreign and decurity policy as a solidarity
community in the process of formation
Eduskunnan budjettikeskustelujen sisällön
analyysia: vuosien 91-96 budjettikeskustelut
sukupolven näkökulmasta
Linja*
kv
kv
kv
kv
kv
kv
pj
kv
pj
pj
pj
pj
kv
kv
pj
kv
kv
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
1998 sl
Raik, Kristi
1998 sl
Smolander, Jyrki
1998 sl
Simonen, Riku
1998 sl
Merilahti, Nina
1998 sl
Malinen, Heli
1998 sl
Hakala, Timo
1998 sl
Majalahti, Jaana
1998 sl
Karvonen, Tapio
1998 sl
Lehtonen, Päivi
1998 sl
Alakylä, Anu
1998 sl
1999 kl
Pajala, Sasu
Rahko, Tuomo
1999 kl
Taipalinen, Jami
1999 kl
Sykkö, Marko
1999 kl
Hämäläinen, Juha
1999 kl
Honkasalo, Riku
1999 kl
Kuusjärvi, Sanna
1999 kl
Karjalainen, Taina
1999 kl
Turtiainen, Henna
Työn otsikko
Towards substantive democracy?: the role of the
European Union in the democratisation of Estonia
and other Eastern member candidates
Pohjola murroksessa: Pohjoismaat uusien
alueellistamisprojektien paineessa kylmän sodan
jälkeen
Sodan oikeutuksesta: Michael Walzerin teorian
arviointia
Poliitikon imagon muodostuminen: esimerkkinä
Elisabeth Rehnin presidentinvaalikampanja 1994
EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen rooli: yhteisin
voimin
Sir Thomas Moren Utopia Gerard B. Wegemerin
aatehistoriallisen tulkinnan näkökulmasta
Julkisuusperiaate poliittisessa päätöksenteossa:
avoimuudesta esitettyjen argumenttien tarkastelua
Suomen julkisuuslain uudistamisprosessin ja EU:n
julkisuuskeskustelun avulla
NATO muutosvaiheessa: kylmä sota päättyi, miksi
NATO jäi henkiin?
Ministerineuvoston agendan asettaminen ja EUpuheenjohtajuus: haasteet ja mahdollisuudet
Euroopan unioni ja toiseus: maahanmuuttaja ja
turvapaikanhakija kurinpidollisen vallan
verkostoissa
Hegemonistinen maailmanjärjestys
Vallan rajat koulun arjessa: kurinpidosta
sopeuttavaan houkutteluun
Ympäristöjärjestö kansainvälisenä vaikuttajana:
tapaus WWF ja ilmastopolitiikka
Suomalaisasiantuntijoiden suhtautuminen Venäjään
Tshetshenian sodan lehtikirjoitusten pohjalta
Kansainväliset liikeneuvottelut: strategiset valinnat
ja neuvottelijan dilemman ratkaiseminen
Tietoverkkoyhteiskunnasta: muuntuvan
tietoyhteiskunnan politologiset ulottuvuudet
External dimension of the human rights policy of
the European Union : human rights diplomacy and
China
Pienvaltionäkökulma ja sopeutumisteoriat kylmän
sodan jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa:
tapaustutkimus Suomen ja Ruotsin
turvallisuuspoliittisista strategioista Euroopan
turvallisuusintegraatiossa
"Nainen on nainen ja mies on mies!": kokemuksia
tasa-arvosta SAK:laisessa
ammattiyhdistysliikkeessä
Linja*
kv
kv
kv
pj
kv
pj
pj
kv
kv
kv
kv
pj
kv
kv
kv
pj
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
1999 kl
Iivarinen, Elina
1999 kl
Karjalainen, Anu
1999 kl
Nieminen, Miila
Annina
Pellonperä, Hannele
1999 kl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
1999 sl
2000 kl
Työn otsikko
Mitkä tekijät vaikuttavat päätöksenteon kestoon
Euroopan unionissa?
Budjettivaikutteisten EU-asioiden käsittely
Suomessa
Äänestäjien arvomaailmat
Linja*
kv
pj
pj
Suomen kansanäänestysinstituutio: tutkimus
pj
Suomen kieltolaki- ja EU-kansanäänestyksistä sekä
suomalaisen kansanäänestyskäytännön kehityksestä
1900-luvulla
Wakonen, Katarina
Sunnuntaipuheista suvereeniksi valtioksi: Saksojen kv
poliittisen johdon yhdistymiskannanottojen
argumentaatiostrategiat
kv
Leppäniemi, Matti
Suomen ulkomaisten investointien ja avoimien
ovien politiikan rooli Kiinan
modernisaatioprosessissa vuosina 1978-1996
Mellanen, Niko
Eduskuntaryhmien yhtenäisyys vaalikaudella
pj
1995-1999
Himanen, Marko
Rent-seeking ja intressiryhmien lobbaus Euroopan kv
unionissa
Kataja, Minna
Itsekkyys poliittisessa osallistumisessa
pj
Anttila, Pekka
Kansainvälinen ilmastopolitiikka: Yhteistyötä
kv
rakenteiden rajoissa?
pj
Santamaa, Pasi
Painostusryhmien merkitys vuoden 1994
alkoholilain esivalmistelussa. Suhtautuminen Oy
Alko Ab:n monopolioikeuksiin sosiaali- ja
terveysministeriön työryhmämuistioiden
yhteydessä
Eerola, Ullamaija
Biodiversiteettiregiimin tehokkuus
kv
Ojanperä, Annemaria Comprehensive Security in the External Relations kv
of the European Union. Case of the EuroMediterranean Partnership
Salomäki, Vesa-Matti Kieli, valta ja ideologia - tutkimus kielen naisia
pj
alistavasta luonteesta
Salmio, Tiina
Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka 1990- kv
luvulla - maahanmuutto ja pakolaisuus
turvallisuusuhkana valtion politiikassa
kv
Uba, Michael
Motives and rationale of intervention in political
conflicts : the case of the US-led intervention in the
Persian Gulf
kv
Aalto, Tarumaija
Euron vaikutukset Euroopan unionin
transatlanttisiin turvallisuussuhteisiin - kolme
skenaariota
kv
Savolainen, Sami
Turun kaupungin kansainvälinen toiminta
murroksessa; ajattele globaalisti - toimi
paikallisesti?
Vuosi kl/sl Tekijä
2000 kl
Kaisti, Anssi
2000 kl
Salavuo, Jaakko
2000 kl
Aalto, Kristiina
2000 kl
2000 kl
Aarnio, Ville
Kuittinen, Virpi
2000 kl
Hirvola, Päivi
2000 kl
2000 kl
Tulonen, Krista
Rantakari, Sirkku
2000 kl
Kriikku, Mika
2000 kl
Wegelius, Mapu
2000 kl
Uusitalo, Antti
2000 kl
Saarteinen, Mari
2000 kl
Kallio, Arto
2000 kl
Hölttä, Kirsi
2000 kl
2000 sl
2000 sl
Tenkamaa, Jukka
Opara, Regimius
Kyllönen, Jaana
2000 sl
Halla, John
2000 sl
Linko, Sebastian
2000 sl
Nurmikolu, Sami
Työn otsikko
Komiteoista selvitysmiehiin selvitysmiesvalmistelu ministeriöissä vuosina
1989-1997
Globaalihallinnan muotoutuminen - vaikuttavat
tekijät ilmastomuutoksen tapauksessa
Poliittinen päätöksenteko Internet-tietoturvassa ja
kryptografian käytännön sääntelyssä
Puolueloikkarit Suomen eduskunnan historiassa
Ruotsin kieli ja suomenruotsalaisten asema
keskustelunaiheena eduskunnassa 1945-1997
Euroopan unionin ympäristöpoliittinen toiminta miten ja mistä päätetään vaikuttaa siihen mitä
päätetään
Ihmisoikeudet ja Suomen asevientipolitiikka
Miksi WTO perustettiin? Tutkimus niistä
historiallisista tekijöistä ja globaaleista
muutoksista, jotka johtivat Maailman
kauppajärjestön perustamiseen
Siirtolaiset ja Ruotsin henkilövaaliuudistus.
Henkilövaaliuudistuksen vaikutus siirtolaisten
menestykseen eräissä kunnissa Ruotsin
kunnallisvaaleissa vuonna 1998
Turvallisuus kylmän sodan jälkeisessä maailmassa.
- Turvallisuuden käsitteen problematiikkaa
kansainvälisen politiikan kontekstista
Yhdysvaltain ohjuspuolustuskeskustelun strategiset
argumentit, 1983-1999
Spanish foreign policy - stability and change in the
light of the UN General Assembly voting
Yhdentyvät Euroopan maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikka. Kohti linnoitettua
Eurooppaa?
"Vaalitaistelun työrukkaset". Ehdokkaiden
henkilökohtaiset tukiryhmät eduskuntavaaleissa
Kolmas sektori muutospaineessa
Military Coups and Instability in Nigeria
Poliittisen järjestelmän avoimuus - Internet
avoimuuden välineenä.
Eurooppa, turvallisuuspolitiikka ja Saksa.
Yhdistynyt Saksa osana Euroopan
turvallisuusrakenteita 1990-luvulla
Humanitaarinen interventio, Kosovon kriisi ja
valtion suvereniteetin muutos
Kiinan ja Taiwanin välinen suhde Hong Kongin ja
Kiinan yhdistymisen myötä muuttuneessa
toimintaympäristössä
Linja*
pj
kv
pj
pj
pj
kv
kv
kv
pj
kv
pj
kv
pj
pj
pj
pj
kv
pj
kv
kv
Vuosi kl/sl Tekijä
2000 sl
Elovaara, Kati
2000 sl
Suonpää, Päiviliisa
2000 sl
Kopra, Pirjo
2000 sl
Konttinen, Anu
2000 sl
Koskinen, Jonna
2000 sl
Visa, Timo
2001 kl
Sola, Tuomas
2001 kl
Lehto, Tuula
2001 kl
Laurikainen, Jussi
2001 kl
Raninen, Teija
2001 kl
Huovinen, Petri
2001 kl
Kivikko, Anna
2001 kl
Paija, Ville
2001 sl
Haukio, Jenni
2001 sl
Vuori, Juha
2001 sl
Hirvonen, Lauri
2001 sl
Wiirilinna, Petteri
2001 sl
Simola, Lotta
2001 sl
Äyräs, Jussi
Työn otsikko
Linja*
kv
UN Escalation Ladder of Coercive Measures
Revisited: Arms Embargoes and Humanitarian
Interventions
Kööpenhaminan koulukunnan yhteiskunnallinen
kv
turvallisuus
pj
Uusliberalistiset muutokset demokratioissa.
Kansalaisten mahdollisuudet osallistua
päätöksentekoon globalisaation aikakaudella
Ydinsulku ja kansainvälisen järjestelmän muutos: kv
ydinaseriisunnan ehdollistaminen ja sanktiointi
Ukrainan ja Intian tapausten valossa
pj
Kansanedustajaehdokkaiden imagot
aikakauslehtien henkilökuvissa. Semioottinen
analyysi vaalia edeltävänä vuonna eniten
näkyvyyttä saaneista ehdokkaista
Euroopan unionin talouspoliittinen linja
pj
Amsterdamin konferenssista vuoden 1999 loppuun
Kansainväliseen päästökauppaan liittyvät intressit kv
Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa
Voitettu julkisuus - voitetut vaalit. Julkisuuden
pj
hallinta presidentinvaaleissa 2000
Etyj demokraattisen rauhan teoria. Etyj
kv
demokraattisen rauhanvyöhykkeen rakentajana
Lomén sopimus: kumppanuutta ja
kv
ehdollistamispolitiikkaa
Poliittisen riskin käsite ja viitteitä globalisaation
kv
vaikutuksista poliittisten riskien muodostumiseen
kv
The Geopolitics of Energy: Identifying Main
Drivers and Constructing Scenarios for Energy
Conflicts
YK:n finanssisanktiot kansainvälisen politiikan
kv
instrumenttina
Puolueen kuolema. Tutkielma puolueiden erilaisista pj
kuolinsyistä Suomessa 1917-1995
kv
Turvallistaminen valtioiden ulkosuhteissa.
Tietoteoreettinen tarkastelu ja metodologinen
kokeilu
Välineellisyys vai itsenäisyys? Euroopan unionin pj
kulttuuri 2000-ohjelman diskurssianalyysi
Maahanmuuttajien asuminen ja sitä koskevat
pj
mielipiteet Salon kaupungissa
Työllistämisvelvoite. Valtion ja yksityisen
pj
työnantajan velvollisuudesta työllistää
Kansainvälinen vapaakaupparegiimi kahden teorian kv
valossa
Vuosi kl/sl Tekijä
2001 sl
Luukkainen,
Karoliina
2001 sl
Laine, Susanna
2001 sl
Niemelä, Mika
2001 sl
Arvonen, Jori
2001 sl
Bloigu, Heidi
2001 sl
Mäkelä, Susanna
2001 sl
Pirkkala, Sami
2001 sl
Perho, Juha
2002 kl
2002 kl
Leskinen, Ilona
Suojanen, Maria
2002 kl
Mattila, Minna
2002 kl
Tolvanen, Kimmo
2002 kl
Hinkkanen, Timo
2002 kl
Kytömäki, Elli
2002 kl
Ruusu, Pauliina
2002 kl
2002 kl
Lystilä, Heli
Saari, Sanni
2002 kl
Ahonen, Sanna
Työn otsikko
Aho, Aristoteles ja argumentaatio. Politiikan
televisioituminen ja poliittisten roolien vaikutukset
retoriikkaan
Kehitysyhteistyön demokratiatavoitteen
edistäminen. Suomen ehdollistamispolitiikka ja sen
toimivuus
Euroopan yhteisöjen yleinen talousarvio - miksi
jotkut jäsenmaat hyötyvät siitä enemmän kuin
toiset?
Puolueiden Eurooppa: Ylikansallisen
puolueyhteistyön merkitys Euroopan integraatiossa
- kokoomus Euroopan kansanpuolueessa
monitasoisen hallintojärjestelmän näkökulmasta
Eliitti ja kansa: Kaksi mielipidettä EU:n
laajentumisesta?
Tuloksellisuuden mittaaminen Suomen julkisella
sektorilla
Epävarmuus ja oikeudenmukaisuus
yhteisvarantohyödykkeen jakoprosessissa.
Esimerkkitapauksena ilmastoneuvottelut
Regiimi oppimisen välineenä - tiedeyhteisön ja
asiantuntijoiden merkitys Itämeren
suojeluyhteistyössä
Terrorismin neljät kasvot: Case Abu Sayyaf
Taageperan institutionaalisten rajoitteiden teoria.
Teorian taustat ja sovellus Suomen
eduskuntavaaleihin vuosina 1945-1999
Naisten rekrytoituminen poliittiseen
päätöksentekoon. Tapaus Bolivia.
Euroopan unionin aluepolitiikka ja
tietoyhteiskuntakehitys
Turvallisuusyhteisön kehitys ja sotilaallinen
sektori: Länsi-Euroopan tapaus 1945-50
Formation and Functioning of the Small Arms
Regime. A theoretical discussion and preliminary
survey
Japanin kansainvälinen ympäristöpolitiikka 19931999: ideologinen ja rakenteellinen valinta
Tasavallan presidentti Tarja Halosen vallankäyttö
EU:n pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri:
Alueellistuminen ja keskinäisriippuvuus
funktionaalisen yhteistyön lähtökohtina
Euroopan unioni, ympäristöjärjestöt ja
matkanjärjestäjät: ympäristöä säästävän matkailun
tavoitteet ja nykytila
Linja*
pj
kv
pj
kv
pj
pj
kv
kv
kv
pj
kv
kv
kv
kv
kv
pj
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2002 kl
Keva, Tero
2002 kl
2002 kl
2002 kl
2002 kl
2002 kl
2002 kl
2002 sl
2002 sl
2002 sl
2002 sl
2002 sl
2002 sl
2002 sl
2003 kl
2003 kl
2003 kl
Työn otsikko
Byrokratisoituvatko tietoverkot? Euroopan
Unionin, Japanin ja Yhdysvaltojen
tietoyhteiskuntastrategiat Max Weberin mallin
mukaan
Selänne, Jenni
Euroopan parlamentin vaalit. Vaalijärjestelmät ja
suhteellisuuden toteutuminen vaaleissa
Seppälä, Kaapo
The Speed of legislative Decision-Making in the
european Union - A Quantitative Analysis of the
Factors Affecting the Legislation Speed
Nurmi, Jonna
Nuorten poliittinen sosiaalistuminen. 15-vuotiaiden
suomalaisten poliittinen tietämys
Kavanterä, Kristian Vahvan kansallisen puolesta monikulttuurista
yhteiskuntaa vastaan? - Eurooppalaisen
äärioikeiston arvomaailma puolueohjelmien
valossa
Ainala, Kaisa
Toimivallanjaon demokraattisuus Euroopan
unionissa
Hanhinen, Tiia
Sotilaallisesti liittoutumattomana vallitsevissa
olosuhteissa - Suomen Nato-option diskursiivinen
ja kognitiivinen rakentuminen
Lepistö, Niina
Tulevaisuuden yhteiskunta. Kolme skenaariota
tietoyhteiskunnasta
Juvonen, Suvi
Wallersteinin ja Gilpinin teoriat nykyajan
monikansallisten yritysten kehitysmaatuotannon
tutkimuksessa - Niken Indonesian toiminta
Palmunen, Martta
Sivilisaatioiden yhteentörmäys? Syyskuun 11.
terrori-iskuille annetut merkitykset Suomessa ja
Huntingtonin sivilisaatio -paradigman käyttö
selitysmallina
Paatero, Satu
Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisen tilanteen
parantaminen. Jäsenmaiden ohjelmabudjetin
maksuosuudet rahoituksen kulmakivenä
Pulli, Taina
Kollektiivisen identiteetin tuottaminen.
Eurooppalainen kulttuuri-identiteetti Euroopan
unionin talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden
komitean lausunnoissa vuosina 1994-1999
Vuorenmaa, Johanna Onko opiskelija-aktivismi nykypäivän EteläKoreassa kuollut? - Tutkimus
opiskelijavaikuttamisen hiljenemisestä ja sen syistä
2000-luvun Korean tasavallassa
Lappalainen, Teemu Valtuustoryhmän yhtenäisyys päätöksenteossa
Lehtimäki, Piia
Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatiot
kolme tulevaisuusskenaariota
Utoslahti, Harri
Naton tiedotustoiminta Kosovon sodassa
propaganda kansainvälisissä kriisitilanteissa
Arppe, Milja
Talousarvio 2002 miten valtion budjetti muodostuu
ja ketkä siihen ovat vaikuttamassa
Linja*
kv
pj
pj
pj
pj
pj
kv
pj
kv
kv
kv
kv
pj
pj
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
Työn otsikko
2003 kl
Hyytinen, Kirsi-Maria Säätiöt ja yhteiskunnan muuttuvat haasteet
2003 kl
Kestilä, Elina
Ranskan vaalikevät 2002 diskurssianalyyttinen
tutkielma presidentinvaalien ja parlamenttivaalien
ajoituksen merkityksestä chracilaisessa
vaalikampanjassa
2003 kl
Salonen, Elina
Kansalaisyhteiskunnan muuttuva rooli AKT-EU yhteistyössä
2003 kl
Rosvall, Heidi
Globaali velkaongelma ja sen hoitaminen
regiimiteoreettinen näkökulma
2003 kl
Karsikas, Anne
EU:n tavoite 2 -ohjelman vaikutukset kohteena
Vakka-Suomi ja Suomen aluepolitiikka
2003 kl
Kaltio, Maarit
Euroopan komission rooli pienten ja suurten
jäsenmaiden näkemyserot
2003 kl
Koskinen, Kalle
Suorien ulkomaisten sijoitusten vaikutus
kansallisvaltioiden ja monikansallisten yritysten
välisiin suhteisiin esimerkkitapauksena Suomi ja
Nokia
2003 kl
Romppanen, Merja Kunniavelka maksettu? inkerinsuomalaisten
paluumuutto tavallista siirtolaisuutta?
2003 kl
Rosenlund, Johanna Euroopan unionin valmistautuminen
laajentumiseen päätöksenteon tehokkuus 27jäsenisen EU:n ministerineuvostossa
2003 kl
Forsell, Tuomas
George W. Bushin ulkopolitiikka suomalaisessa
lehdistössä lehdistö yleisen keskustelun
päiväjärjestyksen rakentajana
2003 sl
Leppäkoski, Tytti
Onko multilateralismilla väliä? näkökulmia uuden
transatlanttisen turvallisuuspoliittisen strategian
luomiseksi
2003 sl
Rautiainen, Antti
Transatlanttinen vapaakauppa-alue euroatlanttisissa
suhteissa maatalouden tukijärjestelmä
institutionaalisena esteenä
2003 sl
Härönoja, Reetta
Kansallisten parlamenttien rooli Euroopan
unionissa
2003 sl
De la Torre, Aitor
Substantiaalinen perustuslaillinen
liittovaltiollistumisstrategia ja Ehdotus
sopimuksesta Euroopan perustuslaiksi
2003 sl
Helin, Juha
Suomen eduskuntavaalijärjestelmän
muutosesitysten arviointi indeksilukujen avulla
2003 sl
Kontio, Katri
Securitising Colombia patterns of perceptions to
the security crises in the Andean region
2004 kl
Myller, Jarmo
Subnationaalinen poliittinen auktoriteetti ja
yritysten kansainvälistyminen Varsinais-Suomessa
1990-luvulla
2004 kl
Kiilunen, Salla
Euroopan unionin talous- ja rahapolitiikan
organisoiminen fiskaalisen federalismin teorian
näkökulmasta
Linja*
pj
pj
kv
kv
pj
pj
kv
pj
pj
pj
kv
kv
pj
pj
pj
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2004 kl
Tarvainen, Tiina
2004 kl
Holkkola, Elisa
2004 kl
2004 kl
Neuvonen, Leena
Vanhapelto, Hilkka
2004 kl
Mustajärvi, Saara
2004 kl
Vataja, Riikka
2004 kl
Alanen, Salla-Maria
2004 kl
Ursin, Henri
2004 kl
Yliportimo, Petra
2004 sl
Laakso, Niina
2004 sl
Elo, Piia
2004 sl
Lepojärvi, Kati
2004 sl
Pellikka, Riikka
2004 sl
Väisänen, Misela
2004 sl
Veijonen, Miia
2004 sl
Niskakari, Riikka
2004 sl
Hietamäki, Ari
Työn otsikko
Uskonnollinen fundamentalismi ja bioterrorismin
uhka globalisoituvassa maailmassa
sosiaalipsykologinen analyysi
Makedonian toiminta Kosovon pakolaiskriisin
hoidossa tarkastelu poliittisen psykologian avulla
Sumeat preferenssirelaatiot ryhmäpäätöksenteossa
Terrorismin kasvot ja kasvottomat terroristit
turvallisuuden rakentuminen New Yorkin ja
Moskovan terrori-iskuja käsittelevässä Helsingin
Sanomien kirjoittelussa
Italian vaalijärjestelmän muutos vuonna 1993 ja
sen vaikutukset poliittiseen järjestelmään
Puolueettomuus politiikkavalintana 2000-luvulla
tapaus Irlanti
Bioterrorisminhallinta Euroopan unionissa
tutkielma regiimin muodostumisesta ja sen
ongelmarakenteesta
Avoimen regionalismin vaikutukset alueen
sijaintiin kansainvälisessä järjestelmässä Mercosur
imperialismin rakenteessa
Advocates in norm-building gender mainstreaming
in conflict resolution, peacekeeping and peacebuilding
Miten vakaa on Suomen
liittoutumattomuuspolitiikka? Kjell Goldmannin
ulkopolitiikan vakauttajien teoria tutkimuksen
apuvälineenä
Minne vie Venäjän tie? demokratiaa vai autoritariaa
kaksoisanalyysi vaaleista Putinin aikana
Euroopan unionin konfliktinestotoiminta Lähi-idän
alueella pitkän tähtäimen strategioiden
soveltaminen erilaisessa kulttuuriympäristössä
Utilitaristiset yksilön oikeudet ja demokraattinen
kulttuuri Euroopan unionin laajeneminen Keski- ja
Itä-Euroopan maihin
Kollektiivi-identiteetin konstruointi miten ja miksi
EU pyrkii edistämään eurooppalaisen identiteetin
syntyä?
Tobinin vero maailmantalouden kriisien
ratkaisijana miksi vero ei ole käytössä?
NGO:t ja Globalisoitu tieto ei-valtiollinen
toimijuus valtioidenvälisessä ympäristöpolitiikassa
Millä mailla on valta Euroopan unionin
neuvostossa? analyysi neuvoston
määräenemmistöpäätösmenettelyn a priorisen
äänestysvaltajakauman muutoksista vuodesta 1995
perustuslailliseen sopimukseen
Linja*
kv
kv
pj
kv
pj
kv
kv
kv
kv
kv
pj
kv
kv
kv
pj
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2004 sl
Korpela, Timo
2005 kl
Isotalo, Teija
2005 kl
Kuismanen, TuuliMaaria
2005 kl
Airio, Kirsi
2005 kl
Honkanen, Reetta
2005 kl
Holmberg, AnneSofia
2005 kl
Tanskanen, Merle
2005 sl
Leskinen, Joni
2005 sl
Hirvonen, Jani
2005 sl
Asola, Aki
2005 sl
Lehmusvaara, Jussi
2005 sl
Nieminen, Susanna
2005 sl
Aunola, Maarit
2005 sl
Jähi, Markus
Työn otsikko
Kylmän sodan vaikutus Yhdysvaltojen mustien
kansalais- ja poliittisten oikeuksien kehitykselle
vuosina 1945-1965
Globaalihallinnan tehokkuus kahden
ympäristöregiimin vertailu
Suomen ja Ruotsin kansalliset EU-asioiden
valmistelujärjestelmät veto-pelaajateoriaan
perustuva analyysi
Suhteellisuus ja puolueiden lukumäärä Japanissa
vaalitavan ja vaalipiirikoon kyky selittää
vaalituloksen suhteellisuutta ja puolueiden
lukumäärää 2000-luvun vaaleissa
Huumepolitiikka kansainvälisellä kentällä
erikoistarkastelussa Euroopan unioni ja sen
jäsenvaltiot
Euroopan unionin osallistuminen Puolan
jäsenyyskansanäänestyksen kampanjointiin
tutkimus kampanjaretoriikasta
Ympäristöniukkuuden turvallisuusvaikutukset
konfliktianalyysi Eufrat- ja Tigris-jokien käyttöön
liittyvästä kiistasta Turkin, Syyrian ja Irakin välillä
Euroopan keskuspankki muutosten edessä? kuusi
rakennevaihtoehtoa euroalueen keskuspankin
päätöksenteon uudistamiseksi rahaliiton
laajentumisen jälkeen
Regiimiteoreettinen näkökulma
Maailmankauppajärjestö WTO:n toiminnan
tehokkuuteen vapaakaupan edistämisessä
Superterrorismi paikallisena ja globaalina
vallankäyttönä vuosien 1998-2002 mittavimmat
terrori-iskut paikallisissa ja globaaleissa
konflikteissa
Internet demokratiaa lisäävänä julkisena
ulottuvuutena autoritaarisessa hallintoregiimissä
keskusteluportaali NewSintercom
yhteiskuntakritiikin areenana Singaporessa
Kehitysmaiden edut Euroopan unionin
päätöksenteossa instituutioiden vaikutus etujen
huomioimiseen
Keskinäisriippuvuus ja puolueettomuus
sveitsiläisten kansalaisjärjestöjen mielipiteitä EUjäsenyydestä
EU:n kulmakiviä puolustamassa ja Turkin
ihmisoikeuskehitystä tukemassa
ihmisoikeuskriteerien käyttö komission Turkkia
koskevissa määräaikaiskertomuksissa vuosina
1998-2004
Linja*
pj
kv
pj
pj
kv
kv
kv
pj
kv
kv
kv
kv
kv
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2006 kl
Pulkkinen, Niina
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 kl
2006 sl
2006 sl
2006 sl
Työn otsikko
Terrorism in realism exploring the war on terror in
epistemology and discourse
Romero, Outi
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kylmän
sodan jälkeen vuosien 1995, 1997, 2001 ja 2004
turvallisuuspoliittisten selontekojen ja niiden
valiokuntakäsittelyjen tarkastelua
Nikula, Piia
Siirtolaisuuden hallintaa, kaikkienko hyväksi?
kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
foucault'laisen hallintamentaliteetin näkökulmasta
tarkasteltuna
Tolvanen, Kati
Epäonnistunut Suunnitelma Kolumbia?
Yhdysvaltojen ulkopoliittisen hankkeen
vaikutukset inhimilliseen turvallisuuteen
Kolumbiassa
Kukkonen, Kati
Kansallisen Kokoomuksen identiteettikäsitykset
puolueen yleisten periaatteiden ja
periaateohjelmien retoriikassa vuodesta 1922
Nykänen, Leena
Saksan rooli YK:n turvallisuusneuvostossa 20032004 rooliteoreettinen tutkimus siviilivallasta
Sihvonen, Timo
Tuloksia ja vaikuttavuutta? Etelä-Suomen
rannikkoseudun INTERREG III A - Viron PHARE
CBC -ohjelman hankkeita arvioitavana
Hirvonen, Laura
Turvallisuusajattelu keskinäisriippuvuuden
määrittämässä maailmassa turvallisuusajattelun
laaja-alaistuminen, alueellistuminen ja uuden
turvallisuuden lähteet
Lompolojärvi, Tuija Britannian konservatiivipuolueen euroskeptismi
1994 – 2004
Alastalo, Henna
Kunnat valtion toimenpiteiden talutusnuorassa
kunta-valtio-suhteen taloudellinen tarkastelu 19902004
Alilonttinen, Pia
Linking social science research into policy
evidence based policy making within the Finnish
Committee for the Future and the TUTKAS society
Parviainen, Heidi
Turvallisuuspolitiikan rooli pohjoismaisessa
yhteistyössä
Koivisto, Leena
Globalisaatio ja äärioikeiston nousu Itävallan ja
Ranskan äärioikeiston kannatuksen tarkastelua v.
1995-2005
Kumpula, Erkki
Arvovalta ja maine EU:n ja Turkin välisissä
suhteissa millaisilla perusteilla Turkki pyrkii
jäseneksi?
Vähä-Piikkiö, Markus Ylioppilaiden menetetty vapaus retoriikka-analyysi
opiskeluoikeuden rajauskeskustelusta
Saarinen, Eeva
Viimesijaista sosiaaliturvaa siirtämässä?
argumenttianalyysi puolueiden eduskunnassa
käymästä toimeentulotukikokeilukeskustelusta
vuosilta 1994-1997
Linja*
kv
kv
kv
kv
pj
kv
pj
kv
pj
pj
pj
kv
kv
kv
pj
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2006 sl
Seppänen, Tytti
2007 kl
Pietilä, Hanna
2007 kl
Ahlman, Kirsi
2007 kl
Siitonen, Mikko
2007 kl
Savola, Jussi
2007 kl
Hartojoki, Sirpa
2007 kl
Korpela, Hanna
2007 kl
Inna, Lauri
2007 kl
Nokelainen, Katri
2007 kl
Kuokka, Maria
2007 kl
Linden, Sakari
2007 sl
2007 sl
Leppänen, EmmaLeena
Salo, Pauliina
2007 sl
Heinonen, Jaana
2007 sl
2007 sl
Suominen, Kristian
Ranta, Riitta
2007 sl
Numminen, SiniTuulia
2007 sl
2007 sl
Autto, Hannu
Helttula, Jukka
2007 sl
Mäentausta, Riina
Työn otsikko
Maaseutupolitiikka puolueiden ohjelmissa
Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n
maaseutupoliittinen linja
Kuntaliitosprosessin onnistuneisuuden mittaaminen
tutkimuskohteena Loimaiden yhdistyminen
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
parlamentarismin näkökulmasta tarkasteltuna
"Äänestääkö vai ei?" äänestysaktiivisuus vuosien
1979, 1991 ja 2003 eduskuntavaaleissa
Politiikkaa vai juridiikkaa? perustuslain 93 §
tasavallan presidentin ja valtioneuvoston
toimivaltuuksien jakajana
Perustulo politiikan päiväjärjestyksessä
suomalaisen perustulokeskustelun argumentaatio
vuosina 1990 – 2007
Episteemisen yhteisön tietokonstruktiot Maailman
kauppajärjestön maatalousneuvotteluissa Dohan
neuvottelukierroksella
Kollektiivinen puolustus ja turvallisuus Natossa
neljä skenaariota
Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen
vaikutus seudulliseen yhteistyöhön Salon seudun
tapaus
Izvestijan puhetavat vuoden 2003 duuman vaalien
aikaan poliittisen luottamuksen teorian näkökulma
Länsi-Suomen rakennerahastokauden 2007 - 2013
implementaatio toimijoiden väliset näkemyserot
päämääristä ja keinoista
Yhdistyneiden Kansakuntien terrorismin vastainen
toiminta turvallisuusteorian valossa
YK:n rauhanoperaatiot Afrikassa: Angolan ja
Mosambikin tapausten vertailu
Henkilömiinat – Ottawan sopimuksesta kohti
täyskieltoa
Uusiutuvan energian regiimi
Labour-puolueen argumentointi ja suhtautuminen
Ison-Britannian valtionyhtiöiden yksityistämiseen
vuodesta 1979 vuoden 1995 loppuun
Vallaton mutta vaikuttava Viron
kehitysyhteistyöpolitiikka pehmeän vallan
välineenä
Yhteisresurssin tragedia porolaitumilla.
Syytä, seurausta, olevaista. Näkymättömän köden
teoria ja kaaosteoria saman todellisuuden kuvaajina
Laajentumisesta naapuripolitiikkaan:
Laajentuminen Euroopan unionin
vakautusstrategiana
Linja*
pj
pj
pj
pj
pj
pj
kv
kv
pj
pj
pj
kv
kv
kv
kv
pj
kv
pj
pj
pj
Vuosi kl/sl Tekijä
2008 kl
Vaha, Milla
2008 kl
Koivusipilä, Mia
2008 kl
Korhonen, Senja
2008 kl
Tonteri, Anna
2008 kl
Karikko, Sarianne
2008 kl
Vesander-Pless,
Katri
2008 kl
Setälä, Martti
2008 kl
Hyyppä, Kosti
2008 kl
Asanti, Teppo
2008 kl
Säiläkivi, Suvi
2008 kl
Tulkki, Tapani
2008 kl
Kaitamäki, Krista
2008 kl
Rämö, Johanna
2008 kl
2008 kl
Nissi, Hanna
Vatula, Matti
2008 kl
Kantosaari, Mikko
2008 kl
Lahoniitty, Kalle
2008 kl
Malinen, Vesa
Työn otsikko
Child soldiers and theory
of responsibility: Application of individual and
state responsibilities to the child soldier
phenomenon.
Vasemmistopuolueiden arvoulottuvuudet vuoden
2007 eduskuntavaaleissa. Ehdokkaiden
verkkopäiväkirjat uuden ja vanhan politiikan tematiikan valossa.
Globaaliongelmien hallinta normirakennuksen
viitekehyksessä –pienaseongelman käsittely
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä.
Kunnallisen itsehallinnon ja kansalaisten
subjektiivisten oikeuksien välisen jännitteen
huomioon ottaminen lainsäädännön valmistelussa.
Ansiosidonnaisuutta vai yhteiskunnallista osinkoa?
Vertailu SDP:n ja Vihreiden suhtautumisesta
perustuloon niiden erilaisten työelämä- ja
työkäsitysten valossa.
Käännekohdat Vuoristo-Karabahin
rauhanneuvotteluissa toukokuun 1994 ja kesäkuun
2006 välisenä aikana. Analyysi Zartmanin
konfliktin kypsyysteorian selitysvoimasta.
US Public Opinion and Foreign Policy – A Case
Study of the American Military Intervention in
Afghanistan.
Suhteellisuuden maksimointi Suomen
eduskuntavaaleissa.
Suomalaiset lennonjohtajat ja
ammattiyhdistyspolitiikka.
Kuka kannattaa unionia? Tutkimus
pohjoismaalaisten EU-kannoista.
Suuren valiokunnan rooli Euroopan unionia
koskevien asioiden käsittelyssä.
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat Euroopan
unionissa: Kohti tehokasta pakolaisregiimiä.
Euroopan unionin yhteinen Venäjä-politiikka:
Heikon instituution merkitys valtioiden
käyttäytymisen erilaistumisessa.
Regiimi otsonikehän suojelemiseksi.
Lausuntoargumentaatio tulliselvitysrikoksen
säädösvalmistelussa.
Mielipidekyselyiden hyödyllisyys osana
organisaatiojohdon strategiaa.
Afrikan unioni alueellisena
konfliktinehkäisyorganisaationa.
Interinstitutionaalinen konflikti Yhdysvaltain
ulkopolitiikassa. Tapaus Kiina.
Linja*
kv
pj
kv
pj
pj
kv
kv
pj
pj
pj
pj
pj
kv
kv
pj
pj
kv
kv
Vuosi kl/sl Tekijä
2008 kl
Nevamäki, Riina
2008 kl
2008 kl
2008 sl
2008 sl
2008 sl
2009 kl
2009 kl
2009 kl
2009 kl
2009 sl
2009 sl
2009 sl
2009 sl
2010 kl
2010 kl
2010 kl
Työn otsikko
Kuinka Euroopan unioni ottaa globaaliongelmat
huomioon ulkopolitiikassaan?
Mäkinen, Katri
Global environmental risk on the international
interface of power and knowledge: Boundaryordering devices between the IPCC, the US and the
EU as derived from their sciencebased climate
change policy discourses.
Paloheimo, Nina
Kaupan aukioloaika muutoksessa vuonna 2000.
Argumentteja puolesta ja vastaan.
Koskinen, Riina
Kansainvälisen toiminnan strategiat kaupunkien
toimintaympäristön kuvaajina.
Rokka, Jenni
Vertaileva tutkimus Rymättylän ja Vahdon kuntien
elinkeinopolitiikasta 1970- ja 1990-lukujen
talouskriiseissä.
Kasurinen, Reetta
YK: interventiot Ruandan ja Darfurin konflikteissa.
Ketola, Johanna
Globaalin huumausaineongelman hallinta. YKregiimi ja Afganistanin oopiumintuotanto 20022008.
Saarinen, Terhi
A Dark and Painful Era is Over and a Hopeful Day
has Arrived – A Discourse Analytic Study of the
Rhetoric of President George W. Bush During the
Iraq War.
Uotila, Tommi
Pilakuvaintifada. Tanskan profeetta Muhammed –
pilakuvakriisi, sen kotimaiset ilmenemismuodot ja
neljän suomalaisen sanomalehden suhtautuminen
niihin vuonna 2006.
Mäenniemi, Otto
Kuunnellaan kansalaisia – tapaustutkimus
valtionhallinnon ylläpitämän keskustelufoorumin
roolista.
Lonkila, Kirsi-Marja Tuottajavastuu politiikan välineenä EU:n WEEEdirektiivissä
Jämsén, Eliisa
Monta kulttuuria, yhdet lait
- maahanmuuttajalasten kulttuurisen erilaisuuden
poliittinen organisointi Suomessa ja Ruotsissa
Martin, Merituulia
Naton turvallisuusyhteisöidentiteetti. Identiteetin
rakentuminen pääsihteerin puheissa vuosina 2004
ja 2009
Rantanen, Tapio
Kauppa kehityksen palveluksessa? Euroopan
unioni, Maailman kauppajärjestö ja kehitys
Ranne, Maria
Realismia vai idealismia? Kokoomuksen
ulkopoliittinen linja keväästä 2007 kevääseen 2009
Mäkinen, Vesa
Yhdysvaltain vuoden 2008 presidentinvaalit uuden
retoriikan näkökulmasta
Marttala, Erika
Supporting Conflict Transformation and Peacebuilding? The EU Civil Society Assistance and its
Impact on the Prospects of Desecuritization in the
Context of the Israeli-Palestinian Peace Process
Linja*
kv
kv
pj
kv
pj
kv
kv
kv
kv
pj
pj
pj
kv
kv
kv
kv
kv
Työn otsikko
Linja*
kv
Itämeren suojelun kehitys: Erilaisten toimijoiden
tavat kehystää puheelle todellisuutta Itämeren
suojelusta
Salla, Aura
Byrokratian ja demokratian suhteen muutos
pj
Suomessa
Kangasjärvi, Mikko Suomi kansainvälisenä kehittäjänä
kv
Arvola, Jami
Fair Deals and Power Politics
pj
Svahnbäck, Leo
The Parliamentary Networks of European
kv
Democracy – A Case Study on JCMs and JPMs
kv
Torssonen, Sami
Agential Realism as an International Relations
Metatheory. Matter and Meaning of the Continental
Shelf in the Law of the Sea Policy of the United
States
kv
Lehtosaari, Noomi
Valtion omistajapolitiikka
turvallisuusanalyyttisessä tarkastelussa. Valtion
omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Elisaosakkeiden ostoon ja Solidiumin perustamiseen
liittyvät puheenvuorot syksyllä 2008
Enovaara, Anniina
Laatutyön menestyksekkään toteuttamisen avaimet pj
Keravan kaupungin varhaiskasvatusosastolla
pj
Kerttula, Katriina
Pormestariko kuntien pelastajaksi? Tutkimus
pormestarimallin vaikutuksista kunnallisen
demokratian kasvattamisessa
Ylisalo, Juha
Raakaa valtapeliä? Puolueet ja vaalijärjestelmän
pj
uudistaminen
Hakojärvi, HeiniAustralia ja kansainvälinen valaanpyyntipolitiikka kv
Maija
Kevin Ruddin hallituskaudella 2007-2010
Anto, Leena
Maailmankatsomusten vaikutus tiedekäsitykseen ja kv
teoriaan esimerkkinä kansainvälisten suhteiden
oppiala
Rönholm, Juuso
Mikä hiippari on eduskunta-avustaja? Tutkielma
pj
kansanedustajien avustajista
kv
Kotilainen, Leena
RtoP-realistinen utopia vai utopianismia?
Näkökulmia suojeluvastuuseen
myöhäisrawlsilaisessa kontekstissa
pj
Karjalainen Maija
Kuuliaisia alamaisia ja demokratian ritareita:
Suomalaisten asenteet ja demokratiakäsitykset
perinteisen ja ei-perinteisen poliittisen
osallistumisen taustalla
Lehtinen, Eeva
A Tragedy of Good Intensions. An Analysis of
kv
International Interventions in the Rwandan Conflict
kv
Turkkinen, Katri
Maabrändit ja diplomatian kaupallistuminen.
Maabrändien tarkastelua osana
globalisaatiopolitiikkaa
Vuosi kl/sl Tekijä
2010 kl
Rannikko, Malla
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2010 sl
2011 kl
2011 kl
2011 kl
2011 kl
2011 kl
2011 kl
Vuosi kl/sl Tekijä
2011 kl
Peltola, Mika
2011 kl
Inkeroinen, Marko
2011 sl
Aaltonen, Matias
2011 sl
Kallio, Joonas
2011 sl
Pasanen, Hanna
2011 sl
Holappa, Suvi
2011 sl
Helmanen, Elina
2011 sl
Leino, Mikko
2012 kl
Kukkasniemi, Pia
2012 kl
Nieminen, Linda
2012 kl
Melolinna, Heikki
2012 kl
Miiluniemi, Timo
2012 kl
Peltonen, Eemeli
2012 kl
Vähänen, Sanna
2012 kl
Winter, Marja
Työn otsikko
Linja*
kv
Euroopan unionin yhteinen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka ja jäsenmaiden kansalliset
intressit Georgian kriisissä 2008. Analyysi
realistisen, institutionalistisen ja liberaalin
hallitustenvälisyyden teoreettisten ajattelutapojen
valossa
pj
Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen
työmarkkinapoliittinen argumentointi vuoden 2004
tulopoliittisten neuvottelujen yhteydessä
kv
Venäjän sotilaallisen voimankäytön perustelut
Kaukasuksella ja niiden realismiin pohjautuva
tulkinta
pj
Ei ole merkitystä kaivetaanko ojaa sinisillä vai
punaisilla lapioilla: Tutkimus Turun kaupungin
tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisestä
pj
Kunnalispolitiikkaa ja
kansalaisjärjestövaikuttamista – Arvioiva
tapaustutkimus Amnestyn Joku raja! –
kuntavaalikamppanjasta 2008 ja sen vaikutuksista
turkulaiseen kunnallispolitiikkaan
Arktinen alue tulevaisuuden haasteena ja
kv
alueellisen yhteistyön näyttämönä
pj
Maatalous muutoksessa? Suomalaisen viljelijän
näkemys Euroopan unionin maatalouspolitiikasta ja
maatalouden tulevaisuudesta.
kv
Suvereniteetti kansainvälisessä taloudessa.
Tutkimus valtion vallan nykytilasta ja
ylikansallisten veroehdotusten vaikutuksista
pj
Eu:n ympäristöpolitiikka ja täytäntöönpanon
institutionaaliset haasteet – Ympäristödirektiivin
2004/35/EY täytäntöönpano Suomessa
Köyhyyspolitiikka Brasiliassa ja Chilessä vuosina kv
2002-2011
kv
”Last, best hope for man on earth” –
amerikkalainen ulkopoliittinen identiteetti
Yhdysvaltain presidenttien retoriikassa
Terrorismin ja maahanmuuton Suomi. Miten Suomi kv
määrittyy vuosien 2008 ja 2010 välisenä aikana
tiedotusvälineissä esitetyissä maahanmuuton ja
terrorismin turvallisuusdiskursseissa
Ukrainan aseman määrittely ja toimintavapauden kv
arviointi suhteessa Euroopan
turvallisuuskompleksijakoon
Myrskyisiltä vesiltä valoisalle tielle.
kv
Identiteettirakennelmat EU:n politiikan tukena
Syrjäytymisestä osallistumiseen:
kv
Ihmisoikeusperustaisen kehitysyhteistyön arviointia
Vuosi kl/sl Tekijä
2012 kl
Palin, Lotta
2012 kl
Kurppa, Mikaela
2012 kl
Heinikoski, Saila
2012 kl
Alatalo, Juuso
2012 kl
Honkanen, Sanna
2012 kl
Muinonen, Tiina
2012 kl
Renko, Vappu
2012 sl
Rantanen, Teemu
2012 sl
Makkonen, Kimmo
2012 sl
Vanhatalo, Johanna
2012 sl
Vilén, Janina
2012 sl
Westerlund, Maria
2012 sl
Lehtinen, Saku
2012 sl
Ruokonen, Toni
Työn otsikko
Linja*
kv
Keskinäisriippuvaisuutta tuottamassa. Euroopan
unionin ja Venäjän välisten energiasuhteiden
rakentuminen Euroopan komission puheissa 2000luvulla
Demokratisoitumisen sekä rauhan, turvallisuuden kv
ja vakauden suhdetta koskeva diskurssi Euroopan
unionin Välimeren politiikassa
The Morals of Enlargement. European Union
enlargement argumentation with regard to Turkey
and Croatia in light of ethical theories
pj
Yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja
puoluesamaistumisen muodostuminen.
Haastattelututkimus lapsuu- ja nuoruusajan
vaikutuksesta yhteiskunnallisen aktiivisuuden
kehittymiseen
Puolueiden vaalikampanjointi verkossa vuoden
pj
2011 eduskuntavaalien alla
kv
Yhdysvaltojen identiteetti kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa – presidentti William Clintonin
ja George W. Bushin diskurssit
pj
Puolueohjelmat ja taide – tarkastelussa
taidepolitiikka Kansallisen Kokoomuksen, Suomen
Keskustan ja Suomen Sosiaalidemokraattisen
Puolueen ohjelmissa
kv
Uskomus paremmasta Euroopasta. Identiteetin
rakentaminen Euroopan unionin ulkopolitiikan
diskurssista
pj
Populismimittari. Vuosien 2003, 2007 ja 2011
eduskuntavaalien vaaliohjelmien populistisuuden
arviointi kvantitatiivisella
tekstianalyysimenetelmällä.
Vallanjako EU:n neuvostossa – empiirisessä
pj
tarkastelussa koulutussektori
pj
”The Patient Survived Despite the Treatment” A
study of Finnish health policy and New Public
Management. Case: The Government Resolution
on the Health 2015 public health programme.
pj
Kuntajohtamisen monet haasteet. Johtaminen
kuntien muutoksessa pääkaupunkiseudun
kehyskuntien kunnanjohtajien näkökulmasta.
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston kv
turvallisuusagenda ja sen muutos 1990-2009
Riskiä Turvallistamassa. EU:n ja USA:n
kv
ilmastonmuutosta koskeva turvallisuuspolitiikka
2012 sl
2012 sl
2012 sl
2012 sl
2012 sl
2012 sl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
2013 kl
kv
Kansanmurhan retoriikka – YK:n kieli valitun
politiikan oikeuttajana Ruandan kansanmurhan
yhteydessä 1994.
pj
Machuca, Emilia
Taitavat lobbarit – demokratian airueita vai
kaupustelevaa herraeliittiä? Lobbaus
deliberatiiviselta kannalta Euroopan unionissa
kv
Friman, Aino
Kehitysyhteistyö terrorismin vastaisen sodan
aikakaudella. Tutkimus turvallisuuden ja
kehityksen välisen yhteyden diskurssista
Afganistaniin liittyen
Uotila, Leila
Byrokratian kangistama kriisiviestintä. Viranomais- pj
ja asiantuntijaorganisaatioiden keskinäinen
viestintä A(H1N1) 2009 –panepidemian aikana
pj
Hedemki, Anne-Mari Euroopan unionin rooli globaalissa
ympäristöhallinnossa. Diskurssianalyyttinen
tutkielma toimijuuden ja vallan legitimiteetin
käsityksistä Euroopan komission julkilausumissa
pj
Malo, Pekka
Poikkileikkaus Piraattipuolueeseen – Jäsenten
sosiodemografisen aseman sekä puolueeseen
liittymisen syiden tarkastelua
kv
Lehtovaara, Anna
Infrastruktuurihankkeet Baltian maiden välisen
yhteistyön ja kilpailun ilmentyminä. Tarkastelussa
Baltian maiden yhteistyö
Suhonen, Johanna
Sukupuolittunut siviilikriisinhallinta. Suomalaisten kv
siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden kokemuksia
EU-operaatiosta
kv
Sinkkonen, Ville
The Reactions of the European Union and the
United States to the January 25th, 2011 Revolution
in Egypt: A Comparative Appraisal of Normative
Power
kv
Pöntiskoski, Thomas Miten kapitalismi nähdään eurokriisin aikana?
Esimerkkitapauksena sanomalehtien uutisointi
institutionaalisista sijoittajista
Heinimaa, Riina
Bulgarialaisten ja romanialaisten
kv
demokratiatyytyväisyys vuosina 1992-2011
pj
Koskenkangas, Hanna Euroopan unionin humanitaarisen avun
institutionaalinen asema Lissabonin sopimuksen
jälkeen
Karanko, Riikka
Yhdysvaltain ilmastopoliittinen asenne ja YK:n
kv
ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
Ronkainen, Laura
Fragile Femininities, Violent Masculinities? Gender kv
in the reintegration of Maoist ex-combatants in
Nepal
kv
Korpela, Satu
Keskeiset diskurssit ja moraalinen vastuullisuus
pakotteiden asettamisen hetkellä –
Diskurssianalyyttinen tutkielma Yhdistyneiden
kansakuntien turvallisuusneuvoston
pakotekeskusteluista Iranin ydinkriisin yhteydessä
Wördman, Eeli
2013 sl
Karppinen, Riikka
2013 sl
Peltola, Mari
2013 sl
Uusitupa, Ville
2013 sl
Laitinen, Elias
2013 sl
2013 sl
Niemi, Sarita
Lammassaari, Jussi
2014 kl
Nyström, Tomi
2014 kl
2014 kl
Lainkari, Jarkko
Nygård, Annika
2014 kl
Winter, Lasse
2014 kl
Merivuori, Tuulia
2014 kl
Pönni, Sanna
2014 kl
Husso, Tiina
2014 kl
Hokkanen, Eero
2014 kl
Lahti, Aleksi
2014 kl
Saario, Jannika
2014 kl
Mustaniemi, Emmi
Kansanedustajien kampanjarahoitus
pj
eduskuntavaaleissa 2003-2011
Japanin energiapolitiikan muutos ennen ja jälkeen pj
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden
Muistiin poltettu – Syyskuun 11. päivän 2001
kv
terrori-iskut Barack Obaman retoriikassa
Kunnallisten kansanäänestysten puolustaminen ja pj
vastustaminen Turun kaupunginvaltuustossa 2000luvulla
Satavuotisen konfliktin monet kasvot
kv
Vanhat kuntarajat ja voimistuva
pj
kotikuntaidentiteetti kuntaliitosvaaleissa
kv
Rationaalisen valinnan teoria ja historialliset
analogiat ulkopoliittisen päätöksenteon selittäjinä:
Analyysi USA:n päätöksenteosta Bosnian sodassa
1992-1995 sekä Kosovon kriisissä 1998-1999
Venäjän ulkopolitiikka Latinalaisessa Amerikassa kv
Laajakaista kaikille. Valtion vastuuta vai
pj
teleyritysten yhteiskuntavastuuta?
Jytkystä kuntalötköön – vaaliekonominen
pj
tarkastelu perussuomalaisten vaalimenestyksestä
eduskuntavaaleissa 2011 ja kunnallisvaaleissa 2012
pj
Asiantuntijoiden näkemys keskuskaupungin
vahvistumisen todennäköisyydestä ja sen
mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomen liiton
tulevaisuuteen
kv
Katastrofien ehkäisy: yksi ongelma, neljä
instituutiota. Työnjaolla tehokkaaseen katastrofien
ehkäisyyn
kv
Valinnat, määritelmät ja tulkinnat Euroopan
unionin tilasta. Kehysanalyysi Euroopan
parlamentin rahoituskehyskeskusteluista vuosina
1999, 2005 ja 2012
kv
Arktisia aikeita vai todellisia toimia? Vertaileva
tutkimus Suomen ja Norjan arktisista poliitikoista
2010-2013
Terveyslainsäädännön uudistamisen policy-prosessi pj
Suomessa 2000-luvulla. Yksityisten
lääkäriyritysten osallistuminen lainsäädännön
uudistamiseen
Suomen EU-politiikan kannanmuodostus.
kv
Instituutiot ja retoriikka
Euroopan unionin Kiinan kauppapolitiikan
kv
tarkastelu - kohti kaupan vapauttamista?
2014 kl
Räihä Annika
2014 sl
Jaakkola, Päivi
2014 sl
Niskanen, Matti
2014 sl
2014 sl
Taskinen, Mari
Grönlund, Linda
2014 sl
Vesa, Antti-Jussi
2014 sl
Vainio, Lassi
2015 kl
Liikamaa, Elina
2015 kl
Jokelainen, Piritta
2015 kl
Angelin, Janita
2015 kl
Mäntymäki, Erkki
2015 kl
Teuri, Essi
2015 kl
Laakso, Mikko
2015 kl
Piirola, Erna
2015 kl
Saura, Laura
2015 kl
Lindström, Janne
Siirtolaisuuden globaalia hallintaa.
Maailmanlaajuisen muuttoliike- ja kehitysfoorumin
puhe foucault'laisen hallinnallisuuden kautta
tarkasteltuna
Brittiläisen euroskeptisyyden pitkä linja. Analyysi
konservatiivi- ja työväenpuolueiden johtajien
puoluekokouspuheita 1988 - 2013
Operaatio Serval. Ranskan interventio Maliin –
vastaus terrorismin uhkaan vai humanitaarinen
velvollisuus?
Intressiryhmät Suomen EU-asioiden valmistelussa
Kestävää Pohjolaa rakentamassa. Kohti
ekomodernia pohjoismaista hyvinvointimallia
WTO:n riitojenratkaisuelin maailman
valtapolitiikan heijastajana
Kuntapalveluiden kilpailuttamisen
transaktiokustannukset - Kokemukset ja uusi
julkisjohtaminen suurissa kaupungeissa
"EU:n on oltava solidaarinen" - EU:n
siirtolaispolitiikan ja Lampedusan siirtolaiskriisin
kehystäminen Italiassa arabikeväällä 2011
Intressiryhmien vaikutusvalta koulutuksen
määrällisessä suunnittelussa. Intressiryhmien
edellytykset vaikuttaa koulutuksen
aloittajamäärätavoitteisiin 2000-luvun koulutuksen
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien
lausuntokierroksilla
Haittojen vähentämisen politiikka Suomessa Julkinen mielipide ja politiikan tuotokset 19902009
Kriisit hallinnassa? EU:n siviilikriisihallinnan
ilmiöitä ja ongelmia Brysselistä kentälle
Kansalaisaloite poliittisen agendamuodostuksen
työkaluna Suomessa - kuusi ennakkotapausta
GM-vapaa Eurooppa. EU:n poliittinen
muuntogeeniparadigma: episteemisyyden
rakentuminen ja vaikutus päätöksentekoon
Kommunikatiivinen yhteisymmärrys vai
strateginen kompromissi? Kommunikatiivisen
toiminnan analyysi TSS-sopimuksen
lisäpöytäkirjan neuvotteluprosessissa 2004-2008
Kohdennettu tappaminen. Metodin moraaliset ja
lainmukaiset oikeuttamisperiaatteet sekä sen
pohjalta harjoitettu politiikka
Integraatiotutkimuksen paradigma. Sokeita miehiä
ja elefantteja
kv
kv
kv
kv
kv
kv
pj
pj
pj
pj
kv
pj
kv
kv
kv
kv
2015 kl
Katajamäki, JukkaPekka
2015 kl
Niukko, Pasi
2015 kl
Partanen, Pia-Anna
2015 kl
Lilleberg, Julia
2015 kl
Kivinen, Maiju
2015 kl
Faltersack, Ella
Valikoivasti kerrottua menestystä. Ruandan
kansanmurhan jälkeisen hallinnon virallinen
kertomus ja sen kohtaamat haasteet
Ravitsemusasiantuntemusta kaikilla mausteilla.
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan
deliberatiivisen toiminnan sekä roolin arviointi
toimikausina 2005 - 2014
Leader-toimintatapa maaseudun kehittämisessä
kuntien näkökulmasta
Liberaali rauha instituutioita tukemalla. Analyysi
kansainvälisistä rauhanrakennusoperaatioista
Yhdysvaltalainen ekseptionalismi syyskuun 11.
päivän terrori-iskuja ja terrorismin vastaista sotaa
koskevissa presidentti Bushin ja presidentti
Obaman puheenvuoroissa
Vesi - ympäristökysymyksestä
ihmisoikeuskysymykseksi. Miten veden ja
sanitaation julistaminen ihmisoikeudeksi on
vaikuttanut Suomen kahdenväliseen
kehitysyhteistyöhön
kv
pj
pj
kv
kv
kv