Skibets Navn HPlensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig

Skibets Navn
H
Plensborg!J
København, fra 1873: Nykøbing Sj.
Brig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N B SD
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)
I F l e n s b o r g at' b . T e c n a r a , IDCL. m g
b i l b r . d t . 1 / 1 0 1Q52. Hovedombygget i
Aberdeen i Skotland 1 8 6 8 .
•
På g r a v e l a7^f Eg
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde 8 5 ' 7
Bredde 20 * 9
Dybde
H '4
spejl
Beskrivelse af Forskibet G a l l . m. k r ø l l e
Drægtighed
Jens Peter J u l i u s Stoltenberg,
S ø r e n JeTjpe C h r i s t i a n s e n ,
Niels Nielsen,
Redere:
171,75
tons
B o r g . b r København 3 0 / 5 1 8 6 2
,SI
"" M a r i b o 5'A 1 8 7 ?
iJ
*"
Nykøb. S j . . 2 7 / 5 1870
(30/6 79)
1869: Skibsreder Heinrich Theodor Christiansen, København
T h o m s e n , b e s t . r e d e r , Nykøb. S j . j?
Købm. N.
187'
M
I . —' 5 G. Bentzen,fa. H. Bentzen og co. Nyk^b. ci-i 4<
n
Thomsen eneejer.
N.
1888:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-4
liar.br. dt Københ. 13/7 1865.
Iflg. ejerens erkl. er dette skib på rejse fra Fredericia
til Nykøbing i ballast d. 2/3 1891 strandet ved Liseleje på gr. a. tåge
og strømsætning. Besætningen, 6 mand, reddet i egen båd. Cascov. 20.000
kr. var ikke assureret. Inventaret blev bjerget til rederen, mens vraget
solgtes for 400 kr.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Flensborg"
København
Barkskib
N F P J
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I C a r l s k r o n a , S v e r r i g , 1870 af C.M.
Grøndahl i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Carlskrona 20/8 1870.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Skæg m. k r ø l l e .
Længde:
Bredde:
Dybde:
130'8
25 s 2
14 ? 6
Drægtighed: 385,85 t o n s .
gget på: K r a v e l af eg og f y r .
P e r d i n s h d C h r i s t i a n . P l a e t n e r , b o r g e r b r e v København 5/8 1870.
1880
1870:
Ovnnvt. fører P.Chr. Plaetner, København, der sælger -|- part
til skibsfører Jens G-ert^Lautrup , Kolding.
Bolwig
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-290
Indført fra Sverrig august 1870, købesum 50.000 Ed.sv.rm. ,
told 3/c = 750 Ed. Int.nat. certifik. dt. Carlskrona 18/8 70: 336,33 t
Iflg. gen.dir. skrivelse af l/ll 188l og rederiets anm. er
dette skib på rejse fra Honkong til Tientsin forlist på Table Island
Pescadores, Pormosakanalen d.. 27/8 1881 p.gr.a. forsejling sfe efter
en tyfon. Besætningen, 5 europæere og 8 kinesere og malayer, reddet.
Casco 36.000 kr. fuldt assureret. Ladningen sukker og kinesiske fødevarer, hvis værdi og assurence ikke kendes. Vraget solgt for 400
mexikanske dollar til kinesere og senere tilintetgjort. For de danske
nationalitetsmærkers fjernelse kan konsulen 1 Amoy ikke garantere.
Slettet af reg. 14/12 1881.
T
T
i~i i n
T7-
T »
.r-v \ i r »
gY
Plid
Lynæs p r . F r e d e r i k s v æ r k
galease
kendingssignal-bogstaver:
N P GT
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEningsattestcn)
Bygget i Wiken, S v e r i g e 1892.
af P . Oloseon i f l g b i l b r e v dat
3 1 . maj 1892.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets form: f l a d t
spejl
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g ,
g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l af eg
Hoved-Dimensioner
Længde:
52'8
Bredde:
16 ! 1
6'2
le:
4o,33 t
J . P e t e r s e n af Lynss med b o r g e r b r e v dat Halsnæs-Frederiksværk b i r k s
k o n t o r 1 2 . m a r t s 1891.
2 . j u n i 1892 t i l h ø r e n d e :
P. H. Brammer
købmand
11. juni 1892 sælger Brammer til:
Jørgen Petersen
skipper
Hans Pedersen
"
Brammer er fremtidig best.reder og ejer
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Lynæs
Lynæs
2/6 part
1/5 "
3/6 "
13,281
Indført fra Wiken juni 1892 under navnet Plid. Indførselstolden er ifl;
kvitt. dat
Frederiksværk toldkammer 3- juni 1892 betalt med 18o kr.,
som er 3fQ af købesummen.
navn:
"Flink"
: L i s t e d p r . Svaneke
Læksbåd
gssignal-bogstaver: N M G J,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Svaneke 1874 af J.H.Blem i b d . i f l g .
b i l b r e v d t . Svaneke 22/10 1874.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: i
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn
Hoved-Dimensioner
Længde: 29 * 0
Bredde: 10 * 6
Dybde:
3»7
Drægtighed: 8,37 t o n s
Bygget på: K l i n k af e g .
;
: Hans Christian Kielsen,Listed
Anthon Peter Jensen,Listed pr. Svaneke(28/4 1876)
1874: Pisker,best,reder Hans Christian Nielsen
Pisker Anthon Peter Jensen
Fisker Jacob Peter Nielsen
I 1876 sælger H.C.Hlelsen sin 1/3 til :
Pisker Jens Christian Bech
Pra 1876 nævnes A.P.Jensen som best.reder.
Listed
Listed
Listed
1/3
1/3
l/3
Listed
1/3
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-73
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Anmærkninger: Ifl g. Svaneke toldkammer indberetning af januar 1884 er denne
båd på fiskeri under Christiansø bortebleven natten mellem
4. og 5. december 1883 i en orkan-storm af N. 0. Besætningen
3 nand druknet. Casco af værdi 1950 krB fuldt assureret. I båden var kun ballast og fiskeredskaber.
Slettet af registret 6/3 1884.
ir
* M n
T? r
c
r\ gi
c n f r t n T C H / i f T T C T i T ' T
k
fr
T»
g~Y Y.^ n g^*.
"Flink"
:
Rønne, f r a 1887: Svaneke
Dæksbåd
kendingssignal-bogstaver: H Q H K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Rønne 1876 af B.H.Kofoed i b d .
b i l b r . d t . Rønne I . 9 . I 8 7 6
iflg.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Middelfyldigt
m. g l a t stævn
Bygget på: K l i n k af eg
Hoved-Dimensioner
Længde: 30*4
Bredde: 10 » 6
Dybde:
3f8
Drægtighed:
7,61 tons (7,86)
: Carl Pedersen, Rønne
M.P.Hansen, Svaneke
1876:
Ovnnvt. fører Carl Pedersen, (best. red.)
Pisker Andreas P.Holm,
Bådebygger B.H.Kofoed,
l879: Carl Pedersen eneejer
1887: Ovnnvt. fører M.P.Hansen, Svaneke
Rønne 2/4
1/4
1/4
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-172
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Købesum i I887: 1425 ^r.
Seneste reg. ved ommåling med ændring af drægtighed efter
ombygning I8.9.I893.
Skibets Navn
DELS- OG SØ^ASfSMUSEEl
f»AA KRONBORG
PLIIiK
S Brig, fra 1888 Skonnertbrig. .
> e-.avo
Kbhvn Marsta:
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygningaattestcn)
^ B P J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
i Svaneke 185I.Bilbr.31/5 5I.Ombyg
get i 1868 i Kbhvn af H.P.Brandt I
Rek,br«5/ll 68.Overført til Assens
Dec.I875,her til l888.Ha omrigget
til Skonnertbrig. pfla Kravel af 7^
Dækkenes Antal I
Masternes Antal 2
Agterskibets Form f l a d t S p e j l
79 5
19 7
Dybde
Beskrivelse af Forskibet S a l l i o n m . K r ø l l e
Drægtighed
133.76 l o ^ s
J o h a n S i g i s m u n d H e e r i n g a f Kbhvn.
O t t o P e t e r s e n ( A s s e n s 69)
Albrecht Nielsen(Assens 74).
J.H.A.Høgh a f Assené
Rasmus Boye C h r i s t e n s e n a f M a r s t a l
Gert I v e r s e n af M a r s t a l .
#d&re:
Ooo: P . P . H e e r i n g a f K b h v n , G r o s s e r e r .
1875:Kasmus Petersen,best.H.Købmand,Assens 3/4
Otto Petersen,Skibsfører
do 1/4.
1888:Hasmus Boye Christensen,Skibsfører tKarsta"
?
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 1 • 3°7
Rigsarkiv
Landsarkiv
l^L-ftu
: ^v#,eU.
RONDELS- OG SØFARTSMUSEE1
PÅ KRONBORG
»Flora"
Sønderho - Nykøbing Mors
Galease
kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og hjemsted
H B Q M
( N MP s )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesauesten)
I Sønderho af S.J. Sønnichsen ibd. iflg'
bilbrev dt. Sønderho 4/3 1848.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Længde:
Beskrivelse af forskibet: Alm. gaieon^
bov uden g a l i o n s f i g u r .
Iget på: K r a v e l a f e g .
e:
60'8
16'7
8'4
64,57 tons (63,54)
; Mikkel Johansen Brinch, borgerbrev Ribe 18/3 1853.
Peder Jepsen Aarre,....
"
Varde 27/11 l84l.
M. Christoffersen af Nibe.
Lauritz Thomsen af Nykøbing M.
1870:
1874 :
1848 og endnu 1868:
Ovnnvt. fører Mikkel Johansen Brinch, Sønderho 3/12 med 3 andre
do
do
Peder Jepsen Aarre, Sønderho.
do
do
M. Christoffersen, Nibe 10/20.
Købmand H.E. Sørensen, Nykøbing Mors 5/20, bestyrende reder
samt 4 andre medredere.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-160
Mlr.br. dt. Haderslev 25/3 1858 : 32-| lstr.
Købesum november 1874: 3.000 kr.
Skibet er på rejse fra Skotland til Skive d. 27/11 1880
Indstrandet på Bunken forstrand i Skagens tolddistrikt og derefter aldeles sønderslået. Besætningen reddedes ved hjælp fra kystbeboerne. Årsagen til strandingen anføres at være lækage, foranlediget af grundstødning. Casco assureret for 3.000 kr., lasten,
stenkul, for 1.000 kr.
TVF&^.T «_ nr^ c
TC
"TCTFITT "DA F D
A M B A B T
"Flora"
Ålborg
Skonnertbrig
N
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
{Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
I East-Heaven (Nordamerika)
(Intet bilbrev).
B
>2
Dækkenes antal: 2
æs antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
f l a d t spej4Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg og k v i n d e l i g h e l f i g u r .
Bygget p å : K r a v e l a f e g ( a m r . t r æ s o r t e r )
Længde: 1 0 9 ' 2
25f9
15'0
351,06 tons(327?46)
L339,47) 1338,-411
: Hans Christian Nielsen*, borgerbr. Yarde 6.3.I863
Hans Madsen Koefoed, borgerbr. Ålborg 6.4.1864 (13.9.1877)
Bloch
: 1873 og endnu I876:
Skibsreder Christian Simoni,
Ålborg
1
"A/S
Skonnertbrig
Flora^
Aalb.
, stiftet 13.4.1889, hvis bestyrer
I889
der
har
sit
sæde
i
Ålborg,
består
af nedennvt. aktionærer:
se
Johan Christian Simoni, (best. red.
fa: Chr.Simoni, Ålborg
Viggo Rutzebeck,
Ovnnvt. fører Hans Madsen Koefoed, Ålborg
Jens Peter Ægidiussen, skibsfører, Ålborg
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8 - 1 2 8
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
-Skibet købt i London°£ 1400. Told: 3 pet., 377 Rd. 54 sk
Int.nat.certifikat dt. Det danske Konsulat i London 22.3
1873: 350,66 Reg.tons.
Ommålinger efter ombygninger 1877, 80, 92.
Seneste reg. 21.4.1892.
*-» *~\
1-1 gY -rn 1
T n . r n n n / i ¥ T r i
,
m n
Yr TT* gY. TVT T» gY Ti
gi
Skibets navn: F l o r a
Skibets hjemsted:
Skibets art:
E s k e f j o r d på I s l a n d
jagt
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
L B C I
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Norge, n å r v i d e s i k k e . Ombygget 1868
i S t a v a n g e r af G- Mortensen, i f g l .
b i l b r e v d t . 27 a p r i l 1 8 6 9 .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: p l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn.
Bygget på: k r a v e l af eg og f y r .
Hoved-Dimensioner
Længde: 5 8 ' 5
Bredde: 16 ' 7
Dybde:
6'8
Drægtighed: 4 4 , 0 3 t .
Kendes i k k e .
Ifølge adkomstbevis dt. Seydisfjord 6 okt. 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Eskefjord 12 okt. I883 tilhørende:
Carl D Tulinius
isl. købmand
Eskefjord
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 o ? 3 32
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Stavanger I marts 1882 som købt af Niels Torgesen. Indførselsafgiften betalt ifgl. kvittering dt. Søndermula syssels kontor 2o april
1882 med 3o8 kr.
Da Torgesen ikke var berettiget til at eje dansk skib, er fartøjet ikke
registreret tilhørende ham, men er registreret tilhørende Tulinius i henhold til generaldirektoratets skrivelse af 14/3 84 og landshøvdingens forklaring af 8/2 84.
ifølge indberetning dt. Reykjavik 15 amg. 1889 fra Landshøvdingen over
Island er dette skib forlist og senere ophugget. Certifikatet afleveret.
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet d. 2o/9 89.
O
AM B I P I
C
f\/H
O f% 1? A t> T O TVÆTYT CH7 1 7 T
Ti
fr Tt gY, -vr
TP A
Ti gi
"Elora"
I: København
Hjuldampskib
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N G H K.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Glasgow 1851 af Smith og Rodger
i b d . i f l g . b i l b r e v d t . 22/4 1 8 5 1 .
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Liasklne på l o H.K.
Smith og Rodger, G-lagow.
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 15 5 ' 4
Agterskibets form:Hækbygget m. f l a d t
Bredde: 1 5 ' 9
spejl.
Dybde:
8'0
Beskrivelse af forskibet:Skarp bov,
kvindelig galionsfigur.
Drægtighed: 1 2 9 , 5 3 t o n s
Bygget på: K l i n k af j e r n .
Førere: J e n s Hansen, b o r g e r b r e v d t . København 7/4 1868.
;1867 og endnu 1 8 7 1 : "Det Eorenede D a m p s k i b s - S e l s k a b " s t i f t e t
11/12 1 8 6 6 . B e s t y r e l s e n med sæde I København b e s t å r af:
G-rosserer, e t a t s r å d C.A.Broberg
København
G r o s s e r e r , e t a t s r å d L.P.Holmblad
København
Overretsprokurator J.L.Simonsen
København
P r e m i e r l ø j t n a n t i s ø v s r n e t C.A.Garde
København
Bankdirektør, e t a t s r å d C.E.Tietgen
København
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-52
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Indført fra England 1851. Indførselstolden betalt i København iflg. kvittering dt. 7/5 1851.
Klr.br. dt. Ålborg 27/4 1861: 34i Lstr.
Iflg. rederiets anm. dt. 2l/2 1872 er dette skib solgt til
England.
Rederiet får herefter en bøde på 5 Rd. for ikke at have afleveret certifikatet.
Slettet af registret 22/2 1872.
'" "^*-
HTAXmi^f
«_ f \ f l
<ZObT
T C
' T T CTT T7 T
T> Å
jrTtf^T\T:ryr\Trigi
'Flora1'
Svendborg
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
På Thurø 1S75 a f P . T r o e n s e g a a r d
b i l b r e v d t . Thurø 1/8 1 8 7 5 -
li K L B
Iflg.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. h a l v rundt s p e j l .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e .
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
Hoved-Dimensioner
Længde:
32'4
Bredde:
19 f 5
Dybde:
9r 2
Drægtighed: 1 1 1 , 4 9 t o n s
(107,40),
(107,34)
C M * Andreasen, borgerbrev Sunds-Gudme herred 15/1 1873.
!t
,T
I. Andreasens
"
"
3Q/10 1879 (11/2 85)
T.S* Andreasen,
"
"
"
"
1/11 1884 (16/1 89)
1 P.
73
Ovnnvt. fører C M . Andreasen, Thurø 2/12.
!!
Gårdejer
R.J. Pedersen,
3/12, bestyrende reder.
Skibsreder
R. Andreasen,
"
4/12.
do
M. Jørgensen,
"
3/12.
1335: C M . Andreasen's 2/12 til ovnnvt. fører L. Andreasen, Thurø.
M. Jørgensen er nu bestyrende reder.
1390: R. Andreasen*s 4/12 til hans enke, Maren Christine, f. Jørgensen.
K. Jørgensen1s 3/12 til hans enke, Marie, f. Nielsen, der nu
er bestyrende reder.
1891 : R.J. Petersen sælger 3/24 til gårdejer J.A. Petersen, Thurø.
1892: R.J. Petersen's resterende 3/24 til hans enke. Sidseline Petersen.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-25
Mindre ombygninger i 1877 og 1885.
Seneste certificat udstedt 17/2 1885
n
* M B r T
o
r\g~*
c
17 A T> T C" %i • T C P 1 C T
T>
fr Ti if~k TVT
. Ti .O, Ti gi
"Plora"
Nordby på Panø
Evert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
NETS
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Erter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Vides i k k e .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde:
45'0
Bredde:
9'7
Dybde:
3'2
Beskrivelse af forskibet: M l d d e l f . KU
g l a t stævn.
Drægtiglied: 1 1 , 8 8 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af e g .
A.S. Andersen af Nordby på Panø.
N.P. Jepsen
"
"
"
" (10/3 1879).
1879:
1863 og endnu
Ovnnvt. fører
Skibsreder
Skibstømrer
Ovnnvt. fører
1873:
A.S. Andersen, Nordby
S.P. Clausen,
"
M.H. Lauridsen, "
N.P. Jepsen,
"
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
på Panø 3/8, bestyrende red,
"
" 2/8.
"
" 3/8.
"
" eneejer.
6-131
Mlr.br. dt. Panø 2/11 1863: 4 3/4 lstr.
Iflg. Panø reg.k-ont:ors påtegning af certificatet dt.
12/6 1891 er dette skib ophugget, hvorfor det slettes af reg,
16/7 1891-
rT 1 TWT TTk TO T
Cl
gY gi
/I gY. Tf l
Ti rtn tf TI ir TTT (-1 i n i n i-tn
navn:
"Flora"
:Horsens, fra 1877 Århus, fra 1890 Vejle, fra 1892 Fredericia.
Jagt
:
N H K W.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Hvor og n å r bygget v i d e s i k k e , da i n t e t
"bilbrev haves-
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde: 34'9
Bredde: 11'0
Dybde:
5'8
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Drægtighed: 15*95 t o u s ( l 6 , l 7 )
Bygget p å : Kravel af eg og f y r .
•: F.Laursen,borgerbrev dt. Elbo Brusk & Holmens her.-kontor 5/2 I864.
Johannes Henrik Hansen,borgerbrev dt. Horsens 25/9 1875 (4/4 I876).
JacobbGeorg Schaldann,borgerbrev dt. Århus 13/l 1851 (14/6 1877^.
P.D.Marchussen,borgerbrev dt. Århus 17/3 1876 (27/7 1877).
A.A.Thomsen,Århus,borgerbrev dt. Århus 13/6 I876 ( 1 5 / n 1877).
J.Andersen,Århus,borgerbrev dt. Århuå 29/5 1873 ( 30/6 1879).
R.R.-^ude,borgerbrev dt. Kerteminde 22/4 I84O (5/4 1881).
O.M.Wormstrup,Århus,borgerbrev dt. Århus 8/3 1858 (27/6 188l).
J.Møller Sørensen,Århus,borgerbrev dt. Århus 1/4 187611(30/5 1882).
H.L.Ingvardsen,borgerbrev dt. Århus l/l2 1874H.P.Christ<
•istensen,København, Dorgerorev dt. København lO/lO 18 79~t~28/l 2 1882)
N.A.Kragh,Århus,borgerbrev dt. Århus 10/4 1854 (I8/4 1883).
Rasmus Peter Syrensen,Århus,borgerbrev dt. Århus 10/7 I874 (15/4 I884).
J.J.Jensen,borgerbrev dt. Århus 5/5 1887 (ll/6vl888)
J.F.Rasmussen,Århus,borgerbrev dt. Århus 10/6 1873 (ll/6 1888).
Martin Nielsen,borgerbrev dt. Århus 15/6 1889 (28/6 I889).
C. Johans-en,Vejle,borgerbrev dt. Vejle 28/10 1868 (ll/7 1890).
REDERE: 1872: Skibsfører Christian Andresen Smidt
1876: Sømand Hans Jacob Sørensen
Sætteskipper,best.reder Johannes Hendrik Hansen
1877 : Detailist Rasmus Johansen
Skibsfører,best.reder Alfons A.Thomsen
1890: Skipper Christopher Johansen
Bredballestrand
-dr&^n Bådf øi-ex" 'Hans' Jacob - Anderserr
Hoved-skibsregistrerings-protokol :4- 3 38.
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Formodes bygget i Troense 1841.
Mlr.br. dt. København 24/5 186l: 8,25 Lstr,
Mindre ombygning 1879«
Seneste registrering dt. 28/ll 1892.
TT
A TVT 1~V i n T
C<
gY
gi
ti
gY. TT1 t
Ti
TH C
H/f I f T H
n
m
rn
Horsens
Horsens js
Horsens -g
Århus -g
Århus -lpr. Vejle
Fredreilcia
Skibets Navn " F l o r a "
København
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H C K
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten}
I K o r r k ø b i n g 1354 a f E.TC.Heggblad
i f l g . b i l b r e v d t . F o r r k ^ b i n g s Rådhus 26/8 1854.
På kravel af fyr og eg.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form Hækbygget m.
spejl
Beskrivelse af Forskibet S k a r p b o v 5
on med k r ø l l e .
fladt
Længde 1 0 ? ' 7
Bredde 2 6 ! 7
Dybde
1 5! 0
gallDrægtighed 3 0 4 ? 2 6
tons
Førere: P o u l H a r t m a n n , b o r g e r b r e v d t . København 2 3 / 1 1 1871
1S67 o g e n d n u 1871 :
Grosserer N.Chr. Dyrlund
Mægler E d w , L o r e n t z e n
Hofbager A.Bruun
G-rosserer J.C.Hedemann
Urtekræmmer P r . W . I T i e l s e n
H a n d e l s b o g h o l d e r H o l g e r Topps a r v i n g e r
S k i b s f ø r e r Poul Hartmann
S.Schmidt f ø d t Suhr, enke e f e t e r k a p t . l ø j t n a n t
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Københavm 2 / 1 2
f
'
2/12
»'
2/12
' *
2/12
!
'
1/12
''
1/12
*f
1/12
L.P.Schmidt,
København
1/12
4-250
Anmærkninger Indført fra Sverige 1854. Indførselstold erlagt med 400 Rd.
som er 2/o af købesummen 20000 Rd.
Mlr.br. dr. København 22/4 1854 : 140£ Lstr.
Iflg. skøde dt. København 13/1 1873 er dette skib solgt til
skibsreder H.E.Iørgersen af Holme pr. Tønsberg for 12000 Rd.
Slettet af registret 25/1 1373-
EEl
Skibefs Navn
"Flora"
Bandholm
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver N G- W L.
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattcatcn)
I Newcastle 18^1 af Thomas Brown ibd
iflg. bilbrev dt. Newcastle 5/6 18^1
Ombygget i 1877.
På kravel pf eg.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form Hækbygget m. f l a d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet S k a r p t (Middelfyldig bov),kvindelig galionsfigur.
Hoved-Dimensioner
Længde 7 4 ' 4 ( 7 2 * 9 )
Bredde 1 3 ' 7
le 1 0 ' 2 ( 1 0 * 1 )
96,26 tons
(97*93)
Førere: P.R.Kromann,borgerbrev dt. Maribo 16/10 1371
H.H.Albertsen,borgerbrev dt. Maribo 16/12 1370 (8/4 1375)
M.Møller,Bandholm,borgerbrev dt. København 30/5 1376 (23/4 1877).
Rasmus Hansen Møller,borgerbrev dt. Nykøbing F. 15/° 1876 (3/4 1379)
18^2 og endnu 1871:
Skibsreder L.C.Kromann
1877:
Ovennvt. skibsreder L.C.Kromann
Havnefoged Hans Peter Kromann
Maribo
Maribo 3/4
Bandholm 1/4
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - 2 1 7
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger Mlr.br. dt. Vejle 21/7 1861: 51 Lstr.
1/4 part solgt I april 1877 for 2000 kr.
Iflg. rederens anm. dt. Bandholm 15/9 1882 er dette skib
på rejse fra Hull til Bandholm blevet oversejlet af det
engelsk dampskib mellem Sprogø og Knudshoved d. 24/11 1381
kl. 6i aften, hvorefter skonnerten sank. Besætningen 5 mand red
ded sig over på dampskibet. Casco af værdi 14000 kr. fuldt
assureret. Lasten ca. 1100 tdr. stenkul=150 tons og af værdi
2700 kr. assureret for 1300 kr.
Slettet af registret 20/10 1882.
PÅ KRONBORG
"Flora*
København
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N J C S
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibabyg ni ng sattesten)
I .beer, Hannover, 1858 iflg. bilbrev
dt. Leer 9/9 1858.
På k r a v e l a f e g
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
3
Agterskibets Form
Hækbygget m. f l a d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d , b o v ,
skæg med k r ø l l e .
Førere: E m i l A n t h o n C h r i s t o p h e r B r i n c k e n ,
104 T 4
22'5
13'7
268,48'tons
B o r g . b r . København 2 9 / 3 1870
: 1872:
Phv. s k i b s f ø r e r J . H . Walløe, København.
Positioner:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
-103
Anmærkninger Indført fra Hamborg 1872 under navnet '"Grofinn Knyphausen,p?
af Leer, købesum 16.100 Beo.mark, told 320 Rd. 72 sk.
Mlr.br. dt. Hamborg 10/5 187^: 119 Schiffslæster a 6.000 pund
Iflg. Gen.dir. skr. dt. 13/12 1872 er vraget af dette skib,
der på rejse fra Hørnefors til Newcastle forliste i nærheden af Gø=
teborg, den 2/11 1872 solgt til udlandet, (ingen nærmere oplysnin=
ger). Slettet af reg. \t/2 1872.
HANDELS- OC
PÅ KRONBORG
Skibefs Navn
•"Flora"
Marstal
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
I B T
I
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlagaattesten)
I Troense pr Svendborg af C. R. MølXer
ibd. iflg. bilbr. dt. 10/11 1863
På Kravel af Es
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form Hæk m. f l a d t
Beskrivelse af Forskibet
spejl
Hoved-Dimensioner
Længde 9 ^ ^
Bredde 19 ' 5
Dybde
g t3
Gallionsf igur
(kvindlig)
125,18
tons
Albert Christian Kromann, Sorg.br. Ærøskøbing Sbg 11/4'1365
Peter Knudsen Hansen,
" 10/11 1872 (10/** 7 4)
(9//i 74.)
Førstnævnte
1863 og endnu 1869:
Skibsreder Christian Hansen Kromann, Marstal,i
!!
Ovennvt. fører A. Chr. Kromann,
i
,m
Hans Levin Hansen, Skibsfører,
1/8
H
Gårdmand Chr. Clausen Christiansen,
1/8
,,J
"
Rasmus Hansen
1/8
,a
Skibsf. Albert Chr. Kromann
'
1/8
i+?f+ 1873 sælger ovennvt.C. C. Christiansen sin 1/8 til
Landbruger Mads Hansen Bager, Marstal.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-25
Mlr.br. dt. Svendborg 6/11 1863: 63 Lstr.
Iflg. skrivelser fra Generaldirektoratet 26/1 og 16/-7
1877 er fartøjet forladt i Nordsøen i synkefærdig tilstand,
hvorefter vraget drev i land på den skotske kyst og solgtes
til skibsbygger Allan i Leigt for £ 330.
HANDELS- OG- SØFARTSMUSEET
Plorence
Puglefjord
på F æ r ø e r n e
skonnert
kendingssignal-
K B C J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygrjinesattesten)
Bygget i Cowes 1861 af Eatsey
son . Bilbrev haves ikke.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
1
2
Agterskibets form: h æ k b . / f l .
Beskrivelse af forskibet: g a l l i o n
Bygget p å :
spejl
Længde:
Bredde :
Dybde:
u/figuf-
Drægtighed:
k r a v e l a f eg og a n d e t hk r d t t r æ .
82'4
18f4
11'3
lo7,o9 t
Hans Hansen a f H o l s ø med b o r g e r b r e v d a t T h o r s h a v n 1 . f e b . 1 8 9 2 .
A. Jørgeibisen med b o r g e r b r e v d a t T h o r s h a v n 1 8 . o k t . 1 8 9 2 . .
6 . j ' m l i 1892 t i l h ø r e n d e :
Samuel P e t e r P e t e r s e n
købmand
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Puglefjord
13 9 308
ger:
Indført fra England juni 1892 . Da skibet er bestemt til fiskeri er
ingen tilkøbsafgift erlagt i henhold til lov af 11. marts 1892.
lo-151.
"Plorentlne"5 før 1872: "Helene".
Rødvig,pr Storehedinge„ fra 1832: Paxe.
Skonnert, før 1872: Slup
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibabygnlogsattestcn)
II H R S
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I S v e r r i g 1849? i n t e t b i l b r e v . Ombgt. :
Paxø 1 8 6 6 . Ombgt* og f o r l . I Humlebæk
1872 af R. N i e l s e n .
På k r a v e l a f e g , f y r og b ø g .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form
Spidsgattet
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d , bov
g l a t stævn.
Hoved-Dimensioner
5V6
Længde
Bredde
17'2
Dybde
6*2
Drægtighed
34,96
tons.
Førere: Herman Nielsen Krone, borgerbrev Stevns-Paxe her. 22/2 1367.
Carl Vilhelm Julius Andersen/'
"
"
5/2 1873 (12/2 78).
Peder Carl Sørensen*
"
Sunds-Gudme 17/3 1862 (13/3 78)
Lars Jensen af Paxe,
"- Stevns-Paxe 15/1 1888 (17/1 80?
1377:
1380:
1887:
1862 og endnu 1872:
Ovnnvt«. fører Herman Nielsen Krone, Rødvig.
Gårdejer Rasmus Andersen, Tommestrup, der samme år sælger til
ovnnvt. fører C.V.J. Andersen. Lille Tårnøje pr Storehedinge.
Andersen sælger -| part til ovnnvt. fører Lars Jensen, Lille Tårnøje.
Lars Jensen er nu eneejer.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-6
er Mlr.br. dt- Paxe 17/5 1866: 10-1- Lstr.
Købesum I December 1877: 6*000 kr., 1 Januar
part: 2.200 kr.
Seneste eftermåling dt. 6/12 1832.
BAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
380 for i-
"Flaiten*
Anholt
Læksbåd
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
fEfter Bilbrevet eller Sklbsbygningsnttcatco)
N C S B.
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
A n h o l t 1571 a f J a c o b S t e p h e n s e n og
samtlige øvrige nedennvt. medejere.
Bilbrev d t . Helsingør 24/S 1871.
~P& k l i n k pf f>r OP- f i r r .
Dækkenes Antal 1
Masternes Anta! 1
Agterskibets Form S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet A l m .
Hoved-Dimensioner
Længde 3 1 ! 0
Bredde 1 1 ! 0
Dybde
3'6
bådestc£vn.
Drægtighed
7P06
tons
Førere: Jacob Stephensen, Anholt, søfartsbog dt. 24/4 1863
::
1871s 3 fiskere frn Anholt med hver l/S part: tJacob Stephensen Christen Laursen - L.Christensen - Pexer Sørensen - Anders Hans Carlsen
Henrik Jacobsen - Peter Christensen - Anders Rasmussen.
Hoved-Skibsregistrerings
Rigsarkiv
Landsarkiv
1-16
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
" P o r e n i n g " , f ø r 1875 "Arminius"
: Dragør, f ø r 1875 G-rangemouth
Barkskib
' * > * " * • & *
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
: O
C B.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Uckermunde 1840«,
: 1
Længde: 98! 7
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Hækhygget m. f l a d t
24*6
spejl.
141 9
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t
med skæg.
Drægtighed: 310; 26 tons
: Kravel af e g .
•'• Johan Henrik Klingenberg,Dragør, borgerbrev dt. Amager birk 5/4 1870,
Søren Petersen Pouls,borgerbrev dt. Roskilde 23/1 1861(17/5 1877).
: 1875: Skibsreder,skibsfører Isbrandt Isbrandtsen Schmidt
Dragør
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-259
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra England i juni 1875. Iflg. kvittering dt. Københavns toldkammer 16/6 1875 er tolden erlagt med 658 kr„ 44 øre
som er 3/o af købesummen 1200 £.
Målt 1 England : 297,80 Eg.-tons.
Iflg. rederens anm. dt. København 23/3 1881 er dette skib
solgt til tømmerhandler Robert Williamson af G-rangemouth for
1600 £.
Slettet af registret 23/7 1881.
T T A XT •
T ? T O
gY. gi
C g% T? k Ti TH d
• T d T i ^ n p
to
YT
Ti
<l~\ * T TT> g^
Tt> rf-1
:
Poreningen
Skibets Iijemsted: København
Skibets art: skruedampskib
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N T R L
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet e!ler skibsbygningsattesten)
G-lasgow 1878 af Murdoch Murray, Bilbrev haves ikke.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: s k a r p bov, med
lodret stævn.
Bygget på: klink af jern.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Høj og lavtryksmaskine med 60 nom HK.
Dunsmnir & Pockson, - C-ovan-
Længde: 165 *6
22' 5
11s 6
e:
Drægtighed: 468, 98
C Poulsen med borgerbrev dt. København 24 marts 1874 og attest som dampskibsfører dt. København 14 maj 1881*
H M Melsen med borgerbrev dt- København 17 april 1890 og attest som dampskibsfører dt. København lo okt. 1891*
Ifølge T%ill of Sale" dt- Glasgow 13 maj 1882 og nationalitets og ejendomserklæring dt- København 19 juli 1883 tilhørende:
Aktieselskabet "Dampskibet Poreningen" i København, stiftet d, 16 maj 1882,
hvis bestyrelse der har til sæde i København, består af nedennævnte aktion.
H J Rønne
best. reder, grosserer
København
Julius Andersen
commiteret, skibsreder
"
Ifølge udtog af forhandlingsprotokollen samt nationalitets og ejendomserklæring dt, København den 3 maj 1893 består dette selskabs bestyrelse nu efter
at H J Rønne og Jul. Andersen er afgået ved døden af nedennævnte aktionærer:
Chr- Poulsen
best- reder, skibsfører
København
Jørgen Hoppe
commiteret? grosserer
"
Erklæring I henhold til reg. cirk. nr. 9,2 dt. København lo maj 1893.
Hoved-skibsreg
ings-protokol: l o , 251
Indført fra Glasgow i maj 1882 under navnet "Elgina". Indførselstolden er
ifgl. kvittering dt. Københavns toldkammer 17/5 82 betalt med 3960,68 kr.,
som er 3% af købesummen £ 725o = 132o22,5o kr.
Skibet er forsynet med interims certifikat dt. kgl. danske konsulat i Liverpool 24 maj 1882.
Kbhvn. II 389-
\11M(?T
O
gY. gi
C/KTi* •nTrrii/imniDTn'rr
nn. 2
-er n
*^ -»T •
"Poreningen"
H j e r t ing
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
IR
GD
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Vides ikke s da intet bilbr. haves.
Indført fra Marstal i juli 1877.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
en
spidsgattet
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t m.
g l a t stævn
Bygget p å : k l i n k a f eg og f y r .
Førere:
Hoved-Dimensioner
Længde:
28 ! 8
Bredde:
10 '1
Dybde:
4!0
Drægtigbed:
7?70 tons
Anders Peder N i e l s e n af H j e r t i n g
F i s k e r Anders Peder N i e l s e n ,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Hjerting
8-389
I n d f ø r t f r a M a r s t a l i j u l i 1877* I n d f ø r s e l s t o l d e n e r i f l g . kvit t e r i n g d a t . H j e r t i n g T o l d j o n t r o l s t e d den 1 7 . j u l i 1877 b e t a l t med 24 k r . ,
som e r 3 p e t . a f købesummen 200 Spd. = 800 k r .
I f ø l g e E s b j e r g R e g i s t r e r i n g s Kontors i n d b . a f 14-12-1882 e r d e t t e skib
e f t e r e j e r e n s andragende d a t . H j e r t i n g 30-11-1882 o v e r f ø r t t i l E s b j e r g
r e g i s t e r a f d l . I I , no. 19.
U d s l e t t e t som o v e r f ø r t t i l a f d l . I I , bind I I , 183 den 1 6 - 1 2 - 1 8 8 2 .
M A M F I F T G_ iTk (f2 C Ok 1? k X> T C \/t J ; C 1? 1? T
if\ XT ID1 iTts TO gi
navn:
"Poreningen"
: Årsdale, fra 1889 Nexø
Dæksbåd
ignal-bogstaver: 3 M D G-.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Svpneke 1874 af A.M.Hansen I b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Svaneke 14/9 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: G l a t stævn
Hoved-Dimensioner
Længde: 28 ? 6
Bredde: I 0 f 8 (10*6)
Dybde: 3 r 4
Drægtighed: 7 ^ 7 t o n s
Bygget på: Klink af e s .
Førere: C h r i s t i a n P e d e r s e n K j æ r , Å r s d a l e p r . Svaneke
K.C.Køller,Nexø
:1874: Pisker,best.reder Christian Pedersen Kjær
Pisker Hans Peter Bager
Kvasefører Ole Hsnsen Nielsen
Kvasefører Hans Peter Clausen
Sømand Claus Hansen Clausen
1877: Pisker,best.reder Christian Pedersen Kjær
Pisker H P H S Peter Munk
Pisker Jacob Peter Munk
1889^ Pisker,best.reder Jens Madsen
Pisker K.C.Køller
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Årsdale
Nexø
Nexø
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
l/3
1/3
1/3
1/2
1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-41
igsarkiv:
: Købesum i 1889 = 1500 kr.
Seneste registrering dt. 12/9 1892 efter mindre forandring,
•MTUT7TO
g~\ gi
O A T 7 t
'nrrC'liff7CiT?T?'T
Y> J
T7" T» gY »T T* gY. T> *"i
navn:
" P o r e n i n g e n " , f ø r 1866 "Kukfør
:
Nexø
Jagtgalease
: N M L I.
Hvor og når bygget
^mesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninesattesten)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og
Bygget i Softemola i Pinland 1859 af
E.Castegren iflg. bilbrev dt. Nystad
Rådhus 23/11 1863. Omb. i Nexø 1867
af J.H.Brpndt iflg. rek.-br. dt. Ne^ø 2/10-67
Dækkenes antal : l
Masternes antal: 2
Længde: 56 *1
Agterskibets form: P l a t g a t t . e t .
15'4
e: 7»7
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
• 46,17 t o n s
Bygget på: Kravel af f y r og eg.
: A . P . C a s p e r s e n , N e x ø . b o r g e r b r e v d t . Nexø 9 / 1 1861
1875:
Skipper,best.reder Å.P.Caspersen
Nexø 3/8
Stenhuggermester P.Sode
Nexø 2/8
Stenhugger Hans Jensens enke Marie Elisabeth Jensen,født Caspersen
Nexø 2/8
Købmand H.S.Munch:
Nexø 1/8
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-140,
Rigsarkiv:
:
Oprindelig bygget som jagt I Pinland. Indført i april 1866.
Tolden er iflg. kvittering dt. København 5/4 1866 erlagt med
60 Rd. som er 3/o af købesummen 2000 Rd.
Mlr.br. dt. København 4/4 1866: 25-J- istr.
Iflg. Nexø reg.kontors indb. af 8/5 1883 er dette skib solgt
til skibsfører Prank Gustaf af' Carlshamm for 1100 kr.
Slettet af registret I8/5 1883.
•n.T TPk i n T
ri
^~v gi
(i g->l TO t T » r m n n .
• T t i T571 Y7\
YT Ti
g~\ Y.J Ti gY Ti rf-1
'Poreningen"
Odense
Skonnertbrig
N K Q G
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssaitesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Yed Odense k a n a l b a s s i n 1873 af E. Knu i sen i f l g . b i l b r e v d t . Odense 11/9 187 5.
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde:
87'2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde:
19'7
spejl.
Dybde:
9'6
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
krølle.
Drægtighed: 122,31 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af e g .
Knud Madsen af Stege, borgerbrev Lunde-Skam herred 19/9 1871
Redere: 1873:
A/S "Odense Skibsfartsselskab", stiftet 12/6 1873, hvis bestyrelse med sæde i Odense er: Skibsreder H.T. Helweg, købmand W.A. Maegaard, do P.H. Petersen, alle Odense, sognefoged J.Chr. Olsen,
Ihorup på X'yn, sognerådsform. Klaus Berntsen, Høiby på Pyn, og
med C.Th. Ipsen, Odense, som forretningsfører.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-76
Iflg. Cen.dir. skrivelse af 28/12 1877 samt rederiets anm.
dt Odense 16/3 1878 er dette skib på rejse fra Porsgrund til
Dunbar med trælast, kæntret I Nordsøen d. 27/11 1877, hvorved
kaptajnen, styrmanden og skibsdrengen druknede, medens de resterende 2 mand af besætningen blev bjerget af briggen "Sceptre",
kapt. Boys af Sunderland, der landsatte dem i Sunderland. Skibet
er senede i kæntret tilstand inddrevet ved Stadt i Norge," hvor
det er solgt som vrag. Casco assureret for 32.000 kr. Om ladningens værdi, bjergning eller assurence vides intet. Skibspapirerne fandtes ikke i vraget. Slettet af reg. 25/3 1878.
TT
A \TT*TP¥
C
gY gi
C? g% T? A Ti HT1 O Tt <ff f T O TO t n TP
Ti
YT T\ gY Y.T Ti gY TT» gi
Poreningen
Skibets hjemsted:
Nexø
dæksbåd
N D GY
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Bygget i Sverrig. Når og af hvem vides ikke.
Bilbrev haves ikke. Indført fra Sverrig maj
I89I under navnet "Poreningen".
1
1
spidsgattet
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Asterskibets form:
Beskrivelse af forskibet:
Bysget på:
J.
middelfyldigt,
g l a t stævn
k l i n k a f eg og f y r
C. K r u s e a f
30'3
11'2
4.'4
8,24
t
Nexø.
2 6 . maj I 8 9 I
J . G. K r u s e
Læng(
tilhørende:
handelsagent
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Nexø
13,170
Inaførselstolden er iflg. kvitt. dat Nexø toldkammer 26. maj I89I
betalt med 9 kr. , som er 3"f° a ^ købesummen,
Yed erkl. dat Nexø 26/5-91 h.ar købmand J. Kruse påtaget sig forpl
efter reg. cirkl. nr. 5 for J. C. Kruse.
Overført til nyt register bind II, fol. 96 d. 3/6-96.
"Foreningen"
Købenbavn
Barkskib
N K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og bjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Malmø I 8 6 5 a f J . B o n n e s e n i b d .
i l b r e v d t . Malmø 2 9 / 7 1 8 6 5 .
Dækkenes antal:
i
Masternes antal:
3
iflg*
Hoved-Dimensioner
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
kvindelig galionsfigur.
Bygget p å : K r a v e l a f e g og f y r .
Lorentz Larsen Bay,
J.C. Hamborg,
1875:
I876:
1880:
Længde:
107'8
Bredde:
2 3'4
Dybde:
12'2
Drægtighed:
235,^8
tons.
»orgerbrev Kalundborg 17/5 I852.
»enkavn
1/4 1879 (3/6 79)
1865 og endnu 1873: A/S "Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873"
stiftet 9/1 1873» hvis bestyrelse med sæde i København er:
Gross. F.W. Kiørboe forretningsfører, geheimeråd A. Skrike,
skibsr. F. Stage og gross. E. Friis, alle København.
Bestyrelsen udvides med etatsråd M. Levy, Købenbavn.
Gross. E. Friis afløses af konsul F. Wolff,
"
A. Skrike og M. Levy afløses af etatsr. S.- Linnemann og ors.
R. Strøm.
Selskabet opløses, og til likvidationskommite er valgt:
Skibsreder Tiis. Sonne, overretsprokurator H.F. Møller og fhv.
overauditør J. Skrike.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-163
feM: Indført som nybygget fra Sverrig 1865, told 574 Rd. 47 sk.,
som udgør 3$ af købesummen (ikke opgivet). Mlr.br. dt. Korsør
25/6 1866: 111 lstr.
Iflg. likvidationskommiteens anm. dt. 7/9 1880 er dette skil
solgt til O.E. Hallberg af Lanolin i Sverrig for 14.000 kr, hvorefter det slettes af reg. 8/9 1880.
TT J. \ 7 T \ "P ¥ O
g~\ gi
OrtlP 1 TirrCi1«*¥TOinwnn
YY 2
t r ^ i / M M t > /-v lm y-i
"Poreningen nr. 3 2 7"
Gilleleje pr. Helsingør
Halvdæksbåd
: N ¥ L
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten)
Intet
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
bilbrev.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: G l a t
stævn.
Hoved-Dimensioner
Længde: 29 s 8
Bredde:
10 ? 2
Dybde:
3'4
Drægtighed: 6,62 t o n s .
Bygget på: K}.ink af e g .
Lars Nielsen, Gilleleje, borgerbr. (søfartsbog) I3.3.I863
1870:
Ovnnvt. fører Lars Nielsen, Gilleleje
Bådfører Niels Christiansen,
-
1/2
1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-260
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Skibet indført fra Sverige 1844s (ingen paparer)
Mlr.br. dt. Købennavn 26.lO.l867: 6,62 tons.
Seneste reg. I9.9.I870.
TOT A XT Tfe T?
g~% gi
C A t T t T l T C ^ f i n C W P T
Ti i
Tr Ti gY Ti.-! TY gY YY gi
"Forglemmigei'
Marstal
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
H B G V
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
I Cappeln 1837 af bygm. J. Steen iflg1
bilbrev dt. Cappeln 17/9 1837.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: l
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Alm.
;get p å :
Kravel af
Længde
Bredde:
46' 9
l4»4
e:
7*2
jagtbov.
36,29 tons
eg.
Jørgen R. Hansen, borgerbrev Ærøskøbing 3/3 I865.
1867:
Ovnnvt. fører Jørgen R. Hansen, Kragnæs 2/4.
Skibsfører
Hans N. Hansen,
Ommel
l/k.
Boelsmand
Erik Hansen,
"
1/4.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
1-59
inger: Førte tidligere navnet "Vergistmeinnicht"
iMlr.br. dt. København 23/11 1857: 19 lstr.
Iflg. skrivelse dt. Marstal 18/12 1871 er dette skib iflg.
skipperens anm. strandet d. 2/l0 s.å. i nærheden af Rxxhøfde på den
preussiske kyst.
T T * ivr TT» "17 T o
<r* gi
Drtiri A n|T|ciii/r¥TC',f7T?nr
T* 2
fr Tt SY T±T YY gY YY gi
'Porsøget"
København
Brig
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
N
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninesattesten)
T
I Grohn p r Bremen 1863 a f ~ . Augene:
i f l g . b i l b r e v d t . l e s van (amt Blument h a i ) 5/6 1863Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. h a l v
rundt spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
skæg og k r ø l l e
Bygget p å : K r a v e l a f eg.
P e t e r Andreas D i s s i n g ,
e:
101'0
22!?
12*7
260,90
tons.
b o r g e r b r e v København 1 6 / 5 1S72
1872 og endnm 1 8 7 3 :
e t a t s r å d , g r o s s . J . P . Carøe
Ovnnvt. f ø r e r P.A. " i s s i n ^ ,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Længde:
København
bestyrende
reder,
ti
6-22
Landsarkiv:
Indført fra Bremen december 1869 under navnet "Finke senior'
købesum 10.000 guldthaler, told (3 f°) 440 Rd. 87 sk. Int.nat. .certificat dt. konsulatet i Bremen 10/11 1869: 245 reg.tons.
Iflg. rederens anm. dt. 29/3 1S76 er dette skib solgt til
hr C. Andersen af Strømstad for 26.000 kr«., hvorfor det slettes
af reg. 11/4 1876.
"Forsøget"
Ærøskøbing
Dæksbåd
H K SC
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
E f t e r opgivende bygget i Fåborg 1843
af E. Dyreborg i f l g . b i l b r . d t 20/6
1843 (bortkommet).
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde:
28'5
Bredde:
9'7
Dybde:
3'7
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
g l a t stævn.
Drægtighed:
Bygget på: K l i n k af eg og f y r .
Førere: Peder Rasmussen af Ærøskøbing.
5 ? 9 8 t ons .
1853 og endnu 1873:
Ovnnvt. fører Peder Rasmussen? Ærøskøbing.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-105
Indtil 1853 tilhørte båden krydstoldvæsenet.
Mlr.br. dt. Ærøskøbing 20/10 1863: 2 3/4 lstr.
Iflg. Marstal reg.kontors påtegning af det afleverede certificat dt. 9/10 1886 er denne båd ophugget, hvorfor den slettes
af reg. 12/10 1886.
A TVT T~k TT71 T
O
gY, gi
C g%. T?
i
TP O 1* *" T T Cl T71 •»C TH
-HTl!
TT TTt. lT~*. T*T TO *-» Ir* lT-i
"Forsøget"
Århus
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
I I Q P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskintabnkantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssaltesten)
Ombygget i Norge i f l g . r e k n s t r . b r .
Tønsberg 15/8 1867.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: F l a d t
dt.
Hoved-Dimensioner
Længde:
38 '0
Bredde:
14'2
Dybde:
5fl
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Bygget på: Kravel af eg og f y r .
H. Johansen,
borgerbrev
Jacob Georg Scholdan, ,"
;
Morten Rasmussen,
Niels Jørgensen...
"
Ole Madsen,
"
Drægtighed:
Århus
18,23 t o n s .
25/1
13/1
København 28/6
Æbeltoft 24/4
Århus
3/5
1870.
1851 ( 7/12
1872 (24/12
1872 ( 3 1 / 3
1876 ( 4/5
74)
74)
75)
76)
1874:
Købmand N.C, Lind, Århus.
1874 (1875):Skibsfører H.J. Jensen's enke, Maren Jensen, Århus.
1876: Sømand Jens Hansen, Århus.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-320
Indført fra Norge maj 1874 under navnet "Forsøget" af Tønsberg, købesum 400 Rd., told 3$ = 12 Rd.
Købesum i august 1874: 700 Rd.
Iflg. gendir. skrivelse af 30/11 1876 og Århus tolds indberetning af 16/12 s.å. er dette skib nå rejse fra Korsør til Århus
med 14.000 stk. mursten, natten til d. 18/11 1876 strandet på
jiinsiedelsborg forstrand (Nordfyn) og blevet vrag. Besætningen, 2
mand, reddet ved egen hjælp, ladningen assureret for 250 kr., casco uassureret. Vragstykker solgt ved auktion for 350 kr., den
bjergede del af lasten, 3-200 mursten, solgt for 63 kr. Slettet
af reg. 13/12 1876.
ATvrrfeinrc r\r^ o r t r * D T C
TT C "C"
T ^ Ti
gY, SY T> g\
Ti
gi
"Forsøget"
: Korsør
Kv^se (jpgt)(dæksbåd)
: N H P W#
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Korsør 1872 sf Å.Petersen iflg.
bilbrev dt. 20/4 1872. Ombygget i
1887 frp fiskekvase til færgefartøj
Dækkenes antal: i
Masternes antal: l
Agterskibets form: R u n d g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn
Længde: 29*1 (29*6)
Bredde: 9 ! 7 ( 1 0 ' 6 )
Dybde:
3 ' 7 ( 4*7)
igget p a : g i i n k m > egeindtømmer og x y r r e k l æ d n l n g .
Førere: Vilhelm Jacobsen
1872: Postdpmpskibsfører S.Veidemann
1882: Restauratør Andreas Jensen
:6,12 tons(6,96)(9,30)
Korsør
Korsør
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4_383
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Anmærkninger:Mindre ombygning i 1879.
Seneste registrering dt. 23/6 1887 p.g.s. ombygning.
"Forsøget"
Hjørring (Lønstrup), fra 1884: Ålborg.
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N D W S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
På Ømosens g r u n d , Norge, 1864 i f l g .
b i l b r e v d t . ø s t e r r i s ø r 16/4 1870.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t med
hønserumpe.
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Hoved-Dimensioner
Længde: 43 T 5
Bredde:
13 : 0
Dybde:
4T4
Drægtighed: 15?26 t o n s .
Bygget på: Klink af f y r og e g .
N.L. Toft af Lønstrup, borgerbrev Hjørring 31/3 1864
Jens Nielsen Andresen,
"
"
20/3 1863
Førnvt H.I. Toft
L.S. Jensen af Løgstør,
Løgstør 15/2 1882
P. Christensen,
1/5 1884
Jens Salvesen Jeppesen,
5/9 1883
Hans Peter Majkjær,
23/2 1839
ors
999
C L . Clausen af Ålborg
1334
1338
1893
1870:
Købmand A.R. Segelcke, Lønstrup.
Ovnnvt. fører L.S. Jensen, Løgstør.
ri
"
H.P. Majkjær, Ålborg.
:1
"
Chr. Larsen Clausen, Hals
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
3-144
Mlr.br. dt. Hjørring 28/9 1864: 5i Lstr.
Mindre ombygning 1893*
Seneste registrering dt. 17/7 1893-
ffAii.TTYTT:T£>
gY gi
r
«
«
* • n r r f i » * T T n i n t r " T i
-n
!
T 7 - TT» *~V A T TT» *""*
( 5/5 74)
9/6 75)
(999
)
(12/5 34)
( 4/6 88)
(23/3 89)
(17/7 93)
"Forsøget"
Frederikshavn, efter sept. 1879 overført til Aalborg.
Slup
kendingssignal-bogstaver: N K F B
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygniogsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Sogne Sogn p r . C h r i s t i a n s a n d ".1861 af
Hårs og Tobias Bentsen i f l g . b i l b r .
dat. Christiansånd 23-3-1861.
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: en
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: Skarpt
Bygget på: m-i-mr a f
ft£;
(Middel^yldigt)
og fyT>
Længde;
Bredde:
Dybde:
36*9 (37'3)
14!8
4'6 ( 5f7)
14?80 ('19,22) tons
Christian Ole Thomsen af Frederikshavn, m. borgerbr. dat. Frederikshavn 10-8-1877
Peter Christian Hansen af Bangsbostrand m. borgerbit. dat. Frederikshavn 13-7-1878 (Frederikshavn m d b . 13-7-1873)
Niels Christian Christensen m. borgerbr. dat. Løgstør 5-8-1879(Frederikshavn indb. 21-8-1879).
1878:
1879:
1877:
Skibsfører Christian Ole Thomsen, Frederikshavn
Skibsfører Éeter Christian Hansen, Frederikshavn (Bangsbostrand)
Skipper N. C. Christensen, Staun pr. Løgstør
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-373
Rigsarkiv:
•: I n d f ø r t f r a C h r i s t i a n s a n d i august 1877- I n d f ø r s e l s t o l d e n
e r i f l g . k v i t t e r i n g d a t . F r e d e r i k s h a v n s Toldk. 10-8-1877 b e t a l t med 48,k r . , som e r 3 p e t . af købesummen 1.600 k r .
F a r t ø j e t v a r f o r s y n e t med m i r . b r . d a t * Skive 23-5-1873? d r . 15,39
tons
Overført fra Frederikshavn til Aalborg efter ejerens begæring ved
,
reg anm. dat. Aalborg 23-9-1879, hvorfor nyt certificat er udstedt.
Ommålt på grund af ombygning iflg. Aalborg målingsbevis af 1-4-1886
Eftermålt 7-10-1859.
'"'Forsøget"
:Ebeltoft, frr 1876 Århus
Læksbåd
N P C L,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I E b e l t o f t 1865 af snedker Jens Jen
sen r f E b e l t o f t . B i l b r e v h^ves ikke Dækkenes antal: i
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Hove d-Øimensi oner
Længde: 28 ? 0
Bredde: 10 f 5
Dybde:
3'2
Beskrivelse af forskibet: G-lpt stævn.
Drægtighed: 5 ^ 3 t o n s
Bygget på: Klink -f eg og f y r .
• Jens Peter Jensen,Ebeltoft.
Ole Madsen,Århus,borgerbrev dt. Århus 3/5 1876
Peter Fillerup Jensen,(19/4 1877).
Olof Christi^nson,Århus
:1375: Bådfører Jens Peter Jensen
Ebeltoft
1876: Sætteskipper Ole Madsen
Århus 1/2
Peter H>nsen
Århus 1/2
Senere i 1876 sælger Peter Hansen sin 1/2-part til medejeren
Ole Madsen, der således er eneejer,
1877: Bådfører Peter Fillerup Jensen.
Senere i 1877 sæler P.P.Jensen båden til
BådføBer Olof Christirmson
Århus
Hoved-skibsregistrerings-protokof: 7^266
igsarkiv:
Mlr.br. dt. Ebeltoft 2/6 1865: 2\ Lstr.
Købesum i juni 1876 = 400 kr.
Købesum i april 1877 = 725 kr.
Købesum i juni 1877 = 400 kr8
Slettet af registret som overført til afdeling II bind II fol
69 d. 10/7 1879,
TfcT T T > 1171 TT
1—t
g^
g-i
t i
gY
i n
t
n
n n
r-HUflrTTTr-iTrTi-s-Ti i n
ir*
¥ r -r* *-* > T i r » IT-K TTR s~i
"Forsøget"
Aalborg, senere Frederikshavn
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
ir s i a
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Skal være bygget i Grimstad, når
vides ikke, da intet bilbr. haves
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
en
hækbygget, m. f l a d t
Længde:
speJftedde:
33s4
12*9
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f p l d i g b b v , m.
g l a t stævn
13*5o ( 1 3 , 6 1 ) t o n s
Bygget på: k r a v e l af f y r og eg
S. Andersen af H a l s m. b o r g e r b r . d a t . Aalborg 1-5-1878
Ole P e d e r s e n af Aalborg m. b o r g e r b r . d a t . Banders. 7-2-1872
(Aalborg i n d b . 1-4-1882)
J e n s P e t e r C h r i s t i a n s e n af Aalborg med b o r g e r b r . d a t . Aalborg
7 - l o - l 8 8 l (Aalborg indb. 2 - l o - l 8 8 2 ) .
P e t e r Chr. Hansin af Aalborg m. b o r g e r b r . d a t . F r e d e r i k s h a v n
13-7-1878 (Aalborg i n d b . 21-5-1885)
Morten N i e l s e n af Hume, m, b o r g e r b r . d a t . Hvetbo H e r r e d s k o n t o r
25-2-1882.
1885:
1885:
1881:
Sømand Jens Peter Christiansen, Hals
Skibsfører Peter Christian Hansen, Aalborg
Slagter Kiels Peter Jensen, best. reder, Frederikshavn
Arbejdsmand Jens Christian Jensen, Frederikshavn
1/2
1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-4o2
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
I henhold til Frederikkhavn reg. kontor skrivelse af 27-121909 er dette fartøj ophugget, og. derfor udslettet af nærv. HovedSkibsregister.
Udslettet 5-2-191o.
I I
* TVT T > T7- T
O
gY g^
ti
gY. TTT-A T r t n p n i l i f l f T r i T n T ^ r T i
7T»
VT T> f~*. H i n y—V
'Forsøget"
Gilleleje
Pæksbåd.
(Helsingør).
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver - 5f D Q K
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygniogsattcstca)
I M ø l l e ( S v e r i g e ) som å b e n b å d .
( I n g e n y d e r l i g e r e o p l y s n i n g e r da
b i l b r . s a v n e s ) Ombygget i G i l l e l e j e
v i n t e r 1870 t i l d æ k s b å d .
På k l i n k a f eg og f y r .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Spidsgattet.
Beskrivelse af Forskibet G l a t
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hoved-Dimensioner
Længde 30 ' 7
Bredde
10'1
Dybde
3 f5
bådestævn.
Drægtigbed
7 ,0 3 t ons .
Julius Andersen, borgerbr. Frederiksborg amt 4-2.1358.
J.Nielsen, Gilleleje (ingen nærmere oplysninger)(3.4.1875.)
Niels Jensen, Gilleleje (15-2.1876.)
: 1369 og endnu 1870:
Ovnnvt. fører Julius Andersen, Gilleleje i
Bådfører David Christensen,
i
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
3- -63
Førtes tidligere som fremmed ejendom under navnet:
"Forsoket" Indførselstolden betalt med 6 Rd,92 sk., som
er 3 pet. af købesummen: 232 Fd. Indført i november 1869
Mlr.br. dt. København 4.7-1867: 3i lstr.
Seneste reg. 19-7-1870.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
'"Fortuna'"'
Sønderho på Fanø, fra 1875: Ålborg, fra 1376: Sønderho
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I S ø n d e r h o på Fanø 1851 a f C h r i s t e n
J e n s e n i b d . i f l g . b i l b r . d t . Sønderho
5/2 1 8 5 1 .
Få k r a v e l af es og f v r
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form F l a d t s p e j l
Beskrivelse af Forskibet S k a r p t , u d e n
gall.figur
N GK J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
""
Hoved-Dimensioner
Længde
64'6
Bredde
18*5
Dybde
3'5
Drægtighed 7 9 , 7 5 t o n s
(80,26)
Førere: j e p Hansen Meinerts, Borsrerbr. Fanø 16/1 1865
(10/6 71)
Bole Petersen,
*
Ålborg 24/6 1840 (???
)
Jens Anthonisen,
™
Ribe
27/10 18??(???
)
1875:
1876:
1851 og endnu 1871:
Skipper Søren Jessen Meinertz, best. reder, Sønderho 12/16
*
Thomas Meinertz,
2/16
"" Hans Hansen Lydom.
1/16
Gårdejer Niels Hansen,
Skylwad
l/l6.
Fuldmægtig Conrad Sophus Borup, Ålborg.
Ovnnvt. fører Jens Anthonisen, der samme år s æ l g e r t i l
A/S '"'Skonnerten Fortuna's Rederi*1, stiftet 1/3 1876 og med følg,
bestyrelse: Ovnnvt. fører J. Anthonisen og skibsreder Jens Niel =
sen Jensen, Sønderho.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-8:
iærkningerMlr.br. d t . Århus 25/3 1361: 37 l s t r .
Købesum i Juni 1875 (handlen foregået i London):£ 235, do i
Februar 1876:7-450 kr og samme måned 8.000 k r .
I f l g . r e d e r i e t s anm. d t . Sønderho 1/2 1880 er dette skib t>å
r e j s e fra Hartlepool t i l Esbjerg med en ladning kul f o r l a d t af be=
sætningen ca. 40 mil øst for Doggerbanken d. 5/12 18.79 p . g r . a . læk,
da mandskabet ikke længere orkede at pumpe. Besætningen, 5 mand, op=
taget af en engelsk f i s k e r og landsat i Hull. Skibet fundet drivende
i søen og indbragt t i l Grimsby, hvor det blev solgt for bjergelønnen,
som kaptainen ikke kunne udrede. Casco a s s u r e r e t for 6.000 k r . Lad=
ningens værdi ca. 1.000 k r . solgt for ca. 900 k r . S l e t t e t af r e g .
som varende f o r l i s t d. 9/2 1880.
"Fortuna" før I876: "Lykkens Prøve"
Thurø pr. Svendborg
Fiskekvase
N Q J D
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I F a l s l e d 1834 af J . H . M ø l l e r i f l g .
b i l b r . d t . F a l s l e d 2 i . l l . l 8 3 4 . Ombygget I856 på Thurø af J . R . P e t e r s e n
i f l g . p å t e g n i n g d t . Thurø 2 . 6 . 1 8 5 6 .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde: 35 ( 0
Bredde:
9f8
Dybde:
5'1
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
m. g l a t stævn
Bygget på: K r a v e l af eg
: P.L.Pedersen,
søfartsbog
Drægtighed:
11,36 t o n s .
6.1.1864
: 1853 og endnu 1876:
F ø r e r e n , Thurø p r . Svendborg
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8 - I 8 3
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Anmærkninger: M l r . b r . d t . København 2 1 . 6 . 1 8 6 6 : 5å~ l s t r .
Seneste reg. H . 9 . 1 8 7 6 .
"Fortuna"
: Nordby på Fanø, fra 1885: Esbjerg
Evert
: N P V
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Speckerhorn 1852 af Marx Lydemann
og Johan S c h r ø d e r i f l g . b i l b r . d t .
Slmshorn 2 9 . 1 2 . 1 8 5 2 .
( B i l b r e v e t bortkommet).
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t "
Hoved-Dimensioner
Længde: 4 4 ' 8
Bredde: 1 0 ! 3
Dybde:
3'5
Drægtighed: 1 3 , 5^ t o n s
Bygget på: K r a v e l af eg
: Peder Danielsen, borgerbr. Fanø Birk 9-2.1872
Morten Nielsen, borgerbr. Skads Herred 28.5-1877
Jacob Hansen Bech, borgerbr Skads Herred 27.2.1878
H.Ø.Nielsen, borgerbr. Yarde 24.7.1880 (28.4.1881)
Vilhelm Petersen, borgerbr. Skads Herred 18.3.1885
: I876:
Ovnnvt. fører Peder Danielsen, Nordby på Fan:
1878-1885: Jacob Hansen Bech, Esbjerg
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
8-71
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Fanø 5.9.1865: 5 lstr.
Iflg. førerens anm. dt. Esbjerg 20.8.1886 er dette skib
ophugget.
Slettet af reg. 6.10.1886
¥T
t
M T V n T
Cl
g~i gi
ti
gY. Yl< å YY HT ti
Ti M T T C~f T^ TTMT'
-n,
ST ir» .r-v TfcT ir» *-v tr>
"Fortuna"
jemsted: M a r s t a l
Jagtgalease
samt kendingssignal-bogstaver: N P V S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Oprindelig bygget i 1818. Ombygget
og forlænget i Cappeln 1868 af L.H.
Rieper iflg. bilbr. dt. Cappeln 12.
9.1868.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
49 ' 0
Længe
13 T 5
7'0
Beskrivelse af forskibet: F y l d i g t med
g l a t stævn
35,36 t o n s
Sget på-: k r a v e l af eg
: Claus H . F r e d e r i k s e n , b o r g e r b r . Hudkøbing 2 . 4 . 1 8 7 0 ( 1 9 . 4 . 1 8 7 6 )
Redere: I 8 7 6 :
S k i b s r e d e r L a r s Henrik Hansen, M a r s t a l
1893: Ovnnvt. f ø r e r C . H . F r e d e r i k s e n , Holnæs, S l e s v i g
Hoved-skibsregistrerings-protokoi:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-69
Skibet indført fra Cappeln i marts 1876. Told: 132 kr,
er 3 pet. af købesummen: 4400 kr.
Mlr.br. dt. Faxe 20.7.1869: 35,36 RT
Seneste reg. 25.3.1893
U
* M T t P T
O
g-}, gi
C r t T A B T C H i
• T O TC 1? Tf
Ti A
fr
r \ TVT Ti g~\ Ti
gi
som
navn:
Fortuna
hjemsted: Horsens
art:
dæksbåd
N T V C
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Horsens 1683 ar A Jørgensen, ifgl
bilbrev dt. Horsens lo sep. 1883.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: hækbygget.
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t .
Længde: 2 5'8
9'4
3'5
e:
5,12 t
Bygget på: k l i n k af eg og f y r .
Å Jørgensen af Horsens.
Jens Christensen af Horsens (Horsens 16/5 87).
Ifølge bilbrev dt. Horsens lo sep. 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Horsens lo sep. 1883 tilh:
A Jørgensen
tømrer
Horsens
Ifølge skøde dt. Horsens 14 maj 1887 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. Horsens 16 maj 1887 tilhørende:
Jens Christensen
sandgraver
Horsens med 1/2 p.
Christian Christensen
sømand
"
" 1/2 "
Hoved-skibsregistrerings-protokoi: }_0 275 .
Landsarkiv:
Ved forklaring dt. Horsens lo/9 83 har skibsfører R Petersen af Horsens påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5, for A Jørgensen.
Overført til fart. fort. bd. I, fol. 275 - d. 18/I0 94.
rr * TVT TV t? ¥ C
g-\ gi
c < a w A TnnpciifirTCimwnn
T» S YT Ti gY-*.T YY g-v YY gi
: Fortuna
I: Isafjord på Island
art: skonnert
L B F H
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsat testen)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Fåborg 1884 af R Møller, ifgl. bilbrev dt. Fåborg 1 maj 1884.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: e l i p t i s k
gde:
5o'2
e:
13 E 7
6!7
spejl.
Beskrivelse af forskibet: s k a r p bov med
krølle.
Bygget på: k r a v e l a f e g .
: 28,2o t
N H Lassen med borgerbrev dt. København 14 marts 1871.
Ifølge bilbrev dt. Fåborg 1 maj I884 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. København 24 april I884 tilhørende:
L A Snarrason
isl. købmand
København og Isafjord
Hoved-skibsregistrerinss-protokoi: l o , 343
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Overført til fart. fortgn. bd. I, fol. 5
MT\1?T O
rtin
C W P A B T O M H T O I i - C T
B 4
F F I A \ T I > A T I r-
"Fortuna"
Løkken, fra 1886: Frederiksbavn
Skonnert
Registrerings-samt kendmgssigaal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
H B N J
( N V T D )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Morrevigen i Norge 1836/37 af H.C.
Holte ibd. iflg. bilbrev dt. Grimstad
25/1 1837.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å :
Galionsfigur:
en k r ø l l e .
K r a v e l a f e g og f y r .
Bredde:
le:
47'8
15'0
7'1
38,69
tons.
M i c h a e l P e d e r s e n a f L ø k k e n , b o r g e r b r e v H j ø r r i n g 2 7 / 1 2 1861
C h r i s t e n P e t e r s e n af Løkken.
C h r i s t e n L a r s e n af København.
C h r i s t e n Ovesen a f T h i s t e d .
Førnvt. Chr. Larsen.
L. Andersen af T h i s t e d .
1879:
1886:
1868:
Købmand Conrad Christensen, Løkken.
do
Michael Mortensen m. f1., Løkken
do
A. Larsen, Uggerby.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-127
Mlr.br. dt. Løkken 7/8 1857: 2l£ lstr
\ m i 7 T
O
A(P
C W C AT » T C l / r i T C W P T
in> J
fr YY gY HT YY gY Tn. si
Skibefs Navn
POKTUIJA
HANDELS- OG i J -V^i f S w U 5 i
PAA J\ftONiiCRG
Jagt
Thurø,Bandholm,Harstal
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
EB?!?
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibflbygnlagsattcstcn)
i Troense I838 af O.H.Larsen ib.
Bilbr.Toense^lS/9 38.
Indtil Maj 183/ hjemmehørende i Sven
indtil April IoQO i Bandholm.„
rsaa Kravel af ER,
Dækkenes Antal I
Masternes Antal I
Agterskibets Form p l a t g a t t e t
45
15
1
i
Beskrivelse af Forskibet f y l d i g Bov,
6
9
8
39- 25 Tons
H,r.Sørensen{Svendb.55)
A.Andersen af Rødby.
H.M.Seier(£rø E.80).
Mads EansenfÆrø H.90).
?.J„Kcch(Ærø H.30).
Iobl og l868:3kibsfører E.P.Sørensen,Thurø.
I887:Skibsf.A.Andersen,Hødby.
l890:Eans Mortensen Seier,Marstal.
Maj iSyOrMads H a n s e n , S > i - o t > e r , M a r s t a l . $*«***- #tø
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
1-374
Mlb.Sbhvn IS/lO ^8: 21 Lstr
Købesum l337:2600 Er.
EET
PÅ KRONBORG
Bavn:
"Fortuna"
I: Vordingborg, fra 1888 Mullerup pr. Korsør
Slup
: K
;s-
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Rønne 1855 i f l g . b i l b r e v d t .
1855, som i k k e h p v e s .
w S.
1/5
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: l
Agterskibets form: K u n d g e t t e t
Beskrivelse af forskibet: G-lpt stævn*
Hoved-Dimensioner
Længde: 29E 2
Bredde: 10 * 6
Dybde: 4*2
Drægtiglied: 8,32 t o n s
Bygget på: Klink pf eg.
• Jens Jensen, Skovhuse
H.Hansen.Mullerup(14/5 1888)
1874 og endnu 1875:
Skibsfører Jens Jensen
1888:
Lods H.Hensen
Skovhuse pr. Vordingborg
Mullerup pr. Korsør
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 - 24 2
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br, dt. Præstø 5/5 1865: 4 Lstr,
Købesum i 1888 = 600 kr.
Seneste registrering dt. 13/6 1888.
ITT l
A.T TN m T
O
ITY gi
Cl gY. T? Å YiTCItt./rYrCIYnYTl'Tn
TT> i
ST T * 1T\ TVT TTS g~\ TO SY
"Portuna"
Vejle
J a g t j f r a 1882 s k o n n e r t
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
H MK P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
I Cappeln 1847 af A . J . S t e e n i b d . ifJLg,
b i l b r e v d t . Cappeln 1847.
Ombygget i V e j l e 1882 f r a j a g t t i l
skonnert ffl
Dækkenes antal: i
Masternes antal: x ( 2)
Agterskibets form: p i s t g a t t e t
Længde: 36!l (49f9)
12*1 (12*4)
te: 6*1 ( 6'0)
Beskrivelse af forskibet: ( M i d d e l ) f y l d i g t
med g l a t stævn.
19,15 tons(28,57).
Bygget på: Kravel af eg.
: Jens Peter Jacobsen,Vinding-land,borgerbrev dt. Elbo m.fl. herreders kontor d„ 23/1 1875.
1875: Sætteskipper Jens Peter Jacobsen
Vinding-Land (pr. Vejle).
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-123
Indført fra Arnis d„ 28/5 1865. Tolden erlagt i Vejle d. 8/6
1Q6* med 18 Rd. som er 3/c af købesummen 600 Ed.
Solgt i januar 1875 for 400 Ed.
Mlr.br. dt. Vejle 3/6 1865: 9,25 Lstr.
Mindre ombygning i 1882.
Seneste registrering dt. 28/9 1882.
fr i \ T n T > T
d
g-\. gi
n « i ? i
TrtTonfirTCTn
YT Ti
gY TkT TT» gY Ti
gi
i:
"Fortuna"
Skibets hjemsted: Stubbekøbing
Skibets art:
Evert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: H M D V.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Vides ikke, da intet bilbrev haves.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P i s t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt
med g l a t stævn.
gget p å : K r a v e l af eg.
Længde: 48 r 0
Bredde: 1 4 ! 8
:
4*8
: 26,30 t o n s
-J.P.Ra mussen,Bogø,borgerbrev dt. Stubbekøbing 20/3 1864.
Knud Jørgensen,Bogø,borgerbrev dt. Stuhbekøbing 16/3 1891(16/3 1891)
1863 og endnu 1874:
Skibsfører J.P.Rasmussen
Bogø,
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-51
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
' Mlr.br. dt. København 17/9 1864: 13/g Lstr.
Iflg. førerens anm. dt. Stubbekøbing 14/6 1892 strandede
skibet natten mellem 13. og 14. oktober 1891 på Nordvestre
Rev ved Vejrø p.g.a. sydlig storm og hård sønden strøm på
rejse fra Malmø til Langøre med 25OO Cb.fod fyrretømmer,
hvoraf 1/3 var dækslast. Skibets værdi var 2500 kr. fuldt a s s u reret. Ladningen var ikke assureret, men blev modtaget af
ejeren på strandingsstedet.Skibet og rigning solgt for
205 kr. Skibet er derefter blevet ophugget.
Slettet af registret 21/3 1892.
\ T R P T
c
n gi
o r%\Y?
TPC » ( T T T C T 7 W T I
ir*
rr
T*.
/"», 1*. T •»-*. y-» r*
s-.
Fortuna
Svendborg
3 mst skonnert
H* D V L
istrerings- samt
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
F r e d e r i k s ø e n p r . Svendborg 1892 af
I . R, Andersen af Svendborg i f l g
b i l b r e v dat 2 8 . m a r t s 1892.
Dækkenes antal:
i
Masternes antal:
5
Agterskibets form: kækbygge t / a f r u n d e t
spejl
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t /
krølle
Bygget på: k r a v e l af e#
Hoved-Dimensioner
Længde:
98'6
Bredde:
21! 2
Dybde:
lo ' 6
Drægtighed: 168,69 t .
C h r i s t e n C h r i s t i a n s e n af Vemmen^s med b o r g e r b r e v dat Svendborg 1 8 . okt
188o
6. april 1892 tilhørende:
P. Christensen
best.reder5 skibsreder
Christen Christiansen
skibsfører
I. Ring Andersen
skibsbygmester
N. Møller
particulier
R. H. Rasmussen
sejlmager
Regina Jeppesen
enkefrue
Peter Chr. Jeppesen
particulier
A. P. Jacobsen
skibsfører
C. Jacobsen
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Intet oplyst.
13,246
Svendborg
4/64 part
Vemmenæs,Tåsinge 25/64
Svendborg
16/64
8/64
5/64
2/64
2/64
Rudkøbing
1/64
København
1/64
"Fortuna"
Skibets hjemsted:
Nordby på Panø
Fiskekuf
N R CP
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Gretsiel 1868/69. Bilbrev haves ikke.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
e^
Hoved-Dimensioner
Længde:
48 1
Bredde:
13 2
Dybde:
5 4
^
TOndgattet
Beskrivelse af forskibet:
fyldigt
Drægtighed:
Bygget på: k r a v e l af eg
29 s 81
•: Jens Nielsen Jessen af Nordby m. borgerbr. dat. by og herredskontoret i Varde 8-2-1858.
1881:
1877:
Skibsfører Jens KNielsen Jessen, best. reder, Nordby på Fanø
Styrmand Rasmus nudsen Jessen, Nordby på Fanø
Jens Nielsen Jessen
eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1/2
1/2
5-351
Indført fra Gretsiel (Hannover) i juni 1877. Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Fanø toldkammer 26-6-1877 betalt med kr.
106,67, åom er 3 pet. af købesummen R. 4.000 = kr. 3555,56.
t M T \ P T" C
r\gi
C A T *
TllTCT\irTTOl?17T
n i
fr Ti gY TKT TY gY. TY gi
" F o r t u n a " , f r a 1890: "Laura"
Rønne, f r a 1890: Stubbekøbing
J a g t , f r a 1884: Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N F TL
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Rekonstrueret i Rønne 1861 af S.P.
Bech ibd. iflg. reknstrbr. dt. Rønne
7/6 1861, Omtaklet til skonnert 1884
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1, s e n e r e 2Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Længde:
Bredde:
le:
32,96 t o n s
Bygget på: Kravel af eg og f y r .
C h r i s t i a n P e t e r Lam, b o r g e r b r e v
Hans Ej ø l l e r af Rønne,
"
Jørgen Peter P i h l ,
"
Jens Jørgen Lerche,
"
Morten Hansen Mortensen, "
Anders Andersen,
"
Michael Thomas Rasmussen, "
49'4
14 5 0
6*8
Rønne
København
Rønne
"
"
"
København
21/9
25/H
1/12
18/2
12/3
17/3
10/9
1854
1848
1871
1845
1878
1876
1889
( 4/7 74).
(28/1 78).
(21/7 79).
(15/10 79)
(11/3 81).
(24/2 90).
1870 og endnu 1871: Ovnnvt. fører Chr.P.
Lam 6/l6, konsularagent
C. Bistrup 4/16, skipper A.L. Holm1s enke, J. Holm 2/16, købmand
C. Hay 1/16, do A.P. Schor 1 1/6 og do J.P. Bistrup 2/16, alle Rønne
1874:
C.P. Lam's 6/16 og J. Holm s 2/l6 til ovnnvt. fører H. Kjøller, ".
1878:
H. Kjøller's 8/16 til ovnnvt. fører J.P. Pihl, Rønne.
1880:
C. Bistrup har nu 4/16, A.P. Schor l/l6, J.P. Bistrup 2/l6, sagf.
H.C.H. Wimmer l/l6 og ovnnvt. fører M. Hansen Mortensen
er bestyrende reder med 8/16, alle af Rønne. J.P. Bistrup1s part overtages
samme år af sømand Jens Peter Møller, Rønne.
1881:
M.H. Mortensen og J.P. Møller sælger til ovnnvt. fører Anders Andersen, Rønne, der nu er bestyrende reder med 10/16.
1887:
H.C.H. Wimmer's l/l6 til A. Andersen, nu 11/16. A.P. Schor's l/l6
til købm. Chr. Peter Bentzen og do Carl Mathias Schor, Rønne.
18_89/9_0_:
A>-^ÅXLdBxaen eneejer, Træn sæl ger til ovnnvt fører M.Th. RaamuÆÆ en,
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-347
f Stubbekøbing.
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Rønne 21/5 1861: 16i lstr.
Købesum februar 1890: 3.680 kr.
Seneste eftermåling dt. 28/3 1890.
"Fortuna"
Marstal, fra 1891: Ærøskøbing.
Skonnert.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N F B J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
På Thurø pr Svendborg 1369/70 af P
Troensegaard ibd. iflg*. bilbrev dt
Thurø 14/5 1870.
På kravel af eg.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form S k a r p t m. f l a d hæk
Beskrivelse af Forskibet S k a r p t m.
Hoved-Dimensioner
Længde
72 ' 5
Bredde
18' 6
Dybde
9' 0
krølle
84,74
tons.
C M . Levinsen5 b orgerbrev Ærøskøbing 11/3 1365.
C H . S . Drejøe,
"
11/7 1879 (13/3 91)
1891 :
1370:
Ovnnvt. fører C M - Levinsen 1/4? skibsfører H.I. Hansen 1/4,
do li. Hansen 1/8, købm. H.I. Frandsen's enke A . C Frandzen 1/4
og sømand L.H. Hansen 1/8, alle Marstal.
Blikkenslager Aug. Rixen bestyrende reder med 1/7, ovnnvt. fører
Chr.H.S. Drejøe 3/7, skibsf. Kiels Hansen Drejøe 1/7, alle Ærøskøbing, og købmand August Drejøe, Nyborg 2/7.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
3-151
Mindre ombygning 1871 •
Seneste eftermåling dt. 26/3 1892
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Portun^"
M^rst^l
Skonnert
O P Q ,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I M p r s t s l 1871-72 af P.Hansen i f l g .
b i l b r e v d t . 11/4 1872.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g p t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde: 5 2*9
Bredde: 1 5 ' !
Dybde:
6f 8
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g
bov, g l a t stævn
Drægtighed: 40,97 t o n s
Bygget på: K r - v e l af eg.
•: Rssmus Clausen Rasmussen,Marstsl,borgerbrev dt. Ærøskøbing 4/4-64.
H?ns Rasmussen Schmidt,MarstPl,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 22/2 1883
(5/3 1883).
1872: Skibsfører Rasmus Clpusen Rasmussen
1883: Skipper Jens Clpusen Schmidt
1889: Skipper Hens Rasmussen Schmidt
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-378
Landsarkiv:
inger: Seneste r e g i s t r e r i n g d t . 27/2 1889.
Marstal
Marstsl
Marstal
1
Fortuna"
Marstal, fra 1533 Samsø
Jagt, fra.1890 galease
fra 1889 Odense, fra 1890 Samsø
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver B G- S
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet dier Sklbiibygoingaattestcn)
I Marstal 1842 af L.J.Bager ibd. iflg,
bilbr. dt. 21/9-42. Omb. og omrigget
til galease 1890 af M.J.J.Øster,Ballen
pr. Samsø iflg. rek.br. dt. Samso 9/6
T lK
^Æ
1890,
1 ^ U 4 ^ S A ^ 1 a f ejf-&
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1 (2 )
Agterskibets F o r m P l a t f r a t t e t
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
iskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hoved-Dimensioner
Længde 37*7 ( 5 0 ' 8 )
Bredde 11*9 ( 1 2 ' 9 )
Dybde
5 ' 6 ( 5 * 5)
Beskrivelse af Forskibet G-l-t stævn
gtighed 1 3 , 1 6 t o n s
(25,67)
Førere:Albert C h r i s t i a n K r o m a n n , M a r s t a l , b o r g e r b r . dt* Ærøskøbing 29/3-65
Peder Pedersen,G-udsgc-remark,borgerbr. d t . ^rø h e r . - k o n t o r 2 5 / 2 - 8 0 ( 1 1 / 3 - 8 0 )
H . T h y g e s e n , B a l l e n p r . S a m s ø „ b o r g e r b r . d t . Samsø b i r k 2 1 / 8 - 7 2 ( 3 1 / 5 1883)
H e n r i k L a r s e n , b o r g e r b r . d t . Samsø b i r k 3 0 / 0 , - 3 5 ( 5 / 1 0 - 8 5 , e n d v . n v t : 1 3 / 2 - 8 7 , 2 7 / 5 J . F . R a s m u s s e n , b o r g e r b r . d t . Århus 1 0 / 6 - 7 3 . ( 2 7 / 5 - 8 6 ) .
88).
Carl C h r i s t i a n Thorvald ? r a n d s e n , b o r g e r b r . d t . Kerteminde 2 3 / 2 - 8 7 ( 8 / 3 - 8 7 ) .
J e n s N i e l s e n S u d e r , M å r u p p r . S a m s ø , b o r g e r b r . d t . Samsø b i r k 9 / 5 - 3 8 ( 1 1 / 5 - 8 3 )
: 1842 og endnu 1 3 7 1 :
S k i b s r e d e r og s k i b s f > r e r A l b e r t C h r i s t i a n Kromann
karstal1
1 8 S 3 : S k i b s f ø r e r H-smus Thygesen
B a l l e n p r . Samsø
1 8 3 8 : S k i b s t ø m r e r Morten J ø r g e n J e n s e n O s t e r
Brundby B a l l e n -g
Skibstømrer Niels ø s t e r
Brundby 3 a i l e n _\
S e n e r e samme å r :
Skipper Henrik Larsen
B a l l e n vr. Samsø
Hoved-Skibsregistrerings
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-17«
Mlr.br. dt. Marstal 11/9 1862: 9 Lstr.
Seneste eftermåling efter ombygning dt. 26/6 1890
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
"Fortuna"
Samsø
Uæksbåd
ILDE
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Dyrehaugen ved Nyborg 1856 af EF»
Hansen i f l g . B i l b r e v d t . Dyrehaugen
7 / 1 1856.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Hove d-DImeøsioner
Længde:
28*0
Bredde:
9f0
Dybde:
3'8
Drægtighed:
7,22 t o n s .
Bygget på:Klink af eg og f y r .
: J.M. Lihme af Pillemark på Samsø.
Rasmus Jensen Lihme, Pillemark
(29/3 1379).
Redere: 1869 og endnu 1874:
Ovnnvt. fører Jens Mortensen Lihme, Pillemark på Samsø, og fra
1879
hans enke, Ane Mette Lihme, Pillemark.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-198
Landsarkiv:
ger: Mlr.br. dt. Samsø 27/1 1364: 3i lstr.
Iflg. Gen.dir. skrivelse af 10/6 1879 og Samsø tolds indberetning af 6/6 s.å. er dette skib d. 31/5 1879 indstrandet t>å Samsø sydvestkyst ved Koldby og blevet totalt vrag. Nærmere ubekendt,
Slettet af reg. 3/7 1879.
TWT TT*» n T
n
*""V SY
IY
SY
T-l 1 Tli
"Fortuna 1
Nakskov
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
N K V L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)
1 Dyrehauge ved Nyborg af R.C. Hansen,
intet bilbrev.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:Middelfyld, m.
g l a t stævn.
Bygget på: Klink af eg og f y r .
Hoved-Dimensioner
Længde: 26'1
Bredde:
8'6
Dybde:
3'2
Drægtigbed:
4,50 tons (4,59)
Christen Andersen af Langø pr Nakskov.
Christen Valdemar Madsen af Langø pr Nakskov. (13/10 1 877
V. Otto af Nakskov (ll/7 1888).
1873-"
Ovnnvt. fører Christen Andersen, Langø pr Nakskov.
11
"
Christen Valdemar Madsen, Nakskov 1/5
Ane Dorthe Thea Madsen
"
1/5
Umyndig Karen Sophie Batilla Madsen,
"
1/5
do
Andrea Johannes Ludvig Madsen,
"
1/5
do
Peder Hvidtfeld Madsen,
'•
1/5
Gårdejer Mads Christensen, Langø, er værge for de 3 sidstnvt
1877:
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
6-141
Landsarkiv:
Anmærkninger: Mindre ombygning 1882.
Seneste certificat udstedt 17/7 lj
TT
1 1*.T TT» YY T
Cl
gY gi
Cl gY YY t
-n T* Cl Ti /* Y T CY Y?i YY <-n - i n , ?
tf— "in, s~*. TtT
" F o r t u n a " , f r a 1883:
"Klara"
A s s e n s , f r a 1883: Rudkøbing.
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og bjemsted
N K TH
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyBninesaltestcn)
I Assens 1873 af Chr. Sørensen ifl,
bilbrev dt 31/10 1873-
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: F l a d t
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
Hoved-Dimensioner
Længde:
49*5
Bredde:
13*2
Dybde:
5'9
spejl
Jagtform.
Drægtighed:
K r a v e l af e g .
28,77 t o n s .
Poul R. Schmit,
borgerbrev Assens
30/8 1855,
Anders Christiansen,
"
"
28/10 1856 (28/6 82 )
Boye Larsen, borgerbr, Langelands herred 19/3 1868 (7/1 83)-
1883
1873:
Ovnnvt. fører Poul R. Schmit, Assens.
"
"
Roye Larsen, Lohals på Langeland.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
6-124
Landsarkiv:
Xflg. den korrespenderende reder C. Jørgensen's anm. dt.
Rudkøbing 30/11 I884 er der intet hørt fra dette skib, siden
det i marts 1883 afsejlede fra Lohals til Østersøen i ballast,
og det antages derfor totalt forlist og besætningen, 2 mand,
omkommet, formentlig er forliset sket d. 9/3 1883- Casco 5.000
kr. uassureret. Slettet af reg. 22/12 1884.
TTTT l
• M TTK 17> T
Cl
gY
gi
Cl g"Y YY
i
Ti
HT Cl Y. X Y T Cl YY TT\ Ti
-n
•KT TT* SY. H.T TTS SY. Tru SY
"Fortuna 1 ", f ø r 1 8 5 0 : "'Fædrenes Minde
Dragør
Skonnert,
f ø r 1850: Galease
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
EF J B H
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I R u d k ø b i n g 1816 a f R . H . M ø l l e r a f T r o e n s e
i f l g . b i l b r . d t . 1 5 / 1 1 8 1 6 . Ombgt. i Edben=
havn af P . J ø r g e n s e n , r e k n s t r . b r . d t . I b h v n
i J u l i 1855På k r a v e l a f e g og f y r
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Længde
Agterskibets Form Hækbygget m. f l a d t
Bredde
spejl
Dybde
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d , b o v ,
gall.fig; krøll
68!4
19'6
10'7
116,94
tons
J e n s J a n s e n J a n s , B o r g . b r . Amager b i r k 1 2 / 5 1 8 7 2 .
Knud Hansen Y a l l ø e , * *
København 2 4 / 6 1844 ( 5 / 5 7 5 ) .
P e t e r Valdemar Y a l l ø e , *
Amager b . 1 6 / 1 0 1875 ( 2 1 / 1 0 75 og
N i e l s N i e l s e n Thomsen, B o r g . b r . R i b e 1 5 / 2 1858 ( 2 5 / 5 1 8 7 7 og 2 5 / 5 80
M
Andreas Bendtsen,
"
Amager b i r k 2 7 / 1 2 1 8 7 2 ( 2 3 / 1 0 7 8 ) .
w
!
ts
H . C . T . Holm,
°
"
2 6 / 1 1871 ( 1 5 / 8 79 o g 1 9 / 9 81
F.V. Møller,
*
'*
K o l d i n g 5 0 / 1 1882 ( 2 4 / 2 8 2 ) .
1872:
Skibsreder C.C. Jans,
Skibsfører J.L. Mørck,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Lragør -jr, bestyrende reder.
1
S'
5-78
Anmærkninger Mlr.br. dt., København 7/2 1861: 61 Lstr.
Iflg. rederens anm. dt. 27/6 1882 er dette skib på rejse fra
København til Bjørneborg uden last d. 9/5 s.å. forladt af besætnin=
gen i nærheden af Gotland, da skibet var sprunget læk. Mandskabet
blev bjerget af en hollandsk bark *rYdo Frederick"". Casco 4.000 kr.
var uassureret.
Slettet af reg. 14/7 1882.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Fortuna""
Randers
Kuf
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygninganttcatcn)
B y g g e t i H o l l a n d 1845* i n t e t
F o r t ø m r e t i København 1 8 7 8 .
IT J T C
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
bilbrev.
På k r a v e l af e s
Dækkenes Antal 1
Masternes Anta] 2
Agterskibets Form Kuf d a n n e t
Hoved-Dimensioner
Længde
55*5
(54*6)
( r u n d g a t t . ) Bredde
13'7
Dybde
5'0
3
Beskrivelse af Forskibet F y l d i g t m. k r ø l l
(kufbygget).
Drægtighed
57,49 t o n s ( 5 6 , 6 1 )
(55,
: B. Christensen,
borgerbrev Randers 19/2 1873.
Chr. Peter Martinus Revsbech, ,m
"m
20/5 1878 (23/5 78)
Søren Peter Nielsen,...
"
7/11 1879 ( 1/9 80)
1878:
1880:
1873:
Konsul J.F.V. Steenberg, Randers
-§-.
u
Købmand B.A. Steenberg,
-_?.
Ovnnvt.
fører
Christian
P.M.
Revsbech,
Kahr pr Randers
m
,r
"
Søren Peter Nielsen, Randers.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-277
Skibet har været indstrandet i .Nyborg tolddistrikt.
Mlr.br. dt. Århus 9/3 1866: 17i Lstr.
Iflg. Gen.dir. skrivelse af 3/l2 1880 og førerens søforklaring i Helsingborg 25/10 s.å. er dette skib på rejse fra Halmstad
til København med 625 10/12 tylt brædder strandet d. 2l/l0 1880
vest for Hallands Waderø og blevet vrag. Besætningen, 2 mand, blev
efter forsøg på redning i egen båd reddet ved hjælp fra land. Iflg.
rederens vurdering var" skibets værdi 1.800 kr., men var uassureret.
(Ingen oplysning om ladningens assurenceforhold). Slettet af reg.
6/12 1880.
EET
PÅ KRONBORG
30165
""Fortuna"
F r e de r i k s h a v n
Fiskekvase,
senere
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Jagt
N C L R
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skib sbygnlng sattea len)
A n t a g e l i g a f j\j. E r i k s e n , F r . h a v n , i b 5U~
i n t e t b i l b r . Omb. i - F r . h a v n 1873 a f V. a^hi
i b d . i f l g . r e k n s t r . b r . d t . 3 0 / 9 1873
På K r a v e l a f E s
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
stævn
Jsmensioner
Længde
40*1 (/!1'6)
Bredde
12»9 ( 1 3 ' 0 )
Dybde
6'6
Drægtighed 2 2 ; 3 4 t o n s
Førere:
Brik Ferdinand Nielsen Briksen,
Jens C h r i s t i a n Johansen,
(23,39)
B o r g . b r . F r e d e r i k s h a v n 1 3 / 3 1869
;l
w
"
21/" 7 1 8 7 1
1 8 6 9 : Ovnnvt f ø r e r B . P . N i e l s e n B r i k s e n , F r e d e r i k s h a v n
lM
1 8 7 3 : Købmand B r i k C h r i s t i a n N i e l s e n ,
1876: E. Chr. N i e l s e n sælger ^ t i l ovnnvt. f ø r e r J . Chr.
J o h a n s e n , og 1885 endnu x , s å de nu e j e r h v e r _?,
B . C h r . N i e l s e n er' b e s t . r e d e r .
1 8 9 2 : O v n n v t . J . Chr J o h a n s e n , F r e d e r i k s h a v n , -J-, b e s t . r e d e r .
P r o p r i e t æ r J . M. R i n g , T e r p , i
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-89
Mlr.br. dt. Frederikshavn 16/3 1859: 11 Lstr.
Sene stå ommåling dt. 18/5 1878.
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
Forældres Minde
Fejø pr. Bandholm
Slup
aver: N W R H
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
S v i n ø r i Norge 1854- af P e d e r Villumsen i f l . b i l b r e v d t . Lyngdals Sorens k r i v e r i 3 1 . o k t o b e r 1854.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
1
Agterskibets form: hækbygget.
Hoved-Dimensioner
Længde: 3 6 ' 3
Bredde:
1 2 ' 7, 13 f 8
Dybde:
4* 7
Beskrivelse af forskibet: s k a r p stævn.
Bygget på:
Drægtighed: 1 5 , 5 3 t . , 16,88
k l i n k af eg og f y r .
t.
.S.P. Øster af Fejø med borgerbrev dt. Samsø Birk 7. august 1882.
Ifl. købskontrakt dt. Svinør 24. april 1888 o, nationalitetsdomserklæring dt. Fredericia 18. september 18« J tilhørende:
M.S.P. Østerr sætteskipper, Fejø.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ejen-
12-285
iger:
Indført fra Svinør i maj 1888 under navnet "Familien", der efter ejerens
begæring er forandret til "Forældres Minde". Indførselstolden er berigtiget ved generalkonsulatet i Christiania med 28 kr 50 øre, som er yf>
af købesummen 950 kr. Fartøjet var forsynet med interims nationalitetscertifikat dt. Vicekonsulatet i Christianssand den 2-5-88 lydende på
ca. 15,26 tons. Overført fra Bandholm reg. afd. II (hovedregisterets
afd. II II 303) med målebrev dt. Frederikshavn 16-5-88 lydende på 15*53
tons. Fuldstændig registreret ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt.
Fredericia 18-9-88.
Ved erklæring dt. Fejø 4-10-88 har R. Friis påtaget sig forpligtelser
efter reg. cirk. no. 5 for M. Øster.
Ommålt ifl. Bandholms målingsbevis dt. 3I-7-89 på grund af ombygning,
hvorefter nyt certifikat er udstedt I-8-89 i stedet for det ældre, som
er afleveret.
Overført til nj fartøjsfortegnelse bd. II, fol. 35 d.en 11-10-95TkT TTV ¥ 1 T
tY
SY. SI
ti
SY. i r i t
TnrmCITi./rYYClYYYYT
YT Yt
gYh " * T Yi
gY
Ti
gY
Skibets navn: " F o r æ l d r e s Minde"
Skibets hjemsted: Ærøskøbing
Skibets art:Skonnert
:3ST C L P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Fredericia 1890 af J. Å. Jacobsen
Bilbrev dat. Fredericia d. 19 august 1890
Dækkenes antal: 1
Masternes antal:2
Agterskibets form:
Platgattet
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l af eg
Længde: 6 7 ' 6
19*1
e: 8*3
: 75*36 t o n s
lu Pil L a u r i t z e n af Ærøskøbing
Borgerbrev d a t . Odense d. 26 s e p . 1884
Ærøskøbing d. 18 august 1890:
Rasmus^Eriksen Svinding
P e t e r ofus l e o d o r L a u r i t s e n
Lauritz peter Lauritzen
P e t e r E r i k s e n Jensen
best. red.,maler
købmand
sk i b s f ø r e r
kammerråd
Ærøskøbing
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13 ? 83
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Overført til nyt skibsregister bind 4 fol 73 å.
I-I0-I896
2/12
2/12
5/12
3/12
part
part
part
part
"Forældrenes minde",
jemsted:
B a l l e n på Samsø,
dæksbåd.
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
33. T.G-.R.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
B - l l e n på Samsø 1882, af M. Øst e r af Samsø, i f l g . bilb«, d t .
B a l l e n på Samsø 9 . 6 . 1 8 8 2 .
Dækkenes antal: E t .
Masternes antal:
En.
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Hoved-Dimensioner
Længde: 28 ! 2 .
Bredde: 1 0 ' 3 .
Dybde:
3*6.
Beskrivelse af forskibet :&lat stævn.
Bygget på:&lin& af
Drægtiglied:
eg og f y r .
Ole Kjeldsen af Nordby på Samsø.
Andreas Petersen.
1882; Styrmand, Ole Kjeldsen,
Hordby på,Samsø,
1890: Ved skøde dt. 23.12.1890, sælger 0. Kjeldsen dette skib til:
Bådfører, Indreas Petersen,
Århus.
1891: Ved skøde dt. Hou, d.31.12.1891. sælger Å. Petersen skibet til:
Styrmand, Anton Sørensen,
Hou.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
111.
Ved r e g anm. d t . Å r h u s 3/2 1891 e r d e t t e f a r t ø j b e g j o r t o v e r f ø r t t i l
Århus, hvorom der g i v e t p å t e g n i n g på c e r t i f i k a t e t .
Ved e r k l æ r i n g d t Århus d . 3 / 2 1891 h a r J B P e t e r s e n p å t a g e t s i g f o r p l i g t e l s e r n e e f t e r Reg.
110 5 . t o r A . P e t e r s e n
O v e r f ø r t t i l Afdl. 2 bind 2b s i d e 2
Horsens som hjemsted
d.24o7.1893,
sr
ir* s~\ Tt-T ir» *-*
T»
SY
"Forældres Minde"
Ærøskøbing, fra 1874: Århus, fra 1884: Ålborg
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygniagsattcstcn)
K D H Q
For Dampskibe:
Maskinernes Antal' og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
På Ulbølle mark, Fyn, 1850 af Fasmus
Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. Stolte'
høj pr Ulbølle mark 1/5 1850.
•J&-kr&y_&L_af e g
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Fladt spæjl
Beskrivelse af Forskibet
Ingen
42'6
14'0
6'7
gall.fig.
ighed
28,93 tons
Førere: Andreas Wissing G-ottlob, Borgerbrev Ærøskøbing
9/3 1852
n
Peter Jørgensen Rising,
"
12/1 1848
J. Andersen,
"
Århus
29/5 187"*
,f
Hans Lønne Ingvardsen,
"
l/l2
1874 (27/3/79)
sl
Niels Christian Nielsen Radoor,
25/5 1880
Redere: 1850 og endnufL869:
Ovnnvt. fører
Andreas Wissing Gottlob, Ærøskøbing.
as
1874:
'"
Peter Jørgensen Rising, Århus.
1881: Skibsfører F.W. Stærk, Århus.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-378
Mlr.br. dt. Korsør 10/7 1860: 15 Lstr.
Købesum April 1874: 1.675 Rd.
Iflg. anm. dt. Århus 12/2 1887 er dette skib på rejse fra
Ægernsund til Gøteborg i November 1886 forladt af besætningen i
Kattegat, da skibet sank under en orkanagtig storm og høj sø.
Besætningen, 2 mand, reddet af en tysk brig. Casco ^.000 kr assu:
reret for 2.40O kr. Ladningen bestod af mursten, hvis værdi og
assurenceforhold ikke kendes. Slettet af reg. 15/2 1887.
"Foussingø"
: Randers, f r a 1883: Sønderho på Fanø
Skonnertbrig
samt kendingssignal-bogstaver: N F C L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Randers 1869-70 af Th.Schønau
i b d . i f l g . b i l b r . d t . Randers 8 . 6 .
1870.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: H a l v r u n d t .
Beskrivelse af forskibet: Galion med
k r ø l l e og v å b e n s k j o l d .
Bygget på: Kravel af e g .
Hoved-Dimensioner
Længde: 88*8
Bredde: 2 0 ' 3
Dybde: 1 0 ' 4
Drægtighed: 155,38 t o n s
Adolph Sigvard S t r a n d , b o r g e r b r . Randers 16.1.1856
C L . S t r a n d , b o r g e r b r . Randers 3 1 . 8 . 1 8 8 1
:: 1870:
A/S "Skonnertbriggen Foussingø," Randers, med bestyrelseen:
Købmand Arved Paulsen, Randers
Ovnnvt. fører A.S.Strand, Randers
1883: A/S "Skonnertbriggen Foussingø," Sønderho, med bestyrelsen:
Skibereder Jens Svendsen, Sønderho.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-168
Iflg. Gen.dir. skrivelse af 23.4.1888 er dette skib på
rejse fra Maracaibo til Falmouth totalt forlist på Mayaguana (Bahama øerne) d. 9.3.1888 på grund af strømsætning. Besætningen, 6 mand, reddet ved at drive iland på vragstykker. Casco:
29500, assureret for 21330 kr. Lasten: ca. 190 tons Bopwood, hvis
værdi og assurance ikke kendes. Såvel skib som last totalt forlist
Slettet af reg. 17.5.1888.
TV
A TVT TTV TT^ TT Cl
gY gi
CY SY YY i
T"k'-|nC<'l»*T-T£-i-ir7i-WT<'-ri
Ti
2
YT TY SY. TkT T» gY T* SY
w
?ox"
Svendborg, fra 1889: Fåborg.
Lugger (Lystfartøj)
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
IT K F H
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Svendborg 1873 af H. Poulsen ifl,
bilbrev dt. 9/6 1873.
TDå
VlinV
af
P g o g 1 fp_T]r
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 3
Agterskibets Form
Spidsgattet.
Beskrivelse af Forskibet
Førere:
1883:
1889:
Længde
Bredde
Dybde
Middel f y l d i g t ,
g l a t stævn.
28 ' 9
8'3
3'3
5 ? 59 t o n s
E . A . Hansen a f S v e n d b o r g .
C a r l Sørensen af F å b o r g .
1873:
Grosserer Theob. Weber, Svendborg.
Læge H. Mølmark, tobaksfabrikant C. Bønnelycke, købmand Poul v.d
Hude og mægler L. v.d. Hude bestyrende reder, alle Svendborg,
hver •_- part.
Ovnnvt. frsrer E.A. Hansen, Svendborg, der samme år sælger til
do
de købmand Carl Sørensen, Fåborg.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-372
ærkninger F a r t ø j e t a n v e n d t t i l b r u g s f a r t ø j i t i d e n 2d/l 1889 t i l ^ 9 / 1 0
s . å . , ( i E . A . H a n s e n s e j e r p e r i o d e ) , købesum i O k t o b e r 1 8 8 9 : '-75 k r
S e n e s t e r e g i s t r e r i n g d t . 2i/n
1889.
HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET
PA KRONBORG
Sk
"Fox"
Sk
København
Sk
Skruedampskib ( 3 / m a s t e t s k o n n e r t )
taver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
N L SM
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Aberdeen, S k o t l a n d , 16/6 1855, i n t e t
bilbrev.
2 maskiner på 15 H/K nom. Aberdeen.
Ny maskine 1886 på 30 H/K nom.
Burmeister & Wain, København.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Længde:
117'0
Agterskibets form: Hækbygget m. r u n d t
21'1
Bredde:
spejl.
Dybde:
11r 2
Beskrivelse af forskibet: Skarpt m. skæg
21r 4
Maskinrum:
"og k r ø l l e .
186,19 tons
Bygget på: Kravel af t e a k og eg.
Førere: Carl Ferdinand Olsen, borgerbrev Stubbekøbing 12/2 1874.
•1893:
1874:
A/S "Kryolith Mine og Handels-Selskabet" i København, stiftet
7/8 1865, hvis direktion med sæde i København er:
Professor Julius Thomsen og grosserer Svend Vilhelm Isberg,
begge København.
S.T. Isberg afløses i bestyrelsen af generalkonsul A.J.L. Holmblad, København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-355
Indført fra London marts 1864, solgt af Joseph Eodney Croskey til handelshuset J.P. Suhr & Søn, København, købesum £ 1.500,
told 433 Rd. 1 mark 2 sk. Mlr.br. dt. København 1/4 1864: 58 Istr,
Solgt af J.P. Suhr & Søn 1874 til ovnnvt. aktieselskab for 13-500
Ed.
Seneste certificat udstedt 21/6 1883 efter ommåling.
\TT\I?T
C
r\ gi
C A T ? *
TITlCllyfTTCT?TiT
Ti i
YT TY gY Ti.1 TY gY r~i gY
'wFox'
Thorshavn (Færøerne)
Slup
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
K BC Q
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gaingsattesten)
I Kingston ved Hull 1844 iflg. Bill of
Sale dt. 20/5 1872.
På kravpl af pg
mes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af Forskibet
Glat stævn.
Længde
48'0
14'8
38,21
:
1875:
1877:
tons
H i i l a s H a r a l d s e n , . . . . . . b o r g e r b r . Thorshavn 24/7 1872.
flS
us
John Jacobsen Joensen,
4/4 187$ ( 6/6 79)
Thomas Zacharias Nicolai Effersøe,
*
8/6 1867 (I4/6 80)
1872:
Daniel Jacob Haraldsen Thorshavn 1/3Peter Christian Haraldsen, w
1/3.
Hans Andreas Djurhuus,
* l/3.
Djurhuus sælger sin 1/3 til D.J. Haraldsen.
D.J. Haraldsen sælger 9/24 af sine 16/24 til:
Sysselmand H.C. Muller, Thorshavn 3/2 Æ.
Landbruger'Peter Mohr, Højvey
3/?4.
Hånd.mand Poul Sivertsens enke, Kronnesand 3/24
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-127
Anmærkninger Indført fra Grimshy Juli 1872, told 190 Ed., ingen oplysning
om købesummen.
Iflg. indberetning fra landsfogden på Færøerne dt. Thorshavn
31/3 1881 er dette skib d. 4/3 s.å. totalt forlist ved Thorshavn.
(Ingen nærmere oplysninger). Slettet af reg. 23/4 1881.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
: '*Fox I I "
: E e g . d i s t r . n r . 1 København
•: Skruedampskib, 3 m a s t e t skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:;^ G D w
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
De forenede oplagspladser og værfter i Kbhvn. 1893 iflg. bilbrev dat
Kbhvn. d. 17/8 1893
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
H ø j - og l a v t r y k s m a s k i n e med 50 nom HK,
250 i n d e . HK. 2 c y l . med diam. = 20"j _ t t
37% s i . 1.= 18"
B & Ws Maskin- og S k i b s b . København
Dækkenes antal: 1 og d e l v i s overdæk
Masternes antal: 3
Agterskibets form: ^ n ^ s v e ^
Beskrivelse af forskibet:middelfyldig
bov, g l a t stævn med k r ø l l e
Bygget p å : k r a v e l af eg, f y r , p i t c h [pine
teak
Længde: 141*0
24*7
e; 14 { 7
410,91 t o n s
Carl Ferdinand Olsen af Kbhvn. med skipperborgerbrev dat. Stubbekøbing
Borgmesterkontor d. 12/2 1874 og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn.
d. 7/6 1878
::
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 17/8 1893 samt nationalitets- og
ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 22/8 1893 tilhørende: A/S "Kryolith
Mine og Handelsselskabet", stiftet d. 7/8 1865, hvis bestyrelse, der
har sit ssde i Kbhvn., består af nedennævnte aktionærer:
H. P". J. Julius Thomsen, dr. med. og phil, professor ved universitetet
København
Julius Holmblad, generalkonsul, grosserer,
do.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:xiv 85/85
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
iger:
Nybygget i Kbhvn. 1893
Målingsbevis dat. Kbhvn. d. 17/8 1893
Peg. anm. dat. Kbhvn. d. 22/8 93
Et ekspl. af selskabets love, erkl. efter reg. cirk. nr. 9>2 samt genpart af 1 ^ktie for hver af direktørerne - best. medl. - er fremlagt
Overført til nyt skibsregister bind 2, fol. 70
Nyt certifikat d. 16/12 05
Ø A X m P T
C
(T\£l
C f% T? A -ir* T
C H I T ! O ¥? T? T> TS X
F H A \ T I ) A ¥ i n
Fram
Isafjord
G-alease
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: L B N
For dampskibe:
inernes antal og hestekraft
nfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet elier skibsbygninssattesten)
Vides ej. Indført fra Mandal i Norg
i september I892.
Dækkenes antal: e t .
Masternes antal: t o .
Agterskibets form: f l a d t
Længde:
Bredde:
spejl.
48 f 4
14'4
6f4
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov; g l a t s t æ v n .
Bvsset oå: kravel af træ.
27,10 tons
Jøn Jønsson.
S.A. Snorrason, købmand, København.
Købekontrakt med påtegnet skøde dat. Isafjord 1. september I892 samt
nationalitets- & ejendomserklæring dat. Isafjord 20. august 1894.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
15-33
Indført fra Mandal i Norge i september I892. Målingsbevis dat. Isafjord
20. juli 1894.
Optaget i fartøjsfortegnelsen 1-9«
U
t MT\1?T C
r\gi
C f f l f l D T O M I T O I T T
¥*£
ITB
A M W A l l i n
'"Francesco & E l e n a '
S t . Thomas
Brig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver M B C 13
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfab rikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
På Werkholm 1866 a f O . L . N o r s t r ø m .
( I n g e n nærmere o p l y s n i n g e r ) .
P å k r a v e l a f e g og
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Fladt spejl
Beskrivelse af Forskibet
:
:
Ingen
fvr
Hoved-Dimensioner
Længde
116 r l
Bredde
24'5
Dybde
11'4
(11'9)
Drægtighed
tons
oplysning
264,^9
Lorentz Thomas Poulsen, Borgerbrev St. Thomas 17/7 1868
1871 og endnu 1872:
Købmand Francisco Costa, 3?/A Costa Hermanos & Co., St. Thomas
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
5-61
Anmærkninger Skibet ankom til St. Thomas 1867 som tysk ejendom under nav=
net ""Treffes'% sank i havnen under en orkan 29/10 s.å. solgt ved auktion
13/11 s.å. og efter endt reparation udklareret under navnet
in
Hayti"". Ved ny auktion 1871 givet nuværende navn.
Mlr.br. dt. St. Thomas ^7/4 1871: 1^8 Lstr.
Iflg. Gen.dir. skrivelse af 7/10 1874 er dette skib i Genua
solgt til udlandet. Slettet af reg. 8/10 1874.
"Fransiska"
Yejle
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibaby gnlngaattcstcn)
I Yejle 1873 af P.H. I l l u m i f l g .
b r e v d t Y e j l e 9 / 6 1.873.
bil-
På k r a v e l a f e g
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibefs Form
Fladt spejl.
Beskrivelse af Forskibet " G l a t
HK? M
Hoved-Dimensioner
Længde
46'9
Bredde
13 5 7
Dybde
5f 5
stævn.
Drægtighed 2 5 * 7 3 t o n s .
S.S.S« Hansen. borgerbrev Yejle 12/2 1869H»P» Jensen,
"
23/5 T891 (25/5 91).
Th. Hansenj
"
Elbo m.fl. herreder 26/1 1892 (28/1 92
Redere: 1873:
Ovnnvt. fører Simon Svenning Severin Hansen? Vejle.
1892:
"
"
Thomas Hansen, Yindingland pr Yejle.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
er
5-375
Seneste registrering dt. 23/1 1892
Skibets navn: F r a n z i s k a
Marstal
: gallase
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver . N Y F M
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesai testen)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og
Kiel l87o/71 af Conradi & Sohn, ifg:
bilbrev dt. Kiel 14 okt. 1871.
Indført fra Kiel i maj 1884.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov med k r æ l l e
Bygget på: k r a v e l af e g .
Hoved-Dimensioner
Længde: 7 3 ' 1
Bredde: 19 [ 2
Dybde:
9'7
Drægtighed: 110, 78 t .
Hans Christen Johansen af Møllevei pr. Biarstal med borgerbrev dt. Ærø
herredskontor 3o sep. 1880.
Ifølge købebrev dt. Puttgarden af Fehmern d. 12 marts 1884 og nationalitets
og ejendomserklæring dt. Horsens 7 juni 1884 tilhørende:
Hans Christen Johansen
skibsfører
Møllevei pr. Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
l o , 359
ger
Indførselstolden er ifgl. generaldirektoratets skrivelse af 12/5 84 indbetalt til finansministeriet med 24o kr, som er 3f° af købesummen Eg 9ooo
Fartøjet var forsynet med interims certifikat dt. kgl. danske konsulat i
Rostock 16/4 84Yed forklaring dt. Marstal 6/6 84 har E C Grube i Marstal påtaget sig
forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5Overført til nyt skibsregister, bind 3, fol. 184. - d. 2o/3 94.
TfcT "ITV T T IT
tY
SYx SY
tY
SYi SY L TT* FTn Cl Ti V •
• r n n m
rn
TT»
irr "ir* SY. H T irs *-*
"Frantz"
Løgstør, fra 1 8 7 7 : Frederikshavn
Skonnertbrig
N B K S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I L ø g s t ø r 1858 a f skbgm. A . C , T o f t e gaard ibd. i f l g . b i l b r e v d t . Løgstør
30/4 1858.
Dækkenes antal:
l
Masternes antal:
z
Agterskibets form:
Fladt
Hoved-Dimensioner
spejl.
Beskrivelse af forskibet: K r ø l l e p å
stævnen.
Bygget p å : K r a v e l a f eg og f y r .
Julitis Andreas Dahm af
Søren Mørck Knudsen,
Jens Thomasen,
1377:
Længde:
80 ' 2
Bredde:
20'0
Dybde:
9%z
Drægtighed:
112,22 tons
(118,13)
stør, (Lemvig 1 8 5 4 ) .
(Nibe
1856).
( "
1868).
Iflg. bilbrev Løgstør, Ålborg:
Ovnnvt. fører Julius Andreas Dahm, Løgstør.
Mægler Niels Christian Aastrup, Frederikshavn
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
1-332
12/5 1858: 6l-_- lstr. Købesum 1877: 8.000 k r .
Iflg. gen.dir. skrivelse 1880 og Frederikshavn told s.å.
er dette skib på rejse fra Frederikshavn til Varberg i ballast d
4/1 s.å. kl 1 eftm. strandet på Bergrefvet mellem Varberg og Morupstånge og blevet vrag. Besætningen reddet. Casco 19.500 kr.
Skibet solgt som vrag og nationalitetsmærkerne udhugget.
o
4 \ T ri; r T o
n r
c g% n? A T> T c? n/nr T C P I T T
T» *
fr in g\ M T» g->. YY gi
""Fraternitas"'
Dragør
Skonnertbrig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbyeniogsatteatcn)
NOT
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Kongelf i S v e r r i g 1847af G.Lundgreen
i b d . i f l g . b i l b r e v d t . 21/10 1847JPå K r a v e l a f Eg og T?yr
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form F l a d t s p e j l
Længde
Beskrivelse af Forskibet G-allion med
krølle
84 ' 5
21'"
10'6
140,76
tons
7/.H.Wulff a f D r a g ø r , B o r g e r b r e v Amager 3 0 / 1 2 1 8 6 ^ ,
Peter Petersen Steffen,
"
"
b i r k 2 5 / 4 1870 ( 4 / 6 7 5 )
,M
i(
L.O.V.D.S.Rosenkold,
"
6 / 5 1876 ( 1 6 / 5 77)
Førnvt. P.Petersen Steffen
(12/6 79
m
Rosenkold
/
l
6 / 4 30)
n
P.E.Sørvin,
København 29/12 1 8 8 1 v ( 1 7 / 1 0 851
18S4:
1861 og endnu 1 8 6 9 :
S k i b s r e d e r Hans N i e l s e n J e p p e s e n , D r a g ø r .
Ovnnvt. f ø r e r L.O.V.D.S.Rosenkold, Dragør
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-277
Indført fra Sverrig under navnet '"Jenny Lind'", købesum 1856:
14.000 Rd. told: 640 Rd. (10 Rd. pr læst af 64 lstr.)
Ombygget i Sverrig antagelig i 1869.
Mlr.br. dt. København 30/6 1864: 64 Lstr.
Iflg. Gen.dir. skr. af 29/l-i 1885 er dette skib på rejse
fra Harnas i Sverrig til Thurso i Skotland strandet ved Thurso og
vraget solgt til ophugning for ca £ 87. Besætningen, 6mand, reddet.
Casco 4.500 kr uassureret. Ladningen bestod af planker, hvis værdi
og assurenceforhold ikke kendes, men iflg. førerens oplysning er den
afleveret til modtageren. Forliset fandt sted d.23/11 1885.
Slettet af reg. 30/12 1885-
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Freden"
T j æ r e b o r g , p r . Varde
Evert
Q
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Tjæreborg 1851 af S. Th. Hansen af
Panø i f l g . b i l b r . d a t . 2 7 - 5 - 1 8 5 1
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
to
fladt
Hoved-Dimensioner
Længde: 42 *1
Bredde: 1 0 ' 6
Dybde:
3'7
Beskrivelse af forskibet: f y l d i g t
Drægtighed: 12,69 t o n s
Bygget på: k r a v e l af eg
Jens Larsen Nielsen af Tjæreborg Mark, m. borgerbr. dat. Varde
30-5-1877.
:
1874 og endnu 1877:
Skibsfører Jens Larsen Nielsen, Tjæreborg Mark.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
8-320
iger: Overført fra Hjerting midi. skibsregister No. 2. Ommålt
o§ omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Panø 30- 3-1867, dr
5f lstr. Målingsbevis dat. Esbjerg 25-5-1877.
Ifølge påtegning dat.' Varde Toldkammer I3-9-I879 på certificatet er
dette fartøj ophugget.
Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet 15-9-1879.
IT
* M
TT* TY T
C
g\
gi
Cl gX T7* *
Y>,r-I11Y/FYTCYYTY
•WT T"» SY. ~\. T Tft SY,
"Freden"
X
A a s ø e på L a n g e l a n d
Déeksbåd
Ii B P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten)
Vides
ikke.
Dækkenes antal:
l
Masternes antal: 1
Agterskibets form: F l a d g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Alm. b å d e b o v .
Bygget p å : K l i n k a f eg og
Hoved-Dimensioner
Længde:
25! 5
Bredde:
8*2
Dybde:
3' 0
Drægtighed:
fyr.
4,49
tons.
Rasmus Jepsen af Aasøe.
1868:
Ovnnvt. fører Rasmus Jepsen, Aasøe på Langeland.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
1-147
Landsarkiv:
iBger:
Mlr.br.
rT «, \ T T I I ^ T Ci
d t . Korsør 27/6 1864: 2
gY gi
nncint
nTomriTcicm'in
im 2
lstr.
YT Ti gY. TfcT Ti gY TT. gi
•"Freden"
Bogø pr Stubbekøbing, fra 1891: Stege
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
U C 11 T
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gningaattesten)
Ombygget i S t e g e 1849 a f A. P e t e r s e n i l )d.
i f l g . b i l b r e v d t . S t e g e 29/5 1 8 4 9 .
På K r a v e l a f EÉT
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde
50'1
Bredde
18'2
Dybde
6*2
stævn
Drægtighed
Førere:
59,25
Peter Rasmussen, Borg.br. Stubbekøbing 28/1
Ole Peter Jacobsen, u " Stege 5/2 1891
tons
1861
1869:
Ovnnvt. fører Peter Rasmussen, Bogø pr Stubbekøbing
1891:
Ole Peter Jacobsen, Stege -£•
j? bestyrende reder
Sømand Jan Jacob Jacobsen,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-198
r a r . b r . d t . København 28/5 1859: 21 L s t r
Købesum i Marts 1891: 4.100 k r .
Seneste eftermåling d t . ^1/8 1891.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
: Fredensborg
hjemsted: Køb enha vn
Skruedampskib
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver :N B P S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
København 1889 af Burmeister & Wains
Maskin- og Skibsbyggeri, iflg. bilbrev dat. Kbhvn. 7. juni 1889.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form:rundt
Maskine med tredobbelt
150 nom. HK (ind. HK =
(Cylindrenes diametre:
slagets længde = 36")B
ekspansion og
860^red. opg.}.
18£", 30" og 48",
& W. Kbhvn.
Længde: 2 4 2 ' 8 .
Bredde: 3 3 ' 2 .
Dybde: 15*7.
spejl
Beskrivelse af forskibet: s k a r p bov med
g l a t stævn
Bygget på: k l i n k af s t å l
1636,45 t .
Y S Å van Deurs med borgerbrev dat. Kbhvn. 25. sept. 1860 og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn. 18. feb. 1884.
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. 7. juni 1889 og nationalitets- og ejendomserklæring
dat. Kbhvn. 6. juni 1889 tilhørende:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet "Dannebrog" i København, stiftet 9. feb.
1883? hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består af nedennævnte
aktionærer:
Johan Hansen
generalkonsul) firma C K Hansen
København
Olaf Hansen
konsul
)
Hoved-skibsregistrerings-protokol: IX ? 2 8 8 / 8 9 .
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Anmærkninger:
Nybygget i København 1889. Reg.anm. d ^ t . Kbhvn. 6/6 89. M å l i n g s b e v i s d a t .
Kbhvn. 6/6 89. I f l g . derom i n d g i v e t andragende h a r g e n e r a l d i r e k t o r a t e t ved
r e s o l u t i o n af 2 4 . maj 1889 b e v i l g e t , a t den a g t e r s t e d e l af bakken f r i t a g e s
f o r m å l i n g , s å l e d e s a t t i l l æ g s m å l e b e v i s t i l b r u g i danske havne u d s t e d e s ,
l i l l æ g s m å l e b e v i s u d s t e d t d. 7/6 89 lydende på 1125,11 t .
(Med b l y a n t n o t e r e t : O v e r f ø r t t i l n y t
A TVT Tfc 17 T C
ruH
register)
CfyiJ?AT>rrGT\/fT'rCT?T?rr
TO
ITT* A M D A D
gi
Fredensborg
Skibets hjemsted:
Marstal
3 m s t . skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
OQ
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
M a r s t a l 1891 af J . 0 . C h r i s t e n s e n
i f l g . b i l b r e v dat M a r s t a l 7. nov.
1891.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 3
Agterskibets form: p l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l af eg.
Hoved-Dimensioner
Længde:
i2ofl
Bredde:
24'8
Dybde:
12'4
Drægtighed:
294,43 t
J. 1. Kisby af Marstal med borgerbrev dat ,5rø herredskontor 6. nov. 1878
9. nov. 1891 tilhørende:
Maren Christensen
enke, eneste Indehaver af firmaet H.C. Christensen,
Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Intet
oplyst.
13 217
"Fredensborg"
Helsingør
Barkskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: U L T K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
I Helsingør 1874 af Chr. Rohmann o;
M. Barfoed ibd. iflg. bilbrev, dt.
Helsingør 1/7 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Længde:
119'5
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde:
25 f 0
afrundet s p e j l .
Dybde:
13'5
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
u d f a l d e n d e stævn, skæg med k r ø l l e .
•ægtighed:
342,40 t o n s
Bygget på: Kravel af eg og f y r .
Theodor G o t t l o b U i s s e n , b o r g e r b r e v H e l s i n g ø r 23/9 I 8 6 3 .
J ø r g e n C h r i s t i a n Munck,
"
"
21/9 1880 ( 3 / 1 1 82)
Begge d i s s e f ø r e r e e r i g e n r e g i s t r e r e t 17/6 1884-
1875:
1883:
1874:
A/S "Barkskibet Predernsborgs Rhederi" i Helsingør, stiftet 4/7
1874, hvis bestyrelse med sæde i Helsingør er:
Købmand Isak Sidenius Pontoppidan, Helsingør, bestyrende reder.
do
Alex Gulstad,
do.
Pontoppidan afløses i bestyrelsen af skibsbgm. Chr. Rohmann, Helsingør, medens købm. "Victor D. Møller bliver forretningsfører.
A. Gulstad afløses af købm. E.W. Dreyer, Helsingør, og T.D. Møller
optages i bestyrelsen og er fortsat forretningsfører.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6 -370
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Iflg. Helsingør reg.kontors indberetning af 20/10 1886 er
dette skib ved skøde dt. ll/lO s.å. solgt til Johan Jønsson i
Helsingborg for 13.300 kr., hvorfor det slettes af reg. 21/10 1886
ri
* M r k i? i
c
gY gi
c a i 7 *
T I T C
T T C P P T
Ti
fr Ti gY T\.T Ti gY. Ti
gi
"Frederiksborg"
: København
Skrued^mpskib
U T W S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
tiø_-- og lavtryksmaskine med 120 nom.
HK (2 cylindre, 1 med diam. 52" og en
med diam. 30". Slagets længde 33")
E & W, København
København 1883 v e d B u r m e i s t e r <£
Wains Maskinmog- S k i b s b y g g e r i
i f l g , b i l b r , d a t . København 2 1 .
december 1883
Dækkenes antal:
e t
Masternes antal:
^0
Agterskibets form: r u n
d t
spe;jl
Beskrivelse af forskibet: s k a r p bov m.
stævn
Bygget p å : k l i n k af frem
lat
Længde:
230'2
31*2
Bredde:
le:
14*7
l æ n g d e af maskinrum
33'5
1.326,20 tons
J.W.Bærentzen m. borgerbr. dat, xsrhus 30-5-1853 og attest som
dampskibsfører dat. Aarhus 30-7-1878
T.S.A. van Deurs m. borgerbr. dat. København 25-9-1850, og
attest som dampskibsfører dat. København 18-2-1884 tXM^(l2-5-84]
P. V, Olsen m. borgerbr. dat. København 17-10-1878 og attest som
dampskibsfører København 1-11-1883 (12-11-1886)
Paul Hartmanm m. borgerbr, dat. København 23-11-1841 og attest son
damt>skibsfører dat. København 22-11-1882 (2-4-1889)
,-r ir øbenhavn 12-11-1889 og attest som
n.TT KfiTTrm* r i t m^ h n r g e r h r .
dampskibsfører dat. Aarhus 31-12-1891 (Aarhus 2-1-1892)
1883:
Aktieselskabet ^Dampskibsselskabet Dannebrog" i København, stiftet
g_2-1883, hvis bestyrelse, der har til sæde i København, hestår af
nedennævnte aktionærer:
Generalkonsul Johan Hansen, København
K o n u s l Olaf HP ns e n , Køb enhavn
som repræsenterer firmaet C.K. Hsnsen, København
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 1 - 1 0 / 1 1 '
Anmærkninger:
20-12-1883
^ybygget
på
Refs&alvøen 1883. Målingsbevis d a t .
København
Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol. 123 den 23-4-1896.
' P r e d e n s Haab""
Ærøskøbing
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C V F
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
Kan i k k e o p l y s e s ,
da i n t e t b i l b r e v have s .
På K r a v e l a f ^sc
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Fladt spejl
Beskrivelse af Forskibet I n g e n
Hoved-Dimensioner
Længde
38 * 3
Bredde
12'0
Dybde
6'0
gall.fig.
Drægtighed
22,ig
tons
I.S.Larsen, Borgbr. Ærøskøbing 7/8 1869
N.J.Johnsen, "'
København ^7/6 1867 (18/3 7
1869:
Skibstømrer Søren Peder Larsen, Ærøskøbing.
Hoved-Skibsregisfrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-2 i
l v a r . b r . d t . Samsø 1 1 / 8 1 8 5 9 : Hi
Lstr.
I f l g . skøde dt. København 9 / 1 0 1873 s o l g t a f . d e t a i l h a n d l e r
J . K o f o e d på S . P . L a r s e n s ve^ne f o r 750 Rd. t i l ski-o rier P . P e r s s o n a f
Cimbrisharmi, d e r f o r s l e t t e t a f r e g . 1 1 / 1 0 1 8 7 3 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
:
" F r e d e n s Haab" f r a 1 8 8 8 : " E r i k K i r s t i n e "
: Marstal
Jagt,
f r a 1888:
Galease
gs- samt kendingssignal-bogstaver: N F H Y
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Ombygget i Ærøskøbing 1835 af R.Hofftoan iflg.
bilbr. dt. 26.2.1835. Forlænget og omrigget til
galease på Prederiksøen pr. Svendbor a f J . R .
Andersen iflg. bilbrbr. dt. Svendbor g 1 4 . 7 . 1 8 8 8 .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1 ( 2 )
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: G-l a t s t æ v n .
(Middelfyldig bov).
på: K r a v e l af e g .
Længde
Bredde:
Dybde:
42*9 (55!7)
12'4 (14'3)
6*2 (6'3)
25,13 tons (39,09)
Frederik Hansen Frederiksen, borgerbr. Ærøskøbing 24.1.1865
Johan Peter Haagensen^ borgerbr. Ærøskøbing 8.8.1871
Ovnnvt. P.Hansen Frederiksen (7.3.I872)
J.P.Haagensen (3.3.1882)
Jørgen Rasmussen Albertsen, borgerbr. Ærø Herred 12.4.1884
187
1881
1860 og
Ovnnvt.
Skipper
Ovnnvt.
endnu I87O:
fører F.Hansen Frederiksen, Ommel på Ærø
Albert Rasmussen Albertsen, Ommel på Ærø
fører J.Rasmussen Albertsen, Ommel på Ærø
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
3-221
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Nakskov 5.9.1865: 12-g- lstr,
Seneste reg. ved eftermåling 13.9.1889,
A N B F . I S - J 1 C S i a ' F A ' P T S l w r T C i n r T D $ ir to mu to r\ T> r*
"Fredericia"
Helsingør
Barkskib
kendingssignal-bogstaver: ^ s j
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Bygget i Harwich 1857. B i l b r e v hav
i k k e . I n d f ø r t som bark "Harwich" alf
ondon i a p r i l 1878.
Dækkenes antal:
et
Masternes antal: t r e
Agterskibets form:hækbygget, f l a d t
sp N I
Længde:
Bredde:
Dybde:
148! 9
26 • 1
is«l
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t med
skæg og k v i n d e l i g h e l f i g u r
626,2o t o n s
Bygget på: k r a v e l af eg
Førere: Ssns Henrik Krohn af Fredericia, m. borgerbr. dat. 'Fredericia
22. juni 1876
-488^Grosserer H.C. Nyholm (best. reder), Helsingør
Skibsfører H.H. Krohn, Fredericia
Handelsagent H.C. Andersen, København
Gårdmand Søren S. Ladegaard, Treide pr. fredericia
Gårdmand Søren Aamand, Treide pr. Fredericia
Købmand B.' Petersen^ Fredericia
Havnefoged J.F. Annan$ Fredericia
Konsul C.W. Løehr, Fredericia
Kaptajn H. Jensen, Fredericia
Skomagermester C.P. Egtved, Fredericåa
Bager Henrik Melsing, Fredericia
Guldsmedemester IJ.P. Jørgensen. Fredericia
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
8/24
5/24
2/24
1/24
2/24
1/24
1/24
1/24
1/24
284-9
Told 24o R = 213?6o kr. som er 3 pet. af købesummen 8.000 R.
Ifølge Helsingør Toldkammers indberetning dat. le-lo-18S3 efter'
rederiets anmeldelse på rejse fra Belize til Liverpool forladt i synkefærdig stand den 28-2-1883 på 22°4o n. Br. og 85" 2o T M idet skibet undes?
hård storm havde fået en læk? og ikke længere kunne holdes på pumperne.
Mandskabet blev optaget af en finsk baad og landsat i Pensacola.
Lasten Ibgvaad og mahogni, hvis værdi og assurance var ubekendt.
Casco assureret for 3o.ooo kr. Lasten for 12.5oo kr.
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 15-1o-1883
MnuTc.nr. c
TPC
TTC17FT
JT Ti g\ XT T> r \ Ti
gi
Skibets navn
"Fredericia"
:
Skibets art:
f ø r 1866: " M a t h i l d e "
København, f r a 1 8 8 5 : Dragør
Skonnert
"-bogstaver: N Q T F
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
CEFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Ribe 1850 af C h r . J e n s e n , Sønderho i f l g . b i l b r . d t .
Ribe I 6 . 9 . I 8 5 0 . F o r t ø m r e t i Kolding I869 af Gjøde
West i f l g . a t t e s t d t . Kolding 2 0 . 1 0 . 1859. Ombygget i
F r e d e r i c i a 1866 af M.K.Schmidt i f l g . r e k . s t r . b r . d t . F r e d e r i c i a 3 1 . 1 2 . 1 8 6 6
Dækkenes antal: 1
!
Masternes antal: 2
Længde: 7 6 2
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde: 18 { 5
fladt spejl
8'5
e:
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg
92 ? 67 t o n s . ( 8 6 , 5 6
Bygget på: K r a v e l af eg
J . C h r i s t i a n s e n , b o r g e r b r . Ribe 8 . 1 . 1 8 5 5
J . C h r i s t o p h e r s e n , b o r g e r b r . Amager B i r k 2 3 . 5 . 1 8 8 1 ( 2 8 - 5 . 1 8 8 5 )
1885:
1868 og endnu 1877:
Konsul P.Hansen, (best. redA) København
Ovnnvt. fører J.Christiansen, Sønderho
Cancelliraad v. Støckens arvinger i Ribe
Ovnnvt. fører J.Christophersen, Dragør
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
34/40
5/40
1/40
8-286
Mlr.br. dt. Fredericia 21.12.1866: 44£ lstr.
Ændring af tonnage 1887
Iflg. rederiets anm. dt. København 19.4.1888 er dette skib
solgt til Eils Tufvasan, Brantevik for 3600 kr
Slettet af reg. 25.4.1888.
A N r i F . T . S - CkfZ QfTITT A U T C M T T C P r T to Å
F D A \ T D A T > ^
"Fredericia
Fredericia
Hjuldampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
N R F J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Elbing 1876/77 af P. Schichau
ibd.
iflg, byggekontrakt dat. Århus 2511-1876 og Elbing .1-12-1876.
Dækkenes antal:
et
Masternes antal:
Agterskibets form: s k a r p t r u n d g a t t e t
( r a n d t ved dækket)
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t rundgatj;et
( r u n d t ved dækket)
Bygget på: k l i n k a f j e m
Maskine på 90 HK
F . Schichau - Elbing
Længde: 1 3 5 ! 3 ( 1 3 4 ' 8 )
Bredde:
24 r 7
Dybde:
n ' 8 ( 10i5)
længde af maskinrum 42 f 0 ( 4 2 ! 3 )
Drægtighed: 259,72 tons (304,14)
C h r i s t i a n F r e d e r i k J e s p e r s e n m. b o r g e r b r . d a t . Korsør 18-1-1866
H. E. N i e l s e n m. b o r g e r b r . d a t . Vends Herreds K o n t or i M i d d e l f a r t
8-4-1882 ^ F r e d e r i c i a i n d b . 31-12-1888)
?_• ?;; ^ n 5 ? n
11—11—1892)
:
1883:
m
*
bor
£erbr-
d a t . F r e d e r i c i a 25-10.1892
(Fredericia
1876 og endnu 1877:
De danske S t a t s b a n e r , henhørende u n d e r I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t
( d i r e k t ø r , e t a t s r å d EF. H o l s t ) .
De danske s t a t s b a n e r i J y l l a n d og
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
yn
8-378
..„ a
^ r : I n d f ø r s e l s t o l d e n er i f l g . k v i t t e r i n g d a t . F r e d e r i c i a t o l d k .
me
5#066 6?
- P i on nnn
>
*r. som er 3 p e t . af købesummen k r . 168.888,89
Eftermålt 23-6-1879.
Ommålt e f t e r r e g e l 1 ved m å l i n g s b e v i s d a t . København 9-10-1883, h v o r e f t e
nyt c e r t i f i k a t er u d s t e d t 2-11-1883.
O v e r f ø r t t i l n y t s k i b s r e g i s t e r , b i n d 7, f o l . 1 7 1 .
A N f* F, T, S - O f:
^ØÉFÅPTSSTVFTTQTT^T
D !
in>nMDAi>r
Skibefs Navn
Skibets Art
'"Frederik"*
København
S k r u e d a m p s k i b (3/m S k o n n e r t )
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I København 1872 af Å/S Burmeister &
Wain, iflg. bilbrev dt. København 7/10
1872.
_
N J C- T
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
2 højtryks 21"" og 2 lavtryks 44"'
Cylindre, slaglængde 30"" 120 H/K
Burmeister & Wain, København.
-På klink af jern
Dækkenes Antal 1 + mellemdæk m i d t s k .
Masternes Antal 3
Agterskibefs Form Hækbygget m. r u n d t
spejl.
Beskrivelse af Forskibet S k a r p b o v med
g l a t l o d r e t s t å e n d e stævn
Længde
Dybde
225 '6
28'4
16'0
1.112,64 tons (1.113,63)
J.J.B. Harboe, borgerbrev C-renå 22/3 1859S.C. Holm,
*
Svaneke 6/7 1885Førstnævnte J.J.B. Harboe
(28/3 1890).
1887:
1891:
1892:
1872: Å/S '"Det Forenede Dampskibs-Selskab"", stiftet 11/12 1866,
hvis bestyrelse med sæde i København er: Etatsråd.C.Å. Broberg,
do L.P. Holmblad, Ors. J.L. Simonsen, kaptajn C.Å. Garde, etatsr
C F . Tietgen, og med grosserer C.P.A. Koch som administrerende
direktør.
Ved C.Å. Broberg og J.L. Simonsens død indtræder gross. H. Fritsche og Dr. jur. C. Torp i bestyrelsen.
Ved L.P. Holmblads død indtræder generalkonsul Julius Holmblad.
Ved C.P.A. Koch's død bliver kommandør C. Normann adm. direktør.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-152
Anmærkninger S e n e s t e ommåling d t . København 1 6 / 9 1 8 8 2 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
Navn
"Frederik""
Marstal
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
N C VW
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbabygniagsattcstcn)
I Rudkøbing 1866 af S.Boas ibd. iflg.
bilbrev dt. Rudkøbing 15/10 1866.
På Kravel fif KPDækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Fladt s^ejl
Beskrivelse af Forskibet
:
Christen
landlig
gallionsfigur
Madsen b ø l l e r ,
Længde
Bredde
Dybde
6S ' 8
18'1
9'2
Drægtighed
82 ? 09
Borgerbrev Ærøskøbing 6/10 1866.
1866 og endnu 1 8 6 9 :
Ovnnvt. f ø r e r C h r i s t e n Madsen M ø l l e r ,
Skibsfører Albert H.H.Albertsen,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
tons
Marstal i
'"'
-1-
2-292
T.'Tlr.br. dt. Rudkøbing 15/10 1866: 42 Lstr.
Iflg. rederen A.H.H.Albertsen's anm. ** 5/6 1871 m°i dette
skib anses for totslt forlist, idet der siden de^s afrejse fra
England i begyndelsen af December 1870 intet er hørt fra det.
Slettet af reg. 6/6 1871.
ELS- OG S
navn: " F r e d e r i k "
bjemsted: Kø b enhavn
:: Barkskib
N C DS
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Elbing i Preussen,186o
B i l b r e v haves ikke«
Dækkenes antal: -j_
Masternes antal: 3
Agterskibets form:Hækbygget m. f l a d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet: M i d å e l f y l d i g t
m. skog
3å:
KraÆeX^a£_eg
Længde: 11714.
Bredde 2 5 ! 7
e:
16'2
Drægtighed:
419*80
Anders Larsen
Køb enhavn
Borgerbrev 1871 4 marts
Jens Chr. Pedersen
Anders Larsen
Best* reder
smedemester
Skibsfører
Køb enhavn 1/2
København 1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,46
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ger:
I n d f ø r t f r a Rusland (Dagø) i a p r i l 1890, Og f ø r t e d a s navnet " E i n i g h e i t S
I n d f ø r e l s e s t o l d e n e r i f ø l g e k v i t t . d a t . Københsnn d. 22 a p r i l 1890KU n . r .
592, b e t a l t med 213 k r . , som e r 3f° a f købesummen på 71oo k r . Reg. anm.
d a t . Kjøbenhavn 2 2 / 4 1890. Målbevis d a t . Kjøbenhavn 22/4 1890
I f ø l g e f ø r e r e n s anmeldelse d a t . Kjøbenhavn d. 4 . de^ 1890, e r d e t t e
skib på r e j s e f r a Grimsby t i l Kjøbenhavn d. 2 4 . n o v . 1890 i h å r d ø s t e n r •
storm mednsnebyger s t r a n d e t p å Anholt tf.V. r e v og b l e v e n t o t a l t v r a g .
"
Besætningen, d e r b e s t o d a f 8 mand, s k i p p e r e n i b e r e g n e t , redde s i g i s k i b s båden ind t i l Grenå. S k i b e t , som havde en v s r d i a f c a . 18.000 k r , v a r
NBFT.S- H C
S I T l i P A U T C M T T C U P T to i
F B A M B / M T . ^
uassureret. Ladningen beståd af 612 tons kul. Certifikatet er gået
tabt.
Slettet som forlist. Registreringen afsluttet d. 18-12-1890.
"Frederik"
Vejle
Slup
Registrerings-samt kendiagssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet el3er skibsbygningsattesten)
H 3
T
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Odense 1853 af A.C. Møller ifl;
bilbrev dt. 21/7 1853.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: H a l v r u n d t .
Længde:
Bredde:
le:
29'7
10*8
4*8
Beskrivelse af forskibet: F y l d i g t med
g l a t stævn.
10,53 tons.
Bygget på: Kravel af e g .
Ole Laursen af Vejle, afskedspas dt. 8. udskrivningsdistrikt
3/2 1862.
Redere: 1867 og endnu 1873:
Ovnnvt. fmrer Ole Laursen, Vejle.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-117
: Mlr.br. dt. Vejle 26/9 1863: 5 lstr.
Iflg. rederens udaterede anm. er dette skib på rejse fra
Laugaardstrand til Vejle forlist ved Laugaardstrand d. lg/ll 1886,
da det grundstødte og blev læk. Besætningen, føreren og hans hustru, reddet i egen båd. Casco 450 kr. uassureret. Ladningen, 7.500
stk. mursten af værdi ca. 135 kr. ligeledes uassureret. Vraget sunket, og ejeren bjerger hvad han kan af vrag og ladning. Slettet af
reg. 4/12 1886.
A N B 1 ? I C _ n r _
C W T A B T C
'ICP17T
TS
fr
Ti rf~H TWt Ti i O . TT» gi
Skibefs Navn
Skibefs Art
;
'Frederik
Samsø
Læksbåd
Christian'"
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygning Hattesten}
IT C H L
For Dampskibe:
Maskinernes Anta) og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Sønderborg af Hauschildt, hvornår
kan ikke oplyses, da intet bilbrev have-3.
På Kravel af 5g
Dækkenes Antal
1
Masternes Anta)
1
Agterskibets Form
Spidsgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde
33 ? 4
Bredde
10'8
Dybde
4'4
stævn
11,04
tons
Jens Søren Jensen af Brundbyballe på Samsø
Mikkel Søren Holm af Nordby på Samsø
(1^/2 1880)
Jens Hansen
"
"
"
'"r (24/7 1880)
1877:
1880:
186^ og endnu 1869:
Ovnnvt.fører Jens Søren Jensen, Samsø
2/3
Gårdejer Søren Sønder,
",l 1/3
Ovnnvt. fører Mikkel Søren Holm, Nordby
oå Samsø
w
""
'" Jens Hansen,
'u
•»
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
inger
2-131
Bygget som f ^ r g e f a r t ø j
f o r Grev D a n n e s k j o l d - S a m s ø .
Mlr.br. dt. Samsø 7/6 1864: 5i Lstr. som åben båd.
Overført fra det ny skibsregister afdeling 2 med mir.br
dt. Samsø 17/2 1868: 10,12 tons.
Seneste eftermåling 20/5 1870.
"Frederik den 6te"
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Længde:
Bredde:
le:
Beskrivelse af forskibet:
75 l s t r .
Bygget på:
1833-44: P.M. Hess.
1845:
Ingen fører.
1846:
Tuxen.
1831-45: X.3ST. Hvidt.
1846:
Fibiger.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1817-65, 596.
Forlist 1846.
gY~ gi
CiOtin1 t ' n n P O ^ / f T T n i m p ' T i
YY.
ST Tru SY. TkT TTli S~t. SY.
" F r e d e r i k den 6 f e s Minde", f ø r 1865: " K i e l " .
!:
Ålborg
Skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N I Y G
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Formodes bygget i Sngland 1824.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde:
85f0
Agterskibets form: Hækbygget m, f l a d t
Bredde:
19'7
spejl.
Dybde:
8'8
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
g l a t stævn.
*ægtighed: 1 2 5 , 4 3 t o n s
Bygget på: Kravel af e g .
Der er ikke nævnt nogen fører i protokollen før 1886.
Feder Christian Bast, borgerbrev Kjær herred 17/5 1884 (20/10 86).
Niels Christensen Bast,
"
Thisted
8/2 1884 ( 5/3 87).
Førstnvt. F.Chr. Bast
(25/4 88)
1885/86:
1886/87:
1889:
1891/92:
1865 og endnu 1874:
Købmand J.F. Lassen, Nørre Sundby.
Proprietær lars Christian Nielsen, Ågård, Smidstrup pr Hjørring,
(gift med J.P. Lassen's enke).
L.Chr. Nielsen er nu bestyrende reder med |-, mens Niels Christian
Jensen af Frederikshavn har _\N.Chr. Jensen's i til ovnnvt. fører P.Chr. Bast, løkken.
Yed L.Chr. Nielsen's død overtages hans |- af hans dødsbo og executor, sagfører A. Olesen bliver bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-382
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Tilhørte indtil 1865 marinen, der solgte for 3.516 Hd.
Mlr.br. dt. Frederikshavn 12/6 1865: 58-^ lstr.
Seneste certificat udstedt 14/H 1892 efter mindre ombygning.
FrANTTfFT.Q.nr^ c
TG
¥TOI?I?T
to
xrt>^\'\.iTfr\Tj'gi
""Frederik den V U . "
Nykøbing S j . , f r a 1872: I
Hjuldampskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
Åf Humotrys Pennant i Dykes, London,
År 1857. Bilbr. haves ikke.
På K l i n k a f je?rn
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form Rundt
enhavn,
Beskrivelse af Forskibet 01 a t s t æ v n med
mandlig brystfigur
Roskilde
N B T S
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
E a s k i n e p i ^5 HK
Humptrys Pennant, Dykes, London
Længde
Bredde
Dybde
spejl
f r a 1877:
119'3
1^'9
6*1
66,76 tons
Carl Christian Julius Larsen, Borg.br. København 1/9 18^6
J. T. Y. A. Bloch,
"
" Holstebro 11/3 1871
H. W. Olsen,
"
" København 29/11 1870
(31/12 1872)
:!
Jens Pedersen,
" Dragsholm 5/10 1875
1870:
1872:
1874:
1876:
1857 og endnu 1869: A/S wTil Dampskibsfartens fremme på Isef.lorden1
st. i Roskilde 1857 og med Alexander Wilde, smsts. som adm. direktør.
Gross. Anders Christensen, Kbh., •£ og G-ross. Chr. Sehmidten, Zbh.-jL
Senere samme år er Anders Christensen eneejer.
A. Christensen
sælger i oart til Skibsf. H. W. Olsen, Kbh.
A/S ,B!Dansk Fiskeriforening11 Kbh., stiftet 1/7 1873,med Kaptain C-erhard
Jensen og Vexelmgl. August Jensen, begge Kbh. i bestyrelsen.
Maskinmester Carl August Mønniche,Roskilde.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2- JORigsarkiv
Landsarkiv
Mlr.br. dt. København 31/3 1859: 27 is Ir.
Købesum 187^: 6.000 kr for ;V, i 1873: 12.000 kr for hele sk
Solgt ved offentlig auktion i Roskilde 30/10 1876 for 5.000 kr. efter A/S
"Dansk Fiskeriforening"s konkurs til C. A. Mønniche, som var født i Chri=
stiania, men efter ca. 4 års ophold her har opnået dansk anerkendelse.
1879 er fartøjet solgt til ophugning til Fa. Petersen og Albeck, og o-ohug=
get på Lautrups plads uden anmeldelse af dette til skibsreg. Dette medfø=
rer en bøde til firmaet på 30 kr, der dog kan nedsættes til 10 kr,såfremt
de fornødne attester fremskaffes-.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
;m
F r e d e r i k den
Marstal
Jagt
Syvenden
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N B VG
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter BObrevet eller Sklbabygningaattcsten)
I M a r s t a l af C h r . J . B a g e r i b d . i f l g
b i l b r . d t . Ærøskøbing 8/8 1849P å KrBV&l
•
a f 7,g
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Hoved-Dimensioner
Længde 54 ' 7
Bredde 16 '4
Dybde
8f8
Q i a t st^vn uden
gal1.figur
56,76
tons
L o r e n s Benzon Kromann, B o r g . b r . Æ r ø s k ø b i n g 1 3 / 1 0 1864
186^ og endnu 1869:
Skibsr. P. H. Kromann1 s enke, Kirstine Kromann, Marstal,-J•*r
Ovennvt. Fører L. Benzon Kromann
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-3(
!cr
Mlr.br. dt. Korsør 13/8 1859: ^8i Lstr.
Iflg. medd. fra Marstal toldkammer er dette fartøj rA rejse fra Reval
til Fåborg forlist . Måtte p. gr. a. overisning og iælCLands^ttes x>k Kob=
lingbostrand på G-otland d. 18/2 1880, og blev vrag. Besætningen, 4 mand,
reddet af både fra land. Casco, 6.100 kr, fuldt assureret. Lastens sssur.
kendes ikke. Vraget solgt ved off. auktion for 987 kr. Af lasten, 880 tdr
Rug af vTsrdi 12.000 kr. bjergedes og solgtes 300 tdr. for 2.400 kr.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
"Frederik den Syvende"
Stubbekøbing, fra 1876: Vordingborg
Jagt
35T D L J
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller sldbsbygninesattesten)
I Åstrup p r Svendborg 1849 af BT.F.
I l l u m i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Åstrup
12/12 1849.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Længde:
Bredde:
Dybde:
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d . b o v ,
g l a t stævn.
på: K r a v e l af e g .
&"»'
41'2
12*7
6*9
26,10 tons.
Christian August Hertz, sætteskp.brev Maribo amt 13/2 1861,
borgerbrev 22/6 1870.
Lars Petersen, borgerbrev Stege 19/2 1855 (1871).
1871:
Jan.1876:
Marts 76:
1877:
1859 og endnu 1870:
Ovnnvt. fører Chr.A. Hertz, Stubbekøbing.
do
do
parcelist lars Petersen, Bogø i .
Parcelist Christian Rasmussen,
"
i.
Skipper 0. Larsen og do A. Hansen.
do
Jens Jensen, Sønderskovhuse pr Vordingborg i , best. reder.
do
Rasmus Nielsen, Stavreby pr Præstø -J-.
Jens Jensen eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3 - 1 5 .
Rigsarkiv:
Mlr.br. dt. Stubbekøbing 12/1 1860: U_? lstr.
Købesum marts 1876: 1.520 kr.
Iflg. rederens anm. dt. Kallehave 23/12 1881 er dette skib
på rejse fra Tuborg til Århus forlist på lillegrunden mellem Fynshoved og Samsø d. 24-/8 s.å. kl. 8-9 fmd., og som grund angives, at
sømærket på Fynshoved rev var borte. Besætningen, 2 mand, reddet af
dampskibet "Sedan"-og landsat i Århus. Casco ca. 3-000 kr uassureret
Ladning 460 sk. guano, vægt 92.000 pund, af værdi 4.600 kr., hvis
assuranceforhold ikke kendes. Skibet gik tabt. Slettet af reg.
11/1 1882.
Aivr6i7T<;_n^
C«II7AIIJTC
'TC
T> f\ TvTtoA B gi
Skibets Navn
""Frederik den Syvende'"
V o r d i n g b o r g , f r a 1 8 7 3 : Bandholm
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
N C L J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Kan ikke oplyses. Repareret i Stege
1863 af J. ?. Johansen ibd, iflg. attes-j;
dt. Stege 11/5 1869På Kravel af Es
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Fladt
Beskrivelse af Forskibet
Længde
Bredde
Dybde
spe^l
Alta.
48'7
14'3
6'5
^agtbov
31,38
Kiels Petersen,
C. M o r t e n s e n ,
C. B. H a n s e n ,
1873:
1890:
B o r g . b r . S t e g e 2 / 1 1 1859
M
"
F e i ø b i r k 6 / 3 1873
*
'«
"
1/2 1888
( 8 / A 90)
1869:
Købmand E d v a r d M ø l l e r , V o r d i n g b o r g
P o s t h o l d e r Herman M ø l l e r ,
'"
G-årdejer P . J ø r g e n s e n , Masnedø
F o r p a g t e r W. M u r e r ,
"
O v n n v t . f ø r e r K. P e t e r s e n , Tærø
"
"
C. M o r t e n s e n , F e i ø p r
!!
i!
C. B . H a n s e n , ø s t e r b y
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
tons
1/8
1/8
1/8
1/8
4/8
Bandholm
på F e i ø
2-175
M l r . b r . d t . København 7/2 1 8 6 3 : 16-i L s t r .
i f l g . G-en. d i r . s k r . d t . 1 6 / 1 1 1868 e r s k i b e t s t r a n d e t
på r e ^ s e f r a Fanø t i l K o l d i n g og s o l g t som v r a g ved a u k t i o n
på Knudshoved 2 1 / 1 1 1 8 6 8 . ( Se b y g g e r u b r i k )
S e n e s t e anm. i r e g . d t . 8/4 1 8 9 0 .
er
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Frederikke"
:
Ribe
Skonnert
N K
Hvor og når bygget
C
For dampskibe:
Maskinernes antal og bestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Gauensick, Hannover, 1855 af J.
iflg. bilbrev dt. 18/6 1855.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form:Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet:
M i d d e l f y l d . n(.
krølle.
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
Længde:
67'9
Bredde:
17'7
8*6
Dybde:
76,71 tons.
Jørgen Jørgensen, borgerbrev Ribe 30/8 1862.
Søren Thomsen,
"
"
Ik/Z
1876 (6/3 76)
I873:
Ovnnvt. fører Jørgen Jørgensen, Tømmerby pr Ribe -g, best. red.
Tømmerhandler Jørgen Lauritzen, Ribe •§•.
Ovnnvt.fører Søren Thomsen, Tweed pr Ribe 5/7» bestyrende reder.
"
"
Jørgen Jørgensen, Tømmerby
1/7.
Tømmerhdlr. Jørgen Lauritzen, Ribe
1/7*
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-150
Indført fra Hamborg 1873 under navnet "Henriette" af Gauensick, købesum 10.000 r e ^ l a r k , told 3^ = 133Rd. 66 sk. Int.nat.
certificat dt konsulatet i Hamborg 4/10 1873: 65,86 reg.tons.
Iflg. Gen.dir. skrivelse af i4/l 1881 er dette skib, efter
i november 1880 at vææe indkommet til Grimsby som havarist, solgt
ved offentlig auktion til et rederi i Grimsby for 75 pund sterling,
hvorefter det er slettet af reg. 15/1 1881.
ANT)FTQ.nr. c
T C
TT«
vrr> rt,TKJto f\to
tn
Frederikke
Svendborg
skonnert
U D H J?
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Yejle 1891 af Gylding & Lindtner
iflg. bilbrev dat Yejle 3o. maj
1891.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 2
Agterskibets form: p l a t g a t t e t
Længde:
e:
Beskrivelse af forskibet: m i d d e i f y i d i g t J
_
g l a t stævn
0
Bygget pa: k r a v e l af eg
63'2
16*2
6'1
41,62 t
J. Kronika af Svendborg med borgerbrev dat Yejle 2o. maj 1890.
3o maj 1891 tilhørende:
Jakob Kronika
Svendborg
skibsfører
Hoved-skibsregistrerings-protokol
13,172
Landsarkiv:
Yede e r k l æ r i n g dat Y e j l e 3 o / 5 - 9 1 h a r skibsbygmester S. G y l d i g
påtaget sig f o r p l . e f t e r r e g . c i r k l . n r . 5 for J. Kronika.
Overført til nyt register bind 5, fol. 186 d. 8/3-98.
TLF A TVT Tfc 1 ? T
O
g~\ gi
C_1 g%T7
k Ti HP C< Ti^YT
CY SY -SYTI
YY 2
YT T» gY Y.T Ti gY TTfc SY
"Frederikke"
Køb enhavn
Jagt
ET R V C
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Efter opgivende bygget i Ommel pr Marstal.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Længde:
35'3
11'9
5r4
e:
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn
17,42 t o n s
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r .
: Jens Christensen, borgerbrev København 18/9 1875.
Redere: 1878:
Ovnnvt. fører Jens Christensen, København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-143
Rigsarkiv:
Inger: Indført i november 1878 som jagt "Ingeborg" af Råå, der var
atrandet mellem Trekroner og lynetten, og efter at være hævet af
havnevæsenet solgt til ovnnvt. reder ved auktiom d. 12/11 1878 for
185 kr., told 31° = 5,85 kr.
Iflg. ejerens anm. dt. København 5/1 1883 er dette skib på rejse fra Nivå til København forlist i Øresund mellem Skovshoved og
Tårbæk d. 30/12 ^882 ved middagstid, idet skibet, der lå til ankers
kom i drift ved åkerkædernes sprængning og derefter sank p.gr.a.
læk. Besætningen, 2 mand, reddet af dykkerdampskibet "Helsingør".
Casco 1.200 kr. uassureret. Ladningen, 14.000 stk. mursten af værdi
308 kr., uassureret. Intet af skib eller ladning blev bjerget.
Slettet af reg. 15/3 1883.
U A \ m r T c _ n r . c i% r? A TO T c
T T C H T I T T 1> A F B
A M U A D r
_y
HANOELS- OG so.-A.usirfus;
PH323KIXK2
Jagt
,fra
-,S -"»..-
1886 G a l e a s e .
Marstal
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver DT B LI \'i
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
Oappelen 1836-39 a f H . J . S t e e n ib .
Bilbr .Ca-ppelen 1/4 39 .Ombygget I
Strandhuse l872.Omb.og forlænget saføt
omtaklet fra Jagt til Oalease paa ? r e deriksøen^r .Svendborg 1886 af J.H.
Dækkenes Antal I
Masternes Antal I s e n e r e 2
Agterskibets Form p l a t g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet g l a t
Rasmussen.Bilbr.Svendborg IO/Æ
1886.
paa Kravel af 3g.
Længde
Bredde
tensioner
431 39 0(53
5
Stævn
o)
14 0 i i/. 1/
7 3 C ^- c /
Drægtighed 33-83(39-74)
ilb .And . Clausen (Ærøsk. I864)
.Ibert Andersen Clausen,Skibsfører,Krognæs pr.Marstal.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Hed f o r h e n
$2
% ff&
:
1.3°2
'TAtalante"
ll&Jr.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Skibefs Navn
''"Frederikke
Odense
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
ET C B M
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I S k i b h u s e n e ved Odense 1861 a f H. L
Hansen i b d . i f l g . b i l b r . d t . S k i b h u s e n e
11/9 1 8 6 1 .
På K r a v e l a f Eg
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form Hækb. m. f l a d t
Beskrivelse af Forskibet
G-all.fig:
i
Hoved-Dimensioner
Længde QS. * 5
Bredde 19 ' 8
Dybde
10 T 5
spej]
krølle
i
Drægtighed
125,25
tons
Johan Mathias Carl Theodor Ipsen, Borg.br. Odense 19/10 1855
V. J. Pedersen, Borg.br.
Lunde-Skam berred 10/9 1872
Villads S. Villadsen, ,uB Holbæk 3l/%&15
"Emil Bulow,
Thorsing birk 2å/2 189?
1861 og endnu.1869: Ovnnvt. fører J. M. C. Th. Ipsen 21/60,
Enke Hansine ?. Brorson 15/60,Gross. Emil Gædecken 12/60, do W. ^eter=
sen 4/60, Skibsr. H. T. Heiweg 4/60, Art.kapt. V. F. Bang 4/60, alle
Odense, sidstnvt dog København.
1680: J. Th. lusen's enke sælgertil Værtshush. Hv P. A. Peile 15/60 og ovnnvt
wVilladsen 6/60,.
fører W.
1885 og 1889 finder forskellige forskydninger sted, og H. T. Helv/eg nævnes
disse to årstal som bestyrende reder. (ejer henhv. 19/60 og 25/120)
189?: Købm. P. Simonsen J, Ovnnvt fører P.Bulow i , Købm. P. Simonsen _[-,og
H. Buchholtz x, ^s^le^^^de^s^.- P. Simonsen best. reder. (hjemmehørende
oec= henhv. Odense, Troense, Højrup og Brahesborg
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-71
Mlr.br. dt. Odense 14/8 1861: 62 Lstr
Seneste eftermåling dt.6/10 1890.
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KROMSORG
"Frederikke"
I:
København
Brig
Registrerings- samt keødingssignal-bøgstaver:
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
H KRQ
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
1 Uchermunde 1861, intet bilbrev.
Købt efter stranding ved Køge, se anm
Portømret i København 1873«
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde: 105'4
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
23*9
spejl.
13*5
e:
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
305,30 tons
skæg og krølle
;get på: Kravel af eg.
Førere: Jens Peter Julius Stoltenberg, borgerbrev København 30/5 1862
1874:
1873:
Skibsbygm. Popp & Michelsen, København
Grosserer J.Chr. Giertsen,
"
do
Carl Rerup,
"
J.Chr. Giertsen sælger 1/4 til ovnnvt.
København og beholder selv 1/4-
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1/4.
2/4.
i/4, bestyrende reder.
fører J.P.J. Stoltenberg,
6-99
: Strandet ved Skillingsbroen under stormfloden 13/11 1872
under navnet "Maria" af Stralsund, Solgt ved auktion i Køge (ingen
købesum) told 54 Rd. 19 sk.
Iflg. førerens anm. dt. København 3/2 1877 er dette skib på
rejse fra Riga til London med Havre d. 27/11 1876 strandet på Domenæs rev i Rigabugten, hvorved det tilintetgjordes. Besætningen,
kaptajn og 8 mand, reddet ved egen hjælp. Casco assureret i "Danske
Lloyd" for 36.000 kr, ladningen for 7.000 kr. Af ladningen blev
bjerget 50 tdr. havre, der sammen med den bjergede del af vrag og
inventar blev solgt for 2.042 rubler ialt. Slettet af reg. 5/2 1877
A\TT\PT O
/Ti gi
O
T?A B T O U l T T C P r T
Ti
fT Ti A M B A U
gi
"Frederikke'
Rørvig
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsiaver IT G R P .
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet dier Skibsbygningsattesten)
På Thurø 1365 a f L . K a a s i b d .
b i l b r e v d t . Thurø 7 / 4 1 S 6 5 .
P£
VTVaVPl
Pf
ifls:.
P.tr.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form Hækbygget med
spejl.
fladt
Beskrivelse af Forskibet I v l i d d e l f y l d i g b o v ,
s k s g med k v i n d e l i g g a l i o n s f i g u r .
Hoved-Dimensioner
Længde 7 7 ' 7
Bredde 20 * S
Dybde
9F 5
Drægtighed 1 1 0 , 3 2
tons
: Jens Peter Petersen, Rørvig borgerbrev dt. Nykøbing S. 5/2 1355Niels Nielsen, Rørvig, borgerbr. dt. Nykøbing S. 27/5-70 (16/3-76
Jens Madsen. Nakke-borgerbr. dt. Dragsholm birk 13/1-76 (9/3-78)
lere: 1371: Ovennvt. skibsfører Jen s Petersen,Rørvig. I 1376 sslsrer Jens
Petersen 7/6 til følgende: skibsfører N.N ielsen,Rørvig l/Ib - husmand P.Hansen,
Lyn ss 1/16 - kromand N.Hansen,LynBS l/l 6 - husmand L.Nielsen,Nakke 2/16 - styrmsnd U.Larsen,Nakke l/l6 - gårdmand L.C.J 3nsen,Rørvig l/l6. I 1873 sylger N.
Nielsen sin 1/16 til skibsfører J.P.Peter sen. I 1379 s siger L.C.Jensen sin l/l6
skibsfører J.Madsen,Rørvig.
I 1S86 s siger J.P.Petersen 5/l6 til følgende 2:
skibsfører Jens Madsen,Rørvig l/l6 - skib sfører P.O.Petersen,Rørvig 4/l6.
I 1391 dør J.P.Petersen hvorefter hans resterende 5/1o overgår til sigende:
Ugift Anna Laurine Petersen,Hørvig l/l 5 - Jgift Julie Maria Christine Petersen,
Rørvig l/l6 - Niels Lauritz Petersen,Rørv ig 1/16 - fhv. skibsfører Lars Petersen,-frafeindiPap 1/16 - Købmand—g-.-fengc ^Frodrik s^n-d—1-/2&Y.
r:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - I 6 '
Rigsarkiv
sarkiv
Mlr.br. dt. Svendborg 6/4 1365: 56 Lstr.
Købesum for 1/16 i februar 1891 = 2 5C kr
Seneste registrering dt. 11/3 1891.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
"Frederikke"
Svendborg
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesaltesten)
N F SR
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
PÅ Thurø 1870/71 af L. Kaas ibd. ifl^
bilbrev dt. Thurø 24/1 1871.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet:
Krølle.
get på: Kravel af eg
Er.W. Kaas,
borgerbrev
N.C. Larsen,...
"
J.M. Hansen,...
H.P. Petersen,.
Førnvt. N.W. Kaas
E.P. Larsen,
C. Larsen af Thurø,
Længde:
e:
84'0
19 f 4
9T3
119,10 t o n s .
Sunds-Gudme herred
t!
Svendborg
3/2 1869
5/10 1869(1872)
25/4 1865 (1873)
Rudkøbing
12/10 1860 (1/10 73).
(25/2 75).
Sunds-Gudme herred 14/l 1875 (24/8 75).
8/12 1862 (23/3 77).
Redere: 1871:
Ovnnvt. fører N.W. Kaas, Thurø.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-341
Iflg. gen.dir. skrivelse af 8/l 1879 og rederiets anm. dt.
Svendborg 30/12 1878 er dette skib, efter at være strandet ved
Windau, Letland, solgt til udlandet for 6.500 kr. Nærmere ubekendt
Værdi ialt 15.500 kr. Assurancesum 9.000 kr udbetalt. Slettet af
reg. 25/1 1879.
T I A N R F T C .
niP„
C
' T T C P T T to A ir to o , XT to r\ to ry.
"Frederikke Eline", før 1861 "Bornholm"
Marstal, fra 1879 Rudkøbing
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N U M P ,
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsfed
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gningsattesten)
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Fåborg 1842 af E.Dyreborg ibd.
iflg.bilbr. dt. Fåborg 16/11 1842.
Hovedrepareret i Marstal 1861 af H.
J.Bager ibd. iflg. bilbr. dt. Mar.^i^l--2/XCL-1^6l- T -—Bå—kravel a f e g ,
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets F o r m P l a t g a t t e t
>imensioner
e 38'4
ll'l
5'2
Beskrivelse af ForskibetGlat s t æ v n
15,58
tons
Førere:J.M.Jørgensenr Marstal, borgerbrev dt. Ærøskøbing ll/4 1861
Jørgen Jørgensen Folmer,Marstal,~bo$gerbr. dt. Ærø Herredskontor 6/6 1875
(8/6-75)
Jens Rasmussen,lohals,borgerbr. dt. Langelands Herredskontor 6/8 1879
(14/8-79)
C.P.Norsk,borgerbrev dt. Rudkøbing 12/2 1350 (26/8 1893)
: 1858 og endnu 1871:
Ovennvt. skibsfører Jørgen Mortensen Jørgensen
Marstal
1875:
Jørgen Jørgensen Folmerj sætteskipper,
'f
I 1879 sælger J.J.Folmers enke dette skib til:
Ovennvt. sætteskipper ^ens Rasmussen
Lohals pr Langeland
1893:
Ovennvt. skibsfører Chr, Petersen Norsk
Rudkøbing
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - 1 1 6
Rigsarkiv
Landsarkiv
inger Mlr.br. dt, Marstal 1/10 1861: 8 Lstr.
Seneste registrering dt. Marstal 16/8 1879.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Frederikke Funder,
:
Hjalmar
Nykøbing på F a l s t e r , F l a t e y på I s l a n d
Galease
kendingssignal-bogstaver: N B Q H , 1 B G R
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
jfgmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Nysted I889 af F . S p a r r e i f l . b i l b r e | v d t
Nysted 2 6 - H - 8 9 .
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets form: p l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t ,
g l a t stævn.
Bygget på: k r a v e l af e g .
Bredde:
le:
Drægtighed:
57'0
15'9
6'3
38,28 tons
O.A. Funder af Nykøbing F med borgerbrev dt. Nykøbing F 2. oktober 1889
Fridgeir Hallgrimsson med borgerbrev dt. Rønne 8. marts 1890.
O.C.V. Vendelboe-Hersom med borgerbrev dt. Købennavn 13. marts 1884.
26. november 1889 tilhørende:
Otto Arenfeldt Funaer,
skipper,
5. marts I89O tilhørende:
I v Gudmundson, bst.rd.,
Jon Bentsson,
Nykøbing Falster.
købmand,
skibsfører,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Flatey,
do.
-h part,
12-404
Ved erklæring dt. Nysted 26-H-89 har skibsbygger F. Sparre påtaget sig
forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5Ifl. derom indgiven andragende har Generaldirektoratet ved resolution
af 14-3-90 bevilget, at fartøjets navn forandres til "Hjalmax". Overført
fra Nykøbing F til Flatey ifl. ejerens begæring ved registeranmeldelse dt
København I8-3-90, hvorefter nyt certifikat er udstedt 18-3-90 i stei
for det hidtige, afleverede.
Ommålt marts 90.
Optaget på isl. H.R. I-30.
U A M n i F T
C. A H
Q4XT? A D T C M I T C
T
T> *
TT T> A M U A B
fl
"Frederikke Luoise"
hjemsted: Rønne
Barkskib
samt kendingssignal-bogstaver: N M F H,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Etter bilbrevet eller skibsbycningsattesten)
I Rønne 1852 af S.P.Bech i f l g . b i l b r e v
d t . 1 9 / 2 1852. Forlænget og omb. i Røn ne 1874 af G.N.Sandorff i b d . i f l g . rek
b r e v d t . Rønne l / l O 1874Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 3
Længde: l i g * 9
Bredde: 25 ' 2
Agterskibets form: Hækbygget med f l a d t
spejl
Dybde: 13*7
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt
med g a l i o n og k r ø l l e .
Drægtighed: 299,64 t o n s ( 2 9 9 j 0 7 )
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r .
Førere:Jens Espersen,borgerbrev dt. Rønne 17/2 1874.
Poul Jensen Holm,Rønne,borgerbrev dt. København ll/ll 1879(15/11 1879).
Hans Christian Kofoed,Rønne,borgerbrev dt. Rønne 20/9 1883(23/6 1885).
REDERS: 1874: Best.reder,agent J.J.Thorsen5Rønne 33/200 - Konsul P.Johnsons enke M.K.Johnson,Rønne 22/200 - Grosserer P.M.Anchers enke Christine Ancher,København 20/200 - Grosserer F.Wilhelm Nielsen,København 20/200
- Købmand M.N.Madsens dødsbo,Rønne 16/200 - Købmand D.H.Bistrups enke
Margrethe Bistrup,Rønne 14/200 - Skibsfører J.Espersen,Rønne 14/200 Købmand P.M.Rørmes enke Tnger Rønne,Rønne 12/200 = Bødker Pe:nisj;jrjms_enke
XXifg|ggS. Marie Femstrøm,Rønne 10/200 - Købmand A.P.Schor,Rønne 5/200 Købmand C.Hoy,Rønne 5/200 - Gårdejer Lars Madsen,Rø sogn 5/200 - Detailhandler P.J.Lercfre,Rønne 6/200 - Købmand M.Christiansen,Rønne 4/200,
I 1879 overgår afdøde C.Hoy og hustrus 5/200 til sagfører B. C.H.Wimm:er,Rønne,
I 1879 sælger J.Espersen sine 14/200 til skibsfører "Poul Jensen Holm,Rønne.
I 1882 sælger P.J.Lerche sine 6/200 til medejeren Poul Jensen Holm,Rønne.
I 1883 sælger P.Johnsons enke 22/200 til medejeren Poul Jensen Holm,Rønne.
I 1883 sælger H.C.H.Wimmer sine 5/200 til købmand Christian Peter Bentzen,
Rønne. I 1883 sælger J.J.Thorsen sine 33/200 til købmand Johan Christian
Thorsen,Rønne(som fremtidig virker som best.reder). I 1885 sælger P.J.Holm
sine 42/200 til skibsfører H.C.Kofoed,Rønne. I 1887 sælger Christine AncHer
sine 20/200 til kæmner,sagfører Janus Laurentius Olsen,Rønne. I 1887 sælger
Margrethe Bistrup sine 14/200 til bogtrykker F.W.Fryde,Rønne. Efter A.P.
Schor og hustrus død overgår i 1887 hans 5/200 til købmand Christian Peter
Bentzen,Rønne med 5/400 og Carl Mathias Schor,
købmand,Rønne med 5/400. I 1892 sælger parti.s's enke 14/200 til konsul,købmand John Hintze,
- agent,købmand M.Christiansen,Rønne med 4/200
'^LundyRømtg-medr-g/gOO - redakrtrør F.Fryde,Rrømie
6/200.
I 1893 sælger L.Madsen sine 10/400 til købmand
J.P.J.Hintze,Rønne med 5/400 og købmand M.Christiansen,Rønne med 5/400.
I 1893 sælges M.N.Madsens dødsbo til konsul T.J.R.Lund,Helsingør med 16/200.
H0VED-SKIBSREGISTRERINGS-PR0T0K0L: 7-57
ANMÆRKNINGER: Mlr.br. dt. Rønne 1/9 1862: 101* Lstr.
Ommålt i 1875.
Iflg. førerens anm. dt. Rønne 8/4 1893 er dette skib d. 24/1
1893 skruet på land af isen og gået i stykker på Anholt Østrev. Besætningen 9 mand reddede sig i land i egen båd.Skibet
var på rejse fra Graugemouth til København med 390 tons koks.
Skibets værdi og assuransesum = 17000 kr.
Slettet af registret 23/5 1893.
w n P T
c
r\ gi
c a r t
U T C i f T i c r
fr Tt gY ivr
TP
g~i r> gi
,ft
Frederikke Lo vi se'"'
Askø (Bandholm)
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N D B P
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Troense, hvornår vides ikke. Intet tt i l b r e v .
Ombgt. på Askø 1873 af S.Mortensen af Saxkøbing
Iflg. ombgns.attest dt Saxkøbing 15/7 1873.
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
P å K r a v e l a f Eg
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet G l a t
Længde
£s. '2
11! 3
4'9
(5'2)
stævn
17,44 tons
(19,31
: Jørgen Gotfred Thustrup, Borgerbrev Feiø 31/3 1863
1883:
1851 og endnu 1873:
Ovnnvt. fører Jørgen Gotfred Thustrup, Askø pr Bandholm
Hans Christian Thustruu. Askø.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-316
rer i a r . b r . d t . København 2 9 / 8 1 8 5 9 : 9 L s t r .
I f l g . r e d e r e n s anm. dt^Bandholm 2 6 / 8 1884 e r d e t t e s k i b på
r e j s e f r a M u l l e r u p t i l København f o r l i s t ved V e i e r ø d. 1 2 / 6 1 8 8 4 ,
i d e t s k i b e t s p r a n g læk og s a n k . B e s æ t n i n g e n , 2 mand, r e d d e t i e g e n
b å d . Casco 2 . 4 0 0 k r . f u l d t a s s u r e r e t . L a d n i n g e n , 1 6 . 0 0 0 m u r s t e n , a:
v æ r d i og a s s u r e n c e 340 k r . Y r a g e t t i l i n t e t g j o r t ved s p r æ n g n i n g .
S l e t t e t af r e g . ^ 9 / 8 1 8 8 4 -
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
" F r e d e r i k k e M^rie"
: Skive
Jagt
Registrerings- samt keødiagssignal-bogstaver: H I P Q,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Nvkøbing Mors 1841 af B.Holm i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Nykøbing Mors 2/4
1841.
Dækkenes antal: l
De sø i
e:na s t )
Masternes antal: l ( f r p 1878 desuden e:i p a Agterskibets form: P l a t g a t e t
Længde: 5 8 ' 7
15 ! 5
6* 2
e:
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn.
43,50 tons
på: Kravel af e g .
- J e s p e r Clemmensen,Lundøe p r . S k i v e , b o r g e r b r e v d t . Skive 1 9 / 3 1853.
C h r i s t e n Thomsen,Skive,borgerbrev d t . Skive 3/3 1885 ( 5 / 3 1 8 8 5 ) .
1869 og endnu 1875:
S k i b s f ø r e r J e s p e r Clemmensen
Lundøe p r . Skive
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-15 2
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
:Mlr.br. dt. Skive 18/7 1865: 24 Lstr.
Reperation i 1884, der ikke har h^-ft betydning for tonnagen,
Iflg. rederiets anm. dt. 12/5 1885 er dette skib på rejse fra
Baadsgård til Køge forlist i nærheden af Helsingborg natten
mellem 20 og 21 maj 1885 P.g.s. storm, sø og lækkage. Besætningen 2 mand reddet af en bugserd^mperbåd og landsat i Helsingborg.
Casco af værdi 3600 kr. fuldt assureret. Lasten 32500 stykker
mursten hvis værdi og assuranse ikke kendes.
Slettet af registret 1/6 1885.
N B I 7 T Q. A f l
«
T Q
' T G TT 17 T to i
Yto
<r\7<Jto_f\to <n_
Skibets Navn
""Frederikke Marie"
Løkken pr Hjørring, fra 1887: Frederikshavn
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver >j 3 y p
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibaby gaingsattesten)
Kan i k k e
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
oplyses
V<% Kl i n k a-f VlS
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form F l a d t
Beskrivelse af Forskibet
Hoved-Dimensioner
Længde 3 5 ' 5
Bredde
H'Q
Dybde
4f4
spejl
Glat
stævn
Drægtighed
14,09
tons
Peder Chr. Nielsen, Sættesk.br. Børglum herred
1^/9 1865
f(
Peder Bast Christophersen, Borgbr. i",t
19/9 1862 (1870)
C C . Pedersen,
"
"
"
2/5 1874
Peter Vilhelm Petersen,
" Nykøbing Mors 21/8 1872 (22/9 80)
iE
Carl Christian Petersen,
Børglum hr.
2/5 1874 (2l/7 8/)
Christian Peder Christensen, " Frederiksh. 21/3 1885 (15/-7 87)
1869: Ovennvt. Skibsf. P. Bast Christophersen, Løkken.
1886: Sælges ved off. auktion til Købm. Michael Morthensen, Løkken.
1887: Skibsf. P. Ruberg, Frederikshavn, der meÆ det samme videre=
sælger til ovennvt. fører Chr. P. Christensen, Fr.havn.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-35
?lr.br. dt. Hjørring 21/2 1865: 7 Lstr.
købesum 1887: 300 kr.
Iflg. medd. dt. Frederikshavn 31/1^ 1891 og
er dette fartøj ophugget.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
'3 92
" F r e d e r i k & Ane"
Fåborg
Skonnert
Registrerings- samt kendisngssignal-bogstaver:
HPT
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Fåborg 1875-76 af M.Lyreborg i b d
i f l g . b i l b r . d t . Fåborg 2 4 . 3 . 1 8 7 6
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde: 8 5 ' 8
191 7
Agterskibets form:Hækbygget med
eliptisk spejl
le:
9*9
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
m. k v i n d e l i g f i g u r
ighed: 1 2 9 , 9 5 t o n s ( 1 2 9 , 3 6 )
Bygget på: K r a v e l af eg
J.H.Madsen, b o r g e r b r . Fåborg i 5 . l l . l 8 6 5
I889
I876:
Købmand Otto Smith, ( b e s t . r e d . ) F å b o r g ,
Købmand H.Asmussen,
- ,
Købmand A . E d s b e r g ,
- ,
Skibsreder J.Jørgensen,
Falsled,
L a m p s k i b s f ø r e r J . H . J ø r g e n s e n , . . . .København,
Ovnnvt. f ø r e r J.H.Madsen,
Falsled,
Ovnnvt. O.Smith,
A.Edsberg,
J.H.Jørgensen,
J.H.Madsen,
7/4-8
6/48
7/48
7/4-8
7/4-8
14/48
12/48
12/48
8/48
16/48
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-56
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: S e n e s t e r e g . ved ommåling 1 7 . 3 . 1 8 9 3
ATvrn?T«_n>n c
UTC
i c
to i
irto
r\KiT>
/r\n
gi
"Frederik & Ane"
Fåborg.
Skonnert.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver U D R W
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbyg ni ngauttesten)
I Kiel
bilbr.
Fåborg
bilbr.
„
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemst
1848 af N.W.Lagoni ibd. iflg.
"dt. Kiel 28.5.1848. Ombygget i
1860 af R.Lyreborg ibd. iflg.
dt. Fåborg 50.7.1860.
På kravel af es.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal
2
Agferskibets Form
H æ k b y g g e t , med
fladt spejl.
Beskrivelse af Forskibet S k a r p b o v , med
kvindelig galionsfigur.
Førere:
ere:
1871:
Hoved-Dimensioner
Længde 7 4 ' 7
Bredde 2 0 ' 0
Dybde
10{9
Drægtighed
116,79
tons
J.H.Madsen, b o r g e r b r . Fåborg 1 5 . 1 1 . 1 8 6 5 .
1848 og endnu 1 8 7 0 :
Agent P . F . L a g o n i , F å b o r g .
O v n n v t . f ø r e r J . H . M a d s e n , F a l s l e d p r . F å b o r g _\
Skibsreder I.Jørgensen,
4
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-86
Mlr.br. dt. Fåborg 50.7.1860: 59 lstr.
Iflg. Gen.Lir. skrivelse af 5.12.1874 er dette skib vk rejse fra
Århus til Rochester totalt forlist på Themsen d. 21.lo.1874. Forliset skete i nærheden af Middle Light fyr. (Ingen oplysninger om
assuranceforhold).
Slettet af reg. 7.12.1874.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
"Frederikshavn"
København
Skruedampskib (Skonnert)
: N P W L
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes anta] og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I København I876 af Burmeister &
Maskine på 80 (nom.) HK ( h ø j - og lavrt'ain, København iflg. bilbr. dt. Kø- t r y k ) (4 c y l i n d r e , diam: 2 a l6-£M og
benhavn I9.4.I876.
2 a 34").
B u r m e i s t e r & Wain, København
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde: 130 ? 0
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde:
20 *0
rundt s p e j l
11'7
le:
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t med g l a
29f3
Maskinrum
stævn
223^84 t o n s ( 2 1 4 , 0 5 )
Bygget på: K l i n k af j e r n
J ø r g e n Hansen J ø r g e n s e n , bo r g e r b r . København 2 9 . 9 - 1 8 7 0
J e n s Olsen P l i , b o r g e r b r . H e l s i n g ø r 1 7 . 1 1 , 1 8 7 7 { 2 4 . 6 . 1 8 7 9
I876:
A/S "Em. Z. S v i t s e r 5 s B j e r g n i n g s - S n t e r p r i s e , " København, s t i f t e t
d. 1 6 . 2 . 1 8 7 2 , h v i s b e s t y r e l s e b e s t å r af nedennævnte a k t i e e j e r e :
G-ross. J . L . S . A d o l p h , København
Selskabets forretningsEtatsråd C.A.Broberg,
fører er:
Konsul Alfred Hansen,
F
i r m a e t Em.Z. S v i t s e r ,
Etatsråd M.Levy,
København
C.F.Tietgen,
I 8 8 3 : I stedet for J.L.S Adolph er etatsråd Morits G-.Melchior indtrådt
i selskabets bestyrelse
1885: Ved M.G-.Melchiors død indtræder etatsr. L.P.Holmblad i bestyrelsen
I89O: Ved C.A.Brobergs død indtræder kapt. Edouard Suenson i bestyrelsen
I 1893 registreres gross. Jacob Holmblad og fhv gross. Peter Karbjerg, at have afløst hhv. L.P.Holmblad og M.Levy.
forretn.f. fra lB"90: H.P.J.Lyngbye
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-76
(Em. Z. Svitser, København)
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Ommåling med ændring af drægtighed i 1882
Seneste reg i 1893*
ÅNBF.T.S- €\C S
Aii?T«ivr¥TSi?F.T P Å irunxrTÆirfei?^
"Frederikshavn"
Fre de rik-shavn
Fiskekutter
S P B
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
F r e d e r i k s h a v n l 8 8 o af H.V. Buhl
i f l g . b å l b r . dat. Frederikshavn
25-H-I880
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
to
rundgattet
Beskrivelse af forskibet:
middelfyldigt
Bygget på:
eg
k l i n k af
Hoved-Dimensioner
Længde: 52 s 2
Bredde: 17 5 o
Dybde:
7*8
Drægtighed: 4 4 , 4 7 t o n s
F
Johan Frederik Wilhelmsen af Rederikshavn, m. borgerbr. dat
Frederikshavnl3-2-l874 (Frederikshavn indb. 18-11-1882)
F.V.C. Nyholm, m. borgerbr. dat. Frederikshavn 15-5-1881
(Frederikshavn indb. 17-6-1881)(Frederikshavn indb. I3-2-I89I)
Lars Christian Christiansen (Iversen) af Frederikshavn, m. borgerbr. dat. Frederikshavn H-3-I882 (Frederikshavn indb.I3-3-I882)
IT.C. Nielsen, m. borgerbr. dat. Frederikshavn 18-8-1888
(Frederikshavn indb. I3-2-I891)
Redere: 1880:
Skibsbygmester Harald Valdemar Buhl, best. reder, Prederikshavn,9/
Skibstømrer Jens Nicolai Olsen, Frederikshavn
l/lo 3c
I880
Buhl sælger 8/I0:
Fiskehandler Adrianus Wilhelmsen, Frederikshavn
2/1 o
Skibsfører Johan Frederik Wilhelmsen, Frederikshavn
2/1 o
Fiskehandler Carelius Martin Wilhelmsen, Frederikshavn
2/1 o
Skibsfører Peder Kielsen, Frederikshavn
2/1 o
l884:A. Wilhelmsen og P. Nielsen sælger h.v. 2/I0 og l/lo til:
Købmand S.P.R. Sch&u, Frederikshavn
3/3-0
1886:
Bnhl sælfeer sin l/lo part til medejeren
Johan Frederik Wilhelmsen, Frederikshavn (Schou best. reåer)3/lo
1887:
J.F. Wilh. sælger til: Købmand NielsnChristian Nielsen, Frh. 3/I0
_18_9.QJL
C. Wilhelmsen sælger til;Købmand S.F.R.Schnu ?/io (+3/1 n)
5/1 0
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 341-9
Rigsarkiv:
™ger: Eftermålt 3-1-1881
Overført til nyt skibsregister bind 6, fol. 25 den 21/5 I895
B A\mPTC
tr\<n o r t u t
TCMTTCTPT
¥ > £~Y \ T TO g~Y Ti
gi
navn:
"Frederikshavn"
I:
Læsø
Dæksoåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q J R
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
CErter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Ingen o p l y s n i n g e r om b i l b r e v .
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Hove d-Dimensioner
Længde: 2 9 ' 4
Bredde: 11 f 6
Dybde:
3r 6
Beskrivelse af forskibet: G-lat stævn
Drægtighed: 6,95 t o n s .
Bygget på: K l i n k af e# og f y r
J e n s G-aarn S ø r e n s e n , b o r g e r b r . H j ø r r i n g 2 3 . 8 . 1 8 5 4
Redere:l865 og endnu I 8 7 6 :
Ovnnvt. fører J.Gaarn Sørensen, Læsø
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-191
inger: Mlr.br. dt. Frederikshavn 16.11.1865: 3i lstr.
Iflg. ejerens anm. dt. østerby på Læsø 9.3.I880 er dette
skib ophugget.
S l e t t e t af r e g . 1.4.1880
S - Ctsfl
Q
TQ
TT«TT¥?T
ivr T? n to an
"''Frederikshavn'1
Fre de rik shavn
Tjalk, fra 1875: Kuf
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygger
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gningsatteaten)
I Hannover 1863/64.
Intet
bilbrev.
"På l ^ r a v P l a f e g .
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal 1 , s e n e r e 2
Agferskibefs Form F u n d g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet
N J S
Hoved-Di mension er
Længde
58 ' 0
Bredde
13'6
Dybde
5'4
Fyldig bov,
g l a t stævn.
>rasgtig
40,11 tons
: Å.P. Christensen,
borgerbrev
Frederikshavn
22/1 1872.
nu
im
Lauritz Peter Andersen,
3/2 1875 (25/2 7R")
Niels C h r i s t i a n Larsen,
"
Ålborg
18/5 1872 (10/7 75)
Redere: 1873:
Skibsbygmester H.V. Buhl, Frederikshavn.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-269
ninger Indført fra Tønder (Slesvig) 1872, købesum 2.600 Pd., told
78 Hd. Mlr.br. som fremmed ejendom dt. Fredericia 8/5 1865: 21 Lstr
Førte da navnet "Zwei Schwestern'% fra 1873 kaldet. ""Frederikshavn".
Repareret efter stranding 1875 og herunder omtaklet til kuf.
Iflg. rederens anm. dt. 19/12 1875 er dette skib totalt forlist d. 15/10 s.å. ved pludselig at synke i mil fra Hals. (Ingen
nærmere oplysninger). Slettet af reg. 30/12 1875.
ELS- OG SØFARTSMUSEET
50165
'Frederiks Haab"s fra 1876 "Sophie"
Ommel pr. Marstal, fr* 1876 Marstal
Jagt
: K M L F„
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og
Maskinfabrikantens navn o
Hvor og når oprindelig bygget vides
ikke. Forlænget og omb. i Marstal
1855 J.J.Bager ibd. iflg. bilbrev dt
aktuoriatet på Ærø 15/9 1855«
Dækkenes antal: i
Masternes antal: i
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn.
Bygget på: Kravel af eg.
47 ? 2
Bredde: 1 3 ! 7
7*0
31,28 tons
Førere: F.H.Frederiksen, Ommel,borgerbrev dt. Ærøskøbing 7/3 1872.
Hans Jørgen Fredericksen,Ommel,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 23/3 1875
(5/4 1875)
Ole Rasmussen Kromann,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 2/l 1869.
1876:
1855 og endnu 1875:
Handelsmand Frederik Fredericksen
Købbel,Haslund sogn:Lolland
Ovnnvt. fører Ole Rasmussen Kromann, Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
y_x33
: Mlr.br. dt. Hakskov 28/9 1865:- 16 Lstr.
Seneste registrering dt. 21/4 1881.
n
* M rs r T o
g\gi
c a r
* •DTCUJTTC
TP T B *
fr Ti r \ TXT Tf gY. YY gi
navn:
"Frederikshaab"
Skibets hjemsted: København
Skibets art:
Jagt
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: SF H R C.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I S t e i n b e r g h a f 1835 af L . N . M e l c h e r t sen i f l g . b i l b r e v d t . 1/7 1835.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: l
Agterskibets form: P i a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: G-lat stævn
Hoved-Dimensioner
Længde: 47*1
Bredde: 14*6
Dybde:
6T6
Drægtighed: 31,98 t o n s
Bygget på: K r a v e l af eg.
Hans F r e d e r i k B a h r , b o r g e r b r e v d t . Nykøbing S. 15/4 1865.
I«. C. C. S i v e r t s e n , b o r g e r b r e v d t . København 24/11 1864 (24/12 1875)
1872:
Overretssagfører C.A. de Fine Skibsted
1891 : (reg. i 1893):
Skibsfører Lauritz Chr. Christopher Sivertsen
København
Sundbyvester
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-399
igsarkiv:
:Indført fra Åbenrå 1872.Tolden erlagt med 36 Ed. som er 5f.
af købesummen 1200 Rd.
Jagten havde mlr.br. som fremmed ejendom lydende på navnet
"Friedrichshaab" dt. København 21/6 1865: 16£ Lstr.
Seneste registrering dt. 21/9 1893.
M n F . T . R - c*a
Q
'TTCT7PT
T\J
to r\ T> gn
'Frederiksværk'
Skibets navn:
Frederiksværk
skruedampskib
Skibets art:
N I G P
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
G ø t e b o r g 1859 sf Y, Læssøe i f l g .
b r e v d t . G ø t e b o r g 7 . maj 1859
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
bil-
1
• p
rundt
s
PeJ1
Beskrivelse af forskibet: s k a r p e b o v , l o d
r e t stævn
Bygget p å : k l i n k a f j e r n
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
m a s k i n e på 2o nom HK. B o l a g e t A l e x
K e i l l e r og Cos m e k a n i s k a V æ r k s t e d ,
Gøteborg,
. Hoved-Dimensioner
85
Længde:
'4
12
Bredde:
'4
Dybde:
6*9 ( 5 ' 6 ) .
^
., ,
47,28 (45.12).
Drægtighed:
S.M.Vallentin, borgerbr. dt. Randers 28. marts 1866 og attest
som dampskibsfører dt. Københavns Magistrat 7.juri 1878.
Jens Hansen, næringsbevis dt. Dragshokms Birkekontor 1. aug. 1876
(•28-.7-.82).
J.L.C.Jensen, næringsbevis dt. Dragsholm Birk 27. aug. 1881
(27.11.°1).
:
lc32Fabrikejer Anker Heegaard, København.
.884: Louis- Carl Heegaård, Frederiksværk, l/3 pardo
H.C.M.A.Keegpard, Køb enhavn
Bjørn Stephensen,
do
do
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
lo-lo3
Indført fra Stockholm marts 1882 under navnet "Neptun",- der
efter ejerens begæring forandredes til "Frederiksværk". Told: 42o kr.,
som er 3 pet. af købesummen 14.ooo kr. Fartøjet var forsynet med int. cert
dt. Kgl. Dansk Generalkonsulat i Stockholm 24.2.1882- lydende på c. 26 tons
Ommålt Kbhvn. 28.7.82 p.g.a nyindlangt garnering m.v. Ovefført til nyt
skibsregister bind lo fol. 32 12.2.1896,
uiMTvrT c
g-\ gi e r t r t
n T C H U i c p r T
fr
Ti
SY.
X T T> gY Ti
gi
'Frederiksvaag1
Thorshavn
Skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: K B D J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget .
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
I Lunkerque 1866, ( i n t e t
bilbrev).
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 8 7 ' 2
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde: 1 9 f l ( 1 9 ' 0 )
fladt spejl
Dybde: 11 ' 3
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt
med g a l i o n og k v i n d e l . b r y s t f i g .
Drægtighed: 125,34 t o n s ( 1 2 7 , 1 3 )
Bygget på: K r a v e l af eg
: Hans Debes Jacobsen, borgerbr. Thorshavn 23.2.1874
Peter Christian Erichsen, borgerbr. København 26.5-1874 (13.7.78)
Johan Martin Restorff, borgerbr. Thorshavn 20.9.1880
Hans August Debess, borgerbr. Thorshavn 3.12.1884
Ovnnvt. Johan Martin Restorff (8.4.1885)
1882-86:
I876:
Købmand Martin Christian Restorff, Thorshavn
I/S "M.C.Restorff & Sønner", Thorshavn, hvis indehavere er:
Martin Christian Restorff og Franta August Wilhelm Restorff,
begge af Thorshavn.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-159
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Skibet købt som vrag efter indstranding i Thorshavn i
marts 1876 ved offentlig auktion for 4000 kr. Skibet førte
navnet "Vigilaute" og var hjemmehørende i Lunkerque. Ingen oplysninger om betaling af told.
Seneste reg. ved eftermåling med påfølgende ændring af tonnage
1.10.1877.
Overført til nyt skibsreg. Bd. 10 fol 133 d. 26.4.1899
"O" * TVT T ^ T?
T7 * Ti T
C
• T O T P T
Ti
fr
Ti
gY TYT Ti gY. Ti
gi
"Fred og ro"
: Svaneke
Fiskekvase
: H F K G
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svaneke 1831 af O.J.Blem ibd. iflÉ
bilbr. dt. i2.lO.l83i. Bmbygget i
København 1870 af Poppe Michelsen
iflg. bilbr. dt. Kbhvn. 9.-9.1870.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Længde: 40 5 7
Bredde: 12 f 5
Beskrivelse af forskibet:
Dybde:
G-lat stævn.
6'5
21,23 tons
Bygget på: K r a v e l af e g .
Hans Jensen Dahl, borgerbr. Svaneke 11.3.1864!! atter fører: 26.6.89
Lars Christophersen, borgerbr. København 4.I.I883
I.C.Dam, borgerbr. Rønne 8.3.I88O (II.2.I890)
1864 og endnu 1870:
Ovnnvt. fører Hans Jensen Dahl, København
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-24-1
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Svaneke 29.3.1862: 9f lstr,
Seneste reg. ved ombygning 9-9-1870.
XT Fk 17 T C_ r * n
CittPADTC
"IT T O 17 "ET TT
T»A
I T IH J T V X T im / > T»
n
"Fredshaabet", før 1863: "Petrea Wilhelmine"
Marstal
Jagt, fra 1890: Galease
H B C J
( N D V C )
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
På T h o r s e n g 1 8 1 1 a f bygm. M ø l l e r i f l g : bilbrev dt 19/2 1811.
Ombygget a f bygm U l s t r u p i f l g . r e k n s t r.br. dt. Århus 10/7 I856.
do
i M a r s t a l 1874 a f C . J . Bager reknstr.br. dt. Marstal 25/2 1874
Dækkenes antal: l
Masternes anta]: 1 , s e n e r e 2 .
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: I n g e n
s e n e r e : Fyldig bov, g l a t
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
gal.fig.
stævn.
Hoved-Dimensioner
Længde: 47 ! o
Bredde:
lk' 0
Dybde:
8'0
(49<4)
(15'1)
( 8-3)
: 42,18 tons (45,85).
J.C.S. Schmidt Albertsen, Marstal, borgerbr. Ærøskøbing
Mads Christensen Boye,
"
"
Marstal
Førnvt. J.C.S. Albertsen.
Johan Christian Albertsen, "
"
Ærøskøbing
11
Hans Rasmussen Bruun,
"
Førnvt. J.C.S. Albertsen.
do
H. Rasmussen Bruun.
Christen Jensen Christensen, Ommel, borgerbr. Ærø h.
I8/3 1861
29/5 1867
3/11 1874
11/3 1865
24/2 1874
Før 1863: J.P. Hjernøe. Ved skøde af 25/5 1863:
Ovnnvt. fører Jens Chr. Schmidt Albertsen, Marstal.
17/4 1879:
cLo
do
Christen Jensen Christensen,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
1 -4
Landsarkiv:
Hed indtil l863:"Petrea Vilhelmine", derefter: "Fredshaabet"
Mlr.br. dt. København 28/8 1857: 2l-| lstr.
I890 er fartøjet omrigget til galease.
1893 ny signalbogstaver.
U*MDiT?TO
r\gi
a
r t
B T C
' n c i 7 i ? T
n i
fr
gY "M Ti g-\Ti
gi
"Fredshaabet"
Korsør
Dæksbåd
H B F G
(N ¥ K Q )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysnJDEsattesten)
1 Skaboehuse 1857 af R. Gregersen ibd
iflg. bilbrev dt. Skaboehuse l/ll 185(7
Ombygget 1887.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
1
Agterskibets form: F l a d t
Beskrivelse af forskibet:
Længde:
spejl.
Glat
e:
stævn.
Bygget p å : K l i n k a f e g ( i n d t . )
og f ^ r
(kJElædrf^**
25'2
8*8
3'6
(3'1)
5,15 tons (4,29)
Søren Sørensen.
Redere: 185? og endnu 186?:
Ovnnvt. fører Søren Sørensen.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
* \Tl\ri C
gi* gi
1-33
O/RST A •nTCTi/irircwpTr
T» t
frtngiiTi.TTigY.TigY
'"Fredshaabet
Svendborg
Jaet
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
{Efter Bilbrevet dier Skibsbygningsattesten)
I Troense 1812. I n t e t
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
bilbrev.
På K r a v e l a f 15 aDaekkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Fladt spe^l
Beskrivelse af Forskibet
IT G S R
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde
43! 8
Bredde
IV 8
Dybde
5' 9
stævn
Drægtighed
^.'4,^9 t o n s
?.Nielsen, Borgerbr. Svendborg 16/4 186?
1869:
Seglmager P . C . N i e l s e n ,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Påborg.
2-2 58
TCLr.br. d t . København 15/7 1859: 12|~ L s t r .
I f l g . skrivelse fra henholdsvis Svendborg og Prt stø regi :
s t r e r i n ^ s k o n t o r e r er dette skib, e f t e r at v^re strandet i Præstø
t o l d d i s t r i k t d- 13/11 187^, ophugget. S l e t t e t af r e g . 26AO
1900.
er
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Skibefs Navn " F r e d s ø e n "
Svendborg
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G- L K.
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
På T å s i n g e 1317 a f I . A . S m i t h i f l g .
b i l b r e v d t . Thorseng 26/10 1818.
PS k r a v e l a f e g .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibefs Form P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Lcengde37'4
Bredde 1 1 ' 3
Dybde
5'8
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g b o v ,
g l a t stævn
Drægtighed 1 8 , 66 t o n s
Førere: Martin Hansen Mortensen, borgerbrev dt. Svendborg 29/8 1842
1R4^ o,g ftnflnn 1871 '
Redere:Ovennvt. skibsfører Martin Hansen Mortensen, Svendborg
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-QQ.
inger IvUr.br. dt. Svendborg 24/4 1863: 9,75 lstr.
Iflg. Gen. Dir. skrivelse af 28/7 1875 er dette fartøj udfor
Rødvig havn den 12/7 1875 om aftenen forlist på rejse fra
København til Svendborg.
Slettet af registret 8/9 1875.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Freia"
Middelfart - Købenbavn - Marst;
Skonnert
(brig)
N B H S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
1 S ø l y s t p r M i d d e l f a r t 1868 a f H. 1 1 1
i b d . i f l g . b i l b r e v d t . 15/8 1868.
I maj 1879 o v e r f ø r t f r a K ø b e n h a v n t i l
Marstal.
Dækkenes antal:
im
1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
Længde:
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p s t æ v n ,
kvindelig galionsfigur.
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
Christian Frederik Schmidt,
Peter Jo han sen 11lum,
Rasmus Andersen,
Rasmus Andersen Rasmussen,
1872:
1879:
Bredde:
87'9
20'8
Dybde:
10' 6
Drægtighed:
l4l,49
tons
(l48,79)
(Assens 1 8 ^ 2 ) .
(Middelfart 1 8 7 0 ) .
(Svendborg 1 8 5 1 ) .
(
"
1877).
Iflg. bilbrev 1868:
Skibsbygmester lians Illum, Sølyst pr Middelfart.
Ovnnvt. fører Rasmus Andersen, København.
Skibsfører F.K. Hansen og skibsreder R.J. Bøye, begge Mars
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-302
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Købesum i 1879: 17-000 k r .
Iflg. rederiets anm. dt. Marstal 1880 er dette skib på rejse
fra Blyth til Kalundborg sporløst forsvundet, idet der intet er
hørt til skibet, siden det d. 24/10 1880 afgik fra Blyth med 216
tons kul. Mandskabet, 6 mand, antages druknet. Casco 25.000 kr.
afrundet til 20.000 k r . Lastens værdi og assurance kendes ikke.
Certificatet gik tabt.
M T V T ? T
D
gY gi
O OlT? i
T I H P C l / f TfTCI W T T ' T n
T>
Sr Ti
gY 1*,T TB gY. Tb S~l
Skibefs Navn " F r e i a "
Marstal
Galease
Registrerings- samt Kendings-SignaLBogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
N G K V.
3be:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjem
I Marstsl 1857 ?f C.J.Bager ibd.
iflg. bilbrev dt. Aktuariet i Ærøskøbing 13/6 1851.
FÆ Irravpl a f Pg_
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets F o r m P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde 6 3 ' 7
Bredde
17'7
Dybde
9'6
Beskrivelse af Forskib:. F y l d i g " b o v
82,56
tons
FørercrMarcus Nielsen Gothilff, borgerbrev dt. Ærøskøbing 31/1 1865 (endv.
nvt: 18/4-74,7/4-75,22/4-76,8/5-80 og 14/4-83).
Christian Nissen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing 2l/l0-68(l8/lo-73)
Herman Peter Cromann,
"
' •
' '
14/5-68 (30/10 74)
Hans Jensen Bager,Marstal,
' '
' ' Ærø herredskontor 26/lO-7ST"2o/lO-7[0
9t
f
Christian Elias P r i i s , -f '
• •*
''
5/ll~7P(8/ll-7Q,
e r endv. n v t : 2 5 / 1 0 1 8 8 0 ) .
Rcdere:Snke e f t e r C.H. G. , J o h a n n e G o t h i l f f
Marstal
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - 9 1 .
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger Mlr.br. dt. Rudkøbing 9/8 1861: 43i lstr.
Iflg. førerens anm. dt. Marstal 28/12 1887 er dette skib på
• rejse fra Korsør til Kalmar forlist på Spanstak?kullen 3 mil
fra Karlskrona 26/11 1887 på grund af storm,regntykning og
strømsætning.Besætningen 4 m?nd reddet i storbåden*Casco ~f
værdi 7000 kr assureret for 5^00 kr.Lasten 28oooo pund hvede
hvis værdi og assurance ikke kendes.Skibet blev totalt vrag.
Ca. ISoooo pund hvede blev bjærget.Hesten bortskyllet.
Slettet af registret 3lA2 1887.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
Bavn:
»Preia"
hjemsted: Reg#
å i s t -
n r
. i København
art: Å ben skruedampbåd
ings- samt kendingssignal-bogstaver: N D B S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Kbhvn. 1891 af Dahlstrøm & Lohmian:a 1 maskine med 12 nom Hk. Dahlstrøm &
ibd. iflg bilbrev dat. Kbhvn. 23 A Lohmann Kbhvn.
1891
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form:Eundt
spejl
Beskrivelse af forskibetSkarp bov
stævn
Bygget på: K l i n k flf t f i 1
Førere:
Y,
glat
Længde: 4 6 ' 3
Bredde: l o ' 9
Dybde:
6*5
*ægtighed
20.00 tons
C. E. Offenberg med sætterskipperborgerskab dat. Århus 3/3 1885
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 23/4 1891, samt nationalitets- & ejendomserklæring dgt. Kbhvn. d. 22 Og 25/4 1891 tilhørende:
J. P. Jacobsen, best. reder, handelsfuldmægtig
København 2/8 part
E. Olsen, skibsbygger
do.
2/8 do.
Å. Hagemann, enkefrue
Prederiksberg 1/8 do.
H. P. Christiansen, skibsreder
do.
1/8 do.
C. M. Christiansen, grosserer
do.
l/8 éo.
V. C, T. Lohmann, fabrikant
København
1/8 do.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 27/27
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
^yhygget i København 1891
Reg. anm. d a t . Kbhvn. d. 22/4 1891
M å l i n g s b e v i s d a t . Kbhvn. d. 2 .
HANTIFT.«. n c
Q
A UTQTVTTTft'PlfrT "PÅ Yto n TV R A to fl
Preia
Nykøbing på P a l s t e r
jagt - galease
taver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninssattesten)
N P M G
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Nykøbing P . 1892 G. C. Ruder
i f l g . b i l b r e v dat 1 9 . s e p t . 1892.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
1
2
platgattet
Beskrivelse af forskibet : m i d d e l f y l d i g
Hoved-Dimensioner
Længde:
6o!3
l6
Bredde:
'4
Dybde:
6'6
Drægtighed:
Bygget på: k r a v e l af eg
4 6'5 5 t .
Peter Larsen med borgerbrev dat Nykøbing P. 15. marts 1892
2o. sept. 1892 tilhørende:
Peter Larsen
sætteskipper
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Nykøbing P.
13.316
"Ved erkl. dat Nykøbing 2o/9-92 har skibsbygmester G-. C. Ruder
påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for P. Larsen.
Overført til nyt register bind 9, fol. 187 den. 13/3-97.
inr A "*J T*, "EP ir o
«rt/n
c r% ir? * Tt, nr c lt/ir T T C TP T? TP ir»S
T<~ T& gY, Y.I T* /r\ Ti gi
'Preia1', tidligere: "Boline Petrie'"1
Thurø pr Svendborg
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
O
J P
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningaattcstcn)
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Svendborg 1815 af N. Hansen ibd. Hovedrep.
på Thurø 1854 af J.M. Caspersen ibd. Ombgt,
smstd. 1859 af N. Troensegaard ibd. Bilbreve
dt. 28/10 1815, 19/5 1854 og 20/11 1859
På kravel af eg
Dækkenes Antal
1
ensianer
Masternes Antal
1
Længde
53'2
"D
Agterskibets Form
latgattet
14'9
7'1
Beskrivelse af Forskibet
P y l d i g bov
41,80 tons
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
0 . Rasmussen,
B o r g e r b r e v S v e n d b o r g 1 3 / 1 1846
,n
n
J . J . Nielsen,
9 / 4 1870
J.M. Rasmussen,
"
Sunds-Gudme h e r r e d 2 8 / 9 1876
R . C . Rasmussen a f T h u r ø , ( B o r g e r b r e v m a n g l e r ) .
1879:
1854 og endnu 1 3 6 9 :
O v n n v t . f ø r e r Ole R a s m u s s e n , Thurø p r
'9
•"
R . C . R a s m u s s e n , Thurø
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Svendborg.
•392
"lr.br. dt. Svendborg 18/11 1359: 22i Lstr.
Iflg. rederens anm. dt. Svendborg 16/8 1886 er dette skib
på rejse fra København til Århus forlist 4 mil øst for Pornæs den
12/8 1886, idet en brådsø, som knækkede sprydet, slog skibet læk,
hvorefter det sank. Besætningen, 2 mand, reddet af skonnerten ,frUffe"
af Marstal, kapt. Grube,. Casco 3.000 kr., assureret for 2.500 kr.
Ladningen, fuld last guano, af værdi ca. 10.000 kr., hvis assurence=
forhold ikke kendes. Slettet af reg. 19/8 1886.
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Freir"
: Svendborg
Skonnertbrig
: N M H P,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
På P r e d e r i k s ø e n ved Svendborg 1874
sf J.R.Andersen i f l g . b i l b r e v d t .
Svendborg 28/11 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form:Hækbygget m. h a l v rundt s p e j l .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g a l i o n og k r ø l l e .
Bygget på: K r a v e l af eg.
Hoved-Dimeiisioner
Længde: 94*8
Bredde: 21 f 3
Dybde: 10*7
Drægtighed: 176,97 t o n s ( l 6 6 , 3 4 )
Førere: Anders Spodsbjerg,borgerbrev dt. Svendborg 18/9 1869.
.C.L.P.Christensen,Svendborg,borgerbrev dt. Svendborg 24/1 1877(17/2 1877,
endv.nvt.: 17/3 1890).
E.Mathiasen,borgerbrev dt. Svendborg 19/11 1889.
REDERE^ 1874: Skibsreder,best.reder A.N.Ericksen,Svendborg 5/48 - Købmand J.
r.Saagøe,Svendborg 2/48 - Sejlmager C.Killerup,Svendborg l/48 - Smed C.Corfitsen,Svendborg 4/48 - Enkefrue Rosalie Jensen,Svendborg 1/48 - Enkefrue
Marie Erichsen,Svendborg 1/48 -' Bødker J.Knudsen,Svendborg 2/48 - Skibsbygm e s V±____^j__\\__2__\__
A.Svennevig,Yindeby 3/48 Pi skejrhLK£smussen, btrpnanuse 3/4ti - Pisker H. Jensen, Strandhus é~~2/48 - G-årdXXXXxSSS&X mand H. Jensen,Brydegaard 1/48 - E.Larsens enke Ane Marie,Kogtved
I/48 - Skovfoged Chr. Iversen,Kogtved l/48 - G-årdmand P.Sørensen,Kogtved
I/48 - G-årdmand A.Mortensen, Skovsbo 1/48 - Lærer C.A. Christensen,Ranzausminde l/48 - Husmand R.Jensen,Egense 1/48 - Lærer J.Petersen,Egense 1/48
Husmand N. Jensen,Pasop 1/48 - Gårdmand D.Poulsen,Sørup 1/48 - Post C.Mortensen,Lreiø 2/48 - Gårdmand N.Christensen,Weistrupmark l/48 - Indsidder R.
Hansen,Tvede 1/48 - Kusk R.Larsen,Tvede 1/48 - Ungkarl J.Petersen,Skovsbo
1/48 - Gårdmand L.Mortensen,Skovsbo 1/48.
I 1875 sælger J.R.Andersen 5/48 til: Skibsreder Jørgen Andersen,Skaarupøre med
2/48 - Post Christen Mortensen,Dreiø med 1/48 og Gårdejer Hans Jensen,Brydegaard med 2/48.
I 1878(reg. i 1880) sælger C.Corfitzen sine 4/48 til garverimester A„J.Andersen,Svendborg.
I 1888 er A.N. Er i eks ens 3/48 solgt til
skibsreder Jørgen Andersen,Skaarupøre med l/48 og bødker J.Knudsen med 2/48. A.
Svemrevig^eyT^fr-emlidig bes lagerfør.
I 18B3ireg_ I 1888) er C.Killerupa 1/48
^mtgføfe overgået til hans enke Laura Margrethe Killerup
af Svendborg.
I 1889 er J.Petersen af Egenses l/48 overgået
til: Styrmand Jes Paulsen,Svendborg med I/96 og Marie Dorthea
Johansen født Paul vS^n^Køii.enh.av_n med 1/96.
T I889 e.r_^I.Andersens 3/48 overgået til aktieselskabet "Afdøde Jørgen Andersens Skibsparter", stiftet 26/2 1889.Bestyrelsen med sæde i
Svendborg består af nedennvt.. aktionær: Skibsreder P.Iversen,Skaarupøre.
I
1891 sælger C.Mortensen 2/48 til: Pisker Rasmus Christensen,Drejø med 1/48 og
gårdmand Rasmus Nielsen,Drejø med 1/48.
I 1884(reg. i 1892) er garver A.J,
Andersens 4/48 nu tilhørende grosserer Prederik Ferdinand Andersen,København.
I 1890(reg. i 1892) er gårdejer K.Christensens l/48 nu tilhørende hans enke
Hanne Kristensen(Christensen) Hundtofte.
I 1892 er enkefrues R.Jensens l/48
overgået til: Manufakturhandler H.V.Jensen,København med 1/192 - Porvalter
Pr.A.L.Jensen,København 1/192 - Fabrikant J.C.Stuve,København l/l92 - Bogbinder P.A.Y.Petersen,København med 1/192.
I 1893 er Hanne Christensens
1/48 overgået til gårdejer Claus Iversen,Hundtofte.
HOVED-SKIBSRSGISTRERINGS-PROTOKOL: 7-91
ANMÆRKNINGER: Ombygget i 1888.
Seneste registrering dt. 18/3 1891.
HAT\friT7T Q. O f l
C « T r A - E > T O T V / f ¥ T O T [ ? l ? T ' to l
F D A X T U A B P
"Freir"
Marstal
Galease
NS
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eiler skibsbygcinEsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
K i e l I869 af R e n t e r & Shuus i f l g
b i l b r . d a t . Kiel 2 4 . s e p t . 1869.
Dækkenes antal:
et
Masternes antal:
to
Agterskibets form: p l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
middelfyldigt
m. g l a t stævn
k r a v e l af eg
69 5 1
18?4
Bredde:
Dybde:
9*2
Drægtighed:
92,53 t o n s
A l b e r t E r i k s e n Boye af M a r s t a l m. b o r g e r b r . d a t . Ærøskøbing
&
6. j u l i 1874
C . J . B . P e t e r s e n m. b o r g e r b r . d a t . Ærø H e r r e d s k o n t o r 1 4 - 2 - l 8 9 o
( M a r s t a l i n d b . 24-3-1890)
E.H. P e t e r s e n m. b o r g e r b r . d a t . Ærøskøbing 28-2-1876
(Marstal indb. 26-3-72
I892:
: I880;
S k i b s f ø r e r A l b e r t E r i k s e n Boye, M a r s t a l
S k i b s r e d e r J u l i u s Mikkelsen j e n s e n , Ærøskøbing ( b e s t . r e d e r ) 1/4
F a r v e r N.N. Koch, Ærøskøbing
1
1/4
Bager Bernhard J e n s e n , Ærøskøbing
1/4
Skibsfører Erik H.;Petersen
3/4
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 337-9
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
i g e r : l n d f ø r t f r a K i e l n o v . 1880
k r . 2 4 o , 3 o , som e r 3 p e t . af købesummen
P a r t ø j e t v a r f o r s y n e t med m å l e r b r e v
87,76 t o n s .
O v e r f ø r t t i l nyt s k i b s r e g i s t e r bind
HJ4\3
T C
under navnet " I d a " . I n d f ø r s e l s t o l d
R. 9.000 = k r . 8 . 0 I 0 .
d a t . A S S enå 1 8 . m a r t s 1871 dr*
3 , f o l 1 4 1 , den 3 0 - I - I 8 9 5
tTbtn CiOiiii7 ftTn)Trc"\Æ'T'Ti"irpz7iTP i™
YT TY
gY
YT
1TT> SY,
-ITV
SY
Pre j
København
Dækspram
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Eder bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I B & Q
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
S k a l være bygget i Malmø; nærmere
u b e k e n d t . I n d f ø r t f r a S v e r i g e 1889 •
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l a i g t
med g l a t s t æ v n .
Bygget på: k r a v e l af f y r og e g .
Hoved-DimeBsioBer
Længde:
6l! 6
Bredde:
18' 3
Dybde:
4! 0
Drægtighed: 40,06 t o n s .
Intet oplyst.
15. juni I889 tilhørende:
H.E. Hansen,
grosserer,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
København
I2-364
Anmærkninger:
Indført fra Sverige i 1889. IndCførselstolden er ifl. kvittering dt
København Toldkammer 27-5-89 betalt med 25 kr 50 øre, som er y/o af
købesummen 850 kr.
Optaget på pramfortegnelsen side 21.
Ifølge telefonsamtale:
Ophugget for ca. 10 år siden.
den 3-9-1918.
mr A Min* 1? T o a r c
FA "OTCMTTCTPPT
TO
fT TSY gY^sy
gYs*
SY
Pre j a
hjemsted: Randers
skruedampskib
Registrerings- samt kendiagssigBal-bogstaver: N T L V
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Renfrew 1883 af Løbnitz & co, ifgl
bilbrev dt. Renfrew 19 feb. 1883.
2 høj og lavtryks maskiner med 85 nom
hk. Løbnits & co, Renfrew.
Dækkenes antal: 2.-ked overdæk
Masternes antal: 2
Agterskibets form: nækbygget med r u n d t
spejlBeskrivelse af forskibet: s k a r p bov med
l o d r e t stævn.
Bygget på: k l i n k af j e r n .
Længde: 16 o'8
Bredde:
25'2
12'9
•
e:
: 472,84 t.
C P Svendsen med borgerbrev dt. Nibe 7 marts 1857, samt attest' som dampskibsfører dt. Randers magistrat 16 jan. 1878 (Randers 3o/4 83).
C A Lund af Randers med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. Randers
2o juni 1885 (Randers 22/6 85)-
Ifølge bilbrev dt. Randers 19 feb. I883 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. Randers 13 marts 1883 tilhørende: Aktieselskabet "Randers dampskibsselskab af 1866", stiftet d. 1 april 1866 hgis bestyrelse der har til sæde i
Randers, består af nedennævnte aktionærer:
Adolph Andersen
selskabets forretningsfører, mægler
Randers
N Krogsgård
købmand
M
J P G-øtzche
bankdirektør
«
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
l o , 191
Indført fra Renfrew 1883 som nybygget. Indførselstolden er ifgl. kvittering
dt. Randers toldkammer 2o/2 83 betalt med 675o kr, som er 3/o af købesummen
£ 125oo = 225ooo kr, ifølge generaldirektoratets skrivelse af 16/3 83.
Partøjet er forsynet med interims certifikat dt- kgl. danske konsulat i
Glasgow 23/2 83, - 288 91/I00 tons.
På grund af fartøjets ombygning og ommåling ifgl. Helsingør målingsbevis
dt. 4 nov. 1885 er registreringen fortsat bind XI 152.
TVT "Ti T? Y O
r\gi
C
F *
"OTOTfLyrTTOTT'-SrT'
fr
Ti
gY TVT Ti g~i Ti
SI
"Preja"
København
skruedampskib
33*
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Glasgow 1875 af Aitken & Mausel
iflg. bilbr. dat. 29-6-1875.
Dækkenes antal: e t og overdæk, samt
MHeffie^&ifår^^1^3to
Agterskibets form: r u n d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet: skarp bov m.
l o d r e t stævn
Bygget på: k l i n k a f j e r n
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
2 maskiner med 150 nom. HK
Walker Henderson & C o , , Glasgow.
Længde:
Bredde:
Dybde:
Drægtighed:
vend
1.363?46 tons
H.A. Bøye m. borgerbr. dat. Ærøskøbing 20-9-1875 og attest som
dampskibsfører dat. København 12-4-1882.
1875, 1880 og endnu 1884:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Preja" i København, stiftet 29-12-1874,
hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består af nedennævnte
aktionærer:
Phv. skibsfører Hiels 1. Johansen- besW reder, København
Generalkonsul, grosserer Johan Hansen, København
Skibsreder Julius Andersen, København
Overretssagfører Carl Winther, København
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
11-68/69
Denne registrering er en fortsættelse fra bind 7, 595 i
anledning af skibets ommåling den 38-10-1884 i henhold til skibsm. cirkl,
no. 18.
Ifølge anmeldelse dat. København 2-12-1885 fra curator i "Dampskibsselskabet Preja"s konkursbo er dette skib solgt til Robert M. Slomann & Co. i
Hamborg.
Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet 4-12-1885.
XI D) F. I Q_ d l Cl Q ^ F A T C F T Q l t l l T C T C T F T ' to l
ir to /Tb \ T TO *r* ir»
længde på øverste dæk, fra inderklædningen ved siden af
forstævnen til spejlklædningen agter
Brede på øverste dæk, midtskibs, mellem yderklædningen
Dybde midts^ibs, fra målingsdækkets underside til
inderklædningen ved kjølsvinet
længde af maskinrummet
243'1
30(1
15'0
44'8
"Preja"
:København
Skruedampskib -
skonnert
samt kendingssignal-bogstaver: N P Q B,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
Glasgow 1875*f Aitken & Mausel ibd.
iflg. bilbrev dt. 29/6 1875.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 2
0g
2 m-skiner på 150 nom. H.K.
Walker Henderson & Co. Glasgow
e t overdæk samt mellemdæk m i d t skibs
Agterskibets form: Rundt
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t m.
r e t s t å ende s t æ v n .
Sget p å : K l i n k pf js> r n
lod-
Længde: 243'1
Bredde: 30f 7
Dybde:
15 f °
MASKINRUMMETS DÆITGDS: 44'8
jgtighed: 1363,46 tons
: Niels Lauritz Johansen,Københpvn, borgerbrev dt. København 23/11-54.
1875: Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Preja;; stiftet 29/12 1874
hvis bestyrelse med sæde i Københpvn består af ned ennvt. aktionærer:
Køb enhavn
Skibsfører, best.reder Mels Lauritz Johansen
København
Grosserer, generalkonsul Johan Hansen
København
Grosserer Gotfred Halkier
København
Phv. skibsfører Johannes Jurgensen
I 1880 er J.Jurgensen udtrådt og i h.*ns sted er indtrådt skibsreder
Julius Andersen ^f København.
I 1883 er G.H-lkier udtrådt og i hans sted er indtrådt kpptajn i
marinen N.M.Gad pf Københpvn.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 - 3 0 5
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført frp Glasgow i juni 1875.Tolden er iflg, kvittering
dt. Københ-vns toldkammer 14/6 1875 erlagt med 17284,05 kr.
som er 5/ ^f værdien 31500 £.
Ud-teret engelsk måling lydende på 929,17 Rg.-tons.På grund pf
skibet- ommåling er- registreringen fortsat bind XI fol. 68 d
29/10 1884.
Iflg. -nm„ dt.
København 2/12 1885 fr- kur-tor i "Dampskibsselskabet Prejss;; konkursbo er dette skib ved offentlig auktion
solgt til Robert M.Slomann & Co. i Hamborg.
•FXSU O f i S
TS
TiQffFT
XT
i? r\ ry g-1
"Freja*
København
Pregatskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C MP
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbyg ni ug sattes tco)
På d e t k o n g e l i g e v æ r f t i København 1819
Omb. f r a o r l o g s s k i b t i l h a n d e l s s k i b
1854/55, b i l b r e v haves i k k e .
På K r a v e l a f 5 ^
Dækkenes Antal
2
Masternes Antal
3
Agterskibefs Form
Pladt spejl
s
Hoved-Dimensioner
Længde
156 ' 1
Bredde
32 s 2
Dybde
23'6
Beskrivelse af Forskibet G a l l i o n med
Kvindelig figur
H. P. Nielsen, Borsr.br
Gustav Møller, M " *
J. P. 0. Hansen, "
Hans Nielsen,
"
"T
Drægtighed
9 24 , 36 t o n s
København 17/5 1865
11/3 1857
Nakskov 6/3 1852
København 21/4 1868
(6/9 73)
(8/2 75)
(24/1 11
1865 og endnu 1869:
Det anonume interessentskab "Det Kjøbenhavnske Skibsrederi""
stiftet i Juni 1866, hvis bestyrelse, der har sæde i København
er: Grosserer Rudolp Puggaard, RD. indehaver af P/A H. Puggaard
& co.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-194
er
P r e g a t s k i b e t f o r t e som o r l o g s s k i b o g s å n a v n e t " F r e j a " ,
k ø b t e s i 1854 a f g r o s s e r e r H. P u g g a a r d m. f 1 . f o r 5 0 . 0 0 0 Rd a f
M a r i n e m i n i s t e r i e t . S o l g t e s a f o v n n v t . r e d e r i 1865 f o r 64.900 P d .
I v a r . b r . d t . København 1 / 1 0 1 8 6 1 : 4 6 1 ^ L s t r .
F o r t ø m r e t i København 1861 og 1 8 6 7 .
I f l g . r e d e r i e t s anm. e r d e t t e s k i b s o l g t t i l h r . K j ø r h s ' d
af B r e v i g (Norge) f o r 22.000 k r . S l e t t e t af r e g . 16/9 1 8 8 1 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
Prejr
Randers
skruedampskib
Registrerings- samt kendløgssigiial-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Renfrew 1883 af L ø b n i t z & CO
i f l g . b i l b r e v dat 1 9 . f e b . I883
Dækkenes antal: 1+1 overdcsk
Masternes antal: 2
Agterskibets f o r m : h æ k b - / r u n d t
N I LV
2 høj og l a v t r y k s m a s k i n e r med 85 nom
Hk.
Løbnitz & Co, Renfrew
spejl
Længde:
Bredde:
165'6
24'3
e:
12'9
Beskrivelse af forskibet: 3^V
50vi
l o d r e t stævn
Bygget på:
k l i n k af j e r n
675,92 t
C. Å- lund af Randers med borgerbrev dg attest som dampskibsfører dat
Randers 2o. juni 1885.
Chr. Laur. Strand med borgerbrev dat Randers 24. aug. 1881 og attest
som dampskibsfører dat Randers 30. juli 1890 overtager skibet i jan. 1891
13- marts 1883 tilførende:
Aktieselskabet "Randers Dampskibsselskab af 1866", stiftet den 1. april
1866, hvis bestyrelse, der har sæde i Randers, består af nedennævnte
aktionærer:
Adolph Andersen
mægler
Randers
N. Krogsgård
købmand
"
J". F. G-øtsche
bankdirektør
"
Iflg Randers reg. kontors indber. af 25/6-90 er Krogsgård afgået ved
døden og i hans sted er indtrådt i bestyrelsen:
Johan Ankerstjerne
grosserer
Randers
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
]_i_
152 -15 3
Landsarkiv:
ser:
Denne registrering er en fortsættelse fra bind lo, foll91 i anledning
af skibets ombygning og ommåling.
M T \ F T
C
éTigi
C « I 7 A
1 1 > T C T&M T T C T P T
TB*
fr Ti g-\ TY.T f> gY Ti
gi
navn: » Frem "
hjemsted: Reg. d i s t . n r . 28 Ålborg
Skibets art:
Skruedampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bosstaverF C P D
" t o
L J
' " ' t o
J
" «
J l
" « & • •
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Oscarshamn 1889/90 af Motala meka - Compound maskine på 60 nom.HK ( 260
n i s k a Værksted A / B . B i l b r e v d a t .
inde.HK). Motala mekaniske Værksted
Oscarshamn 2 0 / 8 - 1 8 9 0 . I n d f ø r t f r a
A/B
S v e r r i g i s e p t . 1890
Dækkenes antal: j_
Masternes antal: 1
Agterskibets form: Hækbygget med r u n d t
spejl
Beskrivelse af forskibet: S l c a r p t m e d l o d
r e t stævn
Bygget på:
Længde: 87*0
Bredde: 1 8 ' 2
Dybde: i o < l
:117,32 tons
-: Poul Sørensen med skippernæringsbevis dat.Ålborg 22/5-1890,og attest
som dampskibsfører dat.Ålborg 22/5 - 1890
..-Ifølge købekontrakt dat. Ålborg 16/12 -1889, bilbrev d*t. Oscarshamn 20/8 - 1890, samt-nationalitets- og ejendomserklæring dat. Ålborg
11/10 -1890 tilhørende:
Ålborg bys. havn
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 11/11
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Oscarshamn; Indførselstolden er iflg. Kvittering dat . Ålborg Toldb. Kassererkontor d. 11/9 -90 betalt ±ndg nr
4-385 med. 2503?50 kr.,som er 3 ^ af købesummen kr. 83450.
Målbevis dat. Ålborg, Reg. anmeldelse dat. Ålborg d. 10/9 - 90,reg.bevis
dat Ålborg d. 11/9 - 90. Eftermålt 20/4 - 93
Overført til nyt skibsregister 4/5 - 1806, bind 7,fol. lo5
ANDFT,S-Ofi SØJFATRTSMTTSF.Tr.T PÅ F K O N R n u r ,
"Fremad"
: Aarsdale pr. Svaneke
Pæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q K F
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svaneke 1876 af A.M.Hansen ibd.
iflg. bilbr. dt. Svaneke 5.IO.I876
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: S l a t
stævn
Længde: 2 8 ! 8
Bredde: 11 5 0
Dybde:
3T3
7,10 t o n s .
Bygget på: K l i n k af eg
: Lars Peter Knudsen, Aarsdale pr. Svaneke
Redere: 1876:
Pisker Lars Jørgen Jensen, (best. red.) Aarsdale pr. Svaneke 1/5
Jens Kasmussen,
_
_
_
W5
Peder Jørgen Kielsen,
_
__
1/5
Jens Peter Knudsen,
_
_
_
i_/i
Jens Peter Sommer,
_
i_/5
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-199
Seneste r e g . IO.IO.I876.
E L S - O G S Ø F A R T S M T I S K K T PÅ
lfRONRnpr.
Fremad
:: Kragenæs pr. Bandholm
- Isafjord
jagt
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
H p LH
( L B M J)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Hykøbing på P . I863 af E. C. Benzon i f l g . b i l b r e v dat 2o. a u £ .
186 3 .
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
1
Agterskibets f o r m : r u n d g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
Bygget på:
Hoved-Dimensioner
Længde:
42 *3
Bredde:
14*3
Dybde:
5*7
Drægtighed:
kæarvel af eg
22,18 t .
Ole Jensen Bjørn af Kr^genæs med borgerbrev d?t Lollands- Hørreherreds kontor 27. feb. 1892.
Ole Jensen Bjørn
A. G-. Asgeirsson
S. M. Asgeirsson
sept^- 1892 tilhørende:
skipper
feb 1893 tilhørende:
isl. købmand
enkefrue
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Krpgenæs
Hellerup
Trflihon^own
København
,
V-L
13,312
I n d t i l a u g . 1892 k r y d s f a r t ø j lTr.3. I n d t i l m a r t s 1893 hjemmehørende
i Kragenæs. Overført f r a Kragengs t i l Is=>f j o r d i f l g . e j e r n s begæring
ved r e g . anm. dat København 3 / 2 - 9 3 - Overført t i l f a r t ø j s f o r t e g n e l s e
A'NV^TTT.SL OlT3 ^ O i W Å T O T C T M r i T C T F T F T to k W to f\ TVT to f\ to (n
parx
"Fremad"
Esbjerg
dæksbaad
IS S L
Hvor og når bygget
gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Bygget i Norge, hv^r og når vides mkke
Bilbr. haves ikke
Dækkenes antal:
et
Masternes antal:
en
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Længde:
Bredde:
9'6
2*9
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g b ov
m. f a l d e n d e stfevn
Bygget p å : k l i n k a f eg
Førere: S ø r e n H a n s e n a f
22 s l
4,17
tons
Esbjerg
Redere: 1880:
Skibsfører Søren Hansen, Esbjerg
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3 1 8 - 9
Anmærkninger: Indført fra ISorge å88o. Indførselstold kr. 10j2o, købssum
34o kr.
Ifølge ejerens andragende er dette skib overført til Esbjerg register
afdl. II (Havnegegister afdl. II II 287)
Udslettet som overført til Esbjerg register afdl. II den 3-8-I887
r.T * \ T T * 1P ¥
C
gY, gi
C>gY_TYlS_n c'T\/VfTCIf1T^nn
YY I.
Yr YY SY. Tk7 SU SY. S* SY
"Premad"
: Esbjerg
Dæksbåd
:N S D T.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Bygget i Norge. B i l b r e v haves i k k e .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: i
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Middelfyldigt
Hoved-Dimensioner
Længde: 2 3 s 6
Bredde:
g!3
Dybde:
4T3
Drægtighed: 4,42 t o n s
Bygget på: K l i n k af eg.
•• C.P.Sørensen af Esbjerg
Christian Kielsen, Houstrup (4/7 1882).
1879: Bådfører C.P.Sørensen
Esbjerg
1882: Pirker Christian Kielsen.
Houstrup -|Pisker Hans Jensen Priis
Boldsager -g
I 1883 sælger Christian Kielsen l/4-part til fisker Peder Pedersen
*f G-rærupj Aal Sogn pr, Vardea
1884** Pisker Christipn Kielsen
Houstrup •§•
Pisker H^ns Jensen Priis
Boldsager %-
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
9-217
Landsarkiv:
Indført fra Christiansand.
Iflg. Varde toldkammers indberetning 10/10 1879 er indførselstolden for dette skib erlagt med 12 kr. som er 5/o af købesummej
400 kr.
Iflg. ejernes andragende dt. Esbjerg 20/9 1886 er dette fartøj'
overført til Esbjerg register afdeling II (Hovedregister afdeling II II 267) d. 12/10 1886.
Mr»l?T C_ A ( ^ o
Tci\/rTTc:Tri7 r F
MDADP
-c&-;^f
Skibets Navn
^y
PHSMåD
OG SØFARTSMUSEET
PAA KRONBORG
Art
Tjalk
Kblwn.Dragør
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
JJ 3 J.T Q
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngaattcsten)
i leer 1846.Indført
f r a P r e u s s e n 18 58.
p a a K r a v e l a f Eg.
Dækkenes Antal I
Masternes Antal I
Agterskibets Form H u n d g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet g l a t
Hoved-Dimensioner
Længde 5^ S
Bredde
12 0
Dybde
5 3
Stævn
Drægtighed 31*95
'-Carl Ludvig Andreas Potel (Kbhvn) B
Chr.Jesper Hex)SdorT3h(Predericia 1867)
Peter Hansen(Kbhvn l86l).
Morten Kasmussen(Svendborg 1852).
Erik Larsen af Dragør(Skelskør 180O}.
Iboo:Iuflwig Hagemann,Konsul og Skibsreder ,Kbhvn.l874:Hrik Larsen,Skibsf.Dragør.Best.3. V/2.
Petter Palmsen Priis.Styrmand,Dragør, 1/2.
senere:Alfred Christensen,Grosseerer Kbhvn.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
1 . ^; ; '
P ø r t e som n o r d t y s k Ejendom Havnet T *Portsj
Købesum i 1 8 6 8 : 2 0 0 0 T o l d s p . , i 1874 ^ W T S d l
Omdannet t i l P r a m .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Tons
(33.S~/J
Skibefs Navn
"Premad"
Marstal
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngsattcstco)
U J MK
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Marstal 187? af P. Hansen ibd. ifl,
bilbrev dt. Marstal 21/1 1873.
På k r a v e l a f e g
Dækkenes Antal 1
Masfernes Antal 2
Agterskibets Form P l a t g a t t e t
Længde
Bredde
le
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d , b o v ,
g l a t stævn.
77r7
20' 0
9'6
107,13 tons
Førere:
J . H . P e t e r s e n , b o r g e r b r e v Ærøskøbing 22/8 1864.
,tt
H . C . Hermansen,
""
2 6 / 7 1872 ( 1 1 / 1 1 78)
K.P. Christiansen, u
Ærø h e r r e d
5 / 1 1884- ( 6 / 3
84)
Redere:
1873:
S k i b s r e d e r Hermann A l b e r t s e n 4 / 2 0 , do E r i k N. C h r i s t e n s e n 4 / 2 0 ,
do L a u r i t z H e n r i k H a n s e n fc^i^eædtøXEEdfcæExmfci 3 / 2 0 , do H . J . H a n s e n b e s t y r e n d e r e d e r med 2 / 2 0 , o v n n v t . f ø r e r J . H . P e t e r s e n 2 / 2 0 ,
s k i b s r e d e r Jochum Hansen 2 / 2 0 , do J . H a n s e n 1 / 2 0 , do J . C . ' S c h u l t z
1/20 og s k i b s b y g m . F e r d i n a n d Hansen 1 / 2 0 , a l l e a f M a r s t a l .
Ved H . J . H a n s e n ' s død o v e r t a g e s h a n s p a r t a f h a n s e n k e , Maren
H a n s e n , og J . C . S c h u l t z ' s 1/20 o v e r t a g e s a f de ø v r i g e p a r t h a v e r e
i f æ l l e s s k a b . L . H . Hansen e r nu b e s t y r e n d e r e d e r .
1889:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger
5-206
Seneste eftermåling d t . 13/1? 1880.
HANDELS- OG SØFARTSMUSES"
PÅ KRONBORG
"Fremad"
Svaneke
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver
H" K F W
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbabygningsattcstcn)
I Ekenås, Sverrig, 1873 af J. Pettersson
m.fl. iflg. bilbrev dt. Wassmolosa d.
5/5 1873På kravel af eg og fyr.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form
Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af Forskibet K i d d e l f y l d i g t ,
g l a t stævn.
Længde
Bredde
Dybde
71 T 7
18M
7! 9
(71 T 5)
(18*2)
(8*1) -
Dræglighed
86,15
tons (37,43)
f=
.
(86,42)
Førere: H.H. Jensen, borgerbrev Svaneke 8/4 1865.
1835
1885
1873: Købmand Chr.M. Christiansen bestyrende reder med 3/12,
konsul J. Andersen 3/12, ovnnvt. fører H.M. Jensen 3/12, købm.
M.O.A. Sonne 1/12,alle Svaneke, kaptajn O.E. Sonne 1/12 og stenhuggerm. P. Sode 1/12, begge Nexø.
J. Andersen's 3/12 = 2/8 overgår til gårdejer Hermann Antoni Kofoed, Sjælegård, Østermarie, og købm. Peter Julius Kofoed, Svaneke, hver 1/8.
Ejerforholdet er nu: Købmand H.A. Holst bestyrende reder med
9/48, ovnnvt. fører H.M. Jensen 27/48, købm. M. Sonne 3/48, do
f/ts P e t e r s e n 5 A 8 , alle Svaneke, og bryggeriejer H.Berg, Nexø
1392: Yed M. Sonne's død er hans 3/48 overgået til hans enke
Christine Sonne, født Kofoed, Svaneke.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-382
Anmærkninger Indført fra Calmar 1873? købesum 7.000
210 Rd.
Mindre ombygninger 1874 og 1880.
Seneste registrering dt, 24/11 1380.
EIS- OG Si
told (3 1o)
Skibets navn: Fremad
: 1) Horsens, 2) Aarhus.
:: jagt.
igssignal-bogstaver:
N T SY
»*"** ^ v »
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Nyborg 1857 af P Petersen af Nyborg,
ifgl. bilbrev dt. Nyborg 8 nov. 1857-
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: p l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t .
Længde: 4 3 ( 6
Bredde: 12 ( 8
Dybde:
5' 4
Drægtighed: 2 o ' 6 7
:>å; k r a v e l af e g .
t.
Rasmus Rudolph Skou af Endelave med b o r g e r b r e v d t . Yoer og Mim h e r r e d s f o g d e n
3 sep. 1883J R E iløller med borgerbrev dt, Aarhus magistrat 17 juli 1877, (Hors,11/4 9o)
IX J Olsen af Øsby med borgerbrev dt. Samsø 14/6 1879 (Aarhus 14/5 9o).
E S Olsen med borgerbrev dt. Aarhus 2 sep. I890 (Aarhus 4/9 9o).
Ifølge ext'rakt udskrift af Odense købstads auktionsprotokol af 9 aug. 1883
og nationalitets og ejendomserklæring dt. Horsens 1 sep. 1883 tilhørende:
Rasmus Rudolph Skou
sætteskipper
Endelave pr, Horsens
Yed købekontrakt dt. Horsens 11 april I890 med påtegnet skøde dt. København
22 juli l89o sælger R R Skou dette skib til:
Elias Severin Olsen
skipper
Aarhus
Nationalitets og ejendomserklæring dt. Aarhus 29 okt. 1892.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 272
Rigsarkiv :
Landsarkiv:
ger:
Tidligere krydstoldfartøj nr. 15. Solgt ved offentlig auktion i Odense d.
8/8 83 til R R Skou,
Yed forklaring dt. Horsens 1/9 83 har havnefoged 1 0 Østergård af Horsens
påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5- for R R Skou.
Overført fra Horsens til Aarhus ifgl. ejerens begæring ved reg, anm. dt.
Aarhus 5/5 85, hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 6/5 85, i stedet for
det tidligere afleverede.
Yed forklaring dt, Aarhus 5/5 85 har skibsmægler Chr Smith i Aarhus påtaget
sig forpligtelserne efter reg. cirk- nr. 5- for R Skou.
Th. Christiansen i Aarhus har afgivet erklæring efter reg. cirk. nr. 5 for
E S Olsen 29/lo 92.
Overført til nyt skibsregister bind 7 fol. 15, d. 15/2 95.
NBF.TQ.nr. Q
T O
TTC1T17TP
u
IT "O éT\ TVT TO r\ Ti gi
navn: Fremad
hjemsted: F r e d e r i k s h a v n
slup
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N V J M
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
R i s ø e r 1852, ombygget i 1 8 8 1 .
Bilbrev haves i k k e .
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 1
Agterskibets form: s k a r p l ø s hæk.
Beskrivelse af forskibet:
middelfyldigt
Bygget på: k l i n k af e^ os f y r .
Hoved-Dimensioner
Længde: 37' 9
Bredde: 15 ' 3
Dybde:
5! 4
Drægtighed: 19 ? 0 0 t .
Clemmen Christen Larsen af Uggerby med borgerbrev dt. Hjørring 27 marts
1879.
L C Jensen med borgerbrev dt. Frederikshavn 23 jan, 1893 (Frederikhvn, 2o/3 93).
Ifølge købekontrakt dt. Borøen 15 okt. 1884 og nationalitets og ejendomserklæring dt, Hjørring 25 okt. I884 tilhørende:
A Larsen
købmand
Uggerby, Yenneberg herred.
Yed skøde dt. Uggerby 12 marts 1893 sælger A Larsen dette skib til:
Lars t£hr Jensen
skipper
Frederikshavn
Hation. og ejendomserkl. dt. Frederikshavn 2o marts I893.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 397
Landsarkiv:
Indført fra Horge i okt. 1884.
Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. Frederikshavns toldkammer 23/1o
84 betalt med 69 kr, som er 3% af købesummen 23oo kr.
Erkl. efter cirk. nr. 5 afgivet af P Schou for 1 C Jensen.
Overført til fart. fortgn. bd. I, fol. 38 - d. 11/8 94.
ANnir.rs. na
s
A P T S M T I S F F . T PÅ
JfPANRAPr.
Fremad
Faxe
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
N EM H
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Yejle 1889 af Gylding & Lindtner
ifl. bilbrev dt. Yejle 5. oktober
I889.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: platgattet.
Længde
Beskrivelse af forskibet: middelfyldig
bov.
Bygget på: kravel af eg.
Dybde:
61' 9
16' 0
6« 4
41,98 tons
Jens Larsen af Gjevnø med borgerbrev dt. Stevns Faxe Herreders kontor
16. januar 1886.
Niels Hansen Nielsen af Faxe Ladeplads med borgerbrev dt. Faxe Herreds
kontor 20. november 1893*
8. oktober 1889 tilhørende:
Jens Larsen, skibsfører, Gjevnø, Stevns Herred.
Ifl. Præstø reg. kontors skrivelse af 25-9 og 19-10-93 e r Jens Larsen
afgået ved døden, og dette fartøj er derefter overgået til eje af hans
enke: Gudrun Larsen, f. Bennicke, af Faxe Ladeplads, der hensidder i
uskiftet bo ifl. skrivelse af 26-9-93 ^ r a Sy- og Herredskontoret i Store^
hedinge. Nationalitets- og ejendomserklæring dt. Faxe Ladeplads 20. september I893.
H oved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
12-394
Yed e r k l æ r i n g d t . Y e j l e 5-10-89 h a r mægler C. Holm i Y e j l e p å t a g e t
f o r p l i g t e l s e r e f t e r r e g . c i r k . n r . 5Eftermålt I3-IO-I890.
2-65.
UA
w n n c. n r . c
TCMTTC
k
ir to r* X T to tr\ n> in.
si,
"Fremad".
Nexø.
dæksbåd.
N S W J.
gs-
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
a f Hans L a r s e n b l e m at"
Nexø
Nexø i f l g . b i l b r e v d t Nexø
6. s e p t . 1881.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form: e l l i p t i s k .
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å : t l i n k a f
Længde
52(3
11(6
e:
3*9
*4^elfyldigt
9,2o tons
eg
C h r i s t i a n M a r i u s J e n s e n , Nexø.
Hans N i k o l a i H a n s e n , Nexø ( 2 1 . 2 . 1 8 9 o )
1 8 8 1 : M a t t h i a s O t t o J e n s e n , f i s k e r ( b e s t . r e d e r ) , Nexø - 2 Af
C h r i s t i a n M a r i u s J e n s e n , f i s k e r , Nexø
2/5
L a r s P e t e r S c h o u , f i s k e r , Nexø,
1/5
1 8 8 1 s æ l g e r M. 0 . J e n s e n og C. M. J e n s e n h v e r l / l 5 t i l Schou^ s å l e d e s a t
a l l e h a r 5 / 1 5 . 1 8 8 8 s æ l g e r Schou 5 / 1 5 = 2 / 6 t i l de t o ø v r i g e med h v e r 1 / 6 .
189o s æ l g e r C. M. J e n s e n s i n h a l v p a r t t i l æ%nmand H a n s N i k o l a i ^ a n s e n ,
og 1 8 9 1 s æ l g e r M. 0 . J e n s e n s i n h a l v p a r t t i l H. N. H a n s e n , d e r s å l e d e s b l i
ver eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
lo-28
Registreringen fortsat bd. I fol. llo d. VZ/\2
fT 1 \ T I \ 17 T C
f \ gi
C r t T 7 i
B T C
•TCPT7T
fr Ti
AAT
1S94
Frederikssund.
Slup
N S Y D
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Bygget i U d c e v a l l a 1867 af Abrahan i
Hallberg, Høsthagen,iflg. bilbrev
d t . IJddevalla 26. a u g . , 1867
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
1
Agterskibets f o r m : s p i d s g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde: 5o ! 6
Bredde: 18 ? 8
Dybde:
6'5
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov, g l a t stævn
Drægtighed: 4o,64 tonå
Bygget på- k r a v e l af eg og f y r
Ole Madsen, Rørvig, næringsbevis dt.Drogsholm Birk, Nykøbing S.,
19. okt., 1876
S_y
&
1881: Hans R. Lauge, købmand, Frederikssund.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
lo-7 -
Købt ved offentli g auktion i Frederikssund 19- juli, 1881 som
slup "Albanus" af IJddevalla for loolar.Told: 36 kr. Ifølge generaldirektoratets brev af 7. marts 1882 er dette skib på .rejse fra Malmø til Limfjorden
1. marts 1882 indstrandet på Korsholmen i nærheden af Hals og sønderslået.
Besætningen , fire mand, blev reddet i egen båd. Casco: 2ooo kr.Bortsolgt
ved auktion for 2116 kr. 13 øre.Registreringen sluttet 2o.l2.;
A M F I T 7 T C_ A T .
C ^ T A T ) T C
' I I C r i 7 T
T>
F B A M D A D i "
"Fremad".
Allinge (Christiansø)
dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N 1 FK
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Fein ved Allinge 1881 af J. C. Jensen, Olsker, iflg. bilbr. dt. Hasle
29. okt. 1881
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
1
1
spidsgattet
Beskrivelse af forskibet: g
k l i n k af eg
Bygget pa:
Hoved-Dimensioner
Længde:
28' 2
Bredde:
9r8 (11'5)
Dybde:
4 ? 2 (4* o)
Drægtighed:
6,11 ( 5 , 2 1 ) t o n s .
Andreas Jørgen Sirius Bentzen, Fein pr. Allinge,
1881: Fisker A.J.S.Benzen, Fein pr. Allinge.
1889: Julius Andreas Bentzen, Fisker, Fein, 1/3,
Otto Hansinius Bentzen, do
do
do
AjJ.S.Bentzen (best. reder)
do
do
1893: J.A.Bentzen sælger sin trediepart til fisker Peter Mathias
Andersen, G-udhjem.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: i o - 8 7
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Ombygget 1889. Iflg. Svaneke Reg. kontors indb. af 18.9.189o
er dette fartøj overført til Christiansø i henhold til ejernes begæring.
Overført til bd. I fol. 112 13.12.1894.
M
n
F T
c_
A
r c
F å B T O H f T T C P U T
TS
fr Ti gY XT T> gY Ti
gi
navn: Fremad.
Frederikshavn.
Skruedampbåd (bugserbåd).
: N W C 1
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsaltestcn)
Goteborg 1886 ved Goteborg & Wilhelmsbergs mekaniska Werkstad,
iflg. bilbrev dat. Goteborg 19.au^
Dækkenes antal: 1 .
Masternes antal: Agterskibets,form: Hækbygget med rundt
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t .
Bygget på: Klink af jern.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Enkelt høj- og lavtryksmaskine med
2_cylindre og 12 nom. HK.
Goteborg & Wilhelmsbergs mekaniska
Werks±adLængde: 46*6.
Bredde: 12*0.
Dybde: 7*3.
•ægtighed : 24.37 t .
Johannes Petersen af Frederikshavn.
L S Jensen med borgerbrev dat. Løgstør 15. feb. 1882 (Ålborg 25/4 93).
L J Larsen med borgerbrev dat. Frederikshavn 15. okt. 1889 (Fr.havn 13/4
93).
Iflg. bilbrev dat. Goteborg 19. aug. 1886 med påtegning dat. Frederikshavn 27. aug. 1886 samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Fr.havn
6. sept. 1886, Ribe 27. sept. 1886 og Kbhvn. 28. sept. 1886 tilhørende:
Søren Winkel, best. reder
- ingeniør Odense
med 1/3 part.
Jakob Gluud
do.
Ribe
med l/3 part.
Julius William Werner
do.
Kbhvn.
med 1/3 part.
Yed skøde dat. Frederikshavn 4. april 1891 sælger ovennævnte dette fartøj
til:
P Schou, best. reder
købmand
Frederikshavn
2/3 part.
Nationalitets-og ejendomserklæring dat. Fr.havn 4. maj 1891.
Ved skøde dat. Frederikshavn 29. april 1891 sælger P Schou 1/3 part til:
H P Lyngbye
grosserer
Kbhvn.
med
1/3 part
VEND"!
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 1 9 1 8 8 / 8 9 .
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ger:
Indført som nyoygget fra Goteborg 1886. Indførselstolden er betalt til
Frederikshavn Toldkammer iflg. kvittering dat. 14. sept. 1886 med 525 kr.
som er 3 ^ af værdien 17.500 kr. Reg.anm. dat. Frederikshavn 5/10 86.
Målingsbevis dat. Frederikshavn 4/9 86.
U
1 \TlT»f?T
C
g\gi
C g% ¥7 A T» TP C
• T C D P T
Tb i.
¥ r T> A ItT B A
H >n
0)
ro
OD
i-i
f-1
&
&
M
-P
(tf
ti
•H
H
0)
%
o
ti
<1>
Q>
•f~D
tiD
O
W
-P
d>
-P
•H
H
ti
o
•H
-P
&
"Fremad"
Isafjord på Island
Jagt
L B F S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
U l v i k i Norge 1877 af K.M. Haaheim
i f l g . b i l b r . d a t , Bergen 7 - 8 - 1 8 7 7 .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
e
t
eEL
p l a t g a t t e i ;
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
m. g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l af f y r og eg
Hoved-Dimensioner
Længde:
Bredde:
vend
Dybde:
Drægtighed:
29? 91 tons
Å. Qvam
1884 og endnu 1885:
Købmand Leif Hansen af Isafjord
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
12-79
Indført fra Haugesund i december 1884
Ifølge landshøvdingen over Islands skrivelse af 30-4-1896 er ejeren af
dette skib afrejst til Norge, hvorfor det udslettes af det Isl. skibsregister.
Udslettet 4-9-1900
\ i n H T T
C
fif*
C / Q S T C A T O T T C TVÆTTT C I ? 1 ? T
Ti
TT Ti gYYil
Tf gY,Tt
gi
længde på målingsdækket mellem stævnene
44 T 6
Brede på målingsdækket, midtskibs mellem indertømmerne
Dybde midtskibs, fra målingsdækkets overside til yderklædningen i bunden
14'5
7! 4
navn: F r e m t i d s h å b e t
hjemsted:
2) Nezø
1) Anholt
:: f i s k e k v a s e
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N Y F I
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og
Wiken, når vides ikke,, da intet
bilbrev haves.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t .
Længde:
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov, g l a t stævb
Bygget på: k l i n k af e g .
34 ' 5
13*6
5!5
Dybde:
1) 1 6 , 3 9 t . ,
2) 16,55 t
Rasmus Rasmussen af Anholt med b o r g e r b r e v d t . København l o j u l i 1884 (16/784).
H C Jensen af Nexø med borgerbrev dt. Nexø 28 dec. 1887 (14/1 88).
11? AflAS*A •
Ifølge T^øbebrev dt. Råå 23 juni 1884 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. København 23 juni 1884 tilhørende:
Rasmus Rasmussen
best. reder, fisker
Anholt
1/4 p.
tT
Stephen Rasmussen
"
1/4 »
Stephen Peter Stephensen
"
"
1/4 »
Søren Christen Rasmussen
"
"
1/4 "
Ved skøde dt. København 16 juli 1885 sælger ovennævnte redere 1/5 p. til:
Christen Sørensen
fisker
Anholt
1/5 p.
Nation, og ejendomserkl. dt. København 16/7 85.
Ifølge skøde dt. Grenå 14 jan. 1888 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. Grenå 14 jan. 1888 tilhørende:
H C Jensen
skibsfører
Nexø
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
lo,362
Indført fra Råå i juni 1884 under navnet Agera, der efter ejerens begæring,
er forandret til Fremtidshåbet. Indførselstolden er ifgl. kvittering dt.
Københavns toldkammer d. 24/6 84 betalt med 6o kr, som er 3?i> af købesummen
2ooo kr. - På grund af ombygning er tonnagen ifgl. målingsbevis dt. København 16/7 85 ansat til 14 23/loo tons, hvorom certifikatet er givet påtegning. - Overført fra Anholt til Nexø ifgl. ejerens begæring dt. Nexø 2o
jan. 1888, hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 24/1 88, i stedet for
det tidligere afleverede. - Ved forklaring dt. Nexø 2o/l 88 har Ch Brandt
af Nexø påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5 for H C Jensen
Købesum 29oo kr.
Overført til ny fart. fortgn. bd. I, fol. lo9 - d. 12/12 94
I T
i
\ i T\ in T
n
gY. gi
£1gY.YYi•nrr•tYT\/l^• • T Cl Y7I YY
sr
Tn>
SYX
-*.~r T> SY. SS SY
"Freya"
Thisted
Skonnert
•bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N L V F
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Flensborg 1862/63 af E.J. Widermann
iflg. bilbrev dt. 20/6 1863Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t med
krølle.
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
Længde
Bredde :
Dybde:
Drægtighed: 145?55 tons
P.C. Poulsen af Thisted, borgerbrev
Lars Pedersen (Veiløs),
"
Lavid Christensen Davidsen, "
N.C.R.V. Petersen,
"
1883:
94*0
19 !0
10'4
Han
herred 11/6 1850.
Løgstør "
27/3 1876 (???)
Skive 3/7 1871 (25/3 78).
Thisted 29/1 1880 (10/3 80).
1873 og endnu 1874:
Købmand C. Jacobsen, Thisted.
Å/S "Skonnerten Freyas Ehederi", i Thisted, stiftet 31/12 1882,
hvis bestyrelse med sæde i Thisted er:
Konsul S.Å. Bendixen bestyrende reder og havnefoged J.P. Kløvborg,
begge Thisted.
Hoved-skibsregistrerings-protokoi:
6-381
Landsarkiv:
Indført fra Hamburg juni 1873? købesum 12.000 preus.th.,
told 5°/° ~ 480 Ed. Int.nat. certificat dt. generalkonsulatet i
Hamburg 23/6 1873: 183,26 reg.tons (77 hamb.lstr. a 6.000 pund).
Iflg. rederiets anm. dt Thisted 25/10 1887 er dette skib under
et ophold i Vejle solgt til udlandet, og efter en senere indberetning er det til'.Sverrig for 2.500 kr., hvorfor dét er slettet af
reg. 7/11 1887.
vt A ivr r» VT c_ r%n cfxr? A T> T C
ITCF17T
to
NT
to r\
T>
gi
"Preya"
Korsør
Hjuldampskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I København 1862 af Baumgarten & Burmeister. Intet bilbrev.
N K DG
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Maskine på 160 H/K.
Baumgarten & Burmeister, Kobenhavn
R-\ klink af jexn_
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form Hækbygget m. r u n d t
spejl.
Beskrivelse af Forskibet S k a r p t m. g l a t ,
lodretstående stævå
'imensioner
e
197'0
20'8
le
10 ' 2
[askinrums længde 48' 2
gfighed 3^9,30 tons
(512,55)
Der 'eT^r protokollen nævnt førere før 1888.
S.Axelsen (Korsør indb. 27/12 1888).
C.Å. Bang,
borgerbrev København 25/3 1886 (28/7 92)
J.E.S. Åndersen,..
"
Helsingør 25/2 1890 (14/3 93)
1873:
Det kongelige danske postvæsen under bestyrelse af generaldirektoratet for postvæsnet i København.
Hoved-Skibsregisfrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-355
Mlr.br. dt. Korsør 1/4 1863: 91 Lstr.
Seneste certificat udstedt p.gr.a. ombygning 18/10 1882
Skibefs Navn
;t
-_*.
reya
Assens
Galease
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller SkJbsbygningaattcatco)
N C GD
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I A s s e n s 1867 af C h r . S ø r e n s e n i b d ,
i f l g . b i l b r . dt.Assens 17/3 1867.
På K r a v e l af Eg
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde
68' 2
Bredde
2 O18
Dybde
10 ? 6
st'svn
Drægtighed
111,53
tons
Otto Petersen, Borg.br. Assens 12/2 1869
Theodor Petersen, '"
"
24/2 1870
1867 og endnu 1869:
Købmand Fasmus Petersen, Assens, 4/8
Skibsfører Christian'Frederik Schmit, Assens,
"•'
Frederik Mathiasen Petersen,
"
m
Ovnnvt. fører Otto Petersen
Styrmand Theodor Petersen,
™
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
1/8
1/8
1/8
1/8
2-110
rar.br. dt. Assens 2I/5 1867: 57 Lstr.
Iflg. rederiets anm. dt. Assens 5/5 1873 er dette'skib
muar
1872 strandet på Skagens nordstrand og blevet vrag.
i Ji
Slettet af reg. 10/5 1873.
"Freya"
Fåborg, fra 1882: Hudkøbing, fra 1892: Marstal
Åben båd, fral882: Dæksbåd
Skibefs Navn
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N
D S
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I A s s e n s 1857 i f l g . b i l b r . d t 1/10 185
s o n ^ r ] b o r t k . Omb. i M a r s t a l 1892 a f J . 4
P e t e r s e n i f l g . r e k n s t r . b r . d t . Marstal
16/12 1892.
På K l i n k af F g
Dækkenes Antal Halvdæk, s e n e r e 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form' S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Længde
26*6 (26'3) (26'4)
10T0 '(10*3)
3*2 (3fl) (3*4)
st"3vn
(middelfyldigt)
5,16 tons (5,41) (5,40)
P. J. C. Hartmann af Fåborg
Peter Soohus Funck af Hudkøbing
Niels Peter Nielsen, Borg.br.
Rudkøbing
11/2 1889
,n
Ovnnvt P. S. Funck, M
"
3/6 1891
Hans Petersen af Marstal
(1892)
1869: Ovnnvt. fører, Styrm. Peter Johan Charles Hartmann, Fbg,
Peter Sophus Funck, P.udkøblng.
1882
Sømand N. P. Nielsen, ,M
1889
P. S. Funck
1891
Bådfører Hans Petersen, Marstal.
1892
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
er
2-66
Mlr.br. dt. Assens 15/4 1858: li Lstr. (bortkommet
Købesum 1892: 123 kr 75 øre.
Seneste reg.påtegn, dt Marstal 25/ld 1892.
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
navn:
"Freya"
Bandholm, f r a 1873: M a r s t a l
J a g t , f r a 1874: Skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
IGB
J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Bandholm 1850 af H.J. Møller ibd.,
bilbrev dt. Bandholm 6/10 1850. Ombgt.
forl. og omtaklet i Haderslev I873/74
af J. Nielsen ibd., reknstr.br. dt. Haderslev 18/7 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1 , s e n e r e 2 .
Længde:
58*4 (75(D
Agterskibets form: F l a d t s p e j l
Bredde:
18 ! 5 (18»9)
(platgattet.)
Dybde:
8f5 ( 8'4)
Beskrivelse af forskibet: G l a t stævn
( f y l d i g t med).
68,37 tons (92,93).
Bygget på: Kravel af e g .
Førere: Niels Christian Petersen, borgerbr. Maribo
19/12 1850.
Hans Henrik Schultz,
Stubbekøbing 31/12 1861 (1871)
N.C. Petersen (førnvt.)
(1872)
Rasmus Albertsen, Marstal,
"
Ærøskøbing 7/l 1873
(??? )
Niels Hansen Jørgensen,
"
Ærø
herred 17/9 1881(19/9 81)
M
J.K. Petersen,
"
"
31/12 1879
(??? )
Førnvt. Rasmus Albertsen
( 8/4 82)
Christian Frederik Christensen,
14/2 1888(6/11 88)
:: 1870 og endnu 1871: Skibsfører H.P. Kromann, Bandholm i part og
skibsreder N.H. Kromann*s arvinger -g-. Disse er: Cecilie Kirstine
Kromann, gift m. købm. Flindt, købm. Jonas Kromann og søfarende
Albert Minor Kromann, alle Bandholm.
1873: Skibsfører Rasmus Albertsen sen. best. reder med 2/4, do Rasmus
Albertsen jun. 1/4 og do Johan Albertsen 1/4, alle Marstal.
1887: R. Albertsen sen.'s 2/4 til skibsf. Albert Christian Albertsen l/l2,
Johan Albertsen 1/12 (nu ialt 4/12), R. Albertsen jun. 1/12 (nu 4/12
fabrikant Christen Claudius Albertsen l/l2, købm. Albert Hansen Petersen 1/12 og skibsf. Christen Jørgensen Raahauge l/l2, alle Marst.
1887: Johan Ålbertsen's 1/12 til.R. Albertsen jun., nu 5/12, J. Albertsen beholder selv 3/12.
1888: Købm. Jens Christian Albertsen best. reder med 1/4, og ovnnvt. fører
—-c-hr.ZrJ_^hrl_st^jng_en_3A., begge Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-394
Rigsarkiv:
Mlr.br. dt. Bandholm 6/10 1860: 34 lstr.
Nyt certificat 20/11 1872, da det tidligere er drevet bort
under stormfloden 13/11 s.å. Dette gik tabt ved et uheld 1885, hvorefter et nyt blev udstedt 4/9 1885.
Iflg. førerens anm. dt. Marstal 23/10 1891 og gen.dir. skrivelse af 11/11 s.å. er dette skib på rejse fra Kragerø, Norge, til
Methil med våd træmasse (944 baller), d. 21/9 1891 i en pålandsstorm strandet i mil syd for Berwich on Tweed, Skotland. Besætningen, 5 mand ialt, reddet fra land. Casco 6.000 kr. fuldt assureret.
Vraget solgt for 141 kr. Om ladningen vides intet. Slettet af reg.
14/11 1891.
ANT)ET,S-OC KØftfA R T.QTVFTTSI7 F T to Å V B A w n n o r .
"Freya"
: Listed pr. Svaneke, fra I89I: Nexø
Fiskekvase (G-alease)
N QBR
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svaneke 1876 af H.Hansen ibd.
iflg. bilbr. dt. Svaneke 3.5.1876
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Længde: 54 ! 6
Bredde:
14! 4
e:
7'4
Beskrivelse af forskibet:
Middelfyldigt
m. g l a t stævn
Då: K r a v e l af eg
: 37 ? 02 t o n s
: H.P.Clausen, borgerbr. Svaneke I8.9.I871
Claus Hansen Clausen, borgerbr. Svaneke 8.6.I878 (6.5.I88O
I.P.Dahl, borgerbr. Svaneke 28.i2.l867 (16.4.1887)
Jens Hansen, borgerbr. København 7.7.1885 (25.(?).1892)
I876:
Skibsreder A.P.Hansen, Listed
1887:
(best. red.) 1/4
Ovnnvt. fører I.P.Dahl, Nexø,
2/4
Skibsfører N.P.Hansen,
- ,
I/A
1891: Ovnnvt. fører I.P.Dahl, (best. red.) Nexø. 9/16
Gårdejer N.P.Hansen, Ibsker,
5/16
Skibsfører N.P.Aakjær, Nexø,
1/16
Gårdejer Th.Hansen, Listed,
1/16
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-99
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Seneste r e g . IO.2.I89I
ANHF.T.S- O C S
AX»T«;]VfITCir'PT
Pil
F D A W P A D T
"Freya"
Nyborg, fra 1882: København,
Skonnertbrig.
N R P T
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Nyborg 1877/78 a f P. Petersen ibd.
iflg. bilbrev d t . Nyborg 22/5 1 8 7 8 .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde: 1 0 6 ' 1
Agterskibets form: Hækbygget med
22'7
afrundet s p e j l .
11(9
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k v i n d e l i g g a l i o n s f i g u r .
233,17 t o n s (231,48)
Bygget på: K r a v e l af eg og bøg.
(227,64)
(238^8).
C. P e d e r s e n af F r e d e r i k s h . , b o r g e r b r e v F r e d e r i k s h . 15/3 1 8 7 1 .
A . S . T . L a r s e n af Odense,
"
Nyborg
26/9 1879 (27/9 79)
E . A . J . C . E r i k s e n , Nyborg,
»
»
15/9 1881 ( 7 / 1 1 81)
V.C.F. J e s p e r s e n , Københ.,
København 31/12 1877(27/10 82
1879:
1881:
1882:
1883:
1878:
Ovnnvt. f ø r e r C. P e d e r s e n , F r e d e r i k s h a v n i .
Skibsbygm.
P . P e t e r s e n , Nyborg
f, b e s t y r e n d e r e d e r .
P. P e t e r s e n , Nyborg, h a r nu 5 / 6 , mens
ovnnvt. f ø r e r A . S . T . L a r s e n , Odense, h a r 1 / 6 .
P. P e t e r s e n eneejer.
E t a t s r å d , g r o s s e r e r Moritz Melchior og g r o s s . Moses M e l c h i o r , som
e r i n d e h a v e r e af h a n d e l s h u s e t Moses & Søn, G. M e l c h i o r , København.
Fra l / l 1883 e r g r o s s . Carl H. Melchior i n d t r å d t i f i r m a e t .
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
9 -90
Anmærkninger: Mindre ombygninger 1882, 1887 og 1892.
Seneste registrering d t . København 18/8 1892
Nr n
F. T .ft-n
a
s
TC
navn:
"Freya"
!: Hundested p r .
Frederiksværk
Læksbåd
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N S ? Q,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninEsattesten)
E f t e r opgivende bygget i 1878 i V i ken på Hven. B i l b r e v haves i k k e .
Dækkenes antal: l
Masternes antal: l
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Middelfyldig
bov, g l ^ t stævn.
Bygget på: K l i n k rf eg og
Hoved-Dimensioner
Længde: 29 ! 0
Bredde: 1 1 ' 8
Dybde:
3' 4
Drægtighed: 6 7 9 5 t o n s .
fyr.
:J.P.Jensen sf Hundested.
1879: Bådfører J.P.Jensen
Hundested pr. Frederiksværk
I 188°, sælger J.P.Jensen -|--psrt til:
Fisker Niels Peter Andersen
Lynæs pr„ Frederiksværk
Samtidig nævnes J.PDJensen som skibets best.reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-231
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Sverige i juli 1879. Indførselstolden er iflg.
kvittering dt. Frederiksværk toldkammer 3?7 1879 erlagt med
21.kr. som er 3/c af købesummen 700 kr.
Overført til fartøjs-fortegnelse bind II fol. 61 d. 12/11 1895
NJFSF.T.S- aa
S
TSllVFTTS'tfFT P A
¥l>nMRAI>r
"Freyr"
Skibets hjemsted:
Rudkøbing
Skonnert
N R SV
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Rudkøbing 1878 af S. Boas ibd. ifl;
bilbrev dt. Rudkøbing 31/8 1878.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
eliptisk spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med v å b e n s k j o l d og k r ø l l e .
Bygget på: Kravel af eg.
Længde:
Bredde:
Dybde:
84'1
19'6
9'6
Drægtighed: 116,25 t o n s
Niels Hansen af Rudkøbing, borgerbrev Rudkøbing 2/2 1847 nævnes
endvidere 6/10 80 og 3/7 1882)
E.J. Petersen, Rudkøbing, borgerbrev Rudkøbing 15/9 1875 (24/7 79).
Emil Goth,
4/7 1881 ( 8/7 81).
11
Carl Ludvig Hansen,
26/9 1883 (5/12 84).
Christian Andersen,
Svendborg 12/3 1861 (18/11 90)
Førnvt. C L . Hansen
( 9/4 91).
M.P. Mortensen,
Rudkøbing 13/10 91 (22/10 91)
Førnvt. C L . Hansen
(26/3 92).
: 1878:
Ovnnvt. fører Niels Hansen, Rudkøbing.
1889:
do
do Carl Ludvig Hansen, Rudkøbing.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
9-122
Seneste certificat udstedt 1/4 1893 efter mindre forandring.
XTAXITTtTTTC
iT\ tH
O /3i T A ID T" C
ITCI?
I T B A X T B A B ^
"Freyr"
:
Korsør, f r a
1883:
Fredericia.
Hjuldampskib
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysnirjesattesterO
Skal være bygget i London 1853 af J.
Mandslay (F/A Mare & co), intet bilbrev.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t m. m a n d lig galionsfig
Bygget p å : K l i n k a f j e r n .
N K QC
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine på 100 H/K.
J. Mandslay, London.
Længde:
Bredde:
147'5
17'4
Dybde:
9'9
Maskinrums længde 27'9
180,08 tons.
Christian H.V. Thiesen, borgerbrev Korsør 27/2 1862.
J. Nielsen,
»
??? (Fredericia-indbg. 31/12
1883:
1890:
1873:
"Let kgl.
ratet for
Le danske
F/A Levin
Lanske Postvæsen" under bestyrelse af generaldirektopostvæsenet I København.
Statsbaner i Jylland og Fyn.
& Sønners eftfl. ved Leopold Levin, København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
6-7 3
Mlr.br. dt. Korsør 15/9 1863: 55-g lstr.
Under 6/8 1853 har finansministeriet anordnet, at der ikke
skal betales tilkøbsafgift af dette skib.
Iflg. Kastrup toldkontors skrivelse af 18/4 1891 og rederens
anm. af 1/5 s.å. er dette skib ophugget i Kastrup 1891, hvorfor det
slettes af reg. 6/7 1891.
H A M B F T Q - n f : Qfl2617A-DT<21VrTTC171?rr to i V D A \ T U A l ) r
'Fri'
Rudkøbing, senere Svendborg, senere Odense, senere
Nyborg
Læksbåd
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Rudkøbing 1885 af Chr. Sørensen
iflg. bilbr. dat. Rudkøbing den
16. april 1885.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
en
spidsgattet
Længde:
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t ijru
g l a t stævn
Bygget på: k l i n k a f f y r og e£
C
24 f 5
8fl
2f8
3j53 tons
Rønnow af Rudkøbing
C Christensen af Kværndrup pr. Svendborg (Svendborg indb. 7-7-1886
Wilhelm: Løngreen af Odense
C F . Schalburg af Nyborg
F.A.R. Howitz. af Nyborg
1885:
Malermester C
1886:
1886:
1890:
1890:
Rønnow, Rudkøbing
Købmand C Christensen, Kværndrup pr. Svendborg
Fabrikant Wilhelm Løngreen, Odense
Vinhandler C F . Schalburg, Nyborg
Capitain F.A.R. Howitz, Nyborg
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
12-33
Landsarkiv:
Overført fra Rudkøbing til Svendborg iflg. ejerens begæring
ved reg. anm. dat. Svendborg 7-7-1886, hvorefter nyt certificat er
udstedt den 8-7-1886.
La C Christensen iflg. Svendborg reg. kontors påtegning af 7-7-1886,
ønsker lystfartøjs certificat er det hidtige inddraget.
Overført fra Svendborg til °dense efter den nye ejers begæring dat.
Odense 20-10-1886, hvorefter nyt certificat er udstedt 27-10-1886.
Ifølge W. Løngreens andragende dat. Odense 23-10-1886, hvor han gør
rede for brugen af fartøjet, er lystfartøjs certificat udstedt 20-10-1886
Overført fra Odense til Nyborg efter den nye e$ers begæring ved reg.
anm. dat. Nyborg 19-4-1890, hvorfor nyt certificat er udstedt 22-4-1890.
Ifølge C F . Schalburgs andragende dat. Nyborg 19-4-1890 indeholdende
den sædv. erkl. om fartøjets benyttelse er lystfartøjs certificat udstedt
22-4-1890.
Nyt lystfartøjs certificat udstedt -9-1890 i henhold til ejerens
andragende af Nyborg 18-9-1890.
Overført til ny både fortegnelse bind 1, side 78 den 4-3-1896.
AxmiTTft-rtr:
«flWåiTQ
' T C TF u? TT to i wto ér\~Kitotr\to /n
Frida, se Frieda Gaarn
Skonnertbrig
&j*&
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N WJ K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
Beskrivelse af forskibet:
Hoved-Dimensioner
Længde:
Bredde:
Dybde:
Bygget på:
Drægtighed:
Hoved-skibsregistrerings-protokol
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
NT Ti V. T. s_ n n G
1 2 , 211
"f CTT U1 TT D A
F D O X T B A B r
F r i e d a Gaarn, F r i d a
Esbjerg,
Fåborg
Skonnertbrig
N 3f J K
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Papenburg 1866/67 af H. W. Meyer.
Indført fra Papenburg i september
1886 under navnet "Joseph".
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets form: hækbygget, r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t med glaft
stævn.
Bygget på: k r a v e l af e g .
Længde
Bredde:
e:
91' 6
20' 6
11f 0
193 ,18 tons
Christian Theodor Rasmussen med borgerbrev dt. Helsingør 15. september
1874.
H. P„ Hansen af Fåborg med borgerbrev dt. Fåborg 2. april 1872.
2. september 1887 tilhørende:
Peter Brinch,
best. rd., fabrikant, Esbjerg,
1/30 p.
Christian Theodor Rasmussen, skibsfører af Helsingør,
29/30 p.
8. september 1888 tilhørende:
P. Nielsen,
skibsmægler,
Fåborg.
6. november 1888 sælger P. Nielsen 1/8 part til:
P. Jensen,
gårdejer,
Harne pr. Fåborg, 1/8 p.
7. november 1888 sælger P. Nielsen 1/8 part til:
J. Christensen,
købmand,
Fåborg,
1/8 part.
P. Nielsen er vedblivende bst. rd.
(vend)
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
12, 211
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Papenburg i september 1886 under navnet "Joseph", købt i
Liverpool ifl bill of sale dt. Liverpool 17/8 86 af skibsfører Th. Thomsen
i Randers. Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skrivelse af
17/9 86 berigtiget med en anvisning stor £ 4,19, som er 3'f a-f købesummen £ 165. Nævnte Th. Thomsen sælger atter skibet ved bill of sale til
den registrerede ej:er 12/1 87. for £ 265 - 16 - 8.
Skibet var forsynet med interims nationalitetscertifikat dt. Kgl. dansk
Konsulat i Liverpool- 6. september 1886 lydende på ca. 180,49 tons.
Ifl. derom indgivet andragende har Generaldirektoratet ved resolution af
7/9 88 bevilget, at fartøjets navn forandres til "J'rida". Overført fra
Esbjerg til Fåborg ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt. Fåborg 8/9 88,
hvorefter nyt.certifikat er udleveret 10/9 88 i stedet for det hidtidige,
som er afleveret. Købesum 8000 kr.
Ifl. ejerens anmeldelse dt. Fåborg 15. april 1891 er dette skib på rejse
(vend)
ANTniTTQ.rsri
C C n r A D T C M T T C n r T to I
F D g\lYJfY SY Ti gi
REDBRE (fortsat):
28. november 1888 sælger P. Nielsen 1/8 part til:
Søren Christensen,
gårdejer,
Bøyden pr. Fåborg,
1/8 p
12. marts I889 sælger P. Kielsen til:
H. P. Hansen,
skibsfører,
1. Jensen,
jernstøberiejer,
3/8 p
1/8 -
Påborg,
do.
ANMÆRKNINGER (fortsat):
fra Svendborg til Newcastle i ballast strandet 2. april 1891 ved Berwick
på grund af snetykning og stømsætning. Besætningen - 7 mand - rededes
ved hjælp fra land. Assurance 15000 kr lig med skibets værdi. Skibet vra^
og splintret. Certifikatet afleveret.
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 12/5 9^--
Friede
Horsens
slup
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver;
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
N D C J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)
Barth 1862. Bilbrev haves ikke.
Indført fra Barth maj 1891 under
navnet "Bertha" .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
1
1
hækbygget
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
Længde
Bredde:
middelfyldig
e:
48'7
14'5
6'0
31,16 t
k r a v e l a f eg
S. A. Jensen af Horsens med borgerbrev dat. Horsens 5. marts 1891
1. maj I89I tilhørende:
Søren Andersen Jensen
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
skibsfører
Horsens
13 9158
Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Vejle toldkammer
1. maj I89I betalt med 32,o4 kr., som er yf, af købesummen l2oo Rm..
Overført til nyt register bind 7, fol. 14-8 den 18/9-92.
TVFniTT CL r * n o
T C M I T O T P F T to %. TTto C\tiJto
f\to
r*
"Friesche Trouw"
Randers
Kuf
N R P G
ss-
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Emden 1850, nærmere vides ikke, intet bilbrev.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 0
Agterskibets form: Kuf b y g g e t .
Beskrivelse af forskibet:
Iget på:
Længde:
Bredde:
le:.
Fyldigt.
87 T 6
19'6
10 »1
162,44 t o n s
Kravel af e g .
Uden f ø r e r .
Redere:
1878:
A/S "Randers Dampskibs Selskab af 1866", s t i f t e t l / 4 1866, h v i s
b e s t y r e l s e med sæde i Ranåers e r :
Mægler Adolph Andersen, R a n d e r s , s e l s k a b e t s f o r r e t n i n g s f ø r e r .
Købmand J . A n k e r s t j e r n e ,
"
do
N. Krogsgaard,
"
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
9-81
Landsarkiv:
. Købt som strandet hollandsk kuf "Friesche Irouw" ved offentlig auktion i Frederikshavn d. 5/1 1878 af P. Rechnitze i Ålborg
for 1.406,25 kr. salær incl., told 3$ - 40,96 kr. Solgt af Rechnitze til ovnnvt. rederi ll/3 1878 for 2.000 kr. Mlr.br. dt. Frederikshavn 5/1 1878: 154,15 tons. Fartøjet skal nu benyttes som
lægter for dampskibet "Niord" og er aftaklet.
Iflg. rederiets anm. dt. Ranåers 14/8 1893 er dette fartøj
ophugget efter i længere tid at have ligget sunket i havnen.
Slettet af reg. 8/9 1893.
ri * \ i n
p T o
g\ gi
o gXf? *
TCH/TITCPPT
fr Ti gY T\.T TP gY Ti
gi
"Frigga", fra 1891: "Asta"
Svendborg, fra 1891: København
Skonnert
N R M P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrcvot eller skibsbygningsattesten)
I Troense på Therseng 1878 af R.V. Møl
ler ibd. Iflg. bilbrev dt. Troense
10/4 1878.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e .
Då: K r a v e l a f e g .
Længde
86'3
18 * 5
Dybde:
9fl
108,69 tons
: L . H a n s e n a f T h u r ø , b o r g e r b r e v Sunds-Gudme h e r . 5/1
CM. Poulsen,.
"
Suendborg
28/4
Christian Sørensen, Troense,
Thorseng birk
H.A. Møller af Troense, borg.br.
"
"
C F . Valentin (?) (ulæseligt) Rudkøbing
P.H. Pedersen,
borgerbrev København
1891:
1877.
1879 (4/10
28/2 1880(15/10
17/10 1877 (6/11
6/12 1855 (16/3
24/2 1876 (25/3
: 1878:
Skibsbygger R.Y. Møller, Troense på Thorseng.
F/A H.P. Duus ved enkefru Christiane Frederikka Buus o^
islandsk købmand O.A. Olavsen, begge København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
9-69
Købesum i marts 1891: 14-500 kr.
Seneste eftermåling dt. 12/4 1892
ITT * T V T T k T ^ T
£Y
SY gi
C g% fn
i
' n ' P O U J T T C T ? WTP
T-H*
fr
Ti
SY T1.1 '
gY Ti g~l
80)
81)
84)
91)
91)
"Frigga1
Odense
Brig
N S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
H y l t a n i n t h e c o u n t r y of Durham
1866. B i l b r e v haves i k k e . Indfø r i
i f e b r . 1880 f r a Norht S h i e l d s
jun.der nayjiet "Qo.ean D r i f t "
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: t o
Agterskibets form: h a l v r u n d t s p e j l
Længde:
Bredde:
Dybde:
102*5
23/5
15*3
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
m. k r ø l l e
•ægtighed: 27o,84 ( 2 7 7 , 2 1 ) t o n s
Bygget på: k r a v e l af eg
Rasmus J ø r g e n C a r l s e n Bang af Odense, m. b o r g e r b r . d a t . Odense
14-11-1856 (Kalundborg i n d b . I 6 - I I - I 8 8 0 ) (Odenser.indb. 2 - 5 - I 8 9 1 )
(Frederikshavn 25-4-I893)
H . P . C . P o u l s e n , m. b o r g e r b r e v d a t . Odense H e r r e d s k o n t o r
1 7 - 3 - l 8 9 o (14-11-1890)
N . P . Lundegaard m. b o r g e r b r . d a t . Nakskov 15-11-1877
(Odense .indb. 2 9 - I 0 - I 8 9 2
1885:
1892:
I880:
Skibsfører S.W. Hansen, best. reder, Odense
1/9
Købmand C. Anderwen jun., Odense
1/9
Købmand W. Spøhr, Odense
1/9
Købmand 1. Andersen, Odense
1/9
Particulier C. Sørensen, Odense
1/9
Kæmner H. Høybye, Odense
1/9
Vognamand H. Hansen, Odense
1/9
Skibsfører R. Bang, Odense
1/9
Kæmner E. Hansen, Svendborg
1/9
C. Sørensen sælger sin 1/9 til medejeren
Kæmner E. Hansen, som således er ejer af 2/9
W.Spøhrs 1/9 part overgaar til: Enkefrue L. Spøhr, Svendborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
336-9
»ger: Indførselstold £ 23-5-0, som er 3 pet. af købesummen £ 775.
Fartøjet var forsynet med int, nat, certificat, dat. Kgl. Dansk GeneralConsulat i Hull den 2-2-l88o, dr. ca 256 tons.
Ommålt på grund af ombygning iflg. målingsbevis dat. Odense 26-4-1884
Overført til nyt skibsregister bind 8, fol 190.
J^I
f~?: i n
•rn- rn- /"- n. m n i p i im -sn
ir-" ir*.
JT>*
f7~>, urt.
rff—i
"Frigga"
Kerteminde
Skonnert
: I Q ! M
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattcsten)
I Kerteminde I876 af skibsbygningsinteressenter N.F.Hansen m.fl. ibd.
iflg. bilbr, dt. Kerteminde 17.6.
I876
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
gde: 97!3
Agterskibets form: Hækbygget med
20'9
halvrundt spejl
Beskrivelse af forskibet: Skarpt med
kvindelig galionsfigur.
143,02 tons
Bygget på: K r a v e l af eg
;laus Rasmus Thygesen, borgerbr. Kertemonde 6.7-1871
I876:
Følgend e, hvis andele er opdelt i ^00.-dele:
Købmand J.Causlund, (best. red.) Kerteminde 12, gårdmand Johan
Nielsen 22, gårdmand Rasmus Knudsen 33, husmand Knud Larsen 9?
snedker Hans Larsen 22, snedker Lars Larsen 22, gårdmand Niels
Andreas en 28, gårdmand Lars Kr.Rasmussen 44, gårdmand S i ren Nielsen 11, gårdmand Peder Rasmussen 265 teglbrænder Lars Jeppesen 10
alle af Revninge ; ovnnvt. fører CR.Thygesen 42, møller Peder
Hansen 27, købmand J . A . L a r s e n 3 4 , a l l e t r e af K e r t e m i n d e ; gårdmand
Jens Ra smussen, Bregnør 22, s k i b s f ø r e r W.Tornøe, København 36.
-skibsregistrerings-protokol: 8-143
sarkiv:
:Iflg. rederiets anm. dt. Kerteminde 2.6.1881 er der Intet
hørt til dette skib, siden det d. 27.lO.l88O afsejlede i
ballast fra Antwerpen bestemt til en kulplads, og det må således
antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand? druknet.
Cacso assureret for 24000 kr. Forliset antages at være sket i den
orkanagtige snestorm, som rasede under den engelske kyst d. 27. og
28. okt. 1880.
Slettet af reg. 7.7.I88I.
SS
t
TVT ITV SY T
Cl
SY. SY
(Y
SY.
TTi T P C
1t IS T T C1" TY YY T P
T\
YT
Ti
gY
Y.T T S gY
TT1>
gi
Frigga
: Frederikshavn
:
fiskekvase (skonnert).
N V C- K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssaitestcn)
Troense 1884 af R V M ø l l e r af T r o e n s e , i f g l . b i l b r e v d t . Troense 2
a u g . 1884.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: p l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
middelfyldigt
med g l a t s t æ v n .
Bygget på: k r a v e l af e g .
Hoved-Dimensioner
Længde: 54 ! 6
Bredde: 14 E 5
Dybde:
6J8
Drægtighed: 35,33
t.
P Nielsen af Bangsbostrand pr. Frederikshavn med borgerbrev dt. Horns herred
3o juli 1868.
N P Nielsen af Frederikshavn med borgerbrev dt. Frederikshavn 11 okt. 1
(Frederikshavn 14/lo 84)-
Ifølge bilbrev dt. Troense 2 aug. 1884 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. Svendborg 4 aug. 1884 tilhørende:
P Nielsen
skibsfører
Bangsbostrand pr. Frederiksha
Yed 4 skøder dt. Frederikshavn 7 dec. 1892 sælger P Nielsen til:
Niels Peter Nielsen
skipper
Frederikshavn
2/8 p.
[T
Jens Nielsen
Bangsbostrand
1/8 "
Søren Nielsen Nipper
"
"
1/8 "
Jørgen Lauritz Nielsen
sømand
"
1/8 "
Nation, og ejendomserklæring dt. Frederikshavn 12 dec. 1892.
P Nielsen er best. reder og beholder selv 3/8 p.
: lo?37o
Hoved-skibsregistreringsRigsarkiv:
Landsarkiv:
Over?øf^HWnyt
fY
i
s k i b s r e g i s t e r bind 6, f o l . 4 2 , d. 22/9 94
1i.T TY SY T
Cl
g~Y gi
ClgY.T'tTiT'CiTk,
• T O T P T T i T
fr
Ti
gY. "fcT Ti gY. TTi
gi
navn:
"Frigga"
!: Nezø
Jagtgalease
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N L P Y
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Bergen, a n t a g e l i g 1856, af hvem v i d e s
i k k e . Ombygget i Nezø 1874 af J . H .
Brandt i f l g b i l b r e v d t . Nezø 16/5 1874
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Længde:
Bredde:
Dybde:
•ægtighed:
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r .
Førere: A. S c h j ø t h , b o r g e r b r e v Nezø 1 6 / 3 1874
66f5
17'4
8'6
65,80 t o n s
1874:
Nezø 1/8, bestyrende reder.
Købmand
P. Berg,
1/8.
do
H.S. Munch,
1/8.
do
Hermann Munch,
1/8.
Bryggeriejer H. Berg,
1/8.
Købmand
N.L. Harild,
1/16.
Skibsfører J.P. Dahl,
do
H.P. Dahl, Årsdale l/l6.
Købmand
R. Holst,
Svanekel/8.
Formand
A.P. Hansen, Listed l/8.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-315
& « . Strandet ved Årsdale 23/11 1873 som jagt "Frigga" af Stavanger, købt ved auktion for 495 Rd., told 45 Rd.
Iflg. rederiets anm. dt. Nezø 6/9 1876, formodes dette skib,
da der ikke er indløbet efterretninger om det siden maj 1875, at
være totalt forlist under fiskeri ved Islands kyst og mandskabet
forulykket. Casco forsikret før 10.000 kr. Slettet af reg. 14/9
1876.
XT Ti T? r o
r\, n
c F A B T C
' i c r r T
T>
rr ry
A \T D A
n> r-
"Frigga"
Horsens
Bark
kendingssignal-bogstaver:
N L RY
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Grohen, Hannover, 1862 af W. Augener
i f l g . b i l b r e v d t . 1/9 1862.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 5
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e .
Bygget på: Kravel af e g .
Længde:
Bredde:
Dybde:
114 ! 1
23f0
•ægtighed:
307,77 tons
12'3
George P . M ø l l e r , b o r g e r b r e v Horsens 7/4 1874.
1874:
Købmand Z.J. Xe^y bestyrende reder med 5/21, fabrikant C C Fischer 4/21, kollektør M.A. Cohn 2/21, ovnnvt. fører G.E. Møller
2/21, skibsfører N.G. Fischer, do J.P. Knudsen, redaktør H. Fogh,
mægler W.Chr. Bech, assessor H.J. Poulsen, købm. H.C Hansen,
agent J.Z. Levy, skibsfører J.J. Munch, hver 1/21, alle af Horsens
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-345
Indført fra Bremen april 1874 under navnet "Jenny", købesum
50.300 tyske rm., told 5f° = 673 Rd. 28 sk. Int .nat. certificat dt.
konsulatet i Bremen 16/4 1874: 288 reg.tons. Schiffs-certificat
dt. Bremen 1/2 1869: 125,04 lstr.
Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/5 1881 er dette skib, efter
d. 3l/l 1881 at være indkommet til Cadix under havari, solgt dersteds, og iflg. anm. fra rederiet dt. Horsens 7/ll 1881 var salgssummen £ 300, formentlig købt til ophugning. Slettet af reg. 16/5
1881.
O
* \T 1 \ P T O
«T1 gi
C r t T ? *
B T C H 1 T T C P 1 7 T
Ti i.
fr Ti gY Y.T T* gY Tt
gi
'Frigga"
Randers
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibaby gningaattesten)
I D a n z i g 1 8 5 - V 5 " a f W.R. G r o t t
Intet bilbrev.
N D HV
ibd.
Få k r a v e l a f e g
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 3
Agterskibets Form
Fladt spejl
Hoved-Dimensioner
Længde
115*2
Bredde
24'1
Dybde
14'6
Beskrivelse af Forskibet G a l l i o n med
kvindelig figur
Drægtighed
344,42 tons
Førere: Johannes Bernhard Røgind, Borgerbrev Randers 4/3 1863
Redere: 1 8 6 9 :
Købmand Adolph A n d e r s e n ,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Randers.
2-382
Anmærkninger Dansk I n t e r i m s - N a t i o n a l i t e t s - c e r t i f i k a t d t . d e t k g l . d a n s k e
k o n s u l a t i D a n z i g 2 / 7 1 8 6 9 : 300 r e g i s t e r t o n s .
Hed som p r e u s s i s k ejendom '"'Borussia 1 ', d r æ g t i g 19&£- p r e u s =
siske normallæster.
Købesum 1 8 6 9 : 6 . 0 0 0 p r e u s s i s k e mark, t o l d : 240 Rd. r m .
I f l g . skøde d t . K ø b e n h a v n 2 6 / 6 1873 e r d e t t e s k i b s o l g t t i l
D. F e t e r s e n a f Langenad f o r 1 4 . 0 0 0 R d .
S l e t t e t a f r e g . som s o l g t t i l u d l a n d e t 1/7 1 8 7 3 .
EET
Bavn: Frisk
i: Thorshavn på Færøerne
slup
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
K B CQ
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
England 1864.
Dækkenes antal: 1
Længde: 51 < 0
Masternes antal: 1 og 1 papegøjemst
13!1
Agterskibets form: hækbygget med fladjfc
spejl.
e:
Beskrivelse af forskibet: g l a t l o d r e t
: 36,75 t
stævn.
Bygget på: kravel af eg.
Mathias TCnordarson af Thorshavn med borgerbrev dt. Stubbekøbing 21 dec. I880
Ifølge skøde dt. Thorshavn 14 sep. 1882 og nationalitets og ejendomserklæring
dt. Thorshavn lo april 1883 tilhørende:
Johan Vilhelm Mohr
købmand
Thorshavn
Ved skøde dt. Thorshavn 16 april 1884 sælger J V Mohr dette skib til:
Mathias Thordarson
skibsfører
Thorshavn
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 225
Indført fra ITorge i sep. 1882.
Da skibet udelukkende agéer benyttes til fiskeri mellem Færøerne er indførselstold ikke betalt.
Optaget på Islandsk hoved reg. I s. 117-
r-r *
TVT T V T I T
n
ir\ gi
_Y SY, TY
i
Ti nr C Ti. /tr T T Ci T? T? in
SY
fr
Ti
g-\ Ti.1 •
gYTi
gi
"Frithiof"
Klaksvig på færøerne
Slup
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
K B DQ
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Ystenæs Værkstad ved Ålesund 1863
af Niels Endersen Liaaen ifølge
bilbr. dat. lo. juni 1863
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: en
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
middelfyldig
bov, g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l sf f y r og eg
:
Hoved-Dimensioner
Længde: 48 f 3
Bredde: 15 17
Dybde:
51 0
Drægtighed: 29,15 t o n s
Thomas Joensen Skylv, m. borgerbr. d-t. Thorshavn 28-9-1875
1874 og endnu 138o:
'•
Grosserer James Gustav Hansen, København l/2
Grosserer Peter Frederik Bech, København 1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
(Firmaet Jørgen
Bech & Sønner)
3o7-9
Indført fr?? Aalesund april 1874. Ifølge generaldirektoratets
brev af 13. maj 1874 er indførselstold ikke opkrævet, ds fartøjet erbestemt til fart mellem Færøerne. Fartøjet var forsynet med int. nat.
certificat d-t. Kgl. dansk Vicekonsul-at i Aalesund 9-4-1874 dr, 24 tons,
og med'midlertidigt certificat dat. Thorshavn l~7-188o efter regel II
dr. 31,63 tons.
Udslettet som ophugget den 1B-8-1893
'"Frithioff""
Holbæk
Skonnertbrig
Registrerings- sarnt Kendings-Signal-Bogstaver
1? J K B
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I Døderhultsvik, Sverrig, 1855 af H.
Carstensen, bilbrev dt. Calmar 12/6 18 ^
P5 kT-avpl a f f y r og e g
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Hækbygget med
afrundet s p e j l .
Beskrivelse af Forskibet S k a r p s t æ v n ,
uden g a l l . f i g u r
Førere: ' H. F i e d l e r ,
Længde
106'2
21'5
11'1
171,85
tons
b o r g e r b r e v H o l s t e i n s b o r g b i r k 2 1 / 1 0 1872
1872:
Købmand F.W. Jensen, Købénh.7/36, bestyrende reder.
P.C Petersen, Holbæk 7/36.
Forpagt. H. Dons, Holbæk ladegård 9/36.
*
J.P. Roed, Antvorskov pr Slagelse 7/36.
Ovnnvt. fører H. Fiedler, Korsør 6/36.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-170
er M l r . b r . d t . K o r s ø r 2 6 / 4 1 8 6 ^ : 9 l £ L s t r .
I f l g . G e n . d i r . s k r i v e l s e a f 2 5 / 1 1873 e r d e t t e s k i b t o t a l t
f o r l i s t i n æ r h e d e n a f Haugesund d . 6 / 1 1 1 8 7 2 . ( I n g e n n o r m e r e o p lysninger).
S l e t t e t af r e g . 27/1 1873.
PÅ KRONSCRG
:nFrithjofM
:Reg. d i s t . n r . 47 Dyrefjord
Skibets art: Skrue damp s k i b
: L B G W
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Christiania 1882/83 af Nylands
Værksted ibd. iflg. udskrift af
Christiania bys rådstueprotokol
dat.13/2-1890.Indført fra Norge
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine på 35 nom HK Hylands Værksted Christiania
-tt^rs-rarxd^'a^rsgo
x
Dækkenes
Masternes antal:
antal: ^
Agterskibets form:Hækbygget
Beskrivelse af forskibet:Lodret stævn
Længde: 8 2 ' 6
' Bredde: 1 5 ' 7
Dybde:
g 15
Drægtighed: 84, 90 t o n s
Bygget p å : k l i n k af j e r n
Førere- Anton Andersen af Dyrefjord med s k i b s f ø r e r b e v i s dat I s a f j o r d
1 4 / 5 - 1890
:: I f ø l g e skøde d a t . C h r i s t i a n i a 18/21-1890 samt n a t i o n a l i t e t s - og
ejendomserklæring d a t . I s a f j o r d den 1 4 / 5 -1890 t i l h ø r e n d e :
L a u r i t z Berg ? h v a l f a n g e r Dyrefjord
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 10/10
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Anmærkninger: Indført fra Norge til Island.Indførselstold er ikke erlagt
da fartøjet skal benyttes til hvalfangst. Målingsbevis dat Isafjord d.
^.august 1890. Eeg. anmeldelse dat. Isafjord d. 14/5 -1890
Optaget på Islands Hovedregister 1,33
r¥ 1 \ T T \ r i T
f(
gY. SY
CY gY Y? k Ti T- C<- T\ !f T T: c< T? T? T>
Ti
rr fi
n, M
n n , T » gi
• "Frithjof"
•:Reg. distr. nr. 25 Ønundarfjord
Skibets art: Skruedampskib
L B M T
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysnmssaitestcn)
Skjærsnæs 1884 af Skjærsnæs S k i b s v æ r f t I f l g . Thingsvidne d a t . Søndre J a r l s b e r g S o r e n s k r i v e r i d. 25/2
1885
Dækkenes antal: -,
Masternes antal: 3
Agterskibets form:bækbygget
Maskine på 50 nom HK
Nylands Mek. Werkstad C h r i s t i a n i a
Beskrivelse af forskibet :udfaldende stævA
uden g a l i o n
3a
- Trravfil af eg og_fyr
Længde: 120 »0
22'0
12'4
:
237,61 t o n s
: I f l g . o v e r d r a g e l s e s b e v i s d a t . Melsomvig i Stokke d. 14/12 1893
og n a t i o n a l i t e t s - og ejendomserklæring d a t . p . t . I s a f j o r d d. 21/3 1895
tilhørende:
Hans E l l e f s e n , s k i b s r e d e r ,
Ønundarfjord
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 88/88
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Overført til Island Hovedregister I
SS
A TWT T \ YY T
Cl
gY gi
cigY\TYi.Ynnr'ciT\/FfTcyT?T?nr
T»2
fr Tt gY T\.T T> gY, T » gi
Frithjof
Nexø
dæksbåd
-bog
N D J R
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Bygget i S v e r i g e . Når og af hvem
v i d e s e j . Indført f r a Sverige juni
1891 under navnet " F r i t h i o f " .
Dækkenes antal:
x
Masternes antal:
1
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
g l a t stævn
Bygget på: k l i n k af eg
Hoved-Dimensioner
Længde:
5o,6
Bredde:
11*2
Dybde:
4'8
Drægtighed:
8, 5 o t .
Ole Poulsen af Nexø.
juni 1891 tilhørende:
J. C. Kruse
handelsagent
6. dec. 1892 sælger Kruse dette fartøj t:
best.reder,rebslager
A.C.Th. Agesen
skrsdder
M. C. Nielsen
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
^
Nexø
Nexø
part
-^5
Indførselstolden er iflg. kvitt.' dat Nexø toldkammer 15. juni 1891 betalt
med 12 kr., som er 3% af købesummen.
Overført til ny fartøjsfortegnelse bind I, fol. I06 d. 11/12-94.
SYt TT» SY
"Frits Juel'"
Svendborg
Hjuldampskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I København 1873 af Burmeister & Wain
ibd. iflg. bilbrev dt. København 8/2
1873.
På kl ink af j p m
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
0
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
:
1893:
Platgattet
N J P H
Højtryksmaskine på 10 H/E.
Burmeister & Wain, København
Længde
Bredde
Dybde
57'9
13(0
5*8
•ægtighed
36,52 t o n s
???
Ingen fast fører.
1873:
Baron F. Juel Brockdorff, besidder af stamhuset Thorseng, Troense
'w C. Juel Brockdorff, Thorseng.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger
5-220
S e n e s t e c e r t i f i c a t u d s t e d t ^ 0 / 1 2 1882.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Frode"
.:
København, f r a 1876: Assens
Brig
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
HF?]
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Svaneke 1843 af J.M. Hansen i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Svaneke 10/7 1843Hoved-Dimensioner
Dækkenes antal: 1
Længde:
8 3'9
Masternes antal: 2
Bredde:
22 *0
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Dybde:
13 *7
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g a l i o n .
Drægtighed: 185,89 t o n s .
Bygget på: Kravel af e g .
Førere: H e r l u f T r o l l e H e e r i n g , b o r g e r b r e v København 31/3 1868.
Anders C h r i s t i a n s e n ,
"
Assens
2 8 / l 0 1856 (???)
1876:
1858 og endnu 1870:
Grosserer, Skibsreder Peter Frederik Heering, København.
Købmand Easmus Petersen, skibsfører H.L. Udbye, do Chr.F. Schmit
bestyrende reder, og do Otto Petersen, alle Assens, hver ^ part.
Senere samme år Chr.F. Schmit best. reder med 3/l6, E. Petersen
har 4/16, H.I. Udbye 4/16, 0. Petersen 3/l6 og ovnnvt. fører Anders Christiansen, Assens 2/16.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
3-285
Mlr.br. dt. Svaneke 26/10 1859: 9li lstr.
Købesum januar 1876: 22.000 kr.
Iflg. gen.dir. skrivelse af 5/4 1881 er dette skib solgt
til svensk ejendom for 11.000 kr., hvorfor det slettes af reg.
7/4 1881.
SY. SY
C
SY T-1
T > rn n i »irr n T I
navn:" F r o d e "
Ifieg. d i s t r . - n r .
1 København
: : SkruedampskIb
SF F V C
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattestcn)
Købvn. 1893 af B & Ws Maskin- og
M a s k i n e med 3 - d o b b e l t e x p a n s i o n på
S k i b s b y g g e r i i b d i f l g . b i l b r e v dat^. 2
m
Kbhvn. d . 1 5 / 5 1893
^
^
J O A L . I, *CH, rt„ cm, ^
m
o
w
med d i a r n . ^ 2 0 i ' , 3 5 og 5 7 " , s i . *1 . =_ 3 9 "
B & W København
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 2
Længde: 2 7 4 ' 4
36?6
Agterskibets form: r u n d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g boy
l o d r e t s t å e n d e stævn
Bygget p å : k l i n k a f s t å l
e:
16*8
gtlglieu.
2 0 6 1
3 g
t o n s
C. F. Christensen af København med skipperborgerbrev dat.
Eibe borgmesterkontor d. 14/6 1877 og attest som dampskibsfører dat.
Kbhvn d. 5/11 1891
;:
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 15/5 1893 samt nationalitets- og
ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 15/5 1893, tilhørende:
A/S dampskibsselskabet "Gorm" i Kbhvn, stiftet d. 26/4 1887, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Kbhvn., består af nedennævnte aktionærer:
Ikoli
S S ; g r o s s e r e r , ^ L " H " ° « 1 , ">•*• * « x . f « . r , ™ « * ™
N. Andersen, Folketingsmand, entreprenør,
Søholm
A. W. Buchwald, kommandør af marinein,
København
Olof Hansen, konsul, grosserer,
do.
Iflg. rederiets anm. dat. Kbhvn. d. 30/9 1893 er 1. H. Carl død, og grosserer Adolf Carl er herefter eneste indehaver af firmaet L. H. Carl.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
xiV 7 4 / 7 4
iger: bygget
i Kbhvn. 1893
M å l b e v i s d a t . Kbhvn. d. 1 2 / 5 1893
R e g . anm. D a t . Kbhvn. d. 1 5 / 5 1893
Et e k s e m p l a r a f s e l s k a b e t s v e d t æ g t e r samt g e n p a r t af 1 a k t i e g o r h v e r
a f b e s t y r e l s e n s medlemmer e r f r e m l a g t t i l l i g e m e d e r k l . i h e n h o l d t i l
Eeg. cirk. nr. 9,2
Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol. 91 d. ll/ll 96
f¥ 1 » T r v n T O
g-Y gi
C f l f f i
TtTCHflTTTCPT'T
fr Ti gY •vr "O A Ti
gi
"Frode"
Svendborg
Skonnert
H E M Q
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
På Thurø pr Svendborg 1878 af P. Bom
ibd. Iflg. bilbrev dt. Thurø 9/4 1878.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde:
58 f 9
20 • 2
Agterskibets form: Hækbygget med
halvrundt spejl.
e:
10 E2
Beskrivelse af forskibet: Middelfyld!^
bov, g a l i o n med k r ø l l e .
:136,74 t o n s .
Bygget på: Kravel af e g .
Førere: 0 . S e k s t a d af Svendborg, b o r g e r b r e v Eudkøbing 24/12 1861.
1878:
Skibsbygger P. Bom, Thurø, bestyrende reder med 7/16, skibsfører
F.Th. Andersen l/l6, do L.F. Hansen 1/16, begge St. Jørgensgaard,
Skibsreder Jørgen Andersen, Skårup mark 1/16, ovnnvt. fører 0.
Eekstad, Svendborg 2/16, skibsfører L.P. Jensen, Nykøbing Sj. 2/16,
do A.E. Thurøe 1/16 og skibsreder Chr. Julius Nielsen l/l6, begge
Thurø.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
9-70
Iflg. gen.dir. skrivelse af 12/12 1879 og Svendborg tolds
indberetning af 19-s.m. er dette skib på rejse fra Finland til
Southampton med en ladning havre d. 18/11 1879 i kanalen blevet
oversejlet af et engelsk dampskib "Kestrell", kaptajn Birkett,
hvorved skonnerten sank. Mandskabet reddede sig ombord i dampskibet. Ladningens værdi og assurance ukendt. Casco assureret for
35.500 kr. Slettet af reg. 22/12 1879.
¥.T 1 M 1 M ? T
C1
f\gi
C? g%T? A.
T
O
' T T C f? 1? TT
¥5
frto<r\T\Tto<H*ngi
Skibets Navn "Fru Margrethe"
Nysted, fra 1876 Samsø
Tjalk
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G- L V.
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I Nybbøl a f J . M ø l l e r i f l g . b i l b r e v
d t . H e n d s b u r g 2 3 / 5 1 8 2 # . Ombygget I
K i e l I f l g . r e k o n s t . b r . d t . Kiel 8/9
1855 a f W . L s g o n i .
P5 Tr-rn-ypT s f pg
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
"Agterskibets Form E u n d g a t t e t
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hoved-Dimensioner
Længde 44 ' 8
Bredde 1 4 ' 2
Dybde
4*4
Beskrivelse af Forskibet Kuf b y g g e t
Drægtighed 2 4 , 51 t o n s
Førere: Hans Peter Larsen, borgerbrev dt. Kysted 22/9 1870
J.J.S.Thygesen, Samsø, borgerbrev dt. Samsø Birk 22/6 1871
1865 og endnu 1871:
lods Easmus Larsen
1875:
Lods Lars Christian Larsen
Skibsfører Hans Peter Larsen
1876:
Skipper Jens Johan Sørensen Thygesen
Nysted
Gedser
i
Hys t ed •§Samsø
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - 1 0 6
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger Indført 1865 fra Femern. Tolden erlagt med 25 Rd 48 sk i Kysted 17/6 1865.
Mlr.br. dt. Nysted 17/6 I865: 15 Lstr.
Købesum i juli 1876: 1000kr.
Iflg. skrivelse dt. Samsø 3/12 1878 er dette skib ophugget.
Slettet af registret 2/4 1879.
HANDELS- OS SØFARTSMUSEET
PÅ KF
Skibets Navn
"Fuglen"
Åstrup pr Fåborg, senere Horne pr Fåborg.
Fiskekvase, fra 1877: Dæksbåd^ fra 1878: Fiskekvase.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N F BH
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlogaattcstcn)
T F^ellebro pr Fåborg 1870 af R. HanseDa
ibdl, bilbr. dt. Fjellebro 6/5 1870.
Ombgt. til dæksbåd i Åstrup 1877 af P.
Milling af Fåborg, reknstrbr. Fåborg
24/4 1877« Ombgt. til Fiskekv. 1878.
Dækkenes Antal
Masternes Antal
Agterskibets Form Platgattet
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Længde
Bredde
le
Beskrivelse af Forskibet S k a r p b o v .
Bygget på k l i n k ' , af e g .
25 f 4
7*7
3'7
(25*3)
( 3*1)
4*72 tons
(4 14)
A. Hendriksen.
Mads Johansen Ylkkelsø af Horne (Fåborg indbg. 9/7 79)R.J. Yoxen af Boyden
(
"
"
12/4 8 1 ) .
Ludvig Eggert af Sønderborg strand pr Kolding (Fåborg indbg
28/8 835)
1870:
Skibsfører H. Andersen, Åstrup pr Fåborg.
1879: Ovnnvt. fører, fisker M- Johansen Ylkkelsø, Horne pr Fåborg >-,
Fasmus Jeppesen Yoxen, Boyden "
"
-g.
1S81 :
R. Jeppesen Yoxen eneejer.
Ludvig Eggert, Sønderbjerg strand pr Kolding
1835:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
3-150
Overført til afdeling II, bind II B, side 4 og samtidi;
overført til Kolding reg. d. 9/9 1893*
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
'Fuglen"
Frederikshavn
Læksbåd m,
fiskebrønd
S JT L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
bygget i S v e r i g e . B i l b r e v haves i k k e •
I n d f ø r t f r a Kalfsund 1 S v e r i g e i apr- LI
188b
Dækkenes antal:
et
Masternes antal:
en
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
middelfyldigt
Hoved-Dimensioner
Længde: 34*6
Bredde: 12 ? 7
Dybde:
4*4
Drægtighed:io, 93 t o n s
k l i n k af eg og f^rr
Moritz Jensen, borgerbr. dat. Frederikshavn 8-2-1872
Lars Andersen
(l-5-188o)
(Frederikshavn 11-1-1888)
A. Christiansen (Frederikshavn 22-4-189o)
P* Larsen
(Frederikshavn 5-lo-189o)
Chr. Pedersen, m # borgerbr. dat„ Borglunn Herredskontor 3o-122 (5-5-I893)
188or
Fisker Mouritz Jensen, (best.reder), Bangsbostrand
Fisker Johannes Nielsen, Bangsbostrand
Fisker Christen Nielsen, Bangsbostrand
Fisker Peder Jensen, Bangsbostrand
Fisker Lars Andersen, Bangsbostrand
Fisker Niels Christian Larsen, Bangsbostrand
Fisker Christen Jensen } Bangsbostrand
de ovennævnte sælger hver 1/21 til:
Kristian Mikkelsen, fiskehandlen Frederikshavn
Skibsbygmester Harald Yald. 'Buhl, Frederikshavn
Le oprindelige ejere hver 1/21
ialt
Le opr. ejere sælger hver 1/21 til Købm. J ohs„Knudstrup,
Knudstrup sælgejr.; F1rma.e±_J„?. Koll, Fr-ed-e-r-ikehavn
;
189o:
189o:
18
-9_2j
l/T
1/7
1/7
1/7
1/7
7/21
7/21
Fredh. 7/21
7/3.
-
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
274-9
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
indførselstold kr. 6o, som er 3 pot. af købesum kr. 2 e ooo
Overført til ny fart. fort, bind II folio 11o
2o-7-1896
ir a
*"* SY
ci
SYi
t
TT* rn r t ^ flTTT r< T7 1 1 rm
ITh t
ST TT* SY TfcT TTfc SY. SY
SI
'Fuglen"
Ommel p r M a r s t a l
Jagt
Skibefs Navn
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygningaattcstcn)
I M a r s t a l 1856 a f L . J . B a g e r i b d .
b i l b r . d t . Ærø 2 7 / 9 1 8 5 6 .
iflg.
På K r a v e l a f Fe:
Dækkenes Anial 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
IT C M H
Hoved-Dimensioner
Længde
36'5
Bredde
11' 3
Dybde
4' 9
stævn
Drægtighed
Førere:
1872:
14,9^
tons
___£uu L a m :
;
~
J e n s C h r i s t e n s e n ; B 6 r g . b r . Ærøskøbing 21/2
3 1 / 3 1868
1865 (1872'
Hansen af M a r s t a l ,
1865 og endnu 1869:
Ovnnvt. fører Jens Christensen Boutrup, Ommel pr Marstal
:t
"
"
Jens Hermansen Hansen, Marstal
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
r
2-190
Mlr.br. dt. Marstal 30/5 1859: li Istr
Seneste eftermåling dt. 23/12 1872.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Fuglen"
Svendborg, senere Marstal
3 rast. skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
I
YEE
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)
M a r s t a l 1884/85 af S.O. C h r i s t e n s e n
I f l g . b i l b . d a t . Marstal 3-1-1885.
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: t r e
Agterskibets form: p l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
middelfyldigt
s l a t stævn.
Bygget på:
k r a v e l a f ee
H.A. Hansen m. b o r g e r b r .
Længde:
Bredde:
Dybde:
109' 6
23*5
11'6
231,49 t o n s
d a t . Erø H e r r e d s k o n t o r
19-11-1872
1885:
Enke Maren Christensen, født Olsen, eneste indehaver af firmaet
H.C. Christensen, Marstal
Hoved-skibsregistrerlngs-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
12-9
iger: yed reg. anm. dat. 30-6-1890 har rederen bægæret dette skib
overført til Marstal.
HåXmPl.COf:
QWPitTQ
"TCirxnr
(Hi VT to A ID gi