25 Stockholm-Thorvaldsen

„Stockholm
emsted: København
: skruedampskib
;istrerings- samt kendrngssignal- •bogi
. IT P C T
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Matala mekaniska versted, Horrkøping
Maskine på 45 nom hk.
l85o ved J G Olsen, ifgl. bilbrev dt. Kockums mekaniske verksted, Malmø 1875
Korrkøping 8 juli l85o. Indført fra
Malmø i maj 1875.
__^^__^^^
Dækkenes antal: 1
Længde: 94'8
Masternes antal: 2
Agterskibets form: hækbygget med rundit
19*3
spejl.
le:
9'6
Beskrivelse af forskibet:skarpt med g l a t
!
stævn.
:128, 5o t.
Bygget på: k l i n k af j e r n .
L P Bergendorf^borgerbrev dt. København lo marts 1881 og attest som dampskibsfører dt. København lo marts 1881 (5/4 83)•
L P Bergendorff med borgerbrev dt. København 1 maj 1883 og attest som dampskibsfører dt. 5 maj 1883 (7/5 83).
H C Christensen med borgerbrev dt. København 27 dec. 1877 og attest som
dampskibsfører dt. København 7 maj I878 (19/5 83)L P Bergendorff (se ovennævnte) (28/6 83).
Jens Sørensen med borgerbrev dt. Rønne 22 sep. 1856 og attest som dampskibsfører dt. København 1 april 1878 (Helsingør 2/11 83).
vpnfl ,
Redere:
Ifølge købebrev dt. Malmø lo maj 1875 samt nationalitets og ejendomserklæring
dt. København 21 maj 1875 tilhørende: Aktieselskabet "Bet forenede dampskibsselskab" i København, stiftet d. 11 dec. 1866, hvis bestyrelse, der hat til
sæde i København består af nedennævnte aktionærer:
C A Broberg
etatsråd, grosserer
København
L P Holmblad
J B Simonsen
overretsprokurator
C A Garde
kaptajn i marinen
C P Tietgen
etatsråd, bankdirektør
Selskabets adm. direktør er C P A Koch, konsul
vend
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 1 9 o
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
eer:
Denne registrering er en fortsættelse fra bind VII 271-
Førere fortsat:
BlC E Thorloeius med borgerbrev dt. Helsingør 27 marts 1873 og attest som
dampskibsfører dt. København 1 april l88o (København 29/12 83).
Niels Peter Jørgensen med borgerbrev dt. København 13 maj l88o og attest som
dampskibsfører dt. København 15 maj l88o (2/3 84).
Jens Sørensen (se anden side) (Helsingør 31/3 84).
Emmerlch Leopold Holst med borgerbrev dt. København 2 feb. 1888 og attest som
dampskibsfører dt. Helsingør 22 maj 1888 (Helsingør 22/5 88).
H A Gudme med borgerbrev dt. København 4/6 89 og attest som dampskibsfører
dt. København 1/6 89 (14/6 89).
E L Holst med borgerbrev dt. København 28 maj 1889 og attest som dampskibsfører dt. Helsingør 22 maj 1888 (28/lo 89).
Carl Joh. Huslin med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. København
magistrat 2o maj l89o (24/5 9o).
<JJ S Åndersen med borgerbrev dt. Helsingør 25 feb. l89o og attest som dampskibsfører dt. København 27 feb. l89o (18/5 92).
Redere fortsat:
Ifølge firma anmeldelse dt. København 2 maj 1887 med påtegning fra Kbhvns.
magistrat er i stedet for C A Broberg og J L Simonsen der er døde, indtrådt
i dette selskabs bestyrelse:
H Fritsche
grosserer
København
C Tarp
dr. jur-, professor
Frederiksberg
Nation, og ejendomserkl. dt. 9/8 87Ifølge selskabets anmeldelse dt. København 12 feb. 1891 er 1 stedet for
L P Holmblad der er død, indtrådt i bestyrelsen:
Julius Holmblad
generalkonsul, grosserer
København
Nation, og ejendomserkl. dt. København 12 feb. 1891Ifølge anmeldelse dt. København 1 juni 1892 er C P A Koch død og
C Normann
•
kommandør, selskabets adm. direktør.
"Stockholm"
: København
Skruedampskib-skonneift
:
gssigual-bog;
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
H P C I,
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
M o t ^ l a m e k a n i s k e V e r k s t a d ( N o r r k ø p i n ; ;) M a s k i n e på 60 H.K. ved M o t ^ l a m e k a n i s k
e Y e r k s t s d ved N o r r k ø p i n g ( Maskine på
1 8 5 0 fif J . G . O l s o n i f l g . b i l b r e v d t .
45 H.K. i 1875 ved Kockums m e k a n i s k e
Norrkøping 8/7 1850.
Verksted,Malmø).
Dækkenes antal: 1
Længde: 94*8
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. r u n d t
19! 3
spejl.
e: 9*6
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t m glat
MASKINRUMMETS LÆNGBS: 21! 8 (22T6)
stævn,
: 128,15 tons(l37,34).
på: Klink af jern.
Førere: Ksrl Mauritz Holmberg,borgerbrev dt. København 29/4 1875.
C.P.Tegner,borgerbrev dt. Helsingør 27/1 1865(31/12 1877)
Anders Nielsson,borgerbrev dt. København 6/12 1877(19/3 1878).
Lars Peter Bergendorff,borgerbrev dt. København 10/3 1881 og attest som
dampskibsfører samme dato {ll/5
1882)
B.C.S.Thorlacius,borgerbrev dt. Helsingør 27/3 1873 og attest som dampskibsfører dt. København 1/4 1878(10/1 1883).
Redere: 1875 Aktieselskabet "Bet Porenede Dampskibs-Selskab" i København^
stiftet 11/12 1866. Bestyrelsen med sæde i København består
af nedennvt. aktionærer:
Grosserer, etatsråd C.A.Broberg
København
Grosserer,etatsråd L.P.Holmblad
København
Overretsprokurator J.L.Simonsen
København
Kaptajn i marinen C.A.Garde
København
Bankdirektør,etatsråd C.P.Tietgen
København
Selskabets administrerende direktør er:
Grosserer C.P.A.Kouh
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Købe nhavn
7-271
ger: Indført fra Malmø I maj 1875, som solgt af Dampskibs-Aktieselskabet "Øresund" i Malmø for 3200 kr. hvoraf tolden iflg.
kvittering dt. Københavns toldkammer 25/6 1875 er erlagt med
960 kr. som er 3fe af købesummen.
Mlr.br. dt. København 6/8 1866: 31 Lstr.
Ommålt i 1875 p.g.a. ombygning af opbygningen o§- maskinen.
Målingsbevis dt. 31/3 1883.Da der mangler plads til indførelse
sf disse nje resultater, er registreringen fortsat bind X 190.
•n-i IT
rs
if-v s~* (-1 . r y ire i
TT» nn n
n T ¥ T f i i n i n rip
TT-B L
~er TTTl * - 4 TVT T » *~» TTb *~f
"Storebelt"
I: Nakskov
Skibets art:
Skruedampskib -
skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N S G P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
Høj- og la.vtryksmaskine m.' 2- cyl0 med
Renfrew pr. Glasgow 1880 af Løbnitz
Coulborn & Co.' iflg. bilbrev dt. Pen - 160 nom H.K. (710 ind. H.K.).
Løbnitz Coulborn & Co. i Renfrew.
frew 20/3 1880.
Dækkenes antal: l og delvis overdæk.
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t m.
lod-
r e t stævn.
Bygget på: Klink af j e r n .
Længde: 189'G
Bredde:
24 * 0
Dybde:
13 r 7
MASKINRUMMETS LÆNGDE: 31
589,43 tons.
•: J.V.Bærentzen, borgerbrev dt. Århus 30/5 1853 og attest som dampskibsfører dt. Århus Magistrat 30/7 1878.
J.iV.Penger, Nakskov, borgerbrev dt. Svendborg 11/9 1874 og attest som dampskibsfører dt. Svendborg 5/8" 1879(14/3 1383)
A.A.V.Gullich. borgerbrev dt. København 27/3' 1873 og attest som dampskibsf-ører dt. København 4/2 1880(20/7 1887,'. endv.nvt. : il/6 1890).
R.E.Jørgensen, borgerbrev og attest som d-mprkibsfører dt. Æbeltoft 24/7-38«
1880:- Aktieselskabet "Bet lollandsk-engelske Bampskibsselskab" -stiftet 20/3 1873.Bestyrelsen med sæde i Nakskov består af nedennvt. aktionærer: Bampmøller, formand I bestyrelsen Axel Bay - Godsejer CH
Jensen - Fabrikant J.Tuxen - Ba.rpmøller P.Sove - Jægermester,
godsejer Gustav Schmidt - Købmand J.P^Thorsen - Overretssagfører
&
C.B.5 =sting - Prokurator C.Henrichsen alle er fra Nakskov, Selskabets korresponderende reder er: Konsul G.Bøttern af Nakskov.
I 1882 er J.Tuxen udtrådt' af bestyrelsen o,; I hans sted er Indtrådt Godsejer A,
Senere I 1832 er C/.Henrichsen afgåNyholm af Frederiksdal pr. Lolland,
selskabs
bestyrelse.
et ved døden, og således udtrådt af dette
I 1883 er skibet tilhørende:- Aktieselskabet "Bet Forenede Dampskibsselskab" i •
København stiftet ll/l2 1866. Bestyrelsen med sæde i København bes år af neden.
nv,.:' aktionærer: Grosserer, etatsråd C.A.Broberg,'København '- Kaptajn i mariGro sser-e r. et-a t s rå-d—L-.-B-,Jlal-mb-l^d^-IE^-ejahavn0ne]a^0.^-.-Ga-r4^--^-ø^3«hsv-ii
y - - verretsprokurator J.L.Simonsen. København
- Ettir± tatsrad b< n k d i r e k t ø r C . F . T i e t g e n , København.
Selskabets
^ - H - H ^ - ^ T V ^ ^
xxm
iJUUft-A
a d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r er konsul C.P.A.Koch af København.
I 1887 e r C.A.Broberg og J.L.Simonsen -fgåede ved døden h v o r -
e;: ere indtrådte:-Grosserer ETFritsche, København og Ur. 3ur.,
KZXKixSSSeiSCK proffessor ved universitetet C.Torp, Frederiksberg,
:ået ved døden, o~ i h^ns sted er GP indtrådt:- GrosseP.Holmbipd
I 1891 ex
I 1892 er C.P. \Koch
rer, .generalkonsul .Julius Holmb^ad f København,
dødoa; kommandør C.IJorm-nn bliver d- selskabets ? dministrerende direktør.
for i de^es.
HOVED-SKIBSRÉGISTRERINGS-PPOIOKOL:
9-246
er
AM/EPKNINGEP:- Indført fra Renfrew som nybygget dersteds. Indførselstolden
.. .
1 om er 3fo
iflg. gen.dir. skrivelse af 10/2 1380 erlagt med 420 £ 19 s n # 6 d
Interiaf købesummen 14350 £ efter fradrag af 10 r.h. 6 d. i omkostninger
ems-n-tionalitets-certifikat dt. Glasgow 21/1 1880: 312,08 tons.
Eftermålt 20/8 1883.
Overført til nyt skibsregister bind 9 fol. 155 d. 7/9 1895*
"Store Kordiske"
Køb enhavn
Skruedampskib (Skonnert)
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninesaltesten)
København 188o Af B & W, iflg.
bilbr. dat. København 3-9-188o
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Asterskibets form
et og et overdæk
to
rundt spejl
Beskrivelse af forskibet: skarp bov,
m. lodret stævn
get på: klink af jern
N S 1 J
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Høj- og Lavtryks maskine m. 12o nom. HK
4 cylindre, 2 af 21< og 2 af 42 \ Slagets løngde 3oB.
B & W, København
Længde:
Dybde:
194'2
26 '4
13fl
=851,83 tons
Einar Suenson m. borgerbr. dat. København lo. november 1876 og
attest som dampskibsfører dat. Københavns Magistrat 17, september
I880.
1892:
I880:
Aktieselskabet "Bet store Kordiske Telegrafselskab", stiftet
23. februar 1872, og hvis bestyrelse, der har sæde i København^
består af følgende aktionærer:
Etatsraad, grosserer C.A. Broberg, København
Etatsraad, bankbestyrer C.P. Tietgen, formand for bestyrelsen, Kbh.
Etatsraad, grasserer E.P. Holmblad, København
Kammerherre S.P. Siek, København
Etatsraad, grosserer M.G. Melchior, København
Kammerherre 51. C.H^E, Tobiesen, København
Oberst O.T. Haskjær, Køtcenhavn
(Hoskjær)
Etatsraad, bankdirektør C.P. Tietgen, bestyrelsens formand, Københa-\
Kammerherre, Amtmand C. St. A. Bille, København
Hoved-skibsregistrerinss-protokol:
Ri-sarkiv:
"
Landsarkiv:
31^-9
Oberst O.V. Hoskiær, København
Melchior, København
Grosserer
Kommandør direktør E. Sunison, København
Kammerherre P.C.H.B.Tobissen, København
navn:
"Storken"
hjemsted: Gudhjem
Dæksbaad
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(EFter bilbrevet eller skibsbygningsat testen)
S L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
M e l s t e d ved Gudhjem 1873 a f L a r s
Andersen af M e l s t e d , i f l g . b i l b r .
d a t . Svaneke 1 8 - 2 - 1 8 7 3 Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
en
spidsgattet
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
glat
stævn
Hoved-Dimensioner
Længde:
26 f 2
Bredde:
8* 7
Dybde:
3*3
Drægtighed:
k l i n k af eg
4,65 tons
Peter Larsen Mørck med borgerbr. dat. Svaneke 16-9-1874 (Gudjijem indbg.
14-9-1880)
Andreas Clausen af G-udhjem (G-udhjem indbg. 22-10-1880)
Pisker Jens Mikal Holm, best. reder, G-udhjem
Pisker Andreas Clausen Hjort, G-udhjem
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1/2
1/2
32o-9
AiuiHctj&ujusci. Overført fra Svaneke register Afd. II nr. 53 (hovedregister
afd. II, bind 1 side 1^4, med Mlrbr. dat. Svaneke 19-2-I873 dr. 4,65
tons~
I henhold til Svaneke toldkammers skrivelse af 11-1-1910 er dette
skip ophugget for ca. 2o år siden, og derfor udslettet af nærv. register.
Udslettet l-2-191o.
"St. Paul"
København
Barkskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q B D
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Pormodes bygget i Hamburg 1 8 4 1 . ( I n tet bilbrev).
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 3
Længde: 1 0 5 ' 1
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde:
24'4
fladt spejl
Dybde:
19 ' 8
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
Drægtighed: 359? 17 t o n s
m. g l a t stævn
Bygget på: K r a v e l af eg
:Jens Eriksen, borgerbr. Amager Birk 2.5-1865
:1876:
F. de Hully Brown, (fa: P. Brown jun. & Co), København
I876: G-ross. Ludvig Olsen, (best. red.) København 2/4
Direktør C.&.Popp,
1/4
Ovnnvt. fører Jens Eriksen, Dragør,
1/4
I876
C.W.Popp sælger sin 1/4 til medrederen Dudvi Olsen, som således
ejer 3/4.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8 - 9 °
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Skibet indført fra Tyskland som købt i København ved auktion
for I58OO kr. Told: 474 kr., som er 3 pet. af købesummen.
Iflg. anm. dt. København 14.9-1882 fra skibsmægler Bjerret Rainer er
dette skib solgt til sejlmagermester Gustaf Sjoberg, Malmo for
7500 kr.
Slettet af reg. 15.9.1882.
I
X T T » P T
C
*~\ f~*
OiTK^
*
TUTPCH,
' T C i W P T
T» 2
t r T» ir\. i».T
TS
tnt. ir* *~<
Skibefs Navn " S t .
Peter'
København
Art
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signai-Bogstaver I & R S
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbyg al ngaattesten)
I New-Brunswick 1 3 5 5 . I n t e t
P^j
VTOVO]
P-F
o r i p f i Vcs^^V
bilbrev.
-p-r-1"
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 3
Agterskibets F o r m K s k b y g g e t med f l a d t
speil.
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g b o v .
mandlig g a l i o n s - f i g u r .
Hoved-Dimensioner
Længde 1 1 0 * 6
Bredde
27'8
Dybde
IV 0
Drægtighed
232^52
tons
: Niels Andersen,København,borgerbrev dt. Helsingør 7/7 1363
1871:
Skibsfører,best.reder Niels Andersen
Skibsbyrmestre Popp & Michelsen
Kgl. lods
Christian Irederiksen
Detajnhandler Martin Nissen
København
København
København
København
3/3
2/8
2/3
1/3
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4 - 1 6 5
Rigsarkiv
Landsarkiv
'For dette fra St.Petersborg indførte skib er indførselstolden iflg. gen..dir. skrive'se af 10/6 1371 indbetalt med
145 Rd 57 sk. som er 2% af købesummen.
Mir. br. dt. København 9/11 1368: 269,21 tons.
Iflg. G-en.dir. skrivelse sf 13/11 1877 er dette skib på rejse
fra"København til Kotka i ballast n?tten mellem 14-15 sept.
1877 kl. Ilt grundstødt på Rødsksr-klippen og. 10 mil frKotka- og derefter slået til vrag.
Mandskabet reddet ved egen hjælp og ved hjælp fra fyrvagten.
Assureret for kr. 36000.
Slettet af registret 26/11 1377.
HANDELS- OG
PÅ KRON
30165
!
St. Poul", fra 1873: '"Emmy*9, fra 1883: ""Primus'
Stubbekøbing, fra 1883: Vordingborg
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygning 3a ttesten)
I GJ C
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Troense 1804 af H.Å, Møller ibd. ifl
bilbrev dt. Troense 8/3 1804. Hovedombj
get 1873På kravel af gg
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Længde
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g bov
g l a t stævn
44'1
12'9
6'3
(44'8)
(13'4)
( 6'6)
28,06 tons
(7fl)
(32,19)
Førere: N . P . H a n s e n a f Bogø, B o r g e r b r e v P r æ s t ø amt 2 9 / 5 1 3 5 5 .
H.P. Steffensen, "
"
S t u b b e k ø b i n g ^ 0 / 6 1857 ( 1 8 7 2 )
C. J e n s e n a f S t e n s b y ,
*
Præstø 1 5 / 3 1881 ( 1 2 / 4 8 3 ) .
: 1855 og endnu 1871:
Ovnnvt. fører N-.P. Hansen, Bogø.
Hans Prederik Steffensen, Bogø
1873:
C. Jensen, Stensby.
1B83:
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
4-63
nger Mlr.br. dt. Præstø 12/6 1861: 15 lstr
Seneste eftermåling dt. 23/6 1884.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
'"St. P o u l *
Vejle
Kuf
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlnganttcstcn)
I H o l l a n d . Købt som s t r a n d e t
Intet bilbrev.
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
s k i b 184 J.
På K r a v e l a f "SÆT
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Rundgattet
Beskrivelse af Forskibet
N C F H
Hoved-Dimensioner
Længde
65' 3
Bredde
I2f5
Dybde
5!9
Alm. Kuf bov
Drægtighed
4 4,81 tons
Jørgen Bruunshuus, Borg.br. Vejle 9/5 1865
1865 og endnu 1869:
Ovnnvt. fører Jørgen Bruunshuus, Vejle.
Se endvidere anmærkninger!I
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-9 7
.r
Førte som fremmed ejendom navnet "Johanne,R af Amsterdam.
Strandede ved Nexø d. 30/9 1847 og solgtes ved auktion for
174 Rd. for vraget og 527 Rd. for takkelagen; hvoraf tolden
tages til indtægt med 56 Rd 8 sk. og sportler 3 Rd. 35 sk.
Mlr.br. dt. Holstebro 11/3 1859: 26 Lstr.
Iflg. skr. dt Odense ^9/8 1872 er skibet solgt til R. Ve-dersen og E. Langkilde og begæret overfort til Odense, men da
handelen ikke har kunnet bekræftes, henlægges sagen.
Iflg. erkl. fra sagfører Langkilde, Odense, er skibet
ophugget og derfor slettet af reg.
HANDELS- GQ SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Streamlet"
Tveraa (Ferøerne)
Sluo
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver IC 3 ^ ^
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbabygningsattcsten)
I Lymington 1852 i f l p - . BiS- of
d t . 17/3 1871. I n t e t b i l b r e v .
P£
ifrovpl
g<;
le
n -p p o-
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2 ( P a p e g ø j e m a s t )
Agterskibets Form F l ^ d t s p e j l
Beskrivelse af Forskibet Uden
Hoved-Dimensioner
Længde 52 ' S
Bredde 12 ! 4
Dybde
7*5
g a l i o n s f i gui
Drægtighed
24?77
tons
Førere: Ingen .oplysninger.
ere:1871: Købmand Joh^.ii Mortensen
Hoved-Skibsregistrerings
Rigsarkiv
Landsarkiv
xv e r a a
4-182
Indført til Færøerne i 1371 fr? Kirkwall på Orkneyøerne.
La skibet er anskaffet for at anvendes til fiskeri ved, er
er tilkøbsafgift ikke opkravet.
Iflg. indberetning fra landfogedkontoret i Thorshavn af 2/12
1875 er sluiooen forlist ved Sand pa Sandøen d. 2/1 1875 =
Slettet af registret 30/12 1875.
HANDELS-.OG SØFARTSMUSEET
30165
navn:
Streymoy
•:
Thorshavn, P 3±rø ern e
s l u p med papegøjemast
Registrerings-samt kendingssignal-foogstaver:
K B FG
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
(Etter bilbrevet eller skibsbygnicssattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Bygget i Rye 1881. Af hvem vides ikke.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:1 + papegøjemast
Agterskibets form: h æ k b y g g e t / f l . s p e j l
Beskrivelse af forskibet: g l a t stævn
Då: k r a v e l af eg og alm
Længde:
Bredde:
Dybde:
69'1
18»2
lo'3
8o?96 t
J. Th. Hansen af Thorshavn med borgerbrev dat Thoshavn 2o. jan. 1885
26. feb. 1892 tilhørende:
Aktieselskabet "Oygia-felegid" i Thorshavn stiftet den 3- jan. 1892,
hvis bestyrelse der har sæde i Thorshavn, består af nedennævnte aktionærer:
S. E. Muller
best.reder, fuldmægtig
Thorshavn
N. Johannesen
skibsfører
Husevig
J. Th. Hansen
"
Thorshavn
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
13 ,2 5 9
Indført fra Hull til Færøerne nov. 1891 under navnet "pollie".
Indførselstolden er betalt til frøernes jordebogskasse med 3$ af
købesummen £ 4oo,=2l6 kr.
Fartøjet var oprindelig købt af N. Johannesen men er atter af ham ve<
skøde dat Thorshavn 4/1-92 solgt til det registrerede aktieselskab.
lo-145.
Stubbekjøbing"
Stubbekøbing
Skruedampskib
kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
København 1881 af Burmeister &
"Wains maskin- og skibsbyggeri,
iflg. bilbr. dat. København 97-1881
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: en
Agterskibets form: r u n d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på: k l i n k af
N S T
Høj- pg lavtryksmaskine med 12 nom.
H.K. (Cylindrenes antal 2: 1 af 24 !
og en af 94'. slagets læmgde 14'.
B & W, København
s k a r p bov, m, l o d r e t
stævn
jern
Længde:
Bredde:
Dybde:
63 f 2
12*4
6f4
17S9
Ole Olsen af Hesnæs på Falster m. borgerbr. dat. 29-12-1868
(Stubbekøbing indb. 2J-7-1881)
1881:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Stubbekjøbing" stiftet 16-6-18B1
hvis bestyrelse, der har til sæde i Stubbekøbing, består af nedennævnte
aktionærer:
Købmand P.W. Wulff, bestyrelsens formand, Stubbekøbing
Købmand Chr. Boas, Stubbekøbing
Fabrikant Carl C. Rasmussen, Stubbekøbing
Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 9-399
Rigsarkiv:
P.g. af foretagen ombygning og ommåling ifg. Helsingør mål
bevis af I-I0-I89I er registreringen fortsat bind XIV, fol. 45.
Registreringen fortsat bind XIV, fol. 45 d. 5-I0-I890.
VW
4
H.T TfTfc T7- T
O
i^V *-<
|T^ f*& T > *
T i n p ^ i u r i f T o r M r T r i
T7- TO .T-fc T»T T > i - - * T-» jT-l
navn: "Stubbekøbing"
.: Reg. distr. nr„ 15 Stubbekøbing
art: Skruedampskib
^istrerings-samt kendingssignal-bogstaver: u s T
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
Kbhvn. I b b i at" B & Ws maskinbyggeri
og s k i b s b y g g e r i i f l g . b i l b r e v d a t .
Kbhvn. d . 9 / 7 1881
: 1
:1
Agterskibets form:R u n at
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Høj- og lavtryksmaskine med 12 nom HK,
2 cyl., med højderne 9" og 24", sl.l.=
14". B & Ws maskin- og skibsbyggeri
Kbhvn.
Længde: 63 ' 2
spejl
Beskrivelse af forskibet:Skarp bov med
lotdret stævn
Bygget på:Klink af j e r n
12 ( 4
6'4
e:
Drægtighed: 39,36 tons
:: Ole Olsen af Hesuds på Falster med næringsbevis dat. Stubbekøbing
d. 29/12 1868
-Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 9/7 1881 og nationalitets- og ejendomserklæring dat. Stubbekøbing d. 22/7 og 5/9 1881 tilhørende:
A/S dampskibsselskabet "Stubbekøbing", stiftet d. 16/6 1881, hvis bestyrelse
der har sit sæde i Stubbekøbing, består af nedennævnte aktionærer:
P. W. Wulff, bestyrelsens formand, købmand
Stubbekøbing
Chr. Boas, købmand
do.
Carl C"^ Rasmussen, fabrikant
do.
P. W. Wulff er fartøjets best. reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 45/45
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Denne registrering er en fortsættelse fra bind IX s, 399,
hvor der savnes plads til yderligere tilførsel.
Ommålt på grund af foretagen ombygning med maskinrummene og folkerummene.
Mål bevis dat. Helsingør d. 1/10 91
Nyt certificat udstedt d. /lO 91 i stedet for det ælsre, som er afleveret
TT 1 A T T A P T
C
r v n
C i r t P J
• n T P C H l T T C T P P T
n
T7 n
A
M T» A B
/^
Bavn:
Stærkodder
I: Korsør
;: skruedampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)
København 1883 ved B & W s maskin og
skibsbyggeri, ifgl. bilbrev dt. København 19 okt. 1883.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: r u n d t
N T V P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Høj og lavtryks maskine på I80 nom hk.
B & W s maskin og skibsbyggeri i København.
Længde:
spejl.
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
med g l a t s t æ v n .
:>å: k l i n k af j e r n og s t å l .
e:
151'3
26'4
11! 8
ighed: 55 3,24 t
"Vides i k k e .
I f ø l g e b i l b r e v d t . København 19 o k t . 1883 og e r k l æ r i n g d t . København 16 o k t .
1883 t i l h ø r e n d e : De s j æ l l a n d s k e s t a t s b a n e r .
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 287
Rigsarkiv:
Overført til nyt skibsregister bind lo, fol 85 - 16/11 o5
Sudringur
I r a n g i s v a a g , Færøerne
2 mst. k u t t e r
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
K B CP
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygmnesattcsten)
Sunderland, Durham, 1884.
Bilbrev haves ikke.
Dækkenes antal:
2
Masternes antal:
2
Agterskibets form:hækb./afr.
Beskrivelse af forskibet: s k a r p / g l . s t æ v n
Hoved-Dimensioner
Længde:
77 f 0
Bredde:
18 f 6
Dybde:
13 f 6
Bygget på: k l i n k af j e r n og s t å l
Drægtighed: 121,74 t .
spejl
Jens Chr. Ludvig Mortensen med borgerbrev dat Thorshavn den 12. juni
1886.
Aktieselskabet"J. Mortensens Eftf." i Trangisvaag, der er stiftet
19. marts 1889 og hvis bestyrelse, der har sæde i Irangisvaag,
består af nedennævnte aktionærer:
Peter Mortensen
handelsbest.,selsk.forr.fører
Tveraa på Suderø
Joen Mortensen
handelsbestyrer
"
Hiels Juul Mortensen
"
"
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
!3,3o7
Indført fra England marts 1892 under navnet Alfred Toower.
Indførselsafgiften er iflg. kvitt. dat Landfogedkontoret i Thorshavn
den lo. april 1892 indbetalt til Færøernes Jordebogskasse med 189 kr.,
som er 3^ af købesummen. Aktiekapital: 2795oo kr.
• » T i r v -im i r
<r>
JT*. it~i
/n yrtt
i n . rir e~< •» «r ir
T
ir-i "m i n r m
irn
i r r Ti> /n. ibT ir* . r v
TO>
mi
"Sunderland"
Skibets hjemsted:
Nexø
Barkskib
N P B. D
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
{Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten)
I Sunderland 1853. ( I n t e t
bilbrev).
Hove d-DImensi oner
Dækkenes antal: 1
Længde: 1 1 7 ' 0
Masternes antal: 3
Bredde: 2 3 ' 8
Agterskibets form: Hækbygget med
fladt spejl
Dybde:
17! 0
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g
Drægtighed: 349,73 t o n s
bov m. k r ø l l e
Bygget på: K r a v e l af eg
: Johan Frederik Hansen, b&rgerbr. Svaneke 9.2.1872
Redere: 1874 og endnu 1876:
Kaptain Ole Edvard Sonne, (best. red.) Nexø,
Skibsfører Johan Frederik Hansen, Dragør,
Stenhuggermester P .Sode , Nexø ,
Skibsfører Andreas Espersen, Nexø ,
Christian Espersen, Nexø,
Skræddermester Hans Jensen Holm, Svaneke,
1877: Ovnnvt. O.E.Sonne, (best. red.) Nexø,
J.E.Hansen, Dragør,
P.Sode, Nexø,
H.Jensen Holm, Nexø,
14/60
1J/60
10/60
6/60
5/60
10/60
17/60
17/60
13/60
13/60
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-12
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Skibet indført fra England i september 1874. Told: £ 42.6.0.,
som er 3 pot. af købesummen: £ 1410.
Int.nat.-certifikat dt. Let danske aen.konsulat i Hull d. 4.9.1874:
341 RT. Iflg. den best. reders anm. dt. Nexø 14.1.1879 er dette
skib forladt i Nordsøen d. I7.ll.l878 og formodes at være sunket.
Mandskabet reddet af det engelske dampskib "Bickley" og landsat på
Sjælland. Ingen oplysninger om assuranceforhold.
Sletteø af reg. 29.8.1879-
mi
/~i mx
"BTt m
fi
Ti AT TT T fi
T71 "flT* Fin
TfTi
HT TT* mi. TkT TT» / T i TTtl y~l
"Superb"
Helsingør
Bark
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
N F W J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I J a c o b s t a d , F i n l a n d , h v o r n å r Tides
ikke, intet bilbreT.
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 3
Længde:
124 f 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde:
28'7
spejl.
Dybde:
16 ! 2
Beskrivelse af forskibet: G-alion med
kvindelig figur.
Drægtighed: 4 5 9 5 6 6 t o n s .
Bygget på: Kravel af f y r .
Førere: P. Mogensen, borgerbrev København 27/5 1840.
1863 og endnu 1871:
A/S "Barkskibet Superbs Rederi", i Helsingør, stiftet 7/3 1871,
hvis bestyrelse er:
Købmand Isak Sidenius Pontoppidan, Helsingør, og
do
Alexander H.C,S. Gulstad,
"
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-380
Anmærkninger: Indført fra Finland 1863? tolden betalt med Zfo af købesummen
(ikke oplyst) 637 Ed. 51 sk. iar.br. dt. Helsingør 26/9 1863:
226 lstr.
Iflg. skrivelse dt. Stege 22/2 1873 er dette skib strandet i
Stege tolddistrikt d. 13/11 1873 (skal sikkert være 1872) og senere
solgt ved auktion som vrag. (Ingen nærmere oplysninger). Slettet
af reg. 12/4 1873.
ILT k
M H I ?
r\ tr<
c'J^XT^*T>^r|c,I%Æ"TTC,T7'T7|'^^•
*
rr
T»
/">
TVT TB
/"> ru m-
"'Superb a
Skelskør
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsnttcsten)
Antagelig i Sverrig,
intet
b i l b r e "r
P-i K r a v e l a f P y r
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Pladt spejl
Beskrivelse af Forskibet
UCDY
Hoved-Dimensioner
Længde
59'3
Bredde
19'1
9'6
Dybde
Udhængende stæv; i
Drægtighed
78,10
tons
W. A. Harritz, Borg.br. Ærøskøbing 12/2 1868
1868 og endnu 1 8 6 9 :
Skibsfører Rasmus Hansen, Skelskør, •JOvnnvt. fører Wilhelm Alfred Harritz, Marstal, -J"
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-92
Var tidl. hjemmehørende i Sverrig, solgt som strandet
skib ved auktion i Næstved 1865.
iar.br. dt. Korsør c; 23/5 1865: 40^ Lstr.
.2 1874 er dette skib, efter at
Iflg. Gen.dir. skr. af
være strandjt og condemneret, (ved Trelleborg), solgt til
udlandet og derfor slettet af reg.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Surprise"
Skibefs hjemsted:
Thorshavn på Færøerne
Kutter
K B CP
12
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)
I Cowes på øen Wight 1862, intet bilbrev
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a d t
Længde
spejl.
e:
Beskrivelse af forskibet: Uden g a l . f i g .
26,59 t o n s
Bygget på: Kravel af e g .
Thomas Jensen Skyle
Niels Hansen lassen
Poul Jul. Thomsen
1872:
1886:
53'1
13*7
7*7
(Thorshavn 1867).
('København 1875).
(Thorshavn 1884).
Iflg. Side Færøerne 17/6 1868:
"Det færøriske Fiskeriselskab af 1866 i Thorshavn", hvis bestyrelse er: Skolelærer Andreas Chr. lutzen, fhv. landskirurg ? Napoleon
Holsøe og skomager Thomas Juel Kjelnæs, alle Thorshavn.
Købmand M.C. Restorff, Thorshavn.
M.C. Restorff & Sønner.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-293
Rigsarkiv :
Landsarkiv:
Anmærkninger:
irtr
i
I n d f ø r t f r a Cowes på øen Wight, købesum £ 500
-».T TTL TTI T
n
• i " * «~i
n
mji n
i
n n n r i
. iir i r T en rT" tn n p
ir»>i
~trr i r » m*.
T V T T-»
m\
TTS JT~\
"Susanne"
Rudkøbing, fra 1892: Marstal
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C QB
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygningaattcstcn)
I Rudkøbing 1859 af E. Boas ibd„ iflg..
bilbrev dt. 26/8 1859P-\ Kravel af ^£
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Fladt
Beskrivelse af Forskibet
Længde
Bredde
Dybde
spejl
Glat
54 ! 7
15 f 9
7'5
st"svn
jhed
50,05
tons
J o h a n N i e l s e n , B o r g e r b r e v R u d k ø b i n g 6 / 1 0 1856
H
Jens Christian Albertsen,
2 6 / 4 1888
1888:
1859 og endnu 1 8 6 9 :
Ovnnvt. f ø r e r Johan N i e l s e n , Rudkøbing
"
"
J e n s C h r i s t i a n A l b e r t s e n , Rudkøbing,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
senere Marstal
2-216
I'.'lr.br. dt. Rudkøbing 8/9 1S59: 26 Lstr.
Iflg. ejerens anm. dt. 7/3 1897 er dette skib solgt til
et rederi i Brantevik for 3.600 kr., hvorfor det d. 12/4 1893
er slettet af registret.
LS- Ol
PÅ KRONBORG
"Susanne C a t h r i n e "
Assens
Jagt
Registrerings-samt kendingssigBal-bogstaver: N H M R.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskintabnkantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
'grnesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
I P a l s l e d 1831 af J . H . M ø l l e r i f l g .
b i l b r e v d t . 24/3 1831. Omb. i Assens 1852 af P.Bom i f l g . b i l b r e v dt
14/5 1852„
Dækkenes antal: l
Masternes antal: i
Agterskibets form: P i ^ t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn
.
Hoved-Dimensioner
Længde: 44 ? 5
Bredde: 12T 6
Dybde:
5 13
Drægtighed: 25,39 t o n s
Bygget på: Kravel af eg.
-: Jens Jensen,borgerbrev dt. Assens 10/4 1845.
Jørgen R^rmussen Storm,Haarbye pr. Assens,borgerbr. dt.„Påborg S/l 1869
(26/6 1880)
Nicolai Ebsen,Assens,borgerbrev dt. Assens 27/3 1888(28/3 1388).
1865' og endnu 1872:
Skihsfører Jens Jensen
(re'g. .1887)" 1881: Skibsfører Jørgen Rasmussen Storm
1888: Sætteskipper Nicolai Ebsen
Assens
Haarby pr.Assens
Assens
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-364
Rigsarkiv:
:Mlr.br. dt. København 29/4 1862: 12-|- Lstr.
1 henhold til gen,, dir. resulotion af 17/8 1893 er dette fartøj" udslettet som uberettiget til førelsen af det danske flag,
da ejeren N.Ebsen,som er bosat på Okseøerne i Flensborg fjord,
ikke har kunnet opfylde den betingelse, som ved gen.dir.'s resolution af 12/12 er stillet for, at hans fertøj kan forblive
stående opført på det danske skibsregister.
Slettet af registret 2l/8 1893*
ri i I V T I M C T n
m± m* c i r t i n j
,
nnri£MiffTTonr"T
-rȣ
Tr tra r v XT r» / \ r> /-i
Suss
Kolding
lystkutter
I BH W
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Skovshaved ved København 1882 af
ET. H. Nielsen iflg. bilbrev dat
Skovshaved 15. maj 1882. Indført f r a
Malmø 1891 under navnet Suss.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
i
Agterskibets form: r u n d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet: skarp bov, l o d r e t s t å . stævn
Bygget på: k l i n k og k r a v e l af e^
P. C. Bogh.
W. J. G. Ræder
Længde:
Bredde:
Dybde:
37'1
9*9
4'o
i,ol t
af Dyrehavedgård.
5. juni 1891 tilhørende:
Peter Christians Bogh
7. april 1893 tilhørende:
Wilhelm Jacob Gustav Ræder
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
proprietær
fuldmægtig
Catrineberg, Sønder Stenderup
pr. Kolding.
Dyrehavegård, pr. Kolding
X3 181
Landsarkiv:
Skibet blev i 1887 af den oprindelige ejer afhændet til skibsbygmester
lautrup, som atter solgte det til en i Malmø boende dansker. I henhold
til gen. dir. resiol.af 8/ll-9o vil der være at betale indførselstold
af dette fartøj, hvilken derefter er erlagt med yfo af købesummen
kr.39.
Ved erklaring dat Kolding 5. juni 1891 har skibsfører H. Gottlob påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for Bogh.
Overført til ny fartøjsfortegnelse II, fol. 187 den 18/8-98.
"Susaa"
Reg. d i s t r . n r . 4 Næstved
Skibets art: Skruedampskib
Registrerings-samt kendingssigmal-foogstavenH P C S
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og
Maskinernes antal og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattcsten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Gøteborg 1892 af "Wilhelmsberg mek.
Kombineret høj og lavtryksmaskine med
Werkstad idlg. bilbrev dat. Gøteborg 15 mon HK (61 inde. HK)
Rådhus d- 11/4 1892. Indført fra SVE - Wilhelmsberg mek. Werkstad"Gøteborg
rige i april 1892
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 0
Agterskibets form: hækbygget
Længde: 46' 2
: 12 ! 8
le:
6'6
Beskrivelse af forskibet:skarpt
gned: 22,68 t o n s
Bygget p å : k l i n k af s t å l
Chr. C h r i s t e n s e n af Karrebæk med s k i p p e r n æ r i n g s b e v i s dat
F l a k k e b j e r g H e r r e d s k o n t o r d. 22/10 1889
•ster
Iflg. købsbrev dat. Næstved d. 13/4 1892 samt nationalitets- og
ejendomserklæring dat. Hæstved d. 25/4 1892 tilhørende:
Hæstved Havn ved havneudvalget
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 56/56
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Sverreig i april 1892 som nybygget. Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Hæstved Toldkammer d. 19/4 1892 erlagt med
630 kr., som er 3$ af købesummen- 21000 kr.
Målingsbevis dat. Hæstved d. 26/4 1892
Registrerings anm. dat. Hæstved d. 2 5/4 1892
Reg. bevis dat. Hæstved d. 29/4 1892
I l A\TTHI?¥ c
r\in
c
17 A 1> T O
' T T C !? 17 T "O
IT 15 A M W A D r
"Sut ies"
Rønnet f r a 18^0:
Ja£t -
Island«
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller SkibabygningsattesCcn)
P J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Svaneke 1852 a f H e n r i k Hansen i b d .
i f l g . b i l e r . d t . Svaneke 8 . 7 . 1 8 5 2 .
På k r a v e l a f e g .
Hoved-Dimensioner
Længde 39*7
Bredde 1 2 ' 5
Dybde
5 «5
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af Forskibet G l a t
stævn.
Drægtighed
20,29
tons
Plans Peter Andersen, borgerbr. Nexø £. 1.1870.
:: 1869 og endnu marts lf70:
Ovnnvt. fører Hans Peter Andersen, Nexø i
Sømand Jørgen Christiansen, Eønne
?
august 1870: Købmand Olafur Jønsson, Fsfnarf?ord.
(1880/1884)
Thorv^ldur Olafsson, Hafnq.rf jord.
Gudmundur Olafs son,
-
Hoved-Skibsregisfrerings Protokol 3-47
Rigsarkiv
Landsarkiv
j e r M l r . b r * d t . Kønne d . 8 . 7 . 1 8 6 2 :
Seneste r e g . 29.XU1880.
10 I s t r ,
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
Suzette, ex„ Karen
(s.d.)
Randers, Roskilde, Struer
Fiskekvase
Registrerings- samt Jtendragssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
Hoved-Dimensioner
Længde:
Bredde:
Dybde:
Beskrivelse af forskibet:
Drægtighed:
Bygget på:
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
P H
12-262
Skibets navn:
"Svafva"
Svendborg
Skonnertbrig
kendingssignal-bogi
:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
1QHB
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svendborg 1876 af C C . og H.P.Han^
sen jun. ibd. iflg. bilbr. dt.
Svendborg I8.8.I876.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form:Hækbygget med
fladt spejl
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t
nu g l a t stævn
Bygget på: K r a v e l af eg
Længde: 104' 2
Bredde: 21*3
Dybde:
10 ! 4
Drægtighed:
187,20 tons
: I . C . J ø r g e n s e n , b o r g e r b r . Svendborg 6 . 9 . 1 8 6 4 ( I . 9 . I 7 6 )
L a r s l a m , b o r g e r b r . Svendborg 3 0 , 8 . 1 8 7 7 ( 2 2 . 2 . 1 8 7 8 )
H.C.Hansen, b o r g e r b r . Svendborg 1 3 . 2 . 1 8 7 5 ( 9 . 4 . 1 8 8 1 )
Oscar F r e d e r i k Høgsted, b o r g e r b r . Svendborg I I . 3 . I 8 7 9 ( 2 7 . 2 . 1 8 8 5 )
Redere: I 8 7 6 ;
S k i b s b y g g e r H.P.Hansen j u n . ( b e s t . r e d . ) Svendborg
1/2
C.C.Hansen
1/2
Yed H.P.Hansens død 1881 o v e r t a g e s lians h a l v p a r t af enken
A n d r e a s i n e D o r t h e a Hansen. C.C.Hansen e r f r e m t i d i g b e s t . r e d e r
1892 o v e r g å r C.C.Hansens h a l v p a r t t i l :
Ovnnvt. f ø r e r O.F.Høgsted, ( b e s t . r e d . ) Svendborg
3/8
Enkefrue Anna Wichmann
København
1/8
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-166
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Seneste reg.
I9.8.I876.
"Svalan"
København, fra 1877: Odense
Skonnert
lingssignal-bogstaver:
HPT
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Timmernabben o r M ø n s t e r å s , S v e r r i g ,
1870 af J . Nordstrøm i b d . i f l g . b i l b r e v
d t . Mønsterås 25/6 1870.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. fladt
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Længde:
Dybde:
69f8
18'2
8!5
85,97 tons
Bygget på: Kravel af fyr og egu
Førere: Jens Julius Thorvald Knudsen, borgerbr. København 14/7 1870.
August Hansen af Stige,
"
lunde-Skam 27/1 1877 (???)
1872:
1877:
1870 og endnu 1871:
Islandsk købmand H.B. Thomsen, København 2/5.
Ovnnvt. fører J.J.Th. Knudsen,
"
1/3.
J.J.Th. Knudsen eneejer.
Købmand Wm. Spøhr bestyrende reder med l/6, ølbrygger Daniel Hansen 1/6, begge Odense, skibsfører J.J.P. Anderskov l/6 og ovnnvt,
fører August Hansen 3/6, begge Stige pr Odense.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
•345
Indført fra Sverrig december 1870, købesum 6.000 Sd.rm.,
told 3fo = 180 Rd. Mlr.br. som fremmed ejendom dt. København 23/7
1870: 82,33 reg.tons.
Købesum januar 1877: 10.000 kr.
Iflg. gen.dir. skrivelse af ll/5 1880 ogjrederiets anm. d$.
14/5 s.å. er dette skib på rejse fra Bogense til Ipswich forlist
i Nordsøen i midten af december 1379 i en orkanagtig storm, som
kæntrede skibet, hvorefter besætningen, 5 mand, drev omkring på
vraget I i 4 dage, da skonnerten "Hermod" af Marstal bjergede, .dem
og landsatte dem I Horsens. Skibet blev indbragt af fiskere fra
Hull. Casco 12.000 plus udrustning assureret for 18.000 kr. Ladning toradet byg af værdi ca 24.000 kr., assureret for £ 1.000.
Slettet af reg. 29/5 1880.
"Svalen"
Nysted
Jagt
kendingssign al-bogstaver:
O P C
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Skal være bygget i Århus 1838 af Bonnesen, i n t e t b i l b r e v .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Hoved-Dimensioner
Længde:
28'3
»ybde:
Beskrivelse af forskibet: Almindelig bov
gtighed:
Bygget på: Klink af e g .
Førere: L . J . L a r s e n , s k i p p e r b e v i s 19/10 1870.
Redere:
3'3
6,44 t o n s
1860 og endnu 1870:
Ovnnvt. f ø r e r L a u r i t z J u l i u s L a r s e n , Nysted.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-286
Mlr.br. dt. Nysted 15/9 1860: 3 Istr.
Iflg. skrivelse dt. Nakskov 7/l 1873 er dette skib iflg,
meddelelse fra Nysted totalt forlist i Lunkebugten på Tåsinge
under stormfloden 13/11 1872, hvorfor det slettes af reg. 9/1
1873.
T¥
A TVT ITV T ^ TT t~i
. " * mi
l~< m*
T~v
ir* r n
n
i
n
r
n
n
n
ivn
f
"Svalen"
Marstal
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsnttcstcn]
N J TD
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I M a r s t a l 1 8 7 3 af J . J . B a g e r i f l g .
b i l b r e v d t . Marstal 29/3 1873.
På k r a v e l a f es-.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form P l a t g a t t e t
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d , b o v ,
g l a t stævn.
:
Hoved-Dimensioner
Længde
79 ! 9
Bredde
19 f 8
Dybde
9'3
Drægtighed 105»1<? t o n s .
H.A. Hansen,
borgerbrev Ærøskøbing 19/11 1872.
a
Hans N. Christensen,
*»
21/10 1867 (1/4 75)
1873:
Skibsreder Hans Clausen Christensen, Marstal, der sælger 1/8
1877 til
do
Morten Christensen, Marstal Bondeby.
1880: Ved Clausen Christensen's død overtages hans 7/8 af hans enke.
1887: Ved Morten Christensen's .død overtages hans 1/8 af hans enke. Po'stnævnte er bestyrende reder.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
5-278
iv
Eneste r e g i s t r e r i n g d t . 29/3 1873.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
"Svalen"
Bruunshus pr Assens, fra 1878: Fåborg.
Fiskekvase
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I F j e l l e b r o e n p r F å b o r g 1872 a f
Hansen, b i l b r e v d t . F j e l l e b r o e n
1872.
Rasmus
6/6
På k r a v e l a f e g .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
N H T L
Hoved-Dimensioner
Længde
28'5
Bredde
7*3
Dybde
3'7
M i d d e l f y l d , bov s
g l a t stævn.
Drægtighed
(2856)
( 7!9)
( 4'3)
6,09 t o n s
(6,54)-
Førere: Peder Johansen, Bruunshus pr Assens.
Hans Peter Hansen, Horne pr Fåborg (Fåborg indb. 3/10 1885)
Christian Lauritz Hansen, Dyreborg pr Fåborg (" 22/4 1837)
1378
1385
1837
1872:
Ovnnvt. fører Peder Johansen, Bruunshus pr Assens.
Fisker Hans Jørgen Poulsen, Bjørnø pr Fåborg.
Ovnnvt. fører Hans Peter Hansen, Horne pr Fåborg -| part.
Fisker Jørgen Jeppesen Hansen.
"
"
"
-| "
H.P* Hansen's -|- part overtages af ovnnvt. fører Chr.L. Hansen.
Dyreborg pr Fåborg, der nu er best3>"rende reder.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-33
inger
Købesum I september 1878: 900 kr.
Ombygget 1886 efter brand i kahytten, som er senest*
registrering.
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
navn:
" S v a l e n " , f ø r 1875 "Haabets Minde"
Skibets hjemsted: M a r s t a l
Skibets art:
Jagt
Registrerings-samt kendingssigBal-bogstaver: N M P G-.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninesaUesten)
I Marstal 1846 af L.J.Bager ibd.
iflg. bilbrev dt, Ærøskøbing 11/6
1846.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: i
Agterskibets form: P i s t g a t t e t
Længde: 40* o
llf 0
le:
5'7
Beskrivelse af forskibet: F y l d i g t s l a t
stævn.
19.29 t o n s
Bygget på: Kravel sf eg.
Førere: p # L . - H a n s e n , M s r s t a l , b o r g e r b r e v d t . Ærøskøbing 2/8 1862(24/7 1875)
1874 og endnu 1875:
Skipper Peder L a u r i t z Hansen
[årstal
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-.147
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: mr.br. dt. Fazø 22/6 1866: 9,75 Lstr.
Iflg. gen.dir skrivelse af 22/10 1879 er dette skib på rejse
fra Egernsund til Odense med 13000 stykker tpgsten d. 17/10
1879 grundstødt på Æbeløen og senere fuldstændig ituslået.
Ladningen gik tabt i søenj om assureret vides ikke. Cascoassureret for 1500 kr. Fragt uassureret. Besætningen 2 mand
reddet.
Slettet af registret 24/11 1879.
m\
rt ml
n
» f f T T n i n TD nn
TTS
•wr TT» m\ TWT ir* m* ir* /n
"Svalen"
F r e d e r i k s h a v n , s e n e r e Lemvig, s e n e r e F r e d e r i k s h a v n
Fiskekutter
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N
v
RK
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
S v e r i g e . B i l b r e v haves i k k e .
Ombygget i Bangsbostrand i 1884
af P . C . C h r i s t e n s e n i f l g . r e k o n s t r u k t i o n s brev d a t . F r e d e r i k s h a v n ] .9_9_1885.
Dækkenes antal:
et
Hoved-Dimensioner
Masternes antal:
en
Længde:
Agterskibets form:
spidsgattet
Bredde:
vend
Dybde:
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
Drægtighed:
19,10 t o n s
Bygget på: tiinfe a f es os: f v r
Peder Christian Christensen af Bangsbo strand m. borgerbr. dat.
Frederikshavn 2 5-8-1868
Thomas Christensen Wrist af Lemvig m. borgerbr. dat. Lemvig 28-2-1887
(Frederikshavn indb. 2-5-1887)
Mads Knak Petersen Rønn m. borgerbr. dat. Lemvig 19-2-1389 (Lemvig indb. 28-21389)
N. Christensen Rønnest m. borgerbr. dat. Frederikshavn 11-2-1886 (Frederikshavn
inbd. 8-9-1891)
vend
Hoved-skibsregistreringsRigsarkiv:
Landsarkiv:
: 12-78
-r: Indført fra Styrsø som strandet ved Bangsbostrand den 16-4-1334.
Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Frederikshavn toldkammer 24-4-1884
betalt med 20,25 kr. som er 3 pot. af "taxationsværdien 675 kr. medens vraget
stod i havstokken.
Overført fra Frederikshavn til Lemvig iflg. ejerens begæring (Frederikshavns
br. af 2-5-1887), hvorefter nyt certifikat er udstedt den 4-5-1887.
Eftermålt 21-9-1887.
Eftermålt 19-11-1888.
Overført fra Lemvig til Frederikshavn iflg. ejerens begæring ved"reg. anm. dat<
Frederikshavn 27-5-1891, hvorefter nyt certifikat er udstedt 11-6-1891.
Købesum i maj 1891 = 5.000 kr.
Overfart til ny fart. fort. bind II, fol. 110 den 18-7-1896.
37 50
L E K G- D E : på målingsdækket mellem stævnene
B R E D D E
D Y B D E
:
: på målingsdækket, midtskibs, mellem indertømmerne
14*0
midtskibs, fra målingsdækkets overside til yderklædningen i bunden
5E9
. o 0 o .
R E D E R E :
1884 og endnu 1885: Skibsfører Peder Christian Christensen, Bangsbostrand.
1887:
Fisker Thomas Christensen Wrist, best. reder, Lemvig 1/5
Laust Olesen Nees Laursen, fisker, Lemvig
l/5
Fisker Mads Knak Petersen Rønn, Lemvig
l/5
Fisker Eskild Nielsen, Lemvig
1/5
Fisker Lars Peder Larsen, Lemvig
l/5
1888:
Eskild Kielsen sælger sin 1/5 part til: Fisker Kristen Bruun Nielsen,
Harboøre.
1889:
Thomas Christensen Y/rist, Laust Olesen Nees Laursen og Kristen Bruun
Kielsen sælger hver l/5 part til:
Fisker Andreas Stinius Kielsen, Harboøre
Fisker Jens Sørensen Hvas, Harboøre
Fisker Peder Bødker Jensen, Harboøre
(Mads Knak Petersen Rønn best.r.I
1890:
Andreas Stinius Kielsen sælger sin 1/5 part til:
Fisker ^aust Olesen Kees Laursen, Lemvig
1891:
Skibsbygmester H.V. Buhl, Frederikshavn
1891:
Skipper K. Christensen Kønnest, Frederikshavn
2/3
Skipper Christen Kielsen Rønnest, Frederikshavn l/3
-
eneejer
best. reder
navn: Svanen
Skibets hjemsted: Ringkøbing
ar
*:
skruedampskib
: N T &V
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Bygget i Hamburg 1869- Bilbrev haves
ikke. Indført fra Hamburg i april 188]
under navnet Tatenberg.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: o
Agterskibets form: hækbygget med afrundet spejl«
Beskrivelse af forskibet: skarpt.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
2højtryksmaskiner med 6 hk.
Længde: 53'9
lof6
te: 357
:2o,68 t
Bygget på: klink af jern.
Esper Olesen af Ringkøbing med horgerbrev dt. Ringkøbing 6 sep. 1883 (Ringkøbing 8/9 83).
Laust Frederik Hansen af Ringkøbing med borgerbrev dt. Ulf by, Hinds herreds
kontor 17 maj 1884 (Ringkøbing 1/7 84).
Ifølg^4e$Bebrev dt. Hamburg 3 april 1883 og nationalitets og ejendomserklærin|
dt. Ringkøbing 21 april 1883 tilhørende:
Esper Olesen
skibsfører
Ringkøbing
Ifølge eztrakt udskrift af Ringkøbing købstads auktionsprotokol af lo jan.
1884 er dette skib solgt til:Aktieselskabet "Svanen" i Ringkøbing, stiftet
d. 16 feb. 1884, hvis bestyrelse der har til sæde i Ringkøbing, består af
nedennævnte aktionærer:
Janus Krarup
selskabets form-, sagfører
Ringkøbing
G- Berthelsen
købmand og konsul
"
Chr Høy
K Lyhne
bødker, vejer og måler
"
T A Ealbye
købmand
"
Kation, og ejendomserkl. dt. Ringkøbing 28/7 84^
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 o, 2 o 5
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Hamburg i april 1883 under navnet Tatenberg. Indførselstolden er
ifgl. generaldirektoratets skrv. af 17/4 83 berigtiget med Rg. 300 = kr. 266,85, som er 3f° af købesummen Rg loooo. Fartøjet er forsynet med interims
nationalitets certifikat dt. kgl. danske generalkonsulat i Hamburg 5/4 83Ifølge rederiets anmeldelse dt. Ringkøbing 23 juli 1887 er dette skib ophugget. Certifikatet afleveret og nationalitets mærket udhugget.
Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet 3o/7 87.
*~v *—<
I~H jf-K T-i 1 Tk rm n i
J T T T n T I m nn
tn
ITT TO m*. m i r * J«~* -m mi
"Svanen"
: Svaneke, fra 1885 Nexø
Skonnert
samt kendingssignal-bogstaver: N M C K.
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svaneke 1874 af H.Hansen i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Svaneke 5/9 1874.
Dækkenes antal: i
Længde: 50*8 ( 5 9 ' 3 )
Masternes antal: 2
Bredde: 14*1 (IV 5)
Agterskibets form:Hækbygget m. f l a d t
spejl
Dybde:
6*1 ( 5 ' 9 )
Beskrivelse af forskibet M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn
:55,24 t o n s ( 3 4 , 4 0 ) ( 4 1 J 1 0 )
:>å: K r a v e l af eg og f y r
Andreas Pedersen,borgerbrev dt. Svaneke 26/7 1871
P.C.Sode,Nexø,borgerbrev dt. Nexø 5/3 1885 (5/3 1885)
:1874: Købmand,best.reder C.Hansen,Svaneke 3/8 - Skibsfører Andreas Pedersen, Svaneke 2/8 - Købmand M.A.Sonne,Svaneke 1/8 Købmand, strandingskommlsionær Chr. M.Christiansen,Svaneke 1/8 Postexpeditør P.Larsen,Svaneke 1/8.
1881: Købmand,best.reder M.A.Sonne,Svaneke Z/16- - Skibsfører Andreas Pedersen, Svaneke 5/16 - Købmand, strandingskommisionær Chr.
M.Christiansen,Svaneke 2/16 - Fhv. postexpeditør P.Larsen,Svaneke 3/16 - Købmand Ole Edvard Sonne,Nexø 2/16 - Stenhuggemester
Peter Kofoed Sode,Nexø 2/16.
1885: M.A.Sonne 2/16 - O.E.Sonne,best.reder 4/16 - P.K.Sode
4/16 - Skipper P.C.Sode 4/16 - Købmand C.G.Hjorth,Nexø 2/16,
I 1890 sælger C.G-.Hjorth 2/16 til skipper Peter Christian Sode,
Nexø, der således nu ejer 6/16.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-27
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Tonnageændring i 1889.
Ombygget i 1890.
Seneste registrering dt. 6/6 1893.
"Svanen"
Frederikshavn, indtil april 1885 Hirtshals
Piskekutter
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
N S EF ¥
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Marstr^nd 1875. B i l b r e v haves ikke,
I n d f ø r t f r a Marstrand f e . 188o
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: t o
Agterskibets form:
Spidsgattet
Beskrivelse af forskibet:
Middelfyldigt
Længde:
Bredde:
le:
3 5'8
15*7
4*8
Drægtighed: 12,79 tons(12,99)(l3,23)
Bygget på:
Jacob Nielsen, borgerbrev dat. Vennebjerg Herredskontor 1867
H.' Pedersen, bor&erbrev dat. Frederikshavn 4. mal 1883 (4-5-1883)
E. Christensen, borgerbrev dat. Frederikshavn 4. februar* 1885
Henry Kahlen, borgerbrev dat. Frederikshavn 23. maj 1884
V. Olsen, borgerbrev dat. Frederiksha.nv 28. april 1888 (24-4-189o)
J.A, Christensen, borgerbrev dat. Frederikshavn 26.marts 1892 (29-4
1892
Redere: Jsso:
Fyrmester Sduard Theodor Baldvin (?) Jensen (best. reder), Hirtshals
l/loo
Skibsfører Jacob Nielsen, Hirtshalå
I9/I00
Fisker Christian Thomsenj Hirtshals
lé/loo
Fisker Peter Heilesen, Hirtshals
I6/I00
Fisker Martin Christiansen, Hirtshals
I6/I00
xFisker Christen Petersen, Foruby
I6/I00
Fisker MikkelNielsen, Hirtshals
I6/I00
E.T.B. Jensen sælger sin l/loo til M. Christensen som så har 17/loo.
Lods P. Jensen, Frederikshavn køber fartøget, og sælger atter i
1885
1/4 "til Skipper E. Christensen.
1885
1886
Skipper E. Christensen sælger sin 1/4 til Lods P. Jensen, som
-s-ålefes-^blivor oneejsr^
—
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
256 - 9
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
iger: Indført fra Marstrand febr. I880. Told kr. 136,5o, som
er- 3 pet. af købesummen kr. 455o. Ommålt p.g.a. tilbygning. Mål. >ev.
dat. Frederikshavn 19. maj 1893.
Overført til ny fart. fortegnelse bind II fol; lo2
23-6^1896
X T TTV T7I V
tTi
mv mi
c-i mX.
TT"
TYrronirTror'nT
irs
i m
m% M T» mx T* mi
Svanen
Nykøbing F.
skruedampskib
IT V L G
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Helsingør 1884/85 af Helsingør
jernskibs -og maskinbyggeri Iflg. bilbrev
dat 25. feb. 1885.
Dækkenes antal:
1
1
Masternes antal:
Agterskibets form: h æ k b . / e l l i p .
høj o£ lavtryksmaskine med
2o nom. og 9o ind. Hk.
H e l s i n g ø r j e r n s k i b s - o g maskinbyggeri.
Længde;
spejl
Beskrivelse af forskibet: s k a r p # / g l a t
l o d r e t stævn
Bygget p å :
k l i n k af jern
6o'9
12'9
7'4
39,98 t
Jacob Christian Løs Leukohl med borgerbrev dat Nykøbing F. den 8. feb. 1882
4. marts 1885 tilhørende:
Andelsselskabet "Sukkerfabrikken Nykøbing" i Nykøbing F. , stiftet i jan
1884, hvis bestyrelse, der har sæde I Nykøbing F., består af nedennævnte
aktionær:
Ourupgård
godsforvalter
H. Eggers
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
11, 92-93
Overført til nyt register bind 9, fol. 174 den 28/7-97
&v an en'
-: M a r s t a l .
:
Skonnert.
Registrerings- samt kendmgssignal-bogstaver: N.B 0 V 0 R,
For dampskibe:"
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(EFter bilbrevet"eller skibsbygningsattesten)
M a r s t a l 1890 af J . Rasmussen i f l g .
b i l b r e v dt M a r s t a l d . 1 8 . 3 . 1 8 9 0 .
3
Dækkenes antal: E t .
Masternes antal: To.
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g
bov med g l a t stævn.
Bygget på: Kravel af e g .
J.M.P.C.C.T,
26.2.1885.
o
Hoved-Dimensioner
Længde: 8 7 ' 2
Bredde: 2 1 H
Dybde:
959
Drægtighed: 134 s 75 t .
i limann af M a r s t a l med b o r g e r b r e v d t . Ærø h e r r e d s k o n t o r
Vend,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
15 ? 2 5 0
Eftermålt d.3.9.1891.
O v e r f ø r t t i l n y t s k i b s r e g i s t e r b i n d 4 f o l . 52. d . 2 4 . 2 . 1 8 9 6
1890.
Best. reder. skibsreder, Laurits Bager,
Skibsreder , Hans J. Bager,
Marie Bager,
Skibsfører , Johannes Møllmann.,
Enke, fru , Rasmine Kromann,_
Skibsreder « Jens Albert Olsen,
Knud Knudsen,
Agnes H. Olsen,
Hans Kromann Eschen,
Claus Rasmussen,
Hermann Hansen1893.
Iflg. vielsesattest dt .København d.25.8.1893
11/100 part til:
Laurits J. Bager,
Best. reder, Skibsreder
Marstal
21/100
11/100
11/100
11/100
Il/lOO
6/100
6/100
6/100
6/100
5/100
overgår Rasmine Kromanns
11/100
Svanen
Svaneke
Dæksbåd
H B IT
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
Nexø 1889 af J . H . Brandt i f l . b i l b r e v d t . Nexø 3 0 . september I 8 8 9 .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
Hoved-Dimensioner
Længde: 3 2 ' 4
1
1
11'
4'
elliptisk.
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
Bygget p å : k l i n k a f
Dybde:
8
0
10,32
eg.
tons
Niels Peter Nielsen af Listed.
Peter Mathias Knudsen af Svaneke.
30. september I889 tilhørenae:
Niels Peter Nielsen,
fisker, bst.rd., Listed,
Peter Mathias Knudsen,
do.
Svaneke,
Kristian Andreas Hansen,
do.
Bølshavn,
11. oktober 1892 sælger K.A. dansen sin 1/3 part til:
Laurits Hansen,
fisker,
Svaneke,
27. marts 1893 sælger N.P. Nielsen 1/3 part til:
Chr. Rasmus Knudsen,
fisker,
Svaneke,
Chr. Rasmus Knudsen er fremtidig bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
12-393
Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. I, fol. 200 den 9-9-95,
TT 1 HTTVTHT
n
m* mi
tnm&~grt tT*rrieri-&/GTTC<Y?T?Hr
rr
Tft (O. TVT T> /f~\ TB fT*
1/3 part,
1/3 part,
1/3 part.
1/3 part.
1/3 part.
Svanen
Svaneke
Brig
N W S R
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
S t r a l s u n d 1861-62 af J . P . J u h l .
I n d f ø r t f r a S t r a l s u n d i j u n i 1888.
Hoved-Dimensioner
Længde:
85' 4
Bredde:
21* 3
Dybde:
11' 9
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets form: hækbygget, f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn.
Bygget på: k r a v e l af eg og bøg.
Drægtighed:
179?55 t o n s .
C.A.A. Myhre af Svaneke med borgerbrev dt. Svaneke 5- april 1881
30. december 1888 tilhørende:
R.A. Holst,
bst.rd., købmand
°.A.A. Myhre,
skibsfører,
H. Holm,
skræder,
M.C. Mossin,
købmand,
A. Gram,
db. ... - ~
P. Petersen,
skibsfører,
J. Dam,
do.
M.G. Petersen,
købmand,
M.P. Hansen,
skibsfører,
H.P.A. Hansen,
fiskehandler,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Svaneke,
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
5/100 p a r t ,
39/100 5/100
2/100
4/100
5/100
2/100
2/100
4/100
6/100
(vend)
12-304
Indført fra Stralsund i juni 1888 under navnet "Gottfried", der efter
rederiets begæring er forandret til "Svanen". Indførselstolden er ifl.
Generaldirektoratets skrivelse dt. 12. juni 1888 berigtiget med 119 kr
72 øre, som er y/° af købesummen Rmk. 4500. Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk Generalkonsulat i Stettin
24-5-88 lydende på ca. 169 tons. Eftermålt 26-9-92.
Ommålt efter cirk. nr. 33 ifl. målebevis dt. Køge 19-5-93- Certifikatet
rettet og påtegnet 20-5-93Overført til nyt skibsregister bd. 9, fol. 70 den 13-4-94.
T L f l T T i n "F71 "THI TTi
TTh
"B-?^ IT* rf~V X T TO* £~V "IT& •f^
REDERE(fortsat):
M. Sonne,
Chr. Hansen,
C.P. A. Lyster,
L. Bistrup Pedersen,
P. Koefoed,
O.A. Holst,
H.P. Hansen,
M.P. Lyster,
købmand,
fisker,
snedker,
partikulier.
købmand,
gårdejer,
kø bmand,
snedker.
Svaneke,
do.
do.
do.
do.
do.
dp*:'v ~
do.
4/100 part,
4/100 4/100 4/100 2/100 2/100 4/100 2/100 - .
Ifl. udskrift af Svaneke skifteprotokol dt. 26. oktober 1892 er M. Sonnes
4/100 part overgået til hans enke Christine Sonne f. Koefoed, Svanneke.
30-1-93 sælger A. Gram sine 4/100 part til medrederen C.A.A. Myhre, skibsfører, Svanneke, der derefter ejer 43/100 part.
"Svanen"
'.:
Marstal
Jagt
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q B T
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsaitesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Ombygget i Marstal 1843 af af L..J
Bager ibd. iflg. bilbr. dt. 4.10.
I843, (bilbrevet bortkommet).
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: F y l d i g t med
g l a t stævn
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r
Førere: Rasmus Hansen Østermann, Marstal
Længde:
Bredde:
Dybde:
33^
9!9
4'2
10,07 t o n s .
1862 og endnu 1876:
Skipper Rasmus Hansen Østermann? Marstal
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-101
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
oiinser: M l r . b r . d t . M a r s t a l 4 . 5 . 1 8 6 6 : 4 l s t r .
I f l g . M a r s t a l Toldkammer I n d b e r e t n i n g af
er d e t t e skib ophugget.
S l e t t e t af r e g . 1 4 . 1 2 . 1 8 8 0
•HT -r-w - O T n
m\ mi en m& ir* *. Tinr* tnik IF f T c* in Tt T^ ini i
10.12.l880
i / n .o, TkT irs m% Ti mi
"Svanen"
Århus, f r a 1880: Thurø p r . Svendborg
Fiskekvase
(Skonnert)
iogstaver: N Q B S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
O p r i n d e l i g bygget på Bornholm, Ombygg e t og f o r l æ n g e t i Århus I876 ved
N . U l s t r u p s enke i f l g . r e k . s t r . b r . . d t .
IO.5.I876.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde: 40 f 7
Bredde: 10 ! 6
Dybde:
5'8
Beskrivelse af forskibet: M l d d e l f y l d i g t
m. g l a t stævn
Drægtighed: 15? 88 t o n s
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r
J.P.Rasmussen, -borgerbr. Århus IO.6.I876
Søren Pedersen^ borgerbr. Frederikshavn 3-3.1877
A.C.Kjærgaard, borgerbr. Skive 14.8.1878
Anders Hansen Kjær, borgerbr. Middelfart 28.7-1873 (30.6.1879)
Jørgen Martin Christiansen, borgerbr. Sunds Gudme Herred 1.12.1877
^-Kipper
(IO.5.I880)
1876:
Skibsejer Andreas Hansen, Århus
1880: Ovnnvt. fører J.M.Christiansen, Troense pr. Svendborg
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-100
inger: M l r . b r . d t . Århus 2 7 . 3 . 1 8 7 2 : 10,46 t o n s
Seneste r e g . 20.5.1880.
»T
irv m TT en
en mx m i
TiTiriinrTTrfnnnp
ir> 2
•KT
-m, m*. T*,T
T*
m* TT* mi
"Svanen"
: Fåborg, fra 1884 Assens
Flpkekv^se
ingssignal-bogstaver:
ss-
N R W L,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
V i d e s i k k e d^ i n t e t b i l b r e v h ? v e s ,
Dækkenes antal: l u f u l d s t æ n d i g t
Masternes antal: 1 ( 2 ) .
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
(1)
Skarpt.
Bygget på: K r a v e l =>f e g .
Længde: 28*9 ( 2 9 5 0 )
Bredde:
8 r 8 ( 9?3)
Dybde:
3*4 ( 4 5 2 )
5,65
tons(7,15'
J: J0J„H.Borg,Fåborg,borgerbrev dt. Fåborg 5/5 1874
Joh^n F.Pedersen,Bruunshus pr. Assens(8/l0 1884)
L^rs Jacobsen,Assens(21/11 1887)
H^n? Larsen,Aborrem^rk (17/5 1893)•
1879: Skibsfører J0J.H0Borg
1884: Sømand Joh-n FBPedersen
1887: Sømand 3>r~ Jacobsen
Fåborg
Bruunshuus pr„ Assens
Assens
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-165
Rigsarkiv:
:
Indført fra Flensborg. Tolden er erlagt med 6 kr. som er yfo af
købesummen 200 kr.
Mindre ombygning i 1886.
Overført til nyt skibsregister bind II fol. 12 da 21/9 1895.
"Svanen"
Helsingør
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
~N R S D
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
s navn og
I Helsingør 1876 af P. Bjerg Ibd. iflg|,
bilbrev dt. Helsingør 12/6 1876.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å :
Førere:
Klink af
Almindelig
bådstævn.
eg.
Hove d-Dimensioner
Længde:
3 3'3
Bredde:
11'1
Dybde:
4'2
Drægtighed:
11,60
tons.
Ejeren.
1876 og endnu 1878:
Kammerjunker, godsejer Grevenkop Castenskiold, Frederikslund
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
9-111
Overført fra Helsingør skibsregister afd. II, nr. 173 med
mlr.br. dt. Helsingør 15/6 1876: 11,60 tons. Marineministeriets
tilladelse til at føre yachtflag dt. 20/6 1876.
±K Senere opgives den kgl. danske marine som ejer af fartøj'
et med signalbogstaverne G R F D, men denne oplysning er ikke
dateret og kun indført i protokollen med blyant.
T 7 " TTTti
rf*X
X . T *HTS JT~\
TTH J*~t
"Svpnen"
: København
Dæksbåd
-staver: N M T C,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Nykøbing P o l s t e r 1874 s f E . C . B e n zon i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Nykøbing
P p l s t e r 9/4 1 8 7 5 .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
get p å : K l i n k - f
Hoved-Dimensioner
Længde: 2 4 ? 0
Bredde: 8 ' 2
Dybde:
2s 9
lærketræ
' 3,63 tons
Ingen er nævnt
: 1875: Cand.phil. A.Benz011
København 1/2
Candphll. O.Benz011
^
København 1/2
1884: løjtnantj kgl. translatør J.L.O. de Serene d'Acqueria af
Ålborg,
1885: Murermester A.Jensen
Ålborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 - 2 02
Landsarkiv:
cninger: S e n e s t e r e g i s t r e r i n g d t . 2 5 / 6 1885
"Svanen"
Gudhjem, fra 1890: Christians;
Dæksbåd
aver:
N K S L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygnincsattesten)
I Gudhjem 1873 af Andreas Hansen af
Hasle, bilbrev dt. Svaneke 30/10 1873.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form:
Spidsgattet.
Beskrivelse af forskibet:
Glat
Længde
e:
stævn.
29r0
10' 1
3'7
7,48 tons
Bygget på: Klink af eg.
Jørgen Hansen Tranberg af Christiansø.
Otto Hansen Tranberg
(Gudhjem indbg. 2/6
Hans Peter Jensen
(
"
"
3/6
Christian Holm
(Svaneke "
6/10
H.P. Nielsen af Listed (
"
"
18/9
1888:
1889:
1892:
1888).
1889).
1890).
1893).
1877 og endnu 1878:
Ovnnvt. fører, fisker J. Hansen Iranberg, Christiansø 1/3? best.red
do
do
do
0. Hansen Tranberg,
"
1/3.
do
Otto Michael Tranberg, Gudhjem 1/3 •
O.M. Tranberg's 1/3 til fisker Jørgen Nielsen (Petersen), Gudhjem.
J. Hansen Tranberg's 1/3 til fisker Hans Peter Jensen, Gudhjem,
der nu er bestyrende reder.
0. Hansen Iranberg's 1/3 til fisker Karl Christian Jensen, Rø,
J. Nielsen (Petersen) er nu bestyrende reder.
H.P. Jensen's 1/3 og K.Chr. Jensen1s 1/3 til dampsklbsexpeditør
Jens Larsen Jensen, Gudhjem. J. Nielsen (Petersen) best. red.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
9-117
;r: Overført fra hovedreg. afd. II, bind I, side 163 med mlr.br.
dt. Svaneke 3/10 1873: 7,48 tons.
Seneste certificat udstedt 20/9 1892.
^-v mi
/n mx T-I ,I T *
n T» I T ^ T o m T I nn
ir«.
tsr T * m*. X T T I m\ TTS mi
"Svanen"
hjemsted:
ts art:
Rønne
Jagt
NP W Q
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Svaneke 1845 af P . J . B l e m i f l g .
b i l b r . d t . Svaneke 1 0 . 1 2 . 1 8 4 5
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hove d-Dimensioner
Længde: 35 f 6
Bredde: 12 ? 2
Dybde:
5f0
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn
Drægtighed:
Bygget på: K r a v e l af eg
P.Larsen, borgerbr. Rønne 20.2.1862
15? 22 t o n s
1855 og endnu 1876:
Købmand C.Hay, (best. red.) Rønne t
Ovnnvt. fører P.Larsen,....
- -J
eneejer
1878:
Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 8-83
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Mlr.br. dt. Rønne 4.4.1866: 7£ lstr.
Iflg. rederens anm. dt. Rønne 19.4.1883 er dette skib solgt
til skipper Jan Ingemansson, Elleholm, Sverige for 1000 kr.
Slettet af reg. 23.5.1883
fT 1 M ¥ \ W T
fi
mv Si
(T< rfTÉ TT< * T» TP O T*. iT Tf T O T7i TT7I TT
T»
vr
TTB m%
T*T
T» tT\ TT» mi
"Svanen"
•i.
København
Skonnertgaliot
H B Y D
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
(NOL?/)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Ingen oplysninger.
£\ •£-,
<^£-4<
A/W^v cl
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: R u n d g a t t e t .
Hove d-Dimensioner
Længde:
7 2' 3
Bredde:
17 f 9
Beskrivelse af forskibet: Galion med
Krølle.
Bygget på: K r a v e l af e g .
10 ! 2
113,90 tons.
Førere: Hans Møller Christensen af Ribe.
Niels Michael Thomsen,
.....borgerbrev Ribe
23/10 1857
P.H. Petersen,
«
København 29/3 1886
1871:
1890:
1845 og endnu 1868:
Handelshuset Jacob Holm & Sønner, København.
G-eneralkonsul, islandsk købmand H.Å. Clausen, København.
P/A Salomon Davidsen, København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-214
ger: Bette fartøj har tidligere været taklet som hukkert
Mlr.br. dt. København 3/4 1858: 64i lstr.
"Svanen"
)--
Horsens
Skonnertbrig
Registrerings- samt keradingssignal-bogstaver:
H B DY
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Horsens 1856 a f N . J . E . M ø l l e r i b d .
i f l g . b i l b r e v dt« Horsens 2/10 1856.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Ingen g a l . f i g .
Bygget på: Kravel a f e g .
S. Petersen (Horsens),
0.1.Å. Olesen (Horsens).
Hiels Søren Petersen af Horsens
1875:
1881:
Hoved-Dimensioner
Længde:
85 r 3
Bredde:
20 ' 5
Dybde:
11'6
Drægtighed: 156,37 t o n s .
Iflg. bilbrev 1856 og_endnu 1868:
Hofjægermester Å. Sclutte, ejer af Bygholm, Horsens l/lO, med 8
andre parthavere, hvoraf ovnnvt. fører S. Petersen, Endelave pr
Horsens, har 2/10.
S. Petersen's 2/10 til ovnnvt. fører Niels Søren Petersen og
skibsbgm. N.J.E. Møller, hver l/lO, begge Horsens.
Læge Hanrowitz er nu bestyrende reder med 2/10.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-2 57
Mlr.br. dt. Ålborg 9/5 1867: 80^ Istr.
Skibet solgt til Sverrig august 1882 for 4.000 kr,
ir en
m* mi
e~i m* n
i T-» nn en i« * ir T en tn
TP
n> !
sr
m% -*.T x s m\ -B-» mi
""Svanen1"
København,
f r a 1872: Ålborg
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C S J
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet dier Skibabyøningaattcateii)
I Svaneke 1858 a f H e n r . Hansen i b d . i f ]-Sb i l b r e v d t Svaneke 6 / 1 0 1 8 5 8 .
På K r a v e l a f Eg og E y r
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
3
Agterskibets Form
Pladt spe^l
Beskrivelse af Forskibet
Hoved-Dimensioner
Længde
H.7'9
Bredde
24 T 3
Dybde
12'9
G a l l l o n m. k r ø l !-e
Drægtighed
^91,72
tons
Christian Wilhelm Elesen, Borgerbr.
København 9/11 1846
Conrad Søren Sørensen,
"F,i!t
Thisted 21/4 1857
H.P.Pedersen,
'
Møens herred 2/2 1866
Pørnvt. C.S.Sørensen,
(18/7 1882)
1872:
1858 og endnu 1869:
Grosserer og skibsreder P.P.Heering, København.
Ovnnvt. fører Conrad Søren Sørensen, Ålborg.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2 - 2 5 1
Rigsarkiv
Landsarkiv
er
H11r.br. dt. København 8/12 1858: 135 Lstr.
P.gr.a. certificatets forsvinden i Milk River, Jamaica,
udsteder den danske konsul i Glasgow et interims- certificat,
dende til st.Thomas, hvortil skibet afgår. Januar 1877Iflg. C-en.dir. skrivelse af 2/12 1886 er dette skib i Bahia
Bianca solgt til udlandet, hvorfor det slettes af registret 3/12 1836
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
'"Svanen1"'
Rønne
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
IT C K T
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibabygnicgsattcstcii)
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Svaneke 18-^0 af J. Petersen ibd. i^l,
bilbr. dt. Svaneke på Bornholm 21/8 l|S^0
På Kravel af Eg
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Længde
Bredde
Dybde
10 f 1
ægrtighed
15,15 tons
34'^
5'5
stævn
A. M. C. Ancher, sætteskp.br. Rønne ^6/^ 186^
1848 og endnu 1869:
Købmand Peter Ancher, Rønne i
Ovnnvt. fører Ancher Michael Christian Ancher, Rønne i
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-167
Ommålt V'- ?T . a . 'ortømrinfr og forældet mlr.br. dt.
Rønne ^8/5 1859: li Lstr.
Registrering tilladt af Gen.dir. 30/9 1869, uagtet skøde
for 1/3 part til købm. ?. Ancher ikke kan fremlægges.
Iflg. rederens anm. dt. Rønne ^l/l 1881 er dette skib
ophugget og derfor slettet af reg. ^5/1 1881.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Svanen"
S t o r e h e d i n g e (Rørvig)
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
I L I P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
CEFtcr bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I H o l t u g , Stevns h e r r e d , af E . J e n s e n
i f l g . b i l b r e v d t . 30/4 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form:
Hoved-Dimensioner
Længde:
44*0
Bredde:
16'7
Dybde:
4*4
Spidsgattet.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
g l a t stævn.
Drægtighed: 19?96 t o n s .
Bygget på: Klink af e g .
Søren Sørensen,
b o r g e r b r . Stevns-Paxe h e r r e d 28/3 1874
Peder C h r i s t o f f e r Hansen, "
"
"
"
14/2 1889
(26/3 89).
1889:
1874:
Ovnnvt. fører Søren Sørensen, Sierslev pr Storehedinge.
do
do
Peder Christoffer Hansen, Høierup pr Storehedinge
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-294
Købesum februar 1889: 2.700 kr.
Iflg. købekontrakt dt. København 19/9 1891 og skøde, dt.
København 26/9 s.å. er dette skib solgt til skipper C.P. Olsson
af Skanør, Sverrig, for 2.500 kr., hvorfor det slettes af reg.
28/9 1891.
O
r \ /n
C" rX T7i
T C " H * T T C T ? T 7 T P
m.
Y7-
T»
m*.
I*T T »
m.
T-S
mi
Svava
hiemsted:
Kalundb o r g
dæksbåd
(lystfartøj).
keiidingssignal-bogstaver:
N D CT
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
^gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
S n e k k e r s t e n 1883 a f b å d b y g g e r S .
S v e n d s e n i f l g . b i l b r e v d a t Snesk.
1 5 . maj 1 8 8 3 . I n d t i l maj 1 8 9 1
hjemmehørende i S t u b b e k ø b i n g .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
1
1
spidsgattet
Beskrivelse af forskibet: g l a t
stævn
Hoved-Dimensioner
Længde:
2 3'8
Bredde:
9*3
Dybde:
3*2
Drægtighed:
Bygget p å : k l i n k a f l æ r k og e g
4,2 0 t .
E. P. Frigast af Kalundborg.
3o. april I89I tilhørende
Elimar Frederik Frigast
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Kalundborg
13 153
Overført fra hovedreg, afdl. II, bind II, fol. 191.
Overført til nyt register bind I, fol. lo4 den 7/5-96
ir ir
1 ivT i r * in f
en
y-v y i
en mtt -tm t
T » FTP en m r T T o n n
Tii S
irr i r * *-v \ T n
m*
TT\
mi
Skibets Navn "Svava"
København, fra 1387 Bogø pr. Stubbekøbing
Skonnertbrig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H B P .
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlnganttestco)
I Rønne 1864 a f S . P . B e c h i b d .
b i l b r e v d t . Rønne 1 4 / 1 1 1 8 6 4 .
På k r a v e l s f e# og f y r .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets FormHækbygget m.
(rundt) spejl
iflg.
afrundet
Hoved-Dimensioner
Længde 1 1 0 ' 0
Bredde
22'0
Dybde
10' 6
Beskrivelse af Forskibet(Middelfyldig bov )
skæg m. k v i n d e l i g h a l v f i g u r .
Drægtighed 1 9 5 , 2 8 t o n s
Førere:Jens Hansen Behn,København,borgerbrev dt. Varde 5/°-67(endv.:6/2-78)
C.P.J.Jensen,borgerbrev dt. København 9/8 1877 (10/8-77,endv.: 11/6-79)
:1864 og endnu 1871:
Skibsreder, best.reder E.E.Albertsen
Skibsreder D.A.Iund
1887 :
Skibsfører Chr. Jensen
kQJVT:f:^ ffie 'bGttJsi ^Ul~US
København iBogø p r .
Stubbekøbing
D€rs$£
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4-2;;8
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger R H r . b r . d t . Rønne 1 4 / 1 1 1 8 6 4 : 100 X s t r .
Købesum i 1887 : 6000 k r .
S e n e s t e r e g i s t r e r i n g e f t e r ommåling p . g . a . m i n d r e omb
d t . 28/5 1892.
T 0 ' ^ , >-<i/'*
- ^,t/,^j.
n ~.
/sz.
^^Jy'^y-/
Itote-
_.s/>s>. /)* _ 7*
/r^-jy/.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Svea".
Helsingør,
skruedampskib.
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N T B ?
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet dier skibsbygningsattesten)
low Walker, Tyne, 1872 af C, M i t c h e l l og co o i Newcastle on Tyne
Dækkenes antal:
-*2
Masternes antal:
Agterskibets form: r u n d t s p e j l
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
2 maskiner på 17o nom. HK« - Thomas
Clarke og Co. ? Newcastle on Tyne.
Hoved-Dimensioner
257 6
Længde:
*
2 !
Bredde:
9 5
18 2
Dybde:
*
P b o v ml o d r e t stævn
Drægtighed: 1569,48 t o n s .
Bygget p å : k l i n k a f ^ e r r l
Jo J. B. S* Nyholm nu borgerbr« dt. Nykøbing Mors 16. okt
attestxsom dampskibsfører dt» Københavns Magistrat 12« maj 1881.
Beskrivelse af forskibet:
skar
1876 og
1881:A/S "Det Helsingørske Dampskibsselskab" stiftet 14. nov. 1881.
nvisCDestyrelsej der har til sæde 1 Helsingør• består af nedennævntes aktie
nærer:
Bestyrer H. 0« Nyholm (best. reder), Helsingør.
Købmand I. A. Unna (?)
do
Købmand!. C. E. Schierbeck
do
Købmand Regner L. Ulstrup,
do
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
lo-48
Jndført fra London som købt 1 Stockholm af C. L* Hansen, København unders navnet "West Stanley", der efter rederiets begæring ændredes
til "Svea2". Told: 5748.75 kr. = 3 pet. af købesummen = lo-5oo £. Ved skøde
af 28.1o*1881 sælger Hansen atter skibet for 3oo„ooo kr. Skibet var forsynet med int. cert. dt. Kgl. Dansk Generalkonsulat i Stockholm 17. okt.
1881, dr. 992 reg. tons. Iflg. førerens anm. dt. København 2. nov. 1886 er
dette skib efter at være grundstødt 26. okt. 1385 0oN*0 for
Svend
Københa vn
Skruedampskib
(3-mst.
skonnert)
I K JG
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)
Bygget I Renfrew I872 af Henderson
Coulborn & Co. i f l g . b i l b r e v d a t ,
Renfrew 27- november 1872.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
2 m a s k . p å 1 J 0 nom. HK. 600 i n d . HK
( r e d . o p g . ) . Henderson, Coulborn &
Co. - Renfrew.
Dækkenes antal: e t ( s a m t mellemdæk
Masternes antal: 3 *id^kibs).
Agterskibets form: r u n d t s p e j l .
Længde:
Bredde :
Dybde:
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t med
g l a t l o d r e t stævn.
*get p å : k l i n k a f j e r n .
229'2
29'5
16'4
1340,96 tons
I.C. Jensen med skipper borgerbrev dat. Ribe 18. oktober 1870 og attest
som dampskihsfører dat. København 16. december 1882.
H.V. Schmidt af Kbh. med skipper borgerbrev dat. Kbh. 24. maj 1887 og
attest som dampskibsfører dat. Århus Magistrat 21. oktober 1887.
Iflg. overdragelsesbevis dat. Kbh. 28. juni I890 samt nationalitets- &
ejendomserklæring dat. Kbh. 28. juni 1890 tilhørende:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Skjold" i København, stiftet den 21.
marts 1890, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Kbh., består af nedennæ vnt e akt ionære r:
L.H. Carl, fhv, skibsfører,
København, ) firma: l.H. Carl
Adolf Carl, grosserer,
do.
) selsk. forretn.
fører.
Oluf Hansen, konsul, grosserer,
do
)
H.M. Aaris, fhv. skibsfører,
do
)
kommitterede.
A.W. Buchwald, kommandør i Søetaten,
do
)
(vend)
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
11-39 8/3 99
ger:
Denne registrering er fortsættelse fra bind YI side 14, hvor der savnedes
plads til anførelsen af de skete forandringer. I anledning af den foregåede ejendomsoverdragelse til "Dampskibsselskabet Skjold" er der fremlagt
udskrift af "Dampskibsselskabet Svend"'s forhandlingsprotokol, anmeldelse
til handelsregistret samt genpart af aktier for bestyrelsens medlemmer.
Reg. anm, dat, Kbh. 21. juni I89O. Ommålt på grund af apteringsforandringer iflg. målebevis dat, Kbh. 31-7-90. Hyt certifikat udstedt 3I-7-90 på
grund af det ældres makulerede tilstand.
På grund af ombygning ommålt efter skibsm. cirk. nr. 33 iflg. målebevis
dat. Kbh. 14, marts 1892 til 918,48 (netto), hvorefter nyt certifikat
udstedt 6-4-92 i stedet for det hidtidige, som er afleveret.
Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. 89 den 2-7-96.
ir* m
*-i it.
rf~* tr* *r-i
REDERE (fortsat):
Iflg. rederiets anmeldelse dat. Kbh. 5~5~92 er fhv. skibsfører H.M. Åaris
afgået ved døden, og i hans sted er iflg. udskrift fra forhandlingsprotokollen indtrådt i dette selskabs bestyrelse som kommitteret:
K. Andersen, folketingsmand, entreprenør,
Søholm.
Iflg. rederiets anm. dat. Kbh. 30-9-93 er L.H. Carl afgået ved døden og
Adolf Carl er eneste indehaver af firmaet: L.H. Carl.
"Svend"
Skibets hjemsted: Svendborg
Skibets art:
Skonnert
Registrerings- samt kendmgssignal-bogstaver: U M B H .
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjern sted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Lundeborg 1874 af J.Boas i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Lundeborg 14-/8
1874Hoved-Dimensioner
Dækkenes antal: 1
Længde: 87 ! 8
Masternes antal: 2
Bredde: 20 f 0
Agterskibets form: Hækbygget m. h a l v rundt s p e j l .
Dybde: 1 0 ' 3
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt,
. g a l i o n med k r ø l l e
Drægtighed: 127,70 t o n s
Bygget på: K r a v e l af e g .
Førere:H.H.Christensen,borgerbrev dt. Svendborg 7/6 1854.
Å.P.Andersen,Skårupøer,borgerbrev dt. Sunds Gudme her.-kontor 28/9 1871
(20/11 1877)
1874: Pabrikant, best.reder L.Bønnelycke
Svendborg 9/12
Mægler Prants Christensen
Svendborg 2/l2
Skipper H.H.Christensen
Svendborg l/l2
I 1888 overgår P.Christensens 2/l2 til hans hustru Petrlne Christensen, Hobro.
L.Bønnelycke nævnes stadig som skibets best.reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-10
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
navn:
"Svend"
• : Hyrted, fra 1884 Havnefjord på Island
Jagt
ingssignal-bogstaver: N M Q R ( L B P P ) .
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)
I Nysted 1864-65 af P . R . S p a r r e i b d .
I f l g . b i l b r e v d t . Kysted 7/4 1865.
Hoved-Dimensioner
Længde: 4 3 ' 2
Bredde: 12 * 7
Dybde:
6'4
Dækkenes antal: l
Masternes antal: i
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g i e t stævn.
Drægtighed: 26,87 t o n s .
Bygget på: Kravel sf e s .
Førere: P.Knudsen,Nysted,borgerbrev dt. Svendborg 13/3 1857.
Hans Peter Lersen,Nysted,borgerbrev t. Nysted 22/g 1870
J.F=Frederiksen,borgerbrev dt. Nysted 11/3 1859(23/4 1884)
1865 og endnu 1875 •*
Skibsfører P.Knudsen
1876: Sætteskipper Hans Peter Larsen
1884: Herredsprovst Th. Bødvarsson
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-167
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Mlr.br. dt, Nysted 8/4 1865: 13^- Lstr,
Solgt i februar 1876 for 4800 kr.
Seneste registrering dt. 22/4 1884.
•TT
fi in in rm
-rr* I
Nysted
Nysted
G-ardor på Island
"Svend"
København
Skruedampskib ( 3 / m a s t e t s k o n n e r t
Registrerings- samt kendingssigaal-foogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(EFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Renfrew 1872 af Henderson, Coulborn
& Co. ifl-?. bilbrev dt. Renfrew 27/11
1372.
Dækkenes antal: 1 + mim.dæk midtsk.
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Rundt s p e j l
N K J G-
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
2 maskiner på 150 H/K.
Henderson, Coulborn & Co-, Renfrew
Længde:
2 2 9'2
29f5
e:
16'4
Maskinrums længde: 2 9' S
& „ fe .—: 1*337,27 tons.
Beskrivelse af forskibet: Skarpt med
glat, lodret stævn.
Bygget på: Klink af jern.
Hans Ltitsen Hansen, borgerbr, København 3/6 1854.
Claus Anton Bonde,
"
"
15/6 1875 (23/6 75)
H.G.W. Aaris,
"
"
28/2 1865 (21/8 7 5 / 4/3
79, 30/10 82 og 1/9 35).
Thomas Helntzelmann,
"
"
10/6 1879 (21/6 79)
Pørvnte Hans lutzen Hansen
26/10 80).
A.M. Michelsen,
borgerbr.
6/5 1873 (21/7 35).
ET.W. Schmidt,
"
24/5 1887 (22/12 88).
1830
1872 og endnu 1373:
A/S "Dampskibsselskabet Svends Rhederi", stiftet 15/9 1871, hvis
bestyrelse med sæde i København er:
Phv. skibsfører L.H. Carl bestyrende reder, do H.M. Aaris, do
H.J. Baagøe og gross. Olaf Hansen, alle København.
Rederiets forretningsfører er nu p/A A.H. Carl, hvis indehavere
er l.H. Carl og Adolf Carl.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-14
Indført fra Skotland december 1872, købesum £ 20.500, told
(3~°/0 5.557 Rd. 77 sk. Int.nat. certificat dt. Glasgow 19/12 1872
1.00$,24 reg.tons.
P.gr.a. manglende plads er registreringen fortsat i bind
XI, side 398. (Ingen dato).
"Svendborg"
Svendborg
Barkskib
F" R W G
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Troense 1855 af H.E. og C.R. Møller
i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Troense 17/7
1855.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Agterskibets form: F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde:
127'2
Bredde:
25'7
Dybde:
15 T0
spejl.
Beskrivelse af forskibet: G-alion med
mandlig figur,.
Drægtighed: 350,93 t o n s .
Bygget på: Kravel af e g .
L. Hansen, borgerbrev Svendborg 5/3 1870.
Redere: 1871:
Grosserer H.J. Rasmussen, Svendborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-378
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Svendborg 29/12 1865: 167i lstr.
Iflg. Skøde dt. København 23/12 1872 og anm. dt. København
28/3 1873 er dette skib solgt til skibsreder A.mmundsen,Sarpsborg,
Norge, for 8.500 Rd. Rm., hvorfor det slettes af reg. 29/3 1873.
mi
en m£ 1-1
T * rm n i n r T T O T i i n r n
TT*
TT-
irt. m*. n i T > m*. T *
mi
"Svendborgsund"
Rudkøbing
Skruedampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Gaarden p r K i e l 1874 af Norddeutsche
Schiffsbau Actien Gesellsehafft i f l g .
b i l b r e v d t . 16/6 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
eliptisk spEjl.
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
Førere:
Skarpt med
g l a t stævn.
Klink af j e r n .
NL S I
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine på 20 H/K nom.
Norddeutsche Schiffsbau Actien
G-esellschaft, Gaarden pr Kiel.
Længde:
Bredde:
Dybde:
Maskinrum:
84'6
13*9
6*5
21'3
57,54 tons (59,76)
Marcus Hansen Marcusen, borgerbrev Thorseng birk 2/4 1868.
Redere: 1874: Aktie-Dampskibsselskabet "Svendborgsund", stiftet 9/12 1873,
hvis bestyrelse med sæde på Langeland og Eyn er: Købmand H.C. Bendixen adm. dir., Rudkøbing, fabrikant L. Lange, Svendborg og konsul, købm. H.W. Clausen, Nyborg.
1882:
Selskabet sammensluttes med A/S "Thorseng" og benævnes A/S "Svendborgsund", stiftet 5/4 1882, hvis bestyrelse er ovnnvt. 3 bestyrelsesmedlemmer plus købm. E. Christensen, Rudkøbing. Bendixen adm.d.
1884:ISKe? Skibet tilhører nu: A./S "Sydfynske Dampskibsselskab", 1 Svendborg,
stiftet 20/7 1875, hvis bestyrelse med sæde i Svendborg er:
Apoteker Gustav Lotze formand, cancelliråd Th. Borch (afløses 1885
af købm. R. Christoffersen) alle Odense, købm. E.T. Hoffgaard (afløses 1886 af købm. L. Bønnelycke), købm. P. Wiggers, alle Svendborg, do H. Asmussen (afløses 1887 af skibsreder R.J. Storm), købmand Otto Smith, alle Råborg, sagfører Knud Harder, Rudkøbing, og
med driftinspektør Jacobinus Olsen, Odense som bestyrende reder.
Senere samme år supleres bestyrelsen med: købm. C. Nielsen, Rudkøbing, justitsråd Bøgh, Tranekær, proprietær Petersen, Rynkebygård
og forpagter C. Lorenzen, Hvidkilde.
1888:
Propr. Petersen og L. Bønnelycke afløses i best. af Jacobinus
Olsen, nu Svendborg, og skibbgm, P. Bom, Thurø. Bønnelycke best.r.
Rorp. Lorenzen afløses af grev Ahlefeldt Laurvig Bille, Egeskov.
1891:
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-359
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Kiel juni 1874, købesum 18.500 preuss. cur.th.,
told 3f° (summen ikke opgivet).
Mindre ombygning 1880.
Ommålt 1882.
Seneste registrering dt. 4/9 1884.
navn: Svend Gjønge
.: Horsens
:: dæksbåd
N V B D
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Kjertemin.de 1883 af R M Thygesen,
i f g l . b i l b r e v d t . Kjerteminde 29 j a n
1884.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g b«DV.
.Bygget på: k l i n k af eg og f y r .
Hove d-Bimensioner
Længde: 26 f 4
Bredde:
9' 2
Dybde:
3!3
Drægtighed: 4 , 8 7
t.
Hans Carl Schou af Endelave.
Ifølge bilbrev^dt. Kjerteminde 29 jan- 1884 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Horsens 2 feb. 1884 tilhørende:
Hans Carl Schou
postfører
Endelave
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 o, 3 o 8
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Nybygget i Kjerteminde 1883.
Ved forklaring dt. Horsens 2/2 84 har sejlmager IT C Borg i Horsens påtaget
sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5.
Overført til ny både fort. bd. I, side 60 - d. 27/12 95.
"Svend Mariane Koldberg"
Thisted
Jagt
U L D V
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Grimstad, Norge, 1834 af T . J . S t ø l e
i f l g . b i l b r e v d t . Grimstad 29/7 1834Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: B l a d t .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t .
Hoved-Dimensioner
Længde:
38'0
Bredde:
12'6
Dybde:
5'3
Drægtighed: 18,46 t o n s .
Bygget på: Klink af e g .
Th.K. Christensen,
borgerbrev Thisted 3/4 1873.
Christen Åndersen Dragsbek, "
"
11/7 1866 (2/4 75).
1862 og endnu 1874:
Handelsmand J.C. Dige, Wixø 1 Thisted amt.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
6-207
Landsarkiv:
inger: Mlr.br. dt. Thisted ll/3 1864: 9i Istr.
Iflg. Thisted tolds indberetning af l/ll 1876 er dette skib,
efter d. ll/6 1876 at være ankommet til Wixø i Thisted tolddistrikt,
med en ladning træ fra Horge til rederen, under losningen drevet på
land og løbet fuldt af vand, hvorefter det, Iflg. toldassistent i Wixø
Gommesen's indberetning af 9/10 s.å.^er ophugget. Slettet af reg. som
forlist og ophugget 3/11 1876.
TfcT TCT» *-%
T O . ^"1
"Sylfe"
Svendborg
Skonnert
gssi
-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygmnEsattesten)
K E B J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Troense på Thorseng 1877 af C.R.
Møller, iflg. bilbr. dat. Troense
11-6-1877.
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: t o
Agterskibets forn^i^-bygget
Hoved-Dimensioner
Længde:
84!5
Bred
de:
m. fladt spejl
18*3
Dybde :
9*0
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t m. k r ø l l e
Drægtighed:
103,93 t o n s
Bygget pa:
V r p v p 1 n f P£;
C l . Storm af Troense m. borgerbr. dat. Svendborg 17-9-1867
(Svendborg indb. 17-6-1877)
1877: Skibsbygger C.R. Møller, best. reder, Troense 8/32* Styrmand
E. Johansen, Svendborg l/32. Skibsfører L. Storm, Troense 3/32. Færgemand
L. Møller, Vindelbye 2/32. Købmand S.P. Christensen, Svendborg 1/32.
E.W. v. d Hudes Enke, Svendborg, 2/32. Skibsfører Chr. Storm, Troense 2/32c
Enke H. Christensen, Stéenstrup 1/52. Skibsfører S. Nielsen, Emmelbøllev
Rebslager N.P. Larsen, Troense 2/32. Skibsfører A. Piil, Troense 2/32.
Skibsfører W. Ihurøe, Troense 2/32. Maskinmester H. Kielsen, Vindeby 1/32.
Bådfører H.P. Jensen, Troense 2/32. Gårdfæster K. Sørensen, Gjesinge 2/32.
1874 og endnu 1879; Kiels Peter Gammelgaard, umyndig ag Troense, overtager
W. Thurøes 2/32 part.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-333
Målingsbevis d a t . 11-6-1877.
Eftermålt 12-5-1879.
Ifølge Svendborg Toldkammer Indb. af 5-2-1881 er dette skib efter
rederens anmeldelse af s.d. strandet 19-1-1881 på grund af
sne storm
ved Oxford
på Englands kyst. Mandskabet reddedes ved egen hjælp.
Puld ladning byg fra Odense bestemt til London. "Værdi og assurance ubekendt
Casco assureret for 21.900 kr.
En del af skroget blev bjerget og solgt til til hvilken .pris vides ikke.
Generaldirektoratets brev angående forliset er dat. 24-2-1881,
hvori meddeles at nationalitetsmærke er udhugget.
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 9-2-1881
Sylfid
Marstal
3-mst.
skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K B K S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Ystad 1879 af Ystad Warfs Aktiebola
ifl. bilbrev dt. Ystad 1. septembe^
1879Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
3
Agterskibets form: hækbygget, h a l v rundt s p e j l .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
med g l a t s t æ v n .
Bygget på: k r a v e l af f y r og e g .
Længde:
Dybde:
102' 7
22' 7
12' 2
217,00 t o n s .
E r a n t s P e t e r R i f b j e r g af M a r s t a l med b o r g e r b r e v d t . Ærø H e r r e d s k o n t o r
3 0 . m a r t s 1874.
I f l . købebrev d t . Ystad 1 8 . j a n u a r I889 og n a t i o n a l i t e t s - & e j e n d o m s e r k l æ r i n g d t . M a r s t a l og K a l u n s b o r g 1 2 . september 1889 t i l h ø r e n d e
12/100 p a r t
Marstal
sejlmager,
N. P e t e r s e n , b s t . r d .
20/100
do
skibsreder,
A. Hansen,
do
19/100
købmand,
A.H.B. Kromann, j n r .
do
8/100
kunstmaler,
J . E . C . Rasmussen,
do
12/100
skibsfører,
M.H. E r i i s ,
do
8/100
skibsreder,
J.C. Pafler,
do
6/100
skibsfører,
J.A. Pafler,
15/100
do
do.
P.P. Rifbjerg,
(vend)
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
I2-385
Indført fra Ystad i februar 1889. Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skrivelse af 21. februar I889 betalt med 420 kr, som er 3fc af
købesummen 14000 kr. Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Vicekonsulatet i Ystad 9-2-89 lydende på ca. 207,86 tons.
Overført til nyt skibsregister bd. 4, fol. 35 den 30-I-95.
REDERE (fortsat):
Ifl. skifteretsattest dt. Ærø Herreds skifteret 24. november I890 er
Anders Hansens 20/100 part overgået til eje af hans enke:
Anne Hansen, f. Jørgensen,
Marstal,
20/100 part.
Ifl.
Anne
Hans
Jens
Anne
skifteretsattest dt. Ærø Herreds skifteret .en 14. juli 1892 er
Hansens part nu i eje af:
20/300 part,
Marstal,
Rasmussen Hansen,
skibsfører,
Christensen Hansen, do.
do.
20/300 Kromann, f. Hansen, enke,
do.
20/300 - .
•Sylph"
Marstal
Jagt
ns w
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Nykøbing Ealster 1851 af E.C. Benzor.
ibd. iflg. bilbrev dt. Nykøbing E.
14/6 1851.
antal: 1
Masternes antal:
l
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å :
Glat
Længde
stævn.
52'7
15'9
7!4
47,21 tons
Kravel af eg.
H.R. B r u u n a f M a r s t a l , b o r g e r b r e v Æ r ø s k ø b i n g l/"5
TI
H . P . Kromann
"
"
18/4
Jørgen Johansen Pedersen,
"
Ærø h e r r e d 2 0 / 3
1872:
1889:
1869 og
Skipper
Købmand
Ovnnvt.
do
1865.
1864 ( 1 8 7 2 ) .
1889 ( 2 2 / 3 89)
endnu 1 8 7 1 :
3 ø i e Kromann 7 s e n k e , C h r i s t i n e Kromann, M a r s t a l -§J e n s P e t e r Kromann, E å b o r g i .
f ø r e r Hans P e t e r Kromann, M a r s t a l .
do J ø r g e n J o h a n s e n P e d e r s e n , Ommel p r M a r s t a l .
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-344
Mlr.br. dt. Stubbekøbing 25/5 1861: 23 lstr.
Iflg. ejerens anm. dt. Marstal 1/8 1891 er dette skib d. 28/7
s.å. i en stærk storm sprunget læk og sunket ca 7 mil NO for Jasmuth i Preussen i åben sø. Skibet, der var på rejse fra Hasle til
Kiel med 23.000 mursten af værdi ca 500 kr, var assureret for 3.200
kr. Besætningen, 3 mand. reddet i skibets båd. Slettet af reg. 28/8
1891-
irr TT> m% m i r « m*. irt, mi
Sylphe
Marstal
3 mst. skonnert
N P M W
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Odense 1892 af H. P . Hansen i f l g .
b i l b r e v d a t Odense 2 6 . o k t . 1892.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
3
Agterskibets form: hækb . / h a l v r u n d t
spejl
Beskrivelse af forskibet :Biiddelf . / k v i n d .
gallionsfigur
Bygget på:
k r a v e l af eg
Hoved-Dimensioner
Længde:
l o 5'2
Bredde:
22 ( 5
Dybde:
lo'3
Drægtighed:
171,85 t .
Christen Jensen af Marstal med borgerbrev dat 3rø herredskontor 17
aug. 1892.
27. okt. 1892 tilhørende:
R. J. Kromann
best.reder, købmand
J. P. ^ensen
avlsbruger
J. G. Hansen
gårdejer
E. E. Petsren
sejlmager
J. A. Pofler
skibsfører
G. F. Pofler
malermester
H. M. Madsen
gårdejer
C. H. Johansen
mua?Er, snedker
K. P. Johansen
gårdejer
vend..
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
13,323
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Marstal
14/2oo patt
Knasterbjerg,Ærø 51/2oo
Lille Rise
15/200
Marstal
14/200
Lille Rise
Marstal
Overført til nyt register bind 4, fol. 131 den 2/9-97.
lo/200
8/200
7/200
Redere fortsat:
K. H. Jensen
H. A. Petsren
Erik Eriksen
Peter Petersen
L, J. Christensen
P. Nielsen
C. K. Johansen
J. P. Jensen
J. J. Christensen
tømmermand
sømand
skibsfører
parcellist
arbejdsmand
tømmenaand
jordb rigger
snedker
købmand
Knasterbjerg
7/200 part
tt
ti
Marstal
Gudsgave Mark
Marstal
H
5/200
ti
it
Ronos
Knasterbjerg
Ærøskøbing
u
1!
6/200
6/200
'£ylphidena
Nakskov, fra 1880: Skelskør
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibabygningsattcstcn)
N D P H
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Nakskov 1854 a f H . P . E i d e r s b o r g I b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Nakskov 2 8 / 6 1 8 5 4 .
På k r a v e l af e £
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Fladt spejl
Beskrivelse af Forskibet
Hoved-Dimensioner
Længde
80 ' 4
Bredde
19 ' 7
Dybde
10'8
Udfaldende
stævn
Frederik Hansen Easmussen
Erik Christensen,
Nicolai Andersen,
Hans Albert Bøge Kromann,
H.E. Albertsen,
H . A . B . Kromann
J . J . Pedersen,
1885:
1892:
(forn-evnte
Drægtighed
120 , 1 8 t o n s
B o r g e r b r e v K o r s ø r ^ 9 / 1 0 1855
368 (dl/4
Ærøskøbing £
Skelskør
"5/10 1578
.Zro h e r r e d 8 / 1 1 18^7 (3/3
75)
8C)
TJaribo birk 16/1^ 1870 (16/9 8 C )
(27/4 1386)
,-Irø herred 5/8 1891 (2Q/4 9^)
1864 og endnu 1869:
Cand. jur. S. ^arboe, Skelskor i
Dampmøller E. Harboe,
"
i , bestyrende reder.
Ovnnvt. fører H.Å.B. Kromann, i-Iarstal i , fra 189^ hans enke .
T/A S'. &. E. Harboe, Skel skor i ned E. Harboe som best.r e d e r .
Ejerforholdet er nu siledes:
H.A.B. Kromann's enke, Elisabeth Kromann, Marstal i
E/A S. & E. Harboe, Skelskør i
Enkefru Emma Harboe, København 4. *
Hoved-Skibsregisirerings Protokol
Rigsarkiv
2-348
Landsarkiv
m r . b r . d t . København 1 7 / 6 1 8 6 ^ : 6 0 i L s t r
S e n e s t e r e g i s t r e r i n g d t . 3/12 1 8 8 0 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
navn:
"Sylphiden"
Skibets hjemsted: l ø k k e n p r H j ø r r i n g
Skibets art:
Slup
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
I Norge, n å r v i d e s i k k e , i n t e t b i l b r e v
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: Hækbygget.
Længde:
Bredde:
Dybde:
Beskrivelse af forskibet:
38'6
15'6
4*7
Middelfyldigt,
g l a t stævn.
•ægtighed: 17,56 t o n s
Bygget på: K l i n k af eg og f y r .
N i e l s Thomsen,
b o r g e r b r e v Børglum h e r . 2 7 / 1 1 8 7 1 .
P e d e r Vilhelm P e d e r s e n , "
Nykøbing M. 21/8 1872 (22/3 81)
1878:
1880:
1874:
Købmand Jens Nielsen, Brødslev pr Ingstrup sogn l/3, bestyrende r.
do
Niels Jensen, Yrendsted
l/3Ovnnvt. fører Niels Thomsen, løkken
l/3.
Jens Nielsen*s 1/3 til Niels Thomsen, der nu er bestyrende reder.
Købm. Jens Nielsen, Brødslev i . bestyrende reder,
do
Niels Jensen, Trendsted -i.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-310
&Wi. Indført fra Norge marts 1874, købesum 950 Ed., told 3$ =
28 Ed. 48 sk.
Iflg. Hjørring reg.kontors indberetning af 24/2 1885 er
dette skib ophugget i løkken, hvorfor det slettes af reg. 23/3
1885.
i*.T T-* i n TF
m
m* mi
en mti TP 1 * T > n n en T* in
T T
en Y7 TTI
T
tru
i
IT
Tru m% H T • » / - * Y t
mi
Skibets Navn " S y l p h i d e n '
Fåborg
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G R Q.
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I F å b o r g 1353 a f B . L y r e b o r g i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Fåborg 18/5 1853.
P<.';
y-^^rj
al
pf
ofr
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde42 ? 2
Bredde-13 ' 4
Dybde
6 '2
spe^l
Beskrivelse af Forskibet G l a t
stævn
Drægtighed 2 4 , 7 3 t o n s
(24,93)
•: 3. J.Storm,Påborg,borgerbrev dt. Fåborg 9/2 1842 (endv. nvt. 1/5-83)
Jens Julius Chr. Storm,Fåborg,borgerbrev dt. Fåborg 15/2 1877 (23/2 1877)
E.J.lar3en,Palsled,borgerbr. dt. Salling herredskontor 28/7 1865(1/3 1334)^
1\F. A. Ls rs en-Av ernakø , bt vo r gerb r. d iallin?" h e r r e d s k o n t o r 4/9 1854(6/10 1884)
13^3 og endnu 1371:
Ovennvt. s k i b s f ø r e r ?L„J0Storm
1390:
Ovennvt. skibsfører Niels Larsen
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-16 4
Rigsarkiv
Landsarkiv
24- Lstr
ngrcrMlr.br. dt. Fåborg 16/5 1353; +---*
Seneste registrering dt. 20/3 1391.
•^ Mindre ombygning i 1891.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
i'aoorg
Avernakø, Fåborg
"Sylphiden"
:
Fåborg
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N S C F,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten)
1 Fåborg 1879 af R.H.Møller i b d .
i f l g . b i l b r e v d t . Fåborg 30/5 1879.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 2
Agterskibets form: E l i p t i s k
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med
krølle.
Bygget på: Kravel sf eg.
:
Hoved-Dimensioner
Længde: 74»7
Bredde: 16 ! 9
Dybde:
8*5
Drægtighed: 8 1 , 0 3 t o n s 0
H.P.Hansen., b o r g e r b r e v d t . Fåborg 2/4 1872.
1879: Købmand, b e s t . r e d e r J . C h r i s t e n s e n
S k i b s f ø r e r H.P.Hansen
Fåborg 1/2
Fåborg 1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9 - i g i .
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ser: Iflg førerens "nm. dt. Fåborg 31/12 1887 er dette skib på
rejse fra Pr^serburg til låb^u blevet oversejlet ved Torp
i Østersøen :". 14/11 1887 af engelsk dampskib "Eastwood",
hvorefter skonnerten sank. Besætningen 4 m^nd reddet af ovennvt. dampskib og landsat i København. O^sco af værdi 14000
kr. fuldt assureret.
Slettet af registret 31/12 1887.
O
t M T M ? T
C
f\</T<
C / X r *
B T C M T T C r f T
T» i
Tr T» mt, TVT T» m*. r\ mi
"Sylphiden"
Heykjavik
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEningsattesten)
IBP
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Paaborg 1871/72 af M. Dyreborg
iflg. bilbr. dat. Paaborg 4. apri 1
1872. Efter stranding ved Sanderk røg?
.-10-1878 ombygget i Rudkøbing
S&-aBfer?rev
haves
ikke
et
Masternes antal: ^ 0
Længde: 7 4 ' 3
E
Agterskibets form: hækbygget m. f l a d t s p e j l Bredde: 19 2
95o
m. k r ø M d e :
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
93,56 tons
Bygget på: k r a v e l af e
Nicolai Martin Halberg m. borgerbr. dat. Ærøskøbing 29-7-1883
Haagen Andreas Halberg af København m. borgerbr. dat. Skelskør
2.2.1882 (Skelskør indb. 15-2-1882)
1879 og endnu I880:
Bonde Årni Thorvaldsson, Meidastødinn
3/SEggert Jonsson, Hvalegri
3/24Snedker Einar Jonsson, Heykjavik
2/24
Bonde E Sveinbjøm Ihordarson, Sandgerdi
6/24
Fotograf Sigfus Egmundsson, Reykjavik
2/24
Fotograf Jacob Helgason, Reykjavik
3/24
Bonde Bg.arni Bjarnason, Reykjavik
2/24
Bonde Magnus B. Stefanssons G-ullbruegusyssel 3/24
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
333-9
iger: Fartøjet var oprindelig hjemmehørende i Paaborg dr. 84s93 t.
efter certificat af 11. april 1872 med signal H H M W. Fartøjet udslettet
den 21/2 1879 som strandet ved Sanderkrøg. Derefter solgt til Island, og
efter reparation i Rudkøbing l879/3p. Indkommet til København efter
måling i Rtadkøbing den I0-3-I880 til 85?5° tons. Efter generaldirektoratets resolution af 15-4-1880 blev der udstede mir. br. for skibet dat.
16. april 1880 til legitimation ved skibets ankomst til Island og fartøje
t mptaget på Island midi. register.
Ifølge indberetning dat. Reykjavik 27-9-1883 fra landshøvdingen over
Island er dette skib forlist i ?
af Ørebæk. Kærmere vides ikke.
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 7/H 1883.
navn:
"Sylphiden"
Skibets hjemsted: Fåborg
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: u H M
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Fåborg 1871-72 af M.Lyreborg i f l g ,
b i l b r e v d t . Fåborg 4/4 1872.
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 75*8
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde: 1 9 ' 2 •
spejl.
Dybde:
g' 1
Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med
krølle.
Drægtighed: g i , 10 t o n s
Bygget på: Kravel af eg.
: Hans Peter H-nsen,borgerbrev dt. Fåborg 2/4 1872
1872: Skibsfører Hans Peter Hansen
Handelsmedhjælper Ivan Christensen
Gårdmand Jens Pedersen
Sejlmager P.Dyreborg
Købmand,best.reder J.J.Larsen
Skibsbygmester M.Lyreborg
>
Fåborg
Fåborg
Hanemark
Fåborg
Fåborg
Fåborg
6/21
6/21
3/21
2/21
2/21
2/21
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-368
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Iflg. redernes anm. dt. Fåborg 8/2 1879 er dette skib på rejse fr? Island til København med 324 tdr. kød netto 72576 pund
og 870 bundter skind og 35 colll talg netto 6820 pund hvis
værdig ikke vides, d. 21/10 1878 kl. 4 morgen forlist ved Sanderkrog på Island og blevet vrag.
Mandskabet reddet ved hjælp fra land.Casco-assureret for
20000 kr, i Fåborg, om lasten er assureret vides ikke. Vraget
og det bjergede inventar solgt til forskellige for 1665 kr.
Slettet j?f registret 21/2 1879.
in T
m
m*. m1
en mi tn
i
m
en TI *• t
T
en -tm
TIT
TT«.
i T X T k T TT* * ~ V TTTl
n
"Syv Brødre" fra 1893: "Valdemar1
F re de rikåhavn
Fiskekvase (Skonnert)
: IP
SK
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyGningsaltesten)
I Svendborg 1856 af H i e l s M ø l l e r i r .
i f l g . b i l b r . d t . Svendborg 2 0 . 3 . 1 8 5 6 .
Dækkenes antal :1
Masternes antal:2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
Hoved-Dimensioner
Længde: 41 5 6
Bredde: 1 0 ' 6
Dybde:
6?4
Drægtighed: 18,17 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af eg
: Hiels Christian Thomsen, borgerbr. Frederikshavn 29.4.1873
Johan Frederik Wilhelmsen, borgerbr. Frederikshavn I3.2.I874 (93)
Redere: 1873 °S endnu I876;
Sømand Lars Nielsen, (best. red.) Bangsbostrand,.... 1/2
Ovnnvt. fører N.Chr.Thomsen,
,.... 1/2
1884:
IT.Chr.Thomsen, eneejer, (registreret i 1893)
Juli 1893: Husejer Thomas Chr.Christensen Liisborg, Bangsbostrand
Aug. I893: Ovnnvt. fører J.F.Wilhelmsen, Frederikshavn.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-34
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. København 4.10.1866
Købesum i 1893: 250 kr.
Seneste reg. 5-9-1893.
m± mi
m mi
T-I
I
irt. rm en it
• T en i n -en nr«
ir*
8 lstr.
try ir* *-*
X T IT»
m*. ir* mi
"Syv Brødre" f r a 1889; " B j ø r n s Minde1
'.: G - i l l e l e j e p r .
Helsingør
Læksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Intet
N F 1 P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
bilbrev.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s b a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: G-lat stævn.
Hoved-Dimensioner
Længde: 2 9 ' 7
Bredde: 1 0 ' 4
Dybde:
3*3
Drægtighed:
Bygget på: K l i n k af e g .
6,32 t o n s .
: Svend Svendsen, G - i l l e l e j e , b o r g e r b r . 7 . 2 . 1 8 6 2
Lars Andreasen,
(søfartsbog)
N i e l s Sønnesen, G - i l l e l e j e
24.2.1873 (16.1.79)
Redere: 1870:
Ovnnvt. fører Svend Svendsen, Gilleleje,.... 1/2
Bådfører Peter Åndersen,
1/2
I 1879 sælger Svend Svendsen sin halvpart til:
ovnnvt. fører Lars Andreasen, G-illeleje
1889: Ovnnvt. fører Kiels Sønnesen, Gilleleje eneejer
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-261
Rigsarkiv:
Skibet indført fra Sverige. Købt som vrag, og tolden betalt med 8 pet af værdien, som ikke opgives.
Mlr.br. dt. København 29.lO.l867: 6,32 tons.
Købesum i 1889: 125 kr.
Seneste reg. ved eftermåling IO.7.I889
Tf
J \ T T \ T ? T
P
S~)t SI
Ci f% T? T» r p O H ( r T T O T 7 T 7 T
rr T * er\ TV 7 r> m* r% m<
Sæby
Frederikshavn
Fiskekutter
Hf W P B
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
F r e d e r i k s h a v n 1888 a f U. O l s e n
i f l . bilbrev dt. Frederikshavn
1 2 . maj 1 8 8 8 Hove d-Bimensioner
Længde:
40' 8
Bredde:
13' 4
Dybde:
6^6
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets form: r u n d g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t .
Bygget p å :
k l i n k af
Drægtighed:
eg.
23,09
tons.
J.B. Hyttel af Sæby med borgerbrev dt. Frederikshavn 22. september 1879
15. maj 1888 tilhørende:
J.B. Hyttel,
W. Hyttel,
J. Hyttel,
Søren Isaksen,
bst.rd., skipper, Sæby,
fisker,
do.
do.
do.
do.
do.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
12-258
Landsarkiv:
Overført til nyt skibsregister bd. 6, fol. 73 3-en 1-10-94
3/6 part,
1/6 1/6 1/6 -
navn:
Søblomsten
Skibets hjemsted: Rødvig p r .
Storehedinge
Skibets art: j a g t b å d
N V C P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Haltug pr. Storehedinge 1873 af
H Jensen, ifgl. bilbrev dt. Haltug
pr. Storehedinge 16 juni 1873Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t .
Længde: l ) 36 »4, 2) 3 6 ' 8
Bredde: 1) 1 5 ' 5 , 2) 1 5 ' 9
Dybde: 1) 3 ' 8 , 2) 5 ' o
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t
med g l a t s t æ v n .
Bygget på: k l i n k af e g .
: 1 ) 13 ? o4 t . ,
2) 19,34 t
Hans Frederik Kielsen af Havnlev pr. Storehedinge.
H Valentins eja "S Strøby pr. Storehedinge (Storehedinge 13/3 9o).
Peter Henriksen af Strøby pr. Storehedinge (Storehedinge 3/3 9o).
H Valentinsen å Strøby pr. Storehedinge (Køge lo/9 9o).
Ifølge skøde dt. Storehedinge 14 april 1884 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Storehedinge 15 april 1884 tilhørende:
Hans Frederik Nielsen
bådfører
Havnlev pr. Storehedinge
Ved skøde dt. Havnlev pr. Storehedinge 27 feb. 1890 sælger H F Kielsen dette
fartøj til:
Jens Peder Kielsen
sætteskipper
Skørpinge pr. Storehedinge
Kation, og ejendomserkl. dt. Storehedinge 27 feb. l89o.
Ifølge købekontrakt og skøde dt. Storehedinge 3 maj I890 sælger J P Kielsen
fartøjet til:
Hans Valentinsen
sætteskipper
Strøby pr. Storehedinge
Kation, og ejendomserkl. dt. Storehedinge 5 maj l89o.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 o, 3 34
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Ved Torklaring'dt. Rødvig 15/4 84 har C M Kielsen af Sødvig påtaget sig
forpligtelserne efter reg. cirk nr. 5Ved erklæring dt. Storehedinge 9 sep. l89o har strandfoged L Christiansen
påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5- for H Valentinsen.
Ommålt på grund af fuldstændig ombygning og tonnagen ansat i henhold til
skibsm. cirk. nr. 33- Nyt certifikat udstedt 27/4 93 i stedet for det ældre
som er afleveret.
Overført til ny fart. fort. bd. II, fol. 134 - d. 4/11 96.
t-H *-v
im
Tff^ m
f~*i n JF '
"Søblomsten"
: Rønne
Jagt
jgstaver: N C~ H P
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Olsker pr. Bornholm 1833 af M,
Jensen af Gudhjem iflg. bilbrev
dt. Hasle 19/9 1833Dækkenes antal : 1
Masternes antal :1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn
Længde: 28 = 4
Bredde: 1 0 ' 4
Dybde:
4'6
9'05 tons
Bygget på: K r a v e l af e g .
: Jens Mortensen,Rønne,borgerbrev dt. Rønne 17/8 1839
1837 og endnu 1871:
Købmand, skipper Jeppe Jørgen Ipsen
Købmand, skipper Jens Mortensen
Hasle
Rønne
-£-|
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-55
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Rønne 2l/5 1861: 4,25 Lstr.
iflg. rederiets anm. dt. Rønne 7/11 1879 er skibet solgt til
sømand Erik Erikson af Pukovik i Sverige for 200 kr.
Slettet af registret ll/ll 1379.
"Søblomsten"
^Rudkøbing, fra 1886 Nakskov
Læksbåd
samt kendmgssignal-bogstaver:
N S C M,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten)
S ø n d e r b r o p r . R u d k ø b i n g 1879 a f Tho
E F S J e s p e n s e n i f l g . b i l b r e v d t . Søn
derbro l l / 6 1879.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde: 25 E 5
Bredde:
8!2
Dybde:
2*7
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t .
Bygget p å : K l i n k sf
Drægtigbed: 5 ? 0 5 t o n s
fyr.
Førere: Peder Mikkelsen, Paaø pr. Rudkøbing
Emanuel Rasmussen, Nakskov
Carl Johan Nielsen, Nakskov (8/6 1888)
Edvard1 Petersen, Kramnitse pr. Rødby(1892)
1879: Pisker
Pisker
1886: Sømand
1888: Sømand
1392: Sømand
Peder Mikkelsen
L.M.Jensen
Emanuel Rasmussen
C^rl Jonan Nielsen
Edvard Petersen
Paaø pr. Rudkøbing -|Paaø pr. Rudkøbing i
Nakskov
Nakskov
Kramnitse pr. Rødby
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-198
Landsarkiv:
: Optaget på bådefortegnelse bind I side 85 d. 2l/3 I896
vir
i
T%.T T V
-n^i -F en
m* m*
en mti T-I
• r > rr*
n » * T t i - i n
"Søblomsten"
Påborg
Piskekvase
N R Y L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Påborg 1878 af P. Lyreborg ibd. ifl;
bilbrev dt. Påborg 4 A 2 1878.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form:
Platgattet.
Længde:
41 f 0
11f 8
6*2
e:
Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov,
g l a t stævn.
19,82 t o n s
Bygget på: Kravel af e g .
Hans Rasmussen af Horne, borgerbrev Salling herred 4/12 1878
Redere: 1878:
Ovnnvt. fører Hans Rasmussen, Horne mark pr Påborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
inger:
9-150
S e n e s t e r e g i s t r e r i n g d t . 14/11 1879.
*~\ mi
en
mi
m n H/TTTn n
-n m
irv 1
T7
• Tru m± tru
"Søblomsten"
Nyborg
Skonnert
IT B P M
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller slubsbygningsaitesten)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Troense 1825 af P . P e d e r s e n ibd,. i f l ^ ;•
b i l b r e v d t . Troense 17/9 1825.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet:
Galionsfigur:
En k r ø l l e .
Bygget på: K r a v e l af e g .
Niels Nielsen (Nyborg 1847).
Lars Clausen
(
"
1861).
1869
Hoved-Dimensioner
Længde:
64'0
Bredde:
19'1
Dybde:
11'3
Drægtighed:
115,32 t o n s (117,58)
Iflg. skøde Nordskov 1854 og endnu 1868:
Købmand og skibsreder Wilh. Kruuse, Nyborg.
Skibsbygmester P. Pedersen, Nyborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-266
Mlr.br. dt. Nyborg 8/1 1859: 36i lstr.
Iflg. meddelelse dt. 6/11 1871 er skibet totalt forlist
m
ir en
yn
en mit -rm
Blad I
"Søeblomsten"
Slup
*&*
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattestcn)
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
Hove d-DImensioner
Længde:
Bredde:
Dybde:
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
1850-60: N.P. Easmussen.
1861:
P.N. Thaae.
1862-65: N.P. Easmussen.
Drægtighed:
29i l s t r .
1850-65: L.P.P. Thaae (købt fra udlandet, skøde dt. København
10/11 1849).
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
1817-65, 539
Blad II
Skibets Navn "Søblomsten"
København, fra 1876: Stubbekøbing, fra 1882: København.
Slup.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N D R P
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I Pamgarden ( P r e u s s e n ) 1845 a f
Paniel Pierling ibd. i f l g . b i l b r .
27.10.1845.
dt,
På k r a v e l a f
eg.
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Hækbygget,
m. f l a d t s p e j l .
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g
b o v , m. g l a t s t æ v n .
Hoved-Di mensioner
Længde 53 * 3
Bredde 17 ' 2
Dybde
7% 9
Drægtighed
55? 55 t o n s .
Førere: Pars Nielsen, borgerbr. Stubbekøbing 20.1.1869«
Knud Rasmussen,
19.2.1874 (2.4.1875).
Peter Emil Jacobsen Holm, Borgerbr. Stubbekøbing 8.12.1869.
P.C.C.Lassen, borgerbr. København 16.11.1876.
Å.Bendtsen,
Amager Birk 27.12.1872 (16.8.1882).
C.Jensen, borgerbr. Nykøbing Palster 20.5.1875 (4-9.1888).
1849 og endnu 1870:
Islandsk købmand D.C.P.Thaae, København.
1872:
J.A.Thaae, (firma: Chr.Thaae & Søn), København.
1875: Christiane Marie Thaae, enke efter ovnnvt. D.C.P.Thaae, København.
1676: Ovnnvt. fører P.E.Jacobsen Holm, Bogø pr. Stubbekøbing.
1882: H.S.Bundgaard, (firma: Bundgaard & Co:.) , København.
1884: Ovnnvt. fører A.Bendtsen(best .red.). i , Pører N.Hansen "2~?begge Kbhvn
Maj 1888: Skibshandler I.M.Bentzen, København.
Juni 1888: Skibsfører J.Johannessen, Kerteminde.
August 1888: Ovnnvt. fører C.Jensen, København.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-81
Mlr.br. dt. København 12.4.1860: 29^ lstr.
Købesum ved offentlig auktion 22.2.1876: 5925 Kr.
i maj 1882: 4000 Kr.
Iflg. Gen.Pir. skrivelse af 10.4.1889 er dette skib
solgt til Sverige. (Ingen nærmere oplysninger).
Slettet af reg. 1.5.1889.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
"Søeblomsten"
hjemsted:
Rudkøbing, f r a 1885: Svendborg
Pæksbåd
HBSK
( O I Q )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Skaboehuse pr Nyborg 1840 af R. Gregersen ibd. iflg. bilbrev dt. 27/7 1840
Indtil marts 1885 hjemmeh. i Rudkøbing.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a d t
Beskrivelse af forskibet:
spejl.
Almindeligt.
Bygget på: Klink af eg og f y r .
Længde:
Bredde:
Dybde:
Drægtighed:
24*9
8*0
5fl
4 f 06 t o n s
Hans Hansen af Bagenkop på Langeland.
Anders Hindriks en af Strynø.
H.P. ^endriksen af Strynø.
Sophus Hansen af Svendborg.
1878:
1885:
1868:
Ovnnvt. fører Hans Hansen, Bagenkop,
do
do Anders Hindriksen, Strynø
do
do Sophus Hansen, Svendborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
suger:
1-188
Købesum i m a r t s 1878: 1.000 k r .
TT i \ T T \ T i T
r
mv ml
o/T(in i 'nnpr'W/irtTnTnnm
in. t
irr v\ y~» i n TT» m* irs mi
""Sødskendebørnene" 1 ' , f r a 1 8 7 3 : "Anna Marie 1 "
P r e d e r i c i a , f r a 18 73: København
Jsgt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
IT C S H
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygaiogsattcatcn)
I Rønne 1849 a f S . P . B e c h i b d . i f l g .
d t . 17/9 1849.
På K r a v e l a f P g
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
b i l br.
Hoved-Dimensioner
Længde 5 5 ' 5
Bredde 16 f 4
Dybde
8!1
stævn
52,06
tons
Jens C.Møller, Borg.br. Predericia 27/7 1854
A.H.Stjerne,
*
"* Randers
18/8 1852
I.C.Varre,
"
"* København 3/9 1875 (9/8 79
1873:
1879:
1858 og endnu 1869:
Ovnnvt.fører Jens Christian IvTøller, Predericia.
"
'" A.H.Stjerne, København.
w
"
L.C.Varre, København, bestyrende reder med i
Kontorist W.Andersen,
"
4r
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-250
er
I v l l r . b r . d t . København 2 6 / 8 1 8 5 9 : 26i L s t r .
I f l g . r e d e r i e t s anm. e r d e t t e s k i b p r 1 7 / 1 2 1880 s o l g t
t i l H.Henriksen af Brantevik ( S v e r r i g ) f o r 4.000 k r . S l e t t e t af
r e g i s t r e t 6/4 1 8 8 1 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
J
Søgut ;
: Lemvig, f r a 1876 T h i s t e d ,
f r a 1884 F r e d e r i k s h a v n . 1889
løgstør.
Dæksbåd.
egstaver: K P P C.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten)
Vides ikke. Indført fra Manda.l i juni 1875 o
antal: 1 " ; '
Masternes antal: 1.. < j
Agterskibets form: P u n d g a t t e t
gde
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g l a t s t æ v n .
Bygget på: K l i n k a f e g .
28 ! 6
12'0
4*1
8,66 tons,
Førere: Christen Nicolaisen,Hygum
Anders Christian JensenjArup pr. Thisted
Anders Ferdinand Andersen,Hirtsholmen,borgerbrev dt. Horns her.-kontor pr.
Frederikshavn 2/5 1878(15/10 1883).
J.A.Peichenbpek,borgerbrev dt. København 27/2 1869(22/4 1895).
:1875 : Bådfører, fisker Christen Nicolaisen
Hygum pr. Lemvig
1876: Skibsfører Anders Christian Jensen
Arup pr. Thisted
1884: Enkemadamme l^ura Am-lia Johansen født Holm
Hirtsholmen
( frp 1889 sr L.A.Johansen bosat i Løgstør).
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
7-290
Indført fra Norge som solgt pf A.Petersen ~f Mandal for 1000
kr., hvoraf tolden iflg. kvittering dt. lemvig toldkammer 19/6
1875 er erlagt med 30 kr. som er 3$ °f købesummen.
mr.br. dt. Nykøbing Mors 15/6 1875: 8;66 Rg.-tons.
Iflg. anm. dt. København 20/3 1894 er dette fartøj på stenfisk
eri forlist I Køgebugt 6/3 1894 i ptorm og snefog. Mandskabet
2 mand reddet 1 egen båd. Værdi 300 kr. uassureret.
ledningen
v^r 6 lstr. søsten til værdi ca. 28 kr.
Slettet af registret 25/10 1894.
T».T TP* tn Tr en
y-v mi
en mi i n i -ir*
o
n «r T T <-iTun-m
ini I
ITT T* m% » r r « *-» -im mi
"Sølivet"
Hudkøbing
Skonnert
N L P K
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssauesten)
Byggested og - å r u k e n d t , i n t e t
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
bilbrev*
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Hoved-Dimensioner
Længde:
51 ' 9
Bredde:
14'8
Dybde:
6'2
Beskrivelse af forskibet f y l d i g t m. g l a t
stævn ( j a g t b o v )
Drægtighed: 35,08 t o n s .
Bygget på: Kravel af f y r og e g .
Hans Larsen Petersen, borgerbrev Øfjord syssel 22/8 1873.
Prits Åndersen,
"
Rudkøbing
17/2 1877 (20/2
Jens Jacob Clausen,
"
Helsingør
19/l 1861 (10/3
Lauritz Nielsen,
"
Hudkøbing
21/9 1874 (16/4
B.H. Kristiansson,
"
Isafjord sys. 3/8 1880 (25/4
77)
77)
77)
81)
1873 og endnu 1874:
Ovnnvt. fører Hans Larsen Petersen, Rudkøbing i , bestyrende reder.
Gæstgiver
Lars Jensen, Akureyri, Island
i.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-200
Købt som strandet fremmed skib til Kastrup 1855- Strandet i
vinteren 1869 i Ihingø syssel, Island, kondemneret og solgt som vrag
til Island. Indført derfra 1873, værdi 900 Rd., told 3f° = 27 Pd. Mlr.br
dt. København 19/2 1866: 19-J- lstr.
Iflg. anm. dt. p.t. Isaf jord 28/8 1895er dette skib som hjemmehørende i Patricksfjord på Island, hvorom der ikke er givet meddelelse til nærværende reg., forlist i Patricksfjord havn i april 1893- Be T
sætningen, 10 mand, reddedes. Casco 4.000 fuld$ assureret. Ladningen,
der bestod af salt, proviant og fiskeredskaber af værdi 2.000 kr. uassureret. Slettet af reg. 26/2 1896.
'Sølling^
Svaneke
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
K P H B
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbyg ni ngiiattestcn)
I Svaneke 1869 af Henrik Hansen ibd.
iflg. bilbrev dt. Svaneke 18/10 1869.
V\ kravel, af pg og -fyrDækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Pladt
Agterskibets Form
74'4
17'1
8'4
spejl
Beskrivelse af Forskibet G-allion m. k r s P
l e r og r ø d t f e l t m. h v i d t k o r s .
80,14 tons
(75,62)
: Hans Nicolai Pam,, Borgerbrev
Svaneke
20/9 1867.
m
M
Hans Jørgen Olsen,
11/6 1873.
M.C. Ravn,
"
"
25/9 1880.
1871:
1882:
1869:
Købmand Hans Larsen Smidt, Svaneke l/3
•
"
C M . Smidt's enke,
"
1/3
n
Mogens Smidt,
"
1/3Hans Larsen Smidt 'og Mogens Smidt har nu hver i part
Mogens Smidt eneejer.
Skibsregisfrerings Protokol
iv
snger
2-369
Ombygning 1885- (Formentlig i Svaneke)
Seneste ommåling p.gr.a. mindre ombygning dt. 7/6 1893
HANDELS- OG SØFARTSMUSES?
PÅ KRONBORG
"Sølyst"
Helsingør
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K" P P C
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsat testen)
Skal være bygget i H e l s i n g ø r af C.
Jensen i b d . ( I n t e t b i l b r . )
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.
Bygget på: Klink af eg og f y r .
V.Andersen, Helsingør.
1873:
1878:
Hoved-Dimensioner
Længde: 30 s 2
Bredde: 1 1 r 4
Dybde:
3'8
Drægtighed: 8, 50 t o n s .
1868 og endnu 1870:
Pens. lods P.C.Engelsen, Helsingør i
Sømand Vigo Andersen...,
i
eneejer
Yed ovnnvt. Vigo Andersens død overtages skibet af dennes fader
bådfører Anders Olsen Andersen, Helsingør.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
3-178
Landsarkiv:
.ger:- Mlr.br. dt. Helsingør 19-5.1866: 4 lstr.
Iflg. Helsingør toldkammers indberetning af 28.5-1878 er
denne båd ombygget, hvoefter den anvendes som vandforsyningsbåd i
havnen og på reden.
Overført til Afd. II d. 15.5.1878.
i TfcT TTk 17" TT en rf-V mi
en mi i n *
Tnrneniiir-rrren-wTi-mrn
"Søløven"
Bandholm, fra 1885: lemvig
Pæksbåd
:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet clicr skibsbyeninssaltestcn)
N P M GFor dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Peersø p r E o r s ø r 1866 af C h r i s t e n
J e n s e n i f l g . b i l b r e v d t . Peersø 10/2
1866.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a d t
Beskrivelse af forskibet:
spejl.
G-lat stævn.
Hove d-DimensioEer
Længde: 2 5 ! 9
Bredde:
9*4
Dybde:
3f9
Drægtighed: 6 ? 38 t o n s ( 6 , 3 4 ) .
Bygget på: Klink af eg og fyr..
Peder Niels Predrigsen af Bandholm.
Wilhelm Prederiksen af Bandholm (Bandholm indbg. 5/4 1878).
Ihomas Christensen Vrist af lemvig (Bandholm indbg. 16/9 1884).
5/4 1878
1885:
1878:
Ovnnvt. fører Peder Predrigsen, Bandholm.
do
do Wilhelm Prederiksen, Bandholm,
Mads Christensen Vrist, Harboøre.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-64
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Eorsør 23/2 1866: 2 lstr. Partøjet skal være over-ført til Bandholm 1872, men dette er Ikke meddelt reg.konto-;1
ret.
Mindre ombygning 1884.
I henhold til indsendt liste fra Lemvig told af 24/2 1910
er dette fartøj forlist og derfor udslettet af reg. 26/2 1910,
"Søløven"
København
Brig
kendmgssignal-bogstaver;
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrovet eller skibsbygninssattesten)
IvT K L
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Intet bilbrev. Portømret 1 København
1875 af S. Andersen, ombgn.attest dt.
6/8 1373Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
108*5
le:
21r0
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde:
spejl.
le:
16*5
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d , nu
g l a t stævn.
329*36 t o n s
Bygget på: K r a v e l af alm og f y r .
E r i k L a r s e n , . . . . b o r g e r b r e v S k e l s k ø r 27/2 1860.
Jens Peder Hansen,
"
H e l s i n g ø r 23/1 1868 ( 9/5 74)
Hans M o g e n s e n , . .
"
København 20/5 1379 (31/5 79)
1375
1877
1873:
Tømrermester Mads Larsen, København i part, bestyrende reder.
Phv. marskend. Anders HansenMads Larsen best. reder med 5/14, Anders Hansen 5/14, tømrer
l.P. Jensen 2/14 og fhv. amtsforvalter A. v G-øhler, Gentofte 2/14«
Anders Hansen bestyrende reder med 12/14 og A. v G-øhler 2/14«.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-34
Rigsarkiv:
Pørte tidligere navnet "Retriever" af Whitby, strandet under
stormfloden 13/11 1372 ved Møen, bjerget af Pm.Z. Svitsers
bjergningsentreprise og solgt for 1.600 Pd., told heraf 3 cf», 48 Rd.
Iflg. attest dt. G-l. Kalkbrænderi fra toldassistent Larsen
dt. 27/11 1830 er dette skib ophugget, hvorfor det slettes af reg.
30/11 1880.
navn:
"Sømanden"
hjemsted: København, f r a 1 8 7 5 : K a s t r u p , f r a 1 8 8 3 : Kbhvn, f r a 9 1 : Sams>
art:
Skonnert
Registrerings- samt kendingssigBal-bogstaver: N F P G
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Hobro 1849 af N.J.E.Møller ibd
iflg. bilbr. dt. Hobro 7.12.1849
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbyg., f l a d t
Længde: 7 2 f 3 (72*2)
19*3 ( 1 9 ' 4 )
9?9 ( 9 ' 7 ) (9'5)
sp.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg og k r ø l l e .
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
gtighed:
100,96 (107,52)
(105,30)
F ø r e r e : P e t e r P r a n d s e n Lund, b o r g e r b r . København 9 . 2 . 1 8 6 9 (nævnes e n d v i d e r e
som f ø r e r : 1 7 - 7 . 1 8 7 6 og 2 6 . 3 . 1 8 7 9 ) .
J e n s N i c o l a i G i e s e , b o r g e r b r . København 2 4 . 4 - 1 8 7 3 ( 1 7 . 6 . 1 8 7 3 )
M . B . N ø r r e g a a r d , b o r g e r b r . Amager B i r k 1 1 . 9 . 1 8 7 5
B e r e n d Hans C h r i s t i a n s e n , b o r g e r b r . København 2 . 1 . 1 8 7 6 ( 2 0 . 3 . 1 8 7 8 )
H.P.Olsen, b o r g e r b r . Stubbekøbing 18.2.1862 (29.3.1883)
A . A . P a b r i c i u s , b o r g e r b r . Samsø B i r k 7 - 1 - 1 8 6 9 ( 3 1 - 3 - 1 8 9 1 )
1873:
1875:
1883:
1891:
:1849 og endnu 1 8 7 0 :
S k i b s r e d e r H . C . G i e s e , København.
O v n n v t . f ø r e r J e n s N i c o l a i G i e s e , København
S k i b s r e d e r Oscar P e t e r s e n , Kastrup
G r o s s e r e r I . P . T . B r y d e , København
M . G y l l i n g , ( f i r m a : I . P . G y l l i n g & Søn) T r a n e b j e r g p r .
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
3-179
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. København 20.6.1860: 52-^ lstr,
Købesum i marts 1891: 8.500 kr.
Mindre ombygning 1 1893.
Seneste reg. ved eftermåling 30.10.1893-
TfcT TT* TO TT
i"H
y"V ^ £
JTi JTV
n
TTfc T H /—H TB r
TUT T j*"*t TTl TT*1
Samsi
Savn "Sønderho1
'anø (Sønderho)
Skonnertbrig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver IT G T 3 .
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbabygoingsattøten)
1 Sønc^rho pi- Fanø 1870-71 af S.J.
Sønnichsen ibd. i f l ? . bilbrev dt.
2 5/9 1871
P å k r a v e l a f ep".
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form F l a d t
Beskrivelse af Forskibet
Hoved-Dimensioner
Længde 86 ' 1
Bredde
20*7
Dybde
9!7
spejl
G-I^t
stævn.
Drægtighed 144 ? 32 tons
: Hane Hansen Pedersen jun. 3,3 iderho,"borger orev dt. Fanø birk
ere: 1371: Aktieselskabet "Skonnertbriggen Sønderhos Rederi''"",der har
sit s.sde i Sønderho-Bestyrelsen bestyr af:
Skibsfører Hans Hansen Pedersen jun.
Sønderho
Hoved-Skibsregistrerings
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-196
Dor~'
r e d e r e n s anm. d t . Fanø 1 2 / 5 18S1 e:
blevet på en rejse fra Stockholm til Frankrig og formodes
forlist med mand og mus, i Ostersoen d. 20. eller 21. oktober I en orkanagtig storn, I 1880.
Lasten var havre hvis v srdi os: as suranse i'"ke kendes.Casco
assureret for 27000 kr. som er udbetalt.
landskabets størrelse angives ikkeøen antages at have været 6 mand.
Slettet af registret 16/5 1PQI
Tfi
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
navn: Sønderjylland
1) København 2) Kolding
: Skruedampskib
ifflstrerinss-samt kendinsssisnal-bosstaver: I ' f
ST
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Kbhvn. 1887 af Burmeister & Wains Ma- Maskine med t r e d o b b e l t ekspansion og
skin- og Skibsbyggeri, iflg. bilbrev 120 nom. HK ( i n d . HK = 580 - r e d . o p g . )
dat. Kbhvn. 21. dec. 1887.
( C y l i n d r e n e s d i a m e t r e 1 4 i " , 23" og 3 6 " ,
S l a g e t s l a n g e s = 24."). Ti & W, Khhvn .
Dækkenes antal: l
Længde : 1 6 7 ' 2 .
Masternes antal: 2
Bredde: 23*3.
Agterskibets form: Rundt s p e j l
Dybde: 1 0 ' 8 .
Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med
g l a t stævn
:359,74 t .
Bygget på:Kllnk af s t å l
P C Iversen med borgerbrev dat. Korsør 9. juli 1869 og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn. 1. april 1878.
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. 21. dec, 1887 og nationalitets- og eiendomserklærin,
dat. Kbhvn. 29. dec. 1887 tilhørende:
"Det forenede Dampskibsselskab" i København, stiftet 11, dec. 1866, hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består af nedennævnte aktionærer:
H Fritsche
grosserer
København
C Å Garde
kommandør i marinen
do.
L P Holm blad
etatsråd., grosserer
do.
C F Tietgen
etatsråd,, bankdirektør
do.
C Torp
dr. jur., professor ved universitetet Frederiksberg
Selskabets adm. direktør er C P A Koch, generalkonsul, København.
VEND!
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 1 , 2 3 2 / 3 3 .
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Nybygget i Kbhvn. 1887.
Reg.anm. dat. Kbhvn. 29/12 87. Målingsbevis dat. Kbhvn. 17/12 87.
Hyt certifikat udstedt 4/7 88 lydende på 257,34 t. samt tilægsmålebevis
udstedt s. d. lydende på 193?84 t.
Iflg. rederiets begæring ved skr, af 23/3 89 er dette skib overført til Kolding skibsregister, hvorefter nyt certifikat og nyt tillægsmålebevis er
udstedt 28/3 89. Optagel sesattest dat. Kolding reg.kontor 29. marts 1889 attest over udslettelsen af Københavns skibsregister dat. 30. marts 1889.
Overført til nyt skibsregister bind 7 fol, 197 d. 30/6 97.
T C T O
iT\ gn
C/XT7
1
B T D H ,
• T C TTTiTnnn
Tf> 2
-ir?- m m* T*T tr* m\ T » mi
Redere:
Iflg. selskabets anm. af 12/2 91 er i stedet for L P Holmblad, der er afgået
ved døden, indtrådt i bestyrelsen:
Julius Holmblad
generalkonsul, grosserer
København
(Nat.- og ejd.erkl. dat. Kbhvn. 12. feb. 1891).
Iflg. anmeldelse dat- Kbhvn. 1. juni 1892 er C P A Koch død og C Normann,
kommandør, selskabets adm. direktør.
'Sønderjylland",
f ø r 18^8 " L s l i n a " ,
f ø r 1867
"Hjalmar'
København
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver K H B K.
For DampskibeMaskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I O s c ^ r s h a m n 1SS7 s f R . A n d e r s s e n
i f l g . b i l b r e v d t . 22/7 1857.
P å k r a v e l pf
fyr.
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form H æ k b y g g e t m. f l s d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g b o v ,
skjold
Hoved-Dimensioner
Længde 8 1 ' 6
Bredde 2 0 ' 1
Dybde
3»8
Drægtighed
112,33
tons
Førere: H.J.Pænøe,borgerbrev dt. København 22/4 1862
A.N.Johansen,borgerbrev dt. København 2=5/8 1887 (31/8 1887)
Redere: 1871: Konsul og købmand A.Vf. Skibsted
(reg. i 1891)1888: Frøken, eneindehaver af f>. A.W.Skibsted
København
Ann? Sophie Skibsted
København
Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4-233
Rigsarkiv
Landsarkiv
Anmærkninger Indført fra Sverige år 1857. lilkøbsafgif t erlagt med 130 Ed,
som er 2$ af købesummen 6^00 Rd.
Mlr.br. dt. Århus 21/6 1867: 53h lstr.
Seneste registrering dx. 12/2 1891.-
PÅ KRONBORG
"Søormen"
Tveraa på Færøerne, fra 1892: København
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
KBCS
(N F C 1 )
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I H e l s i n g ø r 1871 a f Rohmann & B a r f o e d
ibd. i f l g . bilbrev d t . Helsingør 18/5
1871.
På k r a v e l af e g
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form
Hækbygget m. f l a d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet G-all. m. f i s k e =
f i g . ( f a n t a s i ) . ( M i d d e l f y l d i g bov
med s k æ g ) .
1877:
1885:
1889:
1889:
1892:
Hoved-Dimensioner
Længde
64 f 2
Bredde
16'7
Dybde
9*4
Drægtighed
65j68 tons
H.P. Ellingsgaard,
Borgerbr. København 13/3 1866.
J.E. Busch,
4/4 1872.(10/4 1872)
C F . J. Pedersen,
Samsø
12/3 1866 (20/3 75).
Alfred Christian Hansen,
København 16/1 1879 (12/3 79).
H.D. Jacobsen af Tveraa,
'"
Thorshavn 2 3/2 1876 (18/1 83).
J.C.L. Mortensen,
12/6 1882 (13/3 91).
H.A.F. Muxole,
"
København 9/4 1889
1871:
lessinateur Theodor Hansen, København -J.
Købmand
Johan Mortensen, Tveraa på Færøerne i .
,fT
Martin Christian Hestorff, Thorshavn overtager Th. Hansens
part og sælgersamme år til Johan Mortensen, der således er enejer.
Ved J. Mortensen's død overtages firmaet af hans enke, Susanne
Mortensen, Tveraa.
Daniel Mortensen, 1Tveraa. (Susanne Mortensen1s arving).
A/S "J. Mortensen s Eftf." i Trangisvaag, stiftet 19/3 1889 og med
følgende bestyrelse: Handelsbest. Peter Mortensen, do Joen Morten=
sen og do Niels Juel Mortensen, alle af Tveraa. Førstnvt. er
bestyrende reder.
&rosserer Kic.H. ^nudtzon og do S.Chr. Knudtzon, F/A "P.C Knudt=
zon & søn, København.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-64
Købesum 1 8 9 2 : 6 . 0 0 0 k r - , t o l d 180 k r .
S e n e s t e r e g i s t r e r i n g p . g r . a . m i n d r e ombygning og s a l ,
d a t e r e t 6/5 1892.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
'Sørane"
: Nordby p r .
F-nø
Brig
samt kendingssignal-bogstaver: N P G- L,
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Nordby pr. Fanø 1874-75 sf Christian Groff Ibd. iflg, bilbrev dt. Panø
16/8 1875.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t ,
2 kvindelige figurer og flag.
Bygget p å : K r a v e l af
eg.
Længde: 1 0 4 s 9
Bredde:
22*8
Dybde:
12 ? 4
Drægtighed: 2 4 3 , 8 2
tons
J e s N i e l s e n H a n s e n , N o r d b y , b o r g e r b r e v d t . Fanø b i r k 2 6 / 6 1 8 7 1 .
P . M . H ~ n s e n , b o r g e r b r e v d t . F^nø b i r k 1 3 / 4 1871 ( 2 4 / 1 1 1 8 8 6 , e n d v . : 8 / 3 - 8 7 )
: 1 8 7 5 : A k t i e s e l s k a b e t : " B r i g g e n Sørenes R h e d e r i " s t i f t e t 29/6 1875.
B e s t y r e l s e n med sæde i Nordby p r 0 Panø b e s t å r a f n e d e n n v t . a k t i
onærer: S k i b s r e d e r Søren Peder Clpusen
Nordby p r . Fanø
S k i b s f ø r e r J e s N i e l s e n Hansen
Nordby p r . Fane
I 1882 e r S „ P . C l a u s e n d ø d . I s t e d e t e r i n d t r å d t i b e s t y r e l s e n :
S k i b s r e d e r Hans M a t h i e s e n C l a u s e n
Nordby p r . Fane
I 1886 b e s t å r d e t t e s e l s k a b s b e s t y r e l s e a f n e d e n n v t . - k t i o m æ r e r :
S k i b s r e d e r , f o r r e t n i n g s f ø r e n d e medlem J e s N i e l s e n Hansen
Nordby
S k i b s f ø r e r P e d e r M o r t e n s e n Hansen
Nordbj
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
7-310
Iflg. rederiets anm. dt. Panø 26/7 1889 er dette skib solgt til
et rederi 1 G-uayaquil i republikken Ecuador for 558 £„
Slettet pf registret 27/7 1889.
TT å \ 1 TV T7i T O
m* mi
O /\
T
TT, I-FI en Tt. /f ~r T en fn ir-i m
-in.
•.3 r e ri P e t e r
ivn
'ør 1833 " I r i u m p h " ,
-=>
iønne
før
før
1343 ".Louise Adelaide*' ,
1853 " J u l i u s " .
Skonnertbrig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
G SV
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og n å r b y g g e t v i d e s i k k e . R e k o n s t r u e r e t I Rønne 1 3 7 1 a f G . N . S a n d o r f f . R e k . - b r e v d t . Rønne 3 / 9 1 8 7 1 .
"PZ
Ir T O V © "i
c* -f
aer
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde 79 ' 8
Bredde 1 8 ? 3
Dybde IC ' 5
spejl
Beskrivelse af Forskibet G l a t
stævn
Drægtighed
113,39
tons.
•: C J.Thorsen,Rønne shorgerbrev dt. Rønne 19/3 1357
Jochum Ryhn? borgerbrev dt. Rønne 10/7 1382 (11/7 1332)
•:1571: Agent O.P.Rasch,Rønne 3/24 - Aonsul P.P.iiichelsen,Rønne 'l/24
- gnke efter konsul Ih.R. H.^ønne 4/2A - Skibsfører 0.J. Thorsen,•'•'•onne 3/24 Prokurater -i.P.Lund^ønne 2/2A - Købmand 'ii.P.Rønne.Rønrie 2/24 - hattemager
P.Jensen,Rønne 1/24.
I 1375 overgård P.Jensens 1/24 til fsjancef?brikant
Jørgen Nikolai Holm,Rønne, 1/43 og Detailhandler Jens Christian Stibolt /Rønne
1/4-8.
I 1377 overtager O.J.Thorsen 4/24 fra O.P.Rasch.
I 1382 sælger 0.
J.Thorsen sine 7/24 til skibsfører Jochum Kyhn/Rønne.
I 1385 s elger P.P.
Michelsen sine 4/24 til prokurator H.P.Lund (best.reder).
I 1336 dør H.P.
Rønne.linken Ane Sophie overtager de 2/24.Ved hendes død i 1390 overgår de 2/24
til: Overretssagfører '»i .^. C.ileyer,København i/36 - Apoteker F.C.C.Heuckendorf±
rJnkefrue P.C.Rønne, itø ne i/30.
iiby^; overgara d.u.Stip3M8rteA/5 b
bolts 1/43 til købmand or konsul J.P.Johs.HintzejRønne.
I 1893 sslger O.P.
Rasch sine 4/24 til redaktør F.V.Pryde /Rønne l/lS og købmand J.Hintze,Rønne
Hoved-Skibsregistrerings
Rigsarkiv
— 1 R'S
Illr.br. dt. Rønne 23/4 1364: 61 Lstr
30165
15-Laa 1
"Søridderen", tidligere: "Borgermester Ræder'
København, tidl.: Horsens
Skonnertbrig
Registrerings- samt kendmgssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
N F PG
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Helsingør 1841 af J. løve & Søn ibd.,
bilbrev dt. 26/10 1841. Ombgt. og forl.
på Panø 1854 af F.T. Hansen ibd. iflg.
reknstr.brev dt. Panø 3/12 1854.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl."
Beskrivelse af forskibet: Gallon med
mandlig b r y s t f i g u r .
Bygget på: Kravel af e g .
Længde:
Bredde:
Dybde:
•5"S»
77f7
17 f 2
9'5
90,51 t o n s .
Førere: Ålphonse Camill B o r r i n g , b o r g e r b r e v København 23/8 1870.
Redere: 1870:
Grosserer H. Borring, København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
3-288
Mlr.br. dt. Horsens 6/7 1865: 45 lstr.
la dette skib iflg. anm. fra ovnnvt. reder er overgået til
eje af det spanske firma Aljandro de Compte i Barcellona, men henliggende I Københavns havn, er stillet til offentlig auktion d.
24/5 1877 som nævnte firmas ejendom efter en udlæghavers begæring,
er det efter generaldirektoratets resolution af 12/5 1877 slettet
af reg. som dansk ejendom. Slettet 14/5 1877.
Registreringen fortsættes i bind IX, fol.59.
TT
A TVT TT* T71
en
m* mi
en. mi n
i
T i m i ^
Blad II
"Søridderen", fra 1880: "Kong Prode"
København, fra 1878: Tveraa (senere Irangisvaag) Pærøerne
Skonnertbrig
N P P G
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
(K B C G )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Se b l a d I .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
Beskrivelse af forskibet:
Hove d-DimeasioHer
Længde:
Bredde:
Dybde:
Drægtighed:
Bygget på:
: J.C.J. Pærgesen af København, borgerbrev København 10/1 1873
14/3:
11/5:
1880:
: 1878:
Ovnnvt. fører J.C.J. Pærgesen, København, der samme år sælger til
købmand Peter Pærgesen, Tveraa på Pærøerne.
Et interessenskab, bestående af P. Pærgesen, bestyrer af Suderø
han delsforening, Irangisvaag, købmand Jacob Dahl, Vaag, do P.H.
Dahl, Vaag, do Peter Larsen, Parkeri, hver 5/22, og sysselmand
Effersø, Irangisvaag 2/22.
Interessentskabets hjemsted er Trangisvaag, dets næring købmandshandel, bestyrer er P. Pærgesen, formand J. Dahl. Interessenterne
hæfter kun med den indskudte kapital.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9- •59
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
amager: Efter at være beslaglagt af det spanske firma for en fordring
på 5.158,48 kr. solgt ved auktion i København efter firmaets konkurs til højstbydende, J. Pærgesen, for 4.400 kr. Overført fra
registret bind III, fol. 288, fortsætter på samme certificat.
Købesum i maj 1878: 5.000 kr., i februar 1880: 14.000 kr.
Iflg. rederiets anm. dt. København 22/2 1883 er dette skib på
fiskeri på Rødefjord , Islands østkyst, forlist sammested, formentlig d. 16/7 1882 p.gr.a.storm og isgang. Besætningen, 22 mand, reddet. Casco 15.000 kr. fuldt assureret. lasten, salt og proviant,
hvoraf det meste var^femgjbcfør forliset, blev af forsikringen be^"oplosset
talt med 2.000 kr. for den iværendå last. Vraget solgt til islændere til ophugning. Slettet af reg. 24/2 1883.
"SØridderen"
X
Assens
Dæksbåd, fra 1877: Piskekvase, fra 1884 atter dæksbåd.
Registrerings- samt keødingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
( N Q U
HBP
)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Assens af H. Christophersen ibd. iflg
bilbrev dt. 14/3 1868. Ombgt. i Assens
1888 af S. Christensen iflg. reknstr.br
<*t. Assens 14/3 1888.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å : K l i n k a f
Længde;
Bredde:
(11'3)
( 4*2)
5,18 tons (7,97)
eg.
Yilh. Marcussen af Assens,
Peter Madsen Møller
" ,
Martin Georg af Assens,
Chr.D. Annurd af Assens.
Samuel Jacobsen af Assens,
Hans Tilh, Jacobsen,
S. Jacobsen af Assens,
1870
1884
1888
e:
Spidsløbende.
27'9
10*8
2'9
skipperbrev 13/7 1866.
10/5 1874.
19/2 1884.
9/5 1885.
5/12 1885.
1868:
Ovnnvt. fører Tilh» Marcussen, Assens.
do
do Peter Madsen Møller, Assens.
do
førere Yilh. Marcussen og Samuel Jacobsen hver
Samuel Jacobsen eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-145
ger: 1877 er fartøjet forandret til kvase
get og skibet atter gjort til dæksbåd.
/n mi T I i "ET. nr* r m ^ T T r n o i i m
-im i
trr m m*.
1884 er brønden udta-
TVT V»
mt.
TTB
mi
"Søridderen"
hjemsted:
P å b o r g , f r a 1878: Assens
art:
Piskekvase
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I LI Q
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Assens 1874 af H. C h r i s t o f f e r s e n
i f l g . b i l b r e v d t . Assens 8/8 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a d t
Beskrivelse af forskibet:
spejl.
Glat stævn..
Hoved-Dimensioner
Længde:
37 f 0
Bredde:
10'6
Dybde:
4f9
Drægtighed:
12 ,8 3 t ons .
Bygget på: K r a v e l af e g .
Hans Easmussen af Horne mark.
Ole Johansen af Bruunshuus pr Assens (22/8 1878).
Jens Peter Pedersen af Thorøhuus pr Assens (30/9 1885).
Redere:
1878
1884
1885
1874:
Ovnnvt. fører Hans Rasmussen, Horne mark pr Påborg.
Sømand Hans Johansen, Bruunshuus pr Assens.
Ovnnvt. fører Ole Johansen, Bruunshuus.
do
do Jens Peter Pedersen, Thorøhus i*
Sømand
Jørgen Peter Jensen, Dyreborg i , bestyrende reder,
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-404
Købesum i august 1878: 2.400 kr.
Seneste registrering dt. 15/4 1884.
Overført til ny fart.forteg. bind II, fol. 11
Sørine
Nordby på Panø
barkskib
N D J P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesten)
Nordby 1891 af S. Abrahamsen i f l g .
bygningsbrev dat Nordby l o . j u n i
1891.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
3
Agterskibets form: h æ k b y g g e t , f l . s p e j l
Beskrivelse af forskibet:middelfyldigt
Bygget p å : k r a v e l af eg,bøg og f y r
Hoved-Dimensioner
Længde:
12 5 ' 9
Bredde:
25*5
Dybde:
15'2
Drægtighed:
397,75 t .
Anders Clausen Andersen med borgerbrev dat Panø birk 27. juni 1885.
Aktieselskabet "Barkskibet Sørines rederi" i Nordby, stiftet lo.
juni 1891 hvis bestyrelse, der har sæde i Nordby, består af nedennævnte aktionærer:
Mathias Søren Jepsen forretningsfø.medlem,skibsreder
Nordby
Peder Nielsen Vinther medbestyrer, skibsreder
"
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Intet oplyst.
13,184
"Sørine"
I: Nordby på Panø
Skonnert
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N Q H S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Nordby på Panø 1875-76 af Chr.
Graff i b d . i f l g . b i l b r . d t . Nordby
på Fanø 2 . 9 . 1 8 7 6 .
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 3
Længde: 1 1 5 ' 4
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde: 23 f 2
afrundet s p e j l
Dybde: 1 2 ' 7
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med 1 knæ og 2 f o r g y l d t e p i l e .
Drægtighed: 265,69
Bygget på: K r a v e l af eg
: Peder Hansen Clausen, borgerbr. Panø Birk I3.6.I872
: I876:
A/S "Tremastet Skonnert Sørines Rederi" stiftet IO.7.I876, hvis
bestyrelse, der har sit sæde i Nordby på Panø, består af nedennævnte aktionærer:
Skibsreder Søren Peder Clausen, Nordby på Fanø
Ovnnvt. fører Peder Hanse.n Clausen, Nordby på Panø
Ved Søren Peder Clausens død 1882 indtræder i hans sted skibsreder
Jens Hans Christiansen, Nordby som forretningsførende medlem.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-177
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Iflg. Gen.dir. skrivelse af 20.2.1888 er dette skib i Marseille solgt til udlandet for 25000 franc.
Slettet af reg. 21.2.1888.
Søstjernen
Storehedinge
(Strøby)
galease
N F J K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Køge 1892 af I . W. 1 . F l i n d t
b i l b r e v dat 24. j u n i 1892.
ifl£
Dækkenes antal:
i
Masternes antal:
2
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:middelfyldigt
Bygget på: k l i n k og k r a v e l af eg og f y r
Hoved-Dimensioner
Længde:
49'7
Bredde:
17'7
Dybde:
5'3
Drægtighed:
3o,73 t .
Andreas Peder Jensen af Strøby med botgerbrev dat Stevns - P?xe herreders kontor 22. juni 1892.
4. juli 1892 tilhørende:
Andreas Peder ^ensen
best.reder, sætteskipper
Chr. Hansen
sømand
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Strøby i part
Magleby i "
13,294
Overført t i l n y t r e g i s t e r bind 2, f o l . 56 den 12/1-95
"Søtrøst"
:
Nykøbing Mors
Jagt
N
Hvor og når bygget
• Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
CK
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Ingen oplysninger)
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 1
Længde: 38 ? 3
Bredde: 1 1 ' 8
Agterskibets form:Hækbygget med
fladt spejl
Dybde:
4« 3
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
m. g l a t stævn
Drægtighed: 14,26 t o n s
Bygget på: K l i n k af eg
: Jens Mikkelsen, borgerbr. Nykøbing Mors 24.5.1870
A.Andersen, borgerbr. Nykøbing Mors 19.5.1875 (9-7-1879)
O.E.S.Isager, borgerbr. Nykøbing Mors 16.4.1880
P.Thøgersen, borgerbr Nykøbing Mors 17.2.1880 (24.5-1881)
Christian Nielsen, borgerbr. Nykøbing Mors 25.8.1873 (11.8.1881)
: 1875 og endnu I876:
Ovnnvt. fører Jens Mikkelsen, Nykøbing Mors
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
8-110
Landsarkiv:
åringer:Mlr.br. dt. Nykøbing 21.4.1866: 7 lstr.
Iflg. påtegning af 15.3.1886 fra Nykøbing Mors Reg.kontor
på certifikatet er dette skib ophugget.
Slettet af reg. 22.3.1886
Søstrene
Helsingør
skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
N P P S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten)
Amsterdam 1857 af J e r e m i a s Meyjes.
B i l b r e v haves i k k e .
Dækkenes antal:
I
Masternes antal:
2
Agterskibets form: hækbygget
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
fyldig/krølle
Hoved-Dimensioner
Længde:
89'2
Bredde:
21r 9
Dybde:
12 5 2
Drægtighed:
k r a v e l af eg
2o3,7o to
Pr. Jul. Hansen af Helsingør med borgerbrev dat Helsingør 23. maj 1872
Redere:
13- dec. 1892 tilhørende:
Frederik Julius Hansen
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
skibsfører
Helsingørd
13,333
Indført fra Pekela april 1892 under navnet "G-ezusters" .
Indførselstolden er iflg. gen. dir. skr. af 11. april 1892 berigtiget
ved en anvisning stor 84,57 kr., som er 3i° af købesummen. Skibet var
forsynet med interims-nationalitets-certifikat dat Gent 14. marts 1892
lydende på 181,2o t., som er afleveret.
Ved erklæring dat Helsingør 2o/l2-92 Wm. Bille, købmand, Helsingør påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for P. J. Hpnsen.
Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet 12/12-93.
" T a b - s c o ; ' ; f ø r 1872 " S t e f a n o P l o r l " , f ø r 1875
"E^refca"
jemsted: Køb enEmvri
Barkskib
samt kendingssignal-bogstaver: N P H B.'
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten:)
Livorno 1854. Bilbrev haves ikkfe,
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg og m a n d l i g b r y s t f i g u r .
Bygget p å : K r a v e l *f eg..
Længde:131 ! 0
29*3
e: 1 7 ' 2
591,78 tons
: Christen Julius Klitgård,borgerbrev dt. Hjørring 3/8 1860,
H^ns Henrik Krohn.borgerbrev dt. Predericia 2/6 1876(26Vi 1876),
København
: 1875: Godsejer H.C.Nyholm
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 - 3 1 8
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ger: iflg, gen. dir. skrivelse af 9/l0 1872 er tolden for dette oprindelig italienske, senere russiske fregatskib, i Constpntinobel ved skøde af 19/10 1872 af Moses Melchior & Søn af København købte ^kib, erl-gt med 459 Rd. som er 3f~ af købesummen
1700 £.
Interi^m^-n^tion^lltets-certifik-t dt. Constantinobel 9/9 1872
lydende på 524 Eg„-tons(273 russiske Lstr.).
Iflg. gen.dir. skrivelse af 26/2 1878 er dette skib d. 16/1-78
forladt i synkefærdig st-^nd pf sin besætning i nærheden af Bermuda.
Ejeren h^r iflg. gen.dir. resolution af 23/10 1878 betalt en
laulkt på 5 kr. for Ikke i tide at h-^ve anmeldt forliset.
Slet ~,et -f registret 28/10 1878.
\ T T \ T P T
c<
m\ mi
en f% TT> l
TT» T 1 tn "m «" T T d T? T? T T
TTS A
TT - x» iT\ TVT ir* er\ v t
fi
" I s ' Pat"
Sk
: Christiansted
Dæksbåd
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
B S Q,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
C h r i s t i ^ n s t e d 1879 ~f H . P . P e t e r s e n
iflg. bilbrev dt. Christiansted
27/8 1879Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet:
Skarptbygget
Hoved-Dimensioner
Længde: 26 ' 6
Bredde:
9* 4
Dybde:
3f0
Drægtighed: 3 , 42 t o n s
Bygget på: k r a v e l »f p i t c p i n e og s e s g r p p e .
: 1879: Hans Peter Petersen af Christiansted
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-245
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Ingen nvt,
navn: "Taikun"
.: V e i l e
:: Bark skib
:K
CHS
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Oevelgønne ved Å l t o n a 1867-68
B i l b r e v haves i k k e
I n d f ø r t f r a Hamburg i m a r t s 1886
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Agterskibets formiH^kbygget med halvmindt
spejl
Beskrivelse af forskibet: H a l v f y l d i g t med
krølle
Bygget på:
k r a v e l af eg
Længde: 124' 5
Bredde: 2 3 ' 2
Dybde: 14 r 0
333,88 Tons
Iver chr. Bertelsen
Borgerbrev dat veile lo August 1872
Poul Hielsen
Borgerbrev dat. Veile d. 2o april 1875
Ifølge købebrev dat. Hamburg d. 25. jan 1886, samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Veile d. 28 maj 1890 tilhørende:
Aktieselskabet. Taikuns rederi, der er stiftet d. 18 februar 1886, og
hvis bestyrelse, som har sit sæde i Veile, består af nedennævnte aktionær:
Johan Adolph Andersen
Købmand
Veile
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13 j 63
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Hamburg i .marts 1886. Indførselstolden er iflg. Generaldirektoratets skrivelse af'3/6 1886 indbetalt til Pinansministeriet med 520 kr,
det er 3$ af købesummen J_9* 5©&<-Entp*
Skibet var forsynet med IntérB-ins-Fationalitets-Certifikat dat. Kgl
Danske Generalkonsulat I Hamburg 17 marts 1886, lydende på ca. 326,67 tons
Overført til nyt skibsregister Bind 7 fol. 162 d. 13-2-1896
¥t
t. T^T T \ i n
(i
m% mi
en m* T n * T i T n n n f T T r i T T i T n n
trtt 2
VT
•*-» mv
TVT
1-1 ii-v
TH
mi
'Taletha' 1 "
Nyborg
Skonnertbrig,
Skibets Navn
Skibefs Art
f r a 1873: S k o n n e r t
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C J Y/
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I Iwillinggate Island 1858 iflg.
Bill of Sale dt. London 16/2 1869.
På Kravel af Eg og Pyr
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
?ladt spejl
Agterskibets Form
Længde
Bredde
Dybde
17'5
lO'O
Beskrivelse af Forskibet I n g e n g a l l . f i g .
senere middelfyldig
"D
C. O l s e n , B o r g e r b r e v
-. - J . S c h r ø d e r ,
""
H. A. P r i i s ,
'»
Peder Rasmussen,
"
Hans J ø r g e n s e n ,
"
T>
1870:
1871:
(70'1)
(17'6)
( 9'9)
74,33 tons
(83,76
Nyborg 6 / 5 1 8 6 1
K o r s ø r 1 5 / 2 1871
Nyborg 2 8 / 1 1 1 8 7 1
(1Q12)
Æ r ø s k ø b i n g 1 / 1 0 1873 Nyborg 1 3 / 1 0 1876
1869:
TÆægler Hans P r i i s , N y b o r g .
O v n n v t . P r j i s s æ l g e r 1 / 3 a f s k i b e t t i l s k i b s f ø r e r N. O l s e n
og 1 / 3 t i i j o v n n v t . f ø r e r P . C. O l s e n , , begge a f N y b o r g .
P e n P . C . ^ O l s e n t i l h ø r e n d e 1 / 3 o v e r t a g e s a t t e r a f H. P r i i s ,
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
^-154
Indført fra England 1869, købesum £ 280, told 76 Rd. 20 sk.
Iflg. rederens anm. af 14/3 1877 er dette skib på rejse
fra Pudkøbing til Hull med ca 1.130 tdr. byg forladt af mandskabet
d. <?4/l^ 1876 i Nordsøen ved Orkneyøerne i synkefærdig tilstand,
Skibet var p. gr. a. orkanagtig snestorm af sydøst slået ud
""" af
~ " sin
''
kurs. Mandskabet blev bjerget af briggen "Insulaneren", kaptain
Christensen af Lyngøer; både last og skib var assureret, men sum;
men kendes ikke. Slettet af reg.^0/3 1877.
:LS~ OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
: "Tejo"
: Eeg. d i s t . n r . 1 Kbhvn.
Skibets art: Skrue damp s k i b
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N C S L
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
XbhvhT^L891 ved B~& Ws Maskin- og
Skibsbyggeri i f l g . bilbrev d a t .
Kbhvn. d. 16/2 1891
Dækkenes antal:i 0 g 1 overdæk
Masternes antal: 2
Agterskibets form: E u n d t s p e j l
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine med 3 d o b b e l t expansion og 120
nom HK.(550 ind.HK r e d . o p g . ) . 3 c y l .
med d i a m . : 14£lf , 2 3 " ,3'6" . S l . l . = 2 4 "
B & Ws Maskin- oh S k i b s b y g g e r i Kbhvn.
Længde: 131*4
Bredde: 2 7 ' 4
e: 1 2 ' 1
Beskrivelse af forskibet: s k a r p bov med
l o d r e t stævn
Drægtighed: 827,20 tons
5get på: K l i n k af s t å l
: H.P.Penger af Kbhvn. med skipperborgerbrev og attest som dampskibsfører dat. Nakskov d. 31/5 1882
Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 16/2 1891 samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 13/2 1891 tilhørende:
A/S "D P D S" i Kbhvn., stiftet d. 11/12 1866, hbis bestyrelse, der har si
sit sæde i Kbhvn, består af nedennævnte aktionærer:
C. P. Tietgen, geheime etatsråd, bankdirektør
København
H. Pritsche, grosserer
do.
C. A. G-arde, kommandør i marinen
do.
A. J. I. Holmblad, generalkonsul, grosserer
do.
C. Torp, dr. juris, professor ved universitetet
do.
Selskabets adm. direktør er C. P. A. Kock,generalkonsul do.
Iflg. anm. dat. Kbhvn. d. 1. juni 1892 er C. P. A. Kock død og C. Normann,
Kommandør selskabets adm. direktør.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 22/22
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
* Nybygget i Kbhvn 1891
Reg, anm. dat. Kbhvn. d. 14/2 1891
Målbevis dat. Kbhvn. d.14/2 1891
Iflg. d.adm. direktørs attest dat. Kbhvn. d. 14/2 1891 er bestyrelsens med
lemmer aktionærer i selskavet og har aktler noterede på navn i selskabets
bøger.
Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol 133 d. 24/7 1896
TT A \ T T \ f T
C
eT\ /n
C A T i i ITITCiTl/ITTCPTiT
t i !
T7 T» / M V T T I n
T> i P
Skibeis Navn
'"Telegram*
Prederikshavn
Barkskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
IT B T C
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattestcu)
Kan i k k e o p l y s e s . K s b t som h a v a r i s t
I Weimar i Nov. 1 8 6 8 .
På K r a v e l a f Pg
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 3
Agterskibets Form P l a d t
Beskrivelse af Forskibet
fra
Hoved-Dimensioner
Længde 9 4 ' 3
soejl
Glat
Bredde
J -?, 1 p
Dybde
14'9
stævn.
Drægtighed
:
246,25
tons
Carl August Schønheider Ørum, Borg.br. Sæby 5/10 1859
1869:
Peter Thuesen Berg, Købmand, Prederikshavn i
Niels Andreas Buchvaldt Ørum, Kommissionær, Sæby i
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
er
2-28
Købt som havarist i Prederikshavn 14/11 1!
Købesum: 3^46pd. 2 m. 14 sk. Told: 97 Pd. "^8 sk.
iar.br. dt. København 8/7 1867: 119Lstr.
Strandet p-\ Jyllands vestkyst d. 3.2/9 1869 og itusl^e'
PÅ KRON80HG
Tellus
Dragør
barkskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
U P BC
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Ayre(England) 1865. Af hvem v i d e s
ikke.
Dækkenes antal:
]_
Masternes antal:
3
Agterskibets form: r u n d t
spejl
Beskrivelse af forskibet :middelf ./skæg
og mandl. f i g u r
Bygget p å : k r a v e i a f e£
Hoved-Dimensioner
Længde:
133'6
Bredde:
25 f o
Dybde:
i6'9
Drægtigbed:
445,61 t .
C. P . Stromberg med b o r g e r b r e v d»t Amager b i r k s k o n t o r 2 2 . f e b . 187o
12. april 1892 tilhørende
C P. Stromberg
best.reder, skibsfører
Dragø r
14/36 part
A P. Steffensen.
lods
4/36
C H. Bertelsen
3/36 "
P P. Schmidt
2/36 "
skibsfører
I!
H D. Prest
M J. Bacher
J 0. Blaes
H P. Christiansen
skibsreder
København
4/36
J, L. Schouboe jun.
grosserer
1/36
G. Jacobsen
høker
2/36
C P. Strømberg død, okt. 1892, og hans part overgået til hans enke.
P. P. Schmidt er midi. best.reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 3 , 2 6 1
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført fra Hamborg aug. 1891 under navnet Tellus. Indførselstolden
er
iglf. gen. dir. skr. af 17/8-91 betalt med 57o Rmk., som er 3Q/° af
købesummen 19ooo Rmk. Skibet var forsynet med interims-nationalitetscertif ikat dat Hamborg 3/8-91 lydende på 43o,3o t.
Overført til nyt register bind 2, fol. 28 den 11/4-94.
ir-r t TWT TTV im v
en
/ \ *-* en m& i ? * T ^ r r m i T T T r c n m r n
•»-»
TT- ir* m*. ifcT ir» m%. T * mi
: "Tercera"
Skibets hjemsted: Kordby på Panø
:: P r e g a t s k i b
H CLG
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Hamburg 1876 af " R e i b e r s t i e g
Schiffsbau Geselschaft"
Dækkenes antal: l .
Masternes antal: 3
Agterskibets form^undt
Hoved-Dimensioner
Længde: 194 * 5
Bredde:
31! 8
Dybde:
19 ' 9
spejl
Beskrivelse af forskibet:
Bygget p å : K l i n k af
Drægtighed: lo62 570 tons
jern
C.P. Holm af Panø
Borgerbrev Panø birk d. 2o juli 1874
Aktieselskabet "Tercera",
af 8. august 1890
Bestyrelse:
Hellerup pr, København
Jørgen Petersen Holm
toldass.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l , 3 , 8 1
Indført fra Hamburg i 1890 under navnet "Melpomene". Indførselstolden er ifi
ifølge kvittering dat, Kgl Danske Generalkonsulat i Hamburg d. 9-8-1890
indbetalt dertil med 4545 Rmp. som er 3 1° købrsummen Rmp. 151500 .
ir m
m\ mi
en mi i n t »ru
en it, /r yr y en ym in rn
in.
•KT TT» m*. TIT TTR mi. 'B-* jT-i
Terje
Yigen
Prederikshavn
dæksbåd
(lystfartøj)
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
H D K W
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssaltesten)
Skal være bygget i Moss. Hår og af
hvem v i d e s e j . I n d f ø r t f r a Gøtebor g
j u l i 1891 under navnet " P i l e n " .
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
x
Agterskibets form: s p i d S g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde:
24 ( 1
Bredde:
7'6
Dybde:
4' o
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t
Bygget på: k l i n k af
Drægtighed:
fyr
4,15
t-
Intet oplyst
17. juli 1891 tilhørende:
Oscar Møller
Prederikshavn
købmand
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
13,196
Indførselstolden er Iflg. Frederikshavn toldkammers kvitt. dat
17. juli 1891 betalt med 16,5o kr., som er 3/0 af købesummen.
I Henhold til Prederikshavn reg. kontors skr. af 27/l2-19o9 er dette
fartøj ophugget og derfor udslettet af nærværende hovedskibsregister
Udslettet den 5/l2-191o.
Termanne" f r a 1 8 8 0 :
"Leonhard"
S ø n d e r h o på P a n ø , f r a 1 8 8 0 : K ø b e n h a v n
Skonnertbrig
kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten)
H Q CM
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Esbjerg 1876 af Theodor Dahl ibd
iflg. bilbr. dt. Esbjerg 20.5.1876
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
fladt spejl
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t ]
med k r ø l l e
|
p å : K r a v e l a f eg og bøg
j
Længde: 9 1 ! 4
Bredde: 2 1 ! 0
Dybde: 1 0 ' 0
^-55i3^
"ko^s
: Peder Peder Thomsen, borgerbr. Ribe 11.9.53
P.N.Svarrer, borgerbr. Panø Birk 30.9.I88I
K.M.Madsen, borgerbr. Panø Birk 5.6.1877 (9-H-1882)
Lars Christensen, borgerbr. Lemvig 18.8.1865 (7-5-P885)
Redere: 1876:
A/S "Skonnertbriggen Termannes Rederi," stiftet d. I8.5.I876
Hvis bestyrelse, der har sit sæde I Sønderho på Panø, består
af nedennævnte aktionærer:
Ovnnvt. fører P.P.Thomsen, Sønderho
Handelsbestyrer Broder Petersen Christensen, Sønderho
1880: J.L.Schouboe" jr. (fa: J.L.Schouboes Søn), København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-112
Iflg. Gen.dir. skrivelse af 16.3.1887 er dette skib i Helsingborg solgt til et rederi i Hannover. Salgssum 12.:
Slettet af feg. 17.3.1887.
m%. u r in m*. irs mi
Ternen
Prederikshavn
2 mst
fiskekutter
O T Q
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninEsattesten)
Elmshorn 1884 af D. W. Kremer
B i l b r e v haves i k k e .
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: hækbygget/f 1 .
spejl
Beskrivelse af forskibet:
s k a r p t med
l o d r e t stævn
Bygget på: k r a v e l af eg
Længde:
Bredde:
Dybde:
72'o
16'3
9.7
65,48 t.
Par.A. Thijl med borgerbrev dat Prederikshavn 21. marts 1892.
8. marts 1892 tilhørende:
Th. J. Brønnum
fiskehandler, skibsfører
Hoved-skibsregistrerings-protokoi:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Prederikshavn
13,238
Indført fra Altona marts 1891 under navnet "Jasper Møller".
Indførselstolden er iflg. kvitt. dat Prederikshavn 8/3-92 betalt med 133,32
kr. som er yfo af købesummen.
Overført til nyt register bind 11, fol 4 den 27/3-94.
"Ternen"
.:
i n d t i l ae er. 1881 k a l d t "Morten "
S k i v e , i n d t i l der;.' 1881 Horsens
Dæksbåd
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
N S HR
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
Horsens 1878 af Viggo Frandsen, ifJLg
s k i b s b y g n i n g s a t t e s t d a t . Horsens 1
j a n u a r 188o
Dækkenes antal: e t
Masternes antal: ^0
Agterskibets form:
spidsgattet
Længde:
Bredde:
Dybde:
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov
Bygget på: klink af fyr og eg
•ægtigned:
Hedaktør Emil Bojsen af Horsens
C
Charles- V. Brocht af Hastrup Teglgasrd
Gustav LIndtner af Skive
1881:
1887:
1893:
22*6
6*9
2*4
2,41 tons
(Viborg 15-4-1882)
188o:
Heåaktør Emil Bojsen, Horsens
G-reve Sigismund Schielin (g), Salling
l/2
Charles A. Cv. Brocht, Hastrup Teglgaard pr. Skive
1/2
G-reve Sigismund Schieling sælger til Brochr, som så bliver eneejer.
Sagfører Chr, Munksgaard (best. reder). Skive
1/2
Gæstgiver Gustav Lindtner, Skive
1/2
Sagfører Chr. Munksgaard (best. reder). Skive
1/2
Cand.jur. H. Siboni, Skive
1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
267-9
Partøjet, der er sigt til Aalborg, og ikke af den nye ejer
ønskes optaget på både fortegnelsen, er herefter udslettet den 13-12-1895
TT"
t
T^T T K T I ~W £**
J T ^ *~*1
*-H **Tf T I * TTT.
•
J"H
n
* T T
n Tn m ran
"Ternen1"'
Frederikshavn., fra 1875: Ålborg, fra 1883: Hobro
Dæksbåd
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibabygniogsattcatcn)
N C G P
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I n d f ø r t f r a S v e r r i g J u n i 1867. Ornb. o
f o r h ø j e t i P r e d e r i k s h a v n 1869 af C. KohjLen
I b d . i f l g . r e k n s t r . b r . d t . P r . h a v n 1/4 1
På K l i n k af Pe
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Længde
Agterskibets Form Spidsgatte'
Bredde
Dybde
Beskrivelse af Forskibet
Glat
36'0
13'7
5'2
(12'9) •
(5*6) (5f0
stævn
15,38 tons (15,3* ) (14,64)
Niels Jensen, Borg.br. Frederikshavn 1/4 1869
Thomas Andreas Hansen, Ålborg 28/4 1875
Ole Nielsen,
Hellum-Hindsted herred 4
Sørensen?.
1873 (7
1867 og endnu 1869:
lods Johan Prederik Wilhelmsen, Prederikshavn
1875 Ovnnvt. fører Thomas Andreas Hansen, Ålborg
1880 Pisker Hans Chr. Andersen, Hals
185.3 Ovnnvt.
fører Th. A. Hansen, der umiddelbart efter sælger til
m
"
Ole Nielsen, Hobro
1889: Proprietær H. Johansen, Vivebrogård.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-111
Mlr.br. dt. Prederikshavn ^6/8 1867: 5i lstr.
Købt som strandet skib ved Sæby, købesum 200 Rd. told
6 Hd. Ved en efterraåling I København ^9/8 187^ var lukafet
fyldt med skoer, sejl e t c , og da skipperen Ikke kunne bringe
det i forskriftmæssig stand, kun^e man ikke godtgøre sædvanlig
fradrag for folkerura, hvorfor drægtigheden sattes till3538 t
netto, senere, efter ejerskifte, rettet til 12,59.
Iflg. førerens anm. dt. ^8/1 1890 er denne båd forlist
på Gåsehagen ved Ebeltoft d. 16/1*; 1889 på rejse fra Århus til
Hobro, idet den sprang læk og måtte landsættes. Af besætningen,
føreren og en dreng, reddede føreren sig ved at klamre sig til
masten, til der kom hjælp fra land. Casco 1.000 kr. uassureret.
Slettet af reg. 18/2 1890.
PÅ KRONBORG
3)
navn:
"Terpsichore"
Rønne
Skonner$
kendingssignal-bogstaver;
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
N S R Q
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Kohlboda, S v e r i g e 1881 af H. ©Isen,
i f l g . b l l b r . d a t . Kalmar Rådhus
1-6-1881,
Dækkenes antal:
Hoved-Dimensioner
et
Masternes antal:
^0
Længde; 77*4
Agterskibets form:
Bredde:
18'1
n æ k b y g g e t m„ a f r u n d e t
e x
TD T - 1 * * T-U ? P ^
Dybde:
8*7
Beskrivelse af forskibet:
m i d d e l f y l d i g - ; m.
S i a t stævn
Drægtighed: l o o , 72 t o n s
Bygget pa: k r a v e l af eg og f y r
Førere: laufcitz Peter Christian Lund af Rønne, m. borgerbr. dat. Rønne
'Carl Andreas Lund af Rønne m. borgerbr. dat. Rønne 25-9-188^
(Rønne indb. 26-I-I883)
Carl Lauritz Beier m. borgerbr. dat. Rønne 17-3-l89o (Rønne indb
17-3-l89o)
1881:
Lauritz Peter Christian Lund, Skibsfører, Rønne
1884:
Lauritz Peter Christian Lund, Rønne
1/4
Havnefoged Hans Christian Lund, best. reder, Rønne
Skibsfører Carl Andreas Lund, Rønne
1/4
1/2
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-385
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Indført som nybygget i Kahlboda pr. Kalmar 1881. Indførsels,
tolden er iflg. kvittering dat. Rønne toldkammer 18-6-1881 betalt dersteds
med kr. 359,31? som er 3 pet. af købesummen kr. 11.979.
Eftermålt 25-4--1884
fverført til nyt skibsregister bind 9, fol. 23, den 3-4-I894.
'Terpsichore'"
København, fra 1873: Dragør
3mst. Skonnert, fra 1876: Skonnertbrig
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver
IT C L P
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
pr ji V / V ';•
(Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngaattatcn)
I Aachær 1831 a f H. A. Thomsen I b d . i f l g
b i l b r . d t . 1 2 / 4 1 8 5 1 . Omb. og f o r l æ n g e t 1865
I Kohlboda pr Calmar.
På K r a v e l af Eg os: F v r
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 3
Agterskibets Form F l a d t s p e j l
Beskrivelse af Forskibet
xx
Hoved-Dimensioner
Længde
93'7
Bredde
21' 2
Dybde
11' 3
Kvindelig
galllonsfigur
Drægtighed
174,46
tons
Frederik Wilhelm- Randleff, Borg.br.
København A/12 1847
lt,r
Christen Jacobsen Mørk,
"
Amager
birk 30/1^ 1871
lfr
Crilles Carlsen Jans,
" Kobenhavn 18/4 1838
(7/10 1875)
7
Christian Jørgensen, Borg.br.
Odense
16/9
186"
(22/8 76)
C. C. W. Arnesen,
*' M Hjørring 4/3 1861 (13/7 79)
IT. N. Thomsen
*
* Ribe 13/2 1858 (8/9 81)
s
J. J. Nielsen,
*» København 28/6 1864 (2 5/10 81)
Hedere: 1857 og endnu 1869:
Grosserer Christian Frederik Pientzmann, PTøbenhavn
1873: Skibsreder Cornelius Carl Jans, Dragør
1/3, best. reder
n
Skibsfører
Jacob
Didrik
Mørk,
2/3
<!
rt
1879:
H. C. .Falm,
1880: Skibsreder C. C. Jans, København
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-179
dt. København I8/4 1861: 67 Lstr.
Calmar ^9/12 1865: 85 Lstr.
Købesum 1880: 900 kr.
Iflg. Gen.dir. skr. af 28/2 1883 er dette skib solgt
til Sverrig og derfor slettet af reg 1/6 1883.
Mlr.b:
(1
u
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
Thabor
Lemvig
2 mst. fiskekutter med brønd
ingssignal-bogstaver: U D G- W
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
B y g g e t 1 8 9 1 i F r e d e r i k s h a v n a f H.
N. Buhl i f l g . b i l b r e v d a t F r e d e r ik s h a v n 2 7 . maj I 8 9 I .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
j_
2
rundgattet
Beskrivelse af forskibet: s k a r p
Bygget p å :
k l i n k af
stævn
Hoved-Dimensioner
Længde:
4-8*8
Bredde:
14' 6
Dybde:
7f 1
Drægtighed:
eg
32,58
t.
:. E. Pedersen, Rønn med borgerbrev dat Lemvig 19. feb. 1889.
27. maj I89I tilhørende:
M. E. Pedersen Rønn
L. 0.fif.Laursen
L. P. Laursen
Jens Sørensen
Peder B. Jensen
Hoved-skibsregistrerings-protokol
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
best.reder,skipper
f i s k11 e r
Harboøre
ti
tt
ti
ti
ti
tt
13,171
Overført til nyt register bind 6, fol. 175 d. 29/1-95
1/5 p a r t
'Ihales"
Århus, fra 1884; Nykøbing Mors
Skonnert
Registrerings- samt Ken di rigs-Sign al-Bogs fa ver
S D J M
For Dampskibe:
Maskinernes Antai og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbabygnlngaattestcn)
I Oscarshamn, Sverrig, 1867 af P. Pete r s
son ibd. iflg. bilbrev dt. Oscarshamn
5/9 1867.
På -kravel af fyr
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibefs Form
Fladt spejl
77'2
20'0
8'2
Beskrivelse af Forskibet
Ingen g a l l . f i ,
(middelfyldig bov, glalr
stævn)
94,77 tons
Førere: N . A . Krogh a f Å r h u s ,
B o r g e r b r e v Århus 1 0 / 4 1 8 6 4 .
H
Johannes Valentin Jacobsen,
Skads h e r r e d 15/2 1864
( 2 5 / 3 70)
(t
J e s p e r C h r i s t e n Kj ø l h e d e ,
Nykøbing M. 4 / 2 1880
( 1 / 3 84)
Redere: 1869 :
Købmand C. Langballe, Århus.
1884: Ovnnvt. fører J.Chr. Xjøihede-, Nykøbing Mors
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-391
inger I n d f ø r t f r a S v e r r i g 1 8 6 9 , købesum 5-820 R d . , t o l d 174 Rd
58 s k .
Mlr.br. dt. Randers 10/3 1868: 90,62 tons (netto)
Seneste certificat dt. 6/3 1893-
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Ihara
. Frederikshavn
Piskekutter
1-bogstaver: T$ W F C
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Frederikshavn I886/87 af'K. Olsen
ifl. bilbrev dt. Frederikshavn 2r,
februar 1887.
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
1
_L_
2
rundgattet.
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
middelfyldigt.
Længde:
Bredde :
Dybde:
53 f
•13'
4
2
7' 8
•ægtighed: 34,98 t
k r a v e l af e g .
P . C. P e d e r s e n af F r e d e r i k s h a v n med b o r g e r b r e v d t .
1 6 . september 1884. .
Frederikshavn
Chr. Knudsen med b o r g e r b r e v d t . Skagen 2 8 / 4 8 7 .
Poul P e d e r s e n med b o r g e r b r e v d t . F r e d e r i k s h a v n 2 5 . a u g u s t 1892.
Marts 1887 t i l h ø r e n d e ;
S. Thomsen
P . I . K0..11
C a r l Å. M ø l l e r
L. G j e r u l f f
P . G. P e d e r s e n
Å. Hansen
M. J . Knudstrup
G. Berg
U. Sørensen
Clo'as v . L o r e n t s e n
best. reder, skibsfører
grosserer
do
fabrikant
skibsfører
handelsrej sende
købmand
fisker
do
købmand
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1 2 , 164
O v e r f ø r t t i l n y t s k i b s r e g i s t e r b d . 6, f o l .
mi
Frederikshavn 4/20
do
2/20
do
2/20
København
2/20
Frederikshavn 2/20
København
1/20
Frederikshavn 1/20
Hirtshals
1/20
do
1/20
Sæby
(vend)
en mi u-i * TT* rm en it x trf en
59 cLen- 1 0 / 4
VT im, m* HT1T1 ^~* TTS m\
p,
-
Redere fortsat:
Sophie Kruhøffer
Anna Bruun
Cecilie Cloas
enkefrue
frøken
frøken
Tranekjær
Sæby
-Tranekær
1/20 p
1/20 1/20
5. marts I89I sælger I. P. Koll sin 2/20 part til:
Carl L. Cloas
fiskehandler
Sæby
H. C. Lorentzen
do
Frederikshavn'
Firmaet "Cloas og Lorentzen" ejer således 3/20 part.
4. juli 1891 sælger M. J. Knudstrup sin 1/20 part til:
B. Moritz
vekselmægler
København
1/20 p.
22. maj I89I sælger "Cloas og Lauritzen" 1/20 part til:
Rasmus Færch
fabrikant
Holstebro
"1/20 p.
30. april I892 sælger P. C. Pedersen 1/20 part til:
" "
P. J. Koll
konsul
Frederikshavn
W. Schmidt
do
do
Disse er indehavere af firmaet "P. J. Koll", Frederikshavn.
7. april I892 sælger P. C. Pedersen sin 1/20 part til:
N. Olsen
skibsbygmester '
Frederikshavn
1/20
3. september 1892 sælger G-. Berg sin 1/20"part til:
Poul Pedersen
skipper
Frederikshavn
1/20
10. juni 1893 sælger Cloas og Lorentzen 2/20 part til:
Chr. Ludvig Cloas
±
Chr. Cloas
"
Disse indehaver firmaet "Cloas og Co.", Frederikshavn.
Thea
Nordby på Fanø
3-mst. skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N G J K
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Middlesborough 1876 af W. Harkess
i b d . B i l b r e v haves i k k e .
Dækkenes antal: e t .
Masternes antal: t r e .
Agterskibets form: hækbygget, r u n d t
spejl..
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
bov, k v i n d e l i g f i g u r .
Bygget på: k l i n k af j e r n .
Hans Jensen Jessen med skipper
I887.
Hoved-Dimensioner
Længde:
105'7
Bredde:
21'4
Dybde:
11'6
Drægtighed:
205,54 t o n s .
næringsbevis dat. Fanø Birk 28. december
Iflg. skøde dat. Nordby på Fanø 25- november 1893 samt nationalitets- &
ejendomserklæring dat. Fanø 25. november I893 tilhørende.
Aktieselskabet "Tremastskonnerten Theas Rederi", stiftet den 3°» november
1889, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Nordby, består af nedennævnte
aktionærer:
Peder Clausen Svarrer, bst.rd., skibsreder, Nordby,
Jørgen Nielsen Hansen, medbestyrer, skibsreder, ibd.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
15-24
Indført fra Spanien i 1889. Indførselstolden er iflg. generaldirektoratets
skrivelse af I3-II-89 betalt med £ 43 sh. 10 eller 787 kr 79 øre, der er
3/0 af købesummen £ 1450. Skibet, der var forsynet med interims-certifikat
dat. Kgl. dansk Generalkonsulat, Liverpool, 21-10-89 lydende på ca. l85>31
tons, var oprindelig købt iflg. "bill of sale" dat. 16-9-89 af P. Cl. Svarrer, og af denne solgt til aktieselskabet. Aktiekapital 40000 kr. Et eksemplar af selskabets love dat. Nordby 30-11-89? erklæring i henhold til reg.
cirk. nr. 9.2 og genpart af aktier af bestyrelsens medlemmer. Skibet er
målt i Hamburg 19-11-93 i henhold til generaldirektoratets resolution af
17-11-93. Målingsbevis dat. Kbh. 27-H-93. Sreg. anm. dat. Fanø 25-11-93.
Udslettet.
2
TT-
n n
M
i> /\ n
n
Thea
Marstal
skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Tin-miernabbefo 1891 af skibsbygmestep
C. Nilsson iflg. bilbrev 14. maj
1891. Indført fra Sverige maj 1891
som n y b y g g e t .
Dækkenes antal:
l
Masternes antal:
2
Agterskibets form:hækbygget, f l . s p e j I
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t
Bygget på:
N DKB
Hoved-DimeDsioner
Længde: 97' 1
Bredde:
21' 7
Dybde:
9'4
Drægtighed: 144,21 t .
k r a v e l af eg og f y r
H. M. Seler af Marstal med borgerbrev dat Ivø herredskontor 3. aug. 1880
H. P. Jørgensen med borgerbrev dat Ærø 9. sep. 1882.
J. C. Jørgensen med borgerbrev dat Ærø herredskontor 27. nov. 1891
Chr. H. -^riis m e a borgerbrev dat 5rø herredskontor 9. dec. 1887.
12. feb. 1891 tilhørende
R. I. Bøye
Marstal
33/loo part
best.reder,skibsreder
H. M. Seier
25/loo
skibsfører
Fr. Krull Hansen
12/loo
skibsreder
B. E. Petersen
lo/lo o
best.reder,sejimager
H. B. Petersen
lo/loo
skibsfører
R. Fabricius
lo/loo
forhyringsagent
Iflg. skifterets attest 3- dec. 1891 overgi ir P. K. Hansens part til:
Maren Sophie Hansen (enken) f. Eriksen
Marstal
12/loo "
Iglf. testamente dat Marstal 12. aug. 1885 overgår R. Fabricius5 part
til hans enke: Maren Fabricius, f. Larsen, Marstal med lo/loo part.
f orts-?ttPS
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
^3 li
Landsarkiv:
Indførselstolden er iflg. gen. dir. skr. af 27/5-91 betalt med en veksel
stor 471 kr., som er 3% af købesummen.Fartøj et var forsynejj med interimsnationalitets- certifikat dat Det kgl. danske konsulat, Calmar 5. maj 1891
lydende på 138,54 t., som er afleveret.
Overført til nyt register bind 4, fol. 99 d. 28/1-95.
Redere fortsat:
6. dec. 1892 sælger H. M. beier sin paru .
Chr. Hansen Friis
skibsfører
Marstal
U-u. -L
Skibets best.reder er nu sejliaager E. E Petersen
25/loo patt
"Thelis"
Skibets hjemsted:
Odense
Skonnertbrig
N F DS
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Arnis 1860-61 af Fr.Johannsen ibd
i f l g . b i l b r . d t . Arnis 15-6.1861.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Længde: 8 4 ' 9
Agterskibets form: Hækbygget med
21*5
fladt spejl.
e: 1 0 ' 7
Beskrivelse af forskibet: G - a l i o n s f i g u r :
en k r ø l l e .
157,34 tons (151,63)
?get p å : K r a v e l a f e g . : J a c o b R o d e , b o r g e r b r . Odense 3 . 3 . 1 8 4 1
F r e d e r i k R a s m u s s e n , b o r g e r b r . Odense 1 1 . 1 1 . 1 8 6 9 ( 6 . 1 2 . 1 8 7 1 )
1870:
Ovnnvt. fører Jacob Rode, Odense i
Købmand Peter Jensen, Odense i
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3 - 1 8 8
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
inger: Mlr.br. dt. Altona 30.6.1865: 71 i lstr.
Indført fra Hamburg 1870. Told: 220 Rd. 53 sk., som er
3 pet. af købesummen: 11000 Rd. Mindre ombygning 1872.
Iflg. skrivelse dt. Gen.dir. 3^:. 1.1873 er dette skib forladt
af mandskabet i Nordsøen i synkefærdig tilstand. (Ingen
nærmere oplysninger) .
Slettet af reg. 6.1.1873-
'The mi s*
Rudkøbing
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
N C YS
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet olier Sklbabyøninøsattcstco)
I R u d k ø b i n g 1863 a f S . B o a s i b d . i f l g .
b i l b r e v d t . Rudkøbing 24/9 1 8 6 3 .
R'\ K r a v e l a f E s
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form
Udhængende, f l a d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet G l a t s t æ v n
Hoved-Dimensioner
Længde
12 ' 1
Bredde
17'1
Dybde
8f 7
Drægtighed
77,04
tons
L.A.Christensen, Borgerbrev Rudkøbing 19/3 1861.
,,,!
Rasmus Hansen,
Langelands herred 3/10 1874.
J
Rasmus Jensen,
"
"
'*
<z/3 1868 (26/11 ^A)
Jens Hansen,
"
Rudkøbing 17/3 1873
(6/8 8"*).
1877:
188^:
1863 og endnu 1 8 6 9 : O v n n v t . f ø r e r L a u r i t s A n d r e a s C h r i s t en:;en
1 0 / ^ 4 , ^ s k p r . N . ? . N i e l s e n ' s enke R . E . D . N i e l s e n 8 / 2 4 , s k i b
sf Johan
N i e l s e n 3/^4 og do I I . C h r i s t e n s e n * s enke B . C . C h r i s t e n s e n
3A 4, alle
Rudkøbing.
Enke E . E . D . N i e l s e n s s i g e r s i n e 8/24. ; i l : S e j l m a g e r E .Ras mus sen og
skibsf. E.Back1s enke Camilla Back, b e g r e R u d k ø b i n g , hve r 4/2t.
Ejerforholdet er nu således: Cross. L . A . C h r i s t e n s e n , nu Køb enhavn,
bestyrende reder ned I2/24, skibsf. J o h a n N i e l s e n ~*/24, enk -D ^
Christensen, 'ødt Frederiksen 5/24 og enke Canilia Back 4/24-, alle
Rudkøbing.
n
1 -.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-290
F l r . b r . d t . R u d k ø b i n g 2 6 / 9 1 8 6 3 : 40 J j s t r
Seneste r e g i s t r e r i n g d t . 24/3 1882.
)ELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KROMBORG
"Iheo"
København
Skonnertbrig
kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
N ^ T
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I H e l s i n g b o r g 1877 a f H e l s i n g b o r g
Varfs Aktiebolag i f l g . b i l b r . d t .
Helsingborg 5-5-1877Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
fladt spejl
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg og k r ø l l e
Bygget p å : K r a v e l a f eg og f y r
: Christen Jensen, borgerbr.
Hoved-Dimensioner
Længde: 1 0 6 f 7
Bredde:
23'6
Dybde:
12'2
Drægtighed:
Vejle
252,48 t o n s .
23.6.1874
Redere: 1 8 7 7 :
E t a t s r å d , g r o s s . M o r i t s G . M e l c h i o r og Moses M e l c h i o r , i n d e h a v e r e
a f f i r m a e t Moses & Søn G . M e l c h i o r , K ø b e n h a v n .
I 8 8 3 i n d t r æ d e r i f i r m a e t g r o s s . C a r l H . M e l c h i o r , København
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
8-297
inger: S k i b e t i n d f ø r t f r a S v e r i g e I 8 7 7 . T o l d :
3 p e t . a f købesammen: 5 0 . 0 0 0 k r .
Seneste reg. 9.5-1877
1500 k r . , som e r
Skibets Navn
'Theodor'"'
Marstal
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
H C H W
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet dier Skibsbygningsattesten)
Kan i k k e o o l y s e s . H o v e d f o r t ø m r e t i Bandrjolm
1849 a f H. J . M ø l l e r i b d . i f l g b i l b r . dt
Bandholm 9 / 5 1 8 4 9 . Omb. i M a r s t a l 1891 s f
J . A. P e t e r s e n , i f l g . r e k n s t r . b r . d t . M a r s t a l 4 / 8 1 8 9 1 .
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Platgattet
Agterskibets Form
Beskrivelse af Forskibet
Glat
?-i K r a v e l a f S s
stævn
-Dimensioner
Længde
/?'l
14'1
e
6T9
50,73 t o n s
0 . H. B a g e r , B o r g . b r Æ r ø s k ø b i n g 8 / 1 0 1864
N. M. Å n d e r s e n , •" " Ærø h e r r e d 2 7 / 4 1891
1859 og endnu 1 8 6 9 :
S k i b s f ø r e r Rasmus Hansen B a g å r , M a r s t a l
1 8 9 1 : O v n n v t . f ø r e r N i e l s Madsen Å n d e r s e n , M a r s t a l
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
er
(44r0)
(14!5)
(6*8)
^-139
M l r . b r . d t . Holnæs 1 9 / 4 1 8 5 9 : 15 L s t r ,
Købesum 1891 l . o o o k r .
S e n e s t e e f t e r m i l i n g d t . 1/8 1 8 9 3 .
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
(32,89)
'"Theodor"
Odense, fra 1872: København
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
B" D
GI
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbyøningsattcatcn)
I S k i b h u s e n e p r Odense 1854 a f H.L . Hansen
i b d . i f l g . b i l b r . d t . S k i b h u s e n e 1 5/2 1 8 5 4 På k r a v e l af es
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
1
Agterskibets Form
Fladt spejl
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde"
59' 3
Bredde
17 ! 1
Dybde
.8' 8
stævn
Drægtighed
67,74
tons
Janus Chr. Åndersen, Borgerbr Odense 9/5 1854.
Ole Larsen,
""
Korsør 12/9 1870.
L. Jensen,
"
Svendborg 11/7 1866 (5/10 12}
Jens Hansen,
"
Rudkøbing 17/3 1873Jens Åndersen,
"
Stege 23/t 1857 (17/8 74)
Andreas Jensen,
"
Nykøbing
S3. 29/1 1864 (4/4 77)
Søren H. Jensen,
',n
Pingkøbing 2l/l 1876 (2^/9 78)
(2/12 1878)
Førnvt. Andreas densen
København 30/8 1880
H.J. G-regersen,
Stubbekøbing 21/3 1878 (28/3 83)
Lars Andersen,
Redere
1872:
1877:
1863 og endnu 1869:
Ovnnvt. fører J.Chr. Åndersen 3/6, grosserer J.J. Stokkebye 1/6,
gross. Emil Glædecken 1/6 og købra. Å.Chr. Pedersen 1/6,alle Odense
Islandsk købmand D.A., Johnsen, København.
Grosserer H.T. Christiansen, København.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
^-367
Mlr.br. dt. Odense 9/3 1864: 34 Lstr.
Købesum '"arts 1877: 6-500 kr.
Iflg. ejerens anm. dt. København 4/6 1884 er dette skib
soxgt til S.M. Brinck m. fl. i Brantevik (Sverrig) for 6.000 kr
Slettet af reg. 11/6 1884-
:- OG
PÅ KRONBORG
"Theodor"
Ommel pr Marstal
Jagt, fra 1874: Skonnert, fra 1890: Galease
JT K S B
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysnirjEsaltesten)
I Troense 1843 af H.Ro M ø l l e r i f l g .
b i l b r e v d t . Troense 14/9 1843Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1, s e n e r e 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Hoved-Dimensioner
Længde:
53'2
Bredde:
14 f 9
Dybde:
6'9
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d - m.
g l a t stævn.
Drægtighed: 4 3 , 2 8 t o n s .
Bygget på:
K r a v e l af e g .
: H.Å.E. Schmidt af Marstal, borgerbr. Ærøskøbing 8/2 1871M,H. Madsen af Kragnæs,
"
Ærø herred 11/2 1891 (15/5 91
•.: 1871 og endnu 1873:
Ovnnvt. fører Hans Albert Eriksen Schmidt, Marstal.
1891:
"
"
Mads Hansen Madsen, Kragnæs pr Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
igsarkiv:
6-104
ger: Mlr.br. dt. København 2/9 1863: 22 lstr.
Nyt certificat udstedt 4/7 1891 efter havari
Mindre ombygning 1892.
Seneste eftermåling dt. 30/11 1892.
i n TT m
.r* *—i en mi TS-< I im nr> en
itirirren
*-v TT* mi
"Theodor"
hjemsted:
Svendborg
Dæksbåd
•bogs
: K V TB
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
Troense på æåsinge af S E Sanders« tn
i f l g . b i l b r e v d a t . Troense d. 1 4 .
martsl886
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: s p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t ,
g l a t stævn
Bygget på k l i n k a f eg
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hoved-Dimensioner
Længde: 28• o
Bredde: g T 4
Dybde:
3'3
Drægtighed: 5 P 6o t o n s
Hans Vendel Hansen af Svendborg
Iflg Bilbrev dat. Troense d. 14. marts 1886 og nationalitets- og Ejendomserklæring dat. Svendborg d. 9. april 1886 tilhørende:
Hans Vendel Hansen
Bådfører
Svendborg
Hoved-skibsregistrermgs-protokol: 12 5 99
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Overført til ny fsrtøjsfortegaelse bd. II
n T
n
j-s. mi
en mi tn t. T i r r m i f f T T i r t t f l n f r
fol. 99
T»
Ttr
T*
d. 28-1-1899
ii~k -*.T i n m*. irs mi
Therese
Kolding
galease
kendingssignal-bogstaver:
ET D V H
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygmnssattesten)
Skal være bygget i Barth. Får og a f
hvem vides ikke.
Dækkenes antal:
1
Masternes antal:
2
Agterskibets f o r m : h æ k b y g g e t / f l .
spejl
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
g l a t stævn
Bygget p å : k r a v e l a f e g
Længde:
Bredde:
e:
58'6
14'7
6*1
Drægtighed: 46,73 t
L. Knudsen med borgerbrev dat Vejle den 29. marts 1886.
25. marts 1892 tilhørende:
Lars Knudsen
skipper
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Kolding
13,243
ger:
Indført fra Preussen marts 1892 under navnet "Therese".
Indførselstolden er iflg. kvitt. dat København toldkammer 31/3-92 betalt
med 84 kr., der er 3°Å af købesummen 28oo kr.
Fabrikant H. L. Knudsen, København, har afgivet erkl. om at påtage
sig forpl. for L. Knudsen efter reg. cirkl. nr. 5.
Iflg. gen. dir. skr. af 16/11-92 og ejerens anm. af 9/11-92 er dette
skib den 28. okt. 1892 på rejse fra Kalundborg til Gøteborg sprunget
læk i Kattegat udfor Thislerne med uklare pumper. Mandskabet, 3 mand,
optoges af dampskibet "Gøteborg". Skibets vsrdi 33oo kr., assurancesum
33oo kr.. Ladningen bestod af 15oo centner byg. Certifikatet er afleveret
Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 7/12-93-•
"Therese"
hjemsted: København
Barkskib
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Altona 1863 af S.Dreyer i f l g .
brev d t . Alton? 30/10 1863.
E" P G W,
bil-
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Htekbygget m. f l a d t
spejl.
Hoved-Dimensioner
Længde: 135 ! 4
Bredde: 24 5 7
Dybde:
14'6
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med skæg og k r ø l l e .
Drægtighed: 429,05 t o n s .
Bygget på: Kr-vel - f eg.
C h r i s t i a n Wæver,Københ-vn,borgerbrev d t . Stubbekøbing 8/12 1848.
Poul Hartmann,borgerbrev d t . Købehh-vn 23/11 1871(19/3 1 8 7 8 ) .
E . J . E . A r n e s e n , b o r g e r b r e v d t . Am?ger b i r k 2 4 / l l 1862(17/8 1 3 8 2 ) .
REDERE: 1875: S k i b s i n v e n t - r i e h a n d l e r , b e s t . r e d e r J . L . C h r i s t i a n s e n , K ø b e n h a v n l / 8 D i r e k t ø r C.W.Popp,København 2/8 - Skibsbygmester P.C.I.Michelsen,København 2/8
- S k i b s f ø r e r Chr. Wæver,København 1/8 - G r o s s e r e r A.Heidenheim,København 2 / 8 .
Senere 1 1875 sælger A.Heidenheim l / 8 rf d e t t e s k i b t i l d r l f t s i n s p e k t ø r Jens
P e t e r s e n , K ø b e n h s v n ( r e g . i 1876}.
I 1876 sælger A.Heidenheim 1/8 t i l G r o s s e r e r
M 0 L e 3ramson,København.
I 1878 sælger Chr. Wæver s i n l / 8 t i l S k i b s f ø r e r Poul
HartKrsgnJøbenhavn.
1 1881 e r J . L . C h r i s t i a n s e n afgåeu ved-Tfød^rnT-irvijrefter
JUUjSS^SX
hans 1/8 e r o v e r g å e t t i l hans e n e s t e u n i v e r s a l a r v i n g e r : s k i b s l n v e n t ^ r i e h a n d l e r C.M.Christiansen,København og s k i b s i n v e n t - r i e h a n d l e r H . P . C h r i s t i a n sen med 1/8 i f æ l l e s s k a b ,
I 1882 er e j e r f o r h o l d e t : B e s t . r e d e r M.L.Bramson
6/40 - C.W.Popp 11/40 - P . C . I . M i c h e l s e n 11/40 - J e n s P e t e r s e n 6/40 - C„M«
C h r i s t i a n s e n og H.P. C h r i s t i a n s e n ( f i r m ^ J . L . C h r i s t i a n s e n 1 f æ l l e s s k a b ) 6 / 4 0 .
I 1834 sælger J e n s P e t e r s e n s i n e 6/40 t i l medejeren M.L.Bramson, der s å l e d e s nu
ejer 12/40.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-317
Rigsarkiv:
Iflg. gen.dir. skrivelse pf 3/8 1375 er tolden for dette, forhen tilh. B.Roosen I Hamburg, fra udlandet under navnet "Therese" indførte, 133 h^mburgske Schiffs-Laden(a 6000 pund) drægtige barkskib, indbetalt'med 1375j40 kr. som er 3ft sf købesummen
17200 prøjsiske thaier.
Interiems-n^tion^lltets-certlfikat dt. Hamburg lydende på
435,54 Rg.-tons.
l/8-p T t i skibet er i slutningen ^f 1875 solgt for 5733,33 kr.
l/8-p*rt i skibet er i februar 1376 solgt for 8500 kr.
Iflg. pnm. dt. København 3l/5 1383 fra P.Brown jun. & Co. på
rederiets vegne er dette skib ved skøde af 29/5 1888 solgt til
S. v^n der Hei i Heveskes i Holland for 17000 kr.
Slettet pf registret 1/6 1888.
"Thetis"
Svendborg
Skonnertbrig
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Q P M
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I T r o e n s e på T å s i n g e 1876 af C . J .
Jensen i b d . i f l g . b i l b r . d t . Troense 1 4 . 2 . 1 8 7 7 .
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 96 ' 5
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde: 19' 9
halvrundt spejl
Dybde:
9'9
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f . bov;
g a l i o n med k r ø l l e
Drægtighed: 150,67 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af eg
: A . P i i l , b o r g e r b r . Svendborg 1 7 . 7 . 1 8 6 6 (nævnes a t t e r som f ø r e r :
2 . 5 . I 8 8 3 , 2 . 6 . 1 8 8 6 og 5 . 5 . 1 8 8 8 )
C a r l K i e l s e n , borgerbr,. Thorseng B i r k 2 4 . 1 . 1 8 8 2 ( 2 8 . l l . l 8 8 2 ) (nævn e s a t t e r som f ø r e r ; 9 . 1 . 1 8 8 6 , 3 . 1 2 . 1 8 8 7 og 1 4 . l l . l 8 8 8 )
A . P i i l , b o r g e r b r . Ærø Herred 1 0 . 6 . 1 8 8 1 ( I 8 . l l . l 8 9 0 )
C h r i s t e n Hansen, b o r g e r b r . Thorseng B i r k 3 . I I . I 8 9 I
Redere: 1877: f ø l g e n d e h v i s a n d e l e e r o p d e l t i 6 4 . - d e l e :
Rebslager K.P.Larsen, ( b e s t / r e d . ) 2, s k i b s f ø r e r A . P i i l 12, skibsbygger
C . J . J e n s e n 4 , a l l e af T r o e n s e ; ga"rdm. J.Knudsen 4 , gårdm. K . J e n s e n 2 , b e g ge E g e b j e r g : købm. H.E.Rasmussen 2 , købm. Kruse B l i n k e n b e r g 4 , købm. R.Rasmussen, 2, a l l e Svendborg; gårdm. K.Mortensen 4 , gårdm. S.Madsen 2, begge
Kybye; gårdm. P.Andersen 4 , hus-fæster R.Kold 2, af Strammelse; gårdm.
J . H ø i 4 , gårdm. J.Hemmingsen 2, begge Bjernemark; snedker R.Kielsen-, Søby
1, murer C . K i e l s e n , Skovballe 1, gårdm. R . L o l k , Bekkehave 4 , maler L . K i e l s e n , Bregninge 2 , maskinmester H . K i e l s e n , Vindebye 2 . 1887 nævnes C . J . J e n sen som b e s t . r e d . 1891 b l i v e r A . P i i l e n e e j e r men s æ l g e r s t r a k s t i l :
Ovnnvt. C . J . J e n s e n 2, gårdm. H.Hansen 2, snedker R . K i e l s e n ' 2 , begge B j e r r e by; s k i b s f ø r e r C h r i s t e n Hansen, Lundby 8, m ø l l e r S.Rasmussen, Bregninge 2,
gårdmand J e n s Rasmussen 2, m ø l l e r P . P e d t h a u s e n 2, begge B j e r r e b y , ovnnvt.
R.Lolk 2, enke J e n s i n e L a r s e n , T r o e n s e 1. gårdm. J .TCrmn'sen, " E g e b j e r g ? ,
Hoved-skibsregistrerlngs-protokol: 8- 140) A.Piil beholder selv 7/32 og er vedblivende bestyrende reder.
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Seneste reg. ved ommåling I3.5.I893
r t t TVT r » ir? T o
r\ *r*
o / u r
• n n P C B l t T C W P T
T»
rr Tt A M n A . r t en
11
The t i s"
Rønne, f r a
1885: København
Barkskib
:K P S H
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Rønne 1855 af Søren Peter Bech ibdJ
iflg. bilbr. dt. Rønne 20.3.1855-
Dækkenes antal: 1
Længde: 9 7 ' 8
Masternes antal: 3
23s7
Agterskibets form: Hækbygget med
fladt spejl
te: 1 4 * 0
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t ,
g a l . m. k r ø l l e
229,69(242,53)(253>i3)t
hrægtig'
Bygget p å : K r a v e l a f eg
: J a c o b J ø r g e n C h r i s t i a n S c h o u , b o r g e r b r . Rønne 1 7 . 1 2 . 1 8 6 8 .
Hans C h r i s t i a n K o f o e d , b o r g e r b r . Rønne 2 0 . 9 - 1 8 8 3 ( 3 . 3 . 1 8 8 4 )
J . P . F r e d r i k s e n , b o r g e r b r . København 2 . 6 . 1 8 8 5
1876:
A/S "Barkskibet Thetis," stiftet 21.2.1876, hvis bestyrelse, der
har sit sæde i Rønne, består af nedennævnte aktionærer:
Købmand H.P.Rønne, formand, ( best. red.),.... Rønne
M.Christiansen,
H.I.Sonne,
G-lashandler I.P.Ross,
Bagermester H.P.M.Didriksen,
Ved H.J.Sonnes død i 1879 indtræder i stedet Cementfabrikant
J.P.Samson i bstyralsen, og i 1880 indtræder Teglværksbestyrer
H.H.Westh I bestyrelsen som afløser for I.P.Boss.
1885" Jørgen Hoppe, København
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
8-32
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. København 23.1.1866: 113 lstr.
Ombygninger i 1878 og 18791Seneste reg. 4.6.1885-
"Thetis"
:
M i d d e l f a r t , f r a 1891: Assens:
Åben kvasebåd
-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn)
H L M B
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I M i d d e l f a r t 1874 af M.P. I l l u m i f l g .
b i l b r e v d t . M i d d e l f a r t 27/4 1874.
Dækkenes antal: 0
Masternes antal: 2
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
Hoved-Dimensioner
Længde:
30' 5
Bredde:
9f0
Dybde:
3'0
S k a r p t og
glat.
Drægtighed:
3 ,54 t ons .
Bygget på: Klink af e g .
Guldbrandt Jørgensen af Middelfart.
Peter Petersen af Erritsø
(2/10 1876).
Niels Nielsen af Snog:høj pr Fredericia (10/5 1880).
Mads Jensen Strandby af Agstrupskov pr Kolding (8/4 1882)
Jørgen Andersen (Assens indbg. 15/10 1891)-
1875
1876
1880
1882
1891
1874:
Ovnnvt, fører, fisker Guldbrandt Jørgensen, Middelfart -£-.
Bådebygger Mads Pedersen Illum,
do
i.
Guldbrandt Jørgensen eneejer.
Ovnnvt. fører, fisker Peter Petersen, Erritsø.
L. Poulsen, Snoghøj.
Ovnnvt. fører, fisker Mads Jensen Strandby, Agstrupskov, Kolding.
do
do
Jørgen Andersen, Thorøhuus pr Assens -g-, best.red.
Sømand
Erands Andersen,
do
"
do
2 •
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ger:
6-286
Købesum oktober 1891*. 1.050 kr., som er seneste registrering.
TT t M r » T? T c
/-\ ri
O /T4 T7 A irs TT C
T T O ID F i T P
Trut
TT
T"% my. ^ T T I m*.
Bavn: Ihingvalla
København
skruedampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
F
v
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
København 1875 af B u r m e i s t e r & 7a±n Eøj og l a v t r y k s m a s k i n e på 225 nom.
h e s t e k r æ f t e r . Burmeister & Kain's
s k i b s - og m a s k i n b y g g e r i .
masfcin- og s k i b s b y g g e r i , København
Dækkenes antal:
2 samt overdæk.
Masternes antal:
3
Agterskibets form: ^ k b y g g e t med
rundt s p e j l .
Beskrivelse af forskibet: s k a r p t med
l o d r e t stævn.
Bygget på: k l i n k af j e r n .
Hove el-Dimensioner
Længde: 292'6
Bredde:
34 ! S
21
Dybde:
'°
Drægtighed:2451383 t . - 2524 ; 56 t
~ . ._ ^aub med borgerbrev dt. Nyborg 28 jan. 1873 samt attest som dampskibsfører dat. København 11 feb. 1881.
1 A Skjøt med borgerbrev dt. København 22 juni 1875 og attest som dampskibsfører dt. København 19 marts 1883 (4/4 83).
S J H Laub med borgerbrev dt. Kyhorg 28 jan. 1873 samt attest som dampskibsfører dt. København 11 feb. 1881 (21/5 83).
J K Schniclter med borgerbrev dt. København 18 juli 1859 og attest som
dampskibsfører dt. København 11 juli 187b (lo/12 88).
vend I
Ifølge skøde dt. København 3o marts I880 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 2 august 1881 tilhørende aktieselskabet "Dampskibs selskabet Ihingvallarr i København, stiftet d. 16 marts 1880, hvis
bestyrelse der har til sæde 1 København består af nedennævnte aktionærer:
C ? Tietgen
bestyrelsens form.,etatsråd,bankdirektør
København
!I
godsejer, apoteker
C D A Kansen
skibsreder
"
7 Stage
!!
."rosserer
B 1 Kartins
The o ICoch
selskabets best. reder, grosserer
B K Kiørboe
Ifølge rederiets anmeldelse dt., København 13 maj 1884 er I J Kartins udtrådt af dette selskabs bestyrelse, og i hans sted Indtrådt:
-—„* .
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
l o , 137
Benne registrering er en fortsættelse fra bind YII 257Ommålt Ifølge målingsbevis dt. København 3/4 83 på grund af ombygnirig,
hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 4/4 83? i stedet for det tidligere
afleverede.
Overført til nyt skibsregister bind 1 fol. 115 d. 9/12 95-
•»T TT-V i n v ft
m* mi
en m& T ^ A • n n n r ' H f l n i T C F ' ' i r ' n r '
x»
T7- TT» m*. TkT TH iT» TB r~i
førere fortsat:
-T ? Larsen med horgerbrev dt. København 14 dec. 1888 og attest som dampskibsfører dt. København 14 dec. 1888 (17/12 88).
S J H Laub med borgerbrev dt. Nyborg 28 jan. 1873 og attest som dampskibsfører dt. København 11/2 81 (2/4 89)K P Å Bærentzen med borgerbrev dt. København 12 nov. 1891 og attest som
dampskibsfører dt. København 14. novb. 1891 (31/8 93).
o - o - o O o - o - o
redere fortsat:
I E E "ølgner
grosserer
København
Ifølge rederiets anmeldelse er selskabets best. reder F Scherbeck gros.Kbhv
Ifølge rederiets anmeldelse dt. København 6 april 1888 er Theo Koch udtrådt af bestyrelsen og i hans sted indtrådt:
E Sue ns on
di rektør
København
: København
Skruedampskib-barkskonnert
:
K P B V,
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
/gmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
København 1875 a f B u r m e i s t e r & Wain
M a s k i n - og S k i b s b y g g e r i på R e f s h a l e øen i f l g . b i l b r e v d t . København 1 8 / 6
18W,—^
Dækkenes antal: 2 ( s a m t overdæk)
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Hækbygget m. r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t m. lodr e t s t å e n d e stævn.
Bygget p å : K l i n k af j e r n .
H ø j - og l a v t r y k s m a s k i n e på 225 nom. H.K,
( 2 c y l . m. d i a m . 3 0 " og 2 c y l . m. d l a m ,
6 0 " . S l a g e t s længde = 5 6 " . ) . B u r m e i s t e r
& Wains M a s k i n - og s k i b s b y g g e r i ; K ø b e nhv,
Længde:
e:
292*6
34 f 6
21'0
Maskinrummets længde: 44'6
": 2435,58 tons(2454,49)
: Louis Alphonse Mourier,kaptajn i den kgl. danske marine, med orlovsbevis fra chefen for Søofficerskorpset dt. København 2/6 1875«
Molsen.
A.G.Thomsen,borgerbrev dt. København 16/3 1880 og attest som dampskibsfører dt. Københavns magistrat 23/3 1880(9/8 1881).
S.J.H.Laub,borgerbrev dt. Nyborg 28/1 1873 samt attest som dampskibsfører
dt. København ll/2 1881(24/11 1881).
Iere:l875: Aktieselskabet "Sejl- og Dampskibs-Selskabet af 1873" i København, stiftet 9/1 1873.Bestyrelsen består af følgende aktieejere: Grosserer, selskabets forretningsfører P.W.Kiørboe Københv.
Bankdirektør,etatsråd,kommitteret M.Levy
Københv.
G-ehejmelegationsråd, kommitter et A.Skrike
Københv.
Skibsreder, kommitteret!1. Stage
Københv.
Københv.
Konsul, kommitteret P.Wolff
I 1876 er istedet for A.Skrike og El.Levy nu indtrådt i bestyrelsen bankdirektør,
etatsråd S.Linnemann og overretssagfører R. Strøm fra l/4 1876 at regne,
I 1880 sælges skibet til: Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Ihingvalla" i København, stiftet 16/3 1880.Bestyrelsen med sæde i København består af følgende aktionærer: Bankdirektør,etatsråd S.Linnemann - Overretssagfører R.Strøm - Skibsreder P.Stage - Konsul P.Wolff, alle 4 fra København. P.W.Kiørboe er bést.redex
iSp^peSSrøX C.P.Tietgen - Grosserer, apoteker C.D.A.Hanser
- Skibsreder P.Stage - Grosserer P.J.Mortius - Grosserer
Theo Koch", alle 5 fra København. P.W.Kiørboe er stadiig skibets
best.reder.
^
____
HOVED-SKIBSREGISTIffiRIHGS-PROTOKOL: 7-257
AUMÆRKNIKGER: Ombygning af opbygningen i 1880 hvorved drægtighede er ændret.
Ommålt i 1882 iflg. målingsbevis dt. 16/9 1882. Da der mangler
plads til indførelsen af de nye resultater, er skibets registrering fortsat bind X 137.
•». T -u-i -vn TT en
m*. mi
en mi " n i
TtinriitflrfTnw'OTn
ir» i
TT7" m m*. TVT T» m>, T& m<
"Thisted"
T h i s t e d , f r a 1884: Svendborg
Skonnert
-bogstaver:
N L HT
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Vides i k k e . Ombygget i Ålborg 1864 r af
L. Bonnesen i f l g . r e k n s t r . b r . d t . Å l borg 21/2 1864.
Hoved-Dimensioner
Dækkenes antal: 1
Længde:
61' 9
Masternes antal: 2
Bredde:
16'2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Dybde:
7'9
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e .
Drægtigbed: 64*,65 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r .
L.C. Nielsen,
borgerbrev Thisted
5/3 1873Jens Pedersen Holler,
"
"
15/3 1877.(5/11 78)
Niels Christian Drasbek,
"
"
22/3 1877 (25/8 80)
H.C. Hansen,
"
Svendborg 21/7 1874 (15/3 84)
1882:
1884
1873 og
Agent
Købmand
Lærer
Ovnnvt.
do
do
endnu 1874:
L. Gjørup,
Thisted 2/8, bestyrende reder.
H. Hilligsøe.
"
2/8.
Helles
"
3/8.
fører L.C. Nielsen, Thisted 1/8.
do N.Chr. Drasbek, Klitmøller pr Thisted eneejer.
do H.C. Hansen, Svendborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-252
Anmærkninger: Mlr.br. dt. Ålborg 19/l 1864: 29ir lstr,
Iflg. rederens anm. dt. Svendborg 9/3 1887 er dette skib
solgt til Brantevik i Sverrig for 1.825 kr., hvorfor det slettes
af reg. 11/3 1887.
ir
en
m*. mi
en m& tn
i
T* nr> c~i -n. m T; i en THI TTI 'T<
TT**
ur Ti m\ i*.T TB f \ Ti
mi
"Thjalfe"
:Randers, f r a 1883 B i l d u d a l
Skonnert
samt kendingssignal-bogstaver: H M F C ( I B C R )
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I F r e d e r i c i a 1874 af M.K.Schmidt
Ibd. i f l g . bilbrev dt. Fredericia
28/9 1874.
Dækkenes antal: l
Masternes antal: 2
Agterskibets form:Hækbygget m. afrundet s p e j l .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e .
Bygget på: K r s v e l af eg.
Hoved-Dimensioner
Længde: 59*8
Bredde: 1 5 ' 0
Dybde:
7*1
Drægtigbed: 46,36 t o n s
Førere: H.E.A.Gram,borgerbrev d t . Nykøbing F . 7/5 1863.
N i e l s Vilhelm Hahn,Nordby p r . F a n ø , b o r g e r b r e v d t . Fanø b i r k l l / l l 1874
(21/6 1878)
Jacob Lihme O v e s e n , R a n d e r s , b o r g e r b r e v d t , Randers 23/2 1872(18/3 1879)
G-udmundur K r i s t i a n s s o n , b o r g e r b r e v d t . København 22/2 1883
1874:: A k t i e s e l s k a b e t "Skonnerten T h j a l f e " i Randers, stiftet 23/9
1 8 7 4 . B e s t y r e l s e n med sæde i Randers består af nedennvt. akt i o n æ r : Mægler Carl Hassager
Randers
1883: I n t e r e s s a n t s k a b e t " B i l d u d a l s Handel sselskab" på Island3hvis
interessanter er:
B e s t . r e d e r Jo£rs. P e t e r s e n ( F a . J o n s . Petersen & Co.) Kbhv.
C.M.V.Ahrentzen(Pa. Ahrentzen & Co. )
Kbhv.
Isl. købmand P.J.Thorsteinsson
Bildudal
1889: Best.reder P.J.Thorsteinsson
Bildudal 4/8
(xisla Oddssonor
2/8
Kr. Kristjønssonor
Stapsdal l/8
Pølls Simon^rssonor
Stapadal 1/8
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-54
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
ger: Seneste registrering dt. 13/7 1883
^T * T*.T T"» T7> Y
iT<
m*, mi
en mi
T?
, /F TT T O TT* TT« HP
T» i
TJ" T* m*. TVT TT» m*. T> mi
Thomas
Kerteminde
galease
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
tt
DM1
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten)
Nysted 1891 af F . S p a r r e i f l g .
b i l b r e v d a t Kysted 7 . s e p . 1 8 9 1 .
Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
i
2
påatgattet
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t ,
g l a t stævn
Bygget på: k r a v e l af e#
Hoved-Dimensioner
6
Længde:
o'6
Bredde:
16 ! 5
Dybde:
6'4
Drægtighed:
43,77 t .
J. From af Kerteminde med borgerbrev dat Kertemmnde 4. ju&i 1891.
7. sep. 1891 tilhørende:
Johannes From
skipper
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Kerteminde
13,2o4
Ved erklæring dat Kerteminde 2o/7-91 b.ar købmand A. Hansen påtaget
sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5 for J. From.
Overført til nyt register bind 8, fol. 2o4 d. lo/l-95.
rir *
TVT T \ T I T
o
m\ mi en mé
A T » nr en i * vr -r T en TTT TTI m
••«-»
TT Y"» il-* TiT VTk J - V i n .
mi
"Thomas".
:
Frederikshavn.
2mst.
fiskekutter.
b ^ V
staver . E.B.V.C.
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
F r e d e r i k s h a v n 1889-90. af
E.V.Buhl, i f l g . b i l b r e v d t .
Frederikshavn 5.5.1890.
Dækkenes antal:
Et.
Masternes antal:
To.
Agterskibets form: R u n d g a t t e t .
Beskrivelse af forskibet:
Bygget på:
Skarp stævn.
Hoved-Dimensioner
Længde: 4 9 ' 1
Bredde:
14'4
Dybde:
y*2
Drægtighed:
K l i n k af e g .
52 7 56 t .
L a u r i t z P e t e r Thomsen af Løkken med n æ r i n g s b e v i s d t . E j ø r . ' i n g 1 7 . 1 1 . 1 8 8 2 .
1890:
Sætteskipper. Lauritz Peter Thomsen, Løkken.
-1 —.• Q -1
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
- ^ 5 ^x
Overført t i l n y t s k i b s r e g i s t e r , bind6 fol92 d . 2 8 . 8 . 1 8 9 6
"Thomas" f r a 1884:
"Alf"
Svendborg, f r a 1884: Rudkøbing
Skonnert
samt kendingssignal-bogstaver:
E P W S
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsaitesten)
I Troense på Thorseng 1876 af Carl
Julius Jensen ibd. iflg. bilbr. dt
Troense 12.4.1876.
Dækkenes antal: 1
Længde: 90'8
Masternes antal: 2
19'6
Agterskibets form: Hækbygget,
halvrundt spejl
e: 10'1
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt
m. g a l . & k r ø l ] .
Drægtigbed: 139,92
Bygget på: K r a v e l af e g .
: C.Petersen, borgerbr. Thorseng Birk 6.12.1845 (29,4.1876)
A.Rasmussen, borgerbr. Langelands Herred 23.lO.l880 (20.3.1884
RELSEB; Følgende, hvis andele er dipdelt i 40.-dele:
Skibsreder M.R.G-ammelgaard, (best. red.) 1, skibsreder Th.Nielsen 1,
ovnnvt. fører C.Petersen 2, skibsbygger C.J.Jensen 5r alle af Troense;
gårdfæster Theodor Andersen 2, gårdfæster E.Mikkelsen 2, lærer M.Jensen
2, gårdejer C.Mortensen 2, gårdbestyrer I.Madsen 2, gårdejer H.Rasmussen
JU_aJJ^e_J^aiigeJ.aj2d^-^^
n s e n 2, s ajlmage. rJKh.o.r_vaXQ H an s en 1,
gytfEggry frue K.Kunert 2, frue M.Meyer 2, skibsfører P.H.Schreiner 1, bankdirektør I.Cramer 1, frue K.Holtz 1, alle af Svendborg: ungkarl
I.I.Pelle 4, gårdejer R.Rasmussen, 2, begge af Lundbye; ungkarl C.M.Hansen, Ny Eybye 2, dampskibsfører M.M.Marcussen, Rudkøbing 1.
1884: Brygger Lars Hansen, (best. fed.) Rudkøbing 10, ovnnvt. fører
A.Rasmussen, Bagenkop 10, skibsfører Th.Mortensen, Rudkøbing 5? gårdejer
Hans Michelsen, Sønderho 6, gårdejer Th.Andersen, Sønderho 2, gårdbestyrer I.Madsen, Eordenbro 5? gårdejer H.Rasmussen, Emmerbølle 2. Parterne
er stadig opdelt i 40.-dele.
1892: Th.Andersens 2/40 overtages af medrederen A.Rasmussen, som således
ejer 12/40. Ved Th.Mortensens død samme år overgår dennes 5/40 til hans
enke Marie Lorthea Mortensen f. Meyer, Rudkøbing. Ligeledes i 1892 sælger L.Hansen 5/80 til Marie Dorthea Mortensen, som således ejer 15/80.
L.Hansen er vedblivende bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-86
:Seneste rag. 14.2.1893.
TTT * TVT T * TIT< T en
a~\ *n
a mdr? * Tb
O'ftflTYTOTT'TJT'T'
T» 4
17* T» iTfc TVT tJ» rf"fc
"Thomas Jerne"
I:
Sønderho på Fanø
Skonnertbrig
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: E Q K P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
I Vejle I876 af P . H . I l l u m i b d .
b i l b r . dt. Vejle l8.lO.l876.
iflg.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget med
fladt spejl
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med k r ø l l e
Bygget p å : K r a v e l a f eg
Hoved-Dimensioner
Længde: 9 0 ! 6
Bredde: 2 0 ' 3
Dybde: 1 0 ' 0
Drægtighed:
144,21 t o n s .
: Niels Jessen J e r n e , borgerbr. Fanø Birk 15.8.I876
:1876:
A/S "Skonnertbriggen Thomas Jernes Rederi" s t i f t e t 5.IO.I876,
hvis b e s t y r e l s e , aer har s i t sæde i Sønderho på Fanø, b e s t å r af
nedennævnte aktionærer:
Ovnnvt. f ø r e r E i e l s Jessen J e r n e , Sønderho
Skibsreder Jens Nielsen Jensen, Sønderho
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-2 05
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Iflg. rederiets anm. dt. Fanø I3.IO.I883 er der intet hørt
til dette skib, siden det d. I2.I.I883 afsejlede fra Cardiff
bestemt til Lisabon, og det antages således, at fartøjet er totalt forlist, formentlig i den spanske Sø og besætningen, 6 mand,
druknet. lasten: brunkul, hvis værdi og assurance ikke kendes.
Slettet af reg. l6.lO.l883.
T-J A, 1%J
C
A P
C
TT A l O T C
' T C P F T
-O
W "O f\. TV!
"Thor"
"X.
Ålborg, fra 1890: Korsør
Skonnertbrig
E B J W
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygnmgsattcstcn)
I Ålborg 1868 af S.L. Sørensen ibd.
iflg. bilbrev dt. Ålborg 31/8 1868.
Indtil februar 1890 hjemmen, i Ålborg
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Alm. stævn med
g a l i o n s f i g u r : Skjold med emblemer.
Bygget på: K r a v e l af eg«
Jens Ejorth af Ålborg
G.F. Krag
Jens Andreas Andersen
L. Christian lund af Eyborg
1890:
96'1
20 *6
9'7
Længde:
e:
145,75 tons (154-55).
(Ålborg
(Eibe
(Ålborg
(Eyborg
1860).
1861;.
1865).
1880).
Iflg. bilbrev Ålborg 3l/8 1868 og København 2/9 1868:
Købmand, skibsreder Chr. Simoni, Ålborg 5/8.
Ovnnvt. fører
Jens Hjorth,
"
2/8.
Stiftamtmand C F . Simony, København
1/8.
Købmand Hans Easmussen, Korsør, der samme år sælger til
ovnnvt. fører 1. Christian Lund, Eyborg samt 2 andre parthavere,
hver 1/12. L.Chr. lund har dog 5/12, og Hans Easmussen har 5/12
og er bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-320
Rigsarkiv:
købesum 1890: 11.000 kr.
Iflg. den bestyrende reders anm. dt. Korsør 6/2 1892 er dette
skib på rejse fra Hull til Exmuoth med 205 tons kul, værdi 2.000
kr., d. 29/l 1892 i kanalen påsejlet af dampskibet "Saint André"
af Havre og sunket. Af besætningen, 6 mand, reddedes kun en dreng
ved at entre op i damperen. Skibets værdi var 18.000 kr., assurancesum 12.000 kr. Ladningens assurance ukendt.
T_T A TVT T\ "E? T O
éTb f<
O
T t
TDTCH/TTIOIPTG'T
"O
1Z'K> ns•|v^•E>r"fc•o«^ ,
"Thor" f r a 1883: " C h r i s t i a n e "
Rudkøbing, f r a 1883: M a r s t a l
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: E E C W
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninesaitesten)
I Rudkøbing 1870 af I . E . B o a s i b d .
i f l g . b i l b r . d t . Rudkøbing 1 3 . 6 .
1870.
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 7 4 ' 8
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde: 19*0
halvrundt s p e j l .
Dybde:
9!7
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g
bov med k r ø l l e .
Drægtighed: 98,11 t o n s .
Bygget på: På k r a v e l af e g .
P.Andrésen, b o r g e r b r . Rudkøbing 22.6.1870 (desuden f ø r e r : 14-3.1876)
J.M.Mikkelsen, b o r g e r b r . Rudkøbing 3.12.1861
H.H.Hansen, b o r g e r b r . Langelands Herred 1.6.1877 ( f ø r e r : 4 . 6 . 1 8 7 7 ,
15.12.1877 samt 3 1 . 1 0 . 1 8 7 9 . ) R.E.Melson, b o r g e r b r . Rudkøbing 2 . 2 .
1847 ( f ø r e r : 3 o . 6 . 1 8 7 7 , 25-6.1879 samt 3 0 . 4 - 1 8 8 0 . )
R . J e n s e n , b o r g e r b r . Rudkøbing 19.11.1880 (21.10.1881)
A l b e r t C h r i s t i a n A l b e r t s e n , b o r g e r b r . Ærøskøbing 6.2.1868 ( f ø r e r :
12.8.1883, 25-5.1891, 24.2.1892, 6.4-1893)
A.Larsen, borgerbr. Ærø Herred 16.9-1890 (25.5.1891)
J.E.Hansen, borgerbr. Ærø Herred 1.3.1890 "(17.9.1891)
H.H.Eolmer,
27 .7 .1892 ( 3.8.1892 og 25.8.1893)
=
1870:
Lods Ih.Andresen
Rudkøbing 1/3
Ovnnvt.fører P.Andresen.
1/3
1/3
Skibsbygger L.B.Boas..„.
3/L
1877: Ovnnvt. fører R.E.Melson
Købmand Carl Hansen......
1/4 ( b e s t . r e d . )
1883: Skibsbygger S.V.Buhl, Frederikshavn
Kvaseskipper J.P.Jacobsen, Frederikshavn
Senere samme år (1883) nævnes ovnnvt. fører A.C.Albertsen, Marstal
som eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-176
Seneste reg. ved udstedelse af nyt certifikat 13.2.1893
U
* MnTTT C
r\ en C A T *
TnTPdfTTCim-rnn
T» 2 TT
Skibefs Navn "Thor"
Eykøbing Ealster* fra 1880 Marstal.
Skonnert.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
E E S G
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
{Efter Bilbrevtt eller Sklbabygnlnganttcstcn)
I E y k ø b i n g E a l s t e r 1 8 4 9 a f E g g e r t C.
Benzon i b d . I f l g . b i l b r . d t . Eykøbing
Falster 7-7.1849.
På k r a v e l
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 2
Agterskibets Form E l a d t
Beskrivelse af Forskibet Med
af
eg.
Hoved-Dimensioner
Længde 7 9 ' 6
Bredde
21' 4
Dybde
10 ' 0
spejl.
krølle.
Drægtighed
128,06
tons.
Hans Peter Levinsen, borgerbr. Ærøskøbing 5-10.1855. (Eævnes
endvidere som fører: mellem 1881 og 1884, desuden: 25-9.1888).
Claus Madsen Levinsen, borgerbr. Ærø herred 4-11.1880. (Eævnes
som fører: 4.4.1881, 29-7.1884 samt 9-11.1888 og 11.7-1891).
H.Levinsen, borgerbr. Ærø herred 25.4.1891- (Eævnes som fører:
28.4.1891 og 16.9.1891).
1871-1872:
1880:
1869 og endnu 1870:
Skibsreder Eggert Paludan-Muller, Eykøbing Ealster -}
Marie Eielsen, enke efter Skibsfører R.Nielsen, Eykøbing
Eørnvt. reder E.Paludan-Muller, Eykøbing E. (best. red.) •
Ovnnvt. fører Hans Peter Levinsen, Marstal i
(best. red.) IClaus Madsen Levinsen, Marstal x
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
3-9Q
Mlr.br. dt. København 4.10.1859: 64i lstr.
Seneste reg. ved eftermåling 21.12.1883.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
30165
"Thor".
jemsted:
København.
Slup med me?an,
samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten)
E.W.M.B.. $ I . B . D . H . . )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Skal være bygget i Dunkerque
1868. Intet bilbrev.
Dækkenes antal: z$tm
Masternes antal: u 0 #
Agterskibets form :Hækby®; nu * -. s p .
Længde: Vend,
Bredde:
Beskrivelse af forskibet: Middelf, m. gi«
le:
75*99 (72,12) t,
fgget på: K r a v e l af eg.
Rasmus Andersen med horgerbrev dt. Sskefjord d. 31.8.1882.
Christian August Glistrup med borgerbrev dt København d. 31.7,
Jens Chr. Gromsen med borgerbrev dt. Køge d. 20.2.1883«
G.E.A.I.Hansen med borgerbrev dt. Rønne d. 24.2.1888.
1882.
Carl A . I u l i n i u s i s i . købmand,
Eskefjord,
I f l g skøde og ej endomserklæring 15.11.1887 t i l h ø r e n d e :
J - R - B . Lef ol3a
København.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
10,116.
Indført i juli 1882 som forladt fransk fiskefartøj " Carmoran" af G-ravelines. Eartøjets navn forandret til "Thor" efter
Begæring
Iflg kvitt. dt. Søndermulesyssels kontor 12.7.1882. er indførselsafgiften
betalt med 237 kr. 50 øre som er 6 S 25^ af Auktionkøbesummen 3800soo kr.
Iflg.
TT i \ T T \ T 7 I T n
m% mi o / x i 7 i • n n r c n y f f T c w w T
TTS 2. rr T* m*.-^-r -n m*. n mi
Skibets Bavn: Thor
Skibets hjemsted: Svendborg
Skibets art: Skruedampskib
jgistrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q F
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine med 60 nom. HK. ETorddeutsche
Gaarden ved Kiel 1875/76 af NordSchiffsbau Actien Gesellschaft,
deutsche Schiffsbau Actien GesellGaarden
ved Kiel.
schaft iflg. bilbrev dat. Gaarden ved
Kial-4. juli 18^6^
_„_^^_^^
Dækkenes antal :1
Længde: 1325 2.
Masternes antal:2
Agterskibets form: Rundt s p e j l
: 19'4.
le: 9l4.
Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med
l o d r e t stævnDrægtighed: 201,28 t
Bygget p å : K l i n k af j e r n
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
C 7 Madsen af Svendborg med borgerbrev dat. Svendborg 7. sept. 1857 og attest
som dampskibsfører dat. Svendborg borgmesterkontor 20. april 1888
(Svendborg indb. 20/4 88).
J C Lausen med borgerbrev dat. Svendborg 8. nov. 1882 (Svendborg indb. 9/3 91)
C E Madsen (se ovenfor) (Svendborg indb. 9/3 91).
Iflg. kontrakt dat. Gaarden 25. sept. 1875 og bilbrev dat. Gaarden 4. juli
1876 samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Svendborg 16. juni 1884,
Påborg 16. juni 1884, Odense 18. juni 1884, Rudkøbing 16. sept. 1884, Svendborg 29. sept. 1884 og 3. okt. 1884, Svendborg 5. dec. 1885, Svendborg 26. maj
1886 og Fåborg 22. juli 1887 tilhørende:
Aktieselskabet "Sydfynske Dampskibsselskab" i Svendborg, stiftet 20. juli
1875, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Svendborg, består af nedennævnte
aktionærer:
Gustav Latze
selskabets formand, apoteker
Odense
P WIggers
købmand
Svendborg
Otto Smith
do.
Fåborg™*^,
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1 1 , 238/3 9.
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Denne registreringer en fortsættelse fra bind VIII 149 i
bets ombygning i Lubeck 1888 på Henry Kochs værft og dets
af skibsmåleren i København I henhold til derom indgivent
get ved generaldirektoratets resolution af 3. marts 1888.
København 10/3 88.
anledning af skiommåling dersteds
andragende, bevilMålingsbevis dat.
Overført til nyt skibsregister bind 5, fol. 84 d. 22/2 96.
rir i
TWT
TT* -ni -r en
m\ mi
n / K n *
n n n o n j i ! n T i x " r
in.
~er T6
JO. TVT T »
m*.
T*
mi
Redere:
sagfører
Knud Harder
C Nielsen
købmand
Bøgh
justitsråd, godsforvalter
Petersen
proprietær
C Lorenzen
forpagter
F Christoffersen
købmand
L Bønnelycke
købmand
R J Storm
samt af selskabets best.skibsreder
reder
Jacobbinus Olsen
driftsinspektør
Rudkøbing
do.
Tranekær
Rynkebygaard
Hvidkilde
Odense
Svendborg
Fåborg
Odense
Iflg. firmaanmeldelse, dat. Svendborg Byfogedkontor 13. april 1888 og nationalitets- og ejendomserklæring dat. Svendborg 23. april 1888 er i stedet for
proprietær Petersen og L Bønnelycke indtrådte i dette selskabs bestyrelse:
Jacobbinus Olsen
driftsinspektør
Svendborg
P Bom
skibsreder
Thurø
og som selskabets forretningsfører er valgt:
L Bønnelycke
købmand
'
Svendborg
Iflg. udskrift af selskabets forhandlingsprotokol dat. 2/5 91 er forpagter
Lorenzen afgået ved døden, og i hans sted er indtrådt:
Ahlefeldt Laurvig Bille
greve
Egeskov,
der har legitimeret sig som aktionær.
Nationalitets- og ejendomserklæring dat. Svendborg 2/5 91.
Thor
Korsør
dampmuddermaskine
ET V Q C
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)
Bygget i H e l s i n g b o r g , n å r v i d e s
ikke.
1 maskine med 12 nom Hk.
Hoved-Dimensioner
Længde:
72 f 8
Bredde:
24 ' 8
Dybde:
7*0
Dækkenes antal:
l
Masternes antal:
o
Agterskibets form: f l a d t s p e j l
Beskrivelse af forskibet: l o d r e t stævn
Drægtighed:
Bygget på: k r a v e l af f y r og eg
l o 6 , 53 t .
I n t e t oplyst
13- juni 1885 tilhørende
Korsør havnevæsen
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
11,
132-133
ger:
I n d f ø r t f r a Helsingborg juni 1885. I n d f ø r s e l s t o l d e n er I f l g . k v i t t . dat
Korsør toldkammer 22. juni 1885 b e t a l t med 66o k r . , som er 3f° af købesummen
Opt. på pramfortegnelse s . 26.
TT
&
TVT T »
TT* fr en
m\ mi
en tnt. m i
T* T<
ci
TI M
in en. ir*
•mk
TT
Tt m*, Til tr» m*. TT. mi
"Thor"
Svendborg.
fiskekvase.
N S V W.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
F r e d e r i k s ø e n p r . Svendborg 1881
a f I . R. A n d e r s e n , S v e n d b o r g , i f l g
b i l b r e v d t Svendborg 3o. aug. 1881
1
Dækkenes antal:
2
Masternes antal:
Agterskibets form: nmffisSrfyiftrg hækbygg 3t
halvrundt spejl
Beskrivelse af f o r s k i b e t : m i d d e l f y l d i g bo
g a l l i o n m. k r ø l l e
Bygget p å : k r a v e l af e g .
Længde:
Bredde:
Dybde:
46'o
12!7
6*5
25,73 tons
A. Spodsbjerg, Svendborg nu brogerbrev dt. Svendborg 18. septTT869
Niels Jørgensen, Assens, nu borgerbrev dt. Assens 8. aug. 1884.
H. P. Larsen m. næringsbevis dt. Sunds-Oudme Herreders Kontor
5. april 1886 (Svendborg indb. 7.2.1889)
Redere* 1881: Mads Nielsen, best. reder, fisker, Dreiø pr. Svendborg (1/6),
samt følgende fiskere, alle Dreiø, med hver l/6: Hasmus Andersen, Rasmus
Christensen, Hans Jensen, Jens Jensen, Christen Morten Petersen (Hjortø).
V. skøde dt. Dreiø 11. aug. 83 sælger Rasmus Christensen 1/12 og Jens Jensen 1/12, ialt 1/6, til skipper Anders Spodsbjerg, Svendborg. 1884 sælger
Mads Nielsen sin 1/6 til* fisker Niels Mortensen, Dreiø, og A. Spodsbjerg
sælger sin l/6 te til fisker Rasmus Christensen, Drexø, med 1/12 og fisker
!? Jensen, Dreiøe, med s 1/12. 1884 bliver Christen Mortensen Petersen
bestyrende reder.
se desuden bilag.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:lo-21
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
TTte^æix-T5T^7T8BlT-T^^
rummet 16.5-1891« Hyt certifikat udstedt 2o.5.1891 x stedet
for det ældre på grund af* sammes fuldskrevne tilstand. Ommalo p.g.a.
ombygning 11. jah. 1893. Hyt certifikat udstedt 12.1.1895.
Overført til nyt register bd. 5 fol. 12 2 d. 11.3.1895.
"Thor"
Svendborg
Skibets art:
Skruedampskib
N Q PW
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Gaarden ved K i e l 1875-76 af Nordd e u t s c h e S c h i f f b a u A c t i e n G-esellschaft
i f l g . b i l b r . d t . Gaaraen 4 . 7 . 1 8 7 6 .
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine på 60 nom. H.K.
Norddeutsche S c h i f f b a u A c t i e n
G - e s e l l s c h a f t , Gaarden ved K i e l .
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 1 1 7 ' 2
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde:
18'4
halvrundt spejl
Dybde:
9'2
Beskrivelse af forskibet: Skarpt med
Maskinrum;
25'0
g l a t stævn
Drægtighed: 1 8 6 , 5 4 t o n s ( 1 7 1 , 5 2 )
Bygget på: K l i n k af j e r n
L.M.Hansen, b o r g e r b r . Svendborg 2 6 . 9 . 1 8 5 1
C.P.Madsen, b o r g e r b r . Svendborg 7 . 9 . 1 8 5 7 ( 6 . 1 0 . 1 8 7 7 )
C . L a r s e n , b o r g e r b r . Svendborg 15.7*1881
Ovnnvt. C.P.Madsen ( 2 . 9 . I 8 8 I )
1876: A/S "Sydfynske Dampskibs Selskab," Svendborg, stiftet 20.7.
1875? hvis bestyrelse, der har sit sæde 1 Svendborg består af
nedennvt. aktionærer:
Bogholder R.A.Bang, (bestJL_red_1), fabrikant L.Lange , købmand
L.Bønnelycke, alle af Svendborg.
Selskabets bestyrelse 1884, nedennvt. aktionærer:
Driftsinspektør Jacobbinus Olsen, (best. red.), apoteker Gustav
Latae, (selskabets formand), Cancelliråd Th.Borch, alle af Odense
købmand E.1.Hoffgård, købmand P.Uiggers, begge Svendborg, købmand
H.Asmussen, købmand Otto Smith, begge Påborg, sagfører Knud Harder, Rudkøbing. I oct. 1884 suppleres bestyrelsen med: købmand
C.Nielsen, Rudkøbing, justitsråd Bøgh, Tranekjær, prokurator Petersen, Rynkebygård samt forpagter C.Lorenzen, Hvidkilde.- Ved Th.
Borchs åøå 1885 indtræder købmand F.Qhri stofffirspn Odense, j s t e Hoved-skibsregistrerinas-protokol: 8-149) det f o r P . T . H o f f g a a r d i n d t r æ d e r i 1
købmand L.Bønnelycke, Svendborg og i
Rigsarkiv:
s t e d e t f o r K.Asmussen i n d t r æ d e r 1887
s k i b s r e d e r R . J . S t o r m , Påborg i b e s t y r
: S k i b e t i n d f ø r t som nybygget 1876. T o l d : 3866,67 k r . , som e r
3 p e t . af købesummen: 145000 pr.M. = 128888,89 k r .
Ommåling med ændring af tonnage 1880.
På grund af s k i b e t s ommåling e f t e r ombygning i l y b e c k e r
r e g i s t r e r i n g e n f o r t s a t bind XI 238.
S l e t t e t af r e g . 1 2 . 3 . 1 8 8 8 .
u AMI\FT c
r\in c
X> TTC
' T T CET XP TT "DA
F D
A \ T D A B r
bilag tiæ "Thor" i bind lo side 21.
1891 sælger ovennævnte skibet til følgenrie, som hver får 1/19 part:
Skipper H„ P. Larsen, St. Jørgens Strandhuse, Skipper C. M. Pedersen, Hjortø. Pisker Jørgen Pedersen, Hjortø. Pisker Rasmus H. Pedersen, Hjortø. Pisker Mads Hansen, Skarø. Pisker Jørgen B. Mortensen,
Skarø. Pisker Lars P. Juul, Korshavn, samt følgende fiskere, alle
Dreiø: NiCLs Mortensen, Lars Jensen, Jens Hansen, Jens Jensen, Rasmus M. Hansen, Hans Jensen, R. Christensen (best. reder), Christoi
fer Jensen, Rasmus Andersen, Joseph Hansen, Jens Chr. Rasmussen,
Jørgen Jørgensen.
Thor
Dragør
Barkskib
N W V S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Memel 1 8 6 1 .
Hoved-Dimensioner
Dækkenes antal:
1
Længde:
126 f 8
Masternes antal:
3
Bredde:
26' 1
Agterskibets form: hækbygget, f l a d t
spejl.
Dybde:
17' 4
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g
Drægtighed: 482,73 t o n s .
bov, skæg med k r ø l l e .
Bygget på: k r a v e l af e g .
ANMÆRKNINGER:
Indført fra Rugenwalde i februar 1888 und er navnet "Meta". Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skriv else af 25-2-88 berigtiget
med
en Pinantsministeriet tilstillet vexel, s tor Rmk. 165, som er 3$ a ^ købe^
summen Rmk. 5500- Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk Consulat i Danzig 12 . februar 1888 lydende på ca.
4-59,75 tons. Reg. anm. dt. Dragør 15-4-89 *
Ifl. den bestyrende reders anmeldelse dt. Dragør september 1890 samt
Generalrirektoratets skrivelse af 9-9-90 er dette skib på rejse fra
(vend)
Redere:
I f l . k ø b e k o n t r a k t d1 . Rugenwalde 1 0 , decembs3 r 1887 og Dragør 2 9 . decemb e r 1887 samt skøde d t . København 1 1 . ap:r i l I889 og n a t i o n a l i t e t - og
e i e n d é m s e r k l æ r i n g e r d t . Dragør 1 5 . a p r i l 1889 Køt >enhavn 1 6 . & 2 3 . a p r i l
I889 t i l h ø r e n d e :
C.P. Strømberg,
b s t . r d . , købmand
Dragør,
15/36 p a r t
do.
A.P. Steffensen,
lods,
4/36
do.
P . P . Schmidt,
skibsfører,
3/36 do.
do.
Hans D. P r æ s t ,
2/36 d
o
.
do.
M. B a c h e r ,
2/36
2/36
do.
do.
1.0. Blaes,
2/36
d
o
.
C.H. B e r t e l s e n ,
lods,
G. J a c o b s e n ,
grosserer,
København,
2/36
do.
H.P. C h r i s t i a n s e n ,
skibsreder,
4-/26 -skibsregistrerings-protokol:
12-334
sarkiv:
SfiE=
PØRERE
C.P. Strømberg af Dragør med b o r g e r b r e v d t . Amager Birk 2 2 . f e b r u a r 1870.
TfcT TTV T71 TT
en
rf-v mi
en
mi
n
i
T r » i r i r i ' » * ¥ T i r T r i
,
n T n
- m k
TT
T *
m±
K.T i >
m*
TT*
mi
AM&RKfflNGER (fortsat):
Bjørneborg til Rochester den 15. maj d. a. mellem Utklipparne og Ølands
Sydodde bleven påsejlet af det engelseke dampskib "Thomas Nilson" og
indbragt til Carlskrone, hvor det blev kondemneret og solgt ved offentlig
auktion for 7000 kr. Skibet havde en værdi af 16000 kr og var assureret
for 20000 kr. Ladningen, der bestod af 211 standardfyrrestaver (hvoraf
28 som dækslast) havde en værdi af ca. 1000.- 1100 £. Certifikatet er
afleveret til konsulen og tilstillet hovedkontoret med Generaldirektorattets ovennævnte skrivelse, ligesom nationalitetsmærket ifl. samme er
udhugget.
U d s l e t t e t som f o r l i s t . R e g i s t r e r i n g e n a f s l u t e t t e t 31-10-90.
Thor
Rønne
skruedampskib
N V 1/1/ G
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
ygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
København 1836 af B & Ti. Iflg. bil- høj og lavtryksmaskine med loo nom Hk
brev dat 27. maj 1886.
B & W, København
Dækkenes antal: i+delvld overdæk
Masternes antal: 2
Agterskibets form: h Bkb . r u n d t sp e j 1
Beskrivelse af forskibet: skarp bov,
l o d r e t stævn
Bygget p å : k l i n k a f i e r n o g s t å l
Længde:
Bredde:
Dybde:
130*0
2o'5
9*7
254f71 t
.. J. P. Thorsen med borgerbrev og attest som dampskibsfører dat Rønne
.. juni 1858 og 23. maj 1881.
18. maj 1836 tilhørende:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866", stiftet den 14.
feb. 1866, hvis bestyrelse, der har sæde i Rønne, består af nedennævte
aktionsrer:
B. C. Lohmann
best.form., bankbestyrer
Rønne
H. P. Lund
prokurator
"
M. Christiansen
agent
"
Chr. Thorsen
købmand
"
N. A. Koefoed
kaptajn
"
Iflg. rederiets anm. dat Rønne 3l/lo-92 er Lohmann udtrådt af bestyrelsen
og i hans sted er valgt :navigationslærer, M. A. Rønne af Rønne.
vend
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
11,174-175
Genpart af en aktie for Th. H. Lund er fremlagt.
Overført til nyt register bind 9, fol. 34 den 18. juni I896
XTlrtlTT O
f\r*
C<fXTC , A , OT , C?TtÆ'¥TC , 'e?'I7T' TB
ur Tt r\
TVT
ir* er\
T»
in
Redere fortsat:
Ligeledes iflg. anm. dat 3l/lo-92 er er H. P. Lund afgået ved døden
uden, at der er valgt noget andet medlem i hans sted. Bestyrelsens
formand er M. Christiansen.
Iflg. rederæets anm. dat Rønne 31. okt. 1893 er H. P. Lund ddd og I hans
sted indtrådt i bestyrelsen:
Thorvald Hansen Lund
sagfører, sparekassedirektør
Rønne
"Thor"
Reg. distr. nr. 2, Helsingør
a
rt: Skru edamp skib
: IT C B
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Lindholmens v æ r f t ved Gøteborg
/ 8 - 8 9 / 9 0 , i f l g . b i l b r e v dat G ø t e • borg Rådhus d.14/7-1890
Dækkenes antal :1
Masternes antal: 2
Agterskibets form:Hækbygget med t i l spidset spejl
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
med g l a t u d f a l d , stævn
Bygget på^Cllnk på s t å l
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
H ø j - og l a v t r v k s m a s k i n e på 19o nom
HK ( looo i n d . HK.)
Lindholmens v æ r f t ved G-øteborg
Hoved-Dimensioner
Længde: 1 3 9 ' 4
Bredde:
31'1
Dybde:
14'3
Drægtighed: 494.49 t o n s
Søren Heidemann Mogensen med skipperborgerbrev dat. Helsingør
8. april 1889 og beskikkelsesbrev dat. 24. april 1888.
B. L. A. Stuhlmann med skipperborgerskab dat^ Vordingborg 21. Marts 1891
og beskikkelsesbrev dat. 30/5 - 92. ( Helsingør indb. 6/9-93 )
Iflg. bilbrev dat Gøteborg Rådhus d. 14. juli 1890, samt erklæring
dat Kbhvn.d. 5. august 1890 tilhører De danske Statébaner.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: XXY 5-5
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
I n d f ø r t f r a S v e r r i g i august 1890. I n d f ø r s e l s t o l d e n er i f l g .
H e l s i n g ø r Tolds u d a t e r e d e k v i t e r i n g b e t a l t under i n d r e g . n r . 3291 med 1880
k r . 00 øre som e r 3$ af værdien k r . 396OOO.- R e g i s t r e r i n g s a n m e l d e l s e dat
Helsingør 18/8 -90.Målingsbevis dat. Helsingør 15/8-90.Målingsbevis dat.
Helsingør 15/8-90. Eftermålt 2/6-91
Overført t i l n y t s k i b s r e g i s t e r b i n d 10, f o l . 1 9 - Hyt c e r t i f i k a t u d s t e d t . -
oixmpTO
r\r* c ^ r i D T C M T T C r i ? T o
ir T> r\ XT Tt r% T> n
"Thor"
.:
Nykøbing F a l s t e r , f r a 1882: Ommel p r M a r s t a l .
Skonnert
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
ST K Hl P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygnirjEsaUesten)
1 L j u r s v i k p r Calmar 1856 af Å. Håk a n s s o n , b i l b r e v d t . Calmar 5/5 1856.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: P l a t g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: S k a r p t med
Hoved-Dimensioner
Længde:
89*0
Bredde:
21 ' 4
Dybde:
10'9
162,71 tons
Bygget på: K r a v e l af f y r og e.
H.R. Bruun af Marstal, borgerbrev Ærøskøbing 11/3 1865Christian M. Petersen,
"
"
21/2 1868 (??? ).
Christen Jørgensen Raahauge,"
"
2/9 1875 (20/4 30)
Rasmus Hansen Stærke,
"
Ærø herred 19/8 1882 (22/8 82)
1882:
1873:
Fotograf J.B. Sidenius, Nykøbing Falster 1/4, bestvrende reder.
Skibsbygm. E.< \. Benzon?
3/4Gårdmand Hans Rasmussen Stærke, Ommel pr
Marstal.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
6-49
Landsarkiv:
Tidligere hjemmehørende i Flskebeckskihl, Sverrig, hvorfra
det er købt af skibsfører A. Olsson m.fl- for 8.000 Rd.7 tolden
betalt i Nykøbing F. d. 19/8 1373 med 3 #, 240 Rd. Hlr.br- som
fremmed ejendom dt. København 22/9 1363: 76 lstr.
Mindre ombygning 1874»
Iflg, rederiets anm. dt- Marstal 17/11 1384 er dette skib
på rejse fra St. Lavids til Sønderborg forlist på Harnen odde på
Læsø d. 28/10 1334 -gr.a. orkanagtig storm, dis og strømsætning,
Besætningen, 5 mand reddet af en fiskerbåd fra Læsø. Casco 10 a
11.000 kr-, assureret for 6.000 kr. Ladningen ca 228 tons kul af
værdi ca 4-000 kr- (Ingen oplysning om assurence). Skibet betragtes som vrag. Ladningens bjergning usikker. Slettet af reg. 19/11
1334.
M R P T
C
tf\.
tn
C<ai7*
T>TCTl,
• T C F F T
Tt
TT ir* mi TfcT m . m*. -r» mi
"Thor"
Århus, fra 1881
København
Skonnertbrig
Registrerings- samt kendingssigøal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninesaltesten)
N L B T
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
1 O s c a r s h a m n , S v e r r i g , 1866 a f C.
Thoren i f l g . b i l b r e v d t . Oscarshamn
22/10 1866.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: H æ k b y g g e t .
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m.
g a l i o n og m a n d l i g h a l v f i g u r .
Bygget p å : K r a v e l a f f y r og e g .
Hoved-Dimensioner
Længde:
94'5
Bredde:
21'6
Dybde:
10 f 9
Brægtighed:
166,46
tons.
: Frederik Vilhelm Ludvigsen Stærk, borgerbr. København 6/12 I872
1873 og endnu 1874:
Grosserer H. Schandorff, København i , bestyrende reder
Skibsfører P.J. Rising, Århus
-§-.
H. Schandorff eneejer.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
6-176
Indkøbt fra Sverrig I867 af købmand J.S. Engstrøm for
12.000 Rd., told 3$ = 360 Rd. Mlr.br. dt. København 4/6 1867:
80 lstr.
Iflg. anm. dt. Helsingør 12/3 1885 og Helsingør reg.kontors
indberetning af samme dato er dette skib solgt til fiskeriselskabet "Rubeck" i St. Petersborg for 9,010 k r . , hvorfor det slettes
af reg. 25/3 I885.
M n n
c
r\r*
c
Y? A ' D T C
' T C T P T
TT*
WTnr\-\nr*tr\Tten
"Thcor"
hjemsted: Rønne
Barkskib
sssii
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(EFtcr bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
: N M L V.
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Rønne 1854 af S.P.Bech ibd. iflg.
bilbrev dt. Rønne 14/2 1854.
Dækkenes antal: i
Masternes antal: 3
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet . ' M i d d e l f y l d i g t ,
g a l i o n med k r ø l l e .
Bygget p å j K r a v e l e f e g .
Længde: 9 8 ' o
23'5
14 f 0
: 252,34 tons( 251,91)
::
P e d e r A n d r e a s K o f o e d , b o r g e r b r e v d t . Rønne 1 2 / 1 2 1 8 7 1 ,
I „ P . J e n s e n , R ø n n e , b o r g e r b r e v d t . Rønne 2 / 9 1 8 8 9 ( 1 6 / 3 1 8 9 3 ) ,
HELSES:- 1 8 7 5 : A g e n t , b e s t . r e d e r J . J . T f r o r s e n , R ø n n e 3 0 0 / 1 2 0 0 - G r o s s e r e r P.M.Anc h e r s enke C . A n c h e r , K ø b e n h a v n 1 2 0 / 1 2 0 0 F h v . g å r d e j e r Conrad K o f o e d , A l l i n g e
1 2 0 / 1 2 0 0 - Købmand A . P . C o H b e r g , R ø n n e 6 0 / 1 2 0 0 - Købmand L . H . B i d s t r u p s enke
M.Bidstrup,Rønne 60/1200 - - Grosserer H.J.Rønne,København 60/1200 Grosserer
F.W.JTielsen,København 60/1200 S k i b s f ø r e r P . A . K o f o e d , R ø n n e 4 4 / 1 2 0 0 - M.N.
Madsens d ø d s b o , R ø n n e 4 0 / l 2 0 0 - Afdøde p a s t o r i U y l a r s k e r Grønbecics å r r i n g e r
4 0 / 1 2 0 0 - B a g e r P . D i d r i k s e n s enke A C D i d r i k s e n , R ø n n e 5 0 / 1 2 0 0 - B a g e r H. Di d r i k s e n s Ænke J . M . D i d r i k s e n , Rønne 30/12U0 - Bornholms S ø a s s u r a n s e f o r e n i n g , R ø n KXXSXSfflS&K: ne 3 0 / 1 2 0 0 - Købmand H . P . R ø n n e , R ø n n e 3 6 / 1 2 0 0 Gårdejer S.C.
J u u l , N y l a r s k e r 20/1200 G å r d e j e r Ole H a n s e n , N y l a r s k e r 2 0 / 1 2 0 0 Gårdejer
J ø r g e n L y n g b e r g , N y l a r s k e r 20/1200 - P r o k u r a t o r P . P e t e r s e n , R ø n n e 20/1200
Kaptajn E.Sonne,Klemensker 20/1200 - Bagermester H.P.Jensen,København 16/1200
- Købmand C.Hoy,Rønne 1 5 / 1 2 0 0 - B ø d k e r H.P„Thomsen,Rønne 1 5 / 1 2 0 0 Skibsfør e r H.C.Lund,Rønne 12/1200 - P a r t i k u l i e r C.H.Lund,Knudsker 1 2 / 1 2 0 0 .
I 1875 s æ l g e s 2 0 / 1 2 0 0 t i l h ø r e n d e M.U.Madsens dødsbo t i l a v l s b r u g e r C h r i s t i a n
Holm,Hasle.
I 1876 s æ l g e s 2 0 / 1 2 0 0 t i l h ø r e n d e M.K.Madsens dødsbo t i l s k i b s f ø r e r P e t e r A.Kofoed,Rønne.
1 1877 s æ l g e r Conrad Kofoed s i n e 1 2 0 / 1 2 0 0 t i l
J . J . T h o r s e n med 4 0 / 1 2 0 0 , P e t e r A.Kofoed med 4 0 / 1 2 0 0 og t i l købmand M . C h r i s t i a n s e n med 4 0 / 1 2 0 0 .
I 1877 s æ l g e r C.Hoy s i n e 1 5 / 1 2 0 0 t i l b a g e r m e s t e r H . P . M . D i d riksen,Rønne.
I 1882 s æ l g e r C h r i s t i a n Holm s i n e 2 0 / 1 2 0 0 t i l købmand C h r i s t t i an Thors en, Rønne.
I 1884 s æ l g e r H.P D Thomsens a r v i n g e r d e r e s 1 5 / 1 2 0 0 t i l
a m t s ^ g t ø e t t Æ d i n a æ ^ ^ — E r a ~ T 8 3 4 nævnes C h r i s t i a n
ggm&OÉgfe: T h o r s e n som s k i b e t s b e s t , r e d e r .
Iflg. testa
m e n t e d t . Rønne 1867 e r H . P . R ø n n e s 3 6 / 1 2 0 0 v e d h a n s død i 1886
o v e r g å e t t i l h a n s enke Ane S o p h i e Rønne f ø d t ' T h o r u p , R ø n n e . S e n e 18§l4- T --e£±eaxJiend^
d e s a r v i n g e r o v e r r e t s s a g f ø r e r W.C.C.Meyn,København med 1 2 / 1 2 0 0
a p o t e k e r P . C . C . H e u c k e n d o r f f , £ J e x ø med 1 2 / 1 2 0 0 og e n k e f r u e P . C .
Rønne,Rønne med 1 2 / 1 2 0 0 .
I 1 8 6 7 , 1884 og 1893( a l l e r e g . i 1893) o v e r g å r H.C.
J u u l s , E . S o n n e s , Ole H a n s e n s og J . L y n g b e r g s p a r t e r t i l g å r d e j e r J e n s H a n s e n , V e s t e r m a r i e s o g n med 2 0 / 1 2 0 0 , - g å r d e j e r W . M . D a v i t z e n , R ø s o g n med 2 0 / 1 2 0 0 - Umyndig:
Oluf P . J e n s e n , N y l a r s k e r Sogn 2 0 / 1 2 0 0 - Købmand J . H . B . L y n g b e r g , R ø n n e med 2 0 / 1 2 0 0 .
I 1 8 5 3 , 1 8 8 6 , 1888 og 1 8 9 2 ( a l l e sammen r e g . i 1893) e r H . P . J e n s e n s , A . P . C o l b e r g s , A . C . D i d r i k s e n s og C.H.Lunds p a r t e r o v e r g å e t t i l r Enke C a r o l i n e R . P e t e r s e n ,
Rønne med 1 6 / 1 2 0 0 - Enkre M.C.M. C o l b e r g , R ø n n e med 6 0 / 1 2 0 0 - Enke Th.M. J . P . D i d r i k s e n 7 R ø n n e med 3 0 / 1 2 0 0 - P a r t i k u l i e r J . P . H o l m , R ø n n e med 1 2 / 1 2 0 0 .
I 1891
og 1 8 9 3 ( b e g g e r e g . i 1893) e r P . A . K o f o e d s og C h r . P.Thomsens p a r t e r o v e r g å e t t i l :
S k i b s f ø r e r L a u r i t s P 0 J e n s e n , R ø n n e med 1 0 4 / 1 2 0 0 og b ø d k e r H . P . T h o m s e n , d a m p s k i b s f ø r e r A . P . T h o m s e n , d a m p s k i b s f ø r e r C.A.Lund, a m t s s t u é f u l d m æ g t i g ' J . P . T h o m s e n , V o r ^
d i n g b o r g , de a n d r e 3 v a r a l l e f r a R ø n n e , d i s s e 4 med t i l s a m m e n 1 5 / 1 2 0 0 .
' I 1893 o v e r g å r J . J . T h o r s e n s p a r t e r t i l : G r o s s e r e r M . L . A . H a n s e n , K ø b e n h a v n med
7 5 / 1 2 0 0 - R i t m e s t e r N . K . H . H o l m , N y k e r med 7 5 / 1 2 0 0 „ J . C h r . T h o r s e n , k ø b m a n d ,
Rønne med 7 5 / 2 0 0 - P r o p r i æ t æ r P . A n d e r s e n , K n u d s k e r 7 5 / 2 0 0 . D i s s e 4 d e l e g i v e r
dog mere end hvad J . J , T h o r s e n e j e d e i f l ; • tT iOd-HlT*iT?g **•
e r e— ,^ o > V-i men nærmere
vi-
HOVED-SETBSREGISTHERINGS-PEOTOKOL:
AmERIQOTGER:
7-141.
Mlr.br. dt. København 30/8 1865: 114 Lstr.
Mindre ombygning i 1883.
Seneste registrering dt, 21/3 1893 efter mindre ombygning.
_
0 o 0 o 0
"Thor"
Svaneke, senere Christiansø pr. Svaneke
Dæksbåd, s e n e r e f i s k e k v a s e
,é^6Ju«.-^ogstayer: K R O P
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)
Svaneke 1877 af A. M. H ansen i b d .
i f l g . b i l b r . d a t . Svaneke 10-9-1877Dækkenes antal:
Masternes antal:
Agterskibets form:
et
en
spidsgattet
Beskrivelse af forskibet:
g l a t stævn
Hove d-ØimeHsioner
Længde:
30 ' 6
Bredde:
11 * 6
Dybde:
3tg
Drægtighed:
Bygget på: k l i n k af eg
8,57 t o n s
'Theodor Andreas P e d e r s e n af Svaneke
1889:
:1877:
Pisker
Pisker
Pisker
Pisker
Theodor Andreas Pedersen, best. reder, Svaneke
Thorvald Emanuel Pedersen, Svaneke
Hans lund, best. reder, Tein pr. Allinge
Christian Bentzen, Tein pr. Allinge
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1/2
1/2
1/2
1/2
8-396
Eftermålt 18-5-1881.
Da fartøjet iflg. Svaneke indb. af 14-6-1882 er ombygget til fiskekvase
er efter samme indstilling afdraget for folkerum bortfaldet, hvorom certi—HTed reg. anm. dat. p.t. Christiansø 14-10-1893 af ejerne begæret overført til Christiansø.
Overført til fart. fort., bind III, fol. 3.
++ ficatet ved påtegning fra Herredskontoret af 15-6-1882 er givet påtegning.
*-v sn
en mi
in
ITV
r m en -m m tr 1 en tm tm
2
tir ir* ^-v TkT nr» m. -mi im
Skibets Ravn:
"Thor"
Marstal, fr- 1874 Hakskov, fra 1883 Ommel pr. Marstal
Skonnert
;staver: F G D P.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I U d d e v s l l s ( S v e r i g e ) af G.Abrahamson
i f l g . b i l b r e v d t . Uddevalla 29/1.1
1859.
Dækkenes antal: l
Hoved-Dimensioner
Masternes antal: 2
Længde: 62 '1
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde: 1 7 ! 6
spejl.
Dybde:
7f 5
Beskrivelse af forskibet:Middelfyldig
bov, k r ø l l e .
Drægtighed: 61,26 t o n s
Bygget på: Kravel af f y r .
H.J„Erichsen,borgerbrev dt. Ærøskøbing 10/4 1865.
H.R.Jørgensen,Ommel,borgerbrev dt. ÆrøskøbinglO/3 1866.
H^ns Albert Bøye,Ommel,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor l/2 1883(2/2 1883)
J.C.Lauritzen,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 27/l 1876(11/9 1892)
H.A.Bøye,horgerbrev dt. Ærø her.-kontor 1/2 1883(18/10 1892).
1865 og endnu 1871:
Skibsfører Han? Jensen Erichsen
Marstal
1874: Best.reder, handelsfirma P.S.Winckel, Bøttern & Co. Nakskov -§Skibsfører H.B.Jørgensen
Ommel pr. Marstal i
1883: Skibsfører Hans Albert Bøye
Ommel pr. Marstal
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-18
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
inger: Mlr.br. dt. København 1/7 1862: 32 Lstr.
Seneste registrering dt. 19/12 1892.
M n n
c
n r
c
F A B T C
T T C r t?T
T»*
"TT T> iT\ M T> r\. TS /n
" T h o r " , f ø r 1872 " P e i h o "
H o r s e n s , f r a 1891 Å l b o r g
B a r k , f r a 1878 3 - m s t .
skonnert
samt kendingssignal-bogstaver: N H L w.
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysningsaUesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I S u n d s w a l l 1862 af J . A . L i e d b e r g i f l g .
b i l b r e v d t . S u n d s w a l l Rådhus 1 7 / 1 0 1862
I 1878 o m r i g g e t t i l 3 - m s t . s k o n n e r t .
Dækkenes antal: 1
Hoved-Dimensioner
Længde: 122'3
Masternes antal: 3
Agterskibets form:Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Skæg m. k r ø l l e .
Bygget p å : Kravel af
Bredde:
23'3
Dybde:
9'8
Drægtighed:
fyr.
234,25 t o n s
•: J . C . C . N i e l s e n , b o r g e r b r e v d t . H o r s e n s 1 8 / 3 I 8 5 6 .
J e n s Ninus C h r i s t e n s e n , b o r g e r b r e v d t . Nykøbing M. b o r g m e s t e r k o n t o r
2/10-90(9/3-92)
:1872: Købmand,best.reder Z.J.Levy
Horsens 4/l6
Fabrikant C.C.Fischer
4/16
Skibsfører J.C.C.Nielsen
3/16
Agent J . Z . L e v y
2/16
Købmand H.C.Hansen
1/16
1/16
Skibsfører J.P.Knudsen
1/16
Skibsfører J.J.Munch
I 1881 er Z.J.Levys 4/16 overgået til medejeren J.Z Levy, der således nu
ejer 6/l6 og fremtidig virker som best.reder.
1891: Skibsfører J.C.C.Nielsen
Horsens, eneejer
Senere samme år sælger J. C. C.x"ielsen dette skib tilfølgende:
Købmand,best.reder Chr. Christensen
Nørresundby 1/4
Skomager C h r . M.Limdgaard
Nørresundby 1/4
K a p t a j n L-vCrLdTrd-gcrard
—
Ålburg 1/4
Købmand Vilhelm Gohen
Ålborg 1/4
XXXXAXXXXXXAXAXXA
HOVED-SKIB SRSG-ISTRERINGS-PROTOKOL: 4-353
rindført fra Flensborg i 1872. Iflg. kvittering dt. Horsens toldkammer
26/3 1872 er tolden erlagt med 210 Rd. som er 2fo af købesummen
10500 Rd.
Købesum i oktober 1391: 6250 kr.
Seneste registrering dt. 12'3 1892 p.g.a. ommåling efter mindre omb.
TT 1 M T » 1 P T O
/T\ *n
en fX. Y? A T* nr en 1* If T T d Tn tm TH
n
i
TCT Tt, mt. TIT TT» mt. ur* mi
B
Thor'm, fra 1880: '"Dagmar1
København
Skruedampskib
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
KH VR
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
I Malmø 187? af H.J. Bonnesen iflg,
bilbrev dt. 10/2 1872.
Maskine på 40 H/K
Malmø
På kravel af eg og fyr
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form Hækbygget m. r u n d t
spejl
Beskrivelse af Forskibet M i d d e l f y l d i g b o \
g l a t stævn
Længde
Bredde
Dybde
76'1
14'0
7'3
ægfighed
50,91 t o n s
: Jacob Johan Sørensen, Borgerbrev Helsingør 24/"5 1869.
Hans Christian Hansen.,
•"
København 9/2 1854 (16/2 74)
1880:
1872:
A/S *K:Københavns S k i b s - V a n d f o r s y n i n g s - S e l s k a b 1 1 , s t i f t e t 1 1 / 3 1 8 6 9 .
h v i s b e s t y r e l s e med sæde i København e r : P r e m i e r l ø j t . J . S . P o u l s e n
b e s t . r e d e r , s k i b s f . M . J . Schmidt og v a r e m æ g l e r C L . P r i o r , a l l e
København.
G r o s s e r e r og s k i b s r e d e r H . E . H a n s e n , K ø b e n h a v n , d e r samme å r s æ l g e r
t i l g r o s s . S . Cohn, K ø b e n h a v n , d e r a t t e r s æ l g e r t i l K ø b e n h a v n ' s
h a v n e v æ s e n u n d e r b e s t y r e l s e a f h a v n e k a p t a j n Y. l u d e r s .
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-53
Anmærkninger Indført fra Malmø under navnet "*I-±nnm i Juni 1872, købesum
^5.500 Ed., told 765 Ed.
Mindre ombygning 1872.
Seneste registrering p.gr.a. maskinrummets ombgn. dt. 8/6
1882.
;- OG SØFARTSMUSES!
PÅ KRONBORG
!
Thora"
Dragør'
Barkskib
I QD J
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Summerside (Pr. Sdw. isl.) 1863
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 3
igde: 1 1 7 ' 4
2
Agterskibets form: Hækbygget med
Bredde:
^'7
fladt spejl
16 f l
Dybde:
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
m. skæg og k r ø l l e
409,69 t o n s
Bygget på: K r a v e l af f y r ( amerikansk
: C o r n e l i u s P e t e r s e n S t r ø n s b e r g , b o r g e r b r . Amager Birk 2 2 . 2 . 1 8 7 0
: I876;
Ovnnvt. f ø r e r C.P'etersen S t r ø n s b e r g , ( b e s t . r e d . ) Dragør
13/30
Lods P . H . S t r ø n s b e r g ,
„
5/30
- A.P.Steffensen,
3/30
- C .J.Jansen,
3/30
- IT.P.Steffensen,
2/30
Skibsfører P.P.Schmidt,
2/30
Høker S.Jacobsen,
København 2/30
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-125
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Skibet indført under navnet "Commodore" af Hart le x>
ool i
april I876. Told; 733?45 kr. , som er 3 pet. af køb esummen:
£ 1350. Int.nat.certifikat dt. Det danske Konsulat i Hull 27 .4.1876:
391;50 Reg.tons.
Iflg. G-en.dir. skrivelse af 4,10.1887 e^ dette skib på rejse fra Det
hvide Hav til London grundstødt d. I0.8.I887 på Lemon Ower B ank i
Hordsøen og efter at være indbragt til G-rimsby kondemneret o g solgt
for £ 112. Besætningen reddet. Casco: 32000 kr., fuldt assur eret. Lasten: ca. 196 stander splitved af værdi: £ 689 ? hvis assuran ce og s
salgssum ikke kendes.
Slettet af reg. 14.10.1887.
ITT 4 M T V F T
P
mt mi
en fX
T? i, Tb HT en
' T T O T f T
sr
Ti
4~\ A.T •
"Thora"
hjemsted: N y k ø b i n g Mors
Skonnertbrig
£S-
N P T C
Hvor og når bygget
/»mesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Bandholm 1868 a f A . F . C . S i / o l t e r s ib<
i f l g . b i l b r . d t . Bandholm 2 7 - 4 . l 8 6 ' 8
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
e: 8 2 ' 2
Agterskibets form: Hækbygget med
19'1
fladt spejl
e:
9f3
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t ,
u. g a l . f i g u r .
:123;45(125?72)(128?24)
Bygget p å : K r a v e l a f e g .
: J e n s Hansen J e s s e n , b o r g e r b r . Ringkøbing 1 5 . 1 1 . 1 8 5 5
1880-86.
t
1876:
Købmand Hjalmer Emil Sørensen, (best. red.) Nykøbing Mors 10/64
Ovnnvt. fører J.Hansen Jessen, Nordby på Fanø,..
24/64
G-årdmand Laurids Jørgensen, Vangsbøl Jerne sogn,....
1/64
Skibsfører Jens Madsen Sørensen, Sædding, G-uldager sogn,. 1/64
Købmand Knud Severin Knudsen, Nykøbing Mors,
12/64
August Hagbarth Schade,
- ,
2/64
Aurine Marie Andrup, enke efter Kam.råd Andrup, Lemvig,.. 4/64
Sejlmager A.H.Jepmand, Ålborg,
2/64
Distriktslæge N.Th.M.G .R.Wolters , Amager,
4/64
G-årdmand Niels Iversen, Plade på Mors,
4/64
Ovnnvt. H.E.Sørensen sælger sin 10/64 til medrederen A.H.Schade,
som således ejer 12/64 og fremtidig er bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br.
8-43
d t . Bandholm 2 9 . 9 . 1 8 6 7 :
58£- l s t r .
Ombygninger i 1877 og 1886.
Iflg. anm. dt. København 5-12.1889 fra firmaet P.Brown jun.
& Co er dette skib solgt til Skibsfører B.A.Heldt, Neuefehn (?) for 8.500 kr.
Slettet af reg. 9.12.1889
II* W B F T c
r\i^
o
FA "DTCH/ITITCFrT
T>
A M B A D T
"Thora", fra 1888: "Ellen"
Odense, fra 1888: Marstal
Skonnert
kendingssignal-bogstaver:
ND
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninesaltestcn)
1 Skibhusene p r Odense I867 af H..L.
Hansen i b d . i f l g . b i l b r e v d t . S k i b h u sene 1/7 1867.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet:Kvindelig
galionsfiguf.
Bygget på: K r a v e l af e g .
Hoved-Dimensioner
Længde:
80'4
Bredde:
l8f7
Dybde:
9f6
Drægtighed: 1 0 2 , 4 5 t o n s .
Andreas Andreasen, borgerbrev Odense 7/7
H.C. Andersen,
*
."
17/4
Førnvt. A. Andreasen
Carl Christian Frederik Rønnow, "
24/9
Hans Jørgen Petersen, borg.br. Lunde-Skam
N.C.C. Bang,
"
» Odense
H.N. Olsen,
Ærø
1858.
l86l (1872).
(I873).
1873 (7/10 73).
10/9 1872 (17/4 75)
23/2 1883 ( 8/3 8^)
17/3 1880 (20/2 88)
I867 og endnu I87O:
Rådmand Urban Hansen 1/6, ovnnvt. fører A. Andreasen 2/6, tobaksfabrikant A. Jensen 2/6, købm. Kingo Pedersen 1/6, alle Odense.
A/S "OdenseSkibsfartsselskab", hvis bestyrelse består af:
1873
Skibsreder H.T. Helweg, købmand P.H. Petersen (afløses 1878 af
købm. A. Boesen), do W.R. Maegaard (afløses 1882 af skibsreder
Chr. Sørensen), alle Odense, sognefoged P.C. Olsen, Thorup, og
friskolelærer Klaus Berntsen, Højby (fra 1882 folketingsmand af
Gørlev). Forretningsfører er fhv. skibsfører C.Th. Ipsen, Odense
1888
Skibsfører Søren Larsen Weber,, 1/10, kalkbrænder Hans Nielsen Hansen bestyrende reder med 2/lQbg ovnnvt. fører Hans Nielsen Olsen
7/10, alle Marstal.
1892
Nielsen Hansenfs 2/10 til hans enke, Ellen Sophie Hansen, født
Rasmussen. Nielsen Olsen er nu.bestyrende reder.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-25
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. Odense 26/6 I867: 50 lstr.
Seneste registrering dt. 27/2 1888.
* \TF»T?T c
r\tn
c
r
F'C , 'Hk/ffTTO'E?Tf7 , r T l
Tt A
I T - m A ~M Tt m* Tt itn
Skibets Navn " T h o r a "
Søby p r . Æ r ø s k ø b i n g .
Art
Jagtbåd,
f r a 1873: Halvdæksbåd.
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjem
N D RG
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygningaattcsten)
Formodes b y g g e t i K a l l e n b e r ^
(Bilbr. savnes).
På k l i n k (og k r a v e l l a f eg og f y r .
Dækkenes Antal 1 ( l h a l v d æ k ) .
Masternes Antal 1
Længde 2 9 ' 6 (29 ' 9)
Agterskibets Form F l a d t s p e j l .
Bredde
9 f 8 (lO'O)
le
4'3 U ' l )
Beskrivelse af Forskibet G l a t s t æ v n .
8,75 tons
(8,39)
Førere: Rasmus Hansen Christensen, Søby v.k Ærø (ingen nærmere oplysninger)
Redere: 1868 og endnu 1870:
Ovnnvt. fører R.Hansen Christensen, Søby på Ærø.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
3-75
M l r . b r . d t . Århus 3 1 - 7 - 1 8 6 1 : A-i l s t r .
S e n e s t e r e g . på g r u n d a f TEOGI&KS: ombygning 7 . 5 * 1 8 7 3 .
HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
"Thora"
Kolding
Skonnert
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Siubsbygnlngaattcstcii)
N C BQ
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I Haderslev 1858 af ?. J. Kreyler ib(jl
iflg. bilbr. dt. Haderslev 10/8 1858.
På Kravel af Eg
Dækkenes Antal
1
Masternes Antal
2
Agterskibets Form F l a d t
Beskrivelse af Forskibet
Længde
Bredde
e
spejl
ensioner
85'0
(84'8)
18' 3
lO'O
(9'9)
G a l l . m. k r ø l l e
Drægtighed
109? 36 t o n :
Erik Hansen Jensen, Borg.br. Kolding 19/4
Jørgen Nielsen,
*n
'*'
15/4
Andreas Nielsen,
"
'*
14/6
Jens Skolemester Jensen Stjerne, Borg.br.
(109,43)
1865
1869
1812
Samsø birk ^1/9 1866
1858 og endnu 1868: Ovnnvt. fører E. Hansen Jensen, Kolding
1869:" Købm. L. P. Christensen 15/96, Yognm. H. Damgaard 15/96, Jomfru Hansine
Hansen 8/96, Gårdej. Jacob Hansen 8/96, do Christen Iversen 3/96,
Gårdbst. J. Petersen 3/96, Ovnnvt. fører J. Nielsen 1^/96, do do Andr.
Nielsen 1^/96, Jomfru Christine Hansen 8/96, Ovnnvt. fører E. H. Jen=
sen 1^/96.
J. Nielsen og Andr. Nielsen sælger hver 10/96 = 60/^88 til:
1874
Ovnnvt. fører J. Stjerne 45A'88, Skibsbg. C. Hansen, Kolding 5/^88,
Gårdej. P. Nilsen, Kolding 5/^88, A. V. H. Jensen, Kolding 5/^88.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
2-7'-
iar.br. dt. Haderslev 31/8 1858: 36i Lstr.
Iflg. rederens anm. dt. Kolding 2/9 1876 er dette skib
natten mellem ^0 og 21 April 1876 efter oversejling sunket 1-Jmil nord for Skagen. Mandskabet reddet i egen b'\d. Ladning ^.000
kasser sydfrugter samt Mandler og olie, værdi ukendt.Eragt ca.
4.800 kr. Casco assureret for 14.000 kr.Lastens assurenceforhold
ukendt.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KROMBORG
Thora
København
Skruedamper.
N C J T
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller sldbsbygninesattesten)
Bygget i S l i k k e r v e e r ved Rotterdam
1880 a f . P . Boele mPas n . i f l g . a t t e s t
d a t . D o r d r e c h t 53 I890.
Dækkenes antal: e t .
Masternes antal: e n ,
Agterskibets form: r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: skarp bov med
l o d r e t stævn.
Bygget på: k l i n k af j e r n .
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
H ø j t r y k s m a s k i n e med 4-5 nom. HK.
H . J . Koopmann i D o r d r e c h t .
Hoved-Dimensioner
Længde:
8l!9
Bredde:
l658
Dybde:
8f3
Drægtighed:
71;79 t o n s . •
Johan Frederik Lohmann med skipper borgerbrev dat. Købehavn 26. september
I865 og attest som dampskibsfører dat. Københavns Magistrat 9« ma J I878.
Iflg. købebrev dat. Rotterdam 7* m&j 1890 samt nationaltets- & ejendomserklæring dat. København 12 & 20 juni I890 tilhørende:
H.C. Monberg,
best. rd., entreprenør,
København,
-| part,
Kiels Andersen,
proprietær, folketingsmand, Søholm,
i
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
H-386/387
Indført fra Holland i maj 1890 under navnet "Velsen V". Indførselstolden
er for dette skib samt 5 tilhørende jernpramme iflg. Generaldirektoratets
skrivelse af 29. maj I890 betalt ved en vexel stor 771,07 kr samt 500 kr
kontant (dampskibet alene er opgivet til en pris af 25000 kr heraf 3^
i told; 750 kr). Skibet er forsynet med interims nationalitets certifikat
dat. Kgl dansk Generalkonsulat i Rotterdam 9. maj l890f,som er afleveret.
Målingsbevis dat. Kbh. 25-6-90, Reg. anm. dat. Kbh. 12-6-90.
Overført :.til nyt skibsregister bind 1 fol. 173 åen 10-1-05-
TkT w
TO
T
tn
<"v mi
en mi ITTI *
T>
f
*» TiriTir'
tr ir* mi i* T ir* mt. Tt irn
Thora
Struer
Piskekvase
(Kutter)
sogstaver:
N W H C
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbyEninssattesten)
Frederikshavn I887 af H. V. Buhl ifl.
bilbrev dt. Prederikshavn 16. juni 1"
88^
Dækkenes antal:
Masternes antal:
1
2
Længde:
Agterskibets form: rund g a t t e t .
41' 0
14' 2
6' 3
Beskrivelse af forskibet: m i d d e l f y l d i g t .
23,31 tons
Bygget på: k l i n k af e g ,
Søren P a u l s e n Madsen af J e g i n d ø med b o r g e r b r e v d t . Mårsø fogeds k o n t o r
4. j u n i 1887.
Chr. H. Sørensen af Handbjerg med b o r g e r b r e v d t . h e r r e d s k o n t o r e t i H o l s t e b r o
6. november 1886.
P . B. Andersen med b o r g e r b r e v d t . Morsø 8 . j a n u a r 1 8 8 7 .
Chr. H. Sørensen med b o r g e r b r e v d t . H o l s t e b r o 6. november 1 8 8 6 .
(vend)
25- juni 1887 tilhørende;
Søren Paulsen Madsen,
best. red., fisker,
Peder Klausen,
do.
Lars Cecilius Larsen,
do.
Jens Nielsen Sø Andersen, do.
Jens Madsen,
do.
Christen Jepsen,
do.
Jegindø,
do.
do.
do.
do.
do.
16. februar 1890 sælger J. K. Sø Andersen sin 2/10 part til:
Kristen Olsen Christensen, fisker,
Jegindø,
(S. P. Madsen er vedblivende best. red.).
(vend)
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
12, 193.
Overført til nyt skibsregister bd. 6, fol. 173 ^ e n 13/4 94-.
»1 i v n ^ T
r
m% mi c i / T i T t m T C U / n T c i p p n r
T» *
~er T» r\ TVT T> *~» T» /n
2/10
2/10
2/10
2/10
1/10
1/10
p
-
2/10 p
Førere (fortsat):
Jens Jensen med borgerbrev dt. Hobrozév^maj 1892.
S. Chr. Christensen med borgerbrev dt. Grenå 29. oktober 1892.
P. M. Andersen med borgerbrev dt. Morsø Herreds kontor 7- oktober 1890.
Redere (fortsat):
7- juli I89I sælger P. Klausen sin 2/10 part til:
Jens Anton Andersen,
fisker,
(S. P. Madsen er vedblivende best. red.).
Jegindø,
20. august I89I sælger S. P. Madsen sin 2/10 part til:
Chr. Herup Sørensen,
fisker og skibsfører,
Handbjerg,
Chr. H. Sørensen er fremtidig best. red.
14. maj I892 sælger L. C. Larsen sin 2/10 part til:
Christen Nielsen,
fisker,
Jegindø,
2/10 p.
2/10 p.
2/10 p.
27. december 1892 sælger J. Madsen.og C. Jepsen deres parter til:
Chr. H. Sørensen, '
best. red., skipper, Handbjergf-l/2Q'--p.., ialt
Chr. Nielsen,
fisker,
Jegindø,
1/20 p., J. A. Andersen,
do.
do.
1/20 p., M. Chr. Jensen,
do.
do.
1/20 p., -
5/20
5/20
5/20
1/20
p
-
27. december 1892 sælger C. 0. Christensen sin part til:
M. Chr. Jensen,
fisker,
Jegindø,
4/20 p., ialt 5/20 p
"Thora"
Nibe
Brig
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
N B 'G V
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
I Nysted på L o l l a n d 1857/58 af F . Sparr e i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Nvsted l/3
1858.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: F l a d t
Hoved-Dimensioner
Længde:
92'5
Bredde:
21'4
Dybde:
11*9
spejl.
.Beskrivelse af forskibet:
G-alion med
krølle.
Drægtighed: 171,75 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af e g .
Førere: Johannes Sørensen Schmidt (Frederikshavn 1846).
F.J. Hansen
(Helsingør 1872).
Iflg. bilbrev 1858 og endnu 1868:
Agent og købmand Iver Christian Wibroe, E., Nibe.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
1-287
yex: Mlr.br. dt. Nysted 4/3 1858: 84i lstr.
Skibet er 1873 indstrandet ved Blaekerey Vandbanker(?). Det
blev totalt vrag.
TT
* TVT TTV W71 T
en
A
mi
n
/ni i r ' *
TI r r r t T i / r T T r c r ' T i T
vt
TT TTb m% TVT T > m\
"Thora Emilie"
,: Dragør
J a g t , f ø r 1874: Dæksbåd
Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
N L T
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Vides ikke. Indtil 1857 kgl. færgejagt ved Vordingborg.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: P l a t g a t t e t .
Længde:
Bredde:
36'7
12'1
e:
5'9
Middelfyld, m
g l a t stævn.
18,19 tons
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r
: Peder Nielsen Magleby, sætteskp.brev Amager birk 23/6 1866
Beskrivelse af forskibet:
1857 og endnu 1874".
Ovnnvt. fører Peder Nielsen Magleby, Dragør,
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-363
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Mlr.br. dt. København 31/8 1867: l i lstr,
Eneste registrering dt. 1/7 1874#
" T h o r a Johanne'"
hjemsted:
Marstal
Jagt
H B J S
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)
( NQB V )
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I K i e l 1807 af J o h . Benz. Hovedombgn.
i M a r s t a l 1867 af H . J . Bager i f l g . b i l b r e v d t . M a r s t a l 12/12 1867.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form: F l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: Ingen g a l . f i g .
Hoved-Dimensioner
Længde:
51 '0
Bredde:
13 T 9
Dybde:
7'2
Drægtighed:
41,74 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af eg.
Førere: Claus Henriksen, borgerbrev Ærøskøbing 23/3 1865.
1867:
Ovnnvt. fører Claus Henriksen.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-7 2
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
: Mlr.br. dt. København 20/10 1858: 15i lstr.
Nye signalbogstaver 1893.
"Thora Maria"
Vejle
Jagt
K I G- E
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)
I Vejle 1874 af P.H. I l l u m i b d .
b i l b r e v d t . 1 1 / 3 1874.
iflg.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 1
Agterskibets form:
Platgattet.
Beskrivelse af forskibet:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Glat s t æ v n .
Hoved-Dimensioner
Længde:
47'0
Bredde:
13'7
Dybde:
6'0
Drægtighed: 27,70 t o n s .
Bygget på: K r a v e l af eg.
: J.F.C.W. Løye, sætteskp.brev Vejle 12/4 1855-
: 1874:
Ovnnvt. fører J.F.C.W. Løye, Vejle.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
6-235
Landsarkiv:
Iflg. Vejle reg.kontors indberetning af 10/8 1875 er dette
skib ved skøde dt. Vejle 9/8 s.å. solgt til udlandet, hvorfor det
slettes af reg. 4/9 1875-
\T
A
\T7\17
o
fy. *n en
T?tTt'Tien~ri/rTT{nT?T^'Ti
TS*
TT
m\ TiT Tt mt Ti
mi
"Thorborg"
: P j e l l e b r o e n pr„ Påborg
Galease
samt kendingssignal-bogstaver: N M T
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninssat testen)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Karlshamn 1832 i f l g . b i l b r e v d t .
Karlshamn 1 8 / 8 1832.
Dækkenes antal: i
Hove d-Dimensi oner
Masternes antal: 2
Længde: 52*8
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
Bredde: 14 ? 3
spejl.
Dybde:
8! 1
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d i g t
Drægtighed: 46,85 tons
med g l p t stævn.
Bygget på: Kravel af f y r og eg.
: Hens Jørgen Johansen,borgerbrev dt. Spanget birk 6/2 1875,
1875: Skibsfører Hans Jørgen Johansen
Djernisse Sogn pr.
Fåborg.
Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 -210
Landsarkiv:
: Købt fra Sverige ved :=køde dt. Århus 28/11 1874 sf købmands
H.Lange sf Århus og af denne atter ved skøde dt. Århus 16/2
1875 solgt til skipper H.J.Johansen af Fåborg. Indførselstolden er piflg. attest dt. Århus 20/2 1875 erlagt med' 75 kr.
som er 3/? f købesummen fra Sverige til lange 25OO kr.
Mlr.br. dt. København 27/9 1873 lydende på 48,52 tons.
Iflg. rederens anm. dt. Fåborg 27/l2 1880 er dette skib totalt
forlist d. 2/12 1880 under et stormvejr i Sælvigs-bugten på
Samsø. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Skibet var på rejse
fra Horsens til Kiel med 150 tdr. hvede af værdi 3000 kr. Casco assureret for 3500 kr. Om lasten var assureret vides ikke.
Vraget solgt til købmpnd Hansen m.fl. på Samsø for 500 kr.
Ladningen bjerget i havareret tilstand, om den er solgt vides
ikke, ds dette er blevet skrevet.
Slettet af registret 28/12 1880,
U A M T \ P T
o
e~\c*
o
•E?*OTO
ITOTTPT
F D A M D A D T
Skibets Navn
"Thordis"
København
Jagt
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygningaatteatcc)
N H V B
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
I H e l s i n g ø r 1872 a f C. Rohmann & M.
Barfoed i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Helsi n
ør 17/6 1872.
På k r a v e l a f e #
Dækkenes Antal 1
Masternes Antal 1
Agterskibets Form
Platgattet
Beskrivelse af Forskibet
Glat
Hoved-Dimensioner
Længde
58 f 9
Bredde
16' 8
Dybde
8' 1
stævn.
Drægtighed
46?72
tons.
Førere: Carl-Ferdinand Ejlertsen, borgerbrev Stubbekøbing 10/2 1874
(13/3 1875)
(Ingen oplysning om fører før 13/3 1875).
873
877
882
1872:
"Berufjord Fiskeriselskab" i Københavns der ejes af:
Grev Moltke Hvitfeldt til Glorup 6/8 part, kapt.løjtn. Hammer
1/8 og gross. Moses Melchior 1/8? oegge København. Sidstnvt. er
selskabets forretningsfører.
• F/A "Ørum & Wulff" ved gross. J.A. Hemmert, København.
Ved J.A. Hemmert's død overtages firmaet af hans enke, Harriet
Hemmert, født Jensen.
Firmaet ejes nu af Johannes Jensen^ København.
Positioner: Fartøjet benyttes til fiskeri ved Island.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
5-41
er Købesum i December 1873: 4-000 Ed.
Iflg. rederiets anm. dt, København 22/6 1832 er dette skib
på fiskeri under Island, forlist på østkysten af Island d, 2/6 s.å.
idet mandskabet forlod skibet, der var kommet ind i polarisen.
Besætningen, 8 mand, bjerget af fransk fiskeskib "Estelle11, kaptajn
Legrand, og landsat i Berufjord. Casco incl. fiskeredskaber 11.000
kr. fuldt assureret. Der er ikke senere hørt noget til skibet.
Slettet af reg. 24/3 1382
FOVED-SKIBSREGISTRERING-S-PROTOKOL: 7-83
"Thorseng"
:Rudkøbing
Skruedampskib
g
: N M G
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygnings at testen)
I Gaarden p r . K i e l 1874 af Norddeut sche Schiffbau A c t i e n G-esellschaft
i f l g . b i l b r e v d t . G-aarden p r . K i e l
SA-0 1874.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: i (2)
Agterskibets form:Hækbygget m. afrundet s p e j l
Beskrivelse af forskibet : M i d d e l f y l d i g t
med g l a t stævn
Bygget på: Klink af j e r n
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Maskine på 10 nom. H.K.
Norddeutsche Schiffbau A c t i e n G-esellschaft
G-aarden p r . K i e l T
Længde: 56*1
Bredde: 13 * 2
Dybde:
5*4
MASKINRUMMETS LÆNG-DE: 15 ' 5
Drægtighed: 29?64 tons(33,37) (34,83)
Førere:Anders Funck,borgerbrev dt. Rudkøbing 13/8 1874.
REDERE: 1874: Aktiedampskibsselskabet "Thorseng",stiftet 1/6 1874.Bestyrelsen m,
sæde på Langeland består af flg. aktieejere: Adm.direktør,købmand F.Christensen:
Rudkøbing - købmand Emil Petersen,Rudkøbing - købmand Poul Hansen,Rudkøbing
- købmand H.C.Bendixen,Rudkøbing - redaktør Julius Rosenstand,Rudkøbing baron,km.hr. F.Juel Brockdorff,Tåsinge - gårdmand S.Sørensen Skou,"Vaarø pr.Tåsinge.
I 1877 består dette aktieselskabs bestyrelse af: sej Imager,bestyrelsens formand og forretningsførende medlem E.Rasmussen,Rudkøbing - jernstøber
N.Madsen,Rudkøbing - købmand Carl Hansen,Rudkøbing - sagfører P.Wognsen,Rudkøbing - redaktør Julius Rosenst'åhd,Rudkøbing
baron C.Juel
Brockdorff,Hallufgaard - gårdmand Hans Pelle,Stjovl pr„ Tåsinge.
I 1880 er E.Rasmussen udtrådt af denne bestyrelse og i stedet for er købmand
Jo&# Havemann,Rudkøbing indtrådt.P.Wognsen er fremtidig bestyrelsens formand.
I 1882 ændres dette aktieselskabs navn til aktieselskabet "Svendborgsund",stiftet 5/4 1882.Bestyrelsen med sæde i Nyborg,Svendborg og Rudkøbing består af nedennvt. aktionærer: købmand,adm.direktør H.C.Bendixen,Rudkøbing - krøbmand F.
Christensen,Rudkøbing - fabrikant L.Lange,Svendborg - konsul,købmand H.Clau
sen,Nyborg.
I 1884 sælger aktieselskabet "Svendborgsund" dette skib til ak
tieselskabet "Sydfynske Dampskibsselskab",stiftet 20/7 1875.Bestyrelsen med sæde i Svendborg består af nedennvt. aktionærer: apoteker,selskabets formand Gustav lotze,Odense - prokurator,kancelliråd Th.Borch,Odense - købmand E.T.
Hoffgaard,Svendborg - købmand P.Wiggers,Svendborg - købmand H.Asmussen,Fåborg - købmand Otto Smith, Fåborg - sagfører Knud Harder,Rudkøbing - sel~
skabe"t;s"^e^t~reirer7b^
foruden de 8 ovennvt. følgende medlemmer: købmand C.Nielsen,Rudkøbing - justitsråd BøgEc,godsforvalter på
Tranekær - proprietær Petersen,Rynkebygaard og forpagter C.
Loreng-ea,
X-JB&£—ey-4caÆCÆlll3?a^U3^
F. ChriX i m W S W ^ i l stof fersen, Odense.
I 1886 er istedet for E.T.Hoffgaard
indtrådt i dette selskabs bestyrelse købmand L.Bønnelycke,Svendborg.
I 1887
er i stedet for H.Asmussen indtrådt skibsreder R.J.Storm,Fåborg.
I 1888 er
i stedet for proprietær Petersen og L.Bønnelycke indtrådt i selskabets bestyrelse driftsinspektør Jacobbinus Olsen,nu Svendborg og skibsbygmester P.Bom,Thurø?
og som selskabets forretningsførende medlem er valgt købmand L.Bønnelycke,Svendborg.
I 1891 er forpagter Lorenzen afgået ved døden og i hans sted er indtrådt greve,kammerherre Ahlefeldt Laurvig Bille,Egeskov.
ABiÆRKNINGER: Iflg. kvittering Rudkøbing 14/10 1874 er tolden erlagt med 368 Rd.
som er 3^ af købesummen 12300 Rd.
Iflg. indberetning af 30/11 1877 er dette skib nu forsynet med 2
master.
Ombygget i 1878(halvruf ændret til hytte).
Ommålt i 1882.
Seneste registrering dt. 4/9 1884.
Pyh-ha
TT
1. IV 7 T~V TI v en
/-> «—1 en mx, vn i n T I O H J T T T O W T I T P
T% 2
TT T* m* n i n y-v trt mi
Skibets navn: Thorshavn
Skibets hjemsted: Thorshavn på Færøerne
art:
skonnert
: K B D W
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
I Dunkerque 1858, skibet kaldes
"islandaise" af Lunkerque. Indført
til Færøerne i sep. 1882.
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: hækbygget med fladt'
spejl.
Beskrivelse af forskibet:middelfyldig
bov, uden gallionsfigur.
Bygget på: kravel af eg.
Længde: 7 5 ' 5 , 79 1
Bredde: 1 9 ! 2
!
Dybde: 1 1 3 , l o 3
"ægtighed : 1 1 7 , o o t .
T
1 1 3 , 06 t
Elias Munk af København med borgerbrev dt. København 7 august 1873.
Jens Jacob Andreasen af Thorshavn med borgerbrev dt. Thorshavn 23 jan.
1884 (19/4 84).
Ifølge auktions skøde dt. Færøerne 5 dec. 1882 og nationalitets og ejendofeserklæring dt. Thorshavn 5 dec. 1882 tilhørende:
Firmaet M C Restorffs handel i Thorshavn, hvis indehaver er:
Martin Christian Restorff
købmand
Thorshavn
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 169
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Købt ved offentli g auktion d. 6 sep. 1882 på handelssteået i Vestmanhavn
Ifølge kvittering dt. landsfogedkontoret i Thorshavn d. 7/12 82 er indførselsafgiften b etalt med 78 kr, som er 3i° af auktionskøbesummen 26oo kr.
Ommålt efter rege 1 I i København d. 12 april 1884, hvorefter nyt certifikat er udstedt d. 19/4 84, i stedet for det tidligere afleverede.
Ifølge rederiets anmeldelse åt. København 3° marts 1885 er dette skib solgt
til J Bruun I Caimar for 55oo kr. Certifikatet afleveret og nationalitet:
mærket udhugget.
Udslettet som solgt til udlandet. Refistreringen afsluttet 3°/3 85-
. T ir* *rv
"Thorvald"
Helsingør
Åben færgebåd (færge nr 7, fra 1882 nr 4)
U K M J
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)
E f t e r opgivende bygget i H e l s i n g ø r af
S. J e n s e n , i n t e t b i l b r e v .
Hoved-Dimensioner
Længde: 27 ? 6
Bredde:
9H
Dybde:
3'6
Dækkenes antal: 0
Masternes antal: 1
Agterskibets form: S p i d s g a t t e t
Beskrivelse af forskibet: M i d d e l f y l d , m
g l a t stævn.
Drægtighed: 6, 3 9 t o n s .
Bygget på: Klink af e g .
C. Nicolaisen af Helsingør.
P.F.'.7. Burup "
"
(Helsingør indbg. 21/8 1874).
Hans Christian Adolph Andersen,(
"
"
10/8 1882).
1882
1873:
Færgemand Vilhelm BackeTs enke3 Thora Broge Backe? Helsingør
Ovnnvt. fører Hans Chr. Vilhelm Andersen, Helsingør.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-47
: Eneste registrering dt. 18/8 1873KB Har haft mlr.br. dt. Helsingør 30/4 1863: 3 lstr,
Thorvaldsen
hjemsted: København
skruedampskib
N H C V
g
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbysninssattesten)
København 1871 af B u r m e i s t e r & Wain,
i f g l . b i l b r e v d t . 19 d e c . 1871.
Dækkenes antal: 1 ?f m t overdæk +
mellemdæk m i d t s k i b s .
Masternes antal: ^
Agterskibets form: hækbygget med r u n d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: g l a t l o d r e t
stævn.
Bygget på: k l i n k af j e r n .
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
M a s k i n e r i på 12o nom hk.
B u r m e i s t e r & Wain, København.
Hoved-BimeMsioBer
Længde: 214*5
Bredde:
28'2
Dybde:
15*7
Drægtighed: 122o,94 t .
H F M Harboe med borgerbrev dt. København 15 nov. 1852.
J G- M Holm med borgerbrev dt. København 12 april 1878 og attest som dami)skibsfører dt. København 12 april 1878 (15/1 84).
Ifølge bilbrev dt. København 19 dec. 1971 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 23 dec. 1871 og 2o feb. 1883 tilhørende; Aktieselskabet
"Dampskibsselskabet Danmark" i København, stiftet d. 31 maj 1369, nvis bestyrelse der har til sæde i Københavns består af nedennævnte aktionærer:
J C Sommer
Firma Ths Sonne &'co
København
selskabets forretningsfører
Ths Sonne
etatsråd, bankdirektør
M Levy
skibsreder
F stage
TT
J Strandgård
E M C Bruun
kammerherre, kontreadmiral
Hoved-skibsregistrerings-protokol: l o , 18o
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
Denne registrering er en fortsættelse fra bind IV 262
Registreringen fortsat i dampskibsregister XI 24.
•ur* r m en T» «r ir T en -gn tn TI
•*-»
TT Tt
mt. U.T TT> mt. Tfi mi
"Thorvaldsen"
København
Skruedampskib
aver:
3ST H C V
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
Maskine på 120 nom. HK
København 1871 af B u r m e i s t e r & Wain,
( i n d . HK = 500 - r e d opg.)
i f l g . b i l b r . d a t . København 19-12-1$71
B & W, Københavns
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
Dækkenes antal: e t samt overdæk og
Masternes antal: mellemdæk m i d t s k i b s
tre
Agterskibets form hækbygget, r u n d t spe 31
Beskrivelse af forskibet: g i a t l o d r e t stejrøm
Længde:
Bredde:
Dybde:
vend
g
1220,94 (1225,20) t o n s
Bygget på: k l i n k af jern
J . G. M. Hahn m. b o r g e r b r . d a t . København 12-4-1878 og a t t e s t sm
dampskibsfører d a t . København 1 2 - 4 - 1 8 7 8 .
H.S.A, Olsen m. b o r g e r b r . d a t . København 9-4-1878 og a t t e s t som damps k i b s f ø r e r d a t . København 9-3-1878 ( 5 - 4 - 1 8 8 4 ) ( 2 3 - 6 - 1 8 9 1 )
P.H S Skøt m. b o r g e r b r . d a t . København 11-4-1865 og a t t e s t som dampskibs'
f ø r e r d a t . Københavns M a g i s t r a t 9-7-1883 (23-5-1891)
1871 og endnu 1883:
Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Danmark" i København, stiftet 31-5-1869 s
hvis bestyrelse, der har til sæde i København, består af nedennævnte aktionærer:
J.C.Sommer og Thr.Sonne, Jfirma Thr.Sonne & Co», København, som er selskabet
s forretningsfører.
Konferentsraad, bankdirektør M. Levy, København
Skibsreder F. etage, København
Skibsreder J. Strandgaard, København
Kontreadmiral, kammerherre R.C.M. Bruun, København
1890: M« Levy er udtrådt af bestyrelsen, ind træder direktør F. G-ram, Købentu
1893: Stage dør, og i stedet indtræder i bestyrelsen; højesteretssagfører
P^G.Chr* Jensen, København
Hoved-skibsregistreringsRigsarkiv:
:
11-24/25
': Denne registrering er en fortsættelse fra bind X,
Ommålt på grund af ombygning iflg. Københavns målingsbevis af 16-4-1889?
hvorefter nyt certificat er udstedt 17-4-1889«
Ommålt på grund af ombygning efter skibsm. cirk. no. 33 iflg. målingsbevis
dat. København 22-7-1892. Nyt certificat udstedt 22-8-1892.
Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. 134 den 5-5-1896
(Med blyant foroven står Kbhvn III 22'
Længde på målingsdækket fra inderklædningen
ved siden af forstævnen til sne3Iklædningen
agter
Længde på øverste dæk, fra inderklædningen
ved siden af forstævnen til spejlklædningen
agter
Længde på overdækket
Brede på øverste dæk, midtskibs, mellem
yderlodningen
Dybde midtskibs, fra målingsdækkets underside
til inderklædningen ved kjølsvinet
Dybde midtskibs fra overdækket til inderklædningen ved kjølsvinet
Længde af maskinrummet
214 ! 5
222fO
224*0
28* 2 (28 f7)
15*7
22r6
34f2
"Thorvaldsen"
:
Køb enhavn
Bark
gs- samt kendingssignal-bogstaver:
N F VL
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(EFtcr bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
På Kohlboda v æ r f t , S v e r r i g , 1867 af H.
Olsen i b d . i f l g . b i l b r e v d t . Calmar
26/10 1867«
Hove d-Dimensioner
Dækkenes antal: 1
Længde:
117 ! 0
Masternes antal: 3
Bredde:
24'2
Agterskibets form: Hækbygget m. a f r u n det s p e j l .
Dybde:
12 f 4
Beskrivelse af forskibet: Skarp bov,
skæg med k r ø l l e og s k j o l d .
Drægtighed:
285,98 t o n s (291,67)
Bygget på: K r a v e l af eg og f y r .
(281,25)
borgerbrev
København
30/l
1866.
Axel V.V. Berg,
27/4 1854 ( 3/4 72).
C. C. T. Amonds en,
28/2 1884 (20/6 85).
J.V. Georg,
Førnvt C C I . Amonds en
(29/4 86).
P.J.I.V. Jensen,
9/5 1886 (26/5 89).
Lee.1871:
1882/84:
1889:
1868 og endnu 1869: Grosserer H.S. Hansen bestyrende reder med
10/48, kolonialhdl. H.P. Lemming 7/48, ovnnvt. fører Axel V.V.
Berg 5/48, skibsr. C. Eberth 4/48, høker J.H. Wibe 4/48, kolonialhdlr. Ferd. Fog 4/48, skibsfører C H . Erichsen 2/48, gross. Hans
Petersen 4/48, alle København, skibsf. Julius Larsen 4/48, Helsing
ør, og havnefoged H.E. Fester, Faxø 4/48.
"Len kgl. Grønlandske Handel", hvis direktør er justitsråd H.
Hink i København.
H. Pink afløses som adm. direktør af Hugo Egmont Hørring.
Hannes Peter Stephensen er nu direktør for selskabet.
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
3-367
& w . Indført fra Sverrig oktober 1867, købesum 20.506 Rd., told
3/o = 612 Ed 75 sk. Int.nat. certificat dt. Konsulatet i Calmar
29/10 1867: 292 tons.
Købesum december 1871: 29.500 Ed.
Mindre ombygninger 1873 og 1890.
Seneste certificat udstedt 5/2 1890.
*-* mi
en mi tn
t. Tt, rm en Tt
/F T T
en
THI TT< TI
Tt
i
Tr T-> mt itrr Tt mt Tt
mi
"Thorvaldsen"
K o r s ø r , f r a 1875: Nyborg
Hjuldampskib
Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:
For dampskibe:
Maskinernes antal og hestekraft
Maskinfabrikantens navn og hjemsted
Hvor og når bygget
Bygmesterens navn og hjemsted
(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)
I Haderslev iflg. bilbrev dt. Haderslev
3/7 1860 (bortkommet).
Dækkenes antal: 1
Masternes antal: 2
Agterskibets form: Hækbygget m. f l a d t
spejl.
Beskrivelse af forskibet: K r ø l l e .
K l i n k af
N L J P
Maskine på 55 H/K.
Maskinbygger Tischlein, Rostock
Længde;
Bredde:
ie:
126 r 9
15'1
7f3
117,34 t o n s .
jern.
Førere: H. F i e d l e r , borgerbrev Holsteenborg birk l/lO 1872.
1875:
1874:
A/S "Thorvaldsen", stiftet 7/4 1874? hvis bestyrelse med sæde i
Korsør er:
Grosserer Niels lambertsen, Korsør og
Handelsmand Peder Hansen, Gjørløv.
Bestyrelsen har nu sæde i Nyborg og består af:
Købmand Henrik William Clausen, Nyborg (vicekonsul for Hederlandene og konsulær agent for Frankrig).
Hoved-skibsregistrerings-protokol:
Rigsarkiv:
Landsarkiv:
6-263
Indført fra Altona april 1874 med mlr.br. dt. Nykøbing F.
375 1865: 3li lstr., købesum 12.350 Ed., told 3$ = 385 Ed. 48 sk
Iflg. gen.dir. skrivelse af 18/6 1879 og indberetning fra
konsulen i Lubech af 31/5 1879 er dette skib i november 1877 i
Lubeck belagt med arrest og abondemneret til Gr.Chr. Larson i
Lubeck, hvorefter det delvis er ophugget og benyttes nu som kulpram i Lubeck havn. Slettet af reg. 19/6 1879-
TT
* T*T TO, tn T
en
mt mi
en mi
T*
TTTS rnr> en Tt /f T T en TTI -m n n
TUT.
ITT Tt
j»~* u r r » *~>. T >
mi
"Thorvaldsen"
København
Skruedampskib (3/mastet
Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver
rt)
N H C Y
For Dampskibe:
Maskinernes Antal og Hestekraft
Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted
Hvor og naar bygget
Bygmesterens Navn og Hjemsted
(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)
Maskineri på 120 H/K (nominel)
Burmeister & Wain, København.
I København 1871 af Burmeister & Wain
ifls-. bilbrev dt. 19/12 1871.
På klink af iern
+ stormdæk og mlmd
Dækkenes Antal
idtskibs.
Masternes Antal
Agterskibets Form Hækbygget m.
spejl.
Beskrivelse af Forskibet
Førere:
Glat
ende
rundt
Længde
Bredde
Dybde
lodretståstævn.
214 ! 5
2 8'2
15 ' 7
do til overdæk 22 ! 5
1 „219540 tons
g
Johan C F . Breininger, borgerbrev København 25/4' 1865.
15/11 1852 (???
Hans Frederik Munck Harboe
1871:
A/s "Dampskibsselskabet Danmark",, stiftet 31/5 1869, hvis bestyrelse med sæde i København er:
Ths. Sonne & co selskabets forretningfører, kommandør Chr..
Gottlieb? etatsråd M. Levy, skibsreder F. Stage og do J. Strandgaard.
Hoved-Skibsregistrerings Protokol
Rigsarkiv
Landsarkiv
4-262
Mindre ombygning 1875Da der savnes -plads til videre registrering, overføres
dette skib til registrets bind X, side 180, d. 17/3 1883-
ELS- OG S£