00 Referat uden bilag

Referat
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
Mødedato:
Tirsdag den 18. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Sluttidspunkt: Kl. 18:50
Mødested:
Det Røde Værelse, Rådhuset
Bemærkninger: Inviterede: Steen Kieler, Atrium Arkitekter, jf. pkt. 2
Medlemmer:
Jens Bertram (C)
Betina Svinggaard (A)
Morten Westergaard (C)
Katrine Vendelbo Dencker (O)
Mette Lene Jensen (V)
Peter Poulsen (A)
Jan Ryberg (L)
Deltagere:
Fraværende:
Katrine Vendelbo Dencker
Sagsoversigt
Side
01.
Godkendelse af indkaldt stedfortræder ................................................................2
02.
Godkendelse af dagsorden.................................................................................3
03.
Forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej orientering ......................................................................................................4
04.
Beslutning om merudgift på anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten...............9
05.
Svømning for kvinder - tilskud til oprettelse af foreningshold ................................11
06.
Ansøgning om tilskud til offentlig badebro ved Trykkerdammen ............................17
07.
DGI Landsstævne 2021 - ansøgning om værtsskab .............................................20
08.
Godkendelse af mødeplan 2016........................................................................23
09.
Uddannelse af frontpersonale i at tale om alkohol med borgere med stort
alkoholforbrug - orientering .............................................................................24
10.
Sager til behandling på kommende møder .........................................................27
11.
Meddelelser/eventuelt .....................................................................................28
Bilagsliste ...............................................................................................................29
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
2
01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder
Åben sag
Sagsnr.:
15/2478
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Bilag:
Indledning/Baggrund
Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som
stedfortræder.
Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet skal
oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.
Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmer selv indkalde et andet
byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes
valggruppe..
Sagsfremstilling
Katrine Vendelbo Dencker (O) har meldt afbud på grund af arbejde. Ib Kirkegaard (O)
deltager i stedet.
Indstilling
Udvalgsformanden indstiller,
1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald
2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for
Katrine Vendelbo Dencker (O).
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Indstillingen godkendt.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
3
02. Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
14/28857
Sagen afgøres Byrådet
i:
Bilag:
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Godkendt.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
4
03. Forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og
Gl. Hellebækvej - orientering
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres
i:
Bilag:
14/27947
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
Scenarie 1 - Endelig version - 20150522
Scenarie 2 - Endelig version - 20150522
Scenarie 3 - Endelig version - 20150522
Scenarie 3 Alternativt - Endelig version - 20150805
Scenarie 4 - Endelig version - 20150805
Indledning/Baggrund
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget blev på mødet den 9. juni 2015 præsenteret for tre
forskellige projektkataloger (inkl. et bilag med et reduceret alternativt forslag 3) som
resultat af en række gennemførte forundersøgelser af idrætsfaciliteterne på Nordre
Strandvej.
Projektkatalogernes formål er at danne grundlag for valg mellem forskellige scenarier, hvor
hvert katalog anviser et konkret forslag til en fremtidig udvikling af de nuværende faciliteter
på Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter stadion, træningsbaner til fodbold, tennishaller
og udendørs tennisbaner samt badmintonhal. I området ligger også et indendørs skydebaneanlæg ejet af Helsingør Salonskytte Forening.
Rækken af forundersøgelser blev iværksat tidligere i år med henblik på at afdække
byggetekniske, landskabelige, lovgivningsmæssige, aktivitetsbaserede og økonomiske
forudsætninger samt andre oplysninger, der kan have relevans for politisk beslutning under
den kommende budgetproces.
Ud over Center for Økonomi og Ejendommes præsentation af scenarie 1-3 på seneste
udvalgsmøde fremlagde Atrium Arkitekter et alternativt løsningsforslag, som de havde
udarbejdet sideløbende med Center for Økonomi og Ejendommes undersøgelser. Atrium
Arkitektersforslag er forinden blevet præsenteret på et byrådsmøde den 27. april 2015.
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede, at Atrium Arkitekters projektforslag skal
indgå som et scenarie 4, og således gennemgå tilsvarende undersøgelser, der har dannet
grundlag for de øvrige scenarier.
De nye forundersøgelser vedrørende Atrium Arkitekters forslag er nu gennemført, og der
foreligger således et supplerende scenarie 4. Endvidere foreligger scenarie 3 Alternativt, der
er blevet udarbejdet parallelt hermed på baggrund af det tidligere fremlagte bilag for et
reduceret forslag 3.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Relation til vision og tværgående politikker
Sagen understøtter visionen om Helsingør som en levende by, herunder med et bredt udbud
af moderne idrætsfaciliteter, der i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion
for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere.
Sagsfremstilling
Formålet med forundersøgelserne er, at få klarlagt de forudsætninger og begrænsninger
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
5
samt muligheder for fremtidig opgradering og eventuel udvidelse af idrætsfaciliteterne, der
gør sig gældende indenfor fire opstillede scenarier.
De fire scenarier er følgende:
1.
2A.
2B.
3.
3 Alt.
4A.
Stadions beliggenhed fastholdes og anlæggene opgraderes, således at den
lever op til DBU’s krav for afvikling af de øverste divisionskampe.
Udover opgradering af stadion udvides tennishaller med to supplerende haller
inkl. udvidelse af klub- og omklædningsfaciliteter. De 6 udendørs tennisbaner
flyttes fra strandsiden over i forbindelse med tennishallerne.
Det undersøges samtidig, hvorvidt der er mulighed for at tilføje de i alt fire
tennishaller med endnu en hal til badminton. Hermed frigøres den gamle
badmintonhal på strandsiden. Det vil skabe mulighed for at rømme
strandsidens idrætsarealer helt og åbne op for byudvikling af det samlede
areal.
Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring
Helsingør-Hallerne.
Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring
Helsingør-Hallerne, hvor antallet af indendørs tennisbaner og badmintonbaner svarer til nuværende baneantal.
Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring
Helsingør-Hallerne på nær stadion, som anlægges på et nyt ubebygget areal
ved Esrumvej og Rasmus Knudsens Vej.
4B.
Alle idrætsfaciliteter flyttes til et nyt ubebygget areal ved Esrumvej og
Rasmus Knudsens Vej.
Center for Økonomi og Ejendomme har samarbejdet med Center for Kultur, Idræt og
Byudvikling og Center for Teknik, Miljø og Klima.
Arkitektfirmaet Årstiderne Arkitekter, Atrium Arkitekter, ingeniørfirmaet Rambøll og
ejendomsmægler Home Erhvervscenter Nordsjælland har deltaget aktivt i udarbejdelse af
projektkataloger.
Det er undersøgt, at DBU ikke stiller krav til parkering.
Helsingør Kommunes parkeringsnorm ligger derfor til grund for beregning af antal
parkeringspladser.
Der har tidligere været afholdt møde med repræsentanter for FC Helsingør, Helsingør Tennis
Klub, Helsingør Badminton Klub og Helsingør Salonskytte Forening. Et nyt møde er planlagt
den 20. august – to dage efter det nye udvalgsmøde i Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalgets møde – hvor der igen vil blive givet en generel orientering samt mulighed
for dialog om scenariernes indhold.
Økonomi/Personaleforhold
Der er for de enkelte scenarier tale om følgende økonomier opgjort i mio. kr.
Scenarie 1
Anlægsudgifter
Nettoprovenu ved grundsalg
Afledt drift
42,6
0
1,076
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
6
Scenarie 2A
Anlægsudgifter
92,9
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30)
18,3 – 23,3
Difference
69,6 – 74,6
Afledt drift
1,320
Scenarie 2B
Anlægsudgifter
107,7
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30)
28,5 – 33,5
Difference
74,2 – 79,2
Afledt drift
1,031
Scenarie 3
Anlægsudgifter
168,6
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30 og 40)
90,2 – 95,2
Difference
73,4 – 78,4
Afledt drift
0,821
Scenarie 3 Alternativt
Anlægsudgifter
137,3
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30 og 40)
90,2 – 95,2
Difference
42,1 – 47,1
Afledt drift
0,732
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
7
Scenarie 4A
Anlægsudgifter inkl. nødvendige ekstra anlægsudgifter
177,3
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30 og 40)
90,2 – 95,2
Difference
82,1 – 87,1
Afledt drift
0,916
Scenarie 4B
Anlægsudgifter inkl. nødvendige ekstra anlægsudgifter
154,7
Nettoprovenu ved grundsalg (bebyggelsesprocent på 30 og 40)
90,2 – 95,2
Difference
59,5 – 64,5
Afledt drift
1,152
Parkeringsforhold for scenarie 3 Alt., scenarie 4A og 4B
I forhold til forudsætningen om parkering er nedenfor redegjort for antal pladser og udgiften
i de 3 sidste scenarier.
Scenarie og område
Scenarie 3 Alt. Helsingør Idrætspark – P-pladser, eksist.
Mængde
Anlægspris
44 stk.
0
Scenarie 3 Alt. Helsingør Idrætspark – P-pladser, grus
138 stk.
0,497
Scenarie 3 Alt. Helsingør Idrætspark – P-pladser, asfalt
418 stk.
4,598
Scenarie 3 Alt. Helsingør Idrætspark – Interne veje mv.
7.500 m2
6,375
Scenarie 3 Alt. – Total
600 stk.
11,470
44 stk.
0
556 stk.
6,116
6.500 m2
5,525
Scenarie 4A Helsingør Idrætspark – P-pladser, eksist.
Scenarie 4A Helsingør Idrætspark – P-pladser asfalt
Scenarie 4A Helsingør Idrætspark – Interne veje mv.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
8
Scenarie 4A Helsingør Stadionpark – P-pladser asfalt
450 stk.
4,950
9.600 m2
8.160
1.050 stk.
24,751
600 stk.
6,600
Scenarie 4B Helsingør Stadionpark – Interne veje mv.
9.600 m2
8.160
Scenarie 4B – Total
600 stk.
14,760
Scenarie 4A Helsingør Stadionpark – Interne veje mv.
Scenarie 4A – Total
Scenarie 4B Helsingør Stadionpark – P-pladser asfalt
Kommunikation/Høring
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at udvalget drøfter sagen og anbefaler det scenarie, der skal indgå i budgetdrøftelserne
2016-2019.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler viderebehandling af scenarie Alternativ 3, 4
A og 4 B til budgetdrøftelserne.
På baggrund af DBU’s tilstandsrapport vedr. stadion på Ndr. Strandvej, anbefaler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget ikke scenarie 1, 2A og 2B.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
9
04. Beslutning om merudgift på anlægsprojektet Kunststofbane i
Snekkersten
Åben sag
Sagsnr.:
15/15829
Sagen afgøres Byrådet
i:
Bilag:
Indledning/Baggrund
Under budgetforhandlingerne i 2014 besluttede Byrådet at opføre en kunststofbane i
Snekkersten. Der blev bevilliget 6.000.000 kr. til anlægsprojektet og kunststofbanen skulle
efter planen stå færdig til vintersæsonen 2015/2016. Der er under planlægningen af
kunststofbanen identificeret nogle miljømæssige merudgifter som følge af, at banen ligger
tæt på vandboring. Merudgiften er på 725.000 kr.
Byrådet skal i denne dagsorden tage stilling til, om de afledte driftsmidler i 2015 til
anlægsprojektet ”Kunststofbane i Snekkersten” skal overføres fra drift til anlæg samt en
frigivelse af indefrosne midler på budgetområde 411, således anlægsprojektets merudgift
kan dækkes ind.
Sagsfremstilling
Kommunen har modtaget tilbud fra 4 entreprenører hvor den billigste pris udgør 6.725.000
kr., som er 725.000 kr. over det bevilliget beløb. Merudgiften skyldes ekstra udgifter til
spildevandsbehandling fra kunststofbanen, da banen ligger tæt på en vandboring og
overfladevandet skal behandles som spildevand. Ifølge Center for Teknik-, Miljø og Klima og
eksterne rådgivere er det ikke muligt at etablere en bane på traditionel vis udført med
dræning, idet der henligger en vandboring i nærheden, og derfor må der ikke nedsive vand
på arealet fra kunststofbanen.
Undersøgelser har derfor vist, at spildevandet fra en kunststofbane potentielt kan ligge over
de lovlige værdier, og at kommunen er nødt til at være på den sikre side, hvis der er fare for
at forurene en vandboring. Den ekstra udgift indeholder bl.a. etablering af drænmåtte,
forsinkelsesbassin for hele vandmængden og tilslutningsbidrag til kloaknettet.
Der er undersøgt muligheder for evt. besparelsesmuligheder, men det er meget vanskeligt
at lave besparelser på en kunststofbane, da det den primære udgift ligger i selve
jordarbejdet, membran og belægning.
Merudgiften på de 725.000 kr. kan finansieres på følgende måde:


Der er afsat 225.000 kr. i 2015 til driften af kunststofbanen, som kan indgå i
anlægsprojektet, da banen først er etableret ultimo 2015.
Frigivelse af 500.000 kr. i indefrosne midler på budgetområde 411.
Anlægsoverslag på kunststofbane
Budget for kunststofbane
Afvigelse fra oprindelig budget
Overførsel af driftsmidler fra drift til anlæg
6.725.000 kr.
6.000.000 kr.
725.000 kr.
225.000 kr.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
10
Frigivelse af indefrosne midler fra
budgetområde 411
500.000 kr.
Økonomi/Personaleforhold
Tillægsbevillingen er budgetneutral da merudgiften dækkes af Budgetområde 411 idræt og
Fritids afledte drift fra 2015 og frigivelse af indefrosne midler fra budgetområde 411.
Frigivelse af de indefrosne midler indebærer endvidere, at midlerne anvendes på
anlægsområdet.
Tillægsbevilling til budget 2015
1.000 kr.
Budgetområde
PSP
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer/anlæg
2015
725
411 Idræt og Fritid/drift
-225
824 Puljer/drift fra 411
-500
Korrektioner i alt (Nettovirkning på
kassebeholdning)
0
Opstart/ikrafttrædelse, den
1.9.2015
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,
1. at der i 2015 på Budgetområde 825 – Ejendomsadministration og Udvikling/anlæg,
gives en positiv tillægsbevilling på 725.000 kr. til anlægsprojektet Kunststofbane i
Snekkersten, som samtidig frigives,
2. at gives en negativ tillægsbevilling i 2015 på Budgetområde 411 Idræt og Fritid/drift
på 225.000 kr. som overføres til anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten,
3. at der på budgetområde 824 – puljer frigives 500.000 kr. fra de indefrosne midler på
Budgetområde 411 Idræt og Fritid/drift, som overføres til anlægsprojektet
Kunststofbane i Snekkersten.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Indstillingerne anbefales.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
11
05. Svømning for kvinder - tilskud til oprettelse af foreningshold
Åben sag
Sagsnr.:
13/19540
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Kvindesvøm_forslag_ver2.pdf
Bilag:
Indledning/Baggrund
Helsingør Kommune har siden maj 2013 afholdt særlige svømmearrangementer for kvinder
– i sæsonen 2014/15 én gang om måneden.
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i august 2014, at svømningen skulle
fortsætte ½-1 år med henblik på at undersøge om svømning for kvinder kan forankres hos
en forening.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har været i dialog med de to største svømmeklubber
samt repræsentanter for kvindesvømningen, og Helsingør Svømmeklub ønsker at udbyde
kvindesvømning fra september 2015. En foreningsmodel forudsætter dog et kommunalt
tilskud.
Retsgrundlag
Folkeoplysningsloven
En kommune kan yde tilskud til aktiviteter inden for idræt mv. for personer over 25 år (§16)
Relation til vision og tværgående politikker
Sagen relaterer sig til følgende af kommunens politikker:



Sundhedspolitik: Målet om at forebygge social ulighed i sundhed. ”Helsingør
Kommune vil arbejde for, at alle borgere har lige adgang til alle sundhedstilbud og
lige muligheder for at træffe sunde valg.”
Idræts-fritidspolitikkens fokus på ’særlige grupper’ med risiko for at udvikle
livsstilssygdomme, herunder voksne udenfor arbejdsmarkedet og borgere med anden
etnisk baggrund end dansk.
Medborgerskabspolitikkens mål om, at foreningslivet afspejler befolkningens
mangfoldighed.
Sagsfremstilling
1. Baggrund
Kvindesvømningen er foregået uden for den almindelige åbningstid - søndag aften én gang
om måneden. Der har i 2014 været ca. 25-40 kvinder pr. aften. Arrangementerne med børn
har haft 60-100 deltagere.
Projektets primære målgruppe er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, men
arrangementerne er åbne for alle kvinder. Deltagerne er fra 16 år – flest i alderen 40-50 år.
Nogle af kvinderne har lært at svømme som børn, men mange kan ikke svømme.
En af livredderne har med stor succes instrueret i vandgymnastik/aquapunkt. Der er et
udbredt ønske om svømmeundervisning.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
12
For at sikre dialogen mellem svømmehallens personale og kvinderne har Center for Kultur,
Idræt og Byudvikling etableret en gruppe på 4-5 svømmeambassadører. Ambassadørerne
har løbende mødtes med svømmehallens leder og livreddere og har også drøftet muligheden
for at lave et foreningshold med Helsingør Svømmeklub.
1.1 Sundhed, trivsel og medborgerskab
Mange af kvinderne er uden for arbejdsmarkedet og ramt af forskellige psykiske og fysiske
lidelser, herunder traumatisering. Denne gruppe kvinders helbred er generelt dårligt
sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Størstedelen af kvinderne taler dårligt
dansk og deltager sjældent i idrætsaktiviteter og sundhedsfremmende tilbud.
Svømmearrangementerne skal ses som en del af en bred indsats for at inddrage
kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i sundhedsfremmende aktiviteter, foreningsliv
og det lokale demokrati. En del af kvinderne giver udtryk for, at muligheden for at svømme i
Helsingør Svømmehal betyder, at de i højere grad føler sig som en accepteret del af
lokalsamfundet. Arrangementerne understøtter dermed denne gruppes motivation til aktivt
medborgerskab.
2. Foreningsmodel
I flere af landets kommuner er det foreninger, der har svømmehold for kvinder.
Fordelen ved forenings-modellen er blandt andet hyppigheden og dermed også effekten af
den fysiske aktivitet. Kvinderne tilknyttes desuden et foreningsliv, som også kan smitte af
på deres børns fritidsliv.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har i løbet af sæsonen 2014/15 haft dialog med
The Sports Society og Helsingør Svømmeklub om forankring af kvindesvømning i en
forening. Begge klubber har været interesserede i at etablere et kvindehold. Sports Society
havde dog ikke mulighed for at finde trænere til søndag aften.
2.1 Model fra Helsingør Svømmeklub
Helsingør Svømmeklub har på baggrund af møde med svømmeambassadørerne udarbejdet
en model (vedlagt som bilag) med følgende elementer:






Der undervises ét hold i 90 minutter hver søndag
Aldersgrænse kan sænkes til fx 14 år
På holdet er der fleksible stationer med undervisning i blandt andet ’vandskræk’,
begyndersvømning, svømning for let øvede og vandgymnastik
3-4 gange i løbet af sæsonen kan tilmeldte kvinder have deres børn med
Klubben varetager undervisning/instruktion med 2-3 trænere. Svømmehallen har to
livreddere i huset.
Kontingent på 1250 kr./ sæson (inkl. kommunalt tilskud - se beregninger herunder)
Svømmeambassadørernes påpeger, at der er opbakning til ugentlig undervisning og
forventer, at mindst 25 kvinder vil tilmelde sig.
Antallet af tilmeldte vil blandt andet afhænge af


Kontingentets størrelse: Kvinderne vil gerne betale for at gå til svømning, men
kontingentets størrelse vil have betydning for antallet af tilmeldte
Aldersgrænsen: Der er unge piger under 16 år, der ønsker at deltage i svømning for
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget

Mødedato
18-08-2015
Side
13
kvinder.
Familierabat, hvis flere piger/kvinder fra samme husstand tilmelder sig.
3. Modeller for kvindesvømning
Kvindesvømningen foregår udenfor svømmehallens normale åbningstid. Omkostninger til at
holde svømmehallen åben i to timer søndag aften kommer derfor til at indgå i budgettet for
dette hold.
Team Sundhed (budgetområde 410), har i sæsonen 2014/15 støttet indsatsen med 25.000
kr. til at dække svømmehallens udgifter.
Bemærk: Opstillingen i de fire modeller ikke er endeligt bekræftet af svømmeklubben.
Klubbens endelige tilbagemelding vil foreligge inden mødet i Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget.
1
Ugentligt hold, 25 deltagere, kontingent 1250 kr.*
- 41.450 kr.
2
Trænerudgifter – 2 trænere
Ekstra udgifter for svømmehallen – 2 livreddere
Indtægt ved 25 deltagere (1250 kr.)
I alt ved 25 deltagere
Ugentligt hold, 40 deltagere, kontingent 1000 kr.
- 35.000 kr.
- 37.700 kr.
31.250 kr.
- 41.450 kr.
- 47.700 kr.
3
Trænerudgifter – 3 trænere
Ekstra udgifter for svømmehallen
Indtægt ved 40 deltagere (1000 kr.)
I alt
Hold hver 14. dag, 25 deltagere
- 50.000 kr.
- 37.700 kr.
40.000 kr.
- 47.700 kr.
- 20.800 kr.
4
Én gang om måneden – uden svømmeklub
- 18.000 kr.
Ekstra udgifter for svømmehallen – 3 livreddere
- 18.000 kr.
*Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at der vil være mindst 25 betalende
kvinder til et ugentligt hold med kontingent på 1250 kr. Hvis der tilmeldes 40 kvinder kan
den øgede indtægt dække én yderligere svømmetræner (fra to til tre).
Der er ikke i det opstillede budget medregnet en evt. familierabat.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gør opmærksom på, at administrationen omkring
kvindesvømningen i dag ligger i Helsingør Kommune. Med et foreningshold vil fx møder med
svømmeambassadører, annoncering mv. afholdes af svømmeklubben.
4. Finansiering
Center for Sundhed og Omsorg (Team Sundhed) har mulighed for fortsat at støtte indsatsen
med op til 25.000 kr. om året.
Derudover forventes det, at Integrationsrådet vil støtte indsatsen i en toårig forsøgsperiode
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
14
med op til 20.000 kr. om året.
Da økonomien er afhængig af det endelige deltagerantal, foreslår Center for Kultur, Idræt og
Byudvikling, at en del af støtten gives som underskudsgaranti til svømmeklubben.
Finansieringseksempel, model 1:
Sundhed (budgetområde 410)
Integrationsrådet
Idræt/svømmehal, underskudsgaranti
I alt
20.000
15.000
10.000
45.000
kr.
kr.
kr.
kr.
/året
/året
/året
/året
i
i
i
i
to
to
to
to
år
år
år
år
25.000
15.000
10.000
50.000
kr.
kr.
kr.
kr.
/året
/året
/året
/året
i
i
i
i
to
to
to
to
år
år
år
år
Finansieringseksempel, model 2:
Team Sundhed (budgetområde 410)
Integrationsrådet
Idræt/svømmehal, underskudsgaranti
I alt
Model 3 og 4 kan finansieres alene af Team Sundhed (budgetområde 410)
Økonomi/Personaleforhold
Center for Sundhed og Omsorg (Team Sundhed) har mulighed for fortsat at støtte indsatsen
med op til 25.000 kr. om året.
Kommunikation/Høring
Integrationsrådet behandler sagen den 11. juni 2015
Indstilling
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,
at der godkendes en model for kvindesvømningen.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-06-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Et flertal, Jens Bertram (C), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A), Jan Ryberg (L), Mette
Lene Jensen (V) og Morten Westergaard (C) vedtog at udsætte sagen.
Ib Kirkegaard (O) stemte imod.
Supplerende sagsfremstilling
1. Integrationsrådets tilskud
Sagen blev behandlet i Integrationsrådet i juni umiddelbart efter Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalgets møde den 9. juni 2015. Integrationsrådet vil gerne finansiere halvdelen af
udgifterne op til 20.000 kr./år. Integrationsrådet er ligesom klubben optaget af, at
svømningen er ugentlig.
2. Revideret budget
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede sagen i juni, men bad Center for Kultur,
Idræt og Byudvikling om at fremlægge et revideret budget, der bygger på
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget



Mødedato
18-08-2015
Side
15
at vandtiden reduceres fra 1½ til 1 time
at tilstedeværelsen af livreddere/trænere om muligt reduceres
at tilskuddet gives som en underskudsgaranti
Efter dialog med både svømmeklubben og svømmehallen kan det dog ikke lade sig gøre at
have færre end i alt fire medarbejdere (to klubtrænere samt to livreddere fra svømmehallen)
til stede:
Hvis kvinderne skal tilbydes reel svømmeundervisning, skal der mindst være to instruktører
fra klubben.
Der skal desuden være to livreddere (svømmehallens personale), da én livredder ikke alene
kan foretage afsluttende rengøring og lukke hallen af. Klubbens trænere går hjem, når
undervisningen er slut.
Svømmeklubben anbefaler ikke en model med svømning hver 14. dag, da det er klubbens
erfaring, at kontinuiteten ved ugentlig svømning er væsentlig.
Svømmeundervisningen vil begynde i september 2015.
I nedenstående er den ugentlige vandtid reduceret fra 1½ time til én time.
1b
2b
Ugentligt hold – 25 deltagere – kontingent 1250 kr.
Trænerudgifter – 2 trænere (svømmeklub)
Ekstra udgifter for svømmehallen – 2 livreddere og drift
Indtægt ved 25 deltagere
I alt
- 28.500 kr.
- 30.450 kr.
31.250 kr.
27.700kr.
Ugentligt hold – 25 deltagere – kontingent 1000 kr.
Trænerudgifter – 2 trænere (svømmeklub)
Ekstra udgifter for svømmehallen – 2 livreddere og drift
Indtægt ved 25 deltagere
I alt
- 28.500 kr.
- 30.450 kr.
25.000 kr.
33.950 kr.
Ugentligt hold – 40 deltagere – kontingent 1000 kr.
Trænerudgifter – 3 trænere (svømmeklub)
Ekstra udgifter for svømmehallen – 2 livreddere og drift
Indtægt ved 40 deltagere
I alt
- 40.000 kr.
- 30.450 kr.
40.000 kr.
- 30.450 kr.
3. Anbefaling og finansiering
Med reduceret kontingent (2b) vil flere kvinder angiveligt tilmelde sig svømning, og dermed
vil den sundhedsmæssige effekt få større rækkevidde.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler derfor model 2b finansieret på følgende
måde:
Integrationsrådet
Sundhed (410)
17.000 kr./året i to år
17.000 kr./året i to år
Tilskud
Underskudsgaranti
Hvis 40 kvinder tilmelder sig, kan den øgede kontingentindbetaling dække udgifterne til tre
trænere.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
16
Indstilling
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller
at Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender en model for foreningssvømning for
kvinder
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L),
Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A), vedtog at give en underskudsgaranti på 17.000
kr. om året i 2 år.
Aldersgrænsen for deltagelse er min. 16 år.
Ib Kirkegaard (O) stemte imod.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
17
06. Ansøgning om tilskud til offentlig badebro ved
Trykkerdammen
Åben sag
Sagsnr.:
14/14128
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Tilbud - overslag.pdf
Bilag:
Indledning/Baggrund
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en ansøgning fra Trykkerdammens
Brolaug om støtte til etablering af bynær offentlig badebro med multianvendelse ved
Trykkerdammen i Helsingør Kommune.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Relation til vision og tværgående politikker
Helsingør Kommunes Vision 2020, f.eks.:


At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter
og tilbud
Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne
Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik, f. eks.:

At synliggøre og fremme de selvorganiseredes adgang til faciliteter og anlæg i
nærmiljøet, byrummet og naturen
Sagsfremstilling
Trykkerdammens Brolaug ansøger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget om støtte til at
etablere en permanent offentlig badebro ved Trykkerdammen i Helsingør Kommune.
Badebroen skal opfylde en række behov, der tilgodeser mange forskellige brugergrupper:



Helsingør Kommunes borgere primært fra indre by og den østlige bydel – børn, unge
og ældre.
De flere tusinde dykkere som hvert år dykker ved og undervises i farvandet ud for
Trykkerdammen på grund af. Øresunds enestående fauna og fiskeliv her.
Udøvere af vandsportsgrene som havsvømning, snorkelsvømning, snorkelfiskeri,
undervandsfiskeri, vinterbadning m.m.
Badebroen skal være en kraftig træbro med handicapvenlige adgangsforhold. Den bliver 35
m lang og 2,5 m bred og med 2 trapper og gelænder.
Badebroen følger Helsingør Kommunes regler for byggeri af badebroer, og der er indhentet
byggetilladelse.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
18
Trykkerdammens Brolaugs korps af frivillige vil sikre driften og vedligeholdelsen af broen.
Der organiseres to arbejdsdage årligt, hvor sikkerhed og vedligehold rammesættes.
Den nye badebro ved Trykkerdammen skal fremstå som en velholdt bro. Badebroens mange
brugere skal tage medansvar for broens brug og deltage aktivt i at udvikle badekulturen i
Øresund under hensyn til havmiljøet og stedets historie.
Center for Teknik og Miljø har påtaget sig ansvar for affald, toiletforhold og redningspost.
Økonomi/Personaleforhold
Trykkerdammens Brolaug har fremsendt budget og søger på den baggrund Sundheds-,
Idræts- og Fritidsudvalget om 92.000 kr. til dækning af diverse udgifter til materialer i
forbindelse med etablering af badebro ved Trykkerdammen i Helsingør Kommune.
Trykkerdammens Brolaug har i juni 2014 modtaget 120.000 kr. fra Helsingør Kommunes
Pulje til Aktive Byrum.
Forudsætningerne for denne bevilling var følgende:


Det er støtte til anlæg. Der er ikke afsat midler til drift og vedligehold.
Kommunen må jfr. kommunalfuldmagten kun støtte økonomisk, hvis broen er åben
for offentligheden.
Trykkerdammens Brolaug har søgt en række fonde og legater og derigennem fået bevilliget
ekstern finasiering til etablering af badebroen ved Trykkerdammen.
Badebro vedTrykkerdammen
Budget
Indtægter
Helsingør Kommunes Pulje til Aktive Byrum
Friluftsrådet
Spar Nord Fonden
Conrad Nellemanns Mindelegat
Kirsten og Frits Rasmussens Fond
Sponsorat fra Frederiksberg Dykkercenter ”Dykcen”
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets Pulje
i alt
120.000
78.000
50.000
10.000
50.000
5.000
92.000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
405.000 kr.
Udgifter
Kystsikring ApS.´s tilbud på bro – jf. bilag
Skiltning vedr. sikkerhed
Uforudsete udgifter
i alt
Et eventuelt tilskud på 92.000,- kan finansieres via Udvalgets Pulje.
387.500 kr.
10.000 kr.
7.500 kr.
405.000 kr.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
19
Udvalgets Pulje
Godkendte ansøgninger:
HH-Floorball event på tværs af Øresund (underskudsgaranti)
Scandinavian Beach Polo World Cup
E`GO Challenge Yourself sportsfestival
Saldo
Ansøgninger endnu ikke godkendt:
Badebro ved Trykkerdammen
Saldo i tilfælde af godkendelse af
indkomne ansøgninger
Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.
Budget
263.000 kr.
25.000 kr.
75.000 kr.
24.016 kr.
138.984 kr.
92.000 kr.
46.984 kr.
Indstilling
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller:
at sagen drøftes.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L),
Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A), vedtog at give 20.000 kr. i tilskud under
forudsætning af, at projektet gennemføres.
Ib Kirkegaard (O) stemte imod.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
20
07. DGI Landsstævne 2021 - ansøgning om værtsskab
Åben sag
Sagsnr.:
15/13051
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Bilag:
Indledning/Baggrund
I Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2014 orienterede Center
for Kultur, Idræt og Byudvikling om økonomiske og facilitetsmæssige krav til et eventuelt
værtsskab af DGI’s Landsstævne.
Af orienteringen fremgik det, at kommunen som et minimum afsætter 25 mio. kr. til
formålet og bl.a. kan stille en opvisningsplads, som eksempelvis et stadion med 10.000
tilskuerpladser, til rådighed for arrangementet.
Udvalgsmedlem Morten Westergaard (C) har i mail af 24. juli 2015 ønsket en drøftelse af
kommunens mulighed for at ansøge om værtsskab af DGI’s Landsstævne 2021.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling
Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS) afholder
hvert 4. år et stort anlagt landsstævne. Landsstævnet er et folkeligt
breddeidrætsarrangement med omkring 25.000 aktive deltagere, som typisk afvikles fra
torsdag til søndag i den første uge af skolernes sommerferie.
Af DGI’s procedure for udvælgelse af værtskommune for landsstævne 2021 fremgår det af
kriterierne, at med udgangspunkt i eksisterende idrætsanlæg, skal der stilles følgende
faciliteter af god standard til rådighed:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5-10 idrætshaller til badminton, indendørs spring, bordtennis m.m.
Beachområde til beachvolley, beach håndbold, beachfodbold m.m.
5-10 pladser/arenaer til opvisningsaktiviteter
15-20 fodboldbaner til fodbold, håndbold, agility krocket m.m.
Gode forhold til afvikling af vandaktiviteter (kano, kajak, svømning m.m.)
100-150 petanquebaner
Svømmehaller
Skydeanlæg
Muligheder for involvering af byens rum
En arena/stadion som centrum for landsstævnets åbning, festaften og afslutning
Med udgangspunkt i 25.000 aktive, ledere, officials og et ukendt antal besøgende skal der
inden for kommunens område være overnatningsmuligheder i form af:
·
·
·
·
Overnatningsfaciliteter på skoler
Etablering af midlertidige campingpladser
Hotelfaciliteter med plads til ca. 1.000 gæster (officials, pressen m.v.)
Transporttid til landstævnet skal vare maksimum 4 timer.
Herudover forudsætter en ansøgning, at der er bred politisk opbakning i byrådet samt
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
21
opbakning fra det lokale foreningsliv og den lokale landsdelsforening – i dette tilfælde DGI
Nordsjælland.
En eventuel ansøgning skal i første omgang være kortfattet og indeholde motivation for
værtsskab, og hvorledes kommunen ønsker at bruge Landsstævnet både før, under og efter
stævnet.
DGI besøger herefter ansøgende kommuner på et administrativt niveau for en uddybende
drøftelse af muligheder og udfordringer omkring et landsstævne.
Denne indledende runde afvikles i perioden oktober 2015 – marts 2016.
Herefter udpeger DGI’s hovedbestyrelse 2-4 mulige værtskommuner, som skal udarbejde en
uddybende ansøgning med ansøgningsfrist den 1. september 2016.
Et udvælgelsesudvalg nedsat af DGI’s hovedbestyrelse besøger de enkelte kommuner i løbet
af oktober/november 2016 og endelig beslutning om værtsskab afgøres i december 2016,
hvor et aftalegrundlag underskrives.
Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings opfattelse, at en begivenhed i Landsstævnets
størrelsesorden kræver involvering af såvel interne som eksterne interessenter og
samarbejdspartnere. Det er i den forbindelse nødvendigt at opbygge en selvstændig
organisation i form af et stævnesekretariat flere år forud for den egentlige afvikling.
Økonomi/Personaleforhold
Med udgangspunkt i de økonomiske erfaringer fra Landsstævnet i Esbjerg i 2013 må det
forventes, at Helsingør Kommunes udgifter i forbindelse med afvikling af landsstævne 2021
andrager omkring 25 mio. kr. Beløbet dækker bl.a. beredskab, indkvartering, renovation,
forsyning, transport, skiltning, aktivitetssteder og etablering af stævnesekretariat m.m.
Herudover skal der afsættes interne ressourcer fordelt over flere centre i den kommunale
organisation.
Kommunikation/Høring
Det anbefales, at der foretages en høring hos interessenter og samarbejdspartnere, inden
eventuel ansøgning udarbejdes
Indstilling
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,
at mulighed for ansøgning om værtsskab af DGI’s Landsstævne 2021 drøftes.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Brev fra DGI Nordsjælland dateret 11. august 2015 blev udleveret til udvalget. DGI
anbefaler, at Helsingør Kommune søger værtsskag for Landsstævnet 2021.
Sagen genoptages, når ansøgningsmateriale er modtaget.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
22
08. Godkendelse af mødeplan 2016
Åben sag
Sagsnr.:
15/6308
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Udkast mødeplan 2016 - 3. udgave
Bilag:
Indledning/Baggrund
Byrådet godkendte på mødet den 22. juni 2015 mødeplan 2016. Samtidig blev det
bemærket, at mødeplanen efterfølgende skulle drøftes i fagudvalgene.
Sagsfremstilling
Mødeplanen er efter Byrådets møde revideret, idet Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets
møde den 8. juni 2016 er flyttet til torsdag den 9. juni 2016. Endvidere er folkemødet flyttet
fra den 9.-12. juni til den 16.-19. juni 2016.
Den reviderede mødeplan foreligger således til godkendelse.
Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,
at den reviderede mødeplan for 2016 godkendes.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Indstillingen godkendt.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
23
09. Uddannelse af frontpersonale i at tale om alkohol med
borgere med stort alkoholforbrug - orientering
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres
i:
Bilag:
15/3171
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
SV: Alkoholfolder til borgerne 1. version pdf
Spørgsmålsguide vedrørende alkoholvaner.pdf
Indledning/Baggrund
I september 2015 skal 30 frontpersonaler fra Center for Job og Uddannelse uddannes i,
hvordan de i samtale med borgerne kan sikre, at alkoholproblemer eller et stort
alkoholforbrug hos borgeren kan identificeres. Formålet er, at borgeren efter behov og ønske
kan få et relevant rådgivnings- og behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt og dermed
forebygge, at alkoholforbruget udvikler sig yderligere.
Hvorfor spørge til borgernes alkoholvaner?
I Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om alkohol, som Helsingør Kommune politisk har
forpligtiget sig til at implementere, er en af anbefalingerne:
Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale: ”Kommunens frontpersonale, der møder
borgerne i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner,
skole, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og
alkoholproblemer hos borger og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort
opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af
socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe.”
Alkohol i selv små mængder kan have stor betydning for trivsel, helbred, nattesøvn og
overskud i hverdagen. Alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme heriblandt maveog tarmsygdomme, kræft, hjerte- og leversygdomme, forhøjet blodtryk, angst, depression
og fosterskader, som kan koste kommunerne mange penge.
Dertil kommer sociale konsekvenser som ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, vold,
kriminalitet og trafikulykker mm.
Tal fra Sundhedsprofilen 2013 for Helsingør Kommune viser følgende:




at 3.800 borgere er storforbrugere af alkohol (kvinder der drikker mere end 14
genstande om ugen og mænd der drikker mere end 21 genstande om ugen).
at 8.600 borgere har tegn på afhængighed
at 5.100 borgere er rusdrikkere (Borgere der drikker mere end 5 genstande ved
samme lejlighed mindst én gang om ugen)
at 1.500 borgere med børn i hjemmet har en risikabel alkohol adfærd (Borger med
storforbrug)
Storforbrugere er mest udbredt blandt:
• Mænd
• De 16-24 årige
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
24
• Enlige
• Borger med dansk baggrund
• Borger med lavt uddannelsesniveau og uden erhvervstilknytning.
Ovennævnte tal bygger på borgernes egne oplysninger omkring alkoholforbrug.
Retsgrundlag
Sundhedsloven § 141
Relation til vision og tværgående politikker
Stigende investeringer i forbyggende/tidlig indsats samt tidlig positiv effekt af indsatserne.
Kommunen er kendetegnende ved forebyggende og tidlig indsats på alle områder.
Sagsfremstilling
Det er medarbejdere fra Center for Job og Uddannelse (Sygedagpenge enheden) der i første
omgang skal uddannes. Formålet med at uddanne kommunens frontpersonale er at give
medarbejderne en viden om, hvorfor det er relevant, at tale med borgerne om alkohol og
hvordan man som frontpersonale overvinder egne og andres barrierer i dialogen om alkohol.
Center for Job og Uddannelse har undervejs været inddraget i udviklingen af uddannelsen og
støtter fagligt op om anvendelsen af denne metode i forhold til tidlig opsporing af borgere
med alkoholproblemer eller stort alkoholforbrug.
Medarbejderne uddannes til at spørge til alkoholvaner ved hjælp af fem spørgsmål.
Spørgsmålene bygger på en systematisk afprøvet metode, der sikrer faglig kvalitet (se bilag
1). Medarbejderne bliver ”klædt på” til at kunne henvise til kommunens forskellige gratis og
anonyme tilbud afhængigt af borgerens behov og ønsker. Når medarbejderne stiller
spørgsmål om alkoholvaner, får borgerne mulighed for at reflektere over egne alkoholvaner
og trivsel.
Center for Job og Uddannelse har været involveret. Uddannelsen er en pilotafprøvning, der
iværksættes i efteråret 2015 og evalueres to måneder senere med henblik på, hvordan
metoden eventuelt skal tilpasses, så den kan bruges af forskellige faggrupper af
frontpersonaler i Helsingør Kommune.
Uddannelsen er udviklet, planlagt og afholdes i samarbejde mellem Rusmiddelcenteret
(Center for Særlig, Social Indsats) og Team Sundhed (Center for Sundhed og Omsorg).
Folder til borgerne og samtaleark til frontpersonalet er vedlagt som bilag.
Økonomi/Personaleforhold
Personaleressourcer fra Rusmiddelcenter (Center for Særlig, Social Indsats) og Team
Sundhed (Center for Sundhed og Omsorg).
Budget på 15.000 kr. til eksterne lokaler, undervisere og forplejning af 35 deltager.
Uddannelse af frontpersonale i at tale om alkohol med borgere med stort alkoholforbrug
indgår i den samlede handlingsplan for sundhed 2015, som blev godkendt på SundhedsIdræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. februar 2015. Budgettet på 15.000 kr. finansieres
af eksisterende midler på budget 410, som ligeledes blev godkendt på udvalgsmødet den 4.
februar 2015.
Kommunikation/Høring
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
25
Indstilling
Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,
at orientering foretages.
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Orientering foretaget.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
26
10. Sager til behandling på kommende møder
Åben sag
Sagsnr.:
14/28860
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Bilag:
Indledning/Baggrund
Emne
Møde
Stadionundersøgelse – Ndr. Strandvej/Gl. Hellebækvej
løbende
Hornbæk Hallen – økonomi
September 2015
Frivillighedsgalla og Sportsgalla
September 2015
Nordkysthallen
September 2015
Events 2016
Oktober 2015
Evaluering af Gran Fondo
Oktober 2015
Fællesmøde med Idrætsrådet m.fl.
Ikke fastlagt
Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg
Ikke fastlagt
Børne- og ungdomsorganisationernes Fællesråd
Ikke fastlagt
Rideklubberne
Ikke fastlagt
Folkeoplysningens Samråd
Ikke fastlagt
Fitdeal
Ikke fastlagt
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
DGI l.andsstævne 2021 optages igen på september mødet.
Fællesmøde med Idrætsrådet. Idrætsrådet inviteres til næste møde.
Hornbæk Hallens økonomi behandles i september mødet.
Evaluering af eventpulje forventes at ske i september mødet.
Orientering foretaget.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
27
11. Meddelelser/eventuelt
Åben sag
Sagsnr.:
14/28858
Sagen afgøres Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
i:
Bilag:
Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2015
Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker
Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).
Forslag til studietur i foråret 2016 blev præsenteret. Forslaget genoptages på næste møde.
Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget
Mødedato
18-08-2015
Side
28
Bilagsliste
3.
Forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej orientering
1.
Scenarie 1 - Endelig version - 20150522 (157161/15)
2.
Scenarie 2 - Endelig version - 20150522 (157162/15)
3.
Scenarie 3 - Endelig version - 20150522 (157163/15)
4.
Scenarie 3 Alternativt - Endelig version - 20150805 (198670/15)
5.
Scenarie 4 - Endelig version - 20150805 (212696/15)
5.
Svømning for kvinder - tilskud til oprettelse af foreningshold
1.
Kvindesvøm_forslag_ver2.pdf (155660/15)
6.
Ansøgning om tilskud til offentlig badebro ved Trykkerdammen
1.
Tilbud - overslag.pdf (188909/15)
8.
Godkendelse af mødeplan 2016
1.
Udkast mødeplan 2016 - 3. udgave (172932/15)
9.
Uddannelse af frontpersonale i at tale om alkohol med borgere med stort
alkoholforbrug - orientering
1.
SV: Alkoholfolder til borgerne 1. version pdf (174627/15)
2.
Spørgsmålsguide vedrørende alkoholvaner.pdf (194946/15)