Renovering 2015 - Tårnby Kommune

TÅRNBY KOMMUNE
Åbent referat
til
Økonomiudvalget
Mødedato:
Onsdag den 20. maj 2015
Mødetidspunkt: 13:00
Mødelokale:
213, Mødelokale
Medlemmer:
Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla
Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund
Afbud:
Ingen
Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden
Side
1.
Godkendelse af dagsorden .............................................................................2
2.
Meddelelser..................................................................................................3
3.
Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2015 .........................4
4.
Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2015 .................6
5.
Renovering af daginstitutioner 2015 ................................................................8
6.
Gulv i gymnastikhal - Genopbygning ..............................................................10
7.
Revidering af Børnepolitik.............................................................................12
8.
EU-udbud af kommunens forsikringer ............................................................14
9.
Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt
ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler ...............................................15
10.
Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen.................19
11.
Køb af obligationer den 21. april 2015 - LUKKET SAG .......................................22
12.
Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse 2015 - LUKKET SAG ..........................23
13.
Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG ....................................................24
14.
Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure - LUKKET SAG ..................25
15.
Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til 7Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG .................................................................26
Bilagsoversigt .....................................................................................................27
1
Økonomiudvalget d.20-05-2015
1.
Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
15/1334
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at
1. Dagsordenen godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Godkendt.
2
Økonomiudvalget d.20-05-2015
2.
Meddelelser
Åben sag
Sagsnr.:
15/1334
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Ingen.
3
Økonomiudvalget d.20-05-2015
3.
Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger
2015
Åben sag
Sagsnr.:
14/26390
Sagsansvarlig: pgy.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på
kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger 2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Teknisk Forvaltning har revideret listen over registrerede udestående arbejder, som ikke
kan dækkes indenfor det afsatte driftsbudget.
Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på
tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A,
B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så
påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set
kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge.
Teknisk Forvaltning peger på 3 problemstillinger, som Økonomiudvalget bør overveje:
1. Bygningen, Ved Diget 28-30, Schæffergården, trænger til istandsættelse. Af
praktiske årsager afsættes et begrænset beløb til nødtørftigt at sikre
ladebygningen, tilhørende Schæffergården, mod sammenfald, idet der
forudsættes en eventuel senere særlig bevilling til hovedistandsættelse af gården.
2. Der foreslås udbedring af klimaskærm på Brandstationen, ved Rotunden, hvor det
regner ind. Såfremt denne renovering bliver overflødiggjort ved eventuel
nødvendig om/tilbygning af brandstationen i forbindelse med opbygning af den
nye organisation af beredskabet i Københavnsområdet, foreslås det, at midlerne
bruges til næste prioriterede bygning på prioriteringslisten.
3. Renovering af lejligheder i Televænget efter fraflytning er i indeværende år
begrænset til mindst muligt under hensyntagen til, at renoveringerne kun skal
fungere indtil 2016, hvor en større totalrenovering af Televænget iværksættes.
Teknisk Forvaltning indstiller, at midlerne, afsat til planlagt vedligehold, anvendes i
henhold til den prioriterede liste. Teknisk Forvaltning har angivet på listen hvilke
opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet.
ØKONOMI
Der er opgaver for 18 mio. kr. til planlagt vedligehold. I budget 2015 er der afsat 17,4
mio. kr. til Ekstraordinære Ejendomsudgifter på de kommunale bygninger, heraf er
5.432.625 kr. reserveret til planlagt vedligehold.
4
Økonomiudvalget d.20-05-2015
Indenfor kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter har Økonomiudvalget den 17.
december 2014, efter anbefaling, frigivet 11.949.375 kr. til akut vedligehold samt
løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget 2015.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for
Økonomiudvalget anbefaler,
1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil
frigives 5.432.625 kr.
2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den
prioriterede liste i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed, hvis
listede arbejder bliver billigere eller bortfalder.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Oversigt over puljearbejder 2015 - Endelig version
2 Åben Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold børneinstitutions- og plejehjemsområdet
79082/15
229567/14
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 12-05-2015
Indstillingen tiltrådt.
Oversendes til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
5
Økonomiudvalget d.20-05-2015
4.
Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på
skolerne 2015
Åben sag
Sagsnr.:
15/686
Sagsansvarlig: alo.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Der er i 2015 afsat 3.600.000 kr. på investeringsoversigten til ekstraordinær
ejendomsvedligeholdelse på skolerne. Skolerne har fremsendt deres ønsker, og Teknisk
Forvaltning har efterfølgende udarbejdet et forslag med fordeling af puljebeløbet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til fordeling af puljebeløbet for vedligeholdelse af
kommunens skoler, Ungdomsskole og Heldagsinstitution.
Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har
prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring.
HØRING
Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag.
Der er ikke indkommet høringssvar fra Korsvejens skole, Kastrupgårdsskolen og
Heldagsinstitutionen.
ØKONOMI
Anlægspuljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne er i 2015 budgetlagt
med 3.600.000 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller prioriteret anvendelse af puljen.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og
Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler,
1. at forslag til fordeling af puljebeløbet godkendes
2. at der til anlægsprojekt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler frigives de
afsatte 3.600.000 kr.
6
Økonomiudvalget d.20-05-2015
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Skolernes høringsvar
2 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf
3 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf
4 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf
5 Åben vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf
6 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf
7 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf
8 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf
9 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf
10 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf
11 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf
12 Åben Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf
45693/15
54833/15
54832/15
54831/15
54830/15
54828/15
54827/15
54826/15
54825/15
54824/15
54823/15
54829/15
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2015
Tiltrådt
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 12-05-2015
Indstillingen tiltrådt.
Oversendes til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
7
Økonomiudvalget d.20-05-2015
5.
Renovering af daginstitutioner 2015
Åben sag
Sagsnr.:
15/8229
Sagsansvarlig: BHO.TF
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af bygninger på
dagsinstitutioner.
Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i 2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i
2015.
Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner.
Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på:
1.
2.
3.
4.
Stavlundvej 29, ny tagbelægning etape 2 af 2
Ugandavej 147, ny tagbelægning og efterisolering
Oliefabriksvej 180, ny tagbelægning og efterisolering
Stavlundvej 29, delvis udskiftning af plankeværk
Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres
afhænger af licitationsresultaterne.
ØKONOMI
Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år
2015.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det over for Bygge- og
Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefales,
8
Økonomiudvalget d.20-05-2015
1. at puljen ”Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner” på 1,0 mill. kr. frigives
og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning.
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Proiritering af renoveringspulje 2015
60702/15
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 09-04-2015
Børne- og Skoleudvalget videresender sagen med anbefaling.
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 12-05-2015
Indstillingen tiltrådt.
Oversendes til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
9
Økonomiudvalget d.20-05-2015
6.
Gulv i gymnastikhal - Genopbygning
Åben sag
Sagsnr.:
07/13050
Sagsansvarlig: mso.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Sagen om fejl i den ”nye” gymnastikhal på Kamillevej er juridisk afsluttet.
I forbindelse med udbedring af beton- og gulvkonstruktion har der været afholdt udbud.
Efter priserne er kommet ind, står det klart, at udgiften til udbedring af beton- og
gulvkonstruktion er noget højere end estimeret af både syn- og skønsmand og Atradius
(garantistiller).
Teknisk Forvaltning anbefaler, at merudgiften på 500.000 kr. finansieres via
anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger, planlagt
vedligehold. For eksempel ved at bl.a. renovering af brandstationens tagkonstruktion
udgår.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalget godkendte den 13. april 2011 juridisk bistand til sagen om trægulvet i
den nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende
fugt.
Økonomiudvalget godkendte den 17. december 2014, at restsummen på garantien på
616.151,66 blev brugt til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i 2015.
Der er herefter brugt 50.000 kr. til ingeniørbistand for sikring af betonkonstruktionen.
Der er indkommet tilbudspriser 29. april 2015, og CP Kloak Aps er kommet med den
billigste pris med 949.300 kr.
Tilbudsprisen plus 10 % til uforudsigelige udgifter gør, at der mangler 500.000 kr. til at
kunne igangsætte opgaven.
Udbedringen er tilpasset ind i KG66´s planer og skal gerne opstarte ultimo maj for at
kunne være færdig ultimo juli.
ØKONOMI
00.22.01.3
Der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til anlægskonto Renovering af gulv i
gymnastikhal
00.32.31.3
Der meddeles en tillægsbevilling på -500.000 kr. til anlægskonto Ekstraordinære
ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2015
10
Økonomiudvalget d.20-05-2015
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at merudgiften på 500.000 kr. til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i
gymnastikhallen finansieres via anlægskonto Ekstraordinære ejendomsudgifter for
kommunale bygninger, planlagt vedligehold.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Gulv i gymnastikhal - afslutning
229553/14
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
11
Økonomiudvalget d.20-05-2015
7.
Revidering af Børnepolitik
Åben sag
Sagsnr.:
14/26759
Sagsansvarlig: IRO.UK
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Revidering af Børnepolitikken med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Børnepolitikken er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men skal revideres ved
udgangen af 2014.
Børne- og Kulturforvaltningen har revideret Børnepolitikken med mindre redaktionelle
ændringer af den eksisterende Børnepolitik, da det menneskesyn, læringssyn og
værdigrundlag, som blev lagt til grund for Børnepolitikken, stadig vurderes at være
gældende i Tårnby Kommune.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
1. at Børnepolitikken med de foreslåede redaktionelle godkendes og videresendes til
behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
2. at Børnepolitikken efter godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i
Handicaprådet.
/MSV
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015
2 Åben Gamle reviderede Børnepolitik2010/14
154037/14
206772/14
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 20-11-2014
Tiltrådt.
Udvalget fremsender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen med anbefaling.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014
Indstillingen tiltrådt – sendes til høring i Handicaprådet.
HØRING
Børnepolitikken har været i høring i Handicaprådet via portalen med høringsfrist
13.2.2015.
12
Økonomiudvalget d.20-05-2015
Handicaprådet v/Johnny Fredelund har meddelt at Rådet ikke har bemærkninger til
Børnepolitikken.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor
Kommunalbestyrelsen
1. At Børnepolitikken godkendes
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2015
Børne- og Skoleudvalget fremsender børnepolitikken til behandling i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen med anbefaling.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.
13
Økonomiudvalget d.20-05-2015
8.
EU-udbud af kommunens forsikringer
Åben sag
Sagsnr.:
15/3541
Sagsansvarlig: heh.of
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Som følge af afholdt udbud, blev der i 2010 indgået en 5-årig kontrakt med Gjensidige
Forsikring. Den nuværende kontrakt udløber således pr. 31. december 2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Forsikring er en udbudspligtig tjenesteydelse jf. Europa Parlamentet og Rådets direktiv
2004/18/EF.
Kommunens forsikringsmægler har i samråd med forsikringsenheden udfærdiget
kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud samt særskilt bilag med
kontraktvilkår.
Med henblik på at vælge de leverandører, der kan fremkomme med de for kommunen
mest fordelagtige tilbud, ønskes kontrakten sendt i begrænset udbud i henhold til Europa
Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF.
INDSTILLING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at
1. kontrakt om forsikring udbydes som begrænset udbud,
2. godkende vedhæftede kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud
samt særskilt bilag om kontraktvilkår.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Kontraktvilkår til forsikringsudbud
2 Åben Kravspecifikation til forsikringsudbud
3 Åben Generelle vilkår for forsikringsudbud
97301/15
97297/15
97295/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
14
Økonomiudvalget d.20-05-2015
9.
Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social
dumping samt ændring af indførelsen af
uddannelsesklausuler
Åben sag
Sagsnr.:
14/24812
Sagsansvarlig: bmi.of
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Økonomiudvalget besluttede på møde den 19.6.2014 at nedsætte en arbejdsgruppe, som
skulle fremkomme med oplæg til kontrol/forebyggelse af social dumpning ved større
kommunale anlægsarbejder/leverancer.
Arbejdsgruppen består af Allan Andersen (formand), Lars Brogård
(arbejdstagerrepræsentant), Ole Larsen (arbejdsgiverrepræsentant), Betina Grimm
(teknisk chef), Helena Barton (Deloitte)
Kommunalbestyrelsens Sekretariat varetager sekretærfunktionen.
Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et oplæg.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Arbejdsgruppen har holdt 4 møder, hvor man har drøftet de mulige tiltag, som
kommunen kan sætte i værk for at imødegå social dumpning. Der er blevet indhentet
materiale fra andre kommuner, som allerede har fastsat en formel politik på området,
arbejdsgruppen har været på virksomhedsbesøg hos ARC, som har udarbejdet et
regelsæt på området, og som har stor praktisk erfaring med at håndtere arbejdsklausuler
i praksis.
På møderne har været drøftet anvendelse af både arbejdsklausuler og
uddannelsesklausuler.
Arbejdsklausuler er de traditionelle bestemmelser, man benytter sig af for at sikre
arbejdstageres ordnede forhold i form af løn og arbejdsvilkår svarende til, hvad der
er gældende for det pågældende overenskomstområde i Danmark.
Uddannelsesklausuler kan bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med
leverandører, og som forpligter disse til i et nærmere angivet omfang at ansætte elever
og lærlinge i forbindelse med deres projekter.
Arbejdsgruppen er enige om, at arbejdsklausuler skal implementeres fuldt ud ved byggeog anlægsarbejder og tjenesteydelser.
Arbejdsgruppen har tiltrådt følgende tekst til en arbejdsklausul:
”Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandør/entreprenør og
underleverandør/underentreprenør, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn
(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som
15
Økonomiudvalget d.20-05-2015
ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske
område, jf. ILO konventionen nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren/entreprenøren og
underleverandør/underentreprenør orienterer de ansatte om de pågældende
arbejdsvilkår”.
Kædeansvar bliver en del af udmøntningen af klausulen.
Vedr. uddannelsesklausuler
Arbejdsgruppen er enige om, at der skal stilles krav til leverandører om ved
kontraktværdier på 10 millioner eller derover at antage elever og praktikanter. Det
overlades til den projektansvarlige i kommunen at vurdere, hvorvidt der er tale om
relevante udbud rent fagligt, således at elever/praktikanter kan bruge opholdet i deres
uddannelse. Endvidere skal vurderingen af om der skal stilles krav til antagelse af
elever/praktikanter lægges op til politisk godkendelse ved projektets opstart.
Der gøres opmærksom på, at en del entreprenører sjældent har enkelte projekter med
en værdi på 10 millioner, men kan have mange enkelt projekter på omkring 1-2 millioner
årligt.
Vedrørende kontrol
Gruppen er enige om, at der skal foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret
risikovurdering, og at leverandører skal underskrive tro og love erklæring ved
kontraktsindgåelse, jf. bilag 1
Leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af
arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører.
Deloitte har udarbejdet et checkpunktsskema, som kan anvendes som kontrolværktøj, jf.
bilag 2
Gruppen er desuden enige om at anbefale, at der bliver nedsat et dialogforum, som
løbende udveksler erfaringer med, hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne
foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og
arbejdsgiversiden. Forummet tænkes at holde 2 møder årligt.
Kontrollen skal foretages både for arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler.
Vedrørende sanktioner
Gruppen anbefaler, at der vedrørende arbejdsklausuler kan ske tilbageholdelse af
vederlag og evt. ophævelse af kontrakten i de tilfælde, hvor arbejdsklausulen ikke bliver
overholdt.
Der kan gives en bod på indtil 10 % af entreprisesummen, dog med et varsel på 10 dage
for leverandøren til at berigtige forholdene.
Hvad angår uddannelsesklausuler anbefaler gruppen at der kan gives en bod på indtil 5
% af entreprisesummen og eventuelt tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af
kontrakten.
16
Økonomiudvalget d.20-05-2015
LOVGRUNDLAG
ILO konventionen nr. 94
ØKONOMI
Deloitte har udarbejdet en pris indikation vedr. kontrol af overholdelse af de sociale
klausuler.
Eksempel 1: 4 skrivebordskontroller med 4 leverandører a 55.000 kr.= 220.000 kr.
(2015 priser)
Eksempel 2: 2 udgående stikprøvekontroller med 2 leverandører a 15.000 kr. = 30.000
kr.
Priser er eks. moms.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller på vegne af arbejdsgruppen til forebyggelse
af social dumping til Økonomiudvalget,
1)at godkende at den anførte arbejdsklausul indføres i alle kontraktsforhold om
bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse,
2)at godkende at der foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risiko vurdering
ved de enkelte projekter,
3) at godkende udkast til tro og love erklæring, jf. bilag 1,
4) at godkende at leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om
omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske
leverandører,
5) at godkende det af Deloitte udarbejdede checkpunktsskema som kontrol værktøj,
jf. bilag 2,
6) at godkende, at der bliver nedsat et dialogforum, som 2 gange årligt udveksler
erfaringer med hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne og
uddannelsesklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både
fra arbejdstager og arbejdsgiversiden,
7)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan ske tilbageholdelse
af vederlag, eventuelt ophævelse af kontrakten,
8)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan udstedes en bod på
optil 10 % af entreprisesummen med varsel på 10 dage,
17
Økonomiudvalget d.20-05-2015
9)
at godkende, at der ved entreprisearbejder på 10.000.000 og derover skal
indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud, vurderingen foretages af den
projektansvarlige og godkendes politisk i Økonomiudvalget,
10) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan ske
tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten,
11) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan udstedes en
bod på op til 5 % af entreprisesummen, og
12) at godkende, at kontrollen med arbejdsklausulerne og med
uddannelsesklausulerne foretages af et revisionsfirma.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Bilag 1. Tro og Love Erklæring
2 Åben bilag 2 checkliste
14497/15
73771/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Det anbefales endvidere, at kontrolgruppen
mødes i 1. kvartal 2016 og foretager en evaluering af de godkendte tiltag som følge af
ovennævnte.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015
Tiltrådt, jf. Økonomiudvalgets beslutning.
18
Økonomiudvalget d.20-05-2015
10.
Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus
Hovedstadsregionen
Åben sag
Sagsnr.:
13/6068
Sagsansvarlig: cas.of
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Væksthus Hovedstadsregionen har fremsendt forslag til allonge til samarbejdsaftalen om
endnu en forlængelse af aftalen gældende for 2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for
iværksættere og etablerede virksomheder i Tårnby Kommune i form af vejledning,
problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser,
rådgivning og videreudvikling.
Det er afgørende, at iværksættere og virksomheder i kommunen oplever
sammenhængende erhvervsservice. Kommunens iværksættere og virksomheder skal,
uanset om de henvender sig direkte til kommunen eller Væksthuset, henvises til de
services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer og behov.
I 2015 arbejdes der bl.a. videre med:

Vejledning og motivering af virksomheder til vækst i Tårnby Kommune.

Information via nyhedsbreve, mails og lokal annoncering til virksomhederne i
Tårnby Kommune om relevante væksthusprojekter.

Synliggørelse af Væksthuset og dets aktiviteter på www.taarnby.dk

Tårnby Kommunes deltagelse i koordineringsmøder mv. i Væksthusets regi.
LOVGRUNDLAG
Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr. 1715 af 16. december 2010.
19
Økonomiudvalget d.20-05-2015
ØKONOMI
Tårnby Kommunes udgift til Væksthus Hovedstadsregionen udgør for 2015 i alt 756.000
kr.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at godkende forslag til allonge 2015 til samarbejdsaftale mellem Væksthus
Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Allonge 2015
2 Åben væksthusets årsrapport 2014.pdf
3 Åben Task Force rapport - Tårnby.pdf
4 Åben væksthus rapport tårnby.pdf
66604/15
86391/15
86264/15
86262/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-04-2015
Udsættes.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
På Økonomiudvalgets møde den 15. april 2015 blev det besluttet at udsætte
godkendelsen af Allonge 2015 – Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Væksthus
Hovedstaden og Tårnby Kommune.
Udvalget ønskede uddybende oplysninger om, hvor mange Tårnby-virksomheder der har
haft gavn af Væksthusets tilbud samt Væksthusets konkrete tiltag i Tårnby Kommune.
Disse oplysninger fremlægges opsummeret herunder. Som bilag er vedlagt de af
Væksthuset fremsendte oplysninger, herunder årsrapporten 2014.



I 2014 har 8 virksomheder fra Tårnby gennemgået et vækstforløb
8 virksomheder har deltaget i events i Væksthusregi
19 virksomheder deltog i projektforløb. De 19 projektforløb fordeler sig således:
2 deltog i Vækst via Ledelse (Udviklingsprogram til ledere i vækstvirksomheder)
1 deltog i OPALL (Offentlige Private Alliancer)
1 deltog i Lev Vel (Projekt om det aldrende samfund)
2 deltog i Ejerskifte Danmark (Køb og salg af virksomheder)
6 deltog i Early Warning (For virksomheder i krise)
1 deltog i Det Grønne Iværksætterhus (Bæredygtige forretningsmodeller)
5 deltog i HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram)
20
Økonomiudvalget d.20-05-2015
1 deltog i Iværksætterhuset (Sparring i Væksthusets eget regi)


I 2015 har 1 virksomhed indtil nu gennemgået et vækstforløb, mens 3 lige nu er i
pipeline.
26. marts 2015 afholdte Væksthuset HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram)
workshop om sociale medier på Tårnby Rådhus - workshoppen havde 30
deltagere, hvoraf 6 var fra Tårnby.
Ser man på antallet af Tårnby-virksomheder, som i 2014 gennemgik et vækstforløb i
Væksthusets regi, viser det sig, at antallet omtrent svarer til antallet i sammenlignelige
kommuner i hovedstadsområdet.





Tårnby 8
Albertslund 7
Brøndby 10
Ballerup 8
Glostrup 10
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at Allonge 2015 – forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Tårnby Kommune og
Væksthus Hovedstadsregionen godkendes, og
2. at de uddybende oplysninger vedrørende Væksthusets aktiviteter i Tårnby og de
uddybende oplysninger om Tårnby-virksomheders benyttelse af Væksthusets
tilbud tages til efterretning.
jse
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015
Tiltrådt.
21
Økonomiudvalget d.20-05-2015
11.
Køb af obligationer den 21. april 2015 - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
02/298
Sagsansvarlig: lel.of
Fraværende:
Afbud:
22
Økonomiudvalget d.20-05-2015
12.
Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse 2015 - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/7326
Sagsansvarlig: hpo.of
Fraværende:
Afbud:
23
Økonomiudvalget d.20-05-2015
13.
Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/11218
Sagsansvarlig: mes.of
Fraværende:
Afbud:
24
Økonomiudvalget d.20-05-2015
14.
Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
08/2998
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:
25
Økonomiudvalget d.20-05-2015
15.
Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt
nattilladelse til 7-Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/12094
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
26
Økonomiudvalget d.20-05-2015
Bilagsoversigt
3.
Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2015
1.
Oversigt over puljearbejder 2015 - Endelig version (79082/15)
2.
Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutionsog plejehjemsområdet (229567/14)
4.
Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2015
1.
Skolernes høringsvar (45693/15)
2.
Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf (54833/15)
3.
Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf (54832/15)
4.
Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf (54831/15)
5.
vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf (54830/15)
6.
Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf (54828/15)
7.
Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf (54827/15)
8.
Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf (54826/15)
9.
Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf (54825/15)
10. Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf (54824/15)
11. Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf (54823/15)
12. Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf (54829/15)
5.
Renovering af daginstitutioner 2015
1.
Proiritering af renoveringspulje 2015 (60702/15)
6.
Gulv i gymnastikhal - Genopbygning
1.
Gulv i gymnastikhal - afslutning (229553/14)
7.
Revidering af Børnepolitik
1.
Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015 (154037/14)
2.
Gamle reviderede Børnepolitik2010/14 (206772/14)
8.
EU-udbud af kommunens forsikringer
1.
Kontraktvilkår til forsikringsudbud (97301/15)
2.
Kravspecifikation til forsikringsudbud (97297/15)
3.
Generelle vilkår for forsikringsudbud (97295/15)
9.
Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af
indførelsen af uddannelsesklausuler
1.
Bilag 1. Tro og Love Erklæring (14497/15)
2.
bilag 2 checkliste (73771/15)
10.
Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen
1.
Allonge 2015 (66604/15)
2.
væksthusets årsrapport 2014.pdf (86391/15)
3.
Task Force rapport - Tårnby.pdf (86264/15)
4.
væksthus rapport tårnby.pdf (86262/15)
27
Bilag: 3.2. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold børneinstitutions- og plejehjemsområdet
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 229567/14
Økonomiudvalget d. 17-12-2014
Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold
- børneinstitutions- og plejehjemsområdet
Åben sag
Sagsnr.:
10/11798
Sagsansvarlig: mso.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Midlerne til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner
og plejehjem er samlet i én pulje.
For at have midler til akut vedligehold af bygninger og løbende vedligehold af
børneinstitutioner og plejehjem i 2015 søges der frigivelse af 11.949.375,- kr.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Den samlede anlægspulje 2015 til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold
af børneinstitutioner og plejehjem er på 17.382.000 kr. og kan fordeles således:
-
Daginstitutionspulje: 4.595.325 kr.
Plejehjemspulje:
2.220.900 kr.
Akut vedligehold:
5.133.150 kr.
Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.
Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og
Ejendomsudvalget, via fagudvalgene, på et senere tidspunkt.
ØKONOMI
Frigivelse af 11.949.375 kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af
børneinstitutioner og plejehjem af budget 2015.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor
Økonomiudvalget anbefaler,
1. at der i Budget 2015 frigives 4.595.325 kr. til løbende vedligehold af
børneinstitutioner
2. at der i Budget 2015 frigives 2.220.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem
3. at der i Budget 2015 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold
1
Økonomiudvalget d. 17-12-2014
/BGR
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-12-2014
Indstillingen tiltrådt.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014
Tiltrådt.
2
Bilag: 3.1. Oversigt over puljearbejder 2015 - Endelig version
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 79082/15
Oversigt over puljearbejder (ekstraordinære ejendomsudgifter) 2015
Udvalg Sted
Opgave
ØK
Ved Diget 28-30
Akut understøtning
ØK
Kastruplundgade 18
Renovering af lejligheder ved fraflytning
ØK
Kastruplundgade 28
Renovering af lejligheder ved fraflytning
ØK
Skøjtevej 15-17
Renovering af lejligheder ved fraflytning
Brandstationen
Udskiftning af beklædning på rotunden
SO
Plh Pyrus Allé
Udskiftning af 6 døre i festsal (eks er rådne)
KF
Pilegårdsbadet
Udskiftning af tæret jethætte
SO
Plh Løjtegårdsvej
Ændring af brugsvandrør til synlig installation
KF
Pilegårdsbadet
Fuger i murværk renses og fuges
SO
Pl. Pyrus Alle 15
Ændring af vent. Kasser på hovedbyg. (utætte)
KF
Kastrup Svømmehal
Udskiftning af tegloverliggere
KF
Korsvejsbadet
Udskiftning af tærede radiatorer
ØK
Kastruplundgade 26-28 Renovering af elevatoranlæg
KF
Pilegårdsbadet
gennemgang af udv. Facader ny beklædning
KF
Amagerhallen
Udskiftning af EL-tavle
KF
KF
KF
SO
KF
ØK
SO
KF
SO
SO
SO
KF
KF
KF
KF
ØK
SO
SO
KF
KF
KF
KF
SO
KF
KF
ØK
KF
SO
KF
KF
KF
SO
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
SO
KF
KF
KF
KF
KF
TM
ØK
KF
KF
SO
KF
KF
KF
Amagerhallen
Kastrup Skøjtehal
Kastrup Skøjtehal
Plh Pyrus Allé
Hovedbiblioteket
Televænget 32-34
Televænget 36
Kastrup Svømmehal
Nordmarksvej 90
Plh. Irlandsvej
Plh. Pyrus Allé
Kastrup Boldklub
Gymnastikhal Kastrup
Kastrup Boldklub
Kastrup Svømmehal
Tårnby Skole
Plh Irlandsvej
Nordmarksvej 90
Kastrup Svømmehal
Travbanehallen
KIVR
Korsvejsbadet
Pl. Løjtegårdsvej 98
Kastrup Bio
Kastrup Idrætsanlæg
Politistationen
Kastrup idræt
Plh Pyrus Allé
Kastrup Svømmehal
Kastrup Lystbådehavn
Kastrup Lystbådehavn
Plh Løjtegårdsvej
Amagerhallen
Kastrup Svømmehal
Kastrup Svømmehal
Søbadet
Tårnby Stadion
Tårnby Stadion
KIVR
Pl. Ugandsvej 149
Vestamager Idræt
Tårnby Stadion
Tårnby Stadion
Pilegårdsbadet
Kastrupgårdsamlingen
Brandstationen
Sneserevej 2-10
Amagerhallen
Kastrup Svømmehal
Klitrose Alle 30
Kulturzonen
Amagerhallen
Amagerhallen
Dokument nr 79082/15
Beløb
Prioritering
70.000 A
70.000 A
70.000 A
50.000 A
125.000 A
50.000 A
25.000 A
150.000 A
150.000 A
85.000 A
75.000 A
75.000 A
495.000 A
900.000 A
300.000 A
Udskiftning af branddøre (6 stk. dobbeltdøre)
100.000 A
Renovering af kompressor 1
150.000 A
renovering af cirkulatiospumper i kælder
75.000 A
Skybrudssikring, afsluttende fase
1.400.000 A
Udskiftning af tagbelægning over mødesektion
200.000 A
Renovering af lejligheder ved fraflytning
85.000 A
Renovering af lejligheder ved fraflytning
85.000 A
Renovering af tagnedløb
350.000 A
Reparation af murværk (revner)
60.400 A
Maling af stern og udhæng
50.000 A
Etablering af ventilation i vaskeri og varmemesterkt
50.000 A
Udskiftning af 68 små vinduer
200.000 A
Retablering af gulv, supplerende ydelse
500.000 A
Maling af vinduer på 1.ste sal
110.000 A
Udskiftning af kul til stort bassin
40.000 A
Isolering af pavilloner mod Husbyvej
150.000 A
Udskiftning af ABA anlæg
450.000 A
Renovering af elevator i Solgården
257.000 A
Udskiftning af vindfang
125.000 A
Udskiftning af gulv i køkken
95.000 A
Udskiftning af VVB og veksler
250.000 A
Tagrenovering
650.000 A
Udskiftning af bækkenvasker
80.000 A
Omfangsdræn omkring biografen
260.000 A
Renovering af omlædningsrum
350.000 A
Udv. Malerarbejde
80.000 A
Facadebehandling af stueetagen
50.000 A
Maling udv. Træværk
40.000 A
Udskiftning af aktivt kul
60.000 A
Renovering af slæbested
100.000 A
Tilbageløbssikring for drikkevandsledninger
500.000 A
Renovering af dobbeltboliger
100.000 A
Udskiftning af gulv gang B+C+D
200.000 B
Udskiftning af fliser i omklædningsrum
200.000 B
Rensning af ventilationskanaler
40.000 B
Skabe omklædning
200.000 B
Etablering af ventilation i omklædningsrum
200.000 B
Etab. af styringsmodul til vent. Cafeteria+klublokale
22.000 B
Etablering af ventilation i omklædning
200.000 B
Omlægning af fliser
70.000 B
Malerarbejde
200.000 B
Etablering af ny belægning på atletikbane
800.000 B
Renovering af fliser på tribune
1.500.000 B
Renovering af damesauna
150.000 B
Maling af hovedbygning
190.000 B
Adskillelse af spildevand og regnvand
750.000 B
Reparation af asfalt på parkeringspladsen
450.000 B
Udskiftning af pumper i varmecentral
75.000 B
Lysstyring i kælder
20.000 B
Montering af døre til halvtag for at beskytte møbler
45.000 B
Maling af facader og tagrensning
438.000 C
Udskiftning af linoleum på trappeopgange
200.000 C
Malerbehandling af hal + opgange
175.000 C
5.295.400
Initial
BHO
RMA
RMA
RMA
MSA
MSO
MSA
MSO
MSA
MSO
MSA
MSA
RMA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSO
BHO
RMA
RMA
MSA
RMA
MSO
MSO
MSA
MSO
MSA
MSA
RMA
MSO
RMA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSO
BHO
MSA
RMA
MSA
MSO
MSA
MSA
MSA
MSO
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSO
MSA
MSA
MSA
MSA
BHO
MSA
RMA
MSA
MSA
RMA
BHO
MSA
MSA
Bilag: 4.1. Skolernes høringsvar
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 45693/15
Bilag: 4.2. Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54833/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Maling af vinduespartier / udvendigt samt facade
Maling af vinduespartier / udvendigt samt facade
Maling af vinduespartier / udvendigt samt facade
Maling af sokkel
Nye brusearmaturer
Etablering af ny Cykel Parkering
Netafslibning / lakering af gulv
Netafslibning / lakering af gulv
Netafslibning / lakering af gulv
Maling af vindskeder og søjler
Renovering af Sløjdlokale
Renovering af Skolekøkkener
Løjtegårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
Bemærkninger
prioritering prioritering
1
2
Bygning F
2
3
Bygning K
3
4
Musik + Foyer
4
5
Bygning F + Bygning K + Musik + Foyer
5
10
Pige Gymnastik + Drenge Gymnastik
6
1
Boldbane
7
6
Bygning F (Sal)
8
7
Bygning A / lokale 31 + 32
9
8
Bygning K / Pige Gymnastiksal
10
9
Bygning E
11
Bygning I
12
Bygning I
Pris kr.
55.000
39.000
25.000
9.000
50.000
200.000
23.000
Total
401.000
Bilag: 4.3. Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54832/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Udskiftning af vinduer
Bygning A nordside + sydside
Bygning C østside
Bygning E vestside
Trappe ved kontoret i bygning A
Sokkel ved platform mellem Byg. B + C
Korsvejens skole
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
1
1
2
3
3
2
Bemærkninger
Pris kr.
Alle nævnte bygninger har meget slidte vinduer
hvor det altid trækker meget koldt, og ved
bestemte vind og vejrforhold, er det ikke
unormalt, at det regner ind i klasserne!!!
300.000
Murerarbejde
Murerarbejde
20.000
80.000
Total
Der afsættes 300.000 kr til udskiftning af vinduer. Der udskiftes vinduer på byg C. Hvis det er mulig og det kan holdes indenfor budgettet udskiftes der flere vinduer.
400.000
Bilag: 4.4. Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54831/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Udskiftning af belysning i klasseværelser
Maling af træværk ved dører og vinduer
Isolering af tag på T1 og T2
Nyt tag på gym.sal
Nye dører til klasseværelser.
Nye vinduer til klasseværelser.
Renovering af pergolaer
Løs murstensvæg ind til boldrum
Mere varme i nyt møderum.
Renovering af varmen på F3. Koldt i fysik og naturfag.
CTS på ny vent. lærerarbejdspladser
Renovering af bruserer i baderum.
Varme på N-gange
Skur fjernes ved special klasser.
Lys over borde på T1
Lys i cykelskure
Nyt gulv i mælkerum
Ny belysning i baderum LED og bevægelsesføler.
Kastrupgårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bemærkninger
Pris kr.
LED - armaturer
200.000
100.000
Drift, murer bestiles direkte
Drift
Drift
Drift, pris indhentes
Drift, pris indhentes
Der er ingen radiatorer i dag. Pris indhentes
Drift, pris indhentes
Drift, pris indhentes
Drift, pris indhentes
Drift, pris indhentes
Eventuelt energiprojekt
Ny legeplads.
Total
Der afsættes 200.000 kr til udskiftning af belysning. Det vurderes at minimum 1 klassefløjs belysning udskiftes.
Der afsættes 100.000 kr til maling af træværk i de begge atriumgårde.
300.000
Bilag: 4.5. vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54830/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Heldagsinstitutionen
Ønsker
Tekn. Forv.
prioritering
Skolens
prioritering
Trappe (bagindgang)
Skur i gård
1
2
1
2
Mur itil Saltværksvej pudses op
Asfalt på parkering istandsættes
Renovering af porte til Saltværksvej
Renovering af toilet i stueplan
Justering af karme og døre
Lyddæmpning 1. sal
Legeplads renoveres
3
4
5
6
7
8
9
8
9
7
4
6
5
3
Bemærkninger
Pris kr.
Trækker fugt og smuldrer
Står vand i skuret og yderbeklædningen
trækker vand når det regner
70.000
30.000
Total
100.000
Bilag: 4.6. Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54828/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Lægge ny asfalt på parkering og ind- og udkørsel
Renovering af toilet-rum (2 toiletter) ved kontor (øst)
Ungdomsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
1
1
2
3
3
5
Branddørslukker (ABDL) på de sidste 4 døre der mangler
Maling af 2 trappeløb (øst og vest)fra kælder til og med
1.sal
Opbygning af trappe til rapo i salen/caféen
4
2
5
4
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
10
11
Opsætning af skydedøre ved elevtoiletter. 2 drenge- o 2
pigetoiletter
Udskiftning af 4 stk. elevtoiletter
Udskiftning af 4 stk. personaletoiletter
Indhegning af græsareal mod vej og evt. ny port helt ud til
fortov
Gulvbelægning (linoleum) Lokl. 1, 2, 3 og 4.
Gulvbelægning Rep. Lokale 7
Bemærkninger
Pris kr.
100.000
Pris beskrevet af Kastrup Byg i forbindelse med renovering af
toilet-rum i modsatte ende af bygningen. (vest)
Overslags pris fra Elimar Pris pr. dør ca. Kr. 8.000,-
38.500
32.000
Tilbud fra CS-Maler inkl. Leje/opsætning/nedtagning af stillads,
106.860 kr
For at bruge arealet til hygge/puderum. Tilbud fra Kastrup Byg,
35.980 kr
For at få skiftet toiletter fra Højt skyl til lavt 2 skyld. (den eneste
måde at skabe plads nok på) Tilbud fra Kastrup Byg, eventuelt
energiprojekt 28.700 kr
Fra højt skyld til lavt 2 skyld, eventuelt energiprojekt 7.400 kr
Fra 1skyld til moderne 2 skyld, eventuelt energiprojekt 6.800 kr
I forbindelse med etablering af ophold-/lege-/aktivitetsområder til
eleverne
Udskiftning i hele rummet (Ca. pris for alle 4 rum), 65.000 kr
Rep. Af linoleum ved endevæg 1,30 x 4,50 m, 2.000 kr
Total
170.500
Bilag: 4.7. Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54827/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Tårnbygårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
Indgangspartier
Renovering af bibliotek/PLC
1
2
1
2
Terrænplan idrætssals facade
3
5
Ekstra cykelskur
4
3
Lys i loft i klasserum
5
4
Bemærkninger
Pris kr.
Hoveddørene er svære at åbne og lukke. Er meget utætte
Gulv og vægge er slidt og hullet mget tiltrængt
med et "løft"
Der ønskes nye sten i grå planeternit
Eksisterende er nedslidt
Skolen har alt for lille kapacitet til personalets og
børnenes cykler
Belysningen er ringe og ikke tidssvaren
de også set ift. Energiforbrug
Total
85.000
111.000
37.800
233.800
Bilag: 4.8. Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54826/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Udskifte vinduer baderum idrætssale-indtil:
Udskifte vinduer 1. sal over idræt,sløjd og gl. natur/teknik
Fugning+udskiftning af sten i ydervægge
Diverse tagrender på skolen (aulabygning + skjult fagfløj)
Diverse faldstammer på skolen
Udskifte diverse rør (koldt og varmt)
Renovering af blyindækninger + zink
Tagbeklædning over indrætssale + fagfløj
Renovering af låger+hegn store gård
Rygsten bygning F
Vand i cykelkælder gennem vægge og gulv
Udskiftning af automatik (varme+ventilation)
Udskifte radiator (støbejern) SFO + gl. Kastrup skole
Udskifte toiletter på hele skolen til sparetoiletter 76 stk.
Udskifte varmtvandsbeholder i fyrkælder
Asfalt i gårdene
Reparation trappetrin indgang T
Tagbelægning cykelskur SFO 69
Renovering af diverse ventilationsriste
Renovering af diverse riste indgang + forhal
Udskiftning af låse til el - 1. stk.
Ekstra el-stik i klasser + LAN-stik
PI-føler i klasser + gange
Udskiftning af udvendige lamper i stor/lille gård
Udskifte vinduer velux SFO 69
Reparation trappe cykelkælder
Udskiftning af vinduer - baggang
Renovering af fyrkælder
Renovering af låger i lille gård
Fortsat udskiftning af linoleum
Renovering af toilet 1-2 SFO 69
Udskiftning af lofter i SFO 69 (gamle sløjd+bazaren)
Tag v/ T-dør - begge sider
Diverse dørpartier - tandlæge+musik+wc store gård+fyrklæder
brandudgang+bagtrappe ved SFO+V dør+idrætssale+skydedør
cykelkælder
Maling af vinduer og udskiftning af bundstykker
Renovering af tandlæge
Renovering af gulve tandlæge
Færdiggøre ventilation under tandlægen(over loftr eller under kælder)
Renovering af sløjd
Rep. Af diverse låse - hele skolen
Døre igennem vægge - 3 stk.
Skottegårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
Bemærkninger
Pris kr.
1
2
3
4
5
1
3
4
12
13
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
6
34
50.000
7
6
8
9
10
35
29
45
11
12
18
7
13
14
15
33
27
28
16
19
17
30
18
11
19
20
25
37
21
22
14
17
23
24
26
40
25
2
26
27
28
29
30
31
42
32
38
24
31
32
8
9
33
34
44
39
35
5
36
37
46
36
38
39
10
21
40
43
41
20
Maling af klasser
Maling af diverse gange + reng. Kælder
Diverse malerarbejder
42
43
44
15
16
23
Total
400.000
Der afsættes total 200.000 kr til udskiftning af vinduer på gymnastiksals bygningerne. Det bliver vurderet hvilke vinduer der trænger mest til udskiftning for budgettet på 200.000 kr.
Der afsættes 50.000 kr til reparation af murværk. Murværk på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilket der trænger mest til reparation for budgettet på 50.000 kr.
Der afsættes 50.000 kr til reparation af tagrender. Tagrender på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilke der trænger mest til reparation for budgettet på 50.000 kr.
Der afsættes 50.000 kr til udskiftning af faldstamme. Faldstamme på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilke der trænger mest til udskiftning for budgettet på 50.000 kr.
Der afsættes 50.000 kr til udskiftning af vandrør. Vandrør på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilke der trænger mest til udskiftning for budgettet på 50.000 kr.
Bilag: 4.9. Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54825/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Skelgårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
Nye vinduer i klasselokalerne i C-D-E-F-G fløj
Div. maler arbejde udvendig træværk
Div. Zink tagrender
Ny nødudgangs lem ved drengesal
Rep. af døre ved udgang til Grønnegårde
10
13
2
3
5
4
6
5
7
8
17
7
9
12
10
14
11
1
12
13
6
15
14
15
9
11
16
8
17
16
Rep. af Pentagonplader på syd facaden
Nyt tag på cykelskurer
Ny overdækning med borde-bænke i skolegården ved den nye
R-bygning
Nyt linoleum i festsalen + garderobe
Forsat udskift./rep. af linoleum
Nye skilte indendørs + udendørs
7 x Universalsæt borde/bænke til gangarealer
Nyt skolekøkken
Pris kr.
Der er forsats vinduer som er utætte. Et stort varmetab.
1
2
3
4
Opdatering af CTS-anlæg
Ca. 30 nye 2-skyl toiletter
Udskiftning af lamper/lys til LED
Bemærkninger
Nyt skur/hus til varemodtagelse
Flere steder hvor der trænger til maling.
Utætte samlinger på SFO bygn. + den nye R-bygn.
Den er nedbrudt af råd.
De er meget utætte og mangler dørpumper. Der er et
stort varmetab.
Manglende underpunkter d.v.s at CTS anlæg mangler
føler der kan ses på computeren
Mange er sunket og der er mulighed for vand
indtrængning
Der er kun 1-skyl. Stor vandbesparelse
Mangler at udskifte lamper/lys til LED i forgang +
spisepladser + under det lave i klasse lokalerne m.m.
Forkert afslutning på tag. Vand trænger ned i bærende
spær. Bliver nedbrugt af råd
Børnene mangler områder hvor de kan komme i tørvejr,
og spise deres mad når de er ude i frikvarteret
Der er tæppe på som er meget slidt og beskidt.
Besværligt at rengøre
Løbende, alle bygninger
Stor mangel på skilte på skolens område. Vi har fået pris
på skilte A-B-gang + forhal
Der mangler siddepladser på R-gangen
Det er meget gammelt og slidt. Mange af tingene virker
ikke rigtigt.
Et stort ønske om at få lavet et varemodtagelses
skur/hus. Vindfanget bliver i dag brugt som
varemodtagelse og indgang samtidig. Det er ikke særlig
praktisk
Total
100.000
100.000
10.000
20.000
50.000
280.000
Der afsættes 100.000 kr til udskiftning af vinduer. Skolens klasselokalers vinduer gennemgåes og det bliver vurderet hvilke vinduer der trænger til udskiftning for budgettet på 100.000 kr.
Der afsættes 100.000 kr til maling af udvendigt træværk. Udvendigt træværk gennemgåes og det bliver vurderet hvilket træværk der mest trænger til maling for budgettet på 100.000 kr.
Bilag: 4.10. Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54824/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Etablering af ny pumpebrønd
Vedligeholdelse og reparation af tage
Vedligeholdelse og reparation af vinduer
Udskiftning af gulve i klasselokaler
Pilegårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
1
2
3
4
1
2
3
4
Bemærkninger
Pris kr.
Stort ønske at holde vand ude
Stort ønske at holde vand ude
Stort ønske at holde vand ude og at kunne lufte ud i lokalerne samt undgå træk
Stort ønske at få udskiftet gulve i flere klasselokaler, hvor det er særdeles slidt
750.000
Total
750.000
Bilag: 4.11. Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54823/15
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Ønsker
Lys i S-sal
Facade på lokalerne 28-32 samt kld.
Stern males/udskiftes
Murværk rep.
Tagpap på det resterende tag mod øst
Fuger og vandnæser på klimaskærm
El til heltidsklassen og skur deles
3-vejs ventil og pumpe på varmeanlægget i kld.
Serviceaftale på kloakker
pumpealarmer
Udsyring af varmtvandsbeholdere
CTS anlæg opgraderes
El-tavle i kld inkl. Varmestyring
Isolering af rør
Trappe ved indgang
Vinduer i ovenlys
Efterisolering
Sænke afløb på tag
Tagpap på skur
Nedhængte lofter i klasserne
Faldsikring på tag
Nye bl. Batterier i skolekøkken
Dørpumper
Nøglesystem
Huller i vægge lukkes
Lyddæmpning af centralrum
Radiatorer i lokalerne i stedet for ventilationsstyret varme
Lys på gange og fællesarealer
Gulv i administration
Nyt lys i klasserne
Kortlæser på cykelindgang
Maling af gulv
Badekar demonteres
Nyt skolekøkken
Renovering af kontor
Nordregårdsskolen
Tekn. Forv.
Skolens
prioritering prioritering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
8
18
24
2
13
16
3
4
5
6
7
11
9
34
12
31
14
15
29
19
21
22
23
26
25
10
27
28
30
17
33
32
20
34
Bemærkninger
Pris kr.
Der er under 50 lux 4 mtr. fra væg. Skal bruges til valghandling inden d. 15. sep.
Vinduer og dører udskiftes. Er ikke tætte (op til 15 mm. Luft i dør). Ikke vedligeholdt
Sternbrædder er rådne og ikke vedligeholdt
Murværk på L-sal samt murer i motorgård repereres
Tagpap er næsten ikke eksisterende, kun fiberdug
Glasbånd, fuger og vandnæser er ikke tætte
El til heltidsklassen og skur deles og giver en del problemer. Se forrige.
Ventil og pumpe blev demonteret sidste efterår pga. manglende varme på 1-streng system.
Alm. Vedligeholdelse
Der findes ikke pumpealarmer på pumpebrøndene
Er ikke blevet udsyret de sidste 12 år min.
Eksisterende anlæg kører på windows 95 og kan ikke serviceres ved nedbrud
Tavle er forældet og mangelfuld.
Ved tidligere udskiftninger af varme/brugsvandsrør er der ikke blevet isoleret.
Flere fliser er knækket ogh fjernet
Vinduer i ovenlys er punkteret. Over 60 stk 140 X 370 cm.
General efterisolering af hele skolen
Afløb ligger højre end resterende tag flere steder
Tagpap er utæt, lamper og elinstalationer er fyldt med vand.
For lukning af drys fra rockwool og lyddæmpning
Faldsikring ønskes så vi selv kan servicere tagrender mm.
Mangler reservedele til de gl. batterier
Mangler 5 dørpumper. Til gymnastiksale og flugtveje
Udvidelse af det nye nøglesystem/udfasning af det gl. system
Efter demontering af div. Faldstammer er der ikke lukket i mellem lokaler.
Lyddæmpning ønskes da lokalet bliver brugt i undervisningen
For bedre regulering i de enkelte lokaler.
Efter nedtagning af udstillingsmontre med lys, mangler der lys på gangene.
Gulv rejser sig i samlingerne
Ønskes samtidig med ovenstående
Blev glemt ved etablering af adgangskontrol
For bedre rengøring i gangområder
Badekar demonteres i gl. pedelbolig/lærerforberedelse
Skolekøkken ønskes pga. gl. vandskader og slid
100.000
200.000
50.000
50.000
Total
Der afsættes 50.000 kr til reparation af stern. Stern på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilket der trænger mest til udskiftning for budgettet på 50.000 kr.
Der afsættes 50.000 kr til reparation af murværk. Murværk på skolen gennemgåes og det bliver vurderet hvilket der trænger mest til reparation for budgettet på 50.000 kr.
400.000
Bilag: 4.12. Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 54829/15
ALO.TF
02.03.2015
TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning - Vej, Park og Ejendomme
Vedligeholdelsesarbejder for året 2015
Korsvejens skole
kr.
400.000
Pilegårdsskolen
kr.
750.000
Løjtegårdsskolen
kr.
401.000
Tårnbygårdsskolen
kr.
233.800
Nordregårdsskolen
kr.
400.000
Skelgårdsskolen
kr.
280.000
Kastrupgårdsskolen
kr.
300.000
Skottegårdsskolen
kr.
400.000
Ungdomsskolen
kr.
170.500
Heldagsinstitutionen
kr.
100.000
Samlet skolerne
Edb kabling (Nordregårdss., Kastrupgårdss., Skottegårdss., Pilegårdss.)
Total
kr. 3.435.300
kr. 164.700
kr. 3.600.000
Bilag: 5.1. Proiritering af renoveringspulje 2015
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 60702/15
Renovering 2015
Institution
Stavlundvej 29
projekt
ny tagbelægning etape 2 af 2
Ugandavej 147
ny tagbelægning og efterisolering
Oliefabriksvej 182
Stavlundvej 29
ny tagbelægning og efterisolering
Delvis udskiftning af gammel plankeværk
Anslået beløb: Bemærkninger:
200.000 Etape 1 blev udført i 2014
Regn kan i dag trænge igennem taget fordi undertaget er
forvitret. Der ligges nyt stålpladetag og samtidig efterisoleres
450.000 taget.
Regn kan i dag trænge igennem taget fordi undertaget er
forvitret. Der ligges nyt stålpladetag og samtidig efterisoleres
350.000 taget.
50.000 Hegnet er ved at bukke under for tidens tand.
i alt
1.050.000
Budget
Forbrugt pr.
1.000.000
0
Rest (omtrentligt)
1.000.000
forbrugsprocent
Bilag: 6.1. Gulv i gymnastikhal - afslutning
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 229553/14
Økonomiudvalget d. 17-12-2014
Gulv i gymnastikhal - afslutning
Åben sag
Sagsnr.:
07/13050
Sagsansvarlig: mso.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Sagen om fejl i byggeriet ved den ”nye” gymnastikhal på Kamillevej er nu juridisk
afsluttet. Fejlen betyder at jordfugt ødelægger gymnastiksalens trægulv. Teknisk
Forvaltning anbefaler reparation af gulvkonstruktion.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalget godkendte den 13/4-2011 juridisk bistand til sagen om trægulvet i den
nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende fugt.
Sagen er nu juridisk afsluttet. Da rådgivere og entreprenør er gået konkurs har
kommunens eneste mulighed været at få udbetalt den stillede garanti fra garantistiller.
Atradius har den 3/12-2014 indvilliget i at indbetale restsummen på garantien.
Restsummen er 616.151,66 kr.
Syn- og skønsmanden har tidligere vurderet, at reparationen til original projektstand vil
beløbe sig til 3.950.000 kr. og tage ca. et halvt år.
Dette vil dog medføre en stor merudgift, samt urimeligt store gener for gymnastikklubben KG 66.
Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udføres en udbedrende reparation, dog uden at
gulvet udføres efter originalprojektet.
En reparation medfører, at der kommer skjulte samlinger i gulvvarmeanlægget, hvilket
er en ’dårligere’ konstruktion, end hvis hele gulvet omlægges med nye varmeslanger.
Fordelen vil være, at udgiften forventes at kunne dækkes af de 616.151,66 kr. som
Tårnby Kommune har modtaget fra garantien.
Derudover vil tiden til reetablering forkortes, og det forventes at kunne gøres på 2-3
måneder, hvilket vil kunne tilpasses nogenlunde ind i KG 66´s planer i juni og juli.
Alternativt kan maj medtages. Dette er afklaret med KG 66.
Det praktiske arbejde bliver planlagt og foregår i tæt samarbejde med KG 66.
Fagforvaltningen vil i videst muligt udstrækning være behjælpelig med at finde ekstra
tider i skolernes gymnastiksale i perioden.
ØKONOMI
Der søges om en indtægtsbevilling på 616.152 kr. i 2014 på funktion 00.32.31.
1
Økonomiudvalget d. 17-12-2014
Der søges om en anlægsbevilling på 616.152 kr. i 2015 på funktion 00.32.31.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på 616.152 kr. i 2014 til
forsikringsindtægter vedrørende reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal.
2. at der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 616.152 kr. til budget 2015 til
reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Advokatbistand vedr. gulv i gymnastikhal
2 Åben 466 Supplerende erklæring 2014-05-21 fin.pdf
1107653/13
220450/14
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014
Tiltrådt.
2
Bilag: 7.1. Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 154037/14
TÅRNBY KOMMUNE
Børnepolitik
for
Tårnby Kommune
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
1
TÅRNBY KOMMUNE
Forord
Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006
og gældende fra 1.1.2007. Børnepolitikken er revideret ultimo 2014 med virkning fra 1.
januar 2015.
Børnepolitikken er udtryk for Kommunalbestyrelsens værdier, mål og hensigter for alt
arbejde med børn og unge i kommunen.
Når der i børnepolitikken står "vi", menes der derfor Kommunalbestyrelsen, som med
børnepolitikken sætter rammerne for alle kommunens medarbejdere, når de i deres
arbejde har direkte eller indirekte kontakt med kommunens børn og unge.
Børnepolitikken er gældende i Kommunalbestyrelsens valgperiode, og revideres senest den
31.12.2018.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
2
TÅRNBY KOMMUNE
Tårnby Kommunes menneskesyn, læringssyn og
værdigrundlag:
Menneskesyn
Ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Børn og unge skal
opfattes som aktive individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden.
Det betyder konkret, at de skal involveres og have relevante erfaringer med indflydelse på
egen situation.
Sårbare børn og unge, herunder børn med særlige behov, skal sikres bedst mulige
opvækstvilkår, så de så vidt muligt kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse,
udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Forældrene er de vigtigste voksne for børn og unge og derfor hovedansvarlige for deres liv,
udvikling og opvækst.
Familier er medskaber af egen velfærd.
Værdigrundlag
Følgende værdier skal alle kommunens medarbejdere, der har med børn og unge at gøre,
bære og videregive gennem det daglige samvær og gennem de metoder, der anvendes:

Demokrati:
udvikle en forståelse som bygger på ligeværd, fællesskab og ansvarlighed

Rummelighed:
have respekt for og indlevelse i menneskers forskelligheder og kultur

Samarbejdsevne:
kunne indgå kompromiser og anerkende andres meninger og holdninger

Selvværd:
føle sig accepteret som den man er og kunne handle i overensstemmelse med sin
overbevisning

Livsglæde:
selvværd, selvtillid og motivation er drivkraften i ens virke

Ansvarlighed:
tage ansvar for egne handlinger og respektere andres meninger og værdier
Læringssyn
Med udgangspunkt i kommunens menneskesyn, skal alt arbejde med børn og unge tage
afsæt i, at den enkelte har unikke muligheder. Læring er en kompleks proces under
påvirkning af mange forskellige faktorer. Hvert menneske har sin personlige læringsstil –
d.v.s. sin helt egen måde at tilegne sig ny viden og nye færdigheder på. Det er den, som er i
en proces, der lærer noget. Det er derfor en forudsætning, at den enkelte er aktiv i
læreprocessen. Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse,
koncentration, fantasi og forestillingsevne er også vigtige elementer i en god læreproces.
Menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag skal genspejles i de mål og handlinger, der
beskrives efterfølgende.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
3
TÅRNBY KOMMUNE
Mål og handlinger
Sociale kompetencer
Vi lægger vægt på:

at give børn og unge erfaringer med at være sammen med andre

at børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske værdier, der er grundlaget for
vores samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter

at børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser

at børn og unge kan sætte grænser for sig selv og kende egne behov

at børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø uden mobning

at børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne

at medarbejdere og forældre har ansvaret for at skabe respekt for sociale og kulturelle
forskelle
Vi vil skabe rammer som understøtter:

at medarbejderne i børnenes og de unges hverdag tager ansvar for og støtter børnene i
at skabe og udvikle sociale kompetencer

børn og unge i at etablere og vedligeholde venskaber og sociale relationer

børn og unges forståelse og respekt for andre

børn og unges respekt for forskellige livsværdier og kulturer

børn og unges mulighed for at udforske nye måder at handle på i forholdet til andre

at børn og unge lærer at samarbejde med hinanden og får mulighed for at deltage i
demokratiske processer

at børn og unges omgangstone og sproglige formåen udvikles med respekt for andre
mennesker
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
4
TÅRNBY KOMMUNE
Sundhed og livskvalitet
Vi lægger vægt på:




i samarbejde med forældrene at fremme en sund levevis for børn og unge
at udvikle forståelse for levevilkårenes og livsstilens betydning for såvel
sundhedstilstand som livskvalitet
at skabe muligheder for fysisk og motorisk udvikling med udgangspunkt i børn og
unges egne forudsætninger
at lære børn og unge vigtighed i at fremme egen og andres sundhed, livskvalitet
og livsglæde, gennem motion og korrekt ernæring.
Vi vil:



give børnene og de unge viden om sunde og alsidige kostvaner
være gode rollemodeller, der kan virke motiverende for børn og unge samt deres
familier
skabe gode rammer for fysiske aktiviteter
Udvikling og læring
Vi lægger vægt på:



at børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner
at medarbejderne, der dagligt arbejder med børnene/de unge, tager ansvar for at
skabe et læringsmiljø for det enkelte barn gennem egen faglig udvikling
at medarbejderne, der arbejder med børn og unge, giver plads og rum samt
skaber aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle barnets/den unges egne
potentialer samt anerkender og støtter dem i dette
Vi vil:






være opmærksomme på de muligheder, der er i såvel institutioner som situationer,
for at børn lærer i de naturlige sammenhænge, de færdes i
at den viden, vi ønsker at bibringe børnene, er relevant og føles motiverende for
dem
at den enkelte medarbejder skal være lydhør, medlevende og engageret i
barnets/den unges hverdag og fremstå som rollemodel
give børnene/de unge forskellige muligheder for at deltage i en læreproces, hvor
der bliver lagt vægt på forskellige kulturelle og læringsmæssige erfaringer
sikre, at de medarbejdere, der har med børn og unge at gøre,
kompetenceudvikles, så de hele tiden er i overensstemmelse med
samfundsudviklingen og de nye relevante faglige tiltag
give børn og unge mulighed for fordybelse
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
5
TÅRNBY KOMMUNE
Sårbare børn og unge, herunder børn med særlige behov
Vi lægger vægt på:

at forældre er grundstenen i børns liv

at familier med børn, der har fået konstateret et særligt behov, tilbydes tidlig professionel
forebyggende og koordineret indsats

at sårbare børn og unge, så vidt det er muligt, får samme tilbud som deres jævnaldrende

at styrke sårbare børn og unges kompetencer og udvikling i forhold til deres særlige
behov

at familierne til børn og unge inddrages i beslutninger samt løsninger, der vil vedrøre
deres barns fremtid

at alle kommunale institutioner, der har med børn og unge at gøre, er rummelige
Vi vil:

arbejde tværfagligt og forebyggende med børn og unge i centrum

målrette vores tilbud til den enkeltes behov og muligheder for udvikling

skabe faglig udvikling for de medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med disse børn
og unge
Helhed og sammenhæng
Vi lægger vægt på:



at være med til at skabe helhed og kontinuitet i børnenes og de unges liv
at skift i børnenes og de unges liv skal være præget af størst mulig tryghed
at der er særlig opmærksomhed på de sårbare børn og unge specielt ved ændring af
deres vilkår
Vi vil:

sikre, at alle institutioner tager stilling til, hvordan overgange i børn og unges hverdag og
liv håndteres

sikre, at medarbejderne i alle institutioner, der har med børn og unge at gøre,
samarbejder med det enkelte barn i centrum
sikre, at alle kommunale institutioner, der har med børn og unge at gøre, følger op på
kommunens børnepolitik i deres virksomhedsplaner/årsplaner/læreplaner.

#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
6
TÅRNBY KOMMUNE
Vi lægger vægt på:




At indsatsen overfor ungdomskriminalitet fremmer målsætningen i Børnepolitikken.
At ”organisation for den forebyggende indsats i Tårnby Kommune” er grundlag for den
kriminalpræventive indsats.
At den kriminalpræventive indsats sker i et tværfagligt samarbejde.
At det enkelte forebyggelsesteam er et centralt omdrejningspunkt for det
kriminalpræventive arbejde, samt at arbejdet løbende opkvalificeres og kendskabet til
deres eksistens og handlemuligheder udbredes.
Vi vil:
 Sikre, at der sker en tidlig, handlingsorienteret og forældreinddragende indsats.
 Sikre, at der arbejdes for udvikling af sammenhængende fælleskommunale tilbud,
indsatser og handlemuligheder i forhold til utilpassede børn og unge, som ikke
umiddelbart synes at være en del af et traditionelt børne- og ungefællesskab.
 Styrke samarbejdet på alle niveauer, så enhver medarbejder, institution og afdeling ser
egen indsats i sammenhæng med målet for fællesskabet.
 Styrke den forebyggende indsats i Familieafdelingen samt Rådgivning og
Forebyggelse.
 Forstærke den informative indsats i skoler og institutioner både i forhold til børn, unge
og deres forældre.
 Styrke SSP indsatsen.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2015- 31.12.2018
7
Bilag: 7.2. Gamle reviderede Børnepolitik2010/14
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 206772/14
TÅRNBY KOMMUNE
Børnepolitik
for
Tårnby Kommune
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
1
TÅRNBY KOMMUNE
Forord
Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006
og gældende fra 1.1.2007.
Børnepolitikken er udtryk for Kommunalbestyrelsens værdier, mål og hensigter for alt
arbejde med børn og unge i kommunen.
Når der i børnepolitikken står "vi", menes der derfor Kommunalbestyrelsen, som med
børnepolitikken sætter rammerne for alle kommunens medarbejdere, når de i deres
arbejde har direkte eller indirekte kontakt med kommunens børn og unge.
Børnepolitikken er gældende i Kommunalbestyrelsens valgperiode, og revideres senest den
31.12.2010.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
2
TÅRNBY KOMMUNE
Tårnby Kommunes menneskesyn, læringssyn og
værdigrundlag:
Menneskesyn
Ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Børn og unge skal
opfattes som aktive individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden.
Det betyder konkret, at de skal involveres og have relevante erfaringer med indflydelse på
egen situation.
Sårbare børn og unge, herunder børn med særlige behov, skal sikres bedst mulige
opvækstvilkår, så de så vidt muligt kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse,
udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Forældrene er de vigtigste voksne for børn og unge og derfor hovedansvarlige for deres liv,
udvikling og opvækst.
Værdigrundlag
Følgende værdier skal alle kommunens medarbejderne, der har med børn og unge at gøre,
bære og videregive gennem det daglige samvær og gennem de metoder, der anvendes:
 Demokrati:
udvikle en forståelse som bygger på ligeværd, fællesskab og ansvarlighed
 Rummelighed:
have respekt for og indlevelse i menneskers forskelligheder og kultur

Samarbejdsevne:
kunne indgå kompromiser og anerkende andres meninger og holdninger

Selvværd:
føle sig accepteret som den man er og kunne handle i overensstemmelse med sin
overbevisning

Livsglæde:
selvværd, selvtillid og motivation er drivkraften i ens virke

Ansvarlighed:
tage ansvar for egne handlinger og respektere andres meninger og værdier
Læringssyn
Med udgangspunkt i kommunens menneskesyn, skal alt arbejde med børn og unge tage
afsæt i, at den enkelte har unikke muligheder. Læring er en kompleks proces under
påvirkning af mange forskellige faktorer. Hvert menneske har sin personlige læringsstil –
d.v.s. sin helt egen måde at tilegne sig ny viden og nye færdigheder på. Det er den, som er i
en proces, der lærer noget. Det er derfor en forudsætning, at den enkelte er aktiv i
læreprocessen. Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse,
koncentration, fantasi og forestillingsevne er også vigtige elementer i en god læreproces.
Menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag skal genspejles i de mål og handlinger, der
beskrives efterfølgende.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
3
TÅRNBY KOMMUNE
Mål og handlinger
Sociale kompetencer
Vi lægger vægt på:

at give børn og unge erfaringer med at være sammen med andre

at børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske værdier, der er grundlaget for
vores samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter

at børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser

at børn og unge kan sætte grænser for sig selv og kende egne behov

at børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø uden mobning

at børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne

at medarbejdere og forældre har ansvaret for at skabe respekt for sociale og kulturelle
forskelle
Vi vil:

at medarbejderne i børnenes og de unges hverdag tager ansvar for og hjælper børnene
med at skabe og udvikle sociale kompetencer

lære børn og unge at skabe venskaber og sociale relationer

udvikle børn og unges forståelse og respekt for andre

lære børn og unge respekt for forskellige livsværdier og kulturer

give børn og unge mulighed for at udforske nye måder at handle på i forholdet til andre

at børn og unge lærer at samarbejde med hinanden og får mulighed for at deltage i
demokratiske processer

at børn og unges omgangstone og sproglige formåen udvikles med respekt for andre
mennesker
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
4
TÅRNBY KOMMUNE
Sundhed og livskvalitet
Vi lægger vægt på:




i samarbejde med forældrene at fremme en sund levevis for børn og unge
at udvikle forståelse for levevilkårenes og livsstilens betydning for såvel
sundhedstilstand som livskvalitet
at skabe muligheder for fysisk og motorisk udvikling med udgangspunkt i børn og
unges egne forudsætninger
at lære børn og unge vigtigheden af at fremme egen og andres sundhed,
livskvalitet og livsglæde, herunder motion
Vi vil:



give børnene og de unge viden om sunde og alsidige kostvaner
være gode rollemodeller, der kan virke motiverende for børn og unge samt deres
familier
skabe gode rammer for fysiske aktiviteter
Udvikling og læring
Vi lægger vægt på:



at børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner
at medarbejderne, der dagligt arbejder med børnene/ de unge, tager ansvar for at
skabe et læringsmiljø for det enkelte barn gennem egen faglig udvikling
at medarbejderne, der arbejder med børn og unge, giver plads og rum samt
skaber aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle barnets/ den unges egne
potentialer samt anerkender og støtter dem i dette
Vi vil:






være opmærksomme på de muligheder, der er i såvel institutioner som situationer,
for at børn lærer i de naturlige sammenhænge, de færdes i
at den viden, vi ønsker at bibringe børnene, er relevant og føles motiverende for
dem
at den enkelte medarbejder skal være lydhør, medlevende og engageret i
barnets/den unges hverdag og fremstå som rollemodel
give børnene/de unge forskellige muligheder for at deltage i en læreproces, hvor
der bliver lagt vægt på forskellige kulturelle og læringsmæssige erfaringer
sikre, at de medarbejdere, der har med børn og unge at gøre,
kompetenceudvikles, så de hele tiden er i overensstemmelse med
samfundsudviklingen og de nye relevante faglige tiltag
give børn og unge mulighed for fordybelse
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
5
TÅRNBY KOMMUNE
Sårbare børn og unge, herunder børn med særlige behov
Vi lægger vægt på:

at forældre er grundstenen i børns liv

at familier med børn, der har fået konstateret et særligt behov, tilbydes tidlig professionel
forebyggende og koordineret indsats

at sårbare børn og unge, så vidt det er muligt, får samme tilbud som deres jævnaldrende

at styrke sårbare børn og unges kompetencer og udvikling i forhold til deres særlige
behov

at familierne til børn og unge inddrages i beslutninger samt løsninger, der vil vedrøre
deres barns fremtid

at alle kommunale institutioner, der har med børn og unge at gøre, er rummelige
Vi vil:

arbejde tværfagligt og forebyggende med børn og unge i centrum

målrette vores tilbud til den enkeltes behov og muligheder for udvikling

skabe faglig udvikling for de medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med disse børn
og unge
Helhed og sammenhæng
Vi lægger vægt på:

at være med til at skabe helhed og kontinuitet i børnenes og de unges liv

at skift i børnenes og de unges liv skal være præget af størst mulig tryghed

at der er særlig opmærksomhed på de sårbare børn og unge specielt ved ændring af
deres vilkår
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
6
TÅRNBY KOMMUNE
Vi vil:

sikre, at alle institutioner tager stilling til, hvordan overgange i børn og unges hverdag og
liv håndteres

sikre, at medarbejderne i alle institutioner, der har med børn og unge at gøre,
samarbejder med det enkelte barn i centrum

sikre, at alle kommunale institutioner, der har med børn og unge at gøre, følger op på
kommunens børnepolitik i deres virksomhedsplaner/årsplaner/læreplaner.
Vi lægger vægt på:




At indsatsen overfor ungdomskriminalitet fremmer målsætningen i Børnepolitikken.
At ”organisation for den forebyggende indsats i Tårnby Kommune” er grundlag for den
kriminalpræventive indsats.
At den kriminalpræventive indsats sker i et tværfagligt samarbejde.
At det enkelte forebyggelsesteam er et centralt omdrejningspunkt for det
kriminalpræventive arbejde, samt at arbejdet løbende opkvalificeres og kendskabet til
deres eksistens og handlemuligheder udbredes.
Vi vil:
 Sikre, at der sker en tidlig, handlingsorienteret og forældreinddragende indsats.
 Sikre, at der arbejdes for udvikling af sammenhængende fælleskommunale tilbud,
indsatser og handlemuligheder i forhold til utilpassede børn og unge, som ikke
umiddelbart synes at være en del af et traditionelt børne- og ungefællesskab.
 Styrke samarbejdet på alle niveauer, så enhver medarbejder, institution og afdeling ser
egen indsats i sammenhæng med målet for fællesskabet.
 Styrke den forebyggende indsats i Familieafdelingen.
 Forstærke den informative indsats i skoler og institutioner både i forhold til børn, unge
og deres forældre.
 Styrke SSP indsatsen.
#2201990 v1 - Børnepolitik for Tårnby Kommune - 1.1.2007- 31.12.2010
7
Bilag: 8.1. Kontraktvilkår til forsikringsudbud
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 97301/15
Særskilt bilag med kontraktvilkår
Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi:


Ønsker/optioner/ tildelingskriterier, de ønsker tilbudsgiverne kan konkurrere på inden for udbudsbetingelsernes underkriterier, der gives point jf.
tildelingskriterierne på de områder, der er imødekommet fra tilbudsgiver.
Ufravigelige krav, som skal opfyldes.
Nedenstående er alle ufravigelige krav, som skal opfyldes af tilbudsgiver og derfor skal tilbudsgiver bekræfte, at disse ufravigelige krav er accepteret, ved
at skrive ja i feltet til højre. Kan det ufravigelige krav ikke opfyldes skrives nej, men samtidig betyder dette, at der skal ses bort fra tilbudsgivers tilbud i
den videre tilbudssammenligning, da det dermed ikke er konditionsmæssigt.
Såfremt blot ét ufravigelige krav ikke er opfyldt, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt og vil derfor ikke indgå i den videre tilbudsvurdering. Ønsker eller
optioner kan opfyldes helt eller delvist. Ufravigelige krav skal opfyldes helt. I det omfang tilbudsgiverne kan tilbyde mere end det, der fremgår af et
ufravigelige krav, kan dette indgå i vurderingen af underkriterierne.
Skemaet bedes vedlagt tilbudsgivers tilbud i udfyldt stand. Skemaet bedes vedlagt i et almindeligt elektronisk medie i Word-format.
Alle punkter i nedenstående skemaer bedes besvaret, uanset om der kan henvises til policer og tilbud i øvrigt.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 1 af 6
Beskrivelse af kontraktvilkår
Kontraktvilkårenes
status
Accepteret
Ja/nej
Disse kontraktvilkår indgår som bilag til den af forsikringsselskabet udstedte police. I tilfælde af uoverensstemmelse
mellem police og kontraktvilkår, har kontraktvilkårene forrang for policen uanset hvad forsikringsselskabet måtte
skrive i tilbudsteksterne.
Herudover gælder forsikringsselskabets sædvanlige forsikringsbetingelser med mindre vilkårene deri, er fraveget
ved disse kontraktvilkår, eller ved ufravigelige krav nævnt i kravspecifikationerne.
I det omfang, at forsikringsselskabets vedlagte forsikringsbetingelser giver højere dækningssummer, da er disse
gældende.
Såfremt andet ikke er bestemt, gælder forsikringsaftalelovens til enhver tid gældende regler.
Fast præmie/vilkår
For at sikre budgetsikkerhed, gælder at tilbudt præmie og vilkår (inkl. selvrisiko), er fast i en 2 årig periode
gældende indtil ultimo år 2.
Varslinger kan altså først ske med 6. måneders varsles og med virkning efter år 2.
Indeksreguleringer og præmiestigninger på grund af lovændringer eller stigende reassuranceudgifter og lignende,
betragtes ikke som en stigning.
Misligholdelse
Kommunen kan ophæve kontrakten helt eller delvist, hvis tilbudsgiver i væsentligt omfang misligholder sine
forpligtelser i henhold til kontrakten.
Det anses for væsentligt, såfremt tilbudsgivers ydelser trods gentagen skriftlig reklamation fra kommunen, ikke
overholder de af tilbudsgiveren oplyste servicemål efter kontrakten.
Hvis misligholdelsen består i en vedvarende tilstand, eller hvis misligholdelsen består i gentagelse af den samme
type fejl, er det en betingelse for ophævelsen, at kommunen giver tilbudsgiver et skriftligt påkrav om at bringe
misligholdelsen til ophør, og at tilbudsgiver ikke inden rimelig tid retter sig, efter dette påkrav.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 2 af 6
Forsikringsselskabet kan ophæve kontrakten, såfremt der ikke er betalt præmie og der er fremsendt to rykkere.
Hvis der er dialog med forsikringstageren, om ændringer til forsikringen og dette er begrundet i den manglende
betaling, kan forsikringen ikke opsiges. Contea skal altid informeres, før en forsikring kan slettes.
Underforsikring
Bygningsforsikringen
Underforsikring eller undladelse af skadeserstatning som følge af fejlberegning af det forsikredes værdier, areal,
antal lejemål eller lignende, kan ikke gøres gældende. Dette gælder tillige, hvis det skulle forekomme, at et
forsikringssted/adresse ikke er nævnt i bygningslisten eller indberettet til forsikringsselskabet indenfor
kontraktperioden.
Såfremt der efter en skadebegivenhed konstateres at bygningen ikke er forsikret, for det pågældende sted, kan
præmien ændres tilbage til aktivets indtegning, dog tidligst tilbage til seneste kontraktindgåelse.
Løsøreforsikringen
Alle løsøre forsikringssummer er 1. risikosummer, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring gældende.
Såfremt den opgjorte løsøreforsikringssum på et forsikringssted ikke er tilstrækkelig, er der indregnet en
forsikringssum på kr. 10 mio. pr. forsikrings år, som dækker på tværs over samtlige forsikringsadresser, som kan
anvendes inden underforsikring kan gøres gældende.
Denne forsikringssum på 10 mio., er fordelt og indregnet i aktivlistens løsøresummer på de enkelte
forsikringssteder.
Dette gælder tillige, hvis det skulle forekomme, at et forsikringssted/adresse ikke er nævnt i løsørelisten eller
indberettet til forsikringsselskabet indenfor kontraktperioden.
Såfremt der efter en skadebegivenhed konstateres at forsikringssummen, for det pågældende sted, er indtegnet for
lavt, kan præmien ændres tilbage til aktivets indtegning, dog tidligst tilbage til seneste kontraktindgåelse.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 3 af 6
Besigtigelse af
bygninger
Såfremt vindende forsikringsselskab ønsker at ingeniørbesigtige udvalgte forsikringssteder, koordineres dette af
Contea i samarbejde med kommunen, men det er forsikringsselskabet, der betaler for besigtigelsen, alternativt skal
udgifterne til besigtigelse oplyses i forbindelse med tilbudsgivning og prisen vil blive tillagt forsikringspræmien.
Det vindende forsikringsselskab, har mulighed for frem til 31.12.2016 at besigtige alle kommunens bygninger.
Såfremt en bygning undtagelsesvis ikke kan nyværdi forsikres, skal dette meddeles kommunen inden udgangen af
nævnte periode.
For ejendomme som kommunen erhverver efter 1. januar 2016, kan bygningerne besigtiges senest 3 måneder efter
modtagelse af de halvårlige aktivlister.
Såfremt besigtigelse ikke har givet anledning til bemærkninger eller ejendommen ikke er besigtiget, kan der ved
skadeopgørelsen ikke gøres fradrag for værdiforringelse.
Det er alene ved totalskader på bygninger, der ikke kan gøres værdiforringelse gældende, hvis der ikke indenfor 12
måneder, eller efter nærmere aftale, efter indgåelse af kontrakten, er gjort opmærksom på værdiforringelsen fra
selskabets side.
Ved totalskade, forstås bygninger, der er skadet med mindst 50 %, hvor der derved kan udløses restværdi.
Generelt om
autoforsikringer
Undladelse af skadeserstatning kan ikke gøres gældende såfremt det skulle forekomme, at et køretøj ikke er nævnt
i aktivlisten eller indberettet til forsikringsselskabet dog ikke længere tilbage end indenfor indeværende og sidste
kontraktperiode.
I begge tilfælde er forsikringsselskabet berettiget til at regulere præmien fra anskaffelsestidspunktet, dog max. to år
tilbage.
Skadestatistikker og
policeoversigter
Forsikringsselskabet skal som minimum levere relevante skadestatistikker og policeoversigter hvert halve år, uden
beregning. Disse statistikker skal kunne leveres i elektronisk form (som regneark), så det er muligt at
viderebehandle statistikkerne til egne formål. Skadestatistikken skal som minimum indeholde skadeoplysninger på
enkeltskadeniveau.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 4 af 6
Møder med
Forsikringsselskabet deltager i de årlige forsikringsudvalgsmøder i kommunen, efter behov.
forsikringsselskabet
Ophør af koncession Såfremt forsikringsselskabets ret til tegning af forsikring ophører, skal forsikringstager straks underrettes skriftlig
m.v.
herom. Forsikringen bortfalder fra rettens ophør, selvom forsikringsperioden ikke er udløbet.
En opgørelse af præmien for den forløbne periode foretages hurtigst muligt, og forsikringstager skal senest 1
måned efter forsikringens bortfald fra forsikringsselskabet, have tilbagebetalt for meget indbetalt præmie.
Tvist
En tvist mellem forsikringstager og forsikringsselskabet, der har sit grundlag i nærværende kontraktvilkår, aftalens
indgåelse, gennemførelse og ophør, kan ikke indbringes for domstolene, men skal endeligt og bindende for begge
parter afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med dansk ret og under iagttagelse af ”Regler for behandling
af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.
Forsikringstager og forsikringsselskabet udpeger hver især en voldsgiftmand, mens voldgiftsrettens formand
udnævnes af Det Danske Voldgiftinstitut. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget
underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes denne voldgiftsmand af Det
Danske Voldgiftinstitut i overensstemmelse med reglerne, hvortil er henvist ovenstående.
Hvis forsikringsselskabet har krav om en domafgørelse, er det denne der tiltrædes.
Diverse
bestemmelser
Forsikringstager og forsikringsselskabet skal efterkomme de ændringer eller tilføjelser til denne aftale, som
Finanstilsynet måtte kræve.
Hver part afholder egne omkostninger forbundet med indgåelsen af nærværende aftale.
Opsigelse
Forsikringerne kan gensidigt, opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar og forsikringerne er uopsigelige det
første år, det vil sige, der kan ikke varsles præmieforhøjelser før tidligst i år 2 med virkning fra tidligst år 3.
Varsling
Såfremt der varsles præmieforhøjelse for en enkelt delaftale i kontraktperioden, skal de øvrige delaftaler ved
samme tilbudsgiver fritstilles. Dette er dog alene gældende for en præmievarsling på 15 % eller derover.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 5 af 6
Hovedforfald
Hovedforfald for forsikringerne er pr. 1. januar for samtlige policer.
Betalingsfrist
Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage dog har fornyelsen tidligst forfald pr. 1. februar.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 6 af 6
Bilag: 8.2. Kravspecifikation til forsikringsudbud
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 97297/15
Kravspecifikation til Forsikringsudbud
For
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Udarbejdet af
Forsikringsmægler Jette Gottlieb
Forsikringsmæglerassistent Maj K. Sundenæs
maj 2015
Indholdsfortegnelse
Ordforklaring til kravspecifikationen..........................................................................................................................................................................4
Gældende for samtlige delaftaler...............................................................................................................................................................................5
Delaftaler...................................................................................................................................................................................................................6
1. Bygnings-, løsøreforsikring .....................................................................................................................................................................................7
-
Erstatningsgrundlag ..............................................................................................................................................................................................7
-
Bygning..................................................................................................................................................................................................................8
-
Løsøre..................................................................................................................................................................................................................14
-
Skader .................................................................................................................................................................................................................17
2. All-Risks forsikring................................................................................................................................................................................................18
3. Ansvarsforsikring .................................................................................................................................................................................................20
4. Kommunal ledelsesansvarsforsikring....................................................................................................................................................................28
5. Professionel ansvarsforsikring ..............................................................................................................................................................................29
6. Autoforsikring ......................................................................................................................................................................................................30
-
7. Arbejdsskadeforsikring....................................................................................................................................................................................34
-
Skader .................................................................................................................................................................................................................36
8. kollektiv ulykkesforsikring ....................................................................................................................................................................................37
-
Kommunalbestyrelsesmedlemmer .....................................................................................................................................................................37
9. Kriminalitetsforsikring..........................................................................................................................................................................................38
10. Kombineret forsikring for beboere .....................................................................................................................................................................40
11. Sø fartøjsforsikring .............................................................................................................................................................................................41
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 2 af 54
-
Jolle .....................................................................................................................................................................................................................41
-
Skib......................................................................................................................................................................................................................42
12. Skovbrandforsikring ...........................................................................................................................................................................................44
13. Patientskadeforsikring .......................................................................................................................................................................................45
14. Årsrejseforsikring ...............................................................................................................................................................................................46
-
Personer der rejser i kommunens interesse .......................................................................................................................................................46
15. Passageransvarsforsikring ..................................................................................................................................................................................50
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 3 af 54
Ordforklaring til kravspecifikationen
Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi:
 Optioner kan tilbudsgiver konkurrere på inden for udbudsbetingelsernes underkriterier.
 Ufravigelige krav, som skal opfyldes.
Optioner
En option er en nærmere beskrivelse af, hvilke ekstraydelser eller tillægsdækning ordregiveren ønsker tilbud på ud over basisdækningen. Man kan
med fordel anvende optioner, hvor man ikke er helt sikker på, om en bestemt ydelse eller dækning bliver aktuel i kontraktperioden. En option giver
ordregiveren ret men ikke pligt til at handle i henhold til optionen også efter kontraktens indgåelse.
Ønsker eller optioner kan opfyldes helt eller delvist.
Ufravigelige krav
Nedenstående ufravigelige krav, skal opfyldes af tilbudsgiver. Såfremt blot ét ufravigeligt krav ikke er opfyldt i den enkelte delaftale, er tilbuddet på
denne delaftale ikke konditionsmæssigt og vil derfor ikke indgå i den videre tilbudsvurdering.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 4 af 54
Gældende for samtlige delaftaler
Aktiver med videre
På baggrund af de aftalte forsikringsvilkår forpligter forsikringsselskabet sig til fortløbende at afdække alle forsikringstagers aktiver, som beskrevet i
vedlagte aktivlister, eller som efterfølgende måtte tilgå kommunen. Dette gælder således også lejede og leasede genstande, men kun på de vilkår,
som i øvrigt er gældende for policen.
Aktiverne forsikres med nedenstående dækninger og omfang, der kan være tilføjelser/anerledes formuleringer jf. betingelserne i det enkelte
forsikringsselskab.
Sikrede
Sikrede under samtlige delaftaler, er forsikringstageren, Tårnby Kommune.
Fællespolicer
Der skal udstedes fællespolicer for de delaftaler, hvor det er muligt, omfattende de ønskede forsikringsdækninger i henhold til kravspecifikationerne.
Tilkøbte forsikringsdækninger ud over den i kravspecifikationerne nævnte minimumsdækning, eller specielle dækninger, der kun er gældende for en
begrænset del af forsikringsporteføljen, kan udstedes på særskilte policer.
Kommunen har fortløbende pligt til at dokumentere den aktuelle mængde af forsikrede risici. Kontraktuelle forhold beskrevet i medsendte
kontraktvilkår kan ikke fraviges til ugunst for kommunen i forsikringspolicen.
Pr. hver 1. januar og 1. juli fremsender kommunen en aktivliste med ændringer, til- og afgange i perioden. Forsikringerne reguleres dog kun en gang
årligt pr. 1.1.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 5 af 54
Delaftaler
Tilbuddet skal, så vidt muligt, omfatte samtlige forsikringsbrancher beskrevet i nærværende udbudsmateriale.
Men der kan bydes på enkelte eller flere delaftaler efter tilbudsgivers eget valg.
Udbuddet indeholder følgende delaftaler:















Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring
Delaftale 2: All risks forsikringer
Delaftale 3: Ansvarsforsikring
Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar
Delaftale 5: professionelt ansvar
Delaftale 6: Autoforsikring
Delaftale 7: Arbejdsskadeforsikring
Delaftale 8: Kollektive ulykkesforsikringer
Delaftale 9: Kriminalitetsforsikring
Delaftale 10: Kombineret ansvars og løsøreforsikring
Delaftale 11: Sø fartøjsforsikringer
Delaftale 12: Skovbrandsforsikring
Delaftale 13: Patientskadeforsikring
Delaftale 14: Årsrejseforsikring
Delaftale 15: Passageransvarsforsikring
Kravspecifikation følger nedenfor
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 6 af 54
1. Bygnings-, løsøreforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Erstatningsgrundlag
Bygninger
Løsøre
Med mindre andet er særskilt noteret erstattes samtlige bygninger på grundlag af
bygningernes fulde værdi som nye med gængse byggematerialer. De i vedlagte
bygningsoversigt viste bygnings-værdier er, med undtagelse af de momsregistrerede
afdelinger/virksomheder inkl. 25 % moms, ingeniør- og arkitektbistand samt
stikledninger, som også er erstatningsgrundlaget.
Med mindre andet er særskilt noteret erstattes løsøre på grundlag af nyværdiprincippet,
hvilket vil sige løsørets værdi umiddelbart før skaden.
Med undtagelse af evt. momsregistrerede afdelinger skal alle erstatninger indeholde 25
% moms. Alle forsikringssummer i vedlagt aktivliste er derfor angivet inkl. moms.
Præmiebetaling
Præmieregulering i
forsikringsåret
Præmien betales helårligt forud, som en a conto betaling. Ved udgangen af
forsikringsåret slutreguleres forsikringspolicen, og den endelige forsikringspræmie
opgøres.
Forsikringspolicen slutreguleres en gang om året på baggrund af til- og afgangslister pr. 1.
januar.
Der fremsendes revideret aktivlister 2 gange om året, hvoraf ny- og tilbygninger og
ændringer fremgår.
A conto betalingen for det kommende år er lig med slutreguleringspræmien for seneste
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 7 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
slutregulerede forsikrings år + indeks.
Ændringer i
forsikringsporteføljen
Ændringer i forsikringsselskabets risiko pga. køb, salg, ny- og/eller ombygning, som
forhøjer de forsikrede aktiver (bygning + løsøre) med mere end kr. 50.000.000 for en
enkelt forsikringsadresse, skal snarest muligt og som udgangspunkt inden 14 dage
meddeles til forsikringsselskabet., så der er mulighed for fx besigtigelse o. lign.
Terrordækning
Forsikringsdækningen skal indeholde terrordækning for bygning og løsøre. Det
bemærkes, at de forsikrede ejendomme ikke er pantsatte i den forstand, at
panthaverrettigheder i henhold til brandbekendtgørelsen skal tilgodeses.
Forsikringsselskabet bedes beskrive, hvorledes terrordækningen virker.
Omkostninger til
rådgiver ifm.
bygnings-, løsøre-, ansvarseller entrepriseskader
ved skader over 1. mio. kr.
eller ved særlig
komplicerede skader.
X
X
Forsikringen skal, efter en dækningsberettiget tingskade/konsekvenstab, dække rimelige
og nødvendige udgifter til fremmed rådgivning til skadeopgørelsen og
bygherrerådgivningen, fx, men ikke begrænset til, ingeniører, vurderingskonsulenter,
forsikringsmæglere, arkitekter og advokater.
Forsikringssummen udgør min. 5 % af skaden dog max. 500.000 kr.
X
Det aftales altid med forsikringsselskabet, før der kan benyttes rådgiver på selskabets
regning.
Bygning
Det forsikrede

Bygninger og anlæg samt bygninger og anlæg under opførelse, ny-, om- og
tilbygning (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på
enhver form for fundament, herunder, men ikke begrænset til, muret, støbt
fundament, betonblokke eller trykimprægneret træ, der opfylder Nordisk
Standard (EN 351), inkl. ind- og udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr,
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 8 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, markiser, solcelleanlæg, samt
anden anlæg til alternativ energi, herunder klimaforbedrende anlæg, der er
placeret på bygningen.

Have- og parkanlæg, byggelegepladser og legepladser

Endvidere bygge- og anlægsarbejder

Løsøreværdier som anført i vedlagt løsørefortegnelse udvisende de konkrete
adresser og forsikringssummer
Adresser i Danmark
Forsikringsdækningen
X
X
X
X
Der ønskes tilbud på følgende grunddækninger:

Bygningsbrand inkl. el-skade/udvidet kortslutning

Husejer/anden bygningsbeskadigelse ekskl. Storm

Storm
Præmiesats/præmie pr. dækning, bedes oplyst særskilt.
Sikrede i forbindelse med
entrepriser
I det omfang forsikringstager som bygherre i medfør af AB92 er forpligtet til at tegne
brand og stormskadeforsikring, er sikrede på bygningspolicen tillige byggeriets
entreprenører i forbindelse med ny-, til- eller ombygning samt renovering.
Fordelingsvejledning
Uanset forsikringsbranchens fordelingsvejledning skal bygnings-forsikringen omfatte:
-
Fastmonteret køkkeninventar på skoler og daginstitutioner samt i
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 9 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
-
Restværdi
Oprydningsomkostninger
Såfremt forsikringsselskabets betingelser ikke indeholder restværdidækning, ønskes
tilbud på forsikringsdækningen ved en restværdi på 50 %. Præmien herfor skal tilføjes
tilbudsskemaet (bilag) som en ekstra linje.
Stråtag, bindingsværk, m.v.
X
Oprydningsomkostninger erstattes med højst kr. 10.000.000
pr. forsikringsbegivenhed fælles for bygning og løsøre.


El-skadedækning
Option
cafeteria/ kantine med salg af madvarer
Alle fastmonterede maskiner, pumper, pumpestationer, rør- og
stikledninger samt elektroniske installationer, herunder også
svagstrømsanlæg, styring og lign. På det pågældende anlægs
matrikelnummer.
Alt fastmonteret løsøre nævnt i vejledningens afsnit om alternativt energi.
Der dækkes:
 Fjernelse og destruktion af forsikrede genstande.
Meromkostninger
Ufravigeligt
krav
X
Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand
Effekter anvendt ved skadebekæmpelse.
Forsikringen skal omfatte meromkostninger efter en dækningsberettiget skade til afledte
omkostninger ved midlertidig flytning, forøgede huslejeomkostninger,. med en 1.
risikosum på kr. 10.000.000 pr. år på henholdsvis bygning og løsøre.
X
Skader omfattet af el-skadedækningen skal erstattes fuldt ud uden afskrivning, dog jf.
nyværdiprincippet, at såfremt genstandene er værdiforringet med mere end 30 % på
grund af slid og ælde i forhold til nyværdien kan der afskrives. Såfremt der er alene kan
tilbydes begrænsning i summen, bedes dette anført særskilt.
En mindre del af kommunens bygninger kan være stråtækte, opført med bindingsværk
eller lignende. Uanset hvad der måtte være bestemt i almindelige forsikringsbetingelser,
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 10 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
skal disse bygninger og løsøre i disse, ligeledes være omfattet af forsikringsdækningen.
Solceller og andre
klimaforbedrende anlæg
Genstande, der er placeret på taget skal alene brandforsikres. Der vedlægges en samlet
oversigt på anlæggene.
Tilknyttet virksomhed
På enkelte adresser, er der aktivitetscentre, jobskabelsesprojekter og lignende. I disse
kan i et vist omfang indgå forskellige lettere fremstillings- og værkstedsaktiviteter.
Forsikringen skal acceptere dækning under udøvelse af disse særlige aktiviteter. Der skal
således ikke klausuleres om max. antal maskiner, disses maksimale drivkraft, særlige
arbejdsmetoder, opvarmnings- eller tørringsmetoder som dækningsforudsætning, om
krav til vareoplag og til maksimaloplag af brændbare væsker og lignende.
På nogle ejendomme kan drives landbrug eller lignende aktiviteter.
Forureningsdækningen skal omfatte dette.
På visse adresser kan drives restaurant/cafeteria med “varmt” køkken.
Forsikringsdækningen skal tage højde herfor. Såfremt der stilles sikringskrav fra
forsikringsselskabet bedes dette beskrevet særskilt.
Genopførelse andetsteds
Fredede/bevaringsværdige
bygninger
Den fastsatte erstatning kan anvendes til genopførelse af bygninger eller anlæg
andetsteds i Danmark til samme eller andet formål.
Såfremt der er forøgede byggeomkostninger i forhold til den fastsatte erstatning, dækkes
dette ikke.
Ved fastsættelse af erstatningen ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til
byggemåde og materialer, som måtte blive stillet af Kulturarvsstyrelsen eller anden
fredningsmyndighed, respektive ydes erstatning for byggemåde og -materialer, som
måtte være nødvendige for at bygningen kan genopføres, så den så vidt muligt fremstår
som før. Fredede ejendomme forsikres på førsterisikoforsikringsvilkår.
De fredede bygninger fremgår af vedlagte aktivlister for bygning og løsøre.
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 11 af 54
Dækningsomfang
Litrering af bygninger
Ubenyttede bygninger
Dækningsbeskrivelse
Ved opgørelse af skade skal ejendommen opdeles i litra, jf. F&P vejledning nr. 241,
Bygningsvurdering, og hvert litra skal betragtes som en selvstændig bygning.
Dækningen skal, uanset eventuelle bestemmelser i selskabets standard vilkår, inkludere
enhver form for fundament, inkl. pilotering, uanset dybde fra jordoverflade.
Ny-, om- og tilbygning
Brand- og stormskadedækning
Forsikringen omfatter uden forudgående anmeldelse mindre om- og tilbygningsarbejde,
herunder renovering af eksisterende bygninger, renovering af vand-, varme- og øvrige
rørinstallationer, tagarbejde inkl. varmt arbejde for indtil kr. 5.000.000 pr. projekt.
Bygningsforsikring for kommunen skal etableres på fuld- og nyværdibasis og med
følgende minimumsdækninger:
Option
X
Nogle bygninger eller dele heraf kan stå ubenyttede/tomme over en periode – dog maks.
12 måneder. Der kan ikke ske dækningsindskrænkninger specielt for disse bygninger, så
længe bygningerne har den samme vedligeholdes stand, som før de blev tomme. Kræver
forsikringsselskabet særlige sikringskrav eller ændring af forsikringsform hvis bygningen
henstår ubenyttet efter 12 måneder, bedes det særskilt beskrevet.
Fundamenter
Forsikringssummer specielt
for bygninger
Ufravigeligt
krav
X
X
X
X
Husleje tab og genhusningsomkostninger erstattes for højst 24 måneder og med en
maksimal erstatning pr. forsikringsbegivenhed på: kr. 5.500.000 for dokumenterede
udgifter for tab af husleje eller udgifter til genhusning.
Dækningen gælder for ejede og lejede bygninger/lokaler, uanset bygningstype og
anvendelse.
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 12 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Meromkostning skal omfatte meromkostninger efter en dækningsberettiget skade til
afledte omkostninger ved midlertidig flytning, el- og pc-kabling m.m. med en 1.
risikosum på kr. 10.000.000 pr. år.
Ufravigeligt
krav
Option
X
Udgifter til forureningsskade (jordskadedækning) efter en forsikringsbegivenhed, hvor
myndigheder stiller krav:
Dækningen omfatter udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse,
opbevaring og/eller særlig behandling af jord, vand eller luft på forsikringsstedet
Endvidere dækkes skade opstået i det øvrige omgivende miljø, såfremt foranstaltninger
er nødvendiggjort af den pågældende begivenhed med dog maks. 6 mio. kr.
Lovliggørelsesudgifter erstattes pr. forsikringsbegivenhed med højst 15 % af bygningens
nyværdi, dog max: kr. 11.000.000.
Erstatningen er betinget af, at bygningsmyndighederne har sat krav i forbindelse med
forsikringsbegivenheden.
 At kravene vedrører den beskadigede bygningsdel
 At det ikke er muligt at opnå dispensation
Vægmalerier og ind- og udvendig udsmykning i øvrigt erstattes med højst:
pr. genstand Kr. 500.000 og med højst
pr. forsikringsbegivenhed Kr. 3.000.000
X
X
X
Dækningen omfatter også værdien af den kunstneriske udførelse
Skade på have- og andre udendørsanlæg erstattes pr. forsikringsbegivenhed med højst:
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 13 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Kr. 3.500.000
Erstatningen kan dog højst dække udgifterne til reetablering af træer, planter og buske,
der ikke er over 4 år.
Brand- og stormskade på udvendigt produktionsudstyr erstattes pr. bygning, pr.
forsikringsbegivenhed med max.: Kr. 550.000
Erstatningen er betinget af, at genstandene ikke er fejlmonteret.
Hvis summerne ovenfor, i henhold til forsikringsbetingelserne, er højere end ovennævnte
maksimale summer, er det selskabets betingelser der er gældende.
Ufravigeligt
krav
Option
x
x
x
Løsøre
Forsikringsdækning
Der ønskes tilbud på forsikringsdækningen for samtlige kategorier af løsøre og tilbuddet
skal omfatte:

Brand inkl. el-skadedækning/udvidet kortslutningsdækning

Løsørevandskadedækning
Præmiesats bedes oplyst særskilt pr. dækning.
Penge og værdipapirer
X
X
X
Forsikringen dækker på 1. risikobasis, jf. specifikation, indbrudstyveri, ran og røveri på
forsikringsstederne samt ran og røveri under transport i Danmark.

Ran og røveri fra lokale – Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Transport af rede penge til og fra pengeinstitut.
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 14 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse

Indbrudstyveri
Forsikringssum kr. 200.000.-
Ufravigeligt
krav
Option
X
X
Selvrisiko alternativer:
 kr. 0
Stråtag
Forsikringen skal udvides til at dække løsøre i bygninger med stråtag
Knallert og
motorkøretøjsdele
Forsikringen skal omfatte motorer, motordele m.v. til motorkøretøjer anvendt til
undervisningsbrug. Delene er omfattet af løsøresummen på de pågældende
forsikringssteder under ungdomsskolen, hvor undervisningen foregår.
Museumsgenstande
Ved skade på museums-, kunst- og udstillingsgenstande gælder, at tabet opgøres som
forskellen mellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden,
dog maksimalt - såfremt genstanden kan restaureres - udgiften til restaurering, evt. med
tillæg af et beløb for værdiforringelse.
Forsikringen skal omfatte såvel egne som lånte museumsgenstande
Beskadigede museums-, kunst- og udstillingsgenstande forbliver - uanset beskadigelsens
omfang - sikredes ejendom.
Dækningssummer
 Under åben himmel (brandforsikring)
Forsikringen skal dække forsikrede genstande mens de permanent eller midlertidig
befinder sig under åben himmel med en 1. risikosum på kr. 2.000.000
 Ambulant dækning
Forsikringen skal dække forsikrede genstande mod brand, vand og tyveriskader
overalt i Danmark, når de beror i bygning, mens de midlertidigt befinder sig under en
X
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 15 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
eller flere af følgende omstændigheder:
 uden for forsikringsstederne,
 ved udlån
Forsikringssum på 1. risikobasis: indtil kr. 2.000.000,
 Genfremstilling
Forsikringen skal dække omkostninger til genfremstilling af original-modeller,
tegninger, forretningsbøger, herunder edb-programmer og data samt igangværende
skriftlige arbejder, kartoteker, bøger, regnskaber m.v. som følge af en
dækningsberettiget skade, på en hvilken som helst af kommunens adresser med en
1. risikosum på: kr. 5.000.000
X
 Lovliggørelse
Der skal ydes dækning for forøgede udgifter til retablering efter skade, grundet
myndigheders krav til de maskiner, installationer m.v., som hører under
X
løsøreforsikringen med en 1. risikosum på: kr. 5.000.000.
Containere
Bygningsindretning bekostet
af lejer
Der findes 1 container, der anvendes til håndværktøj og minigraver. Med godkendt lås.
Minigraver er særskilt forsikret.
X
Forsikringen skal omfatte dækning for bygningsindretning bekostet af kommunen som
lejer i bygning
X
Sum kr. 2.000.000
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 16 af 54
Dækningsomfang
Løsøre i kælder – Ved
vandskader
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Forsikringen skal pr. skadesbegivenhed også dække løsøre, som beror direkte på
kældergulv med indtil kr. 1.000.000, som 1. risikosum.
X
Såfremt der stilles krav om at særlige genstande hæves fra gulvniveau, bedes der oplyst
om alternative forebyggende foranstaltninger, kan erstatte kravet, hvis administrativt
løsøre eller servere befinder sig i kælderniveau.
Skade som følge af
byggearbejde
Option
Som på bygningsforsikringen skal løsøreforsikringen også dække brand- og stormskade
skade på løsøre som følge af, at der foregår om- eller tilbygning eller reparationsarbejde
på ejendommen, hvori det forsikrede beror. Forsikringen dækker på 1. risiko basis pr.
skadebegivenhed, med højest kr. 1.000.000.
Forsikringssummer
Se tidligere punkter samt aktivlisten for løsøre.
Selvrisiko
Bygning og løsøre
Kommunen skal have tilbud på forsikringsdækning med følgende selvrisici. Det er ikke et
krav at der skal gives tilbud på alle varianter.
X
X
Der ønskes tilbud på følgende selvrisiko alternativer, pr. skadebegivenhed:

kr. 0

kr. 10.000

kr. 25.000
Definitioner:

I tilfælde af serieskader, indenfor 72 timer, på de af policen omfattede objekter,
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 17 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
fx hærværk i forbindelse med indbrud, ildspåsættelse på flere bygninger/løsøre,
skal der kun gælde en selvrisiko pr. skadebegivenhed


I tilfælde af skader forårsaget af samme vejrforhold (f.eks. storm, skybrud,
lynnedslag både direkte og indirekte m.v.) indenfor 72 timer, skal det betragtes
som en skade og samme skadebegivenhed, skal der kun gælde en selvrisiko pr.
skadebegivenhed
Ved samtidig skade på bygning og løsøre gælder der kun et selvrisikobeløb.
X
X
Skader
Skadebehandling, bygning
og løsøre
Forsikringsselskabet må kun skadebehandle anmeldelser, der kommer direkte fra
kommunen eller dennes forsikringsmægler. Alle fakturaer betales af kommunen med
efterfølgende refusion fra forsikringsselskabet.
Nuværende
forsikringsforhold
Kommunen tegner forsikring for følgende:




Skadeforløb
Bygningsbrand med udvidet kortslutning
bygningsbeskadigelse,
Løsørebrand med udvidet kortslutning
Løsørevand
Alle dækninger er tegnet med en selvrisiko på kr. 0.
Der tegnes individuel entrepriseforsikring fra gang til gang
Der henvises til vedlagte regneark over alle anmeldte skader for perioden 2009 til 2014.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 18 af 54
2. All-Risks forsikring
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Option
Kommunens egne og indlånte kunst- og udstillingsgenstande ved skiftende udstillinger.
X
Adresser og
forsikringssummer
Kommunens egne og indlånte kunst- og udstillingsgenstande ved skiftende udstillinger.



Plyssen, Saltværksvej 2, Kastrup.
Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, Kastrup
Skelgårdsskolen, Ugandavej 134-142, Kastrup
kr. 190.000,kr. 65.000,kr. 55.000,-
Omfattende all-risksforsikring inkl. brand, tyveri (herunder simpelt tyveri) og vandskade
samt transportdækning.
Der ønskes oplyst pris pr. forsikringssted, da beløbene skal ud konteres.
Lånte kunst- og udstillingsgenstande på følgende adresser:


Kastrupgård, Kastrupvej 399, Kastrup
(grafik og glassamling)
Kamillievej 10, Kastrup
kr. 10.500.000
kr.
200.000
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 19 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Ugandavej 101, Kastrup
kr.
Option
70.000
Omfattende all-risksforsikring inkl. brand, tyveri (herunder simpelt tyveri) og vandskade
samt transportdækning.
Der ønskes oplyst pris pr. forsikringssted, da beløbene skal ud konteres.
Særlige bemærkninger
Forsikringen skal udvides til at dække udstillingsgenstande af glas på Kastrupgård,
Kastrupvej 399, Kastrup
X
Selvrisiko: kr. 2.000
Museumsgenstande
Ved skade på museums-, kunst- og udstillingsgenstande gælder, at tabet opgøres som
forskellen mellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden,
dog maksimalt - såfremt genstanden kan restaureres - udgiften til restaurering, evt. med
tillæg af et beløb for værdiforringelse.
Forsikringen skal omfatte såvel egne som lånte museumsgenstande
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 20 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Beskadigede museums-, kunst- og udstillingsgenstande forbliver - uanset beskadigelsens
omfang - sikredes ejendom.
Option
X
3. Ansvarsforsikring
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Forsikringsdækning
Samtlige kommunens aktiviteter jf. kommunalfuldmagten.
Geografisk område
Skader sket i Danmark samt under midlertidigt ophold i udlandet indtil 1 år samt ved
praktikanters ophold i udlandet indtil 1 år.
Retroaktiv dato
Retroaktiv dato: 01.01.2010 (samme som nuværende police)
Efteranmeldelses- og
forældelsesfrist
Efteranmeldelsesfristen er udvidet til 2 år.
X
X
X
X
Forældelsesfristen er udvidet til 5 år.
Forsikringssummer for
produkt og
erhvervsansvarsforsikring
mv.
Option
X
Indtil kr. 25.000.000 pr. forsikringsbegivenhed ved person- og/eller tingskade og i alt pr.
år, heraf:

Produktansvar behandling/bearbejdning
kr. 5.000.000

Produktansvar ingrediens/komponentskade/tab
kr. 5.000.000
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 21 af 54
Dækningsomfang
Præmieberegningsgrundlag
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Fareafværgelse
kr. 1.000.000

Pludselig forurening
kr. 5.000.000


Miljøansvar udvidet dækning– gradvis forurening
Alternativt sum på
Professionelt ansvar

Erhvervsansvar behandling/bearbejdning
kr. 5.000.000

Prof. ansvar - ejendomsoplysninger
kr. 1.000.000

Arbejdsprøvning/praktik
kr. 25.000.000

Arbejdsgivers/praktikværtens ting
kr. 10.000.000
Regnskabstal for året 2014:
Hoved-personalekategori
Byudvikling, bolig,
miljøforanstaltninger
Kollektiv trafik
Vejvæsen
Undervisning og kultur
Sygehusvæsen (vedr.
genoptræning)
Social- og sundhedsvæsen
Administration, planlægning og fællesudgifter
Antal helårsmedarbejdere
kr. 10.000.000
kr. 20.000.000
kr. 5.000.000
Option
X
X
X
X
X
X
X
X
Lønsum i kr.
144,39
54.304.484
32,97
844,09
12.992.722
377.380.035
75,15
1622,00
32.795.406
620.667.161
364,52
141.784.429
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 22 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Hovedtotal
3.083,12
Option
1.239.942.237
Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer – 19 personer
Antal skolepatruljer – 168 antal børn
Hus- og grundejeransvar
Differencekrav
Egen snerydning
Graveansvar
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer, bruger eller
lejer af bygning, anlæg og eller grundareal også selvom det ikke anvendes i driften.
X
Anmeldte arbejdsskader (også ved selvforsikring) skal tillige anses som anmeldt på
ansvarsforsikringen, mht. eventuelle efterfølgende differencekrav.
Differencekrav på samtlige arbejdsskader, der er sket i perioden 1. januar 2010 til 31.
december 2015 og som er anmeldt til kommunen/ arbejdsskadeselskabet inden
selskabsskift, skal meddækkes på policen.
Kommunen har ca. 156 km. veje, hvor der foretages snerydning og renholdelse. Der
foretages glatfører og vinterbekæmpelse jf. snerydningsregulativ.
Tårnby kommune udfører gravearbejde ca. 15-20 gange om året. Der ansøges om
gravetilladelse - efter godkendelse hentes oplysninger via LER og her medfølger
instruktion om gravearbejdet.
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 23 af 54
Dækningsomfang
Udvidet miljøansvar –
gradvis forurening
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Dækning for ansvar i forbindelse med gradvis forurening fra beholdere/tankanlæg.
Kommunen ønsker dækning for oliebeholder og benzintankanlæg ifølge vedhæftede
liste.
Ansvar ting:
Alternativ sum
kr. 10.000.000
kr. 20.000.000
Ansvar person:
Alternativ sum
kr. 10.000.000
kr. 20.000.000

Ansvar egne ting:
kr. 5.000.000

Ansvar – formue:
Alternativ sum
kr. 10.000.000
kr. 20.000.000

Retroaktiv dato:
01.01.2016

Selvrisiko pr. skadebegivenhed
kr. 100.000


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Motoransvar for knallerter
til undervisningsbrug, til
knallertkørekort
Knallerter til undervisningsbrug skal omfattes af ansvarsforsikringen. Pt. Har kommunen
11 stk. af disse. Såfremt knallerter ikke kan være omfattet af ansvarsforsikringen og skal
forsikres på særskilt autoansvarspolice, bedes særskilt pris oplyst herfor.
Arbejdsmaskine risiko
Forsikringen skal omfatte ansvar for skade forårsaget ved sikredes brug af
motorkøretøjer, som arbejdsredskab optil 15 hk.
X
Udvides med dækning for erhvervsansvar ved skade forvoldt af motordrevne køretøjer
under 15 hk, herunder El cykler m.v. 9 stk.
X
Motordrevne køretøjer
Option
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 24 af 54
Dækningsomfang
Produktansvar
Professionelt ansvar, for
ejendomsoplysninger og
lægeattester
Dækningsbeskrivelse
Forsikringen skal omfatte produktansvar i et begrænset omfang. Der finder ikke nogen
egentlig produktion sted i kommunen, der er opvarmning og udlevering af mad og lidt
produktion i nogle væresteder.
Forsikringen skal dække det erstatningsansvar, sikrede, pådrager sig for formuetab
tilføjet tredjemand, i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa) i
forbindelse med f.eks. videregivelse af oplysninger (lægeattester) fx jobcentret, læger,
sundhedsplejer og andre i sundhedsområdet.
Herudover rådgivning i forbindelse med, kommunens ansvar over for tredjemand for tab
som følge af afgivelse af fejlagtige oplysninger på standardskema om
ejendomsoplysninger.
Dækningssummer:


Ufravigeligt
krav
X
X
X
Ejendomsoplysninger
Forsikringssum: kr. 1.000.000 pr. skade/år.
X
Lægeattester
Forsikringssum: kr. 1.000.000 kr. pr. skade/år
X

Professionel rådgivning f.eks. byggesager, energirådgivning o. lign.
Forsikringssum: 2.500.000 kr. pr. skade/år

Selvrisiko kr. 10.000
Option
X
Kommunen har p.t. 12 medarbejdere der afgiver ejendoms oplysninger.
71 personer der afgiver oplysninger om lægeattester.
Herudover er der 6 der yder professionel rådgivning f.eks. byggesager, energirådgivning
og lign.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 25 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Genstande tilhørende
tredjemand
Ansvar for tab eller beskadigelse af ting, der tilhører daginstitutions-/ dagplejebørn og
skoleelever, når de pågældende genstande er i kommunens varetægt.
Klienters ejendele
Ansvar for skade på klienters ejendele, fx forvoldt af hjemmehjælpere og
hjemmesygeplejerske, skolelærere og lignende personale.
X
Forsikringen skal omfatte kommunens ansvar ved opvarmning og servering af mad,
omfattende.
X
Madudlevering

Kemikalieaffald
Plejehjem:
6 stk.
Kommunen håndterer kemikalieaffald ude på deres materialegård.
Det opsamles i olieopsamlingstank i jorden, der afhentes til genbrug af firma, der suger
olien op igen.
Option
X
X
X
Oliefiltre samles og afhentes af firma
Pludselig forurening
Ansvar for skade ved pludselig forurening skal dække uanset kommunens art (inkl.
tidligere kap. 5 virksomheder nu bilag til ”Lov om erstatning for miljøskader”).
X
Der håndteres olie og kemikalieaffald ude på kommunens materielgård/genbrugsplads.
X
Kommunen har kapitel 5 godkendelse af lille plads på Ugandavej.
3. mands forurening
Forsikringen skal omfatte forureningsskader forårsaget af ukendt 3. mand, eller hvor 3.
mand er konkurs eller under betalingsstandsning, hvor kommunen er pålagt at foretage
oprydning og selv må afholde udgiften hertil.
 Selvrisiko kr. 100.000 pr. begivenhed.
 Forsikringssum kr. 10.000.000
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 26 af 54
Dækningsomfang
Kranansvar
Godsansvar
Dækningsbeskrivelse
Forsikringen skal omfatte kommunens ansvar i forbindelse med drift af kraner, herunder
mobilkraner (lastbiler), skinnekraner, havne-kraner og slamsugere.
Kommunen har ansvar for følgende kraner, som skal omfattes af ansvarsforsikringen:
Ufravigeligt
krav
Option
X
Antal kraner på motorkøretøjer:
0 stk.
Kraner på havne – 1 mobil kran og 2 faste (se godsansvar)
3 stk.
Kraner monteret på traktorvogn:
0 stk.
Godsansvar for faste kraner, der anvendes når masten skal af og bruges alene af bådejer.
Mobilkran køres af uddannet kranfører - 1 medarbejder går ved siden af og sætter
stropper på efter anvisning fra bådejer som går med.
Løfter max. 20 tons og kører max. med 10 tons
Forsikringssum 5 mio. kr dog maks. 10 mio. kr. om året.
X
Det er bådejerne, der har ansvaret for at anbringe løftestropperne i forbindelse med
håndtering af egen båd.
Havne
Forsikringen skal omfatte kommunens ansvar for havnedrift for Kastrup lystbådehavn,
Kastrup Standpark, 2770 Kastrup.
Der en havn alene til lystbåde. Ansvarsforsikringen skal udover almindelig erhvervsansvar
også omfatte kranansvar (se ovenfor), ansvar for moleanlæg, ansvar for molehoveder
samt kajanlæg. Kommunen har ansvaret for havneanlæggets vedligeholdelse, drift m.v.
X
Der er i alt 890 bådpladser fordelt på ny havn fra 1985 og gammel lystbådehavn
475 meter havnekaj og moler.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 27 af 54
Dækningsomfang
Præmieberegningsgrundlag
For personer i
Praktik/arbejdsprøvning
under lov om aktiv
beskæftigelsesindsats
Dækningsbeskrivelse
Regnskabstal for året 2014:
Hoved-personalekategori
Private virksomheder
Kommunale virksomheder
Hovedtotal
Praktik/arbejdsprøvning
Ufravigeligt
krav
Option
Antal helårsAnsatte under
LAB
Ca. 337
Ca. 11
348
Forsikringen er udvidet til at omfatte det erstatningsansvar, som aktiverede personer i
medfør af gældende bestemmelser om aktiv beskæftigelsesindsats kan ifalde for skade
forvoldt på andre personer eller ting, herunder skade på praktikværtens genstande.
Dækning ydes under deltagelse i vejledning og opkvalificering, hvis dette foregår i en
virksomhed og under virksomhedspraktik.
Dækningen er subsidiær i forhold til anden forsikring og Statens erstatningsordning.
X
X
X
Denne forsikring kan evt. tegnes på selvstændig police, selvrisiko kr. 1.000
EGU-elever
Ansvarsforsikringen skal omfatte 40 stk. EGU-elever.
Andre personer i praktik
Herudover øvrige personer som også skal være omfattet af kommunens ansvarsforsikring
sendt ud efter andre love, end Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, f.eks. udsendt efter
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 28 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Ufravigeligt
krav
Option
servicelovens, integrationslovens regler. Antal personer: 110
Selvrisiko
Kommunen skal have tilbud på forsikringsdækning med følgende selvrisici.
Det er ikke et krav, at der skal gives tilbud på alle varianter.
Der ønskes tilbud på forsikringsdækning med følgende varianter:
Nuværende
forsikringsforhold

kr. 1.000 pr. forsikringsbegivenhed

kr. 5.000 pr. forsikringsbegivenhed
Der er i dag tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med en selvrisiko på kr. 1.000.
4. Kommunal ledelsesansvarsforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Sikrede
Tårnby Kommune
Risikoens art
Beskrivelse af risikoens art: Kommunal ledelsesansvarsforsikring
Antal ansatte
Medforsikret:
Bestyrelsesansvar for maksimalt 100 udpegede personer i råd og nævn jf. link:
http://www.taarnby.dk/politik/raad-og-naevn
Forsikringen dækker personer, som er blevet udpeget af kommunalbestyrelsen til at
Dækning
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 29 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
repræsentere kommunen i diverse eksterne bestyrelser. Personer som vælges på en
generalforsamling er ikke omfattet af dækningen.
Forsikringssummer
Formuetab:
kr. 5.000.000
Omsætningstal
Ikke oplyst
Tilbuddets omfang
Tilbuddet skal omfatte Kommunes erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.
Dvs. ansvar reguleret af kontraktforhold, der tilsidesætter dansk rets almindelige regler,
forsikres ikke.
Dækningen skal omfatte alle kommunens aktiviteter.
Geografisk område
Selvrisiko
Særlige oplysninger

Hele verden

Indenfor EU

I Danmark
X
X
X
X
X
X
X
Der ønskes tilbud på:

Selvrisiko 0 kr.

Selvrisiko kr. 5.000 inkl. behandling af skader under selvrisiko
Ingen krav
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 30 af 54
Dækningsomfang
Nuværende
forsikringsforhold
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Ufravigeligt
krav
Option
Kommunen har en sum på 5. mio. kr. med en selvrisiko på 5.000 kr.
5. Professionel ansvarsforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Sikrede
Tårnby Kommune
Risikoens art
Samtlige medarbejder der beskæftiger sig med rådgivning og tilsyn.
Antal ansatte
Anslået antal personer
Dækning
Eksempler på dækning, men ikke begrænset til, kommunal rådgivningsvirksomhed,
afgørelser (forvaltningsakter), manglende tilsyn med plejeanbragte børn, miljøtilsyn,
bygherrerådgivning mv.
Forsikringssummer
kr. 5.000.000 pr. skade/ år.
Selvrisiko
Kr. 50.000
Tilbuddets omfang
Tilbuddet skal omfatte erstatningsansvar, sikrede, pådrager sig for formuetab tilføjet
tredjemand, i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa)
Ansvar reguleret af kontraktforhold, der tilsidesætter dansk rets almindelige regler,
forsikres ikke.
Geografisk område

Hele verden
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 31 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse

Ufravigeligt
krav
Indenfor EU
Option
X
6. Autoforsikring
Dækningsomfang
Forsikringsdækning
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Der ønskes tilbud på:

Ansvarsforsikring

Kaskoforsikring

Brandforsikring
X
X
X
I henhold til vedlagte aktivliste.
For alle motorkøretøjer iht. Færdselslovens summer og køretøjets nyværdi.
Kaskoforsikring iht. køretøjets handelsværdi.
Præmiesats
Samlet præmie for hver forsikringsdækning bedes oplyst.
Bemærkninger
Hvis kommunen ikke vælger kaskoforsikring på et enkelt eller flere køretøjer, skal der
senere være mulighed for at tegne kaskoforsikring på udvalgte køretøjer.
X
Kommunen skal, i forsikringsperioden, også have mulighed for at fravælge kasko- og
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 32 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
brandforsikring på udvalgte køretøjer,
enten på grund af alder, type eller afhændelse.
I aktivlisten for motorkøretøjer, fremgår hvilke køretøjer der i dag er tegnet ansvar,
kasko og brandforsikring på og der skal gives tilbud på samme forsikringsgrundlag i det
nye tilbud. Da det vil være udgangspunktet ved policeudstedelsen, i den nye
forsikringsaftale, gældende fra 1. januar 2012.
Selvrisiko
Kommunen skal have tilbud på forsikringsdækning med følgende selvrisici. Det er ikke et
krav, at forsikringsselskabet skal give tilbud på alle varianter af selvrisici.
Der ønskes tilbud på følgende selvrisiko alternativer:

1: kr. 1.000

2: kr. 5.000
I tilfælde af serieskader på de af policen omfattede objekter, fx hærværk, ildspåsættelse
på flere køretøjer/motorredskaber, skal der kun gælde en selvrisiko pr. skadebegivenhed.
Kommunen har hjemmeplejens biler parkeret på parkeringsplads:
Der er ingen biler i tidsrummet 7.50 – 15.00
Alle 23 køretøjer er parkeret fra kl. 15.00-16.00
9 biler holder parkeret fra kl. 16.00 til 23.00
22 biler holder parkeret fra kl. 23.00 til 7.30
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 33 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Den valgte selvrisiko ønskes ikke indeksreguleret i aftaleperioden.
Geografisk område
Ekstraudstyr
Omregistrering
Danmark, samt ved midlertidig kørsel i udlandet. Kørsel i udlandet er alene gældende for
varebiler og personbiler. Der gives særskilt besked, ved kørsel med busser/beredskabet
brandbiler udenfor Danmarks grænser
Indenfor forsikringssummen, er forsikringen udvidet til også at omfatte kasko- og
brandskade på monteret og midlertidig afmonteret ekstraudstyr fx koste og lign.
X
X
X
Ved selskabsskift er det vindende forsikringsleverandør der foretager og afholder
udgiften til SKAT i forbindelse med selskabsskiftet.
Alene hvis forsikringsselskabet, ikke er med i DMR eller ikke har forsikret køretøjerne.
Skadebehandling
ansvarsskader
Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab
foretage skadebehandling af ansvarsskader jf. færdselslovens regler.
Motoransvar for knallerter
til brug ved
knallertkørekort.
I den udstrækning dækningen ikke findes på anden forsikring, skal ansvarsforsikringen
udvides til at omfatte dækning for motor-ansvarsskader fra knallerter til
undervisningsbrug uden anden specifikation end antallet.
Kommunen har pt. 11 knallerter uden registrering, under ungdomsskolen.
Skadeforløb
Der vedlægges regneark over alle anmeldte skader for perioden
2009 – 2014.
Køretøjskategorier
Køretøjskategorier fremgår af aktivlisten. Der fremgår endvidere hvilken dækning, der
ønskes for hver kategori
Nuværende
forsikringsforhold
Kommunen tegner i dag ansvar, kasko og brandforsikring med en selvrisiko på 1.000 kr.
Dog er der alene brand og ansvar på mobilkran og alene ansvarsforsikring på knallert til
driftsområdet.
Option
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 34 af 54
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 35 af 54
7. Arbejdsskadeforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Policens opbygning og
omfang
Der udstedes én forsikringspolice for arbejdsskade, der omfatter kommunes ansvar for
arbejdsulykker i henhold til Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse efter Lov om sikring mod
følger af arbejdsskade.
Ufravigeligt
krav
Option
X
De til enhver tid værende ansatte personer under Kommunen og de i dennes tjeneste
værende personer samt andre, hvor Kommunen efter arbejdsskadeforsikringsloven må
anses for forsikringspligtig arbejdsgiver.
Herunder personer omfattet af lov nr. 419 om en aktiv beskæftigelsesindsat kapitel 10 –
vejledning og opkvalificering – og kapitel 11 – virksomhedspraktik – samt
integrationsloven.
X
Undtaget herfra er dog erhvervsbetinget sygdom, der i henhold til lovgivning afdækkes af
AES.
Erstatningsgrundlag
Jf. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Præmieberegning
På baggrund af antal medarbejdere i henhold til omstående oplysninger. Såfremt der
tariferes efter beskæftigelse, bedes satserne venligst specificeret.
Præmiebetaling
Præmien betales helårligt forud.
Præmieregulering
Primo forsikringsåret deklarerer kommunen det forventede antal mandeår.
Ved udgangen af forsikringsåret beregnes den nøjagtige forsikringspræmie på baggrund
af den konkrete medarbejderstab.
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 36 af 54
Ikke
relevant
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Forsikringssummer
Jf. lovgivning
Geografisk område
Danmark samt ved midlertidigt ophold i udlandet.
Minimumskrav
Dækning iht. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Andre personer
I det omfang en person udsendes af kommunen efter andre love, regler og
bekendtgørelser, ønskes disse omfattet af kommunens forsikring. Dækningen er
subsidiær.
Præmieberegningsgrundlag
Regnskabstal for året 2014:
Hoved-personalekategori
Byudvikling, bolig,
miljøforanstaltninger
Kollektiv trafik
Vejvæsen
Undervisning og kultur
Sygehusvæsen (vedr.
genoptræning)
Social- og sundhedsvæsen
Administration, planlægning og fællesudgifter
Hovedtotal
Option
X
Antal helårsmedarbejdere
X
X
X
Lønsum i kr.
144,39
54.304.484
32,97
844,09
12.992.722
377.380.035
75,15
1622,00
32.795.406
620.667.161
364,52
141.784.429
3.083,12
1.239.942.237
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 37 af 54
Ikke
relevant
Dækningsomfang
Præmieberegningsgrundlag
For personer i
Praktik/arbejdsprøvning
under lov om aktiv
beskæftigelsesindsats
Dækningsbeskrivelse
Regnskabstal for året 2014:
Hoved-personalekategori
Private virksomheder
Kommunale virksomheder
Hovedtotal
Ufravigeligt
krav
Option
Antal helårsAnsatte under
LAB
Ca. 337
Ca. 11
348
Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer – 19 personer
X
Antal skolepatruljer – 168 personer svarende til helårsværk: 5
X
Skader
Skadestatistik
Se vedhæftede skadestatistik fra perioden 2009 til 2014.
Nuværende
forsikringsforhold
Der er tegnet arbejdsskadeforsikring for såvel ansatte som for personer under lov om
aktiv beskæftigelsesindsats.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 38 af 54
Ikke
relevant
8. kollektiv ulykkesforsikring
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Option
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Risikoens art
Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer
Antal
19 personer
Tilbuddets omfang
Tilbuddet skal omfatte en kollektiv ulykkesforsikring for
kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunen under udførelse af arbejde i
forsikringstagerens interesse.
Forsikringen skal dække de forsikrede medlemmer på den direkte vej fra
bopæl eller arbejdssted til møde/kursus i egenskab af medlem af kommunalbestyrelsen,
samt på den direkte vej fra sådant møde/kursus tilbage til bopæl eller arbejdssted.
X
Forsikringen skal dække ved méngrad på mindst 5 % som følge af et ulykkestilfælde.
Dobbelterstatning ved mén på 30% eller derover.
Dækning og
forsikringssummer

Ulykke - død
kr. 1.150.000

Ulykke – invaliditet
kr. 1.150.000
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 39 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Geografisk område
Norden samt ved rejser i resten af verden i optil 12 måneder.
Terrordækning
Udvidelse med terrordækning i forbindelse med angreb
Selvrisiko
kr. 0
Nuværende
forsikringsforhold
Kommunen tegner i dag med samme dækningsomfang, som ovenfor.
Ufravigeligt
krav
Option
X
X
X
9. Kriminalitetsforsikring
Dækningsomfang
Risikoens art
Antal ansatte
Tilbuddets omfang
Alternativ til tilbuddets
omfang
Dækningsbeskrivelse
Tårnby Kommunes ansatte inkl. ansatte indenfor sundhedsområdet (sociale opgaver og
beskæftigelse)
Ufravigeligt
krav
Option
X
Forsikringen skal omfatte:
3.083,12 ansatte heraf 790 ansatte i hjemmeplejen der har adgang i borgers hjem
(sociale opgaver og beskæftigelse).
X
Tilbuddet skal dække de skadevoldende handlinger, der begås i forsikringstiden
omfattende samtlige ansatte inkl. hjemmeplejen
X
Der ønskes tilbud på skader, der konstateres i forsikringstiden.
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 40 af 54
Dækningsomfang
Dækning
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Forsikringen dækker det beløb, som sikrede besviges for, ved at én eller flere af de i
forsikringstagerens tjeneste værende personer overtræder straffelovens bestemmelse
om underslæb (§ 278),
bedrageri (§ 279), databedrageri (§ 279a), mandatsvig (§ 280) samt dokumentfalsk
begået i forbindelse med de nævnte lovovertrædelser (§ 171).
X
For hjemmeplejen/plejehjem gælder tillige, at de personer der med lovlig adgang til
hjemmet overtræder straffelovens bestemmelse om underslæb (§ 278)
X
Herudover ønskes alternativ dækning på tyveri (§276)
X
For begge dækninger ønskes tillige dækning for udgifter forbundet med udredning af
tabet, med op til 10 % af forsikringssummen.
Forsikringssummer og
selvrisici
Option
X
Alternativer:
1. kr. 1.000.000. selvrisiko 3.000 kr.
2. kr. 2.000.000, selvrisiko 25.000 kr.
3. kr. 5.000.000, selvrisiko 50.000
Risiko oplysninger
Er vedlagt, se bilag: Spørgeskema vedrørende kriminalitetsforsikring
Retroaktiv dato
Retroaktiv dato: 01.01.2010 svarende til retroaktiv aktiv dato fra nuværende forsikring.
Geografisk område
Hele verden
Netbankskriminalitet
I tilknytning til Kommunen ønsker tilbud på netbankskriminalitet, hvor
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 41 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Ufravigeligt
krav
Option
kommunen bliver hacket af udefrakommende personer med følgende summer:
1. kr. 10.000.000
2. kr. 50.000.000.
Præmien på de to summer, bedes oplyst separat i forhold til øvrig
kriminalitetsforsikring.
Skader
Nuværende
forsikringsforhold
Det fremgår af vedlagte skadestatistikker, såfremt der tidligere har været anmeldt skader
på denne type forsikring.
Kriminalitetsforsikringen er tegnet med en sum på 1. mio. kr. og en selvrisiko på 3.000 kr.
10. Kombineret forsikring for beboere
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Risikoens art
Kombineret ansvars- og løsøreforsikring for beboere på plejehjem i Tårnby kommune
Antal beboere
Ca. 100 personer på plejehjem
Det er frivilligt om beboerne tegner denne forsikringsdækning, derfor kan antallet være
varierende.
Forsikringssummer

Forsikringssum pr. beboer med pr. beboer
kr. 100.000
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 42 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Antal beboere:

Forsikringssum i alt
80 stk.
kr. 8.000.000
Selvrisiko
Selvrisiko for løsøre og ansvarsforsikring kr. 500,- pr. skade.
Tilbuddets omfang
Dækningsomfang:
Særlige dækninger
Nuværende
forsikringsforhold

Løsørebrand

Løsøretyveri

Løsørevand

Simpelt tyveri

Privatansvarsforsikring
Løsøreforsikring skal omfatte simpelt tyveri.
Forsikringen skal dække såvel handlinger begået mod andre beboere som plejehjemmet
inventar, dog ikke det beboeren har i sin varetægt.
Option
X
X
X
X
X
X
X
X
Som ovenfor
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 43 af 54
11. Sø fartøjsforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
Jolle
Sikrede
Risikoens art
Tilbuddets omfang
Dækning
Tårnby Kommune

Internt navn: Naturskolen.







Type/mærke: Linder Jolle 400
Årgang:
Materiale: Aluminium
Længde: 9 fod
Motortype: Påhæng
Antal HK: 5 hk.
Beliggenhed: Kastrup Lystbådehavn
Tilbuddet skal omfatte:

X
Sø – Ansvar lystfartøj
X
Forsikringssummer
Ansvar kr. 27.000.000
X
Selvrisiko
0 kr.
Geografisk område
Sejladsområde: Søer, åer og indre danske farvande
X
Skib
Sikrede
Tårnby Kommune
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 44 af 54
Dækningsomfang
Risikoens art
Tilbuddets omfang
Dækning
Dækningsbeskrivelse












Ufravigeligt
krav
Option
Type/mærke: D.M Fisherman
Navn: Svanen
Model: Sletten
Årgang: 1984
Materiale: Glasfiber
længde: 27 fod
Vægt: 7 bruttotons
Antal passagerer: 12 stk.
Påhængsmotor mærke: Yanmar
Antal HK: 55
Hastighed: 8 knob
Beliggenhed: Kastrup Lystbådehavn
Tilbuddet skal omfatte:

Sø – Ansvar lystfartøj

Sø – Brand – mindre fartøjer
Forsikringssummer
Ansvar kr. 27.000.000
Særlige dækninger
Forsikringssum brand:
kr. 300.000
(Handelsværdi)
Skibet sejler hele året, men i meget begrænset omfang.
X
X
X
X
X
Geografisk område
Sejladsområde: Inden for linierne Lindesnes/Wilhelmshaven og 61 gr. n.b,men ej sejlads
på floder/kanaler syd for 53 gr. 31 min. n.b.
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 45 af 54
Dækningsomfang
Selvrisiko
Dækningsbeskrivelse

Ansvar
kr. 7.500

Brand
kr. 5.000
Særlige oplysninger
Skibets sejladsperiode er hvert år begrænset til tidsrummet 01.05 - 01.11.
Nuværende
forsikringsforhold
Kommunen tegner i dag med samme dækningsomfang, som ovenfor
Ufravigeligt
krav
Option
X
X
12. Skovbrandforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Sikrede
Tårnby kommune
Risikoens art
Plantetyper:
Eg og, birk, rød eg, lærk, skovfyr mv. Se fortegnelse fra skovens anlæggelse. Bemærk, at
summerne ikke korrekte
Tilbuddets omfang
Dækningen skal omfatte brandforsikring og genplantningsomkostninger af plantager 11,6
hektar skov overalt i Tårnby kommune
Forsikringssummer
Anmeldelsesfrist
Brandforsikring: 361.000 kr.
Genbeplantning: 750.000 kr.
3 måneder
Retroaktiv dato
01.01.2011
Ufravigeligt
krav
Option
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 46 af 54
Dækningsomfang
Selvrisiko
Særlig ekstradækning
Nuværende
forsikringsforhold
Dækningsbeskrivelse
0 kr.
Der ønskes oplyst særskilt pris for stormfaldsdækning med samme summer som ovenfor.
Alene brandforsikret inkl. genbeplantning.
Ufravigeligt
krav
Option
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 47 af 54
13. Patientskadeforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Sikrede
Forsikringen dækker kommunen, som driftsansvarlig for de kommunale
sundhedsordninger, og de i disses tjeneste værende personer.
Risikoens art
Forsikringen dækker de forpligtelser, som påhviler de sikrede i medfør af
Lov om patientforsikring.
Tilbuddets omfang
Kommunen overvejer, hvorvidt de ønsker at tegne forsikring, derfor kan det forekomme,
at hele delaftalen trækkes ud.
Forsikringssummer
Personskade kr. 20.000.000
Udligningsordning
Kommunen ønsker tilbud på udligningsordning, hvor der tilbagebetales præmie efter 5
år, såfremt skadeprocenten ikke overstiger 70 %.
Anmeldelsesfrist
3 måneder
Retroaktiv dato
Retroaktiv dato: 01.01.2016
Selvrisiko
Personskade kr. 0
Særlige oplysninger
Der henvises til sundhedslovens område, som beskriver hvilke områder under
patientskadeloven der, vedrører de kommunale sundhedsordninger.
Nuværende
forsikringsforhold
Ufravigeligt
krav
Option
X
X
X
X
X
X
X
Der er ikke anmeldt skader.
Der er ikke forsikring på området i dag.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 48 af 54
14. Årsrejseforsikring
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse
Option
Personer der rejser i kommunens interesse
Sikrede
Risikoens art
Alle personer der rejser i kommunens interesse, herunder
kommunalbestyrelsesmedlemmer, samtlige ansatte.
X
Rejseforsikring for
Alle der rejser i kommunens interesse i hele verden
X
Rejsedage
Ansatte:
Norden
0
Europa
74
Øvrig Verden
14
X
Tilbuddets omfang
Tilbuddet skal omfatte Kommunens erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.
Dvs. ansvar reguleret af kontraktforhold, der tilsidesætter dansk rets almindelige regler
forsikres ikke.
Dækningen skal omfatte alle kommunens aktiviteter.
X
X
Der skal gives tilbud på følgende:
 Ansatte og deres ledsagere, frivillige jf. ovenfor
Dækning og
forsikringssummer –
Erhvervsrejser
X
X

Raten ved rejse i Norden, Europa og resten af verden.

Sygdom/hjemtransport - hele verden
Ubegrænset sum

Lægelig fejlbehandling
kr. 1.000.000
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 49 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Ulykke - død
Kr. 1.000.000

kr. 1.000.000

Ulykke – invaliditet
(Dobbelterstatning fra méngrad 30)
Overfald

Rejsegods/bagage maksimalt
kr. 40.000

Bagageforsinkelse
kr. 3.500

Flyforsinkelse
Ubegrænset

Forsinket fremmøde, indhentning af rute:
kr. 500.000

kr. 1.500 pr. dag,
max. kr. 25.000
Forsinket fremmøde, indhentning af rute: Rimelige og nødvendige udgifter

Afbestilling
kr. 5.000

Evakuering
Ubegrænset

Eftersøgning og redning
kr. 100.000

Terror
Ubegrænset

Gidseltagning
Ubegrænset

Tilbageholdelse i forbindelse med krig
kr. 50.000
Option
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 50 af 54
Dækningsomfang
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Krigsrisiko
Rimelige og nødvendige udgifter

Fysioterapi og kiropraktik
kr. 10.000

Tandlægebehandling ved akut sygdom
kr. 10.000

Krisehjælp på stedet
Ubegrænset

Krisehjælp til pårørende
op til 5 behandlinger

Krisehjælp til pårørende
Ubegrænset

Krisehjælp efter hjemkomst
kr. 10.000

Hjemkaldelse
Ubegrænset

Privatansvar – personskade
kr. 10.000.000

Privatansvar – tingskade
kr. 3.000.000

Privatansvar – tingskade
kr. 5.000.000

Kaution
kr. 100.000

Retshjælp
kr. 100.000
+ nødvendige rejseomkostninger
Option
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 51 af 54
Dækningsomfang
Nuværende
forsikringsforhold
Ufravigeligt
krav
Dækningsbeskrivelse

Sikkerhedsstillelse
kr. 100.000

Sygeledsagelse
kr. 50.000

Sygeledsagelse
Ubegrænset

Tilkaldelse
kr. 50.000

Tilkaldelse
2 personer

Tilkaldelse
Ubegrænset

Lægelig fejlbehandling
kr. 1. mio.

Rejseafbrydelse ved terror
kr. 50.000

Erstatningsperson
kr. 50.000

Erstatningsperson
1 person

Erstatningsperson
Ubegrænset
Option
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kommunen har tegnet rejseforsikring omfattende ansatte og
bestyrelsesmedlemmer for de områder der er ufravigelige krav.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 52 af 54
15. Passageransvarsforsikring
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Sikrede
Forsikringen dækker kommunen
Risikoens art
Forsikringen skal dække sikredes erstatningsansvar for personskader i henhold til
Sølovens § 403 a, der skyldes en passagers død eller tilskadekomst i forbindelse med
søtransport.
Ufravigeligt
krav
Option
Endvidere skal forsikringen dække sikredes erstatningsansvar i henhold til Sølovens
§ 403 a, for passageres bortkomst eller beskadigelse af håndbagage i forbindelse med
søtransport
Dækningen er alene for fartøjer med op til 12 passagerer.
Tilbuddets omfang
Forsikringssummer
780 Pax dage omfattende
Der sejles fra uge 17 til uge 42, dog ikke Svanen jf. nedenfor under særlige oplysninger.
I henhold til sølovens erstatningsregler for personer og håndbagage.



Geografisk område
X
Dækkende SDR 400.000 pr. person pr. dag på vandet ved personskader
Dækkende SDR 2.250 pr. person pr. dag på vandet ved håndbagage.
Dækkende SDR 3.375 pr. person pr. dag på vandet ved anden bagage
Danmark og Sverige
Der sejles fortrinsvis på søer, åer, fjorde samt i havneområdet og indsøen i Kastrup.
Anmeldelsesfrist
3 måneder
Regulering af sø-dage
Såfremt forsikringsselskabet ønsker at regulere forsikringen, sker dette en gang årligt, på
X
X
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 53 af 54
Dækningsomfang
Dækningsbeskrivelse
Ufravigeligt
krav
Option
baggrund samlet antal sø-dage i kommune.
En sø-dag er en person på vandet pr. dag. Svarende til i alt 780 dage.
Selvrisiko

Personskade kr. 0

Tingskade kr. 2.500
Særlige oplysninger
Svanen (skibet) sejler hele året, men i begrænset omfang og alene med voksne
passagerer.
Skader
Der er ikke anmeldt skader.
Nuværende
forsikringsforhold
Kommunen har tegnet passageransvarsforsikring i dag omfattende dækning for hele året.
X
X
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 54 af 54
Bilag: 8.3. Generelle vilkår for forsikringsudbud
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 97295/15
Generelle vilkår for Forsikringsudbud
For
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Udarbejdet af
Forsikringsmægler Jette Gottlieb
Forsikringsmæglerassistent Maj K. Sundenæs
maj 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE
GENERELLE VILKÅR OG AFTALE VILKÅR FOR UDBUDDET
3
TILDELINGSKRITERIER
10
UDVÆLGELSESKRITERIER
18
BESKRIVELSE AF TÅRNBY KOMMUNE
21
TÅRNBY KOMMUNES SKADEHISTORIK
24
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Generelle vilkår og aftale vilkår for udbuddet
Beskrivelse af krav
Indledning
Tårnby Kommune udbyder hermed sin forsikringsportefølje i EU-udbud
Tårnby Kommunens forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2015. Derfor udbydes kommunens samlede
forsikringsportefølje i offentlig udbud med henblik på indgåelse af forsikringsaftaler med ikrafttræden pr. 1. januar 2016.
Forsikringsaftalerne udbydes i henhold til Rådets direktiv 2004/18/EØF af 31. marts 2004, om offentligt udbud.
Afgivelse af tilbud
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S (herefter kaldet Contea) udbeder sig, på vegne af Tårnby Kommune,
tilbud på kommunens forsikringer i henhold til nærværende udbudsmateriale.
Tilbuddet skal fremsendes elektronisk via E-mail til adressen: [email protected],
I emnefeltet skal anføres at det drejer sig om: Udbud Tårnby Kommune 2015.
Ordregiver/forsikringstager
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
CVR-nr. 20310413
Web: www.taarnby.dk
EAN-nr. 579800988567
Kontaktperson:
Forsikringsansvarlig Anita Jønsson
E-mail: [email protected]
Telefon nr. (+45) 32 47 11 12
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 3 af 24
Forsikringsmægler
Al korrespondance skal fremsendes, elektronisk via mail til:
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S
Havnevej 1
4000 Roskilde
Kontaktpersoner:
Forsikringsmægler Jette Gottlieb
E-mail: [email protected]
Telefon nr.: 20 40 39 93
Forsikringsmæglerassistent Maj K. Sundenæs
E-mail: [email protected]
Telefon nr.: 46306041
Fælles e-mail: [email protected]
Fortrolighed
De bydende selskaber skal behandle udbudsmaterialet fortroligt, og såfremt et selskab ikke ønsker at afgive tilbud, skal
udbudsmaterialet bortskaffes.
Tilbudsfrist
Tilbuddet skal fremsendes til Contea (se data ovenfor), og være modtaget senest den 31. august 2015 kl. 12.00.
Spørgsmål
Fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske på vedlagte spørgsmål/svar-skema og sendes pr. e-mail til
adressen: [email protected]
1. spørgefrist er 25. juni 2015, svar på spørgsmål modtaget inden denne frist vil blive fremsendt senest den 2. juli 2015.
Alle spørgsmål skal være Contea i hænde senest den 25. august 2015.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 4 af 24
Spørgsmål der fremsendes senere, vil så vidt muligt forsøgt besvaret, men det er tilbudsgivers eget ansvar, såfremt
kommunen ikke kan nå at svare senest 6 dage før tilbudsfristen.
Accept af tilbud
Orientering om resultatet af udbudsforretningen
Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilke
tilbudsgivere ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med.
Denne meddelelse sendes pr. e-mail til den af tilbudsgiver angivne e-mailadresse. Bemærk, at meddelelsen kun sendes
elektronisk.
Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere efter udløbet af stand stillperioden.
Meddelelse til den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens/til�buds�givernes tilbud er
det/de vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/ tilbudsgiverne. Endelig og
bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom
ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt.
Det forventes, at Tårnby Kommune har truffet beslutning om valg af forsikringsleverandør november måned 2015, og der
vil umiddelbart efter stand still periode, blive indgået kontrakt med den valgte forsikringsleverandør.
Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet består af 2 dele:
Del 1, Generelle oplysninger til udbuddet inkl. beskrivelser:
 Generelle vilkår
 Udvælgelseskriterier
 Tildelingskriterier
 Beskrivelse af kommunen
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 5 af 24

Beskrivelse af risikostyringsindsatsen
Del 2, Specifikke oplysninger inkl. kontraktvilkår
 Kontraktvilkår
 Kontraktbilag (kravspecifikation)
 Skadeoplysninger
 Bilag
Tilbud på alle brancher
Der kan bydes på enkelte eller flere delaftaler efter tilbudsgivers eget valg.
Omkostninger
Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver.
Kommunen kan til-/ eller
fravælge
I forbindelse med indgåelse af kontrakten kan Tårnby kommune frit vælge hvorvidt de ønsker at gøre brug af eller
fravælge tilbudte forsikringsløsninger, der er noteret som optionsmulighed eller alternative ekstra dækninger i
udbudsmaterialet. Endvidere kan kommunen fravælge delaftaler, de ikke ønsker at gøre brug af.
Opkrævningsgebyr og
lignende
Eventuelle opkrævningsgebyrer og andre former for gebyrer, skal være indeholdt i den tilbudte pris. Dog er rykkergebyr
undtaget af dette krav.
Skadeforsikringsafgiften opkræves dog særskilt.
Indkøbsaftaler
Tilbudsgiver skal acceptere de regler der gælder for offentligt udbud og som kommunen er underlagt, det betyder blandt
andet tilbudsgiver skal acceptere den eller de indkøbsaftaler Tårnby Kommune har indgået. F.eks. betyder det, at hvis
kommunen har indgået aftale omkring køb af computere, så skal forsikringsselskabet acceptere at en skadet computer
erstattes af en tidsvarende ny computer. Til gengæld er forsikringsselskabet ikke forpligtiget til at erstatte mere end hvad
de kan fremskaffe en tilsvarende genstand til.
Grundlag for udelukkelse
Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 6 af 24
overensstemmelse hermed.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra, et i
øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke
lovligt for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter, at tilbuddet er indleveret.
Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbuddet, følger det af
ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et
grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren
ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbuddet i betragtning, men at ordregiveren heller ikke
overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbuddet i betragtning.
Særligt vedrørende tilbudsgivernes egnethed er det i udbudsbekendtgørelsens omkring udvælgelseskriterier, anført, at
det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver fremsender en række dokumenter og oplysninger. Fremsendes de
udbedte dokumenter og oplysninger ikke, vil ordregiver være forpligtet til at afvise tilbudsgivers tilbud.
Beskrivelse af udbuddet Ufravigelige krav mv.
I kravspecifikationen og kontraktbilag A, er der anført en række ufravigelige krav, der skal opfyldes. Der skal således
afgives tilbud på en basisdækning, der er obligatorisk.
Det er vigtigt, at der afgives tilbud på den beskrevne dækning, således at alle ufravigelige krav er opfyldt. Det accepteres
hvis forsikringsselskabet tilbyder større eller bedre dækninger, det skal dog fremgå tydeligt at tilbuddet, men det vil ikke
blive vægtet i tilbudssammenligningen (der gives ikke point for bedre dækninger)
Optioner
I kravspecifikationerne, er afkrydset en række optioner (ønsker), som tilbudsgiver opfordres til at afgive tilbud på.
Kommunen håber, at tilbudsgiverne kan imødekomme kommunens ønsker, men manglede imødekommelse medfører
ikke afvisning. Kommunen er samtidig ikke forpligtet til at tegne forsikring for de angivne optioner.
Tilbuddets varighed
Selskabet er bundet af tilbuddet til og med den 31. januar 2016.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 7 af 24
Forhandling
I henhold til rådsvejledning nr. EFT L 111/114 af 30. april 1994 må der ikke forhandles med de bydende
forsikringsselskaber omkring grundlæggende elementer i kontrakten.
Korrespondance
Tilbud, forsikringspolicer samt korrespondance skal være skrevet på dansk.
Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver.
Kontraktens ikrafttrædelse
og varighed
Forsikringerne træder i kraft den 1. januar 2016 kl. 00.00. Forsikringerne ønskes tegnet for en 3-årig periode. Efter
udløbet af denne periode har forsikringstageren ret til at forlænge kontrakten for yderligere 2 x 1 år eller 1 x 2 år.
Såfremt forsikringsaftalen forlænges skal forsikringsgiver have besked senest 3 måneder før udløb. Forsikringens ophør
regnes fra datoen for forsikrings-periodens udløb kl. 00.00.
Der ønskes alternativt tilbud på en 5-årig periode. Efter udløbet af denne periode har forsikringstageren ret til at
forlænge kontrakten for yderligere 2 x 1 år eller 1 x 2 år.
Skulle der i tegningsperioden opstå en situation (fx. Lovændringer, der gør at kommunen ikke må tegne en
forsikringstype), skal kunden have mulighed for at komme ud af kontrakten.
Hvis kommunen ønsker at udtræde af en flerårig aftale, for at være selvforsikret på en bestemt forsikringstype, kan
kommunen, udtræde af aftalen pr. førstkommende 1. Januar mod tilbagebetaling af rabat for den flerårige tegning på
den pågældende forsikringstype.
Udbuddets omfang
Tilbuddet omfatter følgende delaftaler og forsikringsbrancher:


Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring
Delaftale 2: All risks forsikringer
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 8 af 24













Delaftale 3: Ansvarsforsikring
Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar
Delaftale 5: professionelt ansvar
Delaftale 6: Autoforsikring
Delaftale 7: Arbejdsskadeforsikring
Delaftale 8: Kollektive ulykkesforsikringer
Delaftale 9: Kriminalitetsforsikring
Delaftale 10: Kombineret ansvars og løsøreforsikring
Delaftale 11: Sø fartøjsforsikringer
Delaftale 12: Skovbrandsforsikring
Delaftale 13: Patientskadeforsikring
Delaftale 14: Årsrejseforsikring
Delaftale 15: Passageransvarsforsikring
Der henvises til de underliggende afsnit for de enkelte brancher.
Policens opbygning
Der udstedes som udgangspunkt én/eller få forsikringspolice/r omfattende alle kommunens bygninger og løsøre,
motorkøretøjer mv.
Såfremt andet ikke kan lade sig gøre, skal det dog være muligt at tegne enkelt police på enkelte udvalgte
bygninger/løsøre/auto, hvor dækningsomfanget er anderledes end på fællespolice.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 9 af 24
Tildelingskriterier
Beskrivelse af tildelingskriterierne
Tildelingskriterier for ordren
Hver delaftale/forsikringsbranche vurderes efter nedennævnte kriterier. De enkelte bud på delaftalerne vil indgå i
evalueringen i kombination med andre tilbud på delaftaler og de samlede bud på flere eller alle delaftaler. Den
økonomisk mest fordelagtige løsning vil blive foretrukket, hvad enten den består af en kombination af flere tilbud på
forskellige delaftaler eller af ét samlet tilbud på alle delaftaler. Der kan således blive tale om indgåelse af kontrakt med
én eller flere tilbudsgivere.
1. Størrelsen af den årlige forsikringsudgift
50 %
2. Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser
35 %
3. Omfanget af serviceydelser. Der henvises til vedlagte bilag omkring serviceydelser 15 %
1. Størrelsen af den årlige forsikringsudgift
50 %
Fordelt som følgende:
45 % Præmieudgift/pris inkl. præmien for de optioner der vælges under tildelingskriteriet
dækningsomfang, samt de af tilbudsgiverne tilbudte rabatter for flerårig tegning samt evt.
kombinationsrabatter/totalrabatter/fuldkunderabatter o. lign. Tilbud på ekstra dækninger, medtages ikke i
den samlede præmieudgift.
5 % Hvis tilbudsgiver accepterer, at ændringer i pris, vilkår eller selvrisiko kun kan varsles, under forudsætning
af at skadeprocenten overstiger 50 % inkl. reserver, indenfor den enkelte delaftale. Dog er de første 2
år, med fast præmie og vilkår jf. kontraktvilkårene.
Indeksreguleringer og præmiestigning på grund af lovændringer eller stigende reassuranceudgifter og
lignende, betragtes ikke som en præmiestigning.
Når der beregnes, hvorvidt kunden er lønsom er det alene på baggrund af oplysninger i den indeværende
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 10 af 24
kontraktperiode.
Såfremt tilbudsgiver ønsker at opfylde ovennævnte option, bedes en evt. merpris oplyst.
2. Dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser
35 %
Fordelt som følgende:
25 % Forsikringsselskabernes tilbud på optioner/ønsker til særlige forsikringsdækninger, nævnt i
kravspecifikationerne. Der gives mellem 1-5 point, alt efter hvor relevant den enkelte option er for
ordregiver.
Bygning og løsøre, delaftale 1:
Rådgiver
El-skade dækning
Ubenyttede bygninger
Ny- om- og tilbygninger
Løsøre i kælder ved
vandskader
72 timers reglen
Omk. til ekstern rådgiver
Skader erstattes fuldt ud uden afskrivning, dog jf.
nyværdiprincippet.
Ingen dækningsindskrænkning
Brand og storm optil 5. mio. kr.
Genstande beroende direkte på kældergulv optil 1. mio.
kr.
Serieskader
4
5
5
3
4
3
All-risks forsikring, delaftale 2:
Da der ikke er optioner i delaftale 2, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
Ansvarsforsikring, delaftale 3:
Efteranmeldelses og
forældelsesfrist
Efteranmeldelsesfristen er udvidet til 2 år.
Forældelsesfristen er udvidet til 5 år.
3
Erhvervsansvar
behandling/bearbejdni
Forsikringssum kr. 5.000.000
3
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 11 af 24
ng
Miljøansvar udvidet
dækning– gradvis
forurening på udvalgte
ejendomme
Differencekrav
Forsikringssum kr. 10.000.000
3
Alternativt sum kr. 20.000.000
3
Differencekrav
Anmeldte arbejdsskader (også ved selvforsikring)
skal tillige anses som anmeldt på
ansvarsforsikringen, mht. eventuelle efterfølgende
differencekrav.
Differencekrav på samtlige arbejdsskader, der er
sket i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2015
og som er anmeldt til kommunen/
arbejdsskadeselskabet inden selskabsskift, skal
meddækkes på policen.
Udvidet miljøansvar –
gradvis forurening
Dækning for ansvar i forbindelse med gradvis
forurening fra beholdere/tankanlæg.
5
Professionel rådgivning
f.eks. byggesager, energirådgivning o. lign.
Forsikringssum: 2.500.000 kr. pr. skade/år
4
3. mands forurening
Forsikringen skal omfatte forureningsskader
forårsaget af ukendt 3. mand.
2
Motocrossmaskiner og
go-carts mv.
Kommunen gokarts og bocarts, som man ønsker
medforsikret for kørsel på lukkede baner.
4
2
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 12 af 24
Kommunalt ledelsesansvarsforsikring, delaftale 4:
Hele verden
Geografisk område
Indenfor EU
Geografisk område
3
3
Professionel ansvarsforsikring, delaftale 5:
Hele verden
Geografisk område
Indenfor EU
Geografisk område
3
3
Autoforsikring, delaftale 6:
Serieskader
Fx hærværk, ildspåsættelse på flere
køretøjer/motorredskaber, skal der kun gælde en
selvrisiko pr. skadebegivenhed
Indeksering
Den valgte selvrisiko ønskes ikke indeksreguleret i
aftaleperioden.
Omregistrering
Ved selskabsskift er det vindende
forsikringsleverandør der foretager og afholder
udgiften til SKAT i forbindelse med selskabsskiftet.
Alene hvis forsikringsselskabet, ikke er med i DMR
eller ikke har forsikret køretøjerne.
Motoransvar for
I den udstrækning dækningen ikke findes på anden
knallerter til brug for
forsikring, skal ansvarsforsikringen udvides til at
knallertkørekort
omfatte dækning for motor-ansvarsskader fra
knallerter til undervisningsbrug
5
2
3
2
Arbejdsskadeforsikring, delaftale 7:
Da der ikke er optioner i delaftale 7, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 13 af 24
Kollektiv ulykkesforsikring, delaftale 8:
Kollektiv
Udvidelse med terrordækning i forbindelse med
ulykkesforsikring for
angreb
kommunalbestyrelsesm
edlemmer
Kriminalitetsforsikring, delaftale 9:
Tilbuddets omfang
Skader, der konstateres i forsikringstiden.
Dækning
Dækning på tyveri (§276)
Udredningsomkostninger Dækning for udgifter forbundet med udredning af
tabet, med op til 10 pct. af forsikringssummen.
Forsikringssummer
Forsikringssum på 3. mio. kr.
Forsikringssummer
Forsikringssum 10. mio. kr.
Netbankskriminalitet
Forsikringssum på 30. mio. kr.
5
5
5
4
2
3
4
Netbankskriminalitet
Forsikringssum på 50. mio. kr.
5
Geografisk område
Hele verden
3
Kombineret ansvar- og løsøreforsikring, delaftale 10:
Da der ikke er optioner i delaftale 10, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
Søfartøjsforsikringer, delaftale 11:
Da der ikke er optioner i delaftale 11, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 14 af 24
Skovbrandforsikringer, delaftale 12:
Retroaktiv dato
01.01.2011
Særlig ekstradækning
Der ønskes oplyst særskilt pris for
stormfaldsdækning med samme summer som
ovenfor.
5
5
Patientforsikringer, delaftale 13:
Da der ikke er optioner i delaftale 13, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
Årsrejseforsikring, delaftale 14:
Rate oplyses
Raten ved rejse i Norden, Europa og resten af
verden.
Lægelig fejlbehandling
Forsikringssum kr. 1.000.000
Flyforsinkelse
Ubegrænset
Forsinket fremmøde
Indhentning af rute:
kr. 1.500 pr. dag – maks. Kr. 25.000
Forsinket fremmøde
Indhentning af rute:
Rimelige og nødvendige udgifter
Afbestilling
Kr. 5.000
Evakuering
Ubegrænset
Eftersøgning og redning
Kr. 100.000
Gidseltagning
Ubegrænset
Tilbageholdelse i
Kr. 50.000
forbindelse med krig
Krigsrisiko
Rimelige og nødvendige udgifter
Fysioterapi og kiropraktik
Forsikringssum kr. 10.000
Tandlægebehandling ved
Forsikringssum kr. 10.000
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
5
3
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 15 af 24
akut sygdom
Krisehjælp til pårørende
Krisehjælp til pårørende
Krisehjælp efter hjemkomst
Hjemkaldelse
Privatansvar Tingsskade
Privatansvar Tingsskade
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse
Sygeledsagelse
Tilkaldelse
Lægelig fejlbehandling
Rejseafbrydelse ved terror
Erstatningsperson
Op til 5 behandlinger
Ubegrænset
Kr. 10.000
Ubegrænset
Ubegrænset
Kr. 3.000.000
Kr. 5.000.000
Forsikringssum kr. 100.000 + nødvendige
rejseomkostninger
Forsikringssum kr. 100.000
Forsikringssum kr. 50.000
Eller 2 personer
Eller Ubegrænset
Forsikringssum kr. 50.000
Eller 2 personer
Eller Ubegrænset
Kr. 1 mio.
Kr. 50.000
Forsikringssum kr. 50.000
Eller 2 personer
Eller Ubegrænset
2
3
2
4
3
4
3
2
2
3
4
2
3
4
3
2
2
3
4
Passageransvarsforsikring, delaftale 15:
Da der ikke er optioner i delaftale 15, tildeles der ikke point for dækningsomfang.
10 % Hvis et selskab stiller et sikringskrav skal betingelser og konsekvens af manglende opfyldelse oplyses
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 16 af 24
uanset, at det er noteret i betingelserne.
Hvis et selskab stiller sikringskrav, vil selskabet få fratrukket et antal point (1-10), ud fra en vurdering af,
hvor meget det vil kræve for kommunen at skulle opfylde sikringskravet.
Et selskab der ikke stiller sikringskrav vil ikke få fratrukket point.
Kommer der krav fra et forsikringsselskab, der har den konsekvens, at der ikke udbetales erstatning, hvis
kravet ikke overholdes, vil der blive trukket 5 % af de 10 %, på forhånd.
Såfremt der kommer nogle særlige påbud om opfyldelse af sikringskrav, skal der være en dialog om,
hvornår og hvorledes kravet kan opfyldes indenfor den nye forsikringsperiode, dog minimum indenfor 24
måneder.
3. Omfanget af serviceydelser
15 %
Der ønskes en beskrivelse af hvilke serviceydelser forsikringsselskabet kan tilbyde til Tårnby Kommune, samtlige
nedenstående områder skal besvares (hvert område under de nævnte serviceydelser vægtes ligeligt inden for de 15 % i
det samlede tildelingskriterier) Der gives point på den enkelte serviceydelse på en skala fra 1-10 point, alt efter kvaliteten
af serviceydelsen.
 Beskrivelse af mulighed for systemunderstøttelse til kunden.
 Beskrivelse af tilbud om kurser, uddannelse og konferencer af forsikringsrelevant karakter
 Beskrivelse af teknisk rådgivning til skadeforebyggelse fx besigtigelser.
 Mulighed for at al kommunikation kan foregå elektronisk
 Mulighed for at opkrævning af præmie m.v. kan foregå direkte over for kommunen, via EAN-nummer
 Mulighed for at kommunen har direkte kontakt til forsikringsselskabet på policetegning og policeændringer, samt
på skader og skadebehandling. Dette gælder dog ikke egentlig rådgivning.
 Ekspeditionstider skade- og policebehandling. Forsikringsleverandøren bedes beskrive servicemål i forhold til
ekspeditionstider på skadebehandling og policebehandling. Tilbudsgiver bedes beskrive servicemålene nøje og
realistisk i forbindelse med afgivelse af tilbud, da det er vigtigt med klare regler for kommunen.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 17 af 24

Betalingsfristen ud over den årlige fornyelse – minimum 30 dage.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 18 af 24
Udvælgelseskriterier
Betingelser for deltagelse
/udvælgelseskriterier
(egnethedsvurdering)
Tilbudsgiver bedes (som anført i udbudsbekendtgørelsens) fremsende nedenstående oplysninger/dokumentation. Det
fremgår i nedenstående hvornår dokumentationen bedes fremsendt, enten sammen med tilbuddet eller ved kontraktens
indgåelse. Såfremt materialet er fremsendt i forbindelse med ansøgning om deltagelse i udbuddet accepteres dette også.
Tilbudsgivere, der ikke kan dokumentere samtlige nedenstående oplysninger, vil ikke komme i betragtning.
DERFOR ANBEFALES AT SÆTTES KRYDS UD FOR HVER OPLYSNING DER FREMSENDES, SÅ MAN IKKE GLEMMER DET I
FORBINDELSE MED INDSENDELSE AF TILBUD.
Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger/dokumentation viser, at tilbudsgiver ikke opfylder ordregivers
mindstekrav for egnethed angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt
virksomhed.
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt
disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for
ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 19 af 24
Dækningsomfang
Beskrivelse af krav
Personlige forhold og retten
til at udøve
forsikringsvirksomhed
(Skema 1)
Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
Vedlagt
(sæt kryds)
Erklæring i henhold til udbudsdirektivets artikel 45:
Dokumentation for at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og
stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer. Dokumentation må ikke være ældre end 12 måneder regnet
fra tilbudsfristens udløb. I stedet for serviceattest eller tilsvarende dokumentation, kan der fremsendes en
erklæring underskrevet af virksomhedens ledelse om, at virksomheden ikke befinder sig i en af de i
udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer.
Virksomheder, der befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f
nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse.
Tro og love og erklæring vedrørende artikel 45 - Skema 1
Dokumentet bedes indsendt enten i forbindelse med anmodning om at byde eller i forbindelse med
afgivelse af tilbud.
Koncession til at drive
forsikringsvirksomhed
Tilbudsgivere skal ved indgåelse af kontrakten kunne dokumentere, at de er i besiddelse af tilladelse til at
drive forsikringsvirksomhed i Danmark jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015 om finansiel
virksomhed.
For udenlandske virksomheder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som
Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal endvidere dokumenteres, at
Finanstilsynet har modtaget den meddelelse, der kræves efter lovens kapitel 5.
Dokumentation for tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.
Det vindende forsikringsselskab skal ved kontraktens indgåelse, kunne fremvise dokumentation
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 20 af 24
Dækningsomfang
Tro og Love
(Skema 1)
Beskrivelse af krav
Vedlagt
(sæt kryds)
desangående.
Tro og love erklæring
I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at
deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, må kommunen ikke antage
tilbud fra en tilbudsgiver, der ikke har afgivet erklæring i henhold til lovens § 1, hhv. indgå aftaler med
tilbudsgivere, der har ubetalt, forfalden gæld> kr. 100.000 jf. lovens § 1, stk. 2.
Tro og love erklæring bedes fremsendt enten i forbindelse med anmodning eller i forbindelse med
fremsendelse sammen med tilbuddet (Se skema 1).
Økonomisk og finansiel
kapacitet
(Skema 2)
Tilbudsgiver bedes gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre over for ordregiver,
at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven:

Oplysninger om omsætning, resultat, egenkapital samt totale aktiver

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at
denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset.

Dokumentation for at tilbudsgiver har en egenkapital på min. DKK. 250 mio.

Denne dokumentation skal fremsendes elektronisk sammen med tilbuddet, alternativt kan
henvises til link til forsikringsselskabets hjemmeside, hvor selvsamme oplysninger skal findes.
Nøgletalsformular bedes udfyldt og fremsendt sammen med anmodning om tilbud eller ved
tilbudsafgivelsen (Se skema 2)
Teknisk kapacitet
(Skema 3)
Tilbudsgiver bedes fremsende oplysninger/dokumentation som kan sandsynliggøre overfor ordregiver, at
tilbudsgiver har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven.
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 21 af 24
Dækningsomfang
Beskrivelse af krav
Vedlagt
(sæt kryds)
Referenceliste for tilsvarende leverancer til kommuner, regioner, statsinstitutioner eller lign. tilsvarende
store virksomheder inden for de seneste tre år.
Referenceliste bedes udfyldt og fremsendt sammen med anmodning om tilbud eller ved
tilbudsafgivelsen (Se skema 3)
Beskrivelse af Tårnby Kommune
Om Tårnby Kommune
Tårnby Kommune har:
 ca. 42.573 indbyggere
 et areal på 65,79 km2
 ca.3.100 kommunalt ansatte
 7 vuggestuer
 10 børnehaver
 16 integrerede institutioner
 18 sfo
 9 fritidsklubber
 8 folkeskoler
 1 brandstation

Der er 1 hovedbiblioteker og 1 mindre biblioteker, der begge er bemandet i åbningstiden.

På hovedbiblioteket er der installeret ABA-anlæg, der er tilknyttet vægterordning med fast lukkeaftale. Herudover
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 22 af 24
er der installeret videoovervågning/tyverialarmanlæg og sprinkleranlæg – se aktivlisten.
Forsikringsadministration
Opgaven vedrørende risikostyring og forsikring varetages af Forsikrings- og Risikostyringsenheden, der organisatorisk er
placeret i Økonomisk Forvaltning.
Området er samlet i én enhed, da dette anses for det mest optimale i forhold til sammenhængen mellem de 2 områder.
Forsikrings- og Risikostyringsenheden bistår med følgende:
-
Yder forvaltninger og eksterne institutioner konsulentbistand vedrørende risikostyring og forsikring
Varetager alle forsikringsmæssige forhold i relation til forsikringsselskabet.
Deltager i opgaver vedrørende risikoledelse.
Normeringen i Forsikrings- og Risikostyringsenheden er:
Fuldtidsmedarbejdere, der varetager opgaverne i tæt samarbejde med Økonomichefen.
Der udover indgår øvrige medarbejdere i Bogholderiet i opgaveløsningen efter behov.
RS-koordinatoren har mange års erfaring med risikostyring og forsikring og har desuden været arbejdsmiljørepræsentant
herunder medlem af arbejdsmiljøudvalget gennem mange år.
Beskrivelse af uddannelsesniveauet i forsikringsadministrationen
Uddannelsen Risikostyring 1999. Diverse seminarer vedrørende forsikring.
Forsikringsprincipper
Er beskrevet i kommunens Forsikrings- og risikostyringspolitik, der er vedlagt
Hjemmeside
Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside.
Yderligere oplysninger og
bilag
Tårnby Kommune lægger stor vægt på kompetence og fleksibilitet og ethvert projekt tilpasses organisationen og derfor
også de tids- og udførelsesmæssige krav, som projektet følger. Den effektive organisationsopbygning sikrer således korte
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 23 af 24
kommandoveje og stor tilpasningsevne. Med dette udgangspunkt ønsker kommunen fortsat at profilere sig som en
økonomisk uafhængig, stærk og pålidelig samarbejdspartner, og en arbejdsplads med muligheder for personlig udvikling
til de ansatte og en virksomhed, der er kendt for at overholde regler og love som samfundet sætter.
Der vedlægges beskrivelse af kommunens risikostyringsindsats i særskilt rapport
Tårnby Kommune · Amager Landevej 76 · 2770 Kastrup
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskabet P/S · Havnevej 1 · 4000 Roskilde
Side 24 af 24
Bilag: 9.1. Bilag 1. Tro og Love Erklæring
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 14497/15
TÅRNBY KOMMUNE
NOTAT
DATO: 22-01-2015
SAGS NR.: 14/24812
DOK. NR.: 14497/15
SAGSBEH.: YVETTE KOVÁCS
Bilag 1. Tro og Love Erklæring
Erklæring på tro og love om efterlevelse af de vedtagne arbejdsklausuler – og/ eller
uddannelsesklausuler
Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden lever op til de krav om
arbejdsklausuler og/eller uddannelsesklausuler, som blev aftalt mellem Tårnby Kommune og XX virksomhed
i forbindelse med indgåelse af kontrakt om xx aftale.
Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at kommunen kan kontrollere ovennævnte oplysninger
ved henvendelse til virksomheden om relevant dokumentation og/eller til relevante myndigheder
eksempelvis Arbejdstilsynet, SKAT m.v., såfremt kommunen vurderer, der er grund hertil.
Virksomhedens navn, CVR-nr. og adresse:
Erklæringen af nedenstående person, som med sin underskrift
1. Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen.
2. Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen.
3. Giver samtykke til, at kommunen må kontrollere oplysningerne hos relevante myndigheder
Virksomheden er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger i denne erklæring, vil blive anset for at
udgøre en væsentlig misligholdelse af kontrakten, der kan føre til hel eller delvis ophævelse af kontrakten
samt erstatningsansvar og/eller bod i henhold til kontraktens bestemmelser herom.
Underskrift:
Dato:
Navn, titel og underskrift
1
Bilag: 9.2. bilag 2 checkliste
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 73771/15
Bilag: 10.1. Allonge 2015
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 66604/15
Allonge 2015
til
Samarbejdsaftale 2011 mellem
Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune
Det aftales hermed, at samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune forlænges til
også at gælde hele 2015. Dog ændres de to sidste afsnit i aftalens kapitel 4 til:
Væksthuset er på flere måder bindeled mellem private virksomheder og det offentlige. Væksthuset arbejder på at
opbygge et internationalt førende miljø, der giver alle regionens virksomheder med vækstpotentiale uanset deres
kommunale tilhørsforhold de bedste vilkår for at vokse. Derfor samarbejder Væksthuset med såvel stat, region og
kommuner om at skabe bedre rammevilkår og attraktive tilbud, som fører til vækst i form af øget beskæftigelse,
omsætning og eksport.
Selv om mål og aktiviteter primært retter sig mod hele regionen, bestræber Væksthuset sig på at imødekomme de
ønsker, som den enkelte kommune har med udgangspunkt i dennes erhvervspolitik, erhvervsstruktur og styrkepositioner.
På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Tårnby Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale
vækstiværksættere og -virksomheder på følgende områder:

Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt i hele regionen,

Tilstræber at vejlede og motivere mindst 20 virksomheder til vækst i Tårnby Kommune, heraf 50 % via
evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,

Sikrer, at relevante væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse.
Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller
arrangementer,

Sikrer at væksthusets erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret om Væksthusets
projekttilbud,

Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Tårnby Kommune til at deltage i de fire koordineringsmøder
om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle
netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,

Tager initiativ til og organiserer deltagelse i relevante regionale aktiviteter og arrangementer, f.eks. Global
Entrepreneurship Week,

Udarbejder rapport for Tårnby Kommune om årets resultater i kommunen og regionen.
Tårnby Kommune støtter op på følgende måde:

Sikrer, at relevante lokale virksomheder bliver formidlet videre til Væksthusets tilbud,

Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt i København By,

Samarbejder om gennemførelse af Global Entrepreneurship Week og andre regionale aktiviteter og
arrangementer,

Synliggør Væksthuset og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside,

Udarbejder oversigt over Tårnby Kommunes erhvervsrettede aktiviteter – Se vedlagte eksempel fra Herlev
Kommune.
Dato:
Dato:
For Væksthus Hovedstadsregionen
For Tårnby Kommune
____________________
____________________
Bilag: 10.2. væksthusets årsrapport 2014.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 86391/15
ÅRSBERETNING
2014
»SAMMEN MED VORES
KUNDER OG PARTNERE
HAR VI I 2020 SKABT
ET INTERNATIONALT
FØRENDE VÆKSTMILJØ
FOR VIRKSOMHEDER
OG IVÆRKSÆTTERE.«
2
VI SKAL VÆRE BLANDT DE FØRENDE I VERDEN
– OG VI ER GODT PÅ VEJ
I 2020 er Hovedstadsregionen blandt verdens førende vækstmiljøer. Sådan lyder Væksthusets ambition,
som den kommer til udtryk i vores vision. Flere af de ting, vi opnåede sidste år, bekræfter mig i, at vi er godt
på vej til at gøre vision til virkelighed
Barren er sat højt, men det er der god grund til. Hovedstadsre­
gionen har et stort potentiale for vækst og udvikling på en inter­
national skala. Med København som lokomotiv for både resten af
Danmark og hele Øresundsregionen indtager vi en unik place­
ring i landskabet.
Vi har mulighed for at gøre en forskel for hele Danmarks vækst.
Denne mulighed og evnen til at udrette noget stort oplever vi i
Væksthuset i form af de mange dygtige vækstvirksomheder, som
vi hvert år møder og giver sparring – de både vokser mere, eks­
porterer mere og skaber mere end dobbelt så mange job som
lignende virksomheder.
Nummer 1 i Europa
At potentialet i vores region er stort, blev bekræftet, da Region
Hovedstaden sidste år af EU blev kåret til at have det bedste
iværksættermiljø blandt 125 regioner i Europa. Hovedstadsregionen
blev udpeget som den bedste region i Europa til at stimulere iværk­
sættermentaliteten og sikre iværksætterne det rigtige vækstmiljø
at gro i.
Det er et markant resultat, som overgår, hvad både London, Paris
og Stockholm kan præstere. Et resultat, vi selvfølgelig skal bygge
videre på i de kommende år, hvor vi vil arbejde intensivt med at
skalere virksomhederne med det største potentiale.
Greater Copenhagen rummer kimen til noget stort, og som
Væksthus deltager vi meget gerne som strategisk aktør.
Målet er at tage kampen op med de førende metropoler i verden
og komme på omgangshøjde med deres vækst og evne til at til­
trække internationale talenter. Noget, vi allerede arbejder aktivt
for, både når vi hjælper danske virksomheder med at realisere
deres eksportplaner og udenlandske virksomheder med at finde
de rette samarbejdspartnere i det danske erhvervsfremmesystem.
For mig at se bør ingen mulighed gå os af hænde for at skabe de
rette rammer for en gunstig erhvervsudvikling – ellers går væk­
sten bare andre steder hen.
Kåringen til bedste iværksætterregion og samarbejdet om Greater
Copenhagen er vigtige pejlemærker, som peger i den rigtige retning.
Når jeg skuer tilbage på 2014, ser jeg derfor klare indikationer
på, at vi er godt på vej til at realisere vores vision – og jeg ser frem
til at styrke Væksthusets rolle i de kommende år som centralt
knudepunkt og katalysator for virksomhederne og den vækst, som
vi i Danmark har brug for.
God læselyst.
Mange hilsner
Greater Copenhagen – vi er klar
Et andet vigtigt resultat fra 2014 er det nye samarbejde omkring
en fælles vækststrategi på tværs af både regioner og kommuner.
Marlene Haugaard
Direktør, Væksthus Hovedstadsregionen
3
2014 I TAL: VORES KUNDER
VOKSER MERE
Hvert år opgøres Væksthusets resultater af Er­
hvervs­­styrelsen, som over en 2-årig periode måler
effekten af vores indsats for at skabe større om­
sætning, flere job og mere eksport blandt de virk­
somheder vi arbejder med.
Resultaterne fra 2014 fortæller, at vores kunder har
oplevet større vækst end lignende virksomheder:
+13%
+36%
+35%
Væksthusets kunder havde
13 % vækst i beskæftigelsen,
mens lignende virksomheders*
beskæf­tigelse steg 5 %
Kundernes omsætning vok­­s­ede med 36 %, hvor lignende
virksomheder* havde 7 % stig-­
ning i omsætningen
Kundernes eksport steg sidste
år med 35 %, mens eksporten
voksede med 29 % hos lignende
virksomheder*
I KONTAKT MED MERE END
4000 VIRKSOMHEDER OG
IVÆRKSÆTTERE
I 2014 var Væksthuset i kontakt med mere end 4000 virksomheder
og iværksættere fordelt på:
• 650 vækstforløb
• 1567 deltagere til events og konferencer
• Mere end 2000 deltagere i projekter og udviklingsforløb
*Repræsentativ kontrolgruppe, kontrolleret og vægtet for region, branche og størrelse.
4
PRISVINDERE
Hvert år bliver en stribe af vores kunder nomineret til vækstpriser
på baggrund af deres flotte resultater.
Og mange af dem vinder også!
Sidste år vandt Autobutler hovedprisen StartupDK til Entrepre­
neur of the Year, mens Johan Bülow blev udnævnt til årets er­
hvervsleder af organisationen Lederne. Begge fik sparring og in­
put til deres forretningsudvikling hos Væksthuset, da de i sin tid
startede deres virksomheder op og væksteventyret endnu lure­
de forude.
VÆKSTHUSET
SKABER GAZELLER
Gazellerne er de hurtigst løbende vækstvirksomheder, som er
vokset med mere end 100 % over de seneste tre år. I 2014 kå­
rede Børsen traditionen tro årets gazeller blandt Hovedstads­
regionens virksomheder.
Sidste år blev hele 59 af Væksthusets kunder gazeller – mere
end 10 % af de udnævnte virksomheder i Hovedstaden.
En af dem var Gribskov stuboggren, som vi tog til gazellekårin­
gen med – stort tillykke!
ERHVERV
NORDSJÆLLAND
FREDERIKSBORG AMTS AVIS · 3. SEKTION
TIRSDAG 25. NOVEMBER 2014
Lang vej til kemifri industri
SUNDHED: EU’s nye
kemikalielov REACH
påbyder industrien at få
styr på samtlige farlige
kemikalier. Som forbruger kan du selv gøre
noget. Som firma skal du
gøre noget.
Af Henrik Helmer Petersen
Er der farlige kemikalier i de varer, vi køber i butikkerne? Og hvordan kan vi have en industri, der tilsyneladende bruger mange slags
farlige kemikalier i produktionen?
Sådanne spørgsmål stiller mange sig selv, og artikler i aviser og
forbrugerprogrammer i tv sætter
fokus på materialer og varer, der
kan have uheldig indvirkning på
såvel vores forplantningsevne som
på vores helbred og på miljøet generelt.
I dagens Erhverv Nordsjælland
fortæller vi, hvad du som forbruger kan gøre.
Vi fortæller også, at industrien
er godt på vej ind i en fremtid, hvor
varer ikke indeholder nær så mange problematiske stoffer.
Ny lov
Det handler om EU’s nye kemikalielov REACH, der trådte i kraft
2007, og som frem til 2018 stiller
større og større krav til stort set
alle fi rmaer i EU.
Hvis du er virksomhedsejer, og
du vil vide, hvad du kan gøre, og
hvad du skal gøre, er der hjælp at
hente i dagens Erhverv Nordsjælland.
Tidsplan skredet
Her hilser chefkonsulent i DI, Vibeke Plambeck, kemikalieloven
velkommen, og det gør QA Manager Anne Jensen fra plastsprøjtestøbefabrikken Carmo i Esper-
gærde, og kemiker Charlotte Hald
Pratt fra skolen Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød, også.
De mener dog også, at loven er
kompliceret. Vibeke Plambeck
fra DI vurderer, at tidsplanen er
skredet. Charlotte Hald Pratt fra
Cphbusiness Laboratorie og Miljø,
oplever, at virksomheder stikker
hovedet i busken, fordi de ikke kan
overskue kravene i loven.
Læs side 8-11
Foto: Allan Nørregaard
TEMA
FIRMA- &
ERHVERVSBILER
TIRSDAG 25. NOVEMBER 2014
Foto: Allan Nørregaard
Turister skal flokkes om desserten
Desserten skal være
for Nordsjælland,
hvad Dybbøl Mølle
er for Sønderjylland. Guf for turister.
Af Henrik Helmer Petersen
Mountain
Top er på vej
op igen
NORDSJÆLLAND
FREDERIKSBORG AMTS AVIS
Turistorganisationen VisitNordsjælland har med EU-
støtte i ryggen i halvandet
år arbejdet målrettet på at
udvikle nye feriekoncepter
for Nordsjælland, og arbejdet har været mangesidet.
Et nyt sødt feriekoncept er
klart. Dessertweekend i
Kongernes Nordsjælland.
- Når de gamle konger
skulle forsøde deres liv, tog
de til Kongernes Nordsjælland, hvor de gik på jagt og
holdt fester og spiste overdådige måltider. På den måde
lægger vores nye feriekoncept med dessertweekend i
Nordsjælland sig glimrende
op ad vores brand som »Kongernes Nordsjælland«. Vi
tror på, at turister gerne vil
til Nordsjælland og forkæles
på en sød og gourmetagtig
måde, siger Birgitte Bergman, projektleder for koncept- og netværksudvikling
i EU-projektet, Destinationsudvikling af Kongernes
Nordsjælland.
Nordsjællandske dessertweekender handler ikke
udelukkende om desserter,
men også om tilbud om en
sød finale på en hård arbejdsuge med andre delikatesser inkluderet og dertil
om forkælelse i form af spa,
welness og kunst.
- Kvinder over 35 år er
vores målgrupper, oplyser
Birgitte Bergman.
Peter Beier Chokolade i
Ørsholt og Strandvejsriste-
riet på Kronborg i Helsingør
er attraktioner på de nye
dessertferieophold i Nordsjælland.
Peter Beier fra Peter Beier
Chokolade og Mille Slott
Henriksen fra Strandvejsristeriet glæder sig til at byde
de søde turister velkommen.
Tema om turisme side 2-13
Celler på
arbejde
for Biogen
Idec
En tænkepause gav tid til at
lægge nye strategier, og nu
er Frederikssund-virksomheden Mountain Top i vækst
igen.
Side 18-19
370 medarbejdere er
i dag beskæftiget på
Biogen Idec i Hillerød,
og den amerikanske
bioteknologiske virksomhed regner med at
skulle ansætte endnu
flere i de kommende
år. I første omgang
skal de mange medarbejdere producere
virksomhedens sklerosemedicin Tysabri,
men der er flere lægemidler på vej i virksomhedens pipeline,
ligesom der også skal
produceres de såkaldte biosimilars, kopier
af biologiske lægemidler, på fabrikken i Hillerød. Avisen har fået
et kig ind i produktionen på fabrikken,
hvor det er genmodificerede celler,
der er på
Udbuddet af velkørende og komfortable firmabiler har
Kåringen, der er iværksat og eksekveret
af sælgernes
arbejde.
aldrig været større. Men firmabilister på jagt efter en flot, fagforening, Business Danmark og Jyllands-Posten,
havde
bil er for første gang officielt udråbt som
Ligesom i ægteskaber kan
rummelig og velkørende bil bør kaste et særligt blik på den sammensat en jury bestående af otte firmabilister, der køkonge
af firmabilklassen.
man
i arbejdsforhold
udnye Ford Mondeo 2,0 TDCi med Titanium-udstyr. Det mener rer titusindvis af kilometer om året, to motorjournalister
vikle sig væk fra hinanden.
juryen bag kåringen af Businessbilen 2015, der tildeler Mon- og en ergoterapeut. Testarbejdet foregik over to dage med
Hvis
alleniparter
er indstilForan
konkurrenter
i et historisk stærkt felt er den nye deo sejren foran Volvo V60 D4 Momentum og ærkerivalen fokus på bilerne som rullende kontor.
letFord
på det,
kan man
dog
gøre
Læs mere side 2
Mondeo
kåret
som
Businessbilen 2015.
VW Passat 2,0 TDI Highline.
meget for at fi nde hinanden Biologiske lægemidler laves af levende celler, der producerer det aktive stof i medicinen. Det tager op til ni uger fra man starter processen til cellerne er
færdig med at producere, og så får cellerne en slyngetur i en centrifuge som på dette billede. På den måde sies cellerne fra det aktive stof, der bliver til
igen.
Side 16-17
Foto: Biogen Idec
Side 20 medicinen.
Gamle
landmænd
Danske landmænd bliver
ældre og ældre. Tæt på hver
fjerde landmand er i dag
over 65 år. En del vil gerne
sælge, men yngre landmænd kan ikke få lov at
købe deres landbrug.
Dertil er der ikke fi nansiering at hente noget sted.
Bankerne har lukket kassen for erhvervet, og der er
tale om en hel branche, der
ikke kan forynges.
Side 15
Ford Mondeo er årets firmabil 2015
050110
Hvis man
vokser fra
KÅRING: Danmarks mest udbredte firmahinanden
Mondeo
årets
firmabil
TOTALENTREPRISE
Den nye COMBO
COMBO GØR SIT ARBEJDE,
SÅ DU KAN PASSE DIT.
Bygget til den virkelige verden
4,2 m3 varerum 1 ton nyttelast 20,4 km/l 54,5 cm læssehøjde
Opel Combo serviceleasing kr. 1.599,-*
Kontakt
PwC, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, T: 4825 3500
PwC, H.P. Christensens Vej 1, 3000 Helsingør, T: 4921 3666
www.opel.dk
KAN DU STYRE ET BYGGEPROJEKT MED
5-6 FORSKELLIGE HÅNDVÆRKERE? INVITA KAN!
Fast tilbud, fast tidsplan, professionel styring
og løbende tilsyn. Læg ansvaret i vores hænder,
og få udført dit nye bad i topkvalitet,
både hvad
angår håndværk og materialer.
Tal med vores badafdeling og book
et møde hjemme hos dig.
Tema om firmaog erhvervsbiler
/md.
Gribskov stuboggren
R.
Johan Bülow
Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,2 – 20,4 km/l. CO2 129 – 152 g/km. Energiklasse fra/til
Firmabilister på jagt
efter en flot, rummelig
og velkørende bil, bør
kaste et særligt blik på
den nye Ford Mondeo 2,0
TDCi med Titanium-udstyr. Det mener juryen
bag kåringen af Businessbilen 2015, der tildeler Mondeoen sejren foran Volvo V60 D4 Momentum og ærkerivalen VW
Passat 2,0 TDI Highline.
Det er niende år i træk,
at kåringen finder sted,
men det er første gang,
at Ford kører med sejren.
LEASING
Autobutler
*Tilbudet gælder for Combo L2H1 90 hk og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker
service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær leasingydelse er 30.000 kr. plus finansieringsomkostninger 4.845 kr.
Tilbudet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe lager haves/eller
frem til 30.06.2012. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 03.2012.
Nyhed
Vivaro
TRÆFÆLDERE MED GAZELLEGENER: Nickolai Schlechter (tv) og Martin Ellekilde (th) begyndte hver for sig som selvstændige træfældere, men
så gik de sammen, og det blev til virksomheden Gribskov Stuboggren, som Dagbladet Børsten nu har kåret som gazellevirksomhed for andet år i træk. Læs
i dagens Erhverv Nordsjælland, hvordan Nickolai Schlechter og Martin Ellekilde målrettet har satset på vækst i en branche, der normalt ikke er kendt som
en branche for gazellevækst.
Side 1 2
www.pwc.dk
Succes skaber man
Rengøring
5
VIRKSOMHEDENS LIVSCYKLUS
DEN NYE
STARTUP
I Væksthuset møder vi hvert år mange virksomheder, der hver især er forskellige steder i deres udvik­
ling. Hvert stadie i en virksomheds liv kræver en specifik indsats og et målrettet fokus, hvis vækstpo­
tentialet skal forløses. På de næste sider kan du læse om fire eksempler på virksomheder, som har
brugt Væksthuset på forskellige stadier i deres livscyklus.
»Væksthuset har været en uvurderlig hjælp for os.
De har hjulpet os med at gå fra et rent produkt­
fokus til at fokusere på markedet og tiltrække
de ressourcer, vi skal bruge for at lancere vores
produkt. Vi er stadig i den tidlige fase, men vi
har fået en langt større tro på, at vi kan bygge en
langsigtet succes.«
Søren Larsen, Audiocase
Audiocase – bringing it out loud
Audiocase består af Søren Larsen og Mikkel Thorup Pedersen og er et godt
eksempel på en ny forbrugerorienteret hardwarevirksomhed. Ofte er den
slags virksomheder drevet af stiftere, som gør deres hobby til en forretning
– i det her tilfælde har Audiocase udviklet et helt nyt trådløst højtalersystem.
Væksthusets forløb med Audiocase har primært fokuseret på virksomhe­
dens potentielle marked og nye finansieringskilder såsom crowdfunding.
Audiocase er godt på vej til at lancere et flyvefærdigt produkt og har fået
lagt en vækstplan for fremtiden.
Fakta om virksomheden:
• Stiftet i 2014
• 2 ansatte
• Hovedkvarter i Vækstfabrikken Lydens Hus
• A udiocase lancerede i foråret deres produkt på crowdfunding­
tjenesten Kickstarter: www.kickstarter.com
6
DEN UNGE
VÆKSTVIRKSOMHED
Med en baggrund som ambulancereddere kender
holdet bag Order Group kun alt for godt til hver­
dagens udfordringer set fra sædet i en ambu­
lance. Men de har gjort noget ved bøvlet og skabt
en løsning, der gør dagligdagen nemmere for
deres tidligere kolleger.
Order Group – frustration forvandlet til forretning
»Vi voksede ret voldsomt efter en stor ordre fra
udlandet, derfor havde vi brug for professionelt
input. Med hjælp fra Iværksætterhuset og
Væksthuset har vi fået forberedt vores omstil­
ling rigtig godt, så det ser lyst ud i fremtiden.«
Order Group har lavet appen Quick Response, som ved at scanne QR-koder
kan styre både depot og materialebestilling på ambulancestationen, en
løsning, der tilsyneladende var stærkt efterspurgt. Virksomheden har siden
videreudviklet appen til et fuldt operationelt driftssystem kaldet DS3, der
styrer kommunikation og feedback mellem ambulance og ledelse.
Undervejs tog de sig tid til en timeout for at finde ud af, om projektet var
på rette vej. Det ledte til et sparringsforløb med først Iværksætterhuset og
siden Væksthus Hovedstadsregionen, som bl.a. har givet input til, hvordan
virksomheden bedst håndterer den hurtige vækst.
Fakta om virksomheden:
• Stiftet i 2012
• 3 ansatte
• O rder Group er specialiseret i kvalitetssikring og udvikling af elektroniske
løsninger til brand- og redningsberedskaber og præhospitale virksomheder
Henrik Buck, Order Group
7
VIRKSOMHEDENS LIVSCYKLUS
DEN SUCCESFULDE
VÆKSTVIRKSOMHED
Brdr. Sindby ApS
Grønt lys i fremtiden
Hos Entreprenørfirmaet Brdr. Sindby er klimafor­
andringerne til at tage og føle på, i takt med at
vejret bliver mere uregerligt og vandstanden
stiger, har virksomheden kun fået endnu mere
travlt. Brdr. Sindby håndterer nemlig vandmas­
serne på en ny og innovativ måde; snarere end
at pumpe vandet tilbage i fyldte kloakker lader
de vandet blive på overfladen og leder det hen,
hvor det ikke giver problemer.
»Jeg er blevet skarpere på, hvad jeg vil, og hvad
der skal til. Det er ofte små ting, der virker
rigtig godt. Vi skal vokse endnu mere på bund­
linjen, og derfor handler det især om, hvad jeg
prioriterer at gøre, og hvordan jeg gør tingene.«
Kristoffer Sindby, Brdr. Sindby
8
Brdr. Sindby – Omsætningen stiger i takt med vandet
Virksomheden har fx specialiseret sig i at anlægge haver, så regnvand
ikke bliver et problem.
Ikke kun private, men også offentlige kunder såsom brandvæsen og
forsyningsselskab har fået øjnene op for de innovative løsninger, derfor er
der blevet en del at se til. Undervejs har Kristoffer Sindby taget sig en
pause fra driften og deltaget i Væksthusets lederudviklingstilbud Vækst
via Ledelse, som efterfølgende har ledt til et vækstforløb med fokus på,
hvordan forretningen fremover skal organiseres.
Vandet bliver ved med at komme, det gør efterspørgslen på nye løsninger
også.
Fakta om virksomheden:
• Stiftet i 2005
• 7-8 ansatte (sommer) / 3 ansatte (vinter)
• Brdr. Sindby udfører alt i vedligeholdelse og anlæg af haver og kloakker
• Firmaet ejes og drives af Kristoffer Sindby
DEN MODNE
VÆKSTVIRKSOMHED
Hougaard & Koefoed har et mål om at blive kun­
dernes foretrukne pladeleverandør. Ud fra den
målsætning er virksomheden vokset støt de sidste
mange år. De nyeste tiltag har været øget auto­
matisering og investering i ny teknologi, så nye
kundegrupper kan nås. I den forbindelse har
virksomheden bl.a. investeret i en lasersvejser,
hvilket har åbnet for helt nye muligheder.
Hougaard og Koefoed – klar til at skære hul til fremtiden
»Vi er veletablerede, men det er altid godt med
impuls udefra. Vi har fat i mange af de kunder,
der findes i Danmark, derfor har det været vigtigt
for os at kigge lidt bredere. Vi har været meget
fokuseret og har fået hjælp til at se, at hvis vi
skal have flere kunder, skal vi kunne flere
forskellige ting.«
Hougaard & Koefoed har imidlertid sat automatiseringen på skinner uden
at måtte afskedige medarbejdere, og mest af alt ud fra et ønske om at
optimere virksomhedens processer og være et teknologisk skridt foran
konkurrenterne.
I den forbindelse fik virksomheden sparring hos Væksthuset, så den nye
strategi og de nye investeringer fik klar kurs mod fortsat vækst i fremtiden.
Fakta om virksomheden:
• Stiftet i 1948
• 55 ansatte
• Hougaard & Koefoed er totalleverandør af metalløsninger og pladebe­
arbejdning
Mads Grunnet, Hougaard & Koefoed
9
STARTUP
VI HJÆLPER STARTUPS I GANG MED VIRKSOMHEDEN
OG VIDERE MED VÆKSTEN
T
ADE
■
T IR
SDA
.
G 17
FE BR
UA R
20 15
11
g
tnin
e
r
r
fo
Væksthuset står bag to centrale initiativer rettet mod
god
n
e
v til
regionens iværksættere – Hovedstadens Iværksætter­
e
l
b
n
ratio
program og Iværksætterhuset. Førstnævnte står for
t
s
u
Fr
workshops til iværksættere på tværs af regionen,
mens sidstnævnte leverer start­upservice til en række
af hovedstadens kommuner. De to indsatser hænger
Ivæ
rksæ
tter
nært sammen: Målet er at sikre et specialiseret kom­
fik h
FURE
as p
petenceløft på regionalt niveau og samtidig forankre SØ
å kr
edit
klem
A
lle mi
et mere bredt startuptilbud på lokalt niveau.
ne
m
BL
DAG
TA
FAK
Order
den
et
mhe ecialiser
rkso
 Vi roup er sp alitetskv kling
G
n for
vi
inde g og ud løsin
ke
is
kr
si
on
ektr brand og ber
N1
af el
TI O
dska
er til
SE K
ning gsbere itale
in
redn præhosp
r.
t
sam mhede
virkso
n er
hede t, og
m
n
rtig
rkso
 Vi kstet hu processe væ rvejs i
ærk
af Iv atis
unde n hjælp
gr
k de huset - et ttere
fi
d
sæ
e
er
sætt til iværk arring,
V: M d som
R
d
E
sp
V
tilbu -til-én events.
ERH agg run reddeom én ing og
dn
en b ulance enrik
vejle
set
amb ender Hldet bagtterhu øde i
k
o
ærksæ tupm 19.
re k og h p i Sen
 Iv lder star up den
u
c
r
ho Taastr
pBu er Gro alt fo s
startu uar,
øje
H
n
d
n
og
r
r
e
u
br
O
ua
a
febr
se k
26. fe Høje
rdag
den
gelø til hve er set fr ncafe e dage på us,
t
No
god rdring mbula t
begg up Rådh astrup,
rd
tr
ve
2 i Ta re
Taas
udfo et i en ade g jor
n
st
de
hø
Ny
g
Byga an kan ælp,
t
sæd u har øvlet o m
hj
hvor om den få
ce. N t ved b elektro
e
mer
e
få, og ideer.
kan
ne
nog ik let en g, som
FIN
man g på si
rin
Det ANSIE
udv løsnin mere i
spar
R
e
IN
stor r sta
G:
e på
nisk det nem rattet
på,
s mer .dk
ivæ udforddig en
e styr
gør re bag n.
rksæ
 Læww.ivsh
ring
hold lvsamp
æ
e
e
at
w
v
tt
n
se
)
at ulanc
det
ærligt em til (arkiv
må ge i ba ere at for
, så
tt
r besv et syst ussen
godt , siger
tede
am b
de, e Lin nken. låne
det va e han
n
gtig
Rasm
star rst
r
er, at vikled to: Kim
et
fø
ng ri emtide
besl da hune Lie saDet
ut fo t
der
Fo
: D
k
meo
i fr
ion ov for ud
stilli
at
te
ØSE ration, tronis
at b utted sidst nfra en ti projek l om lyst ud
ustrat vlet. Der
t
G EL
e
d til
r
en fr
e ti
at gå bulan
SE N en frust en elek et fuld
kosmlive se sig fo e år
han em var bø
sig ti d af, om et ledt rst se rik.
ovt
l
t
ed
de
am
ti
sj
in
r
lv
ed
ge
en
m
sæt
ve
D
u
hj
m
ta
H
ev
n
er
del etolo stæn
lig
kke
ed fø
løst SE KnTIblON
nde tte vej.
r ople
e det
m kaambu- Det alminde gå i ja ed dide
blev
øb m siden
at fi
Kurbaf Ilse g som dig nd, og he at bestill
, so 2
m
og si
at
forl
i
på re
og
Sydlov
app system kte i en
ade Jaco Sjeænlla sen med
eg io
var arrings huset
være er til møder
b
n
or
sr
æ
io
dd
ts
re
b
t
ad
på
l
es
gk.
er
es
up
sp
eg
i Reogionsepr
st
bledt
be
drif res di
cere dde ti g var
er R er Gro g et rksætt Hoved
jeg
r iH
skyl fra
rik
rn-at nsoc
rik.
l
le
, og
Hen put ti
edde
stal
Hen ste stop or Ord løsnin
Ivæ thus
og si nen. Je nu er fuld tid.
en
lser
e.
ncer lancen
in
en
io
ølge
der
Næ
bula
k, hv deres selskab
lanc stration opleve bulan
bu
Væks som if nyttig t :
rekt ret, m tter på merne,
S3,
t
e am ede i am
mar
r
,
lg
rå
t
or
et D
enF ru k Bucks som am te var
liger Aan
dan solg t
nen
f Hglen
dske ret over
give rette va jder fo e efte iværksæ t unif i en hel
.
kald onisk
tid
g
of
es
Fre
ri
an
ar
r,
er
eil
id
t
ll
cc
m
d
h
be
der
rik
da
t
em
r
ss
rå
dtil
tr
gø
de
ck
su
nc
iks ek
Hen glig
har t ho
ge
, hv
or de
a-ka ar- ve har sm tte os in en in får
el g Amts
ru ar
ler de Det stor Helmer iftssyst en bor
l efte bula
æffe
da
rik Bu
de
UD I V
ncen stille
, hv e styr på glede
m
sin
var
Hen materia blevetbaen
dr
Pete em
at tr in hust diges
Vi
is ■ TI - til S, der ti ens am
bula Avbe
g sp
an
al sæ ng,
dder
og vi
e
ld
de
RS DA IO
byion
er
ilke
nrsnen
ed
i am kan
- M lvstæn har je starte
r at
gog fr ERDEN: Pæ
cere at ho r der m skull
og sk nkega t godt, ovt, si
tænk t, de
G 03 .r region ck.
erie ge
Reg ggte
ude ne selv er, og fe til B
. hv e, som nu
de
r
ce fo på
se
rt
at
ta
le
a Fure
t
de gtig sj
dae,lat r fik
sprit ti
a FSal chan
e
hen
gl
d
, de ionen
svæ
m
fore
hed
tage MAfrRT
om
de
ny
kørLin af
eria
er
går
ar
24
12
REDA
KTIO
Onsd
ag
14.
NEN
Slotsg
maj
ad
201
Tlf. 48 e 1, 3400 Hi
4
24 41 00
lle
redak
. Telef rød
tio
ax
ww w. n: 48 22 89
sn.dk /fu
31
furesoe
resoe
@sn.d
Områd
k
ere
2014
Tore G. daktør
. MAJ
Journa C. Rich (ric
ri
20s15
at
sø
AG 20
un
ed
rang
, så
g det vaøde Lie Kre
urdd
ntak ngejeud
re
e in
eget l stat k og
g
man tilbag stesel
th)
lis
t er
ke m or m
kør i så vore u mer ar bru
ASE eget m hed. H ærksæ
ti
vide
g ko kosm
til - m de ndes
r på at
TIRSD
oret og sotimlb
no
Salg og t Jimmy Rø
. Sy
rejser erer også
så de Buck.
t
so
e
m
hv
hv
m
et.
t, so an se
en to
jeg
m ngolog
hjem rtig t
- V e endn de h
ved tidedeatat
se
mer (jp
og
ionen n måd
ret virkso fat i Iv sionel
ros, enrik
bøvl n m lland, tolo
hu
k
st
[email protected]
gaundervdeefletenr lv
illes
m
g
s
stat
y
es
for em. Så dske
H
vinter sommer og
nt: hiller r)
or erle leenve-ændig
den gsko
felb
best k ikke r ofte t skee
Sjæ bil ku
back en på r på de ge ho
kom det,
egen at vi to k prof t vold
ger
sn.dk
.F
len is
de,
gi
.
48 24
ke
ls
re
nnet
ofi
syst hollan den,
,
va snar
an
al på em
ge
ri H
e
41 00,
IOS,
Det essen
akut syve
mar vores
slog set og kstede
st kosml år lede vareta bejdsg te med
stem
m, le
et stsase
lerø
dagligt
dog
ed B rku
g
den eder si ner,
atresilsy
le
ar
gå
oc
m
g
eje
es
m
et
r
rh
væ
he
vi
e
l
ed
ra
d.
to
de
n
i
d.
pr
at
æ
de
m
fo
k
te
en
8.30-1
nd
vo t ed
glig
t. V
mån
v ti
tale
rik
skin
hån den gi min
gstj decent
er, at resmviedog
a Iv uset
6.
at
m ville rHun
et
FURE
esbr
Hen anden
det godt
de da rednin
skre for få det på kken og
inpu efter af ælp fr
og
reind. nrknso
øjm
an fo bli-e.
SØ
nd,
i
år si
t
ksth
s
g,
Lin ka
TID OG
ndø
ef
er
ret
pa
rale
he
edetd, hvllor
ig
har ba : Roberto
i den or tre ten Lu ncen,
ram
en
som med hj og Væ t vore
e L
i st d pa
rne et ch nu kør t hele dg ivnin
cent
ke
an
STED
,
t
se
ed
ie
la
de
ss
rs
F
t
dor
m
ed
Ga
de
n
i Fure
fo
ed de
ger gæ
M
Avis
henhavd
.
så
bå
og ar køb de rå
men erhuse forber
ku
tidl at
TIRSDA
sidd
ambu en IT-u
og
sø, ha llina
-2 0e
eddrive vi
mede
ig
eder rer jo
n
ster
h
vi
har
Erhvervs
G
ertet
ske alp ster med
n tasø Ko
selv ker fra med t app’en foét
e, te 15rksoep
enh kende
sætt vi fået
10.00
rret ak
selv m. A lle dt de s løbe k Buck.
til de
nc fari
-11.00
Hvidovre
ning hun ko
re
i vin m
ri
- Vi rdHa
deun
ha mhe ng
virkso er, og det
: Værlø
franmak dialog udvikle ved at man
kont
øb k har
Baby
skte
n fisik tagee.t go s vo r Hen
er ble
, fo
once vde et d fra
m
øs
eti gleedkeøb
mhede
k
sforl
efre
ge
10.05 sa lmesan se Ki rke:
vet til
Adve
blot
godt odt
seri r, og fi nse, so n styrsi l blD
godt nbran
pt,
ugde
ar unaf
devo
ring rik Buc
forhin
: Værlø
rvejsa- si
itiet
g
nture, n Mont
- lo andtman
g
og
me.en po
r
le
ar
t
de
ol
ka
ed
e
po
k
fo
be
pu
ge
P
om
n
hu
ta
se
kasa
Blanc
es
i skilø
vi
for bø
som ha
ud
P:
n
ig gl -også ttigt sp ar Hen
ede de
rkt et på taltktm
oder eriale Iføl
ger elman tri
kR
peer
gtefr
s ge le for. det atkuse
rn fra Bibliotek:
nd
nge stæ
rg ko Ny
STRU lysnin
sh
tre år
Fi
Quic ne QR-k mat le vo
mod jperne og r sat fart
sare
ha lva
har hude
err Iv en aæog
set,t,og errfo
blev
ngn er Lin der indr
gået
rvej
�TA A
shop.
ag m
og
op
nden lm
på ivæ
giv
ks de
e L
egor n, mær
16.30
gen
det ette m er have
n8de
takt kollhv
e al go
hu Ken
til
scan depot
imod
relse
e work ideHØJE er nu m onsd .2 0 brød
ie
-18.30
rksæ et ham
, atætter
n ko
- U
medingeha
igerdad forr
- n udde
lagd
ns er et up, so ter at hrin.
erm
.
de ny
: Faru
ys
fra
ttertilv
mle lø
Star
ger
sn stadt
i ko
kuinn etning
på
både ng. Vi a dagl an
Si styreteg
gaHe
terl and, so 10 og 10 osevej
C
m Ku
ef
Groudd,
rt ovkon, si
lle
- Jeg
rne for spænder del og
ær Rind
ta
fr
er m
tin
m
ltu rh
18.30 tup- ca fé i
ir-n Ossrd
ée nsul nfo
har
så li up
Emne
edan
spar
: Ak
us: jeg
stilli nger et, så m l.undege
Fu re
de
en m lokken på Sels
en et Mar admin
m ans, m
ent
de op
so id
web-tv tningsmo dsfør
g gog alm, på
rin
var femstået på sk
tt
gården tivitetscen sø
ig
fari stem ne st
r si
vaHrun ker, ådtielbatreog huny
der gø
m k villa den hav vidne
ko de m gav ha
til
har for
gl
i,
per og g, forre lg, marke
er
re
le
tv,
n
ne
sid
lv
og
yk
ng
ter
va
brt
lk
re
:
da
en
m
sy
n
n
Ba
is
som
en
kend
st
ge
tnse
tie
et
i
Sk
nysta
r k,
an
nk
foren
i en
sen
ing.
t. Ko
vide
og we
ke
hed
viklin g til sa
skreli da hu
Henderforfået sefonr som
ind om tin t va
på
rtede
ingen o. Ar r. St ovind ingsm due, og
me, sig min egen er alpershop
om
n.
s lø t ik
nkret gnet ud
m
ekspor
rin
er
rk
id
L
li
so
ko
ks
n
&
n
ll
re
ae
for
ge
øt
n
og
sie
as
ge
se
e
wo
ee
n
Se
ko
el
ir
bu
ten,
er ha
æ ba starnt stop
iati
Pens
no fo-rtJe
V se tSø den, da ion Best
kselo
ne
Ger et vi ade vill beskri
bende lig t at hent timer i dø nye finan bogføring, t af vide
n.
ionist
19.00 niorer
Robe
m
emte
or nker:er aktedera
mle rens
grfsy
, om re, gj
toi-r. sæik
tter
dt
erat hun
: Stor
rl
js
er
n
rto
u
.
tre
g,
or
re
24
mu
pæde
gr
rd
fo
op
de
ne
ve
ek
for
st
dv
t
hu
fle
de
Ga
br
re
rin
t
en
for-reu ba ldtse
uppe
Os,
v
bageho
sp
- Helle
de
vi
mød
llina
tion
men
by: Gr mly 10, Ha
an
dim
ven
oved
,
fr
it
t er, at
at
teuro
t.
gt. ed
r
fu
hele
nk
r for
r beho
erlespira
te
ati
og så uck, so
så ty ningsm d, øs -35 år
sagt
hJeg ha forarb jeg havideg til et mand. Han era Ivatærk
re ha opper ha som
ERI: H ny t
mer til ldende, nå er ikke tilgett
og in gratis. Måle mheder ov
on. Ar s NL P in reskovse- på - var rig tig
B
sætte
ejde
somer, se
up vdin
. e ro
r
tidl
so
Ger m man de, 30 delig
SÆTT
god til
ger.
rik
fterkt
øjn
iværk ge worksh lle emner, ab
G
slagprEoje
lø bankvd
igeChris r. Netop NL trodukt iaf M at forklar det komvirkog jege
lave r,grunne
ganske ttervirk
n
in
e
,
so
er
retnin
og
et
ee
g
IVÆRK har fået et m,
sk
så
lm
n
on
tia
an
ne
de
s
e
t
P
sæ
for
er
de
sæ
rd ne ndede
med
var
st
ds
A
esse
nsen
hår
v/ Inge
og
Se ke kuO
te
ve
- M
kend
ke pr mødette
ditio
Det lil t Blanc
ra
iværk iver gode
fok t
man nye men
de nne vi
af u
up iba ykte
sort
høj.
r
n ku vi budvores r af beis tra
od
Adve nsen
saen, deus
bl
le rejse
gen,
staden tterprog ere
nker t ha
ar
Gro i st
cm g, kort mørke
isk
, ter
ONSD
ngge se, at lle se
vikle enuk
nt
nt,ashv
der fapå
holdsv lg t ud fra
te
sø er
ver og
t
jeg
re ha
e no
il-ftafe- er årers,
t
sa
175
,
fl
sæ
og hvkonsta
tr
tisk
avne
tien
bu
- V at dahns
grun bureau i ure.
oe
var mmen regnerd
leve nestenene i vi har va iværksætte den. Men de ,
165- bygnin g. Ifør jakke.
pa
16.30 AG
O at hei
m
glad
hø
ilk
er
dee nud
te
iværk ålet er, at lever.
at
.
Fu
dl
dy
sv
e
jer
e
ov
er
re
ag
-17
s
n
rk
re
æ
ri
å
ps
ge
al
. le
iepå - A lz
e
t på
ør
.15: St
r er
et
ad
sø
k vi
udelåneimlend med. D gtig tu. Men
virkkufand
kro sort sk ørkegr gns PoLinjeg id
mil
Gbe
en re - Furesøp
Børn
av ns
emig til grt-ad bu
ud af vilje og lys
enfa
Flere skd, at en af hj rt er at op på til, hv fagspecifi t at understre, der
e su
eenLs
rd
et va
HIP. M ttere over
ho
e
an
er
ste
ne
ni
,
ng
æd
ei
m
e
rt
m
ko
ri
yt
ltk
.
el
m
h
he
t
es
ag
m
De
e
m
ikke
mi
sta
h
til at
pass
ie n
ko
irken
deen nge
m lz
en
au t,
for etv for
ogen Ro
gtig
r ik e
kk
mer
oply
sæ
ojekt
fien
e og
sV
skilø
nt L
til nv
- jeg gj
- Vi ve esfuld op
:
de
Sp
fem år k og sa lm
nok,
ke
afar ALine L Lasse
n or
ar
jen,
og træ r Axel ho samtidig vi viklingspr
berto Ga
nåle til at det va , jeg
å hu havn gerne r anilli
b i al ionen om dele ad
19.30
iværk
ve
n
ag
g
es
M
ge
cc
st
bl
m
de
ige
h
ek
de
ie
vi
an
su
Sø
ad
ien
sa
for
r
le
-20
,
øj
le
ko
en
kring
er
ger. Pa
r
vejen
ud
g
n
enfok em jeg hafore va
llina sen
asse keti ko
sreg
dets af
en
.30: Væ
re
år
g, vi
over et.
tælle
mm allige lle
ppen morat
K øb odtage
for
, det
fi lialstad
ntak ns
er el
Ungd
cer he
t er et
Je
og r beme r n.
r, for
arrin
enHoved
e
der ge
nnus
,
lære
aO
orfor s ge
stykn ar Væ
og
er lig
og ha ssionen er skyg ninomsg rløse Ki rk
hov
m
t mus
ge
vidn
ge sp er faringe ojektleder m at de flere nuan s Beck.
rne sinchen at kog er goigennevel
at
m e ogafmsam
i une
tningesoer
n
Sjæksth
Sonj iller m levere
ud
Fr itz
edvrely
Hil
kkmm
n ha
Ko
nin l teater febru■
so
liti
fra
e gæer
ea
pr
nogen stå på sk esom at
men
rette
llanido
114.
lerø
e Henr stjeneste e:
og ndem
erd,
r haft Roberto
Peterse
barn
vil få
sterenud smetol dt kl m
sp
t er erålfore
man
opstemnte
r n, Hv
ti
.
til edmu
es he
Andr
andres s Beck,
ner
ger
er
på
de
e,
u
n
i,
n
ds
el
dy
r
26
ha
n
s
de
n
lm
one
af
in
sb
lt
er
ve
du
ov
iet
e
ka
op
ar
gr
k
dpå
ze
Ax
m
hå
kom
r
n
ns
de
fr
u
n
en.
d
m illett
e
øj
erbevi
te Stein
ea
re star ndstaunde
uppe kravle
tager
hv
en
n sid
ustr t var
ik He
rdski. ogbran væge
sk
s yd
Hove
e, de
siger
mange
’ de
i sage
be
vise
øj K
Ha
r i ste od
rv
Andr
n måd
tved e at få or de
ul-række anddit. Alt(Ho
en
er-Jo
de
br
eren alli
slag
Af Henr
sætgret ebarnet
cerer
dre
- Fors st om
nnem
detBforstil-hed 0 i Ish for Ken
viesmed sp
, atefha
en -be g om de
På de spare sig for jer han.
berto op igen, for ejs og må
- in n har tid
geve an
i HIP sam og
d til
de
en
Ro
iværk og
for et t
tilch
m enreer
BIOGRA
steberto
e, lin
fø
HIP.
struk
r
at 19.3 0 kr.
m)
Ga
nyt lan s tilbu
dekr.t sammen
ves ge r Feder
ter n nåat
om
lm
tælle
liger
sebure kelleLninefra
ne for
barn rnemm
’I al ke
il
, soGale
n,
r.J: op
en kassek lån
Tag
n
proegst
sætte
t ov ha
- Jeg
fejl, til
Det
ople
r alle
afslØ
r Ro125gåeog Iværksætterprogramtvæ
Liean
noget n et fælle
sygd
Mont llina.
FER
et
s gl, sig
leve
højsk tør på Ou e været
ster
rs sa rere
fo
d er åb dsregione på
ed
ker
lig
. dr
TIRSDA
iværk begynder ærksætter nel- Fo
syne e, der Foto: Pe
er 10 ner, alden
fo
Iver
stil llina
asen.
Som
g s
om
på på
esom
rlig er ofte
ne
tager auerFi er,
e ag
ISH
ær
på
ole og
r
regi iv
men
ta
e tilbu
re
et
re,æ
af
forklølo é kost
en
arrang Blanc
re
og al
m
startf ærksætj-fork
regio
m
rtæ
ætter
al- vo
mig af k lå at jeg st
r iværksættere og mere mme
lses tLi
det bo
aritgr ras, jeg ha
ns Iv de traditio et De ny le hoveds kommune mblgesosyks
og
har bl idrætsmm
blllive
de dy
gdom
Adve
af t éens V kr. i løss uat
ligM
Iv
mer fer
Grafen G
stads
give
re i
leso
huset. Cbe
nde
ogse - en
book
føle
vd
er red
«.rb
evel fo
et
he
ra
en
Lindetnet
dstade
d
nt
ter og erer rejse
rstå
0
dens
sætte
af
tram
somm
ed m de 10 0 ty
i ionen et bedre
m holdt fo
ge
første
fiked ejde e gj
fem år i de frans andt analle 29 t i prog
mor
tere i
Hove r opdateret ttere me
este: menlvs
iem
r både ure jeg er rejsene Liem
Hobb
esreg
somm
So
medien of
iværk Hovedsta
at i neto
men
turC rige, 30 og un køb
be
Ho tiv
te ta
mor n »I al stilh jeg afsla grundi ort
’p
gæste
kt mer kan og
af
er, at
Folk famil
det er søge
.
va
sæ
ke
d
Fo
t
itt
ak
us
ha
so
er
ed
er
ivæ
ho
og
alp
rk
er
vi
be
en
r
.
l
th
ev
ud.
alp
r
m
ve
er
ill
i
h
tge
rn kan
d.
gt
knap
gjorde
,
n- Je
s ved som helle
fort
: Femh
w t tilb
hå
og
ks
entyr
rk
rkil
ge r til
ge
sp
gram d til ivæ
HIP,
nefo. r
warte
19.30
hedd
tin se fre
sted at
for øv r bø
ælle g på lå
tre år er i ak meren er hvor der
aur ri er
nye ivæ
l delta
at og svært r A
ens
lt tilbu
af Væ
tte
l St sæL
æres
g læ så guide mig,
gen restillin
ilaalp
finan
ttere
»manm er
og. så s er
til et kr. fo letter é, på w
og ram ét fælles i samtlige
om
tiv
mer
mel dr han alvor
eri ha forløb
siden
iste netoe. ’I ikke en
laget:
w. tilbyder alle enhawor
sig t vi P er en del
Foto r Line Li n,
k-fo
dernedm
ar
le tilbu re fleksibe iværksæ
bliver Regi- Værlø
lererneen
er
h
terpr
uar
50
HIP
den pe gger sto
af
ww
tro, s r
Bil
af en
: Lars
en frem el
er p for
hag som
e.
HI
me
n og
Oppkkets øjne i , dag.
l
æcis
klat ferie med e fokus på
e. dt
mod
og
at der rksættere kommufebrde fles n Dso
r
endi
emm
bureauøm og sta
han 25 år. ultur C ler på
en
em se
njacifi
Skov
Albe se Bio
det
er vi te lige pr m met. dsregione
nyt og
ind«
pa. ss
ne
vand
ivæ
Sospe
gang,
jsæ
Opp
mine rsonlige se vægt påhånhø
l Fond
rtede gam- fa ring og cy
ns
el
e ,m
.
. D nyom
n 26
sættere fag
rt:
K
et
rk
emov
ionen igte, ter
de
»afs n
ring,
æt
ebarom alt
for ivæ
d«sæ
milien
gione
gæste
kling
rejse
nja le
rvice
webrn-tv
r t,deer af
tterd- evrenen
ty
e.dk
Ida: 16 16.00
høj
vedsta EU’s Socia kstforum
per, so
- Fr
- Til at op.
rl
mens
peé.
der dogta
viden dstadsre
Sa
.
r
, al Sofitte
for he
et pa alde r se
af
shops og baat vide fra start. Banke
defor ve rr Is lturcaf .dk.
Væ
enekæ er
rkshop og når de
- i somfors
spnil røge
e sam
r på
r C ngen
ve
lede jeg starte m
på r bjeel
King .15
nn:
le ræ mtidig in er VIP-gæ le zede
t
de
sieret dstadens
nkunn kke af wo
prelo- på
fø
ku
t hulle
gen
ultu t lider deog
af Ho
gn
sman
t m
for,
ster.
e for
der er god udbuddet favnerdeIfølge Lr er lem
lde,
Fire gæ
ters
t sk
kke lok er ddraKoge
mig ba ed fores
tegn rg
mere
etlu
øj K ilhed’ trhi olba
ræ
: The
Hove
tu
t mer være
brug
fæ
en
k
al
io
ud
le
ke
be
h
ll
gg
r
n
re
vic
re
m
de
il
on
en
hop
r
as
fol
be
sm
r.
til
e,
t
tfir
kt
ru
Is
lav
ha
n
de
ik
bi
es
re, at
Secret
ster
e:
jeg en
ale br
væ
stiges,
er
og nne
n
jeg ke
M l St af fo
ll ro omst
Works
e star Lin en se Sø inger
e en
de
rre ha
ol
ellit
r har
vi sk - Den fø
enkelt det. I dag
Serrtchneet
dens Menne 20.15
t gmed
nd bankmpaan
p
kom
’I Aålein
gd
m
hjem
le fum
re
forsk
rd, fæ
alt fra at find
e
ioner humor væen
s ti
ulrem,og
hver
Tidlige , hvor de e som nysta
anch Adve
sk
ku
mke
vedsta
ver en er rig
ands e, so
aton
veen
m
det Lies isfors nsen
sobrm
ensy mer
nt
entabesk
bredt om til at vælge den rigfire gærste somm
dr e ernerM
ug for
svri
r mere
r har
m tig go
nt
en
ortet
ba
æret om,
tå
om Ho på: hiph.dkunderteer bliver sp
øj
nemt nderne af eside, så
mt ed
va
dtne er set m
Blkucs på - Nu
-op
pe skil ur
rækha keer
r han.
er va
har br ede og ha ere. Derfo
ster,
landk hjælp at he
oplev ekstra ed
ist - me
var de
n læse
- O rindel nk, de else ho r
sig se
kster
m
ke
to ge ik
derat foan
Teor
t
nansiering ingsmodel og byg
ogrisiko, m , de
kr jeg ens be s sygd pågi-ed en ngem
fot rb
tal
r der
mere
nn
i
else,
t
g
somr
ig
: 18
jeg fi
lav
ien
ng,
d
haiale
Man kaætterprogra
en
lem aski
revepengesvæ
em rejst
udda v end tidlig r skulle
nde kun
som fol ande
rle
illine
k mer t slet ikke lv. Så se vokset til 2013 var
get lid somhed.
malt
. M tter e en
r gi når de e afslagførte s
fo Li sundetomsæ
e virk
The Im Om Altin .15
og. D
tte
tige forretn ioner på soc
de
erm ner
siger
til
røre en ke
vet
ho
op påtte
er sk ikso
ka
ndte
25 og
rest
det
androp
e sty
k går rde
af ny om efter
ne Li om fo
sum
den e sæåle
rk
tt er
g:
:
ita
Iværks
elat
af n fø
ge be vægt på, at
et Ap dere
ha
ddet,
,am
r på de. Men I
de
to Ga n få, fortæ ikke
e
tet vi
at at sto15
t sfiik
no
deyk
graden
ONSD tion Game 18.00
varmviSt
glen
ge kunder mbineret med
Søre e efte slag, rste ba
n ke
erne
godt ba alpog
2015 er n 48 gæste sidste år
rmae
t
har
mS-selsk
i tilbu
llina,
jeg
ller Ro trdr
t hen
men
så fø
r, fo
: 20.15
i 20 p er so
AG
s.
til
Ko
t
ns
.
ha
Det er r drejer nø j, og som d- vi lag litet ind
blie
rt.
de
ha
r
m
ab
ier.
r
so
be
er
en
af
no
en
lag
i
åle
ba
sk
rkla
r
. Næ
lg nk
mål,
- På
med
get br og
Værlø
nken
hø
.
de
skald-jeg ford
ck.
ve
tv-inds
delvmfølge
ste
som Ro t 10 0 gæ sted. om fået hele sinm underv r- også Se
rer er de
, men
n ligty äd
ge ug-ter Nor
fleksibi dreas Be
som
den
se Bio
elte
100 web
heder, te år, der er ring af Ho
ste
enk
d
de
for
ge
Las
ejs
bo
Al
mo
be
rn
den
r.
fa
M
at
alv
m
An
rd
le
fø
be
ea
.
vi
rto Ga
Et
e kunn
se
af
rst
rt:
mm
l Tjeg
ge på
or i
ligt for er ko
str
sitin åde er
enestjemed
per bå i projekt milie med
de førs et til etable prog ram lø- Axel
llina
ægg
Ida: 16 16.00
de Clem
sme
ver det mu at tilrem
ttel
ningsp ømline m gang med
et. De
r
Sørg
er
er
etol ger. D bank
kan lev t, så
al
jeg re
er
FARU
rné ne penksætter tilbyde
og løtr de
in for
hjælanim
og
King .15
erud er
fomed
en eren
med
M: I
iværksætt så ivæ
rkst ætt
Galli lan, slutte
be
sman
ovnde r at forbere
på tu . nt faktisk
ns Ivær den. HIP
retbran bran
på læ e af de
ov
gå
nede
na.
være
baikle
: The
de
r Ro
stade
ft t er
hvor ærd
vice:
nkmsigche, chen no er
ngere kt,
er vi
igadmin
billetsa r, manda
eget forløb,re på foatrbudv
rade
Secret
bert
ve ra lse
måle
Robe
so
an
Gym
g åbsig t,
der unde
Menne 20.15
Midlet
for for di forretistlfo
nuancer
Serlget
tio
rb
t
rto
t mder,dens m, serna
er så lige
dine t pr
ern,
fortæ
kan fokuse som
sk
ni
få lere
arbejde Gallina
t
øj
Skole stik Fore til Farum
ller
virk Lashed
kund oduk ngsm edt: Præ
m ed
unde er bliver
der vil
, der
nings
se st. ange risiko e, er
i skole
r som
spist
rteks
selv og sin tLer
er vi t har odel,
rojekt, sregionen.
stør
se
for
in
Sø
,
Te
om
gsp
rie
Gy
ter
nt
tsa
fo
med
pæda
rnes
or ien
ove es
.
: 18.15
er
l kø pote
t
tad
viklin
somm mgog i
hvor beh sprog« materrensen buddetrdi
be af ntia der vi en
20.15 Om Alting:
er et ud hus Hoveds
Fuer feover
Skole
iale
.
Lav
netv
dig le, og ser,
og
gram
kst
10.30
sa
The Im
brugalr til
igen
hv
og
lyst til n er for al
at du gennem
Spar ærku
ætterpro
ck fra Væ
»ban tte
itatio
og ig orle, de
ea til sk
Iværks Andreas Be
ek
at te sit
n Game
kfrem har tæ arbe
en.
gymna tre dage
r har
lo
el
tadens
nne assen åb
Højererekutnniv
: 18.00
tide
nkt jdede
idéer ned
dø kale
m
Hoveds vejen, siger Ax
evelsSjene
jpr
n.
over
bu
ive dine
af gode stik, sjov fyldt med
ll flerre
ings an se æat
en
drif dgette
og m
om at skr
sikre overl
Lin an
op
d. H til
idrag
hen ad
FURE
e me til,
t og
asser
r, de
eL
re alene arbejde HIP.
bid
Der er levelser.
l
er
Fr
ed
ska
SØ: Bi
nem
ie
indt
r
HIP emti
r ikke væ
Gym
sam
iske s forav
felt
jeni viser,
Gym
For tterd
kommerfrigen
e en
Skole
ieret for
Du behøve bl.a. i det nye
og hø ler Karin
øj je
ng
dre
for
Væ
i Team
ud
iværksæ
ere har var
til enLine Lde år uden at ne.
Juhl
nsehold
og i Gr de seks
Gu
tilbud,
r
i
hår ie er
iværksætt litet. Det er bag
tefly
til
forr realis
e bliver lige
er Je t- Jens
førs
år,
m
de
fler
ve
ere
er farinfortæller
et
de
kva
at
ti
seks and Prix Ry 15 -årige
et
i
sen
sk
ol
Ju
Og t nu
et
ns
.nd
til
om
. F e star
dyrke hls hand sierer ning ik og ko
et bedre deuddene til meg
bl
nøglenogom
ning ger med
deres
hed
juni til 16 -årige tme for de
rem
t er: evet
ns
re er blev
om
drif
ke
re
rks
at lav
og m
fra de
tide som etin
de
t og en ga trukti
se, at tilb
økolo høns og ler suom
lt
ko gele hontil vækstvi ram
ed
høns
nmeb
n 29.
Billetsa n 1. juli.
giske
så kan vi
vebo v: Ban
have aterat
tegn s- te. Det ikke
om
den 5. at holde
sæt
Selv
m
pr
FARU
eft
d.
un
lge
an
in
hand
19 på
er
letne
stiværker
t foreg
ders Ban ken er
Liselotte
M:
t.
Værlø marts kl øko- ste skaber et cipper, hv
især væk
ler
kud, ker
år på
en
kan
hedsrig Efter
for
Kro
ok
om
ser
m
let
or
ter
se
fi
ag
lil
«,
ke
Bi
et
pris
ilis
Bibl
er gæste
le
siti
n hø
at vi så de nanhv
lv bu
firmab
medlem t klubår begiven
ess.dk
se de
r Farum
nsene or gødnin »økosyvi
ht tp:// 30 kroner iotek, Bilndli
danske
lvobusin
m en l se
merne
gen fra
brug
Kulturhu
sam
nje.
hvor
Loka
Gør
es i
sen.dk fu resoe.b købes på
po inde, så øvetur på vo en Volvo.
ha
lh
s på tor
i Fa les
illetex
/.
r
pr
nogens
og pl ven giver haven, og
bank bank
torsda istoriske
sdag.
rum
pres Karin
tering erede nu en firmabil va
anter
rådg rådgiv
lopda
ester grønsager
n
høns
klokke g aften de Forening
all
iver
er
bogen Gutfelt
en
e mode ing. Book
n 5.
tilbage
hvis di
s in en til
har ud
FARU
»Smag
marts FARU
størst
belønn e. Og så
vang n 19 på
dsig
r. Tænk
DENDE
opsv
og ha
til
M: To
givet
en
,
t den
de
bl
og
He
Ge
t og din ve
M:
et
ive
he
før
af
r
rs
ste
ing
de
ke
ny
med
da
PÅ SPÆN
genbor
genera
va
n 14 i
ta
spar n: Sø
Gede
ne om endnu én honning«
t til sv
æg ve r man
gennem
dende
Teater g den 5. kl
vaseva Aktivitetsc
lforsamngsvej 30 sedet.
ring
g
på tra
BYDER VI T INDENFOR
Ku
Vi har e frisk talen
spæn
d
bie
ok
m
A
sa
ltu
de
M
til
rn
en
, og din
ngs re
or- en
produk
til
len
pp
ling.
en
byde
rhus
e
ter
lev
ter
E BUTIK
EN
hold
garvet
te Kr
komm i Farum
rekrut
t. Jens og deres erBage ikke nok
d og op
diet i r en rejse jseudvalg
ne
M2 STOR
ve
og
SORTIM
sø
er
re
m
fte
t
Juhl
vil giv
til No
vy
bogen
dagene
med
Lise
mer«, ager i »R
har ud de
fi lm fra r vil der
eller ko
RES 1600 MED ET BREDT
rman
e sine skuespill
det. juni.
IFORMER
ȯko
jpr
fra de
forsy
VO
evyens lot- de
I
der for
blive
UN
gi
er
for
-h
Fa
ni
OG
n
N
og
øn
hi
kend
vist en
tolk
rum fra
5. til
beskriv
tælle
Dastorie
TIO
ILTØJ
Inde
hand ng til husb s – selv13.
numre te og els ninger af
INSPIRA
ler
nytårs fra revy r revyens
Stavns er livet i 19 64. Den mat n afrejse
ØJ, PROF
ke
ens »fø
i have om at ehov«, der
n er de
Breg
ionsm
nat 18
Ul f St . Bag klav de revy
hold
ARBEJDST
dag.
ds
nerød, 18.
n. Be
tid, og holt og Fa
maj kl øde man r inforRevy 49 og frem el« har arup, og in eret sidde - masse
gge bø e høns
ru
en er
r af
til de
Ole M
oplev mange vil m på den
r og
struk
ge
Bustu okken 13 dag den
n
en hy til i
e
ølleg
kunn
tione
så no gode fi fs, r har
.
- Re
ren til
minds danske re
aa
ld
n bø
e gen- går
og by et landsk
gle ut
m
vy og est lok vyen har rd stået for
t til de
gninge
ab
bl
No
ger,
rolig en er
disse
ke sm
so
ik
til
gere
.
ns
r, som , gadeliv xelle andt ande rmandiet
t
ke
m
op
da
Fa
flotte
ilet fre
er ud
gave
sk
ek
s og br
t over
at væ
har be ønne kv mer. Alle
at Co rum-forla
giv
lemm sisterer. ikke læn- til
m,
re
Bruinvasio inger de
get Ko et ved
in
riget
er ka
Ikke-m
.
samtid et spejl men også
lta
mor,
os med der, der
ved in
ustrup
n in
vi
dmeld ed- røen Mon nskysten, gerne
Karin
dgan
stilli . Vi har sk for vores
&
Erica d og bid, bl deres hugen.
t Sain
e sig nets
kloste
ng
Gutfe
sin bo
an
Voig t,
t
have
lt ta
Fure en i samar af fet foreg
og Ro Michel, M - dil St
Liva dt andre
sø
Ti
komple et skridt in ger med
ee
ouen.
rangør Teater, for bejde med
lge se lmeldin
eritte n, »Sitter Weel, Bod i bie
kse ve
gen i
etalfæ
tæ
ns
Li
på
rn
tm
Vi
ss
«,
lle
pr
rd
ug
et ha
Le
es
by, El
r ar
M
is er 7.4
Billette en Grøn
e
Brob
v af op en og by
ga Ol arguerg,
50 kr ni. Rejkjær. - lækk
r på Fa
der
g
tek
ga
sk
ba
on
Gr
er
,
rif
Li
.
er.
Lily
ethe
Pr
ru
sbeth
ter
samm honning.
sensor,
Sønc
Da
siv et is: 10 0 kr m Bibliorings
Hun dr med
en m
k og
Liselot hl.
oner
Parke
ed To
gaard
inkluvand glas vin
ce
te Kr
:
rben iver
en lil
eller
rman oth
i paus
ogager
Over
som
le
andard
Perfo
en øl
to
en.
er se
High
/ »V hed, og so honning-v
bl.a. st
d Blue
lv
irk
i kend
m de
udst yr
læg me
er vo
skriv lydan
ende
res bi
er:
er følg
gårde, res bier
ilot
tyr.
ne
Fored
rtp
er
uds
og
Fa
fortæ
ell
de
lle di så vi kan vo- tek raget på
nståen
e-mod
af ove
Lin
de
g
alt
s
del
n
hi
ter
id an den 5. ma Værløse Bib
es
storie
honn
siv en
rts ha
Busin
n forlyg
eksklu
ing,
n ba
det om
lio
g og er
g
du
e xeno
I Volvo
økohøn ndler bland erin
tiv
Fra bo
vælge
Ak
iv lev
t
s. Illu
gen
r.«
0 inklus
syn
vo V4
Vol
y*
ing til »Øko-høns stration:
fet
er for
husbeh
- selvfo
gspris
Cit y Sa
ov«
rskatnin
yr. Be
gæste
r er V
lland
ordsjæ
ERV N
ERHV
ættere
s
k
r
æ
iv
Flere verleve
skal o
ens
dem
Når
Iværksætterhuset
Læs mere om Iværksætterhuset
fra
tning
Beska
10
book og
dst
ler er
model
ekstrau
t med
forsyne nologi.
de tek
sn
mer
kom
de
igen
0
kr. 28
kør på vo
.000
det end
Nu bliver som ivæ
at starte
frem til m
kan nu se dstaden
sættere
ge iværk e uge bliver Hove
an
m
ns
de
nn
Hovedsta ksomhed - I de
vir
Tre
• Hovedstadens
Iværksætterprogram (HIP) arbejder for, at flere
go
e rå
iværksættere dkommer
d til godt fra start, overlever på længere
ivæ vækst.
sigt og, ikke mindst,
rksæ
Om bie skaber
r og h
tter
s
• HIP var i 2014 et helt nytøntilbud
til eregionens
iværksættere.
, de
r sk
aiværksætternes
Gennem workshops og webTV skal HIP styrke
lib
ank
enye
vækstkompetencer. Der er blevet taget godt imod det
n ini­
Revye
ns da
m
er
tiativ
blandt målgruppen af iværksættere: HIPs workshops
havde sidste år således mere end 900 deltagere.
lvobusin
➜
e
ty v
ruds
Indbrlyses
efte
Gymn
med sjastikskole
ov
• Iværksætterhuset stod sidste år bag events og sparring
til iværksætterne i 13 af hovedstadens kommuner.
Gene over 700 del­
•eraIti2014
havde Iværksætterhusets startupevents
on
forsamraln
l
med fi ling
timens
ye ge
r
e
lm
t
tagere,
der
blev
givet
sparring
til
mere
end
800 iværk­
D en n
f
kræ vsliv
er
Friske erhsættere.
v
Tur ti
Norml
and
dansk
t
• Iværksætterhuset er i 2015 blevet yderligere udvidet, så ietil­
buddet nu dækker 21 af hovedstadens kommuner.
➜
IP-gæ
ster
Tjek HIP ud her
ess.dk
et
Vi har eg
deri og
SKALERING
VI KLÆDER VIRKSOMHEDERNE PÅ TIL DE
VIGTIGSTE UDFORDRINGER
Ledelse, finansiering og internationalisering stod
højt på Væksthusets dagsorden i 2014. Netop de tre
indsatsområder er ofte afgørende for større virksom­
heders evne til at skabe vedvarende og bæredygtig
vækst – og dermed øget beskæftigelse.
Væksthuset vil også i fremtiden have et stort fokus
på disse tre områder og har derfor oprustet på flere
fronter.
2
Tirsdag
VÆ
Top KST: M
der Industounta
set ikssun ries i in
sen 20-30 d er v Free
univ ste fi procenokv ise ersite re år. t de
E
som r, at fl tsproje t
nog heder ere v ir kt
et o
m lekan læ kdels re
e.
rts 2014
11. ma
re
dnu lette r
e
t
t
æ
ærks
E
SE K
TI O
➜
N1
L æs om Væksthusets tilbud indenfor eksport her
TO
NO
RS DA
RDSJ
G 17
et
Æ LL
. JU
LI 20
helt konku AND:
14
pris på linj rrence Ledel
se
em
.
pa
ed pr ram er
Det
oduk eter
ford ved fl
t og
lem elt på ere en
d
st
Dan ore 60 0 sm 70 0 le
dere
at sk mark. virkso å og
m
D
m
ab
at ar e m e har hede elring
forr bejde ere tid netop r i
opkvalifice set hvor man væl
og ru lært
jekt etning med
st
m
niveau, uan sin virksomhed
der et ”Væ sudvik rategi til
lere
og begynd kst vi ling i - og
ger at etab sområdet, forklasl
a

i år utter te i ja Ledel proi hovedstadleder Axel Andre
»Væ
.
med
se
nu
ks
jekt
E
ved
udga ar 20 ”,
Mou
er ud t via Le
Ho
n
rer pro
Sydd anal
ngen 12
Væksthus
Indu ntain To
bejd viklet i delse«
af
as Beck fra en.
at fl ansk yse fo
sa
og pr stries ud p
fem e melle marog ere tu Unive retage
m
stadsregion
låg ogoducer vikler
rs
t
huse regional landet
hede melle sind da itet vi af
til pi ladinder ladm
Hån , Dansk e Væks s
ckup
sats
proj r kunn store nske ser,
taf
dv
bi
sæ
er
Sydd ærksr Erhverv,
e ha virk små
Led ekter
glob tning tiller med
ansk ådet
so
ve
cere
al
og
de
delt else”. som ”V gavn mog
e
Uni
Virk
t
ha
mar
Ik
til r ladl
get r et sa versite
af
-tv og
at hæagerne ke m ækst
pick åg og
voks somhedekeder.
på 10 mle
t
lder web
in
ni
bl
vi
up
t
der
20 -3 et årlig n er
HIP indeho fx udvikling og lige dr ve sig op iver i stdst ford a Moung til de -biler ladindsa
bl.a 0 mio. budt med
0 pr
.
kr
af
på st ift og
om
fi
se
m
i
oc
t
an
ov
ts
.,
na
nnt
EU
ops
ne
en
ns
voks ain global ed af er
ingsko
rate
brug er de d til
worksh
forv ste fire t i de
Erhv ’s Social ieres
ford
gi.
af forretn
e kr n da
år
cent et årli Top In e mar sæt
er
gdobl enter at , og
æft
opbygning derelationer, orga-Forn
Væks vsstyr fond og
ked.
du
sikr eles be
erne
forv i de gt med stri
gen e omsæ for- V yet le
es er
sene
stad thus H elsen.
det er de re dst m
cepter, kun munikation og
d
or
ning enter
u
re
ov
ste 20 -30
tre årover de tninkom
i at- es ud else
at
stor tte st tte re ligt, og
regi sregione ednisation, somhedsdrift. Pro
Vir en ov fordob fire årprossou
on
den . Virkso næste
på re få udde fordri
vi
ksom er de
ise værdi, ed, så
proj al tovh n er
le
og
en
te i
det rcer på
Bje
lege ng
hand
i dag.har 65 anmheek
generel virk te skridt i en stør
til vo ny
dag. hede næst omsæ
rg. siger
har
rådg tet, de older fo
måd ret an bestod
leru
M
tførs
sa
n
e
M
sats
er
ha
ri
Bj
re
ar
tr
et
ha
tte
ind
iv
ar
erg
gt
V
ie
Vig
jekt
ret med at s virk e, so svar
m
r 65 e år.
ie-L ft
ning ning, r tilbyde r
indu i sam
ti
dire på bille-Louise
De ige ho ved at
bredspekt
ansa
ouun
re forenevi vo som m pa et
ar
Pro gt par
kt
og mere me vækstvilkå
det
andr og spar derv r
ten strien bejd
lk,e- kser hed, sser
Foto ør.
je
af m kan or ld om sætt
er
isise ætt
ræ
fort
fra ktlede amet
e
og er med
og he e erhver ring med
skal kke
B
æll og bliv i takt
er
for at frem tadens ivæFrks
Nørre: Allan
virk ange ganise kring det
ha
rg,
er
st
regi Væks r Pete
redeejesat
ti
er
Led
gaar
lede nvende vslede
For levere ore or r vu bilthus
På desomhe ng i ta re sig sig.
rB
ri ks adm Marie flefor hoveds entes atdebliv
d
re
ndet
i D onen
øgkj
n
hver else” gi
H
su nd . dire -Lou
den at væ s til drer,
der, re i virk r sig til
an
op
stad n måd den ud kt med ud
ounter
HIP
es5. M
re
so
de
mel mar ford ovedst ær
re, som forv
vide vslede ver ik
og udvikl på fo næste som
ain -v irks ktør
re
ks
bitio r har mheet af 201M. foru
kurr ig mer e bliv vikler , at
m
ke ba
rne
n,
vore
i
til atlemstor man r lede adsvæ
Top
rkan
om
er le
ing,
ne
ta
år
kst
e
si
i gang løb af soVæ
m
en
ar
si
ks
le
g.
re er
s op
og 50 r og
ny
en
ling
cepa afgø
g,
Indu he de
ie-L
tam
t m . le
at
sætt e vi ge sm rne
m
og

ko
og og sp
dels
ouisiram rend lse et
rkso
stri
Led kom vi gave vi vo ed
hed’s Soc
e fo
å og
finansieret en og mEU
virk en af
netv arre så no nkre 600 ansatt ellem e
r
e
e
ks
el
et
ti
rn
m
so
fr
ko
udvi
5
esse
B
l at
t
ærk
he
ye
med gen
m
hjæ se. V med forand er
Bøg somhe emtidi er i ud nhar virksom e.
kler jergs
Hovedstad
iV
lp ti
svar skæ et vigt t foku der
i
at
kj
nu
ger. ntiel, sdelen om
vi
de
vi
ge
l at havd ækst rer
rp
de
sige
et af være heder
væ kIføl ær form r, so
web-TV og prodrk- prmål med
grad sforde e ro ig t m s på
alfond.
sikr e br
via
t
r T er lige t ge
id
ll
kshops og
af
ule m Pe kstug
ue,
oc
forb klarings gennem
vo
orbe
pr
ofte af udlingen e- og del
så
ID
Fort
re
Find wor
in
en es. N res fo at vi ko for
n B
.
Cen EA ofesso r det. ter
jekt delse forløb i
u ha
k.
ra
god
skab være en delege En st anE
ar
m
Selv sat hjæ
et
med

ørre
vers tre ve ntrepr og le
på hiph.d
e
plan r vi ndring i
ri
Et ty .
prod
plad om de lp at
- M mere beting ng
s, så fået
dygt itet, T Sydd eneurs der
h
DA N
lang pisk ud
skeh ange væks else fo kan
er de ser i V r ikke ente
byrd lagt
orbe ansk hip
ige
M
by
t.
t
nø
le
r
al
kan ARK
tt
dere
iv
at
n
erne
dv
se
som
af de størst
U
for r fort ækst vi er
:
i
ed e for
re: endigværksæ Bager nier
sat
K ør
kom være
a L flere
og et hed, m deres bliver
ifølg ltagern elen
lige hver
is dy ttere , er
en adskilvsle hjælp edelse
fla:
stør en ka egen
-Led
det me sy en bill -selv-fe
r region
ik
gtig
mål e forelø e er
,
dere at he
re le
n
- D
vi
hver else
in
er, tilbyde
e le ke
bile kan bl dpå - ig måd rier
dels få mer rki de nte
væks en vi
sam ger fri bige
m
den
fra
iværksætt
t da
også virk er vigt
esm e tid
gj
t
med med ive dy åske. e at
Spar
grte som
so
unde thus gtigst
æss
den bevids ort tid
ere
på
re
rt
Fo
Man utro mhe ig for
en
e ro
ig t
Vil du sta
th
en
A le gnes. ferien at ta r ov - Det koNord og
i langt høj
d,
li
fler rstøtt e ha
udvi kelte ed om
opkv ge ku gt ko men ene
erra
, nå ge
e ud ndle lle for
ning ne
mm
Bilba
tform, som s den enkeltes
le
kl
nn
pla
de
in
St
m
væ
r
al
r
tran
og eg gsom rs
når
sk
er
er
år
pl
alt
ifice e ha
kstv viklin om at
K øb erne
taget ini- grad kan tilpasse
spor
vi ta else fo nok sosen.
ejer man
ring ve br iceret.
irks
gen
vi
svag ne styr råder
so
for, at vi har
rm
ge
i F enhavnved at tom
m
ug
. ”V
førs

sige med no m virk omhe af
grunden etablere en helt ny
ra
kun jo so r ture ange en
æks for
Læs heder. ker og
køre kosthede nkri
m
til
,
du t kom
t vi
hov ud ford gle le somhe der.
g
veja udgift
udga n, ople for
nø
m
tiativ til at
ww mere på
a
de
veja n af 12 løber Rivie fra
hvis dt ti er se
w.vvl
ring for ve ringer lsesm dsraen
geov fg ifter en til ngsp ver
du l at re nere
jle
.dk
alle fg ifter, .0 00 kr op i
, er
un
og ha æsde
vil
, så
næ
gn
det dnin
lyti er fart og evenbrænd kt
bi
r
rkost forbru færgeo oner
g
alti
er
ke
st
han. llede have e det
,
d en og sp be- he
Lund r i Sp, sige tuelt of,
og ev
af ud et re med
nes. ninger gsaf hæ verfar når
r
ar
fæ
go
nv
ar
d id
entu
gift tvisen , til
t og
Det
ng
ti
Nor chefan r- og I anal
- M holm
Væ ende
é at
er,
vise l bilen ige om
ysen
dM
si
ks
aning en de.
sige - ty færgeo elle om
B
r en
der thus g til si
m
arti
de
ha
mes ilbase
r
kost
Pete , si
re
t
ny edregn
slid er er
løbe r, at prverfar
t om n re r Spar
ning
ger region
anal
lang elle
r
bi
på
t,
B
gn
r
sa
le
øgkj
om
væ
N
som er
pr
yse
al
r
kilo op ov isen
rdit bilen t høje
kost
brug i Dan tte ny et på de ord
ær. ojektl e
i
form
og
re
Og
ab
e
ture meter. er tre rund beening safhæ mark. og br 20
e
selv også ikke , fordi
rejs entlig
ug te
hvor n er, af Så hvor kroner tal
Og
tæll minds
om
kr er lø ng ig
Lunde med være
de
med man hæng billig pr.
den er m t zi oner ber i e
holm fly, si billig
om forge pe er m
pr.
.
nb
bi
regn ed.
ko
ere
ki snit
ger
.
rson eget l- Tr
-H
lom iler og lomet op på sting
vis
Mar at
an
er de af,
et
st
2,
er
2,
vejs
tin
Mar sport
r er
Der er for 5 kron for be 8 ti ed i en fire vo
, hv
dies
år siden. steder, der også
ti
ni
ks
til
en
ke
ner
d
fire
be
nger ilke
ne
dsan en
sen
kom
el
pr
son , så ly nzinbi tage
stenemsnittet ■ Alle arbejds
mer biler. . kiIføl ne, si t øger
der
også Jan L alytik
ge arbejds idold til gen
køre cirka
veja
pris l til K r af
ang
stik ge D ger Ja om
er
set i forh havns Omegn.
25
den skal
ker offentli
i
fg if
i Hv
anm n L kostta
sted r du ku 00 kr en pr. roater
år
med
ta siger, Bilba
ang.
ben
ejdssteder
et med 79
te tal dæk
ar
ci ger
at m i be ge tr
den , så er n to oner. peret af arb nskrisens for Køenfor handel – det ik- der, er fald 8.
rejs rka 1, danske ks St
om Det ta trag tn anspor an
■ Antall
dobb pris person Men
200
kr
egn er
iføl er til 2 milli rne hv atisiden fina ængelige ■ Ind ikke kun over butob- ovre siden
ttien
elte
er af
den ing 18 ger ek ing.
ge V udla
on
havns Om
, og plud
er faldet
er on
på
sem
fran
ejdi
ndet er fe ert
tim
seli
nyeste tilg tistik vi- dækker faldet næsten ford til ■ I Køben indenfor hande
lø
så
sd
De
pe
er
rd
t
t.
sk
g
ag
tern
ta
vil
tids
er
star
er
agen rektor i bil, rieold
s
flyv ger fe e rivi at kø lvis
det
aria ens po
nmarks Sta
et ker - fire år både i forh
arbejdssted 5 procent, men
er. O
20, rumm e i ug atet er og
era, re ti
pr
m
ns
og
lle
tal fra Da Hvidovre er blev
hav
.
med
ek
på
kubi
nt
C
let
det
stra g ofte timer
men l be at de et fra e 26
i
til Køben
del faldet arbejdspladser set
kmet ladosp al for
ti
da
last
kl
over bety , hvis s
ser, at der t færre arbejdsste- hele landet og
et af nske okke l 32 i
er lu orium græs
allet af
er faldet
du
natn der
n8
i
feri veje
ft pr
3,6 procen nen og hele 9,1 Omegn.
viser, ant
til
brancher
ing det en
er
etra
. dø . Varsle Københ
mu
arks data er i over alle cent.
unde
fikk mest
gn
t for
av
der i kom re, hvis man kun ■ Post Danm
ikk
en.
ri da n, men
0,7 pro
er 251 but
t fær
g
enfor
g med
drive
en til at
ud om vid
bedre tilb am lanceret
sikrer, at
gr
markant
som også
et
sætterpro
behov, men rksætter kan få
rk
ivæ
Ivæ
højt
ns
man som
stilbud på
-
Væksthuset samarbejdede tæt med Eksportrådet i 2014 om at
gennemføre lokale events med fokus på udvalgte eksportmar­
keder. Samarbejdet er blevet yderligere styrket med rekrutte­
ringen af en eksportrådgiver, som er forankret i Væksthuset og
dermed er med til at sikre, at virksomhederne får hurtig og nem
adgang til de mange tilbud på eksportområdet.
Væksthuset er samtidig blevet partner i Enterprise Europe Net­
work, som fremover kan tilbyde virksomheder indgang til et
kæmpe netværk af samarbejdspartnere i udlandet.
R
Led DSJÆLLA
ere
ska ND
ber
væk
st ve
d at
s
d:
NO
Internationalisering
lede
FAK
TA
hele
Find det k
på hiph.d
Ledelse
Siden 2012 har vi sammen med de andre væksthuse stået bag
det stort anlagte projekt Vækst via Ledelse, der har fokus på
Bilf
erie i små og mellemstore virksomheder. Projektet
lederudvikling
n ka
n bl mål, at få lederen ud af maskinrummet
har haft som erklæret
ive
yre drift. 245 virksomhedsledere i
ogt længere
væk
fra
den ddaglige
re e
f
a
e
ll
nd fl
ta
n
a
i
Fald
Hovedstadsregionen
har
i
løbet
af projektets
levetid fået et
ybil
r
e
lads llet af
lette
arbejdst pi 2008kompetenceløft.
ta
er an
t
n
Væksthuset
viderefører
indsatsen
i nye projekt­
en
oc
pr
med 3,6
isens star
Siden kr Hvidovre faldetD A
G Ei N2015.
teder i
tiltag
arbejdss
S
T
AL
➜
10
Se mere om Vækst via Ledelses resultater her
ind
procen
at der i dag dermed omkrin
ejdssteder
■
ser på arb
idovre og handel på an■
ejds- Hv
handel.
antal arb id- 120 flere medi alt for handel i
Det samlede
(387
for
lt i Hv
procentue e end for den visDet er 39 færre end
er
er
sted
e 2012).
et lidt mer
ovre fald , men noget mer
hele landet
er un
ark
ING FOR
FINANSIERT TERE Hvad er dine muligheder?
Æ
S
IVÆRK
rksættere
hop for ivæ .30 i Hvidovre
19
ratis works
der
s de
r er
m
10.
Polle ålt 9 fo
r
ntal
let er bynke og
det
genn højt in
emsn dhold
af
itlig
e an både A
tal po lKild
e: As
llen
tmaAlle
rgi D
anm
ark
og D
MI
/rit
zau/
Finansiering
I Væksthuset har vi stort fokus på at skaffe finansiering til virk­
somhedernes vækstplaner, så ambitionerne kan realiseres.
Vi samarbejder bl.a. med Eksportkreditfonden om at sikre den
nødvendige lånegaranti for de virksomheder, som vil tage de
første skridt mod udlandet. Samtidig har vi styrket samarbejdet
med Vækstfonden, der yder lån og støtte til virksomhederne, i
den forbindelse var en af vores nøglemedarbejdere udstationeret
hos netop Vækstfonden i 2014.
➜
Læs mere om vores indsats her
11
PROJEKTER
DE BEDSTE
VÆKSTVILKÅR
Sammen med offentlige og private partnere gennem­
fører Væksthus Hovedstads­regionen målrettede ud­
viklingsforløb og projekter. Målet er at give hoved­
Skræddersyede vækstforløb
Vækstfabrikkerne
73
Growbiz
24
Resultat: Vækstfabrikkerne på Born­
holm tilbyder sparring til helt nystar­
tede virksomheder og giver virksom­
heder med vækstpotentiale et særligt
udviklingsmiljø at vokse i. 73 virksom­
heder tog imod tilbuddet i 2014.
R esultat: 24 IT- og videnservice virk­
somheder har deltaget i workshops
og eksportfremstød til de nære mar­
keder i England, Norge, Sverige og
Tyskland.
Klyngeudvikling Bornholm
Vækst via Ledelse
65
Resultat: 65 virksomheder har del­
taget i klyngesamarbejder for at
markedsføre og sælge Bornholm og
bornholmske produkter.
Bornholmske fødevarer og
madkultur
25
Resultat: 25 bornholmske fødevare­
virksomheder har fået input til deres
forretnings- og produktudvikling.
12
Startup
61
R esultat: Ledere i 61 små og mel­
lemstore virksomheder har fået løftet
deres kompetencer i 2014.
Iværksætterhuset
875
R esultat: 875 iværksættere har fået
1:1 sparring til deres forretningsidé
hos Iværksætterhuset, der står for
startupservice i en række af hoved­
stadens kommuner.
Born Global
27
R esultat: 27 startups har deltaget i
kompetenceforløb med fokus på di­
gitale forretningsmodeller og inter­
nationalisering.
Hovedstadens
Iværksætterprogram
916
R esultat: 916 iværksættere har del­
taget i workshops hos Hovedstadens
Iværksætterprogram (HIP), som til­
byder kompetenceopgradering til re­
gionens nystartede virksomheder.
stadsregionens virksomheder de bedste vilkår for at
styrke deres vækstkompetencer. I 2014 deltog mere end
2000 i et projekt eller udviklingsforløb.
Offentlig-privat samarbejde
Grøn vækst
Virksomhed i krise
Lev Vel
Det Grønne Iværksætterhus
Early Warning
47
esultat: 47 virksomheder, kommu­
R
ner og vidensinstitutioner har i 2014
samarbejdet om at udvikle innova­
tive velfærdsløsninger til det aldren­
de samfund.
Offentlige-Private Alliancer (OPALL)
77
R esultat: 77 virksomheder og kommu­
ner i hovedstadsregionen har delta­
get i samarbejdsforløb med henblik
på at udvikle fremtidens velfærds­
løsninger.
TekBoost
14
Resultat: TekBoost giver virksom­
heder mulighed for at få sparring til
deres teknologiske udfordringer fra et
skræddersyet ekspertpanel. Det til­
bud tog 14 virksomheder imod i 2014.
35
137
Resultat: 35 iværksættere har fået
sparring til deres grønne forretnings­
idé.
Resultat: 137 virksomheder har i
2014 fået vejledning til at komme ud
af en økonomisk krisesituation.
Talenter
Ejerskifte
Copenhagen Talent Bridge
Ejerskifte Danmark
11
Resultat: 11 virksomheder har fået
hjælp til at spotte og rekruttere in­
ternationale talenter.
84
Resultat: 84 virksomheder fik hjælp
til ejer- og generationsskifte i 2014.
»Det vigtige for mig er, at vi skaber flere arbejdspladser i Greater Copenhagen. Det gør vi bedst ved at
investere i projekter, der skaber vækst i virksomhederne. Væksthus Hovedstadsregionen har en unik
position i form af et omfattende netværk af private og offentlige aktører. Via målrettede projekter kan
Væksthuset hjælpe virksomhederne med at kickstarte deres forretningsudvikling, skabe flere arbejdspladser og øge eksporten.«
Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Vækstforum Hovedstaden og regionsrådsformand
13
REGNSKAB
2014
Resultatopgørelse: 1. januar – 31. december 2014
INDTÆGTER tkr.
NOTE
2014
2013
2012
2011
Balance: Pr. 31. december 2014
2010
1 30.900 30.31229.79829.295 27.527
Øvrige indtægter
2 36.706 34.325 27.47536.24029.370
Indtægter i alt
UDGIFTER tkr.
67.606 64.637 57.2 73 65.535 56.897
NOTE 2014 2013201220112010
ersonale (løn
P
og medarbejderudvikling) 36.790 36.082 32.012 33.028 30.938
Eksterne
konsulenter
og partnere
2013
2012
2011
2010
678
876
64
114
215
Anlægsaktiver i alt
678
876
64
114
215
Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg 2.774 2.6223.326 4491.432
Øvrige tilgodehavender
9.814 9.403 8.00015.64215.896
Omsætningsaktiver i alt 12.588 12.02511.32616.09117.328
15.518 11.457
7.897 3.194
Likvide beholdninger i alt 15.518 11.457 7.897
3.194
126
126
3 18.966 15.737 13.900 20.615 10.537
1.261 1.4571.4001.0612.630
DB og småE
anskaffelser
2.235 2.476
4
2.194
AKTIVER I ALT
28.784 24.358 19.287 19.399 17.669
2.016 2.280
PASSIVER tkr.
5
7.398 7.515 6.932 8.138 8.659
Afskrivninger
Udgifter i alt
2014
I ndretning af lejede lokaler,
driftsmidler og inventar Likvide beholdninger
Markedsføring
Øvrige
omkostninger
AKTIVER tkr.
Anlægsaktiver ilskud
T
Resultatkontrakt
115
159
50
206 1.249
66.765 63.42656.48865.06456.293
841
1.211
785
471
604
2013
2012
2011
2010
Egenkapital
Grundkapital
300 300300300300
Overført resultat
Egenkapital i alt
ÅRETS RESULTAT
2014
6.368
5.198 3.988 3.202 2.733
6.668
5.498 4.288 3.502 3.033
Gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Note 2 Projektindtægter og andre driftsindtægter
L everandører af varer
og konsulentydelser
4.685
Note 3 Herunder projektudgifter
Anden gæld 17.431 16.879 13.679 14.771 11.061
Note 4 Hardware, software, møbler og småanskaffelser
Gældsforpligtelser i alt 22.116 18.860 14.999 15.897 14.636
Note 1 Resultatkontrakt 2014
Note 5Husleje, kontorhold, forsikring, øvrige omkostninger samt finansielle
0
0
0
0 2.275
1.981 1.320
1.126 1.300
indtægter og omkostninger
PASSIVER I ALT
14
28.784 24.358 19.287 19.399 17.669
VI HAR FOKUS PÅ
KERNEOPGAVEN
Væksthuset er uden tvivl et af de vigtigste erhvervs­
fremmetilbud, vi har i Danmark, og vi er dybt fokuseret
på at skabe mest mulig værdi for vores regions virk­
somheder. Men selvom vi hele tiden skal udvikle os,
skal vi samtidig have et stift fokus rettet mod vores
kerneopgave.
Efter at have besøgt mange af Hovedstadens kommuner sidste forår kan
jeg konstatere, at Væksthuset nyder stor lokal opbakning.
Det glæder mig naturligvis, og det er vigtigt, at vi sammen løfter opgaven
med at skabe vækst gennem en effektiv erhvervsfremmeindsats, som
først og fremmest er fokuseret på at skabe resultater for virksomhederne
– dét er vores kerneopgave og det, Væksthuset er sat i verden for.
Netop det fokuserede i den fælles indsats er væsentligt. Det er glædeligt,
at både kommuner og region gerne vil være aktive i forhold til at realisere
ambitionen om, at vi inden 2020 har skabt et internationalt førende vækst­
miljø i hovedstadsregionen. Igennem samarbejdet om den regionale vækst­
strategi Greater Copenhagen kan vi samle kræfterne for alvor og arbejde
endnu bedre på tværs. Væksthuset får en central rolle i udmøntningen af
strategien i de kommende år, hvilket jeg ser frem til. Her vil det blive es­
sentielt at inddrage virksomhederne selv, så også de bliver aktive med­
spillere.
Uden et bredt og involverende samarbejde får vi ingen fokuseret vækst­
dagsorden – og det er afgørende, hvis vi skal løfte vores regions store
potentiale.
Henrik Rasmussen
Bestyrelsesformand, Væksthus Hovedstadsregionen
15
GØR UDFORDRINGER TIL
MULIGHEDER
Danmark investerer i virksomheder med vækstpotentiale. Vækst­
hus Hovedstadsregionen er sat i verden for at styrke virksom­
heders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus
Hovedstadsregionen får du overblik over din virksomheds nu­
værende situation og fremtidige muligheder. Sammen kortlæg­
ger vi dine vækstmuligheder, dine kunder og dit potentiale – de
første skridt mod en høj­ere vækst. Vi viser dig vej til relevante
rådgiv­ere, som kan bidrage til at føre din vækstplan ud i livet.
I 2014 hjalp vi over 4000 virksomheder og iværksættere skrid­
tet videre.
16
Design: Helle Rindom/Exponent Stougaard A/S.
Væksthus Hovedstadsregionen
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
T: 30 10 80 80 – E: [email protected]
www.vhhr.dk
Bilag: 10.3. Task Force rapport - Tårnby.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 86264/15
Task Force Rapport
BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE
Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til
et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger.
Væksthusenes mission er derfor, at skabe vækst hos nye og mindre virksomheder i hele
landet.
Dette sker gennem en indsats på tre områder, hvor Væksthusene:
•
uvildigt og uden vederlag hjælper virksomheder med at udarbejde en vækstplan, der
kortlægger virksomhedens vækstpotentiale
•
er knudepunkter i et sammenhængende, regionalt erhvervsfremmesystem, hvor de
skaber samarbejde mellem aktører og er dynamo for udviklingen af nye initiativer, der
styrker væksten hos virksomhederne
•
er operatører på programmer og projekter, der styrker vækstmulighederne for
iværksættere og virksomheder
NATIONAL MÅLSÆTNING 2014
KL og Erhvervsstyrelsen indgår hvert år en national aftale om mål for
Væksthusenes aktivitetsniveau, tilfredshedsgrad og effekter:
Aktivitetsmål

I et samarbejde mellem alle 5 Væksthuse skal der udarbejdes og implementeres en
handlingsplan for Væksthus 2.0 i forlængelse af evalueringen fra 2013

Væksthus Hovedstadsregionen skal gennemføre 622 vækstkortlægninger, som er
afsluttet med en vækstplan og en brugerevaluering. Desuden skal 622 virksomheder
deltage i Væksthusets andre aktiviteter som fx workshops og arrangementer

Mindst 80 % af virksomhederne, som har fået en vækstkortlægning skal henvises til
andre private og offentlige tilbud, og heraf skal mindst 70 % være henvist til private
tilbud
AKTIVITETSMÅL 2014
• Væksthus 2.0 - handlingsplan på 9 konkrete initiativer iværksat i
2014. Fem initiativer er allerede gennemført, fire er igangværende
og overvejende gennemført.
• 650 vækstkortlægninger gennemført
• 816 deltagere i andre aktiviteter
• 83 % af virksomhederne blev henvist til andre private/offentlige
tilbud, 70 % blev henvist til private tilbud
NATIONAL MÅLSÆTNING 2014 (fortsat)
Kvalitetsmål
•
Mindst 80 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal være
tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer
•
Mindst 70 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal give
udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt
•
Blandt de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal Net Promotor
Scoren udgøre mindst 60 målt på en skala fra -100 til +100. (NPS-scoren er et udtryk
for om virksomheden vil være ambassadør for Væksthusene)
KVALITETSMÅL 2014
• 99 % var tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer
• 91 % har givet udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens
udvikling positivt
• Net Promotor Score udgjorde 72,7
NATIONAL MÅLSÆTNING 2014 (fortsat)
Effektmål
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
beskæftigelsen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder
og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
omsætningen på mindst 15 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder
og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
eksportomsætningen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche,
alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
•
Andelen af virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og er løftet ind i
vækstlaget i 2014 skal være øget fra 6 % til 10 % målt for alle 5 væksthuse. (Vækstlaget
udgøres af virksomheder, som vokser mindst 20 % om året to år i træk og mindst har 10
ansatte med udgangen af år 2)
EFFEKTMÅL 2014
•
•
Beskæftigelsesvækst over etårig periode: 10,5 % (forskel på 8,2 pct.point)
Beskæftigelsesvækst over toårig periode: 13,2 % (forskel på 7,6 pct.point)
•
•
Vækst i omsætning over etårig periode: 0,4 % (forskel på -2,8 pct.point)
Vækst i omsætning over toårig periode: 36,2 % (forskel på 29,2 pct.point)
•
•
Vækst i eksport over etårig periode: 7,8 % (forskel på -1,2 pct.point)
Vækst i eksport over toårig periode: 34,8 % (forskel på 6,2 pct.point)
•
Andel af vækstlaget øget til 12 % i 2014
REGIONAL MÅLSÆTNING 2014
Udover de nationale mål er der udarbejdet tre regionale mål fra KKR
Hovedstaden:
•
Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, som får en
vækstkortlægning, skal udgøre mindst 20 %
•
Mindst 20 % af vækstkortlægningerne skal have fokus på
internationalisering
•
Som led i at understøtte arbejdet med Copenhagen-strategien skal
samarbejdet med Copenhagen Capacity og
Væksthus Sjælland øges
REGIONALE MÅL 2014
• Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte udgjorde 23 %
• 29 % af vækstkortlægningerne havde fokus på internationalisering
• Udvalgte samarbejdsaktiviteter med Copenhagen Capacity og
Væksthus Sjælland: Etablering af Copenhagen Health Tech Cluster,
implementering af Væksthus 2.0, etablering af Lydens Hus
AKTIVITETER I TÅRNBY KOMMUNE
• 8 vækstforløb i 2014
• 8 deltagere i events
• 19 virksomheder deltog i et projektforløb
Bilag: 10.4. væksthus rapport tårnby.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 20. maj 2015 - Kl. 13:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 86262/15
24. april 2015
Væksthusets årlige rapport for Tårnby kommune
Baggrund
I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i
hver region, der hver især er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde, stiftet af
kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem til 2011 blev Væksthusene
finansieret af staten, 1. januar 2011 overgik finansiering og styring til kommunerne, dog således
at kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.
Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de
lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger. Danmark har i en årrække ligget
middelmådigt placeret på internationale ranglister over vækstvirksomheder. Der er bred enighed
om, at denne mangel udgør en af Danmarks største vækstudfordringer. Væksthusenes mission
er derfor, at skabe vækst hos både nye og etablerede virksomheder i SMV segmentet.
Det sker gennem en indsats på tre områder:
•
Væksthusene skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at udarbejde
en vækstplan, der kortlægger vækstpotentialet. Samtidig skal Væksthusene henvise til
private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere dette potentiale.
•
Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende, regionalt
erhvervsfremmesystem, hvor de skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamo
for udviklingen af initiativer, der styrker væksten hos virksomhederne.
•
Væksthusene skal være operatører på programmer og projekter, der styrker
vækstmulighederne for iværksættere og virksomheder.
KL og Erhvervsstyrelsen indgår årligt en national aftale om Væksthusene. Den nationale aftale
indeholder mål for aktivitetsniveau, tilfredshed og effekter. I tillæg til den nationale aftale indgår
KKR en aftale om regionale mål for Væksthuset og i tillæg til den regionale aftale indgår
Væksthuset og den enkelte kommune en aftale om den lokale leverance.
Væksthuset skal således i 2014 levere følgende iht. den nationale aftale:
Aktivitetsmål
•
I et samarbejde mellem alle 5 Væksthuse skal der udarbejdes og implementeres en
handlingsplan for Væksthus 2.0 i forlængelse af evalueringen fra 2013.
•
Væksthus Hovedstadsregionen skal gennemføre 622 vækstkortlægninger, som er
afsluttet med en vækstplan og en brugerevaluering. Desuden skal 622 virksomheder
deltage i Væksthusets andre aktiviteter som fx workshops og arrangementer
•
Mindst 80 % af virksomhederne, som har fået en vækstkortlægning skal henvises til
andre private og offentlige tilbud, og heraf skal mindst 70 % være henvist til private
tilbud
Kvalitetsmål
•
Mindst 80 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal være
tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer
•
Mindst 70 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal give udtryk
for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt
•
Blandt de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal Net Promotor
Scoren udgøre mindst 60 målt på en skala fra -100 til +100. (NPS-scoren er et udtryk
for om virksomheden vil være ambassadør for Væksthusene)
Effektmål
•
•
•
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
beskæftigelsen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche,
alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
omsætningen på mindst 15 procentpoint mere end virksomheder i samme branche,
alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
eksportomsætningen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme
branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
Andelen af virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og er løftet ind i
vækstlaget i 2014 skal være øget fra 6 % til 10 % målt for alle 5 væksthuse.
(Vækstlaget udgøres af virksomheder, som vokser mindst 20 % om året to år i træk og
mindst har 10 ansatte med udgangen af år 2)
Udover de nationale mål er der udarbejdet 3 regionale mål fra KKR:
•
Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, som får en vækstkortlægning, skal
udgøre mindst 20 %
•
Mindst 20 % af vækstkortlægningerne skal have fokus på internationalisering
•
Som led i at understøtte arbejdet med Copenhagen-strategien skal samarbejdet med
Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland øges. I 2014 opgøres antallet af
samarbejdsaktiviteter
Årets aktiviteter
Nedenfor er en gennemgang i overskrifter af de aktiviteter, Væksthuset har gennemført i 2014,
afsluttende med antal og fordeling af vækstforløb.
Projekter i tal
I 2014 deltog mere end 3.429 virksomheder i et af Væksthusets projekter eller projekter med
Væksthuset som partner.
Antal
deltagere
Aktivitetstype
Projekt
Indhold
Skræddersyede
forløb
Vækst- og
iværksætterfabrikkerne
på Bornholm
Fysisk og fagligt miljø med
intensiv sparring for
vækstiværksættere
73
Hovedstadens
Iværksætterprogram
Workshops og webTV om alle
emner til opstart af virksomhed
916
Bornholms Fødevarer og
regional madkultur
Netværk og kompetenceløft
gennem samarbejde blandt
Bornholms
fødevareproducenter
25
Growbiz
Internationalisering til
nærmarkeder
23
Klyngeudvikling
Bornholm
Udvikling af samarbejde
mellem virksomheder indenfor
fødevarer og turisme
65
Vækst via ledelse
Løft af ledelseskompetencer i
SMVer
61
Born Global
Tech start-ups (teknologi
virksomheder) forberedes til
global forretning
27
Side 2/4
Partnerskaber
Cleantech Partnerskab
Etablering af partnerskaber
mellem små og store
virksomheder indenfor det
grønne område
33
Offentlig-privat
samarbejde
Offentlige private
alliancer
Udvikling af innovative
løsninger til den offentlige
sektor i et match mellem
offentlige partnere og
innovative iværksættere og
SMVer
77
Lev Vel
47
TekBoost
Match af iværksættere og
SMVer med forskere
14
Virksomhed i krise
Early Warning
Økonomisk afklaring af
virksomheder i krise med
henblik på genoprejsning eller
konkurs
137
Talenter
Copenhagen Talent
Bridge
Match af udenlandske talenter
og SMVer
11
Grøn vækst
Grønt Iværksætterhus
Udviklings- og vækstmiljø for
grønne iværksættere
35
Kreative erhverv
Den nye generation i
dansk mode
Undersøger vilkår og
muligheder og hjælper med
forretningsmodeller for den nye
generation af
modevirksomheder
168
Ejerskifte
Ejerskifte Danmark
Hjælp til at forberede ejer- og
generationsskifte
84
Iværksætterhuset
og Lokal
Erhvervsservice
Startupmøder
Generel introduktion til opstart
af virksomhed
398
Startupcafeer
Ekspertsparring med private
rådgivere
295
Startupkurser
Grundlæggende værktøjer til at
starte og drive virksomhed
65
1:1 vejledning
Individuel sparring med
Iværksætterhusets
startupkonsulenter
875
Arrangementer i tal
I 2014 deltog 996 virksomheder og iværksættere i arrangementer afholdt af Væksthuset i
samarbejde med en eller flere kommuner og andre samarbejdspartnere. Der gennemføres
tilfredsmålinger på alle arrangementer og gennemsnitlig er 95 % tilfredse eller meget tilfredse
og 90 % kan anvende viden fra arrangementet i egen forretningsudvikling.
Side 3/4
Vækstmøder 2014
Side 4/4
Kommune
Dato
Tema
Samarbejdspartnere
Sted
Gentofte
23. januar
Eksportrådet og
Gentofte Kommune
Kildeskovsh
allen
25
København
28. januar
Find vej til det
canadiske
marked
Global business
Berlingske
136
Hvidovre
3. februar
Store
forretningsmulig
heder i
Syderuopa
Eksportrådet og
Berlingske
Eksportrådet og
Hvidovre Kommune
Copenhagen
Business
Park
26
København
18. februar
Global business:
Peru og
Columbia
Eksportrådet og
Berlingske
Berlingske
115
Egedal
4. marts
Find vej til de
nordiske
markeder
Eksportrådet og
Egedal Kommune
Stenløse
Rådhus
38
København
29. april
Konference: Det
nye Polen
Eksportrådet og
Berlingske
Berlingske
98
København
13. maj
Next 11:
Bangladesh og
Pakistan
Eksportrådet og
Berlingske
Berlingske
81
Ballerup
13. maj
Find vej til det
tyske marked
Eksportrådet Ballerup
Kommune
Ballerup
Kommune
53
Helsingør
27. august
Eksportrådet og
Helsingør Kommune
Museet for
Søfart
64
Ishøj
29.
september
19.
november
Find vej til de
norske og
svenske
markeder
Find vejen til det
tyrkiske marked
Find vej til det
tyske
byggemarked
Eksportrådet og Ishøj
Kommune
Eksportrådet, Dansk
Byggeri og HøjeTaastrup Kommune
Eventhuset
58
DEKO
19
Høje-Taastrup
Deltagere
Global Entrepreneurship Week - De Hemmelige Helte
I forbindelse med den internationale iværksætteruge Global Entrepreneurship Week, der har
fokus på iværksætteri og vækst, afholdt Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med
nedenstående kommuner fire arrangementer. Alle arrangementerne blev gennemført torsdag
den 20. november i Uge 47. Formålet med De Hemmelige Helte var at give iværksættere og
virksomhedsejere inspiration og motivation til at vækste deres virksomhed. Hver af de
nedenstående fire events havde indlæg fra tre forskellige virksomheder.
Kommune
Virksomhed
Helsingør
Museet for Søfart (Vært)
Gribskov
Frederikssund
WiseCon
Hansens Is
Hvidovre
IDEA Consultants (Vært)
Herlev
Europhoner
Deltagere
23
26
Brøndby
Wodschow
Ballerup
Laudrup Vin (Vært)
Allerød
Egedal
Rose Holm
Trojan Label
København
SoHo Kontorhotel (Vært)
Side 5/4
33
49
Autobutler
Vivino
Andre events
Væksthuset afholdt yderligere to arrangementer i 2014 med fokus på at oplyse om
mulighederne for at søge midler via EU.
Dato
Tema
Samarbejdspartnere
Sted
Deltagere
17. juni
600
milliarder –
vil du have
en andel
Enterprise Europe
Network, Region
Hovedstaden, Euro
Center og Uddannelsesog Forskningsministeriet
Symbion,
København Ø
78
8. december
Horizon 2020
Biopeople, MedTech
Innovation og
WelfareTech
Symbion,
København Ø
74
Samarbejdsaktiviteter
Væksthuset afholdt i 2014 aktiviteter, der havde til formål at samle og styrke forholdet til de 29
kommuner.
Dato
Tema
Samarbejdspartnere/formål
Sted
25. november
Erhvervsfremmeakademi
5. marts
21. maj
3. september
3. december
Koordineringsmøde
Kompetenceudvikling af den lokale
erhvervsservice
Koordinerende forum for lokal
erhvervsservice og væksthuset
Herudover blev der planlagt yderligere to aktiviteter i Erhvervsfremmeakademiet, som blev
gennemført i første kvartal 2015.
Symbion
Symbion
Vækstforløb
I 2014 er der gennemført 650 vækstforløb i Hovedstadsregionen, der fordeler sig således:
Kommuner
Vækstforløb
Albertslund
7
Allerød
12
Ballerup
8
Bornholm
21
Brøndby
10
Dragør
0
Egedal
10
Fredensborg
12
Frederiksberg
36
Frederikssund
5
Furesø
28
Gentofte
29
Gladsaxe
15
Glostrup
10
Gribskov
12
Halsnæs
1
Helsingør
20
Herlev
15
Hillerød
17
Hvidovre
14
Høje-Taastrup
16
Hørsholm
7
Ishøj
3
København
254
Lyngby-Taarbæk
15
Rudersdal
33
Rødovre
13
Tårnby
8
Vallensbæk
2
Andre kommuner
17
Region Hovedstaden i alt:
650
Side 6/4
Opgørelse af leverancer
Aktivitetsmål
•
I et samarbejde mellem alle 5 Væksthuse skal der udarbejdes og implementeres en
handlingsplan for Væksthus 2.0 i forlængelse af evalueringen fra 2013.
o Væksthus 2.0 - handlingsplan på 9 konkrete initiativer iværksat i 2014. Fem
initiativer er allerede gennemført, fire er igangværende og overvejende
gennemført
•
Væksthus Hovedstadsregionen skal gennemføre 622 vækstkortlægninger, som er
afsluttet med en vækstplan og en brugerevaluering. Desuden skal 622 virksomheder
deltage i Væksthusets andre aktiviteter som fx workshops og arrangementer
o 650 vækstkortlægninger gennemført
o 816 deltagere i andre aktiviteter
•
Mindst 80 % af virksomhederne, som har fået en vækstkortlægning skal henvises til
andre private og offentlige tilbud, og heraf skal mindst 70 % være henvist til private
tilbud
o 83 % af virksomhederne blev henvist til andre private/offentlige tilbud, 70 %
blev henvist til private tilbud
Kvalitetsmål
•
Mindst 80 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal være
tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer
o 99 % var tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer
•
Mindst 70 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal give udtryk
for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt
o 91 % har givet udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling
positivt
•
Blandt de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal Net Promotor
Scoren udgøre mindst 60 målt på en skala fra -100 til +100. (NPS-scoren er et udtryk
for om virksomheden vil være ambassadør for Væksthusene)
o Net Promotor Score udgjorde 72,7
Effektmål
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
beskæftigelsen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche,
alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
o Beskæftigelsesvækst over etårig periode: 10,5 % (forskel på 8,2 pct.point)
o Beskæftigelsesvækst over toårig periode: 13,2 % (forskel på 7,6 pct.point)
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
omsætningen på mindst 15 procentpoint mere end virksomheder i samme branche,
alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
o Vækst i omsætning over etårig periode: 0,4 % (forskel på -2,8 pct.point)
o Vækst i omsætning over toårig periode: 36,2 % (forskel på 29,2 pct.point)
•
Virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og 2013 skal have en vækst i
eksportomsætningen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme
branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode.
o Vækst i eksport over etårig periode: 7,8 % (forskel på -1,2 pct.point)
o Vækst i eksport over toårig periode: 34,8 % (forskel på 6,2 pct.point)
•
Andelen af virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og er løftet ind i
vækstlaget i 2014 skal være øget fra 6 % til 10 % målt for alle 5 væksthuse.
(Vækstlaget udgøres af virksomheder, som vokser mindst 20 % om året to år i træk og
mindst har 10 ansatte med udgangen af år 2)
o Andel af vækstlaget øget til 12 % i 2014
Side 7/4
Udover de nationale mål er der udarbejdet 3 regionale mål fra KKR:
•
Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, som får en vækstkortlægning, skal
udgøre mindst 20 %
o Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte udgjorde 23 %
•
Mindst 20 % af vækstkortlægningerne skal have fokus på internationalisering
o 29 % af vækstkortlægningerne havde fokus på internationalisering
•
Som led i at understøtte arbejdet med Copenhagen-strategien skal samarbejdet med
Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland øges. I 2014 opgøres antallet af
samarbejdsaktiviteter
o Udvalgte samarbejdsaktiviteter med Copenhagen Capacity og
Væksthus Sjælland: Etablering af Copenhagen Health Tech Cluster,
implementering af Væksthus 2.0, etablering af Lydens Hus
Individuelle oplysninger vedrørende Tårnby kommune
I kommunen er der gennemført 8 vækstforløb som angivet nedenfor.
Kommune Antal ansatte Cvr-nr. Branchebetegnelse
7
10
7
10
33
13
7
5
Tårnby
Tårnby
Tårnby
Tårnby
Tårnby
Tårnby
Tårnby
Tårnby
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
731110 Reklamebureauer
813000 Landskabspleje
960210 Frisørsaloner
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr
452010 Autoreparationsværksteder mv.
222900 Fremstilling af andre plastprodukter
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
Derudover har Væksthuset gennem events og andre aktiviteter motiveret 27
virksomheder til vækst.
•
•
8 deltagere i events
19 virksomheder deltog i et projektforløb
Side 8/4