Demografisk-analyse

Vejledning til Demografi
Om hvordan du
beskriver og analyserer
befolkningsdiagrammer / - kurver
Arbejdsmetode i demografi
• At beskrive den demografiske udvikling v.hj.a. statistiske data
– f.eks fødsels og dødsraten
• Sætte data i relation til den Demografiske transitionsmodel
hvilke faser i transitionen har landet gennemgået?
• Analysere data – dvs forklare befolkningsudv. som et resultat
af samfundsmæssige ( øko, pol, soc og kulturelle) forhold
• Vurdere konsekvenser af befolkningsudviklingen – f.eks for
befolkningens aldersfordeling v.hj.a. befolkningspyramider
Befolkningsbeskrivelse - data
2009
Danmark
Tyskland
Nigeria
Befolkningstal
5.349.212
82.491.000
158.423.000
Fødte
63. 411
681. 000
6.026.000
Døde
54. 368
862. 000
2.246.000
9.043
-181.000
3.780.000
Danmark
Tyskland
Nigeria
Fødselsrate
11,7 ‰
8,3 ‰
38,0 ‰
Dødsrate
10,1 ‰
10.4 ‰
14,2 ‰
0,2%
- 0,2%
2,4 %
Bef.tilvækst
2009
Tilvækst %
At læse data
1. Når du skal præsentere statistiske data – er det vigtigt at du starter med at fortælle hvad der
står - og ikke hvordan du evt fortolker tallene
2. Gør dig klart hvilke tal værdier der er mere eller mindre konstante /uændrede, og hvilke der
er stigende og eller faldende.
3. Beskriv hvilke ændringer / udvikling du kan aflæse for de enkelte data
• Hvad sker der med fødselsraten , dødsraten og dermed befolkningstilvæksten i
perioden 1950-2005?
4. Find derefter ud af hvordan data hænger sammen – f.eks her:
• Hvordan kan befolkningstallet stige , når fødselsraten er faldende?
Verdens befolkningen 1950, 1975 og 2005 ( * 1000 )
1950
‰
1975
‰
2005
‰
Fødte
99 181
39,1
120 479
29,6
133 493
20,5
Døde
52 049
20,5
45 402
11,1
55 368
8,5
Befolkning
Bef. tilvækst
2 535 093
4 076 080
1,9 %
6 514 751
1,9%
1,2%
Demografisk transition
Blackers model for den demografiske udv. I Vesteuropa
viser de træk som Blacker fandt var fælles for en række europæiske lande
Transitionen – dvs overgangen,
er overgangen fra en høj fødsels- og dødsrate (fase 1)
til en lav fødsels og dødsrate (fase 4)
Præsentation af figurer 1:3
1. Beskriv den udvikling som dine grafer viser m.h.t.
• Udvikling i fødsels- og dødsraten ; stigende , faldende eller uændret?
• Udvikling i befolkningstilvæksten – stiger eller falder denne ?
2. Hvilke af den demografiske transitionsmodels faser har de to lande gennemløbet ?
Præsentation af figurer 2:3
• Det første du skal bemærke inden du siger noget som helst om dine figurer er :
hvilke skala benyttes på Y-aksen på dine figurer ?
• Udgangspunktet er altså her , helt forskelligt for de to lande:
• allerede i 1950’erne lå Tysklands fødselsrate omkring 16-18 ‰ , mens
udgangspunktet i Nigeria var næsten 50 ‰
• Mange af jer – glemmer denne meget væsentlige detalje !!!
Præsentation af figurer 3:3
•
•
•
•
•
Nej –det væsentlige her , er ikke at
fødselsraten stiger en smule i
1950’erne,
Men at fødselsraten allerede i 1950
ligger lavt – ca 16-18 ‰ og herefter er
faldende til ca 8 ‰ i dag (2010)
Dødsraten er stigende og allerede
omkring 1970 er dødsraten højere end
fødselsraten => negativ bef. Tilvækst
Udv. fra 1950 -> svarer til fase 5
I hele perioden er befolknings
tilvæksten meget lav , og endda negativ
•
•
•
•
Det særlige er her den høje
befolkningstilvækst i hele perioden
1950-2010.
Årene 1950-1980 svarer til 2 fase , med
en høj uforandret fødselsrate og en
faldende dødsrate =>
befolkningstilvæksten er her stigende!
Endnu i dag er fødselsraten ca 35 ‰
svarende til hvad vi havde i Dk i 1700
tallet!
Fra ca. 1980 -> er både fødsels- og
dødsrate faldende = fase 3
Demografisk analyse
Årsag og virkningsforhold:
På den ene side vil befolkningsudv. – f.eks fødselstallet, været et resultat
af samfundsudviklingen i bredeste forstand ( øko, pol, soc, og kulturelle forhold)
Samfunds
udviklingen
Find eksempler
på hver af de to
virkningsforhold …
Befolkningsudviklingen
På den anden side vil befolkningsudviklingen i sig selv
påvirke samfundsudviklingen i et eller andet omfang
Demografisk analyse
Aldersstruktur
Forsørgerbyrde …
nettovandring
arbejdsstyrke
Samfundstype
Befolkningsudviklingen
Samfundsudviklingen
urbanisering
levestandard
fødselsrate
dødsrate
Aldersbetingede fertilitet
Tradition og normer
Kvinders sociale status
Demografisk analyse
Lad os nu se hvordan kan disse samfundsmæssige forhold
kan belyses statistisk - jeg viser dig hvilke statistiske
informationer som kan sige noget om disses forhold.
Samfundsmæssige forhold
% af arbejdsstyrke
beskæftiget i landbruget
samfundstype
urbanisering
Kvinders sociale status
Samfundsudviklingen
levestandard
BNP pr indb.
Kvinders andel af
arbejdsstyrken
% af bef. under
fattigdomsgrænsen
Tradition & normer
% kvinder som
kan læse / skrive
% af bef.
som bor i byer
% som anvender prævention
Fertilitet for 15-19 årige
Demografisk analyse
•
•
•
•
Her skal vi forklare hvorfor
fødselsraten er lav og endda faldene?
Hvorfor er dødsraten stigende?
Hvad vil konsekvenserne af denne
udvikling være for Tysklands folketal?
Hvilke problemer og udfordringer
stiller det til Tyskland nu og i
fremtiden??
•
•
•
Hvorfor den høje fødselsrate i Nigeria
– endnu i dag 40 ‰?
Hvad er konsekvenserne af denne
udv. For Nigerias folketal?
Hvilke særlige udfordringer /
problemer eller måske muligheder
giver dette Nigeria ?
Lav- mellem- og højindkomst lande
Befolk og landegrupper
Se landegrupperne:
http://frberg-hf.dk/intranet/geo/landegrupper-2007-worldbank.jpg
Vurdering af konsekvenser af
den demografiske udv.
• Befolkningspyramiderne viser
befolkningens aldersfordeling.
• I Tyskland har den lave
fødselsrate resulteret i en
gammel befolkning
• Mens det høje fødselstal i
Nigeria har resulteret i en
meget ung befolkning.
• Begge situationer giver de to
lande nogle helt særlige
samfundsmæssige
udfordringer !
Overvej selv hvilke?
Shanghai - set fra 480 meters højde
her bor ca 16 mio mennesker
Opgaver til befolkningsanalyse + vejledning og links til databaser mv
finder du på http://frberg-hf.dk/intranet/geo/demografi-opgaver.htm
Hilsen otto