Göteborgs Hamn AB har tillsammans med Logent Ports & Terminals

KLIMATPROGRAM
Göteborgs Hamn AB har tillsammans med Logent Ports &
Terminals, APM Terminals och Gothenburg Roro Terminal
sedan år 2010 ett gemensamt klimatprogram för att hantera
den globala och lokala klimatutmaningen.
Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att minska
utsläppen och begränsa påverkan på klimatet. Sveriges riksdag
har därför antagit visionen om att Sverige år 2050 inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta
klimatprogram stöttar den visionen.
Vad har Göteborgs Hamn
för målsättningar för
minskad klimatpåverkan?
Göteborgs Stads klimatstrategiska program styr stadens klimatarbete mot en hållbar
och rättvis utsläppsnivå år 2050. Målet för sjöfarten i Göteborg är att koldioxidutsläppen
ska minska med minst 20 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Utifrån detta har
Göteborgs Hamn följande mål.
Göteborgs Hamns
klimatutsläpp ska
understiga 190 000 ton
koldioxidekvivalenter
år 2016.
Göteborgs Hamn AB
ska vara ett
klimatneutralt bolag
år 2015.
Samarbete för klimatets skull
Göteborgs Hamn AB och terminaloperatörerna möter liknande utmaningar när det gäller
att hantera ökad tillväxt och samtidigt minska klimatpåverkan. Dessutom ställs vi inför
liknande krav från kunder och andra intressenter. Vi arbetar därför gemensamt för att
genomföra åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp.
KOLDIOXIDUTSLÄPP (TON) PER FÖRETAG 2010 –2013
14 000
Genom samarbete
och åtgärder ska
trenden vändas och
utsläppen minska.
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
APM Terminals
CO2-emissioner:
2010
Gothenburg Roro Terminal
2011
2012
2013
Logent Ports & Terminals
Göteborgs Hamn AB
Hur beräknas och redovisas vår klimatpåverkan?
Beräkningarna sker i enlighet med GHG-protokollet, vilket är en internationell
standard som används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.
Utsläppen delas in i olika scope. Scope 1 avser direkta utsläpp av växthusgaser,
scope 2 avser indirekta energiutsläpp och scope 3 avser övriga indirekta utsläpp.
Göteborgs Hamn AB
redovisar scope 1, 2
och 3 (för tjänsteresor).
APM Terminals,
Gothenburg Roro
Terminal och Logent
Ports & Terminals
redovisar scope 1 och 2.
Källa: The Guidance Document on Carbon Footprint within the World Ports climate Initiative.
KOLDIOXIDUTSLÄPP (TON) PER FÖRETAG 2013
Göteborgs Hamn AB
350
300
Scope 1
250
Scope 2
Scope 3
200
150
100
50
l
g
oo
lp
Bi
ed
ed
m
m
es
es
er
er
st
st
än
än
Tj
Tj
or
or
lje
Fö
fly
bi
l
e
e
rm
vä
m
El
är
rv
är
e–
rm
Vä
sh
rT
or
Fj
s
n
ga
ne
on
rd
fo
ns
tio
uk
pa
Br
an
dp
um
od
Pr
am
an
kr
ax
–S
yg
rt
fa
ts
be
Ar
Ar
be
ts
fa
rt
yg
–M
/S
Ha
m
ne
n
en
0
Diagrammen visar
fördelningen mellan
respektive scope
inom bolagen
år 2013.
APM Terminals
Gothenburg Roro Terminal
Logent Ports & Terminals
Scope 2:
Elförbrukning
2418 ton
Scope 2:
Elförbrukning
5 ton
Scope 2:
Elförbrukning
1 ton
Scope 1:
Bränsleförbrukning
8575 ton
Scope 1:
Bränsleförbrukning
3521 ton
Scope 1:
Bränsleförbrukning
220 ton
Vilka åtgärder genomför vi?
•
•
•
•
•
•
•
Väljer miljömärkt el för det energibehov som finns i hamnen
Övergång till alternativa drivmedel till produktionsfordon och arbetsmaskiner
Övergång till fler elfordon
Verkar för fler elanslutna fartyg
Jobbar med effektiv terminallogistik samt hamnnära infrastruktur
Väljer miljömärkt fjärrvärme
Väljer biogas istället för naturgas
Här illustreras
klimatnyttan med inköp
av miljömärkt el under
år 2013. Utan denna åtgärd
hade bolagen sammantaget
släppt ut ytterligare
ca 6 000 ton CO2.
TOTALA KOLDIOXIDUTSLÄPP 2013 (TON)
14 000
12 000
10 000
Mellan år 2010 –2013 har
Göteborgs Hamn AB
sammantaget haft en
CO2-besparing på
ca 8 600 ton genom att
köpa miljömärkt el.
8 000
6 000
4 000
2 000
0
APM Terminals*
Totala CO2-emissioner 2013:
Gothenburg Roro Terminal
med miljömärkt el
Logent Ports & Terminals
Göteborgs Hamn AB
utan miljömärkt el
* APM Terminals köpte miljömärkt el under andra halvåret av 2013 – siffrorna för utsläpp och besparing är justerade för detta.
Vilken samhällsnytta medför våra åtgärder?
Att använda miljömärkt el vid elförbrukning är en åtgärd som minskar koldioxidutsläppen. Utsläppsskillnaden mellan vanlig och miljömärkt el ger hög effekt för kostnadsökningen som valet innebär.
Koldioxidutsläpp medför samhällskostnader på 1 500 kronor per ton enligt SIKA, Statens institut
för Kommunikationsanalys. Genom att byta till miljömärkt el har Göteborgs Hamn AB och terminal­
operatörerna både minskat utsläppen och genererat minskade samhällskostnader.
Beslutet att använda miljömärkt el under 2013 besparade Göteborg cirka 6 000 ton
koldioxidutsläpp, vars kostnader för samhället skulle ha uppgått till över 9 miljoner kronor.
Våra åtgärder ger
resultat och gör skillnad
för nivåerna av klimatutsläpp i Göteborg!
I EXEMPLET NEDAN VISAS BERÄKNINGEN UTIFRÅN ELFÖRBRUKNINGEN 2013
APM Terminals
Gothenburg Roro Terminal
Logent Ports & Terminals
Göteborgs Hamn AB
SAMMANLAGT
Förbrukning
(kWh)
CO2 -utsläpp
vid vanlig el
(ton)1
12 970 600
4 150
5 328 000
1 705
875 000
CO2 -utsläpp
vid miljömärkt el
(ton)2
2 417*
Besparing i
CO2 -utsläpp
(ton)
Besparing i
samhällskostnad
(kr)
1 733*
2 599 500*
5
1 700
2 550 000
280
1
279
418 500
7 308 000
2 338
7
2 330
3 495 000
26 481 600
8 473
26
6 042
9 063 000
* APM Terminals köpte miljömärkt el under andra halvåret av 2013 – siffrorna för utsläpp och besparing är justerade för detta.
1) Antagen utsläppsnivå för icke-miljömärkt el är 320 gram CO 2 per kWh.
2) Antagen utsläppsnivå för miljömärkt el är 1 gram CO 2 per kWh.
Göteborgs Hamns klimatutsläpp 2013
Lastning av bensin till fartyg,
läckage i rörledningar
Energihamnen 4 %
Gothenburg Roro
Terminal 2 %
Sjöfarten vid kaj
och inom
Göteborgs Kommun 88 %
Övrigt 8 %
APM
Terminals
6%
Logent Ports &
Terminals < 1 %
Göteborgs Hamn AB
(för klimatneutralitet) < 1 %
Göteborgs Hamns totala klimatutsläpp påverkas
av flera aktörer i hamnklustret. Genom att arbeta
tillsammans kan vi lära av varandra samt få en bättre
förståelse för klimatutsläppens karaktär och vilka
åtgärder som leder till minskade utsläpp.
VILL DU VETA MER ELLER FÅ INSPIRATION
www.goteborgshamn.se/klimat
KONTAKT
Göteborgs Hamn AB
Edvard Molitor, Senior Manager Environment
Telefon: 031-368 76 20
E-post: [email protected]
Vi ska minska
utsläppen från 200 000
till 190 000 ton per år,
det vill säga 5 %
mellan 2010 och 2016.