Rapport från Egentillsyn

Diarienummer:
Skolsektionen
2015-04-20
Åsa Nordlund
Rapport från Egentillsyn
Bäsna skola F-6
Rektor
Susanne Heljestrand
2015-04-20
Deltagare
Barn- och utbildningsnämnden
Svante Hanses, (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S)
Skolsektionen
Åsa Nordlund, utvecklingsledare,
Susanne Heljestrand, rektor
Föräldrar:
Åsa L- Tigerstrand, (2)
Fredrika Thour, (F och 2)
Personal:
Lisbeth Hagström- lärare
Christina Walles- förskollärare
Lena Blom- specialpedagog
Elever:
Melvin, 1, Emmy, 2
Isabelle 3, Jonas F-klass
Egentillsynenens syfte är att säkerställa skolornas arbete utifrån de styrdokument som gäller i
skolan. Skollag, Läroplan och allmänna råd.
Lgr 11
Normer och värden
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem
komma till uttryck i praktisk vardaglig handling
Trygghet och trivsel, plan mot diskriminering och kränkande behandling
Föräldrar: Vi har en liten fin skola med kompetent personal. Bra med integrering av elevgruppen (år 1-3).
Litenheten är positiv. Det finns ett medvetet arbete bland pedagoger och elever kring värdegrundsfrågor.
Utemiljön behöver förbättras. Halva lekytan, sandlådan och snickarboden, försvann när förskolan flyttade in i
Blåklockans lokaler och staket sattes upp runt förskolan.
Elever: Bra utemiljö men saknar lite roliga lekredskap och en sandlåda. Eleverna känner sig trygga på skolan.
Det finns en kompisgrupp/elevråd, en från varje klass, som röstas fram av eleverna på skolan. Dessa har
regelbundna träffar med en pedagog på skolan och ska ha lite extra ansvar för att diskutera värdegrundsfrågor
och ta hand om nya elever. De träffar också rektor en gång/månad.
Personal: Pedagogerna jobbar med eleverna i många olika grupperingar vilket stimulerar trygghet och samvaro.
Inför rasterna stämmer pedagogerna av rastaktiviteter så att alla har en aktivitet och en kamrat. Pedagogerna
styr upp rasterna och agerar när något inte fungerar.
Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen
balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
Föräldrar: 11 elever i F-klass och 16 elever i år 1-3 det här läsåret. En f-klasslärare och en lågstadielärare samt
två fritidspedagoger är anställda. Skolan kommer att växa de närmaste åren. En lärare och en förskole pedagog
anställd i dag. Osäkra på den digitala kompetensen och kapaciteten i Bäsna. Kommer våra barn att ha samma
kompetens som barnen i Djurås? IUP skrivs – mål dokument- vid utvecklingssamtalen. Föräldrarna får muntlig
information om barnens kunskapsutveckling vid utvecklingssamtalen.
Elever: eleverna tycker om sina pedagoger och tycker att de förstår undervisningen och vad de ska lära sig. Det
finns inga IPAds i undervisningen men på fritidshemmet kan eleverna få använda dem till spel. I klassrummet
finns det 8 datorer som används till vissa matte -uppgifter och som skrivverktyg. Eleverna upplever att de får
den hjälp och det stöd som de behöver. Eleverna får vara ute mycket och lär sig mycket om miljön.
Personal: Bäsna skola har tillgång till handledning av specialpedagog vid behov och speciallärare kommer till
skolan ca: en gång/månad. Klassindelning i år 1-3 har ställt stora krav på organisation och undervisning samt
på Lisbeth som ensam ansvarig lärare. Personalen bekräftar att de prioriterar natur och miljöfrågor. De har
mycket pedagogisk verksamhet utomhus.
Det finns en stor flexibilitet i personal och elevgrupperna som upplevs som mycket positivt. Personalen tar
tillvara varandras styrkor och komplettera varandra.
Elevers ansvar och inflytande:
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges
inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen
och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för
deras inflytande över utbildningen.
Måltider, Delaktighet, klass/elevråd
Föräldrar: Överlag bra mat. Ifrågasätter tidiga måltider: 10.50.
Klass- och elevråd finns och föräldrarna upplever att barnen får vara med i skolans processer.
Elever: treorna tycker om att åka till Djurås och ha idrott, slöjd och musik. De har en bra konkat med treorna i
Djurås. En fritidspedagog följer med eleverna hela dagen. Klassråd med stående punkter kring trivsel och
lektioner. Känner att de är delaktiga i beslut. Eleverna tycker at de får jättegod mat.
Personal: alla barn äter 10.50 och personalen upplever att de är väldigt hungriga och de äter bra. Mellanmål
serveras 14.00.
Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna
för barns och ungdomars utveckling och lärande
Föräldrar: En lokal styrelse kommer att starta upp till hösten. Planering med politiker och barn- och
utbildningschef pågår. Föräldramöten en gång/termin. Kommunikation vi Schoolsoft. Schema, planeringar,
veckobrev mm. Det fungerar bra.
Elever:
Personal: Positiva till en lokal föräldrastyrelse. De ser föräldrarna som en stor resurs i skolutvecklingen.
Personalen har en bra kontakt med föräldrarna. Lägger ut schema och veckobrev på schoolsoft.
Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling
och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att
nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.
Föräldrar: Fritidsverksamhet är i skolans lokaler. Detta fungerar bra. Oroar sig för övergången mellan år tre
och fyra då Bäsnas barn ska till Djurås skola. Viktigt att det planeras för en bra inskolning. Barn och föräldrar
upplever att det är bra med lektionerna i år tre i idrott, musik och slöjd i Djurås. Övergången mellan Förskolan
och F-klass -år 1 har fungerat olika bra. Föräldrarna upplever att kvalitén på övergången beror till viss del på
vilken personal som är inblandad,
Elever: Bra med heldagen i Djurås för treorna, det gör att det är mindre läskigt att byta skola. Övergången
mellan förskolan och f-klass gick jättebra enl. Jonas. F-klassen hade många tillfällen på fritids och i f-klassen.
Personal: har gemensamma träffar med sina yrkeskategorier i kommunen med jämna mellanrum.
Ämnesträffar, nätverksträffar. Det förekommer auskultationer mellan lärarna i Bäsna och Djurås.
Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta
förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Föräldrar:
Elever:
Personal: svårt att utnyttja kulturbussar p.g.a dåliga bussförbindelser.
Bedömning
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne.
Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.
Föräldrar:
Elever: mål- dokument (IUP) skrivs vid utvecklingssamtalen. Eleverna får jobba med dessa vid olika tillfällen
under veckan. De får respons på sin utveckling av Lisbeth ”hela tiden”
Personal: använder skolverkets ämnesmatriser i schoolsoft som bedömningsunderlag.
Rektors ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och
utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat.
Pedagogiskt ledarskap
Elever: rektor är känd hos eleverna och kommer in i klassrummen ibland.
Personal: Susanne besöker skolan en gång/ vecka.
Pedagogerna får hjälp och stöd när behov finns och Susanne svarar alltid på mail och telefon. Bäsnas
pedagoger finns med på Djuråsskolans kompetensutvecklingssatsningar och nätverk.
Samtal med Rektor:
Förra året drev bitr. rektor skolan men i år har Susanne haft ansvaret.
Utifrån föräldrarnas oro över stadieövergången mellan år 3 och 4 ser vi ett behov av att informera
föräldragruppen om hur värdegrundsarbetet på Djuråsskolan går till så att de får en förståelse för det arbetet
och slipper oroa sig för övergången.
Susanne ser problematiken med att vara ensam lärare. Det finns ett behov av kollegor och kollegialt lärare.
Utveckla It- kunskaperna.
Information om elevers måluppfyllelse i alla ämnen finns på Schoolsoft.
Utvecklingsområden på Bäsna skola:
VAD/HUR
Välskött skola- undervisningsprocessen.
Kompetensutveckling
IPAD teknik/pedagogiska appar
Kollegialt lärande
Schoolsofts möjligheter för information och
dokumentation.
Kollegialt lärande
Utemiljö
Kartläggning av behovet och möjliga åtgärder
trafikmiljö
farlig genomfart utanför skolan och förskolan
NÄR/VEM
Pågående arbete- fortsättning nästa läsår
Rektor och förstelärare ansvarar
När tekniken är på plats. IT-pedagog stöttar
IT-pedagog stöttar och handleder
Elever, pedagoger och föräldrastyrelsen tar fram
förslag till rektor.
Fortsatta diskussioner med trafikverket på alla plan.
Föräldrar, skolledning, politiker