Anteckningar från 2015-05-28

Anteckningar från Föräldraråd på Strömskolan
Tid:
Torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.30 -20.00
Plats:
Strömskolans lokal Havsblå
Närvarande:
Benny Nyberg, Åsa Mellström , Frida Blank, Therese Lindh,
Magnus Widén , Clare Skoglund, Christian Hansen , Lina Jordeus ,
Malin Sjöberg Havsblå, Dennis Sjöholm , Jenny Lövö , Gunilla
Jönsson , Lennart Trens lärare, Urban Jernberg BUN, Karin
Wrangsten rektor.
Nulägesrapport i klasserna/skolan
Blå förskoleklasser har Årets fest torsdagen den 4 juni för föräldrarna och Årets fest på
storsamling fredagen den 5 juni.
År 1 Rosa. Klasserna har gjort bondgårdsbesök vilket har varit mycket uppskattat.
Arbetslaget har också introducerat nya rastlekar eftersom eleverna ofta bara lekte zombies.
Års 2 Gröna har gjort två fisketurer till Barrsjön. Här mötte fiskare upp från fiskeklubben.
Eleverna var mycket tålmodiga och glada och fick med sig ett metspö hem. Klasserna har
arbetat med sagor. På sina iPad har de skapat dockteater där de spelat in sagorna i Puppet
Pals.
År 3 Gula har haft två heldagar med Elevens val. Det har varit aktiviteter i skog och klassrum.
Den 3/6 bjuds föräldrarna in på Drop-in-fika.
År 4 vill lyfta fram sitt Elevens val. En grupp har haft textilslöjd som tillval och gjort fint i vårt
bibliotek. De har sytt gardiner, kuddar och dynor.
År 5 har sin årliga konsert fredagen den 29 maj.
Havsblå: År 1 har gjort sina årliga besök på Havsblå vilket var uppskattat från båda håll.
Havsblå har också haft utflykt till Navet.
Skolan har också haft sin tradition Strömskolans Dag. Allting fungerade bra, det var fint
samarbete och fin gemenskap. En tradition som skolan eventuellt tänker utveckla till fler
tillfällen.
Läsåret 14/15- info om utvärdering- resultat
Karin berättar att alla skolor i Marks kommun har ett nytt system, Stratsy, att följa upp sitt
systematiska arbete. I juni utvärderar skolorna läsårets arbete/kunskap och lärande.
Strömskolans personal kommer i juni att utvärdera resultaten i alla årskurser. Redan nu
berättar Karin att skolan ser att resultatet på de nationella proven för årskurs tre var mycket
bra. Ett mål för skolan var att alla delprov i matematik skulle klaras bra av eleverna och att
det inte fanns ett delprov som utmärkte sig med mycket dåligt resultat. Det blev ett gott
resultat på det målet.Förutom kunskapsresultaten kommer personalen också att diskutera
och analysera elevenkäterna i år 2 och 5 som innehåller både frågor som rör skolan men
också fritid . Föräldrarådet lyfte att det kan ibland vara svårt att få ett tillförlitligt resultat när
det gäller just elevenkäter men vissa saker kan säkert analyseras och förbättras.
Läsåret 15/16 , information om personal och lokaler
Förskoleklass: Två klasser med 21 elever i varje, en ny personal, Karin Levin.
År 1: Två klasser med 22 elever i varje. Här kommer Gula arbetslaget att arbeta, Julia Nydén
ny lärare och Pia Borin ny förskollärare.
År 2: Tre klasser med totalt 55 elever. Simona Anca fortsätter sitt vikariat 100%. Skolan söker
också ett vikariat för lärare i arbetslaget.
År 3: Två klasser med totalt 51 elever. Jenny Nilsson är ny lärare.
År 4: Två klasser med totalt 48 elever. Ny personal Anne Luukkonen lärare, Johanna Durling
lärare och Jessica Sörman assistent fritids. År 4 tillhör nu också Regnbågens fritidshem.
År 5: Två klasser med totalt ca 56 elever. Förändringen är att Delilha har hela sin tjänst i år 5.
Grundsärskolan: Kerstin Johansson går i pension. Skolan söker en ny lärare. Två nya
assistenter, Carina Hedin och Inger Lyrewall. Verksamheten är i behov av ytterligare
assistenter som ännu inte är klart.
Sedan söker också skolan tillsammans med Stommenskolan en biträdande rektor.
Lokaler. Delar av biblioteket flyttas ner till ett rum på Gröna avdelningen. Detta för att skapa
ytterligare studierum åt år 4-5.
Grundsärskolan är kvar på Strömskolan ytterligare en termin. Eftersom Havsblå är i behov av
ytterligare lokaler flyttar specialläraren till ett grupprum.
Kontaktpolitiker Urban Svedberg
Lokalutredning: Karin informerar hur arbetet med utredning kring kommunens skolors
lokaler fortskrider. Förvaltningen har presenterat sin lokalutredning med prioriteringar för
politiken förra veckan. För Strömskolans del är förslaget en F-6-skola med tillhörande
fritidshem. I förslaget ligger också en matsal.
Föräldrarådet undrar om det finns någon tidsplan i projektet. Urban Svedberg berättar att
det finns det inte utan nästa steg är att bjuda in kommuninvånarna till dialogmöten.
Förslaget ska diskuteras av politken. Han berättar vidare att det är en investering på ca 700
miljoner kronor som behöver göras över lång tid. Föräldrarådet diskuterar frågan och menar
att skolan måste få kosta och att det är viktigt att politiken tar beslut om skolornas
framtid.Flera representanter pratar om att det krävs mod i dessa beslut.
Representant från föräldrarådet menade att det finns positiva saker med skolan i Mark som
vi inte får glömma att lyfta fram och att resultatet för Kommunens skolor har förbättrats.
Minskad budget för läromedel. Karin berättar att grundskolan har fått tillbaka 1 mkr från
bufferten och att i höst kommer skolorna eventuellt att få 1 mkr till. Bufferten är på 4,4 mkr.
För Strömskoalns del handlar det om 66000 kr. Föräldrarådet lyfter att det är viktigt att våra
elever har bra läromedel och det handlar om både böcker och andra lärverktyg som t ex iPad
och datorer. Representanter från föräldrarådet menar att det är så viktigt att det är konstigt
att det är så tyst i frågan när den är så viktig.Föräldrarådet tog också upp vikten av ha
långsiktiga mål med skolan och vad kommunen tänker kring långsiktiga mål vad gäller
lärverktyg t.ex dator, ipad.
Vårens föräldracafé social medier
Ingen av föräldrarna eller personal hade varit på träffen som Föräldraföreningen ordnade
som handlade om sociala medier.
Arbetet med de sociala målen på fritidshemmen
Karin berättar att ett utvecklingsområde för fritidshemmen har varit att diskutera och se
över hur vi arbetar med den fria leken. Strömskolan har under läsåret 14/15 ordnat flera
gemensamma aktiviteter på loven och även gemensamma aktiviteter alla torsdagar.
Strömskolan har också köpt in många sällskapsspel vilket har lett till ett ökat intresse för
detta bland eleverna.
Övriga frågor
Föräldrarådet ställde frågan hur skolan arbetar med rasttillsynen på fotbollsplanen.
Föräldrarna upplever att tillsynen inte är tillräcklig framförallt på fritids eftermiddagen. Karin
berättar att det finns en ökad tillsyn på rasterna under skoltid och all personal är medveten
om att det är viktigt med vuxna på planen. Karin tar med sig frågan till utvärderingsdagarna
och se över hur skolan kan göra fler förbättringar till nästa läsår.
Karin Wrangsten
Rektor Strömskolan