Kontakta oss gärna för vidare information

Kontakta oss gärna för vidare information!
Rehabiliteringsklinikens dagvård
sjuksköterska/undersköterska
033-616 1413
Teamrehabilitering vid
långvarig smärta
Eller via e-post
[email protected]
Rehabiliteringskliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
www.vgregion.se/sas
Södra Älvsborgs Sjukhus
Rehabiliteringsklinik
Information till inremitterande
SMÄRTREHABILITERINGSTEAMET erbjuder hjälp till
patienter med smärtproblematik i rörelse- och stödjeorganen
som har behov av teaminsatser på specialistnivå. I teamet
ingår följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, kurator,
läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och
undersköterska.
BEHANDLINGEN INRIKTAS på förändring av patientens
nuvarande situation. Målsättningen är ökad funktions- och
aktivitetsnivå vilket kan leda till förbättrad livskvalitet och
optimering av arbetsförmåga. Det krävs ett aktivt deltagande
av patienten under behandlingsperioden som i regel
omfattar 2 - 6 veckor. Patienten ska ha goda kunskaper i
svenska. Behandlingen sker i form av dagvård.
I BEHANDLINGEN INGÅR bl.a. undervisning, samtal,
smärtlindring/smärthantering, fysisk träning, aktivitetsträning
och vid behov samarbete med arbetsförmedling,
arbetsgivare och försäkringskassa.
DE UNDERSÖKNINGAR som är relevanta för tillståndet bör
vara gjorda när behandlingsperioden påbörjas. Betydande
analgetikakonsumtion kan vara ett hinder i
rehabiliteringsarbetet.
NÄR REMISSEN ANLÄNT till oss samlas teamet för en
bedömning. Teamet tar då beslut om patienten skall kallas
till läkarbesök, teambesök eller återremitteras.
PATIENTEN KONTAKTAS någon eller några veckor innan
behandlingsperioden börjar. I väntan på
behandlingsperioden sköts patienten av inremitterande.
Efter avslutad behandling återremitteras patienten.
Medicinsk teamrehabilitering med inriktning mot patienter
med smärtproblematik/funktionsstörning från rörelse- och
stödjeorganen.
DET MÖTER INGA HINDER om patienten är i arbete helt
eller delvis innan behandlingsperioden. Ju tidigare vi kan
fånga upp patientens problematik, desto bättre. Under
behandlingsperioden är patienten sjukskriven.
www.vgregion.se/sas
Södra Älvsborgs Sjukhus
Rehabiliteringsklinik
www.vgregion.se/sas
Södra Älvsborgs Sjukhus
Rehabiliteringsklinik