Glesare tömning av slamavskiljare än en gång per år Eget

Ansökan om tillstånd till glesare tömning
eller eget omhändertagande av avfall
från små enskilda avloppsanläggningar
enligt § 6.3 och § 6.6.4
renhållningsföreskrifterna för Osby kommun
Samhällsbyggnad, Miljö- och byggenheten
Huvudmottagare
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Osby Kommun
283 80 Osby
Glesare tömning av slamavskiljare än en gång per år 
Eget omhändertagande av avfall från små enskilda avloppsanläggningar 
Sökande
Namn
Telefon dagtid
Person- organisationsnummer
e-postadress
Utdelningsadress
Postadress
Fastighet
Fastighetsbeteckning
Typ av fastighet
 Permanentbostad  Fritidshus
Fastighetsadress
Postadress
Antal personer i hushållet
Antal vistelsedagar på fastigheten
Uppgifter om avloppsanläggningen
Slamavskiljarens storlek ____________________ kubikmeter
Typ av brunn
 Trekammarbrunn
 Tvåkammarbrunn
 Enkammarbrunn
 Minireningsverk
Annat
Avloppsvattnet avleds till
 Infiltration
 Stenkista
 Dike
 Annat
Avlopp från
 WC + bad-, disk- och tvättvatten
 WC
 Bad-, disk- och tvättvatten
Avloppsanläggningen är godkänd
 Ja, Beslutsdatum

Nej
Orsak till glesare tömning av slamavskiljaren
Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad, Miljö- och bygg
283 80 Osby
Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post [email protected]
Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809
Spridning av slam
Slammet ska omhändertas på följande sätt
Tillgänglig utrustning (slamsug, slamspridare)
Spridningsareal (ha)
Avstånd i meter till
Grannbostad
•
Tid när spridning ska ske
Vattentäkt (egen)
Vattentäkt (granne)
Vattendrag
Karta över spridningsareal ska medfölja ansökan
Övriga upplysningar
Datum
Underskrift
Information
Glesare tömning av slamavskiljare medges för högst åtta år åt gången enligt
renhållningsföreskrifterna för Osby kommun.
Eget omhändertagande av avfall från små enskilda avloppsanläggningar
medges med högst fem år åt gången enligt renhållningsföreskrifterna för
Osby kommun
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Vid frågor kontakta
Miljö-och byggenheten
0479- 52 80 00
ÖGRAB
044- 790 59 90
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen
kan också avse fakturering och framställning av statistik.
Information om hur Dina personuppgifter används lämnas av Osby kommun som är
personuppgiftsansvarig tel 0479-52 80 00
Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas blockeras eller utplånas (28 §
PUL) eller erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan du
skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Osby Kommun, 283 80 Osby.