Jobbmöjligheter i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER
i Jönköpings län 2015
1
Fler jobb i länet 2015
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015.
Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många räknar med att rekrytera
under det kommande året. Jobben blir fler i de flesta branscher utom inom industrin som räknar med en liten minskning.
Stämningsläget är gott bland arbetsgivarna i
länet och det gör att fler anställningar kommer
att ske under 2015. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och arbetslösheten kommer
att minska under året. Den svaga ekonomiska
utvecklingen i vår omvärld, särskilt i Europa,
gör att de svenska företagen som är beroende
av export har ett sämre år framför sig. Det är
betydelsefullt för Jönköpings län där många av
jobben finns inom industrin.
Finns det några jobb?
Arbetsgivarna behöver alltid anställa. De flesta
som anställs under 2015 kommer att ersätta
personer som går i pension. Till det kommer de
anställningar som sker för att ersätta personer som slutar av andra anledningar och de
rekryteringar som sker för att det behövs fler
personser på arbetsplatsen. Ju större område
du har möjlighet att söka inom desto större
är möjligheterna att få jobb. Detta gäller både
geografiskt (de flesta nya jobb finns i storstadsregionerna) och yrkesmässigt.
Vilken kompetens söker arbetsgivarna?
De flesta arbetsgivare kräver idag att man
som sökande har slutbetyg från gymnasiet. De
arbeten som kräver någon form av eftergymnasial utbildning, exempelvis en utbildning från
yrkeshögskola eller högskoleutbildning, blir
allt fler och de arbeten som inte kräver någon
utbildning alls minskar för varje år. Utbildning
har alltså blivit allt viktigare, men även yrkeserfarenhet, hantverksskicklighet, social kompetens och samarbetsförmåga har stor betydelse
för möjligheten till jobb.
Kort om Jobbmöjligheter 2015
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Här arbetar flest idag
Bilden visar var anställda i Jönköpings län jobbar. De flesta i länet är anställda inom tillverkning.
Inget annat län i Sverige har så många jobb inom denna sektor. Nästan lika många arbetar inom
hälso- och sjukvård och inom försäljningsområdet. Det sistnämnda är ett stort yrkesområde som
rymmer allt ifrån säljare till städare.
Andelen anställda per yrkesområde i Jönköpings län
Tillverkning, drift och underhåll
18%
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
18%
Försäljning, hotell, restaurang och service
17%
10%
Ekonomi, administration, kultur och media
Transport
7%
Utbildning
7%
Data, teknik och naturvetenskap
5%
Bygg och anläggning
5%
Naturbruk
2%
Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Jönköpings län 16–64 år) Källa: SCB
3
Tillverkning, drift och underhåll
CNC-operatörer
Fastighetstekniker
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Maskinreparatörer
Svetsare
Styckare
Bilmekaniker
Processoperatörer vid stål- och
metallverk
Lackerare
Verkstadsmekaniker
Maskinoperatörer, gummi- och
plastindustri
Montörer, metall-, gummi- och
plastprodukter
Vaktmästare
Tillverkning, drift och underhåll
Antalet industrijobb har minskat i länet under en längre tid. Svag efterfrågan i vår omvärld, omfattande automatisering och tuff konkurrens har gjort
att jobben blivit färre. De enklare arbetsuppgifterna inom industrin försvinner och de jobb som finns kvar är ofta mer tekniskt avancerande. Arbetsgivarna ställer därför oftast krav på minst gymnasieutbildning med inriktning mot industri och teknik för att ett jobb ska komma ifråga. Du ökar dina
jobbmöjligheter ytterligare om du dessutom går en teknisk utbildning efter
gymnasiet, som exempelvis en yrkeshögskoleutbildning.
Jobbmöjligheterna är goda för CNC-operatörer som klarar mer avancerade arbetsuppgifter, som att programera och läsa ritningar. Svetsare behöver
olika licenser och helst också yrkeserfarenhet för att ha goda jobbmöjligheter. Den som inte har dessa färdigheter möter en tuffare arbetsmarknad och
hårdare konkurrens om jobben. En genomgående efterfrågad kompetens
inom branschen är hantverksskicklighet. Har du hantverkskunnandet och
yrkeserfarenhet är jobbchanserna goda inom yrken som verktygsmakare,
maskinreparatör, låssmed och plåtslagare. Vidare är fastighetstekniker
eftertraktade under förutsättning att du har utbildning inom yrket.
Lätt att få jobb har också utbildade och erfarna lastbilsmekaniker. Denna
positiva arbetsmarknad gäller också för bussmekaniker, även om arbetsuppgifterna skiljer sig åt väsentligt. Maskin- och processoperatörer samt
montörer möter en fortsatt tuff arbetsmarknad. Det är framför allt dessa
”enklare” arbetsuppgifter som försvinner i tider av nedgång och de manuella arbetsuppgifterna som inte kräver hantverksskicklighet blir allt färre
inom industrin.
4
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Hälso– och sjukvård samt socialt arbete
Jobbmöjligheterna 2015 är mycket bra för många yrken inom vården.
Det finns flera orsaker till den ökade efterfrågan på personal. I takt
med att befolkningen i Jönköpings län växer så ökar behoven och det
behövs fler personer inom sjukvården. Vi blir också allt äldre vilket
ökar vårdbehovet eftersom efterfrågan på vårdtjänster ökar i takt med
åldern. Många arbetstillfällen inom den offentliga sektorn kommer
också av att medelåldern är hög inom flera av vårdyrkena och arbetsgivarna behöver rekrytera när de som går i pension ska ersättas. Ytterligare en förklaring till de goda jobbmöjligheterna är att förhållandevis
få har valt en utbildning med inriktning mot vård och omsorg.
Har du en eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg är
arbetsmarknaden generellt mycket god. Det är stor efterfrågan på
sjuksköterskor och särskilt efter dem som har en specialistutbildning.
Det handlar om specialistkunskaper inom exempelvis akutsjukvård,
operationer och röntgen. För de flesta yrken inom området som kräver
legitimation - såsom läkare, psykologer och tandläkare - är jobbmöjligheterna mycket goda det kommande året.
Bland de vårdyrken som inte ställer lika höga krav på utbildning
är konkurrensen om jobben hårdare, i och med att det finns många
sökande till varje plats. Det gäller exempelvis vårdbiträden, skötare
och personliga assistenter. Men det är viktigt att komma ihåg är att
detta är stora yrkesgrupper där det hela tiden byts ut personal. Detta
innebär att det hela tiden finns jobböppningar och många chanser till
exempelvis vikariat och sommarjobb.
Hälso– och sjukvård samt socialt arbete
Apotekare
Barnmorskor
Distriktssköterskor
Geriatriksjuksköterskor
Läkare
Operationssjuksköterskor
Psykologer
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Dietister
Socialsekreterare
Sjuksköterskor, grundutbildade
Sjukgymnaster
Tandhygienister
Barnskötare
Elevassistenter
Personliga assistenter
Vårdbiträden
5
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Utbildning
Fritidspedagoger
Förskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger
Universitets- och högskolelärare
Lärare i grundskolans senare år
Utbildning
Har du en pedagogisk utbildning ser arbetsmarknaden ljus ut det
kommande året. Det har fötts många barn i länet under en längre
tid, vilket innebär fler jobbmöjligheter inom för- och grundskolan. I
Jönköpings län är det stor brist på utbildade förskollärare och arbetslösheten är nästan obefintlig. Förskolan har en fastställd läroplan och
pedagogiska mål och därför efterfrågas högskoleutbildad personal.
Jobbmöjligheterna är sämre för barnskötare, eftersom många konkurrerar om varje plats samtidigt som arbetsgivarna vill ha fler utbildade
förskolelärare i verksamheten.
Antalet elever i grundskolan ökar också vilket förbättrar jobbmöjligheterna för utbildade grundskollärare. Inom grundskolans senare
år finns nu en stor efterfrågan på lärare som har ämneskunskap inom
matematik, fysik, kemi, teknik och biologi. Detta hänger ihop med att
det under flera år utbildats alldeles för få ämneslärare med inriktning
mot naturvetenskapliga ämnen.
Inom gymnasieskolan finns det en stor efterfrågan på yrkeslärare,
det vill säga lärare som både har yrkeskunskap och pedagogisk utbildning. Yrkeslärare omfattas inte av kravet på lärarlegitimation, vilket
krävs för övriga lärare. Vidare har gymnasielärare inom de naturvetenskapliga ämnena samt matematik extra goda förutsättningar att få
arbete 2015. De lärare som har sämre jobbchanser inom gymnasieskolan är de med inriktning mot historia och samhällskunskap. Lärare
med särskilda språkkunskaper är just nu mycket efterfrågade inom
den kommunala utbildningen i svenska för invandrare. Viktiga egenskaper för alla jobb inom utbildningssektorn är förmåga till god kommunikation samt att tycka om att jobba med människors utveckling.
6
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Transport
Vill du arbeta med fjärrtransporter, det vill säga med körningar
av gods en längre sträcka, är det tuff konkurrens om jobben. En av
anledningarna är att allt fler transporter sker med hjälp av utländska
åkerier och chaufförer. Jobbmöjligheterna förbättras dock om du som
lastbilsförare har ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt ett
yrkeskompetensbevis (YKB). För mer lokala transporter, där lokalkännedom, servicekänsla och förmåga att kommunicera med kunderna är
viktiga egenskaper, är konkurrensen om jobben mindre. Just servicekänsla har också blivit en allt viktigare förmåga för personer som
arbetar med persontransporter och är en efterfrågad egenskap för
bland annat busschaufförer.
I länet finns många jobb som lagerarbetare och truckförare, men var
beredd på hård konkurrens om jobben då det är många sökande till
varje plats.
Ekonomin, administration, kultur och media
För att ha goda jobbchanser inom ekonomi, administration, kultur
och media behövs någon form av utbildning efter gymnasiet. Lättast
att få jobb 2015 har controllrar, redovisningsekonomer och revisorer.
För att jobba som ekonomiassistent eller löne- och personalassistent
är grundkravet en gymnasieutbildning. Ofta efterfrågar arbetsgivare
kunskap i ett särskilt datorprogram för exempelvis lönehantering,
vilket gör att yrkeserfarenhet och/eller vidareutbildning är viktigt.
Det är hård konkurrens om jobben som administratör och sekreterare. Många av de enklare administrativa uppgifterna har försvunnit i
och med att tekniken gått framåt. Även för akademikeryrken, så som
informatörer och handläggare inom offentlig förvaltning, är jobböppningarna förhållandevis få 2015.
Transport
Lokförare
Transportledare
Lastbilsförare
Brevbärare
Bussförare
Lagerarbetare
Taxiförare
Truckförare
Ekonomin, administration, kultur mm
Controllrar
Redovisningsekonomer
Revisorer
Jurister
Medicinska sekreterare
Personaltjänstemän, rekryterare,
HR-personal
Administratörer, sekreterare
Bibliotekarier
Ekonomiassistenter
Handläggare/utredare,
offentlig förvaltning
Informatörer
7
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Data, teknik och naturvetenskap
Byggnadsingenjörer och -tekniker
Civilingenjörer, bygg och
anläggning
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, kemi
Elingenjörer och eltekniker
Ingenjörer och tekniker, elektronik
och teleteknik
IT-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Testare och testledare
VVS-ingenjörer
Arkitekter
Biomedicinska analytiker
Drifttekniker, IT
Data, teknik och naturvetenskap
Efterfrågan på IT-tjänster är stor inom hela samhället och ökar för
varje år. Informationsteknologi används allt oftare inom allt fler områden än tidigare, som exempelvis inom sjukvården. De flesta av jobben inom IT kräver någon form av eftergymnasial utbildning, oftast
en högskoleutbildning. Stor efterfrågan finns det på mjukvaru- och
systemutvecklare, IT-arkitekter och testare. I första hand vill arbetsgivare ha erfaren personal, varför nyutexaminerade inom området
kan möta en något tuffare arbetsmarknad. För supportpersonal eller
drifttekniker utan specifik kunskap om något verktyg eller program är
konkurrensen om jobben hårdare och efterfrågan mindre. Vissa supportjobb försvinner också i och med att allt fler supporttjänster blir
molnbaserade.
Jobbmöjligheterna är generellt mycket goda för de som har en
teknisk högskoleutbildning. Extra efterfrågade är just nu vissa civilingenjörer och ingenjörer inom flertalet inriktningar. Återigen är det
personal med yrkeserfarenhet som har absolut bäst jobbmöjligheter.
Helpdesk-/supporttekniker
Naturbruk
Skogsmaskinförare
Skogsmästare
Skogsarbetare
Parkarbetare
Trädgårdsarbetare
Naturbruk
För arbeten inom skogsnäringen ser jobbchanserna goda ut 2015. Det
finns en efterfrågan på bland annat skogsmästare och skogsmaskinsförare. Ofta köper företagare och skogsbolag in tjänster istället för att
anställa i egen regi. Det betyder att det ofta krävs att du som yrkesperson har F-skattesedel och är självgående för att få ett arbete.
Söker du enklare jobb utan krav på utbildning inom park- och trädgårdsskötsel är konkurrensen mycket hård. Många av jobben finns
också bara under vår- och sommarhalvåret. För den som har en utbildning från ett naturbruksgymnasium är chanserna till jobb mycket
bättre.
8
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Försäljning, handel och service
Många unga får sitt första arbete inom försäljningsbranschen. Om
du inte har arbetat så mycket tidigare kan det kan vara lite lättare att
få jobb inom handeln eftersom många yrken i branschen inte kräver
eftergymnasial utbildning. Ofta är det dock hård konkurres om de
lediga platserna. Det arbetsgivarna efterfrågar är god servicekänsla
och förmåga att bemöta människor. Arbetsgivare inom fackhandeln,
som exempelvis järn-, dator- och guldsmedsaffärer kräver dock mer
expertkunskap. I branschen är det också vanligt med tim- och deltidsanställningar och arbeten på kvällar och helger. Då många börjar och
slutar inom handeln finns det många jobböppningar inom branschen.
Arbetsförmedlingen förväntar sig också något fler jobb inom sektorn
under 2015, eftersom hushållens konsumtion av varor och tjänster
kommer att öka. Värt att tänka på är att de flesta butiksjobben finns i
Jönköping och andra större städer.
Företagssäljare är ett vanligt jobb och finns i de flesta branscher. Allra
vanligast är yrket inom handeln och industrin. Har du säljförmåga och
kan kombinera detta med kunskaper om en viss bransch eller produkt
finns det ofta goda jobbmöjligheter. Telefonförsäljare är ett yrke som
många prövar på för en kortare tid och därför får också många chansen att testa sin förmåga. Var förberedd på att lönen delvis är provisionsbaserad och att arbetstempot är högt.
Städare är ett vanligt serviceyrke där konkurrensen om jobben är
hård. Yrkeserfarenhet och körkort är därför vanliga önskemål från
arbetsgivare. Andra vanliga serviceyrken är massörer, hudterapeuter
och frisörer. Inom dessa är det vanligt att jobba som egenföretagare.
Försäljning, handel och service
Telefonförsäljare
Frisörer
Företagssäljare
Väktare
Banktjänsteman
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Fastighetsmäklare
Massörer
Städare
Receptionister
Resesäljare
9
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Hotell och restaurang
Kockar
Servitörer
Bagare/konditorer
Baristor/Cafébiträden
Bartendrar
Köks- och restaurangbiträden
Bygg och anläggning
Anläggningsarbetare
Betongarbetare
Byggnadsplåtslagare
Kranförare
Murare
Kranförare
Plattsättare
Takmontörer
Träarbetare/snickare
VVS-montörer
Golvläggare
Isoleringsmontörer
Målare
Grovarbetare inom bygg och
anläggning
Hotell och restaurang
Hotell- och framför allt restaurangbranschen växer i länet i takt med
att vi lägger mer pengar på restaurang- och kafébesök än tidigare. Det
finns jobböppningar i branschen eftersom omsättningen av personal
är hög. Många jobb finns också bara över sommaren och ny personal måste rekryteras varje säsong. Inom yrkesområdet är det brist
på kockar med yrkeserfarenhet och kunskaper i utländska kök. Det
vanligaste yrket i branschen är köks- och restaurangbiträde. Detta
yrke innebär ofta, särskilt på mindre restauranger, både arbete i kök
och möte med kunder. Arbetsmarknaden är dock tuff beroende på att
många konkurrerar om jobben. De flesta jobben finns i landets större
städer och i länet främst i Jönköping.
Bygg och anläggning
Det byggs allt mer och arbetsmarknaden 2015 är bra för dig som har
utbildning och yrkesbevis inom bygg. Goda jobbmöjligheter har bland
annat VVS-montörer, betongarbetare, kranförare och snickare. Extra
stor är efterfrågan på personer som utöver sitt yrke kan leda och styra
arbetet. Hantverksskicklighet och förmåga att kunna kommunicera
med kunder är extra viktigt om du vill jobba med renovering, ombyggnad och tillbyggnad där privatpersoner är uppdragsgivare. Många av
jobben inom bygg och anläggning sker utomhus och kräver god fysik
samt körkort. Inom byggbranschen är det också vanligt att du jobbar i
ett mindre företag eller själv är egenföretagare.
Arbetsförmedlingens bedömning för byggyrken gäller inte lärlingar.
Det utbildas för många personer inom bygg och alla kommer därför inte att få en lärlingsplats efter avslutad utbildning. Utan att ha
genomfört en lärlingsperiod är det svårt att senare få ett jobb i byggbranschen.
10
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2015-01. Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB