Jobbmöjligheter i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER
i Västerbottens län 2015
1
Svag förbättring väntas i länet.
I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och
behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens grepp om Europa, många
möjligheter till arbete. Den som har god utbildning och kan tänka sig längre resväg
till sin arbetsplats ökar chansen till arbete.
Att ta sina första steg ut på arbetsmarknaden,
eller att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, är
ibland en spännande resa. I denna folder vill
vi berätta om vilka yrkesområden det kommer
finnas goda eller mindre goda möjligheter till
arbete inom. Men det finns även annat som är
viktiga i ditt jobbsökande. Västerbotten är ett
geografiskt stort län, vilket kan betyda att det
kan krävas viss pendling att komma till arbetet
och körkort ökar dina möjligheter. Gymnasiekompetens är något som efterfrågas hos allt fler
arbetsgivarna idag. Ett av våra bästa råd till dig
som är ung är att skaffa dig gymnasieexamen.
Vi hoppas du får nytta av denna folder i din resa
till ett arbete.
Västerbottens län har en stor andel offentlig
verksamhet vilket ökar känsligheten för politiska beslut och minskar länets möjlighet att
påverka utvecklingen i önskvärd utsträckning.
Den privata tjänstesektorn bedöms utgöra
motorn i ekonomin under överskådlig tid och
där finns en betydande potential för länet att
växa. Detaljhandeln har en viktig roll. Ingen
av länets kommuner har en lika stor andel
sysselsatta inom privata tjänster som riksgenomsnittet vilket bör utgöra en viktig signal
till alla som överväger att starta verksamhet i
egen regi.
Rationell industriproduktion är en nödvändighet för att klara verksamheten på lång sikt.
Inom utbildning, vård och omsorg har antalet sysselsatta ökat mer än antalet invånare.
Andelen kvalificerad vård och forskning ökar
vilket leder till att efterfrågan på välutbildad
arbetskraft går i samma riktning. Här ser du
fördelningen av antalet sysselsatta år 2012.
Kort om Jobbmöjligheter 2015
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Här arbetar flest idag
Klart flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Många arbetar inom försäljning,
hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett stort och varierat yrkesområde som rymmer allt
ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara drygt 2 av 100 arbetar med jord- eller
skogsbruk i någon form.
Andelen anställda per yrkesområde i Västerbottens län
24%
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
17%
Försäljning, hotell, restaurang och service
Tillverkning, drift och underhåll
13%
11%
Ekonomi, administration, kultur och media
9%
Utbildning
6%
Data, teknik och naturvetenskap
Bygg och anläggning
5%
Transport
5%
Naturbruk
2%
Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Västerbottens län 16–64 år) Källa: SCB
3
Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Apotekare
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor
Distriktssköterskor
Geriatriksjuksköterskor
Läkare
Operationssjuksköterskor
Optiker
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Sjuksköterskor inom akutvård
Sjusköterskor inom psykiatri
Tandläkare
Tandsköterskor
Undersköterskor
Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Hälso- och sjukvård, socialt arbete utgör en stor del av arbetsmarknaden i
länet. Länets totala befolkning ökar inte lika snabbt längre men befolkningens genomsnittsålder stiger och kommer att fortsätta göra det under många
år. Det innebär, bland annat, att behovet av omsorg och alltmer kvalificerad
sjukvård ökar. Födelsetalet är stabilt sedan flera år vilket ökar behovet av
barnomsorgspersonal och många lärargrupper. Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt och behovet av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor
är bristyrken, i varierande grad, redan tidigare. Samtliga grupper av läkare,
distriktsläkare och specialistläkare, är utpräglade bristyrken sedan länge
och specialistutbildade sjuksköterskor inom akut- och intensivvård, operation, psykiatri och vården av för tidigt födda är områden där det är svårt att
hitta rätt personal. Det gäller även geriatrik (äldrevård) samt beroendevård.
De senaste åren har behoven av vikarier under sommaren blivit allt svårare
att fylla. Inom vården är det fortfarande vanligt att gå via visstidsanställningar innan det blir aktuellt med tillsvidareanställning.
Dietister
Kriminalvårdare
Psykologer
Receptarier
Sjukgymnaster
Veterinärer
Skötare
Socialsekreterare
Vårdbiträden
4
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Försäljning, hotell, service m.m.
I synnerhet i länets mera tätbefolkade regioner samt i turistinriktade
områden finns en god arbetsmarknad för den som söker arbete inom
dessa områden. Vid kusten kan en anställning ge försörjning året runt
medan det i inlandet och fjällvärlden oftast handlar om säsongsarbete.
För den som har intresset innebär det att man får söka jobb ofta och
att goda kontakter med arbetsgivare inom dessa branscher är värdefulla. Näst handel är detta ett område där många gör sitt inträde på
arbetsmarknaden. Det råder ständig brist på kockar oavsett region.
Även erfarna servitörer/servitriser är eftersökta liksom receptionister
som behärskar de senaste dataprogrammen som används i branschen.
Det är klokt att fråga hur läget i branschen är som en del av förberedelserna. Den som söker anställning som frisör bör ha ett gesällbrev för att
förbättra sina chanser. Branscherna väntas växa men i långsam takt.
Försäljning, hotell, service m.m.
Bagare/konditorer
Bartendrar
Frisörer
Kockar
Baristor/Cafébiträden
Brandmän
Fastighetsmäklare
Företagssäljare
Inköpare
Massörer
Renhållnings-/
återvinningsarbetare
Servitörer
Väktare
Banktjänstemän
Bilförsäljare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Marknadsanalytiker/
marknadsförare
Köks- och restaurangbiträden
Resesäljare
Städare
5
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Tillverkning, drift och underhåll
Bilmekaniker
CNC-operatörer
Elmontörer
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Maskinoperatörer
operatörer stål- och metallverk
Styr- och reglertekniker
Tunnplåtslagare
Verkstadsmekaniker
Verktygsmakare
Byggnadsplåtslagare
Distributionselektriker
Tillverkning, drift och underhåll
Tillverkning, drift och underhåll har för närvarande problem med
låg orderingång och antalet sysselsatta bedöms förbli oförändrat eller
minska svagt. Svårast är läget inom verkstadsindustrin där flytt av
tillverkning är beslutad vilket innebär att ökad rörlighet, såväl när det
gäller utbildning, yrke och bostadsort, är faktorer som måste övervägas. Brist på erfarna svetsare lyfts ibland av arbetsgivare. Träindustrin
går mot strömmen och en förbättrad orderingång inleddes i början av
hösten 2014. Det råder överskott på montörer inom flertalet branscher
samtidigt som det råder brist på civilingenjörer och tekniker. Företag
lånar ibland välutbildad arbetskraft mellan varandra beroende på konjunkturläge. Rekryteringar av utländsk arbetskraft förekommer men
mest i Syd- och Mellansverige. Ökad produktivitet är en viktig faktor
när det gäller möjligheten att klara den internationella konkurrensen.
En konsekvens blir att behovet av gymnasieutbildad produktionspersonal minskar.
Drifttekniker värme-/ vattenverk
Gjutare
Grovplåtslagare
Lackerare
Låssmeder
Operatörer livsmedelsindustri
Operatörer gummi/ plastindustri
Maskinoperatörer kemisk industri
Svetsare
Vaktmästare
6
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Transport
En viktig faktor i branschen är den snabbt växande e-handeln, beställningar via Internet. I synnerhet sker en allt större del av all privat
konsumtion av annat än livsmedel via Internet. Det gynnar transportsektorn och en stor del av leveranserna sker med bil vilket håller
transportkostnaderna nere. Branschen bedöms förbli stabil till slutet
av 2015. Busstrafiken är vida spridd i länet med dess stora avstånd.
När nu järnvägstrafiken fungerar allt bättre påverkas busstrafiken
negativt. Kvälls- och helgarbete är vanligt. Noggrannhet och servicekänsla är viktiga egenskaper i branschen. Det gäller även taxinäringen
där brist ibland råder på erfarna förare men även på bilar. Svängningarna är stora inom taxi med mycket hög belastning under delar av
dagen medan andra tider går åt till väntan på ett uppdrag.
Transport
Taxiförare
Bussförare
Brevbärare
Lastbilsförare
Lokförare
Transportledare
Tågvärdar
Godshanterare och expressbud
Lagerarbetare
Truckförare
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning är en sektor som har stora spridningseffekter.
Under många år har anläggningssektorn haft mycket god beläggning
när en ny järnväg och flera vägkomplex har pågått. Nu ökar byggande
av lokaler och bostäder varför hantverkares arbetsmarknad kommer
att förbättras rejält. Umeå-regionen är det område där flest nya arbetstillfällen väntas tillkomma. För att få arbete på en byggarbetsplats behövs oftast ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat
ett antal lärlingstimmar samt klarat ett yrkesteoretiskt prov. Arbetsgivarna söker främst personer med både utbildning och erfarenhet.
Möjligheterna till en anställning är ofta klart sämre om du saknar
möjlighet och rättighet att arbeta självständigt. Kunskaper om svenska
byggnormer och –processer är mycket viktiga inom ingenjörsområdet.
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Golvläggare
Plattsättare
Träarbetare/Snickare
VVS-montörer
Betongarbetare
Byggnadsplåtslagare
Glasmästare
Isoleringsmontörer
Kranförare
Murare
Målare
Grovarbetare bygg och anläggning
7
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Naturbruk
Djuruppfödare/djurskötare
Jägmästare
Lantmästare
Maskinförare, lantbruk
Skogsarbetare
Skogsmaskinförare
Skogsmästare
Trädgårdsarbetare
Parkarbetare
Utbildning
Förskollärare
Gymnasielärare allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Specialpedagoger
Trafiklärare
Universitets- och högskolelärare
Fritidspedagoger
Lärare i estetiska och praktiska
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Naturbruk
För skogsnäringen är efterfrågan från träindustrier viktig och jordbruket påverkas även av konkurrens från utlandet. Det gör att det
förväntas förbli fortsatt hård konkurrens inom naturbruk under 2015.
Det är vanligt att företagare köper tjänster istället för att anställa en
personal. Vanligen krävs F-skattsedel för arbete inom jord- eller skogsbruk. Det är hård konkurrens om jobben för park- och trädgårdsarbetare men för den som har lämplig utbildning jobbmöjligheterna bättre.
Utvecklingen inom jordbruk och skogsbruk går fort och ställer höga
krav på teknisk kompetens hos maskinförarna.
Utbildning
Utbildning är en viktig del av länets arbetsmarknad. Förskollärare
har goda möjligheter till jobb i länet. Gymnasielärare är bristyrken
regionalt och bäst jobbmöjligheter har gymnasielärare i yrkesämnen,
matematik, naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Brist
råder även på specialpedagoger i stora delar av länet. Barnskötare
efterfrågas i mindre utsträckning och den som har möjlighet att delta
i påbyggnadsutbildningar som anordnas, eller att läsa vidare till
förskollärare och därmed öka sina chanser att få arbete. Fler lärare
behövs för att Sverige ska behålla sin ställning inom välfärd, forskning
och utveckling.
8
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Ekonomi, administration, kultur och media
För yrken inom ekonomi, administration, kultur och media behövs
ofta ytterligare utbildning efter gymnasiet. Många yrken finns inom
flera branscher, till exempel jurister, ekonomer, informatörer och
personaltjänstemän. Om du börjar ditt arbetsliv inom turistnäringen
kan du återvända dit efter att ha utbildat dig till ett yrke inom exempelvis ekonomi- eller personalområdet. Ett bra sätt att öka sina
jobbmöjligheter inom området är att bredda sin kompetens att sträcka
sig över redovisning, löne- och personalfrågor. Det är hård konkurrens
om jobben som administratör och sekreterare. Med kompetens och
kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna att få jobb.
Även informatörer möter hård konkurrens om jobben. Medicinska
sekreterare behöver en allt bredare kompetens. Det medför högre krav
på utbildning och gör att nyutexaminerade har goda jobbmöjligheter.
Ekonomi, administration, kultur mm
Medicinska sekreterare
Controllrar
Försäkringstjänstemän
Jurister
Redovisningsekonomer
Revisorer
Speditörer
Studie- och yrkesvägledare
Värdepappersmäklare
Administratörer och sekreterare
Bibliotekarier
Ekonomiassistenter
Handläggare offentlig förvaltning
Informatörer
Löne- och personalassistenter
Personaltjänstemän
9
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Data, teknik, naturvetenskap m.m.
Biomedicinska analytiker
Byggnadsingenjörer, tekniker
Civilingenjörer inom:
Bygg, anläggning, elektronik, teleteknik, elkraft, kemi, maskin, IT
Drifttekniker IT
Elingenjörer, eltekniker
Helpdesktekniker,
supporttekniker
Ingenjörer, tekniker elektronik,
teleteknik
Data, teknik, naturvetenskap m.m.
omfattar främst IT-sektorn som idag finns i hela samhället. Möjligheten till en anställning är god för dig som har önskad utbildning
eller har uppnått motsvarande kompetens genom lång erfarenhet. Det
råder brist på önskad personal inom många IT-yrken i hela samhället och jobbmöjligheterna är bland de bästa för personer med lämplig
kompetens. Många befattningar kräver högskoleutbildning eller lång
erfarenhet av de arbetsuppgifter som är aktuella. Mjukvaru- och systemutvecklare är mycket eftersökta. Företagen har numera helpdesk/
telefonsupport på sina produkter och tjänster. Personal med tillräcklig
kompetens för dessa arbetsuppgifter finns i allmänhet men specialkunskaper inom vissa områden förbättrar dina möjligheter ytterligare.
IT-arkitekter
Kemiingenjörer, kemitekniker
Logistiker
Maskiningenjörer, maskintekniker
Mjukvaru- och systemutvecklare
Testare och testledare
VVS-ingenjörer
GIS-ingenjörer
Lantmätare
Systemförvaltare,
systemadministratörer
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
10
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2015-01. Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB