Jobbmöjligheter i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER
i Dalarnas län 2015
1
Bra jobbchanser i Dalarna 2015
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare
att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas inte så många
nya jobb i länet, men det behövs väldigt många för att ersätta alla som går i pension.
Så kommer det att se ut många år framöver.
Arbetslösheten i Dalarna hör till de lägsta i
landet. Efterfrågan på arbetskraft är stor och
arbetsgivarna letar hela tiden efter ny arbetskraft. Det ger många möjligheter till arbete.
Men det viktiga är att ha en utbildning och/eller
arbetslivserfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar.
Yrkesutbildning, högskolestudier eller arbetslivserfarenhet ger bättre chanser till jobb
När arbetsgivare letar efter den som ska ta över
en arbetsuppgift är det ofta mer bråttom än
vid nyanställningar. Man ska helst jobba med
full kapacitet från första dagen. Därför är det
bra att vara förberedd på arbetslivet genom
en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, en
eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller ha någon form av
erfarenhet från arbetsmarknaden.
Arbetsuppgifter som inte kräver någon
utbildning eller erfarenhet blir allt färre. Det
gör att möjligheterna att få jobb minskar då
många konkurrerar om dem. Många jobb som
ska ersättas kräver längre utbildningar, även
om den som går i pension inte hade högskoleutbildning. Särskilt inom industrin bör därför
de som anställs ha en högre utbildning. På hela
arbetsmarknaden i länet önskar en femtedel av
arbetsgivarna att den som anställs ska vara mer
välutbildade än de tidigare.
Inom många yrken ökar kraven på körkort
för att kunna åka mellan arbetsplatser. Ibland
krävs också egen bil. Du kan öka dina möjligheter till jobb genom att ha de licenser och certifikat som arbetsgivarna efterfrågar. Detta gäller
särskilt inom industrin, men även arbetsgivare
inom data och kommunikation, transport och
bygg.
Kort om Jobbmöjligheter 2015
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Dalarnas län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda
finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Turistnäringen, med framför allt handel, service,
hotell och restaurang är näst störst och blir allt större i framtiden. Industrin och bygg sysselsätter fler
i Dalarna än i hela landet i genomsnitt. Många industrier har skogen som råvara, men ganska få jobbar inom naturbruk.
Andelen anställda per yrkesområde i Dalarnas län
21%
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
17%
Försäljning, hotell, restaurang och service
Tillverkning, drift och underhåll
15%
10%
Ekonomi, administration, kultur och media
Bygg och anläggning
7%
Utbildning
7%
Data, teknik och naturvetenskap
6%
Transport
6%
Naturbruk
2%
Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Dalarnas län 16–64 år) Källa: SCB
3
Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor
Distriktssköterskor
Geriatriksjuksköterskor
Läkare
Operationssjuksköterskor
Psykologer
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Socialsekreterare
Tandhygienister
Tandläkare
Behandlingsassistenter
Kriminalvårdare
Logopeder
Skötare
Undersköterskor
Barnskötare
Friskvårdskonsulent
Personliga assistenter
Vårdbiträden
Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Offentlig sektor har svårt att hitta personal. Det drabbar vård och omsorg
särskilt hårt. Bristen på kvalificerad personal inom vården är alarmerande.
Det märks framför allt under sommarhalvåret, då semestervikarier ska
rekryteras. En stor majoritet av dem som arbetar är äldre. Det kommer att
sätta mycket stor press på landsting och kommuner under kommande år.
Under många år framöver kommer medarbetare att lämna arbetsmarknaden till följd av pensionsavgångar. Det stora flertalet är personer med
gymnasiebakgrund som undersköterskor, vårdbiträden och personliga
assistenter. Enbart dessa behöver ersättas med cirka 600 nya arbetstagare i
år. Eftersom antalet invånare i Dalarna som är över 80 år ökar och flertalet
kommer att behöva allt mer vård och omsorg, kommer också jobbmöjligheterna att bli allt bättre.
För att jobba i yrkesområdet bör du ha någon form av vårdutbildning i
grunden, gärna påbyggd med specialistutbildning. Bland yrken som kräver enbart gymnasieutbildning är det bra att ha kunskaper inom geriatrik,
psykiatri, kognitiv beteendeterapi och språkkunskaper. Dessutom är det en
stor fördel med körkort. För personliga assistenter gäller det också att ha en
personlig lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk styrka samt att
kunna hantera personlig integritet och sekretess.
Som socialsekreterare bör du ha en bakgrund som beteendevetare. Vill du
jobba som verksamhetschef inom social omsorg behövs oftast socionomutbildning.
4
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Tillverkning, drift och underhåll
Återhämtningen inom industrin går långsamt och det skapas få nya
jobb inom branschen under 2015. Däremot är behovet av att ersätta
dem som går i pension stort. Två av tio industriföretag i Dalarna har
haft svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobben under förra
året. Kompetenskraven förändras och förskjuts allt mer från enklare
jobb mot specialiserade, som ofta kräver eftergymnasial utbildning
eller lång arbetslivserfarenhet.
För dig som vill jobba inom industrin är det två generella kompetenser som är viktiga. Den ena är processförståelse, att ha kunskap
om eller förståelse för hur en tillverkningsprocess ser ut. Den andra
är operatörskompetens. Det innebär att du bör ha åtminstone grundläggande kunskap om programmering av maskiner i en processtyrd
tillverkning. Andra viktiga kompetenser är kunskaper i hydraulik och
pneumatik, ritningsläsning och sinne för teknik och design. Det finns
också en stor efterfrågan på plats- och driftschefer inom industrin.
Där behövs en grundläggande teknisk utbildning i kombination med
en god social kompetens.
Inom verkstadsindustrin och sågverk är utsikterna under 2015
betydligt ljusare än inom stål-, massa- och pappersindustrin. Även här
försvinner de enklare jobben och en yrkesinriktad gymnasieutbildning
är numera minimikrav, alternativt arbetslivserfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter. Sågverken är idag en processindustri. Allt fler
manuella jobb har försvunnit den senaste tiden. Som installationseller distributionselektriker förväntas du vara färdigutbildad för att få
jobb. För en lärling kan situationen vara svårare.
Tillverkning, drift och underhåll
Bilmekaniker
CNC-operatörer
Distributionselektriker
Drifttekniker vid värmeoch vattenverk
Gjutare
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Maskinreparatörer
Styr- och reglertekniker
Elmontörer
Fastighetstekniker
Grovplåtslagare
Maskinoperatörer, trävaruindustri
Processoperatörer, träpappers- och massaindustri
Styckare
Verkstadsmekaniker
Verktygsmakare
Vaktmästare
5
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Bygg och anläggning
Anläggningsarbetare
Betongarbetare
Byggnadsplåtslagare
Golvläggare
Isoleringsmontörer
Träarbetare/snickare
VVS-montörer
Anläggningsmaskinförare
Murare
Målare
Takmontörer
Grovarbetare inom bygg och
anläggning
Plattsättare
Transport
Bussförare
Lokförare
Transportledare
Lastbilsförare
Taxiförare
Lagerarbetare
Truckförare
Bygg och anläggning
I Dalarna jobbar många inom bygg. Av femton kommuner i länet har fjorton en högre sysselsättning inom byggbranschen än hela landet i genomsnitt. Under 2015 kommer det att byggas mer än under de två senaste åren.
Golvläggare är särskilt eftertraktade i år på bekostnad av plattsättarna, där efterfrågan minskar. Detta kan bero på att man i större
utsträckning än tidigare lägger in våtrumsmattor istället för kakel.
Inom anläggning kan 2015 bli ett riktigt bra år om det planerade flygfältsbygget i norra Dalarna kommer igång. Då kommer både Dalarna
och angränsande län att dammsugas på anläggningsarbetare. Nya investeringar i gruvor i Bergslagen kommer att sysselsätta många anläggningsarbetare, men detta projekt ligger än så länge på framtiden.
Inom byggbranschen är det lättast att få jobb om du har en utbildning och/eller erfarenhet från yrken som räknas som nyckelyrken för
branschen. Ingenjörer, konstruktörer, platschefer och kalkylatorer har
mycket goda jobbchanser.
Transport
Persontransporter är en del av Dalarnas turistnäring. Det är därför
stora variationer i efterfrågan på förare, både lokalt och i tid. Under
vintersäsongen är jobbmöjligheterna mycket goda för taxiförare i fjällen
och för bussförare i stort sett i hela länet året om. Både för persontransport och godstransport är det viktigt att ha de behörigheter som krävs.
Utan yrkesbevis är det svårt att få jobb och ofta behövs andra certifikat
som farligt gods, truckkort, utbildning för kyltransport och liknande.
Som förare av godstransport kan det krävas att du övernattar på
annan ort i veckorna och ofta ingår krav på att jobba kvällstid. Du behöver också god lokalkännedom och ska klara av ekonomisk körning.
6
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Försäljning, restaurang, hotell och service
Dalarna har en turistnäring av hög internationell klass och kraven på
att jobba i branschen är också ganska stränga. Jobbmöjligheterna är
goda för kockar under högsäsong i fjällen. Har du dessutom kompetenser som mästarbrev, vinkunskap, säljförmåga, organisationsförmåga och är beredd att jobba på obekväma arbetstider är det lätt att
få jobb. Som servitör och receptionist bör du också ha goda språkkunskaper. Inte minst kunskaper i östeuropeiska språk efterfrågas.
I fjällvärlden ordnar ofta arbetsgivarna möjligheter till boende.
Som försäljare kan det vara lite svårare att få jobb, men handeln
växer i länet och har du en gymnasieutbildning i yrket, språkkunskaper (engelska och tyska efterfrågas), datavana och ekonomiskt tänkande så finns trots allt goda möjligheter till jobb. Städare har goda
jobbchanser också men då bör man ha utbildning, helst körkort och
gärna egen bil. I många serviceyrken förekommer också krav på att
man ska vara ostraffad.
Data, teknik och naturvetenskap
Dalarna behöver cirka 200 nya ingenjörer varje år under de närmaste
åren. En fjärdedel av dessa i form av civilingenjörer och resten högskoleingenjörer. Om du är nyexaminerad kan det vara lite svårare att
få jobb än om du har erfarenhet.
Inom it-området är det viktigt att ha certifieringar som är i kraft om
du har en spetskompetens. De blir snabbt föråldrade och man bör alltid kontrollera med arbetsgivaren vilka licenser som krävs för jobbet
och om det är möjligt att ta dem via arbetsgivaren. Branschen växer i
Dalarna och det är också lätt att få jobb för den som är utbildad. I de
större företagen används ofta engelska som arbetsspråk.
Försäljning, restaurang, hotell och service
Bagare/konditorer
Fotterapeuter
Kockar
Bartendrar
Marknadsanalytiker och
marknadsförare
Receptionister
Servitörer
Frisörer
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Resesäljare
Data, teknik och naturvetenskap
Byggnadsingenjörer och
byggnadstekniker
Civilingenjörer, bygg och
anläggning
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, maskin
It-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
VVS-ingenjörer
7
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Ekonomi, administration, kultur, media
Medicinska sekreterare
Bibliotekarier
Försäkringstjänstemän
Handläggare/utredare, offentlig
förvaltning
Informatörer
Löne- och personalassistenter
Redovisningsekonomer
Revisorer
Studie- och yrkesvägledare
Administratörer och sekreterare
Ekonomiassistenter
Personaltjänstemän
Naturbruk
Skogsmästare
Jägmästare
Lantmästare
Maskinförare, lantbruk
Parkarbetare
Skogsarbetare
Skogsmaskinförare
Trädgårdsarbetare
Ekonomi, administration, kultur, media
Många yrken i denna bransch har en koppling till industrin, som har
en svag konjunktur under 2015. Efterfrågan på arbetskraft är blygsam, samtidigt som ersättningsrekryteringarna inte är lika många
som i andra branscher. Inom andra privata branscher och framför allt
offentlig sektor är jobbmöjligheterna större. Medicinska sekreterare
har goda jobbchanser och här behövs utbildning anpassad för yrket.
För att jobba med ekonomi är det en fördel med eftergymnasial utbildning och kompetenser som rådgivning, budget och kreditbedömning.
Språkkunskaper, främst engelska och tyska, efterfrågas. Det är också
en fördel att kunna hantera logistik och inköp.
Naturbruk
Trots att Dalarna har stora skogs- och jordbruksområden, är det
ganska få som jobbar i branschen. Näringen är viktig som råvaruproducent till bland annat trä-, massa- och papperstillverkning. I Dalarna
finns drygt 1 000 jordbruksföretagare.
Efterfrågan på personal inom skogsbruket är beroende av konjunkturen inom processindustrin där skogen utgör råvaran samt sågverksindustrin. Under 2015 blir efterfrågan blygsam, men skogsentreprenörerna har ändå svårt att rekrytera viss arbetskraft som exempelvis
personal som arbetar med röjning och plantering. Trots att det är stor
konkurrens om jobben som skogsmaskinförare är det lättare att få
jobb om man kan hantera en skördare och har erfarenhet av att jobba
med den.
För att få jobb som skogsmaskinförare bör man vara tekniskt allsidig
och ha kunskaper i hydraulik och ekologisk avverkning.
8
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Undervisning
Antalet anställda inom utbildning kommer att öka under 2015 i Dalarna och märks framför allt inom vuxenutbildningen. Jobbmöjligheterna
för lärare kommer att vara mycket goda under 2015. Generationsväxlingen är mycket tydlig bland lärarna och behovet av ersättningsrekryteringar är stort i Dalarnas kommuner. De flesta lärarkategorier från
förskollärare till högskolelärare har goda jobbchanser.
För att få jobb som lärare behövs i de flesta fall en lärarlegitimation.
Ett undantag är lärare som undervisar i yrkesämnen.
Som förskollärare är det dessutom bra att ha kunskaper i de språk
som är representerade i kommunen, kunskaper om montessoripedagogik och om barn med särskilda behov.
Gymnasielärare i matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen
har särskilt goda jobbmöjligheter. Bland lärare i praktiska ämnen och
yrkesämnen har lärare inom hotell och turism, slöjd, idrott och bild
också goda jobbmöjligheter. För gymnasielärare i yrkesämnen är det
bra att ha erfarenhet av bygg, fordon, äventyr/turism och vård.
Undervisning
Fritidspedagoger
Förskollärare
Gymnasielärare i matematik
Gymnasielärare i språk
Gymnasielärare i yrkesämnen
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Lärare i estetiska och praktiska
ämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger
Trafiklärare
Universitets- och högskolelärare
Gymnasielärare i historia,
samhällskunskap
9
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
10
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2015-01. Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB