Överenskommelse mellan elev och Skellefteå gymnasieskola om

Skellefteå kommun
Avtal mellan elev och Skellefteå kommuns gymnasieskola om lån av dator eller surfplatta
Inledning
I skolans läroplan står det att alla elever ska lära sig att använda digitala verktyg.
Skellefteå kommun tycker att det är viktigt att varje elev får använda en dator eller surfplatta i sitt
skolarbete. För att alla ska ha samma chans att lyckas lånar Skellefteå kommuns gymnasieskola ut en
dator eller surfplatta till varje elev.
§1 Leverans
När det här avtalet är undertecknat av elev och vårdnadshavare får eleven sin datautrustning.
§2 Vård och användning
Datorn/Surfplattan får bara användas av eleven. Var rädd om utrustningen och förvara den på ett
säkert sätt på en säker plats. Eleven måste följa instruktionerna för datorn/surfplattan. Ta med
utrustningen hem efter skolans slut. Datorn får inte användas på ett sätt som inte följer skolans
värdegrund. Program får inte avinstalleras.
§3 Fel, förlust eller stöld
Om datorn/surfplattan blir stulen, skadad eller borttappad betalar eleven 500 kr till skolan. Anmäl till
datateknikern.
§4 Äganderätt
Skolan äger utrustningen, eleven lånar den. Eleven får inte låna ut, hyra ut eller sälja utrustningen.
§5 Överlåtelse av avtal
Eleven kan inte lämna över sina rättigheter eller skyldigheter för datorn till någon annan.
§6 Låneperiod
Avtalet är bindande och gäller från det att eleven fått utrustningen tills den återlämnas till skolan.
§7 Service mm.
Skolan har rätt att när som helst och på en gång få låna datorn för service.
§8 Avtalets upphörande
Skolan får avsluta avtalet:
a) om eleven bryter mot reglerna i detta avtal
b) om eleven slutar på programmet
c) om eleven slutar studera på Skellefteå kommuns gymnasieskola
Om avtalet avslutas ska eleven lämna tillbaka utrustningen. Eventuella kostnader för att lämna
tillbaka datorn (ex resekostnader, porto etc .) betalar eleven.
Detta avtal skrivs i två exemplar, skolan tar ett, eleven tar ett.
Genom att skriva under godkänns avtalet.
Skellefteå den : ________________________
Elevens namn : ________________________
Klass : __________
Personnummer:________________________
Mailadress:_________________________
Datorns serienummer: ____________________________
Elev
Jag har läst igenom avtal och regler för lån av dator. Jag förstår innehållet, lovar att följa avtalet och
reglerna. Jag förstår att det är jag som har ansvaret för datorn.
_______________
______________________________
Datum
Elevens underskrift
______________________________
Namnförtydligande
Vårdnadshavare ( Gäller om eleven inte är myndig )
Jag / Vi har tillsammans med eleven läst igenom avtalet. Vi förstår innehållet och reglerna för att låna
dator av skolan. Vi förstår att eleven är ansvarig för sin dator.
_______________
______________________________
Datum
Vårdnadshavarens underskrift
______________________________
Namnförtydligande
För Skellefteå kommuns gymnasieskola
______________________________