Rutin för identifiering av fallrisk

1(2)
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Beslutsdatum: 2009-05-15
Gäller från och med: 2009-05-15
Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel):
Reviderad av (namn och titel):
Reviderad den:
Anette Björk, enhetschef
Carina Bolin, områdeschef
2010-02-19
Hanna Jystrand, arbetsterapeut
2015-03-01
Gäller för:
Berit Silow, MAS
Enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg samt utförare
Referens (regelverk, lag, SOSFS etc):
Rutin för identifiering av fallrisk
Bakgrund
Mer än 1200 personer, 65 år och äldre avlider varje år av skador förorsakade av fall.
Risken för fall är stor särskilt för personer med kognitiv eller neurologisk sjukdom.
Kvinnor är särskilt drabbade.
Definition fallskada
En oönskad plötslig händelse som har orsakat en personskada.
Syfte
Att minska antalet fallskador hos personer som har insatser enligt LSS, SoL och
HSL.
När ska fallriskbedömning göras?
Screening med de tre frågorna ska erbjudas och göras inom 24 timmar efter
inflyttning till särskilt boende, ankomst till Korttidsenheten och när man beviljats
LSS - eller SoL-insats eller fått ny HSL-insats.
När ska identifiering av riskfaktorer med hjälp av Downton ske?
Downtown ska senast göras av sjuksköterska inom 24 timmar efter ankomst till
Korttidsenheten eller särskilt boende. I ordinärt boende ska Downton ske inom 1
vecka.
Identifiera genom att ställa frågan angående alla patienter
1. Har personen fallit under det senaste året?
2. Upplever personen själv att det finns en fallrisk?
3. Finns det en uppfattning i teamet om att personen riskerar att falla?
Vid svar ja
- erbjud en systematisk riskbedömning för att identifiera riskfaktorer med
hjälp av DFRI (Downton Fall Risk Index) i det särskilda boendet, i det
ordinära boendet och på Korttidsenheten.
Lomma kommun
234 81 Lomma
Tel 040-641 10 00
Fax 040-41 16 93
E-post [email protected]
www.lomma.se
2(2)
Förebyggande arbete
Informera och diskutera med patienten och eventuellt med närstående om hur risken
för fall kan reduceras.
Risker som identifieras
Uppenbara risker som identifierats med eller utan att fullständig screening och/eller
andra värderingar gjorts ska snarast åtgärdas.
Värdera nedanstående riskområden
Personens förmåga att:
• röra sig
• se
• sköta sin personliga hygien inklusive toalettbesök
• använda hjälpmedel
• kalla på hjälp
Övrigt
• frekvent behov att gå på toaletten
• sjukdomar eller symtom som t.ex. neurologiska sjukdomar, blodtrycksfall,
akut infektion, yrsel, förvirring
• läkemedel
• näringstillstånd, undernärd, uttorkad?
• miljö (belysning, mattor, sladdar, trösklar etc.)
• tekniska hjälpmedel (sänggrindar, toalettförhöjning etc.)
Uppföljning och ny bedömning
Uppföljning och ny bedömning erbjuds alltid av hela teamet:
• vid ny patient
• vid ny miljö
• vid förändrat tillstånd
• enligt den bedömning teamet gör vid första bedömningen