Remiss: Förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på

Yttrande
Effektiv handel
Mats Frånberg
040- 66 13 405
Datum
Dnr
2015-09-28
STY 2015-454
Ert datum
Er referens
[email protected]
MSB dnr: 2013-879
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad
Remiss: Förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva
varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen.
Tullverket har inga synpunkter på förslaget.
Enligt uppdrag
Mats Frånberg
Nationell Specialist
Kopia:
Finansdepartementet, S3
KOM
EH
Postadress
Besöksadress
Tel
Box 12 854
112 98 STOCKHOLM
Storgatan 20Malmö
0771-520 520 vxl
Fax