Yttrande Falska polisbilar

Rättsavdelningen
Petra Reinl
Tel. 08-405 03 56
[email protected]
Datum
Dnr
2015-11-12
STY 2015-650
Ert datum
Er referens
2015-09-03
Ju 2015/05779/L5
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Falska polisbilar (Ds 2015:40)
Tullverket välkomnar förslagen i promemorian och har inget att erinra mot
dess innehåll.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Petra Reinl (föredragande).
TULLVERKET
Therese Mattsson
Petra Reinl
Postadress
Besöksadress
Tel
Box 12 854
112 98 STOCKHOLM
Storgatan 20
Malmö
0771-520 520 vxl
Fax
08-20 80 12