Folder: Dödsboanmälan

Kontaktuppgifter
Socialförvaltningen
Individ- och familjeavdelningen
Samlad myndighetsutövning
Telefonnummer
Mottagningsgruppen, sociala huset
E-post: [email protected]
0304-60 19 99
Besöksadress:
Wackenfeldtsvägen 6, Kållekärr
Öppettider:
måndag-onsdag kl 08.00-16.00
torsdag kl 08.00-18.00
fredag kl 08.00-15.00
Dödsbohandläggare, Inga-Lill Olsson
E-post: [email protected]
Besöksadress:
Wackenfeldtsvägen 8 A, Kållekärr
Besökstid:
Fax:
måndag-fredag 08.00-16.30
0304-60 10 71
0304-60 10 95
Enhetschef
0304-60 10 82
Dödsboanmälan
Till dig som har en avliden anhörig som helt eller
delvis saknar medel till begravningskostnader
februari 2015
Socialförvaltningen, 471 80 Skärhamn, www.tjorn.se
tfn vxl 0304-60 10 00, e-post: [email protected]
Information från socialnämnden
Dödsboanmälan
En dödsboanmälan ersätter ibland en bouppteckning. Om den
avlidnes tillgångar och försäkringar inte räcker till annat än kostnader
i samband med begravningen kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun och ansöka om dödsboanmälan.
Efter inkommen ansökan prövar socialkontoret om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.
Ansökan om dödsboanmälan ska göras så snart som möjligt till
kommunen, senast fyra veckor från dödsdagen.
För information eller tidsbeställning kontakta socialförvaltningen,
dödsbohandläggare Inga-Lill Olsson, tfn 0304-60 10 71.
Begravningshjälp
I de fall där dödsboet saknar försäkring och/eller tillräckliga medel
för att täcka kostnader i samband med begravning kan ekonomiskt
bistånd sökas i samband med att en dödsboanmälan upprättas.
Socialtjänsten måste först utreda om det finns tillgångar i dödsboet
innan något bistånd kan beviljas. Denna utredning kräver en viss
utredningstid så därför är det mycket viktigt att ansökan görs så snart
som möjligt, gärna i samband med beställning av begravning.
För mer information eller ansökan om ekonomiskt bistånd kontakta
Mottagningsgruppen tfn 0304-60 19 99. Se mer sista sidan!
Viktigt att tänka på
De tillgångar som finns i dödsboet, t ex försäkringar, bankmedel och
värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att
betala begravningskostnaderna.
Tjörns kommuns högsta godtagbara kostnad är 24 475 kr, gäller för
år 2015, för begravning inklusive gravsten. Dödsboets tillgångar
räknas av från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då
bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan utbetalas.
Det är viktigt att inga räkningar betalas och att alla autogiro stoppas
till dess att dödsboanmälan är klar. Begär att få anstånd med de
räkningar som inkommit.
Underlag
Uppgifter som behöver lämnas till handläggaren inför besök är:
1.
2. 3. Dödsfallsintyg med släktutredning.
Beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567.
Namn och adress till samtliga dödsbodelägare.
Kopia av senaste deklarationen (beställs även den från
Skatteverket) samt uppgift om skatt kommer att återbetalas.
4. Uppgift om kontanter på dödsdagen.
5. Uppgift om utbetalningar som inkommit efter dödsdagen.
6. Kapital- och räntebesked per dödsdagen, beställs från banken
eller bankerna.
7. Uppgift om eventuellt innehav av aktier och fonder.
8. Uppgift om eventuella försäkringar.
9. Uppgift om eventuella tillgångar såsom lösöre i bostad, smycken, bilar m m.
10. Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrätts-
föreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den.
11. Uppgift om skulder på dödsdagen, t ex vårdkostnader, hyra m m.
12. Offert eller faktura på begravningskostnad.
13. Offert eller faktura på gravsten.
14. Eventuellt testamente.
15. Eventuella fordringar p g a fastighetsöverlåtelser.
16. Inventeringsprotokoll från bankfack.
17. Eventuellt kopia på bouppteckning efter tidigare avliden make/
maka.
18. Om den avlidne har autogiro. Stoppa i så fall dessa omgående hos respektive betalningsmottagare.
Glöm inte att göra adressändring.