BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus – nivå 1
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:
Besiktningsuppgifter
Datum:
BACKA 241:26
Fastighetens adress:
2015-04-27
Väderlek:
SKOGABERG 116
422 49 HISINGS BACKA
Personuppgifter
Fastighetsägare:
Seyed Mehdi Seyed Alikhani
Sol
Temperatur:
11 ˚C
Besiktningstekniker/ort:
Liselotte Larsson / Göteborg
Uppdragsgivare:
Seyed Mehdi Seyed Alikhani
Protokoll Nr:
AXÖS-1715-16530364
Uppdragsgivarens adress:
Skogaberg 116
422 49 HISINGS BACKA
Närvarande:
Mehdi Alikhani, fastighetsägare
Liselotte Larsson, Anticimex
Byggnadsmiljö
1 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Besiktningsteknikerns reflektion
Noteringar som besiktningsteknikern särskilt vill påtala
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Bostadsbyggnad
Ett fint hus i nyskick byggt 2005 på en betongplatta på mark med underliggande
isolering. De synpunkter som finns på byggnaden handlar om rena
underhållssynpunkter alternativt information om riskfyllda konstruktionslösningar.
Bostaden bedöms annars vara i det skick man kan förvänta sig i förhållande till
ålder/byggnadssätt samt det löpande underhåll som utförts. Har man som köpare
inte deltagit vid besiktningen rekommenderas det att en avtalad/bokad
besiktningsgenomgång görs med besiktningsteknikern på telefon eller plats. Denna
genomgång beställs via fastighetsmäklaren.
För att bilda sig en samlad uppfattning av bostaden är det viktigt att protokollet läses
i sin helhet.
2 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Besiktningens graderingar
Inget att notera
Denna symbol används då besiktningsteknikern inte ser några avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.
Mindre brister
Denna symbol används då besiktningsteknikern gör en notering om mindre brister som inte bedöms ha lett till
allvarligare skador. Bristerna eller skadorna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan
även användas då teknikern ger allmän information om en utförd åtgärd eller teknisk lösning i huset.
Risk för skador
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Denna symbol innebär att besiktningsteknikern med sin allmänna kunskap om svagheter i en viss konstruktion
eller om andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador. Omdömet ges för fel och brister som ännu
inte lett till skada. Omdömet kan också omfatta erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner eller
ett visst förhållande som kan dölja befintliga skador som inte upptäcktes vid besiktningstillfället. Om teknikern
har gjort en bedömning att det föreligger en risk för skada så kommer teknikern inte för samma risk att lämna
en rekommendation om fördjupad undersökning eller förslag på åtgärder.
Fördjupad undersökning rekommenderas
Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptäckt brister, fel eller skada som bör undersökas vidare
för att fastställa orsak och omfattning. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i besiktningen.
Förslag på åtgärder
Vid fel och skador där besiktningsteknikern bedömer att det inte är nödvändigt med en fördjupad undersökning
kan besiktningsteknikern lämna förslag på åtgärder. Observera att förslag på åtgärder avser typiska åtgärder
och inte är någon garanti för att bristen åtgärdas i det enskilda fallet.
Obesiktigad byggnadsdel
Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Exempel är
tak där en säker uppstigningsanordning saknas eller tak som är snötäckta eller hala. Vindar och krypgrunder
där inspektionsluckor saknas eller rum som är belamrade med saker kan också omöjliggöra en fullständig
besiktning.
3 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Byggnadsbeskrivning Bostadsbyggnad
Byggnadsår/ ombyggnadsår:
2005 /
Hustyp/antal våningar:
2-plans friliggande hus
Taktyp, takbeläggning:
Papp
Grundkonstruktion:
Betongplatta på mark med underliggande isolering
Stomme, material:
Trä
Ventilation:
Mekanisk frånluftsventilation
Värmesystem:
Fjärrvärme
Vattenburen golvvärme på entréplan och radiatorer på övre plan.
Fönster:
3-glas isolerrutor
4 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Fasad:
Stående träpanel
Terrängförhållanden:
Mindre trädgårdstomt
Övrigt:
Garage/Carport:
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Carport med vidbyggt förråd
Besiktningsutlåtande
1. Insamling av upplysningar och handlingar
Fastighetsägaren köpte huset 2008.
-Fasaderna byttes från putsad enstegstätad till träpanel, 2012.
Upplysningar lämnades av fastighetsägaren vid besiktningstillfället.
2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupade undersökningar
Utvändigt
Markförhållanden
Inget att notera.
Sockel
Inget att notera.
Fönster
Inget att notera.
Dörrar
Inget att notera.
Fasad
Inget att notera.
5 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Stuprör
Inget att notera.
Hängrännor
Inget att notera.
Tak
Inget att notera.
Nockvind
Ej aktuellt då innertaket följer yttertaket.
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Carport med förråd
Rötskador noterades i enstaka brädor på
altanräcket samt skadade brädor
förekommer på golvytskiktet.
Rötskadade brädor bör bytas ut.
Del av takpappen över förråd och carport
är delvis inte åtkomlig för besiktning pga
altandäcket.
6 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Förråd (invändigt)
Inget att notera.
Invändigt
Entréplan / Entréhall
Inget att notera.
Entréplan / Tvättstuga
Fuktindikering utan anmärkning.
Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet
noterades inga förhöjda fuktindikationer.
Entréplan / Dusch/Wc
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Fuktindikering utan anmärkning.
Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet
noterades inga förhöjda fuktindikationer.
Entréplan / Trappförråd
Inget att notera.
Entréplan / Vardagsrum
Inget att notera.
Entréplan / Kök
Fuktskydd under vitvaror finns inte.
När fuktskydd inte finns under
diskmaskin/kyl/frys är detta en risk ur
vattenskadesynpunkt. Risk finns att vatten
på grund av smygläckage från rörledningar
ej upptäcks och tränger in i
bakomvarande/underliggande konstruktioner
med fuktrelaterade skador som möjlig följd.
Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet
noterades inga förhöjda fuktindikationer.
Övre plan / Trappa
Inget att notera.
7 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Övre plan / Sovrum 1
Inget att notera.
Övre plan / Sovrum 2
Inget att notera.
Övre plan / Allrum
Inget att notera.
Övre plan / Sovrum 3
Inget att notera.
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Övre plan / Sovrum 4
Inget att notera.
Övre plan / Badrum/Wc
Fuktindikering utan anmärkning.
Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet
noterades inga förhöjda fuktindikationer.
Med vänlig hälsning
Anticimex Göteborg
Liselotte Larsson
Skapad den: 2015-04-28
8 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Besiktningens omfattning och undantag
Syfte
Besiktningen och protokollet är en del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär. Syftet med besiktningen är att ge köpare
och/ eller säljare en bild av byggnadens skick inför en överlåtelse. Besiktningsprotokollet kan också användas för att
köpare och/ eller säljare ska kunna teckna ansvarsförsäkringar. Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt
utan är en del av undersökningsplikten.
Vem har rätt till besiktningsprotokollet
Rätt till besiktningsprotokollet har uppdragsgivaren. Om säljaren är uppdragsgivare har också köparen samma rätt till
protokollet som säljaren, se även under Ansvar och reklamationer.
Om säljaren är uppdragsgivare rekommenderar Anticimex köparen att beställa en så kallad köpargenomgång innan köpet
genomförs. Vid en köpargenomgång går besiktningsteknikern igenom besiktningsprotokollet med köparen så att denne får
samma information som säljaren fått.
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Vad besiktningsteknikern gör
Besiktningen innehåller olika moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsprotokollet.
Besiktningsuppdraget är slutfört när besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren.
Upplysningar
Om köparen eller säljaren är med vid besiktningen så går Anticimex besiktningstekniker igenom vad som ska göras under
besiktningen och ställer frågor om byggnaden. Om teknikern får ta del av handlingar och muntliga upplysningar om
byggnaden så antecknas dessa i besiktningsprotokollet.
Teknikern kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar och upplysningar.
Besiktning
Om inte annat särskilt anges i uppdragsbekräftelsen så besiktigas fastighetens huvudbyggnad och i förekommande fall
även garage/ carport. Besiktningsteknikern besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar,
inspektionsluckor och liknande. Utvändiga ytor som fasader och tak besiktigas också men då måste teknikern kunna
komma i direkt kontakt med ytan på ett säkert och enkelt sätt. Besiktningen är huvudsakligen en okulär besiktning. Med
okulär besiktning menas det man kan se och känna utan ingrepp i byggnaden.
9 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Fuktindikering
Förutom den okulära besiktningen utför besiktningsteknikern fuktindikering på något eller några ställen i våtrummen för att i
möjligaste mån upptäcka vattenskador. I besiktningsprotokollet framgår det vilket utslag fuktindikatorn visat. Ibland är det
inte möjligt att göra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. I sådana fall framgår detta i besiktningsprotokollet. Det
är viktigt att veta att en fuktindikering inte är jämförbar med en mer ingående fuktmätning.
Gradering av upptäckta brister, risker och skador
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
I besiktningsprotokollet gör besiktningsteknikern noteringar om det som har framkommit vid besiktningen. Iakttagelserna
graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker.
Om teknikern inte upptäcker något som avviker från vad som kan förväntas av en viss byggnadsdel så noteras även detta i
protokollet.
10 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Undantag och begränsningar
Anticimex besiktning omfattar inte
Ingrepp, mätningar, provtryckning och liknande som inte anges under rubriken Besiktningens omfattning ovan.
Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet, kontroll av system för el,
värme, vatten, ventilation och avlopp samt kontroll av maskinell utrustning, eldstäder, rökgångar, murstock, oljepanna,
simbassänger, altaner, andra markanläggningar samt marken.
Anmärkning på bagatellartade förhållanden.
Noteringar om estetiska eller arkitektoniska förhållanden som inte påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av
byggnaden.
Undanflyttning av lösöre såsom exempelvis mattor, sängar, soffor eller bokhyllor.
Uppdragsgivaren ansvarar för
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Att fastighetsägaren lämnar uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, röta, mögel, skadeinsekter eller
vattenskador. Fastighetsägaren ska också upplysa om andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen.
Att fastighetsägaren upplyser om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.
Att fastighetsägaren bereder Anticimex besiktningstekniker tillträde för undersökning av alla utrymmen i byggnaden.
Att fastighetsägaren noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis avseende
tillhandahållande av godkända stegar, borttagande av lösöre och andra förberedelser för att möjliggöra besiktningen.
Ansvar och reklamationer
För att protokollet ska få användas i annat syfte eller av en annan person, än vad som framgår under rubrikerna Syfte och
Vem har rätt till besiktningsprotokollet, så måste Anticimex godkänna detta skriftligen. I annat fall tar Anticimex inget ansvar
för protokollets innehåll. Om uppdragsgivaren eller annan som har rätt till besiktningsprotokollet menar att annan
information framkommit muntligen än vad som framgår av besiktningsprotokollet så ska uppdragsgivaren omedelbart vid
mottagandet av protokollet begära skriftlig komplettering. Begärs inte en sådan komplettering så kan inte uppdraget
reklameras med hänvisning till den muntliga informationen.
Vid missnöje med Anticimex utförande av uppdraget eller anmärkning mot Anticimex i övrigt så ska skriftlig reklamation
göras snarast möjligt efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation ska i alla händelser ske senast inom
två år från besiktningstillfället. Försummas den här reklamationsfristen så får inte eventuella fel göras gällande. Anticimex
ansvar är under alla förhållanden begränsat till 15 prisbasbelopp per skadetillfälle. Anticimex friskriver sig för samtliga
skador och krav understigande 20 % av prisbasbeloppet. Om säljaren är uppdragsgivare kan köparen reklamera
besiktningen och Anticimex tar samma ansvar mot denna som om köparen själv varit uppdragsgivare.
Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm.
Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland andra kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare och
kontaktpersoner. Vi samlar in och behandlar namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om
yrke och vissa ekonomiska förhållanden. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader,
verksamheter och andra serviceobjekt. Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera
avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för marknadsföring, marknads- och kundanalyser,
statistik, samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand
användas av bolag inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar
och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis försäkringsbolag, fastighetsmäklare och banker,
samt till myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag. Med personuppgifter avses även besiktningsprotokoll,
intyg, rapporter och liknande handlingar som innehåller personuppgifter och uppgifter om olika objekt. I samband med att vi
tillhandahåller tjänster till våra kunder kan sådana handlingar komma att lämnas till tredje man, exempelvis till ägare,
köpare eller säljare av fastigheter, byggnader, lägenheter etc. Exempel: Vi använder besiktningsprotokoll som underlag vid
så kallad köpargenomgång med köpare av en fastighet. Vi använder besiktningsprotokoll även som underlag för vår
riskbedömning och därmed som en del av försäkringsvillkoren vid meddelande av olika försäkringar till säljare och köpare
av en fastighet.
En gång om året har du som fysisk person rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter
vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig. Märk ansökan med
”Personuppgiftsansvarig”. Personuppgiftsansvarig är Anticimex AB (556032-9285) med dotterbolaget Anticimex
Försäkringar AB (502000-8958), Box 470 25, 100 73 Stockholm.
11 av 12
BESIKTNINGSPROTOKOLL – Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus - nivå 1
Vad man kan förvänta sig av ett hus
Ett hus kräver kontinuerligt underhåll då alla byggnadsdelar utsätts för dagligt slitage. De flesta hus har någon form av brister och fel i form
av skador eller risk för skador. Lättast att upptäcka är skador i synliga delar som golv, tak och väggbeklädnader. Även de delar av
byggnaden som man inte ser utsätts för dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning. Olika
typer av fuktpåverkan är det vanligaste problemet.
Fuktisolering och en dräneringsledning har en begränsad livslängd. En äldre dräneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts för
sådant slitage att man kan förvänta sig att funktionen är nedsatt.
En krypgrund eller en vind utsätts för olika stora fuktbelastningar beroende på årstid, användning och geografi. Detsamma gäller
konstruktioner på betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.
Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt. Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. På plastmattor
är det relativt enkelt att se om brister eller skador finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och tätskiktet finns under plattorna.
Det går därför inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos materialet eller om det saknas tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är
rätt monterat. Utföranden som inte är fackmässigt utfört drabbas ofta av skador.
Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet
Anlöpta/Anlöpning Gråaktig fuktskada på eller mellan en isolerglasruta.
SE-QE-SD-708 ”Besiktningsprotokoll nivå 1” B4 Utg.6 2014-05-15 © 2008Anticimex
Bjälklag Den del av byggnaden som golvet vilar på mellan två våningar eller mot grundläggningen.
Blindbotten Undersidan av ett bjälklag i en krypgrund eller torpargrund.
Boardskivor Träfiberskivor som exempelvis används som blindbotten eller underlag för yttertak.
Flytande golv Golvkonstruktion ovanpå en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har någon infästning vare sig mot golv eller vägg. Kan
bestå av golvskivor eller bräder som ligger antingen ovanpå en hård isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.
Fuktkvot (FK) Fuktkvoten beskriver fuktmängden i ett material. Fuktkvoten beskriver förhållandet mellan vikten vatten i ett material i
förhållande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns det risk för mikrobiell tillväxt.
Krypgrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet innanför grundmursväggarna är
oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget).
Läkt (strö- och bärläkt) Trälister som takpannor hängs fast på. Kan även ligga under ett plåttak.
Lättbetong Ett byggnadsmaterial i forma av blok, balkar och element. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt och sämre
hållfasthet, men bättre väremisoleringsegenskaper. Blåfärgad lättbetong (blåbetong) kan ge ifrån sig radon. Se vidare beskrivningen av
Radon.
Mikrobiell lukt Lukt som bildas av mögel, röta eller bakterier.
Mikroorganismer Samlingsnamn för mögel, röta och bakterier.
Okulär besiktning Besiktning som utförs med hjälp av syn, lukt, känsel och hörsel utan att ingrepp görs i huset.
Platta på mark Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan är normalt tjockare (förstyvad) under ytterväggar och
bärande innerväggar. Innergolvet ligger direkt ovanför den gjutna plattan, antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt på plattan.
Relativ fuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften
innehåller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk för mikrobiell tillväxt.
Radon Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon kan förekomma i byggnadsmaterial blå
lättbetong (blåbetong) eller i marken. Enda sättet att upptäka radon är att göre en mätning. Blåfäragad lättbetong har använts som
byggnadsmaterial från slutet av 1920-talet till sluteta av 1970-talet. Radon kan även förekomma i vatten.
Råspont Hyvlade och spontade brädor som exempelvis används som yttertakspanel eller blindbotten.
Syll (syllkonstruktion) Underliggande träregel i väggen där väggen vilar mot grunden.
Taktäckning Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpannor, plåt, tjärpapp, gummiduk, eternit etc.
Torpargrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur.
Utrymmet innanför sockeln/grundmuren är oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget.)
Tryckimpregnering Metod för att rötskydda trä. Används främst för träkonstruktioner utomhus men kan också finnas inomhus, exempelvis
i syllar.
Uppreglat golv Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta.
Utreglad vägg Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg.
Yttertakspanel/underlagstak Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som kan bestå
av råspont, boardskivor, eternit etc.
12 av 12