Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-11-18

1 (4)
Kallelse/föredragningslista
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
2015-11-18
Tid: 16.00 - ca 22.00 OBS Tiden
Plats: Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31, Vadstena
Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.
Justering äger rum 2015-11-27 klockan 08.00 i kommunhuset.
Föredragningslista
Upprop
Val av justerare
1. Fastställande av föredragningslista
Allmänhetens frågestund (maximalt 30 minuter)
2. Allmänheten är välkommen att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter. Frågorna kan ställas
muntligen eller skriftligen vid sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunledningskontoret
senast en dag före sammanträdet på adress: Vadstena kommun, Kommunledningskontoret,
592 80 Vadstena, eller via fax: 0143-151 90, eller via e-post: [email protected]
Vår beteckning KS2014/84-101
Informationsärenden
Medborgarförslag
3. Svar på medborgarförslag att upprätta det kulturarv som finns i Vadstena med
omnejd
Vår beteckning: KS2015/20-879
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
2 (4)
Interpellationer
Motioner
4. Ny motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och
administrationen av solpanelsmontage
Vår beteckning: KS2015/423-239
5. Svar på motion om anropsstyrd kollektivtrafik utanför Vadstena tätort
Vår beteckning: KS2015/253-531
6. Svar på motion med förslag att Vadstena kommun ska arbeta med
kompetensutveckling inom HBTQ-området
Vår beteckning: KS2014/109-799
Allmänpolitisk debatt
7. Allmänpolitisk debatt
Start 17.00
Vår beteckning: KS2015/363-041
Beslutsärenden
8. Va-taxa 2016 Vadstena
Vår beteckning: KS2015/256-346
9. Delårsbokslut 2015-08-31 för Vadstena Fastighets AB
Vår beteckning: KS2015/125-107
10. Skattesats för 2016
Vår beteckning: KS2015/363-041
11. Budget 2016 med flerårsplan för 2017-2018
Vår beteckning: KS2015/363-041
12. Låneram 2016
Vår beteckning: KS2015/363-041
13. Vadstena kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Vår beteckning: KS2015/364-049
14. Förslag till mål enligt Vadstena kommuns styrsystem
Vår beteckning: KS2015/365-001
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
3 (4)
Valärenden
15. Gunilla Edenbergs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101
16. Val av sju ledamöter och sju ersättare till samhällsbyggnadsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101
17. Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101
18. Val av förste och andre ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101
19. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och utbildningsnämnden efter Daniel Nord (M)
Vår beteckning: KS2014/255-101
20. Val av andre vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101
21. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Gunilla Edenberg
(M)
Vår beteckning: KS2014/255-101
22. Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden efter Katrin Merzbach (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101
23. Fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden efter Jane Råsten (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101
24. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Siw Åkesson (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101
25. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Forsell (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101
26. Fyllnadsval av huvudman i Vadstena Sparbank efter Karl-Erik Forssell (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101
Magnus Gustafsson (S)
ordförande
Handlingar finns att hämta på kommunens webbplats www.vadstena.se, medborgarservice i
kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, eller på biblioteket, Slottsgatan 10 i Vadstena.
Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta:
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
4 (4)
Carina Åsman, telefon: 0143-150 02, e-post: [email protected]
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST