Övervikt och fetma hos barn

fortbildningsdagen finansieras
med medel från folkhälsokommittén,
västra götalandsregionen
inbjudan till fortbildningsdag, del 1:
Övervikt och fetma hos barn
Fokus på forskning och prevention inom området
Ökade satsningar kring barn och unga med övervikt och
fetma är efterfrågade. Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad har därför tillsammans med FoU Sjuhärad Välfärd tagit initiativ till två fortbildningsdagar inom
området.
Första fortbildningsdagen ges vid två tillfällen, 26 och 27 januari.
Innehållet är detsamma vid båda tillfällena. Fortbildningsdagarna
vänder sig till yrkesverksamma och politiker.
Målgrupp:
Företrädare för vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatri, barnoch ungdomsmedicinska mottagningar, folktandvård, barnhälsovård, socialtjänst, elevhälsa, folkhälsosamordnare, familjecentraler,
kostchefer och politiker.
Programpunkter
• Folkhälsoarbete i Västra Götalandsregionen
• Hur ser situationen ut för barn och unga idag?
• Ny forskning kring fetma
• Förebyggande insatser mot fetma hos barn och unga
• Fetmaförebyggande arbete på BVC
• Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga
• Kulturell kompetens och normkritiskt förhållningssätt
• Möjligheter och hinder på obesitasteam i Sjuhärad
Datum:
26 januari 2016 ELLER
27 januari (två olika tillfällen)
Tid & plats: kl. 08:30–16:00, Elin Oden-
krantzsalen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås (samma tid båda tillfällena)
Information: Angela Bångsbo
tel. 033-435 47 99
[email protected]
Kostnad: Dagen är kostnadsfri, men begränsat antal platser. Plats kan överlåtas.
Förtäring: Kaffe och te serveras i pauserna, lunch ingår inte.
Senast den 19 januari vill vi ha din anmälan!
Anmäl dig på www.fous.se/anmalan eller genom
att ringa FoU Sjuhärad Välfärds administratör,
tel. 033-435 47 06.
Del 2 av denna fortbildningssatsning,
med fokus på samverkan och metoder,
äger rum 18 maj 2016.
• Sammanfattning av dagen – hur går vi vidare?
Boka gärna in datumet redan nu!
Se programmet i sin helhet på nästa sida.
FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet.
Fokus ligger på samverkan mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.
Ägarparter är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Borås Stad och kommunerna Bollebygd,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan
i Borås och finns i högskolans lokaler.
Läs mer på www.fous.se
fortbildningsdag, del 1:
Övervikt och fetma hos barn
Del 1: Fokus på forskning och prevention inom området – 26 o 27/1
Program
8.30–8.45 Folkhälsoarbete i Västra Götalandsregionen. Vad är på gång?
Annika Nilsson Green/Eva Mattsson Elofs
son, regionutvecklare, Folkhälsokommittén,
Västra Götalandsregionen
8.45–9.30 Hur ser det ut i dag? Statistik från barn
hälsovården och elevhälsan samt hälsans
bestämningsfaktorer
Ann-Sofie Cavefors, barnhälsovårds
överläkare, Göteborg och Södra Bohuslän
9.30–10.00 Paus med servering
11.45–13.00 Lunch på egen hand
13.00–13.50
Hur mycket behöver barn och ungdomar
röra på sig? Vad ska vi tänka på i arbetet med
att främja fysisk aktivitet och minska stilla
sittande? När kan vi använda FaR (fysisk
aktivitet på recept)?
Åse Blomqvist & Anna Orwallius, fysiotera-
peuter
13.50-14.00
FaR i Borås
Ellinor Nylund, fysioterapeut och FaR-
samordnare SÄS
10.00–10.50 Ny forskning kring fetma: Amning, tarm
bakterier, fettsyror, stress, viktutveckling, riskgrupper för att utveckla fetma, m.m.
Vad kan vi ge för råd utifrån befintlig forskning?
Jovanna Dahlgren, barnendokrinolog, professor och enhetschef för Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
14.00–14.30 10.55-–11.45 Förebyggande insatser mot fetma hos barn.
Resultat från Idefics samt annan aktuell forskning.
Staffan Mårlid, docent och överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
och
15.15–15.45 Obesitasteamen i Sjuhärad – möjligheter och hinder
”Hur sköterskor upplever det fetmaförebygg
ande arbetet på BVC – en kvalitativ studie”
Del ur avhandling.
Susann Regber barnsjuksköterska, doktor
i medicinsk vetenskap, lektor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil på Halmstad högskola
Paus med servering
14.30–15.15 Interkulturell kompetens och vikten av ett
normmedvetet förhållningssätt.
Maria Magnusson, leg. ssk, leg. dietist med specialisering inom folkhälsa, doktor i medi
cinsk vetenskap och Moa Hellmyr Lewis, folk-
hälsovetare
15.45–16.00 Sammanfattning av dagen. Hur går vi vidare? Dessutom information om fortbildningsdag 2,
18 maj, med fokus på samverkan och meto-
der.
Programmet kan komma att revideras, ev. förändringar läggs ut
på FoU Sjuhärad Välfärds webb: www.fous.se/kalendarium
Välkommen, senast 19 januari vill vi ha din anmälan!