Eurorando-vandringar - Kristianstad kommun

Johnny Perkmar, driftledare på C4 Teknik............ SIDAN 16
Kommunen stöldskyddar med DNA........... SIDAN 13
NR 5, OKTOBER 2015
Agneta Persson, avdelningschef för det
offentliga rummet på C4 Teknik.
Rekreation på tippen
Projekttävlingen om hur det nya rekreationsområdet, Härlövs ängar och
backar, ska se ut är avgjord.
Det vinnande förslaget i tävlingen
om hur området på gamla tippen ska
utformas har tagit avstamp i betesmarkens historia och kompletterats med
moderna inslag.
SIDAN 6
Många vill hjälpa
– Folk lämnar in mycket mer till butiken nu än tidigare, säger Jeanette
Oredsson på Röda Korsets Kupan.
Flyktingströmmen, från bland annat Syrien, har fått Kristianstadsborna
att vilja hjälpa till. Men behovet av
hjälpande krafter är fortfarande stort
och det finns möjlighet för fler att engagera sig på något sätt.
SIDAN 8–9
Eurorando beräknas locka mellan 5 000 och 7 000 vandrare från hela Europa. Tim Jönsson och Felicia Ekstam kollar in sträckningen av
vandringsleden vid Degeberga backar och Forsakars vattenfall, som är en av fem leder i Kristianstads kommun som vandrarna kan välja på.
Eurorando-vandringar
Nästa år arrangerar Skåne Europas största vandringsevenemang Eurorando, som beräknas locka mellan 5 000 och 7 000
vandrarna från hela Europa.
Vandrare som deltar i Eurorando har fem leder att välja på i
Kristianstads kommun. Redan nu börjar uppvärmningen med
så kallade Energy Walks. Den första energivandringen går i
Degeberga 24 oktober.
SIDAN 7
Konst i alla former
Rebecca Salomonsson startade Art
Queen för sju år sedan och hon älskar
konst i alla dess former. Kläddesign,
tavlor, make up, ingen uttrycksform
tycks vara henne främmande.
Nyligen var hon i Los Angeles med
showen ”Go Wild 'n' Crazy tillsammans med musiker, modeller, konstnärer, sömmerskor och stylister.
Din informationstidning från Kristianstads kommun – läs mer på www.kristianstad.se
SIDAN 10
2
Medborgarcenter har
gett ökad tillgänglighet
utvärdering. Kristianstads
kommuns tillgänglighet och
bemötande i telefon har förbättrats. Betyget har ökat
från 2,68 till 4,35 sedan
kommunens medborgarcenter öppnade våren 2014.
MALIN WILDT PERSSON HAR ORDET
Vi är en del av något
mycket större...
Vi lever alla i vår egen omvärld men även i andras. I
den lilla byn på landet, lägenheten i stan eller huset
i förorten. Runt oss finns dock alltid en omvärld som
påverkar, ställer krav, ger möjligheter, väcker drömmar.
I nordöstra Skåne vet vi att våra enskilda kommuner behöver stärkas var och en, men också
tillsammans med varandra och med omvärlden
utanför för att ta tillvara möjligheterna. Därför
finns Skåne Nordost – de sex nordöstra kommunernas samarbetskommitté. Sedan februari i år arbetar jag som utvecklingsledare för Skåne Nordost.
Utvecklingsarbete mellan olika aktörer kräver fokus och finansiering. Vårt fokus ligger på att fler – främst ungdomar –
ska ha arbete. Detta kräver dock intensivt arbete inte bara
specifikt med ungdomarna som målgrupp, utan med tillväxtfrågor i sin helhet. Vi arbetar utefter en ”färdplan” där arbetsmarknad och näringsliv, kompetensutveckling och matchning
tillsammans med infrastruktur och samhällsplanering finns
som huvudområden. Som stöd utöver ordinarie resurser har
Skåne Nordost tillsammans med Älmhult, Perstorp och Höör ett
eget EU-kontor som årligen drar in mellan 35-50 miljoner kronor i projektpengar till vårt område och möjliggör många av våra
satsningar.
För den enskilde medborgaren finns ingen kommungräns när
det gäller drömmar eller verklighetens vardag. Vi bor i en kommun, arbetar i en annan, har våra fritidsintressen i en tredje.
Behoven och önskemålen är gränslösa, men resurserna är begränsade inom faktiska ramar. Att se vad vi kan lösa tillsammans mellan kommunerna är ett sätt att få mer för pengarna.
Oavsett om kommunen är större eller mindre och heter Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge
är utmaningarna är inte sällan desamma. Så varför uppfinna
hjulet mer än en gång?
Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost
PÅ GÅNG I KOMMUNEN
Ett undersökningsföretag
gjorde i början av sommaren så
kallade mystery calls, där kontrollanter ringde och ställde
frågor till handläggare på medborgarcentret. Uppringaren
bedömde samtalet utifrån bemötande, engagemang, kunnighet, effektivitet, tydlighet och
initiativ. Det sammanvägda helhetsintrycket blev 4,35 på en
5-gradig skala. Motsvarande
resultat av testsamtal till kommunen innan medborgarcentret öppnade var 2,68.
Väldigt positivt
Undersökningsföretaget intervjuade också 100 personer som
ringt till kommunen med verkliga ärenden och hade talat
med handläggare i medborgarcentret. De gav det samlade betyget 4,24.
– Det är väldigt positivt att
kommunen har fått ett så
mycket bättre helhetsintryck
vad gäller tillgänglighet och be-
Mätning av helhetsintryck via telefon hos Kristianstads kommun genom
medborgarcenter visar på positiva siffror – 4.35 på en 5-gradig skala.
mötande i telefon, säger Anna
Stridsberg, chef för medborgaravdelningen på kommunledningskontoret.
Resultatet står sig väl
I jämförelse med andra kommuner som genomfört samma
typ av mätning står sig Kristianstads resultat väl.
– Ett viktigt mål och syfte
med vårt medborgarcenter är
att medborgare ska kunna
komma i kontakt med kommunen på ett enkelt sätt under
hela arbetsdagen. Mätningen
visar tydligt att kommunen
har förbättrats, säger Anna
Stridsberg.
Men det finns mer att göra.
Utvärderingen har även granskat den interna organisationen och arbetsfördelningen
mellan kommunens förvaltningar och medborgarcenter.
– Utvärderingen visar att
det finns rutiner och arbetssätt
som kan utvecklas, så det går vi
vidare med nu, säger Anna
Stridsberg.
Badhusplacering utreds vidare
följetong . Jakten på den
bästa platsen för ett nytt
badhus fortsätter. Nu görs
en fördjupad utredning av
två alternativ: bangårdsområdet norr om Kristianstad
C och den gamla idrottsplatsen längs Stridsvagnsvägen bredvid högskolan.
De tidigare alternativen på
Tivolibadets gamla plats och
vid idrottsområdet på Söder
har strukits, eftersom markoch grundvattenförhållanden
Kristianstad topp 20
Godaste vattnet
Kristianstad har i år klättrat upp till
20:e plats bland de 26 som tagit sig in
på topplistan över Sveriges främsta
idrottskommuner.
Tidningen Sport & Affärer rankar
sedan tio år tillbaka Sveriges idrottskommuner utifrån en rad kriterier. Juryn bedömer bland annat hur kommunen använder idrott och evenemang
för att påverka regional tillväxt och hur
ortens elitidrott utmärker sig.
Kristianstads dricksvatten är godast
i Skåne. En jury med
sommelierer
och
skolelever valde vid
blindtest kranvattnet
från Kristianstad som
vinnare i Svenskt vattens regionfinal. "Vatten av bästa slag.
Krispigt virvlande friskt och vederkvickande" var juryns omdöme om
Kristianstadsvattnet.
är för dåliga.
En viktig fråga att utreda
kring de två återstående alternativen är om bangårdsområdet kräver omfattande sanering av förorenad mark, som
riskerar att fördröja och fördyra ett badhusbygge.
Byggs genom ABK?
Den samverkande politiska
majoriteten föreslår också att
badhuset lyfts ut ur den kommunala investeringsbudgeten
och byggs genom att ABK.,
med bolaget Specialfastigheter
i Kristianstad, SIKAB, uppför
och sedan förvaltar badhuset.
På så sätt belastar investeringen på sikt kommunen genom
en årlig driftsnettokostnad.
Lösningen som föreslås liknar
den som gäller för Kristianstad
Arena.
Genom att badhuset förs
över till ABK kan kommunen
snabbare komma igång med
de angelägna investeringarna
för nya skolor på Näsby och
Kulltorp.
Östra Kommunhuset
är nu invigt
Förskola i nya och
ombyggda lokaler
Östra kommunhuset invigdes i september. Hit kommer du om du vill ha
stöd, hjälp och rådgivning i sociala frågor eller när det gäller omsorg i alla livets skeenden. Här finns handläggare på
arbete- och välfärdsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunarkivet.
Adressen är J A Hedlundsväg 17, 291
33 Kristianstad.
Smedjegårdens förskola har genomgått en omfattande om- och tillbyggnation och alla avdelningar finns nu samlade under ett och samma tak. De cirka
100 barn och drygt 20 medarbetare
kan fortsätta sitt arbete i nya lokaler
och en ny utemiljö.
Projekteringen startade 2010/2011
och hösten 2014 togs första spadtaget.
3
ÅHUS HAMN STÅR REDO
Säkerhetsbygget klart
Åhus Hamn är säkert. Nu finns inte längre några brister i tillträdet.
säkerhet . I slutet av september stängde Åhus Hamn
de nybyggda grindarna. Nu
krävs passerkort eller kod
för att komma in på hamnområdet.
Terroristdådet den 11 september 2001 i USA förändrade
synen på säkerhet. Inom sjöfarten hamnade fokus på hamnarna som ansågs vara sårbara för
terrorism. 2002 antogs en ny
standard av FN-organet International Maritime Organization
för att förebygga och bekämpa
terror och sabotage. En svensk
lag trädde i kraft 2004 och Åhus
Hamn var därmed tvingad att
agera för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
– Enligt regelverket krävs
att hamnen tar fram en skyddsplan, som bland annat innebar
att vi, fram till 2005, satte upp
grindar och stängsel runt själva
Stiftelsen Mårten och
Anna Pehrsons minnesfond
Stipendier kan beviljas ungdomar hemmahörande i Kristianstads kommun och med avsikt att utbilda sig för administrativa befattningar inom näringsliv och förvaltning.
Ansökan ska innefatta uppgift om omfattningen och
karaktären av de studier sökanden planerar att bedriva,
skolbetyg, eventuella tjänstgöringsintyg samt om möjligt
intyg om sökandens förutsättningar för administrativa
befattningar inom näringsliv och förvaltning. Intyget kan
utfärdas av lärare, arbetsgivare eller annan därtill lämplig
person.
Ansökan ska ställas till "Styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons minnesfond", Kristianstads kommun, KLK Redovisningsenheten, att: Andreas Wimhed, 291 80 Kristianstad, och vara
inkommen senast den 31 oktober 2015.
Särskild ansökningsblankett tillhandahålles och närmare
upplysningar lämnas av
Medborgarcenter,
tel 044-13 50 00.
kajområdet, säger Martin
Svensson, som är teknisk chef
och Port Facility Security Officer för Åhus Hamn.
Hamnen har alltid haft godkända skyddsplaner, men tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen meddelade under
senare år att de såg stora brister i tillträdet till hamnanläggningen. Resultatet av säkerhetsbygget blev stängsel runt
hela hamnområdet, kameraövervakning och fyra nya stora
infartsgrindar som nu är i drift.
Fyra grindar med kortläsare
De fyra grindarna finns på Lotsgatan och besökare hänvisas
Martin Svensson, teknisk chef och
Port Facility Security Officer för
Åhus Hamn.
till olika grindar beroende på
vart i hamnen de ska. Varje
grind har sin egen kortläsare
och knappsats.
– Personer som arbetar i
Stiftelsen Prosten & prostinnan
J Anderssons donationsfond,
Norra Ströö
Utdelning till inom socknen hemmahörande, yngre, obemedlade, väl kända män och kvinnor, minst en högst fem, som
önskar bedriva studier vid högre läroanstalt med företräde
för den eller de som ämnar studera jordbruket eller någon av
dess binäringar.
Ansökan ska ställas till: Kristianstads kommun, Barn- och
utbildningsförvaltningen, att: Maj-Lis Persson, 291 80 Kristianstad, och vara inkommen senast den 31 oktober 2015.
Närmare upplysningar
lämnas av Maj-Lis Persson,
tel 044-13 64 18.
hamnen har fått ansöka om
passerkort medan de som är i
hamnen mer sällan får använda
tillfälliga koder som företagen i
hamnen kvitterar ut via vår
webbportal, säger Martin
Svensson.
Genom inpasseringsystemet
kan Martin Svensson och hans
kollegor reglera vilka delar av
hamnen som en person har tillgång till och vem som har åkt
in i hamnen och när.
En ”riktig” hamn
Notan för säkerhetsbygget är på
flera miljoner kronor, men åtgärderna är samtidigt en nödvändighet för att efterleva lagen.
– Utan åtgärderna hade vi
inte fått ta emot internationell
fartygstrafik. Det känns skönt
nu när vi kan visa upp en ”riktig
hamn” med stängsel och inpasseringskontroll, säger Martin
Svensson med ett leende.
En annan positiv effekt av
inhägnaden är ökad säkerhet
för dem som arbetar i hamnen.
– Arbetsmiljön blir bättre
när man vet att risken för att
obehöriga kan ta sig in på området är mindre än tidigare.
Nästan hela hamnen är en omlastningszon där olika maskiner kör och det kan vara farligt
för obehöriga att vara här, säger Martin Svensson.
4
Popup för
företagsamma
företagande . Det kostar
inget att ställa ut och
inträdet är fritt när Föreningen Christina ordnar
Popup för företagare onsdagen den 4 november.
Platsen är Karsta gård
utanför Ekestad.
Popup kan beskrivas som
en opretentiös mässa där
deltagarna har två timmar på
sig att visa upp och sälja sina
produkter eller marknadsföra sina tjänster. Bord tar de
själva med sig. Vill man inte
ställa ut går det bra att bara
mingla runt och dela ut sina
visitkort.
– Det ska vara enkelt, lättsamt och gratis, säger Margareta Hjelmqvist som är ordförande i Christina – Föreningen
för företagsamma kvinnor i
Kristianstad.
– Alla ska ha möjlighet att
vara med. I vårt närområde
finns många små landsbygdsföretag och levebrödsföretag som behöver hjälp
för att synas och vi tror att
Popup är en perfekt mässform för dem. Här kan före-
tagare från olika branscher
mötas, lära känna varandras
verksamheter, hitta nya
samverkanspartners och
göra affärer.
Föreningens inbjudan riktar sig till alla entreprenörer
och företagare i nordöstra
Skåne, såväl kvinnor som
män, unga som gamla. Det
enda som krävs av utställarna
är att de anmäler sig i förväg.
Digital inbjudan
Föreningen Christina har haft
”Framgång genom sociala
meder” som tema under
2015 och med evenemanget
Popup visar man hur detta
kan fungera i verkligheten.
Den digitala arenan används
för att sprida inbjudan till
mässan, och budskapet att
komma på Popup på Karsta
gård den 4 november har delats under hela hösten till företagare, affärskontakter,
vänner och bekanta.
– Vi ska bli många denna
kväll, säger Margareta Hjelmqvist. Och vi planerar redan
för fler Popup framöver, på
andra ställen.
Näringslivsvecka i
hela Skåne Nordost
I år har Näringslivsdagen vuxit till en
Näringslivsvecka, med
fokus på hela Skåne Nordost. Under veckan 9–13
november kan företagare
delta i olika näringslivsevenemang och aktiviteter i
sex kommuner.
nätverk .
– Genom att sprida ut arrangemangen till flera dagar och till
alla kommunerna i Skåne Nordost vill vi vidga målgruppen, förklarar Kristianstads näringslivschef Anders Elmevik.
– Till Näringslivsdagen kom
framför allt de lite större, befintliga företagen, de som redan har olika nätverk. Med det
nya upplägget är förhoppningen att vi ska nå fler delar av
näringslivet. Syftet med Näringslivsveckan är att erbjuda
en mötesplats där företagare i
vår region kan knyta kontakter
och utveckla affärsidéer och
nätverk.
Hoppas på bra mix
Anders Elmevik hoppas på en
bra mix av etablerade och nystartade företag, och att nordostskåningar som vill starta
gens tema i Kristianstad, under
tisdagen kommer Nyföretagarcentrum till Krinova för att informera om starta eget och på
onsdagskvällen samlas framtidens nya entreprenörer på
Franchisetorget.
Kommunerna som deltar i
Näringslivsveckan Skåne Nordost är Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge,
Osby och Hörby. Det är fritt
fram för alla att åka över kommungränserna för att besöka
arrangemang man är intresserad av.
I november arrangeras för sjunde
året i rad Näringslivsdagen, som
nu ingår i Närigslivsveckan Skåne
Nordost.
eget företag också hittar dit.
– Näringslivsveckan är en
god möjlighet att få kunskap,
inspiration och träffa nya affärskontakter, säger han. Och
att göra affärer!
Tre av Näringslivsveckans
programpunkter äger rum i
Kristianstad och platsen är Krinova Incubator & Science Park.
Fonder och stiftelser är månda-
Sjunde året i rad
Näringslivsdagen, som arrangeras för sjunde året i rad, ingår
nu i Näringslivsveckan Skåne
Nordost. I år står Hässleholms
kommun som värd för Näringslivsdagen, som hålls i
Kulturhuset tisdagen den 10
november. Ett av evenemangen under dagen är SAK Företagsmässa, med Svenska Affärs- och Karriärsnätverket
som arrangör.
På www.kristianstad.se/sv/
Naringsliv finns hela programmet för Näringslivsveckan och
Näringslivsdagen 2015.
Budgetbeslut tas i ett kärvt läge
ekonomi . Kristianstads kommunfullmäktige har en svår
uppgift den 20 oktober, när
nästa års budget ska beslutas. Behoven är betydligt
större än det ekonomiska
utrymmet. Barn och gamla
blir många fler, men skatteunderlaget ökar inte i
samma takt.
– Vi möter kommunens utmaningar med en ansvarsfull budget som både effektiviserar och
utvecklar, säger kommunalrådet
Heléne Fritzon (S) om den samverkande majoritetens förslag.
80 miljoner saknas
De beräknade intäkterna från
skatter och statsbidrag väntas
ge Kristianstads kommun cirka
4,5 miljarder kronor. Den styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Folkpartiet och
Centern siktar på ett överskottsmål på en procent. Då
återstår 65 miljoner kronor att
utöka nämndernas budgetramar med. Men enligt nämndernas beskrivning av verksamheternas behov och önskemål
skulle det behövas sammanlagt
nära 150 miljoner kronor. Det
saknas alltså mer än 80 miljoner kronor.
Enbart volymökningarna,
alltså ett större antal barn i förskola och skola och fler äldre i
omsorgen, beräknas kosta 120
miljoner kronor.
För att klara ekonomin väljer
den samverkande majoriteten i
sitt förslag att göra ett tillfälligt
vinstuttag från kommunkoncernens moderbolag. De minskar
också den särskilda satsningen
på sysselsättningsåtgärder och
lägger ett enprocentigt besparings- och effektiviseringsuppdrag på alla nämnder. Det utrymme som därmed skapas
läggs i huvudsak på barn- och
utbildningsnämnden (65 mkr
omsorgsnämnden (30 mkr) och
arbete och välfärdsnämnden
(20 mkr).
– Vi avsätter också mer
pengar till vatten och avlopp.
Efter sommarens händelse i
Everöd är det tydligt att vi behöver skynda på upprustningen, säger tekniska nämndens
ordförande Sven Nilsson (C).
Nästa år väntas antalet elever i grundskolan öka med 450. Barn och
äldre ökar mer än skatteutrymmet.
Både gas och broms
– Vi kommer inte att klara av
kommunernas kostnadsnivåer
framöver om vi inte jobbar
smartare och bättre. I klartext
behövs både gas och broms. Vi
måste hela tiden effektivisera
men förstås också fördela
medel för volymökningar, säger kommunalrådet Pierre
Månsson (FP).
– Det som verkligen behöver
hända är att fler kommer i arbete och bidrar med skattemedel, säger Heléne Fritzon.
Som stöd för att klara enprocentsbesparingen får nämnderna tillsammans med budgeten en ”verktygslåda” med
föreslagna förändringar inom
organisation, upphandling och
tekniklösningar.
Oppositionsförslag
Oppositionspartierna kommer
i fullmäktige att presentera andra förslag för att hantera nästa
års budget.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Åhuspartiet har i sin
gemensamma budget bland annat föreslagit att man ska hämta in mer pengar på vinstutdelning från kommunkoncernen
och från fastighetsförsäljningar
och räknar med lägre löneökningar till kommunanställda.
Sverigedemokraterna vill
främst spara in på medel till invandrings- och flyktingmottagande, bland annat på språkundervisning i modersmål och
svenska för invandrare.
Miljöpartiet vill i sitt budgetförslag höja skatten med 50 öre
nästa år. Vänsterpartiet redovisar sitt förslag på fullmäktige.
Budgetfullmäktige börjar kl.
9.00 tisdagen den 20 oktober.
Åhörare kan följa debatten på
plats i Rådhus Skåne eller i
webbsändning på www.kristianstad.se. På webbplatsen
finns också partiernas budgetförslag presenterade.
5
VM på hemmaplan blir
avstamp mot nya mål
jubilar . I början av oktober blev det helt klart att
Kristianstad Kartingklubb
får arrangera VM i gokart
på Åsum Ring hösten 2016
– samma år som klubben
fyller 50 år.
Klubben satte en vision på
pränt och har arbetat aktivt sedan 2011 för att få hit tävlingen. Beskedet om ett VM på
hemmaplan har fått mycket positiv respons i svenska kartingkretsar.
– Det här är en betydelsefull
satsning för utvecklingen av
svensk karting. Andra klubbar
ser vilka möjligheter som finns
bara man har visioner, sade
Monica Möller, vice ordförande
i Bilsportförbundet, på presskonferensen då beskedet offentliggjordes.
– Ett härligt besked och det
passar in kanon i våra planer,
säger Jörgen Andersson, Kristianstad Kartingklubb.
Vision blir verklighet
VM i karting på hemmaplan är
en stor och hedrande uppgift för
Kristianstad Kartingklubb, som
även ser arrangemanget som ett
avstamp mot nya utmaningar.
– VM i karting var en vision
som vi har lyckats förverkliga.
Nu vill vi fortsätta arbetet för
att göra Kristianstad till ett
bilsportens Mecka. Vi har ju tradition att bygga på, minns Formel 1-tävlingarna på Råbelövsbanan på 50-talet och våra egna
nationella och internationella
tävlingar på Åsum Ring i slutet
av 60-talet och början av 70-talet, säger Jörgen Andersson.
Ny "rallyregion"
Kartingklubben har förhoppningar om att kunna bygga en
rallycrossbana i Åsums Fure
och ta upp kampen med Värmland om rallypubliken. Skånes
motorklubbar med Tomelilla
Motorklubb i spetsen har visat
stort intresse för ett eventuellt
samarbete.
– Värmland lockar 35 000
åskådare till sina tävlingar i de
värmländska skogarna, vår
närhet till kontinenten innebär
att vi borde kunna locka uppåt
50 000 åskådare, säger Jörgen
Andersson.
Rallycrossbanan ligger lite
längre framåt i tiden för kartingklubben, men det finns redan
Kristianstad Kartingklubb arrangerar VM i gokart på Åsum Ring hösten 2016 – samma år som klubben firar 50-års jubileum. FOTO: ANNA WIDELÖV
långt framskridna planer på att
bygga en inomhushall för att
kunna köra karting hela året.
– Vi har så fin anläggning nu
att vi vill kunna utnyttja den
mer än under de varma månaderna under året. Och samtidigt som vi bygger en inomhushall för karting skulle det gå att
bygga en efterlängtad inomhushall för fotboll.
Framtida rekreationsområde
Föreningen pratar också om
visionen att Åsums Fure blir ett
framtida center för rekreation
med kartingklubbens anläggning som ett nav att bygga de
olika verksamheterna kring.
– Vi har redan idag en fin
– VM i karting var en vision som
vi har lyckats förverkliga, säger
Jörgen Andersson, Kristianstad
Kartingklubb. FOTO: PETER ÅKLUNDH
anläggning, men vi vill expandera och förhoppningsvis även
kunna intressera fler föreningar att lägga delar av sin verksamhet i Åsums Fure. Här finns
Anna Nilssons stiftelse
Bidrag kan beviljas till i förutvarande Färlövs församling
bosatta personer som uppnått 60 års ålder och är i behov
av understöd men som inte uppbär försörjningsstöd.
Ansökan ska ställas till ”Styrelsen för Anna Nilssons
stiftelse”, Kristianstads kommun, KLK Redovisningsenheten,
plats och möjlighet att göra
även löparspår och skidspår –
dragning av vatten och el är
redan förberett av kommunen
sedan O-ringen arrangerades,
säger Jörgen Andersson.
– Att bygga nytt är inte så
svårt. Det är förvaltning och underhåll som är de jobbiga bitarna, därför måste flera föreningar samarbeta om det ska bli
verklighet med en multisportanläggning i Åsum, säger Jörgen.
Mot nya mål
Planerna och visionerna i kartingklubben är många och nu
när den första visionen om ett
VM på hemmaplan blivit verklighet fortsätter arbetet mot
nästa och nästa och nästa mål.
– När vi satte upp målet om
ett VM på Åsum Ring kändes
det långt borta, men nu är visonen en verklighet, så ingenting
är omöjligt.
2016 PÅ ÅSUM RING
7– 8 maj
Sydsvenska mästerskapet för
förare från 7 år och uppåt
12–17 juli
SM med internationella eliten
30 augusti– 4 september
VM i karting
6–9 oktober
Grande Finale – årets avslutningstävling i nio kartingklasser
Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning
Stipendier utdelas till främjande av högre teknisk utbildning av ungdom hemmahörande i Kristianstads kommun.
Ansökan ska ställas till ”SStyrelsen för Per Anderssons
stipendiefond för teknisk utbildning”, Kristianstads kommun,
att: Andreas Wimhed, 291 80 Kristianstad, och vara inkommen senast den 31 oktober 2015.
KLK Redovisningsenheten, att: Andreas Wimhed, 291 80 Kristianstad, och vara inkommen senast den 31 oktober 2015.
Särskilda ansökningsblanketter tillhandahålles och
närmare upplysningar lämnas
av Medborgarcenter,
tel 044-13 50 00.
Särskild ansökningsblankett tillhandahålles och närmare
upplysningar lämnas av
Medborgarcenter,
tel 044-13 50 00.
6
HÄRLÖVS BACKAR OCH ÄNGAR
Nu finns de på kartan
I början av september utsågs en vinnare
i projekttävlingen för ett
helt nytt rekreationsområde på Härlöv. Det ska växa
fram på gamla soptippen,
som under snart 15 år har
täckts med schaktmassor
och tätats med bentonitmattor, en lera som sväller
i kontakt med vatten.
vinnare .
Juryn, med representanter
från olika berörda förvaltningar och politiker, var helt enig
när förslaget från Sydväst Arkitektur och Landskap AB – ett av
tre tävlande konsultförslag –
blev det som antogs.
– Vi har äskat pengar för att
kunna gå vidare med projektet
2016. Skyddsbarriären är snart
klar, säger Agneta Persson. Hon
är ordförande i juryn, och avdelningschef för det offentliga
rummet hos C4 Teknik.
Historia – och framtid
Det vinnande förslaget har tagit avstamp i betesmarkens historia, och kompletterats med
moderna inslag. Rekreationsområdet får ett helt unikt läge
nära centrum, och kan bli motor i stadens utveckling på västra sidan Helge å.
– Det är vårt mål!
Till dåtid hör linjerna av de
långa, smala åkertegarna som
konsulten tagit vara på genom
att föreslå jordvallar och trädridåer efter samma princip.
– Då gör man deponins historia synlig, säger Agneta Persson.
Fina översikter
Tillsammans med utvecklingsstrategen Per Blomberg presenterar hon både översiktsbilder för hela området, och
miljöstudier över hur konsulten tänker sig att det kan se ut
i området om 5, 10 och 20 år.
Att förverkliga rekreationsområdet är en lång process.
Metangasen
På olika håll i området sticker
cementrör upp. Via dem besiktigas förekomsten av metangas
från soporna där under, en förekomst som på sikt kommer
att minska i takt med uttag
från ett par tappställen nära
Härslövsängaleden. Metangasen bidrar till energiförsörjningen, och genom uttaget
minskar även påverkan på
växthuseffekten.
På olika håll i området, längs
den tänkta upplysta vandrings-
Agneta Persson, avdelningschef och ordförande i juryn, visar tillsammans med projekttävlingens sekreterare Per Blomberg olika illustrationer och miljöbilder av hur Sydväst Arkitektur och Landskap AB tänker sig framtiden i rekreationsområdet Härlövs backar och ängar.
slingan och nära Linnérundan,
planeras naturliga mötesplatser, en föreningsby som ska
locka föreningslivet till olika
aktiviteter och en ny spännande festplats.
Längst västerut i området
planeras ett invallat våtmarksområde med vattenspegel.
Festplats nära naturum
Festplatsen är tänkt att ligga i
det plana området, nära naturums parkering, och får i detta
läge en naturlig koppling till
staden, säger Agneta Persson.
Hon förklarar att man ser
stråk som attraherar besökare,
ända från Kulturkvarteret vid
bibliotek och konserthus, via
Tivoliparken, Barbacka och naturum ut mot Härlövs backar
och ängar, som en del i ett upplevelsestråk.
Från toppen av backarna är
utsikten magnifik.
Scenen i Tivoliparken har
sina begränsningar. Parken har
FAKTA
Härlövs backar och ängar är
ett 60 hektar stort område.
Ligger väster om Helge å nära
centrala Kristianstad, 300
meter från resecentrum.
På 1950-talet började staden
deponera sopor på de tidigare
ängs- och betesmarkerna. De
blev regelbundet översvämmade vid högvatten i ån.
Från 1978 började man deponera längre västerut.
Det vinnande förslaget – att göra rekreationsområde av Härlövs backar
och ängar – ger många möjligheter som man kan spinna vidare på.
egentligen svårt att svälja
mycket stor publik. Då kan festplatsen bli ett väldigt bra komplement för konserter, tivoli och
annat. På andra sidan ån, men
ändå nära, säger Per Blomberg.
Lager med mager fyllning
Han berättar också att ytterligare fyllning behöver läggas på
den gamla deponin.
Väldigt sandiga jordmassor,
som ger en torräng, ungefär
som kring Åhus. Med gles, långsam växtlighet, som inte blir så
hög och inte behöver slås ofta,
och med rötter som inte växer
igenom bentoniten.
Trädridåer kan i stället anläggas på jordvallarna som ska
påminna om de gamla åkertegarnas gränser.
Inga sopor deponeras längre
i Kristianstad. I stället går de
till återvinning, biogas eller
till Hässleholms kommun till
förbränning.
2002 stängdes Härlövstippen.
Cirka 20 meter upp i västra
delen av området, på andra
sidan Härlövsängaleden,
ligger den högsta punkten
med utsikt över stora delar
av staden.
7
EURORANDO-VANDRARE KAN VÄLJA
Fem leder i Kristianstad
vandring . Degeberga backar
och Forsakars mäktiga vattenfall, stadsnära våtmarker i Vattenriket, Sveriges
sydligaste vildmark på
Linderödsåsen eller skogen
längst upp i nordost. Vandrare som deltar i Eurorando
i september 2016 har fem
leder att välja på i Kristianstads kommun.
Eurorando är Europas största
internationella vandringsevenemang och arrangeras vart
femte år i någon utvald region.
Nästa år är det Skånes tur och
mellan 5 000 och 7 000 deltagare beräknas komma hit 10–17
september. Bokningar av dagsvandringar, utflykter och boenden har redan börjat strömma
in från vandringsföreningar och
vandrare i hela Europa.
Kristianstad väl rustade
Kristianstads kommun står väl
rustad för att ta hand om de
internationella vandrare som
väljer den nordöstra delen av
Skåne.
– Vandring ligger i tiden. I
dag vill människor göra saker
tillsammans i naturen, som till
exempel vandra, cykla eller
paddla, och vi jobbar mycket
med att kunna erbjuda besökare olika utomhusaktiviteter i vår
kommun, säger kommunens
turismutvecklare Ulrika Fasth.
Det är European Ramblers
Association (ERA) som står
bakom Eurorando. Svenska Turistföreningen är värd i Sverige. De skånska kommunerna
har fått lämna förslag på lämpliga vandringsleder inom sina
respektive områden. För att
komma i fråga måste lederna
vara i bra skick med bland annat tydliga skyltningar och toalettmöjligheter.
– Det var inget problem för
oss, vandringslederna i Kristianstads kommun håller en bra
standard. Vi fick med Degebergaleden, Linnérundan, Tivolirundan och de två sträckor av
Skåneleden som går genom vår
kommun, berättar Ulrika Fasth.
Två leder blev till en
Degebergaleden är egentligen
två leder som funnits sedan tidigare. Nu har de förenats till en
5,5 kilometer lång vandringsled
som binder samman Degebergas böljande kullar och öppna
hedlandskap med Forsakarsravinen inne i en trolsk bokskog.
Linnérundan, som börjar vid
naturum Vattenriket i Kristian-
stad, har sin sträckning genom
täta videsnår, över strandängar
och förbi ruinen av medeltidsborgen Lillöhus. På Linnérundan kan man fortfarande uppleva delar av det landskap som
Carl von Linné beskrev när han
besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan.
– Tivolirundan har vi tagit
med för att det är en helt tillgänglighetsanpassad
vandringsled. Vi vill att det ska finnas ett sådant alternativ också,
säger Ulrika Fasth.
Tivolirundan ringlar genom
Tivoliparkens lummiga grönska och Helgeåns vildvuxna
våtmark. Bara några stenkast
från Stora Torg har man möjlighet att se sällsynta växter
och djur.
Raslången och Immeln
En del av Skåneledens Kust till
kust-led passerar Kristianstads
norra kommundel. Uppe vid
sjöarna Raslången och Immeln
tar vandrarna sig fram på små
skogsvägar och stigar. I söder
kan de följa en bit av Ås till åsleden på Linderödsåsen, ett
område som brukar kallas Sveriges sydligaste vildmark. Här
kan man också uppleva gammal bondekultur i byar som
Abullaberga och Rebbetuaröd.
Andra aktiviteter
Förutom dagsvandringar på lederna ordnas utflykter och aktiviteter runt om i Skåne för
deltagarna i Eurorando. I Kristianstads kommun kan de följa
med safaribåten ut i Vattenriket, gå på smakvandring på
Vångaberget med en fyrarätters
meny uppdukad ute i naturen
eller göra en dagsutflykt runt
Ivösjön och besöka sagoön Ivö.
Vandring i Degeberga backar är en av fem leder i Kristianstads kommun som vandrarna kan välja, då Eurorando
– Europas största internationella vandringsevenemang – arrangeras i Skåne i september 2016.
Energivandringar inför Eurorando 2016
på gång . Eurorando i Skåne
10–17 september 2016 är
finalvecka för Eurorandoåret, som inleds nu i höst
med evenemanget Energy
Walks.
Under ett helt år kommer
människor från hela Europa
att vandra på olika platser och
vid olika tillfällen. Ett gemensamt tema för alla vandringar
är Energi. Varje land eller
vandringsförening arrangerar
själva sina vandringar.
– Vi kommer också att arrangera dessa Energy Walks i
Kristianstads kommun, främst
under våren, säger turismutvecklare Ulrika Fasth.
Start 24 oktober
Den första energivandringen
startar redan nu den 24 oktober. Då vandrar vi Degebergaleden med guide och avslutar
med lunch på Café Trolldegen.
På vår hemsida www.kristianstad.se/turism bokar man
denna vandring.
– Kristianstads kommun kommer
under våren att arrangera Energivandringar, berättar Ulrika Fasth,
turismutvecklare i kommunen.
– Vår näring är engagerad
och tillgänglig för att ta hand
om de gäster som kommer hit
och vandrar. Till vandringen i
Degeberga i oktober är gårdshotellet Cocoon Meetings bokningsbart för dem som vill
kombinera vandringen med
mat och boende, tipsar Ulrika
Fasth.
På www.eurorando2016.
com/sv/energy-walks finns
mer information om Energy
Walks.
8
Många vill hjälpa männ
Röda Korsets
Kupan med Second Handbutik och café nära Länsstyrelsen är välbesökt.
Med öppettider sex dagar i
veckan är det sedan 16 år
en mötesplats.
hjälpinsatser .
– Folk lämnar in mycket mer
till butiken nu, mer än vanligt,
för att hjälpa flyktingar på deras väg från Syrien via Grekland
och Italien på vägen hit till Sverige, säger Jeanette Oredsson
på Kupan.
Går det till flyktingar?
En del vill veta att exempelvis
kläder de lämnar in går direkt
till flyktingar på väg.
Andra tycker att det är okej
att det skänkta säljs som second hand, och att pengarna
används till sjukvård och mat
för flyktingar. Det som lämnas
in för försäljning omsätts
snabbt i pengar.
Besökare tipsas också om
att ringa ett asylboende direkt
för att lämna kläder och saker.
I Kristianstad finns inget sådant boende, medan Hässleholms kommun och Östra Göinge har.
Även flyktingar vill hjälpa
Även flyktingar kommer till
Röda Korset och Mötesplats
Kupan, för att handla kläder
och husgeråd, men också för att
hjälpa till.
– Många på flykt har stora
kunskaper, en del har specialintressen som vi kan ta nytta av.
Just nu har vi många från Syrien som kommer till oss. De vill
ha något att göra när de fått ett
boende, och gärna hjälpa organisationen att göra mer. Många
vill dessutom börja träna
svenska direkt, fortsätter Jeanette Oredsson.
Svenska för invandrare, SFI,
kan man få först när det finns
beslut om uppehållstillstånd.
På Mötesplats Kupan finns frivilliga som kan hjälpa till i
språkgrupper.
Till hjälp i katastrofområdena
Förutom second hand-försäljning, språkgrupper och caféverksamhet finns hantverksgrupper på Mötesplats Kupan.
Frivilliga inom Röda Korset
hjälper också till i flyktinggrupper och med läxhjälp exempelvis.
Förra året hade Röda Korsets
Second Hand i Kristianstad ett
överskott på 1,1 miljoner kronor när de fasta kostnaderna
var betalda. Pengarna går till
Allt som lämnas in sorteras innan det kommer ut i butiken till försäljning. Många ställer upp som frivilligarbetare. – Folk lämnar in mer än vanligt till oss. Det mesta
arna kan användas till sjukvård och mat, säger Jeanette Oredsson på Röda Korsets Mötesplats Kupan, här tillsammans med Henrik Ljunglöf och Emma Andersson.
Eftersom
behovet är
stort hade
vi nyligen ett möte
för att fånga upp
fler frivilliga krafter.
nationella verksamheter men
även till katastrofområden i
världen.
Ett 30-tal handlare i Kristianstad har Röda Korsets insamlingsbössor i sina butiker.
Rädda Barnen ser till alla
Även Rädda Barnen har en lokalavdelning i Kristianstad. Organisationen arbetar utifrån
FN:s barnkonvention, som omfattar alla barn vare sig de är
flyktingar eller ej.
– Eftersom behovet är stort
just nu hade vi nyligen ett möte
för att fånga upp fler frivilliga
krafter, personer som är intresserade av att arbeta i föreningens regi på något sätt, berättar
Marianne Lundquist Öhrn.
Arbetar ute på fältet
Sedan tidigare arbetar organisationen med frivillig läxhjälp i
skolor, språkgrupp för vuxna
och sedan ett år gruppen ”Oss
föräldrar emellan”.
Lokalföreningen i Kristianstad har nu fokus på ensamkommande flyktingbarn inom
kommunen. Några enstaka be-
sök har gjorts på flyktingboende i Tyringe, i samarbete med
personer från Rädda Barnen i
Hässleholm.
Projekt kring alla barns rätt
Rädda Barnen arbetar med
olika inriktningar.
– Exempelvis när det gäller
barn som utsätts för våld i nära
relationer. Vi har också en
handbok i hur man pratar med
barn om kroppen och gränser,
Rör inte min kropp. Några hörde av sig tidigare i år, när pedofilhärvan i Kristianstad var
färsk, och frågade efter vår
broschyr, fortsätter Marianne
Lundquist Öhrn.
Ett par personer i styrelsen
arbetar med barnfattigdom,
bland annat i Kristianstad.
Vi arbetar också med Ung
Röst, en undersökning som
gjorts över hela landet, om hur
ungdomar upplever sin vardag.
Rädda Barnen centralt kommer även att lyfta fram barn
med funktionsnedsättningar.
Viktigt att samverkan
– Vi är måna om att samverka
med kommunen, FN-föreningen, Urbana Hembygdsgården
och exempelvis föreningen
Yalla Kristianstad, säger Marianne Lundquist Öhrn.
Rädda Barnen samlar in
pengar till Världens Barn, och
pengarna går till den internationella kassan för stöd på olika
håll i världen.
9
niskor på flykt
Skräcksminksworkshop!
Fri entré på allt men vissa aktiviteter kräver föranmälan.
HÖSTLOVSPROGRAM
Kulturhuset Barbacka 26/10-30/10 • 2015
Jeanette Oredsson på Röda Korsets Mötesplats Kupan.
En liten varning utfärdas i Kristianstad. Under veckan kan små
och stora zombies, vampyrer och annat oknytt röra sig i och
kring Kulturhuset Barbacka!
Höstlovet bjuder på roliga, spännande och lite rysliga workshops och skapande verkstäder för barn och
unga. Det blir bl a två heldagar teaterworkshop, skräcksminksworkshops och en tygverkstad där man kan tillverka
sadelskydd för cykel, fantasidjur och finger- och handdockor! För de lite äldre öppnar vi Kabinettets laboratorium där
vi lär oss professionell teatersminkning med tema skräck!
Vi bjuder också på utställningen Framtid Drömmar, musik
med Helge Änglar och BarbackaLive!
För detaljerat program: www.barbacka.se.
För biljetter och mer information: 044-13 56 50
VARMT VÄLKOMMEN!
Höstlov på naturum
a säljs som second hand i butiken, och peng.
– Vi fångar gärna upp fler frivilliga krafter, och har nu fokus på ensamkommande flyktingbarn, säger Marianne Lundquist Öhrn i Rädda Barnens
lokalförening i Kristianstad.
Olika sätt för den som vill hjälpa
Vill du dela med
dig av tid och kunskap till
flyktingar kan du bli volontär.
Det kan handla om att lära
ut språk, ge simlektioner,
mattelektioner eller ”bara”
vara vanlig medmänniska.
insats.
Kommunen har en databas
för föreningar, studieförbund
och organisationer.
Urbana Hembygdsgården på
Näsby är ett resurscentrum,
framför allt för dem som bor på
Gamlegården. Om du vill bli volontär där: mejla [email protected] eller ring
0738-532466.
Familjehem
Kommunen behöver familjehem. Anmäl intresse via [email protected] eller via
växeln 044-13 50 00.
Asylsökande barn utan föräldrar får en god man som ansvarar för barnets eller ungdomens personliga och ekonomiska förhållanden. Intresse anmäler man hos Överförmyndaren i Kristianstads kommun.
Kontaktperson
Man kan bli kontaktperson som
träffar ensamkommande barn
en eller ett par gånger i veckan,
för att bidra till en meningsfull
fritid, bryta isolering och vara
en vuxen som lyssnar. Kontakta
kommunens arbete och välfärdsförvaltning om du är intresserad. Växel: 044-13 50 00.
Vill du ha kontakt med Rädda Barnen går det bra över lf.
[email protected], eller ring
Marianne Lundqvist Öhrn på
044-12 86 85.
Vill du ha kontakt med Röda
Korset går det bra via Kupan,
Västra Storgatan 51 i Kristianstad, eller via ordföranden i
Kristianstadsbygdens Röda
Korskrets Bengt-Åke Månsson
på [email protected] eller
0730-766753.
Djur i dur Lördag 24 oktober kl 14.
En glad och svängig konsert med Havsbandet.
Biosfärolympiad
Sön–ons 25–28 okt kl 11–14 utanför naturum.
Är du snabb som en fasan? Eller smart som en entita? Kanske händig
som en koltrast? Tävla mot djuren och varandra i naturums biosfärolympiad! Ta gärna med något att grilla. Vi har elden igång. Förskoleoch fritidsverksamheter är även välkomna kl 9–11. Vill ni komma då,
kontakta [email protected]
Höstmys vid elden utanför naturum Tors–fred 29–30 okt kl 11–14.
Värm frusna fingrar och smaka något gott vid elden utanför naturum.
stianstad.se/naturum
vattenriket.kri
10
Konstdrottning på tapeten
färgstarkt . Konst eller
kläder? Den ovanliga kollektionen från Kristianstad
turnerar nu i världen.
I våras var ArtQueens Art &
Fashions event ”Go Wild 'n'
Crazy” tillsammans med Kristianstadsrockarna Black Diamond inbjudna till en tredagars festival i Hamburg, Harley
Days med Harley Davidson och
650 000 mc-fans.
För drygt en månad sedan
framfördes showen igen under
Venice Beach Music Festival,
Los Angeles. Den 23 oktober
väntar ett annat projekt – ”Pink
Ladies” – för designfantasten
Rebecca Salomonsson under
Konstnatten i Kristianstad.
Den 9 september lämnade 14
modeller med starka personligheter, 14 konstnärer, sju sömmerskor, make up-artister, hårstylister och rockbandet Black
Diamond Sverige för att bjuda
på en spektakulär show i LA. En
happening med olika tekniker
och stilar, lite vilt och galet. Nästan alla deltagarna kommer
från Kristianstads kommun.
Av färger blir man glad! Och det finns egentligen inga gränser, säger Rebecca Salomonsson, på plats i soffan i ett av rummen hos ArtQueen, på gamla A3 i
Norra Åsum. Alla rummen är inredda i olika färger och former, med textil, målningar, foton och mycket annat av konstnärer från många olika genrer.
Andra gången
Det var andra gången ArtQueens Art & Fashion bjöds in
till festivalen, den tionde i ordningen på boardwalken nära
Malibu-piren och de klassiska
Baywatch-hyddorna.
Rebecca berättar att konstnärerna sedan något år jobbat
på olika teman för att designa
kläderna som visas. I årets upplaga har en sömmerska och två
konstnärer samarbetat i varje
grupp.
14 tavlor av konstnärerna
visas också under festivalen.
Vilt och galet
”Go Wild 'n' Crazy” känns inte
helt taget ur luften som begrepp.
För positivt vild och galen är hon
väl, Rebecca Salomonsson i designföretaget ArtQueen?
Hon har en stark drivkraft,
tycks ha tusen järn i elden, tvekar inte att tillsammans med
sitt stora nätverk genomföra
idéer, tämligen gränslöst.
Möten mellan idérika människor ger nya, kreativa tankar.
Oväntade tankar, ”kan man göra
så här?” Och mötena ger avtryck; i upplevelser, i konst i hur
många variationer som helst.
En bas i Norra Åsum
– Jag älskar att jobba med ungdomar, säger Rebecca medan
hon visar runt i den gamla logementsbyggnaden på A3. Det är
där hennes ArtQueen och den
årsgamla kulturföreningen Art
Rebecca Salomonssons ArtQueen och kulturföreningen Art Town camperar
ihop i den gamla logementsbyggnaden på tidigare A3.
Under Venice Beach Music Festival i Los Angeles i september var Rebecca
Salomonsson och många andra på plats med ”Go Wild 'n' Crazy”.
Town Kristianstad numera
camperar ihop på stora ytor.
Och vilka utvecklingsmöjligheter! Utställningar. Företagsbesök. Mingel. Konstkurser.
– Vi hoppas få tillgång till andra, och kanske tredje våningen
också, förklarar Rebecca.
Bort med regementet
Hon visar rum efter rum, där
många engagerade lagt tid och
kraft på att tvätta bort stämpeln
av gammalt regemente. Väggarna har fått ljusa färger. Rummen har stylats med återvunna
möbler, fyllts med konst och
konsthantverk av kända och
mindre etablerade konstnärer,
både yngre och äldre – foton,
textil, målningar, skulpturer,
målade kläder – you name it.
Många samarbetspartners
Kristianstads kommun, som
äger byggnaderna i Norra
Åsum, är en av ArtQueens samarbetspartners.
Scandic hotell – både i södra
delen av landet och stora Scandic Emporio i Hamburg – är andra partners, liksom Stena Re-
cycling för återanvändning av
material. Stora Enso och många
fler företag finns i nätverket, liksom kontaktpersoner i handelskammare och på ambassader.
Start för sju år sedan
När Rebecca jobbade på Quality Hotel Grand i Kristianstad
väckte hon idén att hotellet
kunde låna in konst och sätta
på väggarna. Det blev också
starten för ArtQueen.
– Man blir glad av färger! säger Rebecca Salomonsson.
Under sju år som gått sedan
dess har idéerna spridits, med
konst som flyttas runt mellan
hotell. ArtQueens utställningar
är också självklara på påskens
konstrundor.
Läs mer och se videolänkar
på www.artqueen.se, ArtQueen
på Facebook och på Youtube.
KONST PÅ GÅNG
Torsdagen 22:a oktober till
lördagen 24:e oktober arrangerar Handelsföreningen
Konstruta – konst utställd i
skyltfönstren.
ArtQueen håller i Konstnatten
23 oktober tillsammans med
Kulturföreningen Art Town
Kristianstad. Dessa aktiviteter
sker i Art Castle i Norra Åsum.
Öppettider dessa dagar:
22/10 kl. 10–18
23/10 Konstnatten kl. 10–24
24/10 kl. 10–16
”Pink Ladies” är ett av inslagen under Konstnatten, med
foton av åtta kvinnor i sina
bästa år, alla nakna på en
rosa bädd av vackra blommor
och dekorerade med mera
blomster.
11
NÖDVÄNDIGT I KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS TID
Kust- och havsplanering
klimataktuellt . Hur räddar vi
havet? Och hur skyddar vi
oss från det? En kommunal
havsplan ska bidra med svar.
Så gott som alla signaler pekar på att klimatförändringarna ger en högre vattennivå i
havet. Exakt var, när och hur får
framtiden utvisa även om det
går att göra beräkningar.
Samtidigt är man medveten
om riskerna med olika föroreningar som släpps ut längs vattnets väg mot havet. Föroreningar och den stigande havsnivån
påverkar bygge, boende och
framtida verksamheter.
– Det gäller att ta helhetsgrepp om havsmiljön, och ta
hänsyn till nationella och regionala mål i kommunernas översiktsplanering, säger Monica
Axelsson på stadsbyggnadskontoret.
Förankra och samverka
Förankring och samverkan är A
och O i det fortsatta arbetet,
där även forskningsresultat om
vad som döljer sig på havsbotten är avgörande för hur framtida ekosystem ska hanteras.
Det är viktigt att bevara ålgräs-ängar, till exempel, de betyder mycket för organismer
och föryngring av fisk, och ger
bra syresättning.
Kommunalt ansvarar
Monica Axelsson höll under
Framtidsveckan för en tid sedan
information om hur man bygger
säkert för framtiden, bland an-
nat. Erosion och krympande
strand har varit ett problem i
Hanöbukten under många år.
Eftersom Kristianstad är en
kustkommun är kust- och havsplanering viktigt. Omkring 480
kvadratkilometer av havet, från
Landön ner till Maglehem och
en viss sträcka ut i havet, är
kommunens ansvar.
Många delar ska vägas in
I kust- och havsplanen finns
olika projektområden. Hur påverkas kultur och natur av vattenhöjningen? Finns det reträttmark? Vilken miljöfarlig
verksamhet finns? Var finns
transporter av farligt gods, extra känsligt grundvatten, vilka
områden är särskilt känsliga
för erosion och var är det geotekniskt hållbart att bygga vidare? Landskapsbilden och turism och fritid är också viktigt.
Många hänsyn att ta
– Samverkan är oerhört viktig
i arbetet med att utreda hur vi
nyttjar naturen utan att skada
ekosystemet, förklarar Monica
och pekar på kartan ut de båda
kustsamhällena Tosteberga och
Åhus med naturvärden särskilt
viktiga att bevara.
Samtidigt ska exempelvis
Försvarsmaktens synpunkter
vägas in, liksom Sjöfartsverkets
och Åhus hamns. För att inte
glömma viktiga industrier i
hamnen. Inte heller att förglömma jordbruksföretag och
andra företag längs Helgeåns
flöde ut mot havet.
Monica Axelsson visar olika alternativ för att möta en höjd vattennivå. Om naturen bara har sin gång kan ingen
bebyggelse finnas nära vattenlinjen. Tänkbart är att flytta bebyggelse längre inåt land, bygga skyddsvallar, bygga
på andra sidan stranddynerna eller anpassa miljön genom att anlägga våtmark som tar hand om överflödet.
Mål: en tydlig översiktsplan
Monica Axelsson och en arbetsgrupp ska nu arbeta vidare på
det underlag som är framtaget
och som ska ligga till grund för
framtida beslut och en tydlig
översiktsplan: var kan man
bygga, och var kan man inte?
Det finns ett värstascenario
för år 2100, med områden ut-
satta för erosion och högre vatten. Enligt det ska man inte
bevilja bygglov för fastigheter i
de hotade områdena om de inte
ligger tre meter över havsytan.
Dubbelt rekord i årets malprovfiske
provfiske. Vattenrikets
femte malprovfiske bjöd
på dubbelt rekord. Både
i antal och storlek. 130
malar hamnade i provfiskets tjugofem par-ryssjor.
Den största var hela 130
centimeter och vägde
13.1 kilo.
Fjorårets provfiske gav 95
malar. Årets fångst blev ännu
lite större. 130 malar fiskades
upp i de ryssjorna mellan Torsebro och Hammarsjön. Vattenrikets biolog Håkan Östberg
berättar att årets fiske fick en
spännande inledning.
– Jag kände att det var något
riktigt stort i nätet. Det var en
niga och kyliga väder.
– Malen är värmeälskare
och vill ha en temperatur på
18-20 grader för att leka. Kanske kom de igång senare och
årets yngel var så små att de
slank igenom nätet, säger Håkan Östberg.
Under det två veckorlånga provfisket i Helge å sattes 25 par-ryssjor ut
ena dagen för att vittjas under nästa. FOTO: LENA SVENSSON
riktigt stor mal. Vi fick hjälpas
åt att få upp den i båten. Det är
ett minne för livet, säger han.
Merparten av fångsten var
fjolårsyngel på ungefär en decimeter. Däremot blev det inga
årsyngel i näten. En möjlig orsak kan vara sommarens reg-
Väntar på DNA-analys
Provfisket i Helge å varade i två
veckor. 25 par-ryssjor sattes ut
ena dagen och plockades upp
nästa, måndag till fredag. Fiskarna mättes och vägdes och
ett litet fenprov togs. Sedan
sattes fiskarna tillbaka igen.
Fenproverna väntar i sprit på
dna-analys längre fram.
– Kanske visar det sig att
årets jättemal var en av de tolv
som planterades ut i Vattenrikets regi 1999, säger Håkan
Östberg.
Sällsynt fångst
Förutom alla malarna fångades
ytterligare fjorton arter.
– Björkna är den vanligaste
arten i Helge å. Det bådar gott,
eftersom vi tror att den är en
viktig födokälla för malen.
Bland övriga intressanta arter
fick vi bland annat en ruda. Det
är kul för den arten påträffas
inte så ofta.
Årets provfiske bjöd på andra bamsingar – eller vad sägs
om en havsöring på 11 kilo och
en lax på strax under sex?
12
Uppskattad uppvisning
på Forsalid i Degeberga
Trivselgruppen från Tollarps Brukshundklubb besöker Forsalid då och då. Hundarna är i mindre format. Och klappvänliga! Charlie heter denna cavallier king charles, mellan Nisse och besökaren Karl-Axel Dahlström, närmast.
hundliv . I god tid sitter de
där, ett antal äldre damer och herrar, på bänkar
vända ut mot gräsmattan.
Det är snart dags för hunduppvisning med Trivselgruppen från Tollarps Brukshundsklubb, en kär gammal
bekantskap.
– I vanliga fall brukar vi ha
tio hundar med, men i dag är
det några som har giltig frånvaro, berättar instruktören
Leif Seth.
– Attention, please, säger
han så och har inga problem att
fånga uppmärksamheten.
De flesta tycker han också att
han känner igen, från tidigare
besök. Trivselgruppen har gett
sina uppvisningar i många år.
– Kul att se att ni är så pigga, krya och friska, fortsätter
Leif Seth och får publiken med
sig på enkel gympa, ”huvudaxlar-knä och tå” som lite uppvärmning.
minnas den ene, som försvann
lös i skogarna kring Maltesholm.
– Det var inte så bra när vi
mötte en jägare! Lösa hundar
kunde skjutas, i stället för att
man tog hand om dem tills man
hittade ägaren, säger Nisse.
Presentation inför hunduppvisningen, som är ett uppskattat inslag i de
boendes vardag.
Leif Seth är instruktör och Forsalids
Gunborg Andersson svarar för fikat.
Små och klappvänliga
Hundarna – alla i mindre format och klappvänliga – ställer
sig med respektive matte i ring
och följer instruktionerna från
Leif. Höger om, stanna. Vänster
om, stanna.
Och så blir det tillfälle för ett
par av hundarna att visa upp
sina speciella kunskaper.
14-åriga toy-pudeln Raia går
till exempel på bakbenen mot
är med för att lära.
Många av de boende och gästerna på Forsalid den här dagen
har haft egen hund tidigare i
livet. Någon annan har haft katt
i över 20 år, men ingen hund.
matte Gunnie Håkansson.
Borderterriern Molle är bra
på hundspelet, där publiken
turas om att gömma godis under en ”pusselbit” och så får
hunden leta upp den.
En shetland sheepdog visar
prov på lydnad genom att lägga
sig och resa sig efter kommando från matte, på avstånd. Hunden apporterar också.
Ett par av de yngre hundarna
Haft tre hundar
Nisse, som inte vill säga sitt efternamn, ”det räcker med Nisse”,
har haft tre hundar under en
25-årsperiod. Han är snabb att
Eftermiddagsfika
När uppvisningen är över tar
eftermiddagsfikat vid, serverat
av Forsalids högt uppskattade
Gunborg Andersson.
– Skriv att hon är fantastisk!
Hon är en ängel, som en av de
gamla damerna säger.
Eftermiddagsfika är också
belöning för Trivselgruppen
från Tollarps Brukshundsklubb.
En uppvisning återstår
Egentligen var besöket på Forsalid tänkt att bli gruppens
sista uppvisning på olika boenden i kommunen för i år.
– Men vi ska besöka ett demensboende för yngre i Öllsjö
också, berättar Leif Seth.
13
Byastämmor i ny form
– Det är ett önskemål från
medborgarna att vi ska slå ihop
stämmorna, säger Fredrik Lager.
Byarna inom ett område har
mycket gemensamt, det är samma sorts frågor som kommer
upp på stämmorna i olika grannbyar. Nu kommer vi till exempel
att ha gemensam byastämma för
Olseröd, Maglehem och Hörröd,
och det hålls en stämma för Arkelstorp med omnejd.
I gengäld får orterna tätare
besök. Tidigare hölls bara en
stämma på varje plats under en
mandatperiod, framöver ska
byastämmorna återkomma
vartannat år.
Det planeras för fem byastämmor under senhösten 2015
och åtta hålls i början av 2016.
BYASTÄMMOR I HÖST
De neddragna busslinjerna var ett hett ämne på Byastämman i Vånga 2012.
förändring. Öppet hus under
tre timmar, gemensamma
stämmor för flera grannbyar
och byastämma vartannat
i stället för vart fjärde år.
När byastämmorna i Kristianstads kommun återkommer i höst är det i ny form.
Vid kommunsammanläggningen på 1970-talet bestämdes att de mindre samhällena i
det som blev Kristianstads
storkommun skulle ha byastämma vart fjärde år, enligt ett
rullande schema.
Byastämmorna är ett forum
där ortsbefolkningen har möjlighet att på hemmaplan framföra synpunkter, önskemål och
tankar till politiker och tjänstemän från kommunen.
Personlig dialog viktig
Förra året hölls inga byastämmor eftersom det var valår och
under uppehållet har stämmornas framtid diskuterats.
– Politikerna har beslutat
att vi ska fortsätta med byastämmor i Kristianstads kommun. Det är viktigt att träffas
personligen. Vi vill ha en bra
dialog med medborgare, föreningar och näringsliv i kommunen, och de människor vi
möter ute på byastämmorna
kan sin vardag, säger Fredrik
Lager som är samordnare på
Kristianstads kommun med
ansvar för landsbygdsfrågor
och projektledare för byastämmorna.
Premiär i november
I november är det premiär för
byastämmorna i ny, modernare
tappning. I stället för möten på
kvällstid som börjar ett bestämt klockslag, och med kommunrepresentanterna sittande
på ett podium, kommer det att
vara öppet hus mellan klockan
17 och 20.
– Under den tiden kan medborgarna droppa in när de vill
och träffa politiker och tjänstemän, förklarar Fredrik Lager.
Det underlättar framför allt för
småbarnsföräldrar, och vi ser
gärna att fler yngre kommer till
byastämmorna.
Gemensamma möten
Många tycker inte om att stå upp
och tala inför publik. När man
får prata direkt med en politiker
eller tjänsteman kan det vara
lättare att föra fram sitt ärende.
En annan förändring är att
det inte längre kommer att arrangeras byastämmor på varenda liten ort i kommunen. I
fortsättningen ska det hållas
gemensamma möten för flera
byar, vilket blir mer effektivt för
såväl medborgarna som för politikerna och tjänstemännen.
9 november
Österslöv, Fjälkestad och Balsby i Österslövs Bygdegård.
19 november
Maglehem, Olseröd och Hörröd
i Maglehems Bygdegård.
30 november
Åhus och Yngsjö på EFS Gården
8 december
Ovesholm, Djurröd, Träne,
Rickarum och Venestad i Träne
församlingshem.
14 december
Everöd, Östra Sönnarslöv och
Gärds Köpinge i Everöds församlingshem
Med start vecka 4, 2016 kommer stämmor att hållas I:
• Rinkaby, Horna och Viby
• Arkelstorp, Mjönäs och Vånga
• Fjälkinge, Ivö, Kiaby och
Barum
• Önnestad och Norra Strö
• Tosteberga, Nymö, Landön
och Vanneberga
• Tollarp, Äsphult och Linderöd
• Färlöv, Vinnö och Bjärlöv
• Degeberga, Vittskövle och
Huaröd
Gränsöverskridande kvinnor på Arkivens dag
”Gränslöst” är temat för
Arkivens dag 2015. Anna Lundquist
och Hulda Hansson var två starka
kvinnor i Kristianstad som överskred
både sociala gränser och könsgränser i sin strävan att skapa ett bättre
liv för andra.
bevarat.
Disa Lundgren har forskat om dessa
kvinnliga pionjärer och på Arkivens dag i
Kristianstad lördagen den 14 november
kommer hon att hålla föredrag om dem på
Regionmuseet.
Anna Lundquist var en av de första
kvinnorna i Sverige som valdes in i ett
stadsfullmäktige. Året var 1910 och hon
var ensam kvinna bland 35 män. Hulda
tarrörelsen och blev även hon ledamot i
Kristianstads stadsfullmäktige.
Disa Lundren håller föredrag om de kvinnliga
pionjärerna Anna Lundqvist och Hulda Hansson
på Arkivens dag den 14 november.
Hansson växte upp under fattiga förhållanden, engagerade sig tidigt inom arbe-
Öppet i faktarum
Under Arkivens dag är det öppet i Regionmuseets faktarum Minnesluckan. Det
finns också möjlighet att gå på visning av
museets arkiv eller besöka Folkrörelsernas arkiv, som har öppet hus i sin lokal på
Tivolibadsgatan.
I Kristianstad är Arkivens dag ett samarrangemang mellan Regionmuseet, kommunarkivet och Folkrörelsernas arkiv.
Kommunarkivet, som nu har nya lokaler
i Östra kommunhuset, är inte öppet under
Arkivens dag men tar annars emot besökare måndag–fredag om man bokar tid.
DNA-märkning
mot tjuvar
Kerstin Holm, It tekniker, märker datorer med Kristianstads
kommuns eget DNA.
skydd. Bomullstops och
genomskinlig vätska är
Kristianstads kommuns
nya vapen mot tjuvar.
Med DNA-märkning skyddas stöldbegärlig utrustning, som sedan kan
spåras i hela världen.
IT-teknikern Kristin Holm
har inlett försvaret av kommunens datorer. Utrustad
med en liten burk vätska
och en kartong bomullspinnar märker hon datorer i
rasande fart. I ljuset av en
liten ficklampa med UV-ljus
glittrar de sedan grönprickiga. En djupare analys av
fläckarna visar att datorerna bär Kristianstads kommuns egen DNA-kod.
– Det räcker med en
kvarts millimiters färg för att
stöldgods ska kunna spåras
till ägaren, säger Kristin
Holm, som är övertygad om
att hennes duttande med
topsen ska göra nytta.
– Vi har drabbats av flera
datorstölder i skolorna, men
när hälarna inser att kommunens datorer är DNAmärkta tror jag inte att någon kommer att vilja ta i
dem, säger hon.
Internationell databas
Märkningssystemet som
Kristianstads kommun nu
ansluter sig till har sitt ursprung i England. Den fluorescerande vätskan innehåller märk-DNA och
ägarens specifika kod finns
registrerad i en internationell databas, som bland annat polisen har tillgång till.
– Vi kommer att märka
datorer, maskiner, konst och
annan värdefull utrustning
som tillhör kommunen. Om
något blir stulet och hittat
kan det enkelt spåras, men
framför allt tror vi att själva
vetskapen om att tillhörigheterna är märkta ska avskräcka från stölder, säger
kommunens säkerhetschef
Peter Zerpe.
14
EVENEMANGSKALENDER OKTOBER–DECEMBER
OKTOBER
KRISTIANSTADSBIONALEN. Regionmuseet Kristianstad. Kristianstads egen filmfestival
16–18 oktober.
16
14.00 SENIORBIO: TV TILL VARJE PRIS – en film om Lasse Holmqvist. Regionmuseet Kristianstad
19.00 DET VAR SOM FAN Everöds Församlingshem. Info.och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.00 JAG ÄR INTE BEREDD att dö än. Kulturkvarteret, Lilla salen. Dokumentär om Laleh Pourkarim.
19.00 TROLLKARLEN FRÅN OZ. Kristianstads Teater. Varje fredag, lördag och söndag 25/9–22/11.
Arr: UnderhållninsgPatrullen
17
BÄSTA BIENNALEN. Kristianstads konsthall. En konstfestival för barn, unga och andra
nyfikna. 17 oktober – 1 november.
3
19.00 BOB WAYNE (US) Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Kompakt Disk tillsammans med Kristianstads kommun, Kultur & Fritid
19.00 THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON. Kulturhuset Barbacka. Information
och biljetter: Kristianstads Teaterförening
4
14.00 AKTUELLT INOM EU. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Christianstads Pensionärsuniversitet
19.00 TAGES 60-TAL. Brunnen, Arkelstorp. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
5
NORMKRITIK OCH MUSIC. Kulturkvarteret, Stora och Lilla salen. Konferens om mångfald
och jämställdhet i musiklivet.
17.00 FORSKARE BERÄTTAR: Fanny Ambjörnsson. Kulturkvarteret, Lilla salen
19.00 SKRÖNOR OCH SANNINGAR. ÅhusGården. Arr: Åhus Föreläsningsförening
11.15 BOKSKOGSBIO. Biblioteket, Sagorummet
19.00 TAGES 60-TAL. Huaröd Klubbhus. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
13.00 LÖRDAGSKUL FÖR HELA FAMILJEN Regionmuseet Kristianstad
13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Kulturhuset Barbacka. Varje lördag!
11.00 SUGEN PÅ MYGG. Naturum Vattenriket
14.00 KRISTIANSTADBIONALEN: Eken – in i döden levande. Naturum Vattenriket
14.00 TONE OCH LJUDIT Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Lilla Stjärnserien - UNGA Musik i Syd
och Kulturhuset Barbacka
7
10.00 BONDENS EGEN MARKNAD. Stora Torg
14.00 ÖGONBLICK Kulturhuset Barbacka. Arr: Lilla Stjärnserien - UNGA Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
19.00 MIN MAMMAS DOTTER. Kulturhuset Barbacka
17.00 MUSIK TILL STUMFILM. Kulturkvarteret, Stora salen
18
10.00 IVÖN, HAVSDRAKARNAS OCH SAGORNAS Ö. Gamla kalkbrotten, Ivön. Guidad rundtur
på Skånes största ö med Filip Lindgren. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad
10.00 TIPSPROMENAD. Bockatorpet. Tipspromenader i härlig skogsmiljö och servering i det nya
Bockatorpet. Även 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11 och 29/11. Arr: Härlövs IF
13.00 FILMSÖNDAG: Från djupet av mitt hjärta. Filmmuseet, Kristianstad. Arr: Regionmuseet Kristianstad/Filmmuseet tillsammans med Kristianstads Filmstudio, Kristianstads FN-förening, ABF
Skåne Nordost och CineSkåne
14.00 SEMINARIUM OCH MÄSSA – Grönt Tekniskt Nätverk. Regionmuseet Kristianstad
19
12.15 KULTURLUNCH – Att driva ett enmansförlag. Kulturkvarteret, Lilla salen
8
09.30 SPONTANVANDRING med Friluftsfrämjandet. Naturum Vattenriket
14.00 GÄSSEN I VATTENRIKET. Naturum Vattenriket
14.00 TRÄDGÅRDSFÖRELÄSNING: Holländska trädgårdar. Regionmuseet Kristianstad
9
09.00 BIOSFÄR 2015. Naturum Vattenriket
12.15 KULTURLUNCH: Modernt möter klassiskt. Kulturkvarteret, Lilla salen
10
14.00 SENIORBIO: Jag är sån här- En film om Sten Broman. Regionmuseet Kristianstad
19.00 EFFEKTEN Kristianstads Teater. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
11
18.30 HÖSTENS NYA BÖCKER. Vä bibliotek
19.00 FÖRFATTANDE OCH LÄSANDE ur ett psykologiskt perspektiv. Kulturkvarteret, Lilla salen.
12
19.00 CHRISTINA DAHL QUARTET Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Blue Bird Jazzclub
15.00 ALLADINHÖRNAN. Österängs bibliotek. Sagostund med Shaaban Abou Zur på arabiska
och svenska varje måndag.
19.00 VARFÖR TIGGER RUMÄNSKA ROMER I SVERIGE? Kulturkvarteret, Lilla salen
19.00 SANDMARKSLIV I ÄNGLANEJDEN. Degeberga bibliotek
20
10.00 TISDAGSVANDRINGAR KJUGEKULL. Varje tisdag med Friluftsfrämjandet i Kristianstad.
12.00 BEAM ME UP! – lunchvisning. Kristianstads konsthall. Även 27 oktober.
15.00 KULTURCAFÉ. Kulturkvarteret, Kristianstad. Varje tisdag – varannan vecka på Kulturkvarteret
och varannan på Vuxenutbildningen. Arr: Stadsbiblioteket och Vuxenutbildningen
19.00 I SÅNGERNAS SPEGEL. Kristianstad Österlen Airport. Konserter som speglar och kommenterar Monica Zetterlunds liv. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
21
09.00 VANDRA LINNÉRUNDAN. Naturum Vattenriket. Även 1/11, 15/11 och 13/12 kl. 10.
19.00 MADEIRA ÅhusGården. Arr: Åhus Föreläsningsförening
19.30 NASHVILLE COUNTRY NIGHT. Kristianstads Teater
14
14.00 BRÖDERNA PIXON. Kulturhuset Barbacka. Arr: Lilla Stjärnserien - UNGA Musik i Syd och
Kulturhuset Barbacka
16.00 HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Stjärnserien/Musik
i Syd och Kultur & fritid
15
16
17
09.00 LÅNGVANDRING. Norra Åsum. Arr: Frilufts-främjandet i Kristianstad
12.15 KULTURLUNCH – Nya rum för konsten. Kulturkvarteret, Lilla salen
14.00 TRE ÅR SOM KULTURRÅD I BERLIN – Marika Lagercrantz. Kulturkvarteret, Lilla salen.
Arr: Christianstads Pensionärsuniversitet
19.00 HAZELIUS HEDIN. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid
19.15 HÖSTENS NYA BÖCKER. Åhus bibliotek
19.00 TRÄDGÅRDSFÖRELÄSNING: Holländska trädgårdar. Aoseum Åhus
22
15.00 3X3 KULTURMÖTEN FÖR SMÅ BARN! – Teater-lek Kulturhuset Barbacka. Nio gånger under
hösten kan barn i åldern 4–6 år vara kreativa i musik/rytmik, danslek och teaterlek.
16.00 TORSDAGSPULS med Kabinettets laboratorium. Kulturhuset Barbacka.
18.30 RIV 65-ÅRSGRÄNSEN OCH RÄDDA LIV. Östermalmskyrkan. Arr: St Lukas Kristianstad
19.00 STEFAN OCH KIM. Kulturkvarteret, Stora salen. Info. och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.00 TRÄDGÅRDAR I MITT HJÄRTA. ÅhusGården. Arr: Åhus Föreläsningsförening
19.30 SOFIE REED. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Blue Bird Jazzclub
23
11.00 JUL PÅ OVESHOLMS SLOTT. Ovesholms slott. Även lördag 10-18 och söndag 10-17.
19.00 KULTURGALA I KRISTIANSTAD. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Kristianstads kommun
och Kristianstadsbladet
24
09.00 SAKER & TINGMARKNAD. Södertorg. Även 7/11 och 21/11. Arr: Kristianstads sim- & livräddningssällskap
15.00 KULTURCAFÉ. Kulturkvarteret
18.30 NÄR LIVET INTE BLIR SOM MAN TÄNKT SIG. Östermalmskyrkan. Arr: St Lukas Kristianstad
19.30 JAG ÄR ETT BARNHEMSBARN. Kulturkvarteret, Lilla salen. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
18
14.00 GE UPP I DAG – I MORGON KAN DET VAR FÖR SENT. Kulturkvarteret, Lilla salen.
Arr: Christianstads Pensionärsuniversitet
19.00 ANDRA TIDER NU... Folkets Hus - Vanneberga/Fjälkinge. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.00 HÖSTENS NYA BÖCKER. Tollarps bibliotek
19
18.30 SNACKA OM FÖRÄNDRING. Kulturkvarteret, Stora salen
19.00 OLA HANSSON – Åhusbon som blev hjälte i Burma. ÅhusGården. Arr: Åhus Föreläsningsförening
20
18.00 JULGALAN Kristianstad Arena. Även 21 november.
19.00 BE BOP A LUBA Kulturkvarteret, Stora salen
21
13.00 LÖRDAGSMYS med workshop. Kulturhuset Barbacka
10.00 GUIDAD VANDRING på Degebergaleden med lunch. Forsakar, Degeberga. Information
och bokning på www.kristianstad.se/turism
14.00 MASKEN MY Kulturhuset Barbacka. Arr: Lilla Stjärnserien - UNGA Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
14.00 DJUR I DUR. Naturum Vattenriket
19.00 LISE & GERTRUD Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid
i samarbete med Kristianstads teaterförening
16.00 JÖNKÖPINGS SINFONIETTA & PER TENGSTRAND. Kulturkvarteret, Stora salen.
Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid
17.00 FN-DAGSFIRANDE. Östermalmskyrkan
25
09.30 CYKELTUR Statoil Maxirondellen, Kristianstad. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad.
22
11.00 JULMARKNAD Brunnen, Arkelstorp
12.00 JULMARKNAD Österslövs bygdegård
13.00 VISNING – Det sista stora kriget. Artillerimuseet
11.00 BIOSFÄROLYMPIAD. Naturum Vattenriket.
13.00 BEAM ME UP! Workshop/performance. Kristianstads konsthall
13.00 HEMBYGD ÖVERALLT! Regionmuseet Kristianstad
14.00 SÖNDAGSFILM. Filmmuseet, Kristianstad. Varje söndag visas film på Intima biograf-teatern
på Filmmuseet.
17.00 MOZARTS REQUIEM. Heliga Trefaldighetskyrkan. Arr: Kristianstads Orkesterförening,
Christianstads Motettkör, Svenska kyrkan Kristianstad
23
24
25
26
19.00 KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN Kristianstads Teater. Info. och biljetter: Kristianstads Teaterförening
26
10.00 HÖSTLOV PÅ TIVOLIBADET. Tivolibadet. Under höstlovet håller Tivolibadet extra öppet för
alla badsugna höstlovslediga. 10-21 mån-tors, 10-20 fredag, 9-17 lördag och 11-18 söndag.
10.00 HÖSTLOVSFILM. Filmmuseet, Kristianstad. Varje dag (måndag-fredag) massor med film för
höstlovslediga. Arr: Regionmuseet Kristianstad / Filmmuseet tillsammans med Sensus
10.00 SKRIVARVERKSTAD med läskiga spökberättelser. Åhus bibliotek. Är du mellan 9-13 år och gillar att skriva kusliga berättelser? Tvådagars skrivarkurs på höstlovet! Kursen är måndag-tisdag.
15.00 RID I NATT! Kulturkvarteret, Stora salen. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
12.15 KULTURLUNCH – Från terrorister till serie-mördare. Kulturkvarteret, Lilla salen
18.00 ETT EGET RUM - För den unga pub-liken. Kulturkvarteret, Café & Bistro
12.15 PRAT EFTER MAT: Eldögon – möten med Sveriges ugglor. Naturum Vattenriket
17.30 BARBACKALIVE Kulturhuset Barbacka
19.30 GROTTMANNEN Kulturkvarteret, Stora salen
27
19.30 DEKONSTRUKTIV KRITIK. Kulturkvarteret, Lilla salen. Info. och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.30 MARIA MÖLLER – Midvintertid. Kristianstads Teater
28
11.00 JULMARKNAD Djurröd
19.00 THE HITTILLS Kristianstads Teater
11.00 BIOSFÄROLYMPIAD. Naturum Vattenriket. Är du snabb som en fasan? Eller smart som en
entita? Tävla mot djuren och varandra i naturums biosfärolympiad! Även tisdag och onsdag.
19.30 SANNA NIELSEN & ANDERS GLENMARK Kulturkvarteret, Stora salen
12.00 HÖSTLOV PÅ MUSEET. Regionmuseet Kristianstad. Höstlov på museet med tävlingar och
aktiviteter i hela huset! Verkstaden har öppet tisdag-torsdag.
12.00 JULMARKNAD OCH SKYLTSÖNDAG Kristianstad Centrum. Arr: Handelsstaden Kristianstad
12.15 KULTURLUNCH: Att skriva – mellan fiktion och biografi! Kulturkvarteret, Lilla salen
14.00 I VÄNTAN PÅ JULEN – familjefilm. Filmmuseet
27
19.00 ALLA HETER ALLAN. Kristianstads Teater. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.00 PEKINGSYNDROMET. Kulturkvarteret, Lilla salen
28
19.00 FADER GUNNAR – MIN FADER. Arkelstorps Folkets Hus. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
19.00 ONSDAGSFILM. Filmmuseet, Kristianstad. Filmmuseet visar nya spännande filmer (nästan)
varje onsdag kl 19.
29
17.30 BARBACKALIVE. Kulturhuset Barbacka
19.00 CAJSASTINA ÅKERSTRÖM – Visor från när och fjärran. Kristianstads Teater
19.00 SÅNG- och spelmansminnen med Lasse Stefanz. ÅhusGården. Arr: Åhus Föreläsningsförening
30
31
11.00 HÖSTMYS VID ELDEN. Naturum Vattenriket. Smaka något gott vid elden utanför naturum.
12.00 LIVE ART FÖR BARN. Kristianstads konsthall
NOVEMBER
1 14.00 SÖNDAGSFILM: Jordens salt – en resa med Sebas-tião Salgado. Filmmuseet, Kristianstad
2 12.15 KULTURLUNCH – Så driver jag mitt Wanås. Kulturkvarteret, Lilla salen
15.00 TEKNIK-DROP-IN. Stadsbiblioteket, GH-rummet
29
10.00 BONDENS EGEN MARKNAD Stora Torg
13.00 NATURLIGT JULPYSSEL Naturum Vattenriket
17.00 JULKONSERT Kulturkvarteret, Stora salen
30
12.15 KULTURLUNCH – Från trädhat till trädkramare. Kulturkvarteret, Lilla salen
19.00 MOA Aoseum Åhus. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
DECEMBER
1
2
19.00 UR MIN BOKHYLLA. Stadsbiblioteket, GH-rummet
3
4
5
19.00 JULKONSERTEN ÄNGLALJUS Kulturkvarteret, Stora salen
19.00 FADER GUNNAR – MIN FADER Medborgarhuset Tollarp. Information och biljetter: Kristianstads Teaterförening
16.00 JULKLANGER PÅ PIANO Kulturkvarteret, Café & Bistro. Arr: Musikskolan Kristianstad
10.00 JULMARKNAD OCH JULSKYLTNING. Åhus
13.00 NATURLIGT JULPYSSEL Naturum Vattenriket
14.00 I VÄNTAN PÅ JUL. Även kl. 16.00. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Lilla Stjärnserien – UNGA
Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
19.00 WEST OF EDEN – CELTIC CHRISTMAS. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Musik i
Syd och Kultur & fritid
15
Förskolor vill bli fria
från farliga kemikalier
Danielle Hellgren, förskolepedagog och Katrine Svensson informatör på kommunen inventerar leksaker för att få
bort farlika kemikalier i förskolemiljön.
giftfritt . Sedan i juni jobbar
20 förskolor med att få en
giftfri förskolemiljö. Små
barn är mest känsliga för
kemikalier och nu vill kommunen få bort farliga kemikalier i förskolemiljön. Det
är en satsning som ingår i
projektet ”kemikaliebanta
för en giftfri vardag”.
Projektet innebär att deltagarna inventerar nuläget på
förskolorna. Det handlar både
om att se vad som finns idag
och att diskutera vilka rutiner
och materialval som personalen ska göra framöver.
Det är viktigt att minska kemikalier i barnens miljö
Barn känsligare
Det är viktigt att kunna erbjuda
barnen en giftfri miljö. Barn är
känsligare än vuxna.
– Genom projektet vill vi
uppmärksamma
personal
inom förskolan på vilka kemikalierisker som finns i allt ifrån
leksaker till sovmadrasser, säger miljöinformatör Katrine
Svensson.
Att barn är känsliga för kemikalier beror bland annat på att
deras kroppar inte är färdigutvecklade, på att barn smakar på
saker och har en tunn hud. Idag
är barn omgivna av kemikalier
som bland annat kommer från
byggnader, möbler, elektronik
och leksaker.
Exempel på farliga ämnen är
mjukgörande ftalater och tungmetaller. Därför är det viktigt
att försöka minska barns exponering för kemikalier både i
hem och förskola.
Utbildning för ökad kunskap
Under september-oktober går
förskolorna igenom leksaker
och elektronik. Lingenäsets
förskola är en av de förskolor
som deltar i projektet.
Ett tips som personalen där
fått under projektet är att ta
bort eller ersätta mjuka och
luktande plastleksaker med andra material. Istället kan de använda trä, tygdockor eller en
bättre plast.
Det är en utmaning att gallra
ut leksaker som kan innehålla
skadliga ämnen.
Många leksaker saknar till
exempel märkning som visar
vilken plast den är gjord av.
Därför är det viktigt att både
ställa krav vid upphandling av
leksaker och att öka personalens kunskap om olika material.
– Eftersom jag vill arbeta
med att hitta vägar för att få en
bättre miljö, tycker jag att kemikaliebanta i förskolan är bra.
Inte minst med tanke på barnens hälsa och att det kan finnas
farliga kemikalier i saker som
barn använder dagligen, säger
förskolepedagog Daniella Hellgren.
Även andra produkter i höst
Projektet forsätter under hösten för en privat och 19 kommunala förskolor som deltar i
projektet. Då kommer även
mat, rengörings– och hygienprodukter samt möbler, textil
och byggmaterial att tas upp.
– Inventeringarna och personalens diskussioner om
lämpliga åtgärder kommer att
ge bra grund för att ta fram en
handlingsplan för en giftfri förskola, säger Katrine Svensson.
Rengör luftvärmepumpen
Rengör inomhusdelen till luft-/luftvärmepumpen ett par gånger om året så ökar effektiviteten.
Även den del där värmeöverföringen sker, kondensorn, behöver rengöras – vart annat eller vart
tredje år. Fett och små partiklar som filtren inte
plockar upp fastnar i kondensorns lameller och
hindrar en effektiv värmeöverföring.
På Youtube finns filmer som visar hur man
enkelt rengör inomhusdelen. Är du ändå osäker
på hur du ska gå tillväga
vid kan du naturligtvis kontakta din värmepumpsleverantör.
Var rädd om miljön och
grannsämjan – elda rätt
Nu är det skönt att känna värmen och höra knastret från en
björkvedsbrasa på kvällarna.
Samtidigt är det viktigt att
elda på ett bra sätt både för
luftkvaliteten och för att bevara grannsämjan. Ökad vedeldning i tätbebyggda småhusområden kan skapa problem i
form av luftvägsirritationer,
dålig lukt, sot och nedsmutsning. Därför kan det vara bra
med några tips på hur du kan
elda på ett bra sätt.
• Använd torr ved.
• Starta snabbt.
• Ha bra syretillförsel. Rätt
mängd förbränningsluft gör
att elden brinner med klara
och livliga lågor.
• Kontrollera röken. Den ska
vara klar och genomskinlig,
inte svart eller gulaktig.
• Kontrollera askan. Vid en god
förbränning får du bara kvar
en ljusgrå aska i eldstaden.
Röken från skorstenen visar
dig om du eldar på rätt sätt.
När det är varmt ute ska man
bara se ett daller i luften ovanför skorstenen.
Den enda gången det ska
ryka från skorstenen är när det
är kallt ute. Då bildas en vit rök
av vattenånga. Gul eller grå rök
betyder dålig panna eller felaktig eldning, till exempel för lite
lufttillförsel eller skräpved.
Elda med torr ved. Elda vid rätt
förhållanden. Närheten till intilliggande hus och vindriktningen har betydelse. Röken
kanske blåser rakt på din grannes bostad.
Snabb, inte kraftig uppeldning
Starta snabbt. När du tänder en
eld är det svårt att helt undvika
rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Minska problemet
genom att få pannan eller kaminen varm så fort som möjligt. Papper samt rikligt med
torr, finkluven ved är viktigt.
Det brinner med hög temperatur och utan rök efter bara någon minut. Först när tändveden
brinner ordentligt ska man
lägga på grövre vedträn. Spjäl�let bör stå helt öppet tills den
nya veden brinner ordentligt.
Trivseleldning
Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande bör bara
användas för så kallad trivseleldning och inte som huvudsaklig värmekälla för huset. Att elda
några timmar vid ett par tillfällen per vecka räknas som trivseleldning.
Tänk också på att inte strypa
elden eftersom det orsakar
hälso- och miljöskadliga utsläpp och eventuellt soteld.
Cykla säkert i mörkret
Sluta inte cykla till jobbet eller skolan bara för att det börjar bli
kallare och mörkare. Investera i stället i reflexväst, cykelmössa att
ha under hjälmen, smidiga vantar och en bra belysning fram och
bak på cykeln. Då är du väl rustad för att cykla långt ut in i vintersäsongen.
Månadens mat
Hösten är skördetid i trädgårdslandet och
rotfrukter av alla slag är billiga. De är oftast
även närproducerade och därmed klimatsmarta.
Äpplen finns i överflöd och det är till och
med så att man kan få dem helt gratis. På internetsajten Äkta vara finns en fruktförmedling där den som inte hinner ta hand om all
sin frukt kan lägga ut uppgifter om vilken typ
av frukt det gäller och var den finns att hämta. Passa på att göra
eget äppelmos eller passera överflödiga tomater och frys in för
senare användning.
Och för dig som inte hinner ta hand om all fallfrukt innan den
börjat ruttna, släng den i kärlet för organiskt avfall istället för trädgårdskomposten, så blir den till nytta som biogas.
Tidningen Kristianstad ges ut av Kristianstads kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte
fått någon tidning? Hämta gratis ex på Medborgarkontoret. Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson. Produktion:
t&t information ab, Kristianstad. Upplaga: 39 000 ex. Tryck: JMS Mediasystem. Tidningen Kristianstad finns
i alternativa format och kan gratis beställas som taltidning eller laddas hem som pdf på www.kristianstad.se
KOMMUNPORTRÄTTET
– Att få vara med om en blivande idrottsstjärnas första stapplande steg är en extra löneförmån, säger Johnny Perkmar driftledare på C4 Teknik, Kristianstads kommun.
JOHNNY PERKMAR, DRIFTLEDARE PÅ C4 TEKNIK
”Har kommunens
allra bästa jobb”
– Jag måste ha kommunens allra bästa jobb!
Johnny Perkmar har ett gediget
idrottsintresse, en fäbless för
olika grässorter och han känner
en stor glädje i mötet med andra
människor. I sitt jobb som driftledare på C4 Teknik känner han att
han får sitt lystmäte på de områdena tillgodosett.
porträttet .
Det började med en beredskapsplats
som vaktmästare i idrottshallen och nu
har han det övergripande ansvaret för
de kommunskötta idrottsanläggningarna i Kristianstads kommun. Johnny
Perkmar jobbade som vaktmästare
fram till 2000 så han vet vad som krävs.
– Ja, jag har lärt mig arbetet från
grunden och mellan 2000 och 2009, då
jag blev driftledare, jobbade jag bland
annat med kvalitetssäkringsprojekt
inom samma områden, säger han. Och
jag har underbara medarbetare, som
också vet vad som krävs, säger Johnny .
Johnny och hans medarbetare på C4
Teknik får ett kvitto på väl utfört arbete
under alla de matcher och evenemang
som utan klagomål genomförs på någon
av de kommunsskötta idrottsanläggningarna.
Jag har underbara
medarbetare, som
vet vad som krävs.
– Vetskapen om att vi för det mesta gör
ett mycket bra jobb kombinerat med alla
de ungdomar, föräldrar och föreningsledare jag träffat under årens lopp, är belöning i arbetet. En form av extra löneförmån är när man får vara med om en
blivande idrottsstjärnas första stapplande steg, säger Johnny Perkmar leende.
Han var vaktmästare i idrottshallen
när Jesper Larsson (assisterande tränare
i IFK Kristianstad, med flera landskamper och proffsår i handbollsmålet) spelade pojkhandboll i början på 1980-talet.
Ser fram emot ny arena
Ett annat aktuellt exempel är Alexander
Molldén, 20 årig hockeyspelare, som
gjorde två mål i KIKs premiärmatch mot
Nybro i mitten av september.
– Jag såg Alexanders första skär, när
jag var vaktmästare i ishallen. Många
idrottsledare har naturligtvis också
passerat revy – alla med ett brinnande
intresse för sin sport i allmänhet och sin
förening i synnerhet, säger Johnny
Perkmar.
Johnny har nu att se fram emot en ny
fotbollsarena, som ska invigas våren
2018, men vad ska det vara för underlag?
– Hjärtat säger gräs och ekonomin,
det vill säga nyttjandegraden, säger
konstgräs. Men det har kommit ett tred-
Fakta om Johnny
Ålder: 52 år (fyllde 25 september)
Yrke: Driftledare på C4 Teknik
Arbetsår i Kristianstads kommun: 33 år,
alla inom fritidssektorn
Familj: Fru och två vuxna barn
Bor: På Karlavägen (ett inkast från
idrottsplatsen)
Favoritmat: Kalops
Gillar: Idrottsevenemang, historia, resor
och så tränar jag på gym fem dagar i
veckan
Favoritapp: SMHI (yrkesskada)
je alternativ; hybridgräs – hälften konstgräs, hälften vanligt gräs. Nästan samma
känsla som naturgräs och nästan lika
hållbart som konstgräs. Det är framtidens underlag, säger Johnny Perkmar.
Nästa nummer av Tidningen Kristianstad kommer i din brevlåda i december