Länsstyrelsens yttande remiss föreskrifter statligt stöd till biogas från

YTTRANDE
2015-03-18
Landsbygdsenheten
Bernhard Reckermann
010-224 52 19
Diarienummer
602-28035-2014
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Statens jordbruksverkets föreskrifter om pilotprojekt
för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel.
Dnr. 4.5.16-1650/15
Länsstyrelsen i Västra Götaland är representerat i Jordbruksverkets referensgrupp kopplat till arbetet med införandet av pilotprojektet ”Statligt stöd
till produktion av biogas från gödsel”. I denna egenskap erbjöds möjligheten
att svara på Jordbruksverkets andra remissomgång.
Länsstyrelsen har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen inom
Biogas Väst - programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Att öka
mängden gödsel och andra substrat från lantbruket som tillgängliggörs för
biogasproduktion i Västra Götaland är ett prioriterat mål. Gödselgasstödet är
en signal om att biogasen är viktig för att minska utsläppen och bidra till
omställningen av fordonsflottan.
Länsstyrelsen ser positivt på de förändringar som gjordes i syfte att förtydliga och förenkla handläggningen av gödselgasstödet. Vi håller fast vid våra
synpunkter i första remissvaret, allmänna synpunkter, att konsekvensutredningen är bristfällig.
Jordbruksverket tillämpade den nya gruppundantagsförordningen (EU) nr
651/2014 i föreslaget till föreskriften om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel. Vi ser 3 ändringar av betydelse för utvecklingen av biogasproduktionen i Västra Götaland.
1. I 7 § punkt 4 begränsas stödet till mindre anläggningar. Länsstyrelsen bedömer att begränsningen inte påverkar utbetalningen då ingen
anläggning i länet nå upp till kapacitetsgränsen. Vi anser dock att
kapacitetsgränsen är lägre i Sverige än i övriga EU då undantagsförordningen tillåter produktion av 50 000 ton biodrivmedel och Sverige sätter gränsen vid 50 000 ton rågas.
2. I 7 § punkt 5 begränsas stödet till små och medelstora företag.
Denna begränsning leder till att anläggningar som ägs av större
energibolag och kommuner exkluderas som stödmottagare. Länsstyh:\mina dokument\biogas väst\602-28035-2014 yttande remiss föreskrifter statligt stöd till biogas från gödsel (andra svaret) (3).docx
Postadress:
403 40 Göteborg
Besöksadress:
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida
1(2)
YTTRANDE
2015-03-18
Diarienummer
602-28035-2014
relsen anser att begränsningen inte kan motiveras med gruppundantagsförordningen då varken kapitel I – allmänna bestämmelser – eller artikel 43 - särskilda bestämmelser – i förordningen begränsar
stödet till mindre företag.
På nationell nivå kan begränsningen ändå motiveras med att substrat- och biogödseltransporter till och från större anläggningar minimeras. Vi har inga tillförlitliga beräkningar om den slutliga klimatpåverkan och förhåller oss därför neutralt i frågan om stödets begränsning till små och medelstora företag. Det kan väl också vara så
att SJV med denna begränsning försöker styra mot företag med sannolikt högre landsbygdsnytta (små, medelstora) men som samtidigt
riskerar att missgynnas under punkt 3 nedan.
3. I 15 § punkt 7 utesluts nytillkoma fordonsgasproducenter som rötar
ILUC- grödor (Indirect Land Use Change) från stödet. Vi anser att
begränsningen inte överensstämmer med målet om en hållbar landsbygdsutveckling och bör därför tas bort. Åsikten grundas dels på att
uteslutningen riskerar att leda till att satsningar med rel. stor landsbygdsnytta hamnar på efterkälken, dels att den totala miljönyttan
riskerar att minska.
Gödselgasstödet i dagens utformning ger inte stöd till odlade grödor
och har redan en indirekt effekt genom att gödsel som substrat uppvärderas. Föreskriften anses därmed vara förenligt med artikel 43
punkt 3 undantagsförordningen utan exkludering av anläggningar
som rötar livsmedelsbaserade produkter.
Detta yttrande författades av Bernhard Reckermann. Vid den slutgiltiga utformningen av dokumentet deltog även Peter Svensson, Mirja Hjers och
Fredrik Fredriksson.
Bernhard Reckermann
Sida
2(2)