I tornruntmet finns en lister dr inte fullständig. Flera torde ha funnits

J
ställt kors, Jacob d ä med pilgrimshatt och Judas Taddeus med en hillebard. Serien av apostlar och evange-
lister dr inte fullständig. Flera torde ha funnits på
predikstolstrappan, som sedan länge är fönvunnen
och ersatt med en modern konstruktion. Björksta kyrkas predikstol är ett högklassiskt konstverk, sannolikt
ett importarbete från Danmark eller Nordtyskland.
Varje figur har en dynamisk spänning, som gör den
levande, och ornamentiken ?ir formad med stor säkerhet. Allt detta är någonting helt annat än den lantliga
barock, som finns i många andra sockenkyrkor. 1770
blev predikstolen övermålad med oljefärg och förgyllning, helt i tidens smak och i samklang med altaruppsatsen. Denna målning borttogs vid restaureringen
r954.
Sakistian har genomgått obetydliga förändringar
I
tornruntmet
så,ulptur aa
finns
en
S:t Olof från
bArian aa 1300-talet.
sedan medeltiden. Tre trappsteg leder ned till ett
golv, som ursprungligen torde ha legat i nivå med
korgolvet. Rummet är täckt av ett enkelt kyssvalv.
Fönstret i östra väggen byggdes om 1797. Ovanför
ingången till sakistian, snett bakom predikstolen, ser
man €n minnestavla fran 1710. Där avbildas fönamlingens kyrkoherde Ändreas Georgii Schedwimontanus tillsammans med sina wå hustrur och 1! barn, som
alla föddes i det andra äktenskapet. Han var kyrkoherde i Björksta från 1618 till 1652, då han avled 9t år
gammal. Tavlan redovisar tolv söner och sju döttrar.
Tolv och sju är bibliska tal med symbolisk betydelse. I
verkligheten hade Herr Andreas elva söner och åtta
döttrar. Barnens moder hette Clara Larsdotter. Hon
var prästdotter från Stora Skedvi. Under 1600-talet var
det vanlig, att en prdstfamilj avbildades på detta sätt
inför efterviirlden.
VAPENHUS
Vapenhuset har sedan länge haft en sekundär funk-
tion. Ingången till kyrkan murades igen redan 1788
och därmed blev vapenhuset ett förvaringsrum. Numera har öppningen upptagits. I rummet har man
inrett toalett och några skåp. Man bör observera en
nisch som finns i den östra muren. Diir har det sanno10
-