Program kommer inom kort!

inspiration
ögonblödningar, traumatisk våld och kemiska ögonolyckor?
➠ Glaukom – lär dig det senaste inom diagnostik, behandling
och uppföljning
➠ Framtidens patienter är redan här - ta del av pedagogiska metoder som
möter kraven på lättillgänglig information
➠ Synfältsundersökning – vässa dina kliniska färdigheter med teori
och praktiska exempel!
➠ Ögonkliniken i Linköping – så har vi uppnått och bibehållit minskade
köer och optimerat teamarbete
Datum och plats: 4–5 februari 2016, Stockholm
några av konferensens talare
Bertil Lindblom, professor,
överläkare, Sahlgrenska
universitetssjukhuset
Krister Inde, synpedagog,
Indenova, Karlstad
Inger Westborg, chefläkare
Lex Maria, Norrbottens
läns landsting
Albert Alm, professor
emeritus i oftalmiatrik,
Uppsala universitet
•
utveckling
•
➠ Akut klinisk bedömning och omhändertagande - vad kan vi göra vid
kunskap
Ögonsjukvård 2016
Välkommen till Ögonsjukvård 2016!
För femte året i rad har vi bjudit in några av landets främsta experter inom ögonsjukvård.
Tillsammans med aktuell forskning, konkreta tips och upplyftande inspiration bjuder
programmet på flera patientfall för att ge ökad förståelse och möjlighet till diskussion.
Under två välfyllda dagar lär vi oss mer om traumatisk våld mot ögonen, preparat mot
våt AMD, OCT och Glaukom. Vi fördjupar kunskaperna för att göra en bättre klinisk
bedömning av patienternas besvär och vässar färdigheterna med teori och praktiska
exempel gällande synfältsundersökningar. Avslutningsvis delar Karin Svenberg, vårdenhetschef och ögonsjuksköterska, med sig av sina bästa tips och kunskaper för effektivitetsförändringar och kortare vårdköer. På ögonkliniken i Linköping har de lyckats – ta
lärdom av deras erfarenheter!
Vi lyssnar även till:
➠ Inger Westborg, specialist ögonsjukdomar, chefläkare Lex Maria Länssjukvården
Norrbottens läns landsting. Som registerhållare för Svenska Makularegistret har hon en
unik insikt i injektionsbehandling vid våt AMD och kommer under sitt anförande att
diskutera för- och nackdelar med olika preparat. Ta lärdom av hennes kunskaper och
förhållningssätt kring svårigheter i behandlingen.
➠ Albert Alm, professor emeritus i oftalmiatrik vid Uppsala universitet. Med glaukom som sitt huvudsakliga forskningsområde kommer han att föreläsa om diagnostik,
behandling och uppföljning; vad vet vi idag om orsakerna till glaukom och hur ställer vi
diagnosen på ett säkert sätt? Vad är på gång för glaukombehandlingen i framtiden?
➠ Lena Ivert, ögonläkare på S:t Eriks ögonsjukhus, ger oss viktiga insikter om hur vi
kan utveckla vår kliniska blick och bli bättre på att bedöma patienternas besvär; vad kan
vi se utan teknisk utrustning? Lena har stor erfarenhet från akutverksamhet och kommer
även att föreläsa om akut omhändertagande vid traumatiska och kemiska ögonskador.
➠ Krister Inde, synpedagog med lång erfarenhet, hedersdoktor och författare, delar med
sig av användbara pedagogiska metoder för att nå fram till patienterna. Han lär dig hur
du gör komplicerad och abstrakt terminologi begriplig för patienterna.
➠ Bertil Lindblom, professor, Göteborgs universitet samt överläkare på ögonkliniken vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, håller ett intressant anförande om synfältsundersökningar där han med både teori och praktiska exempel behandlar frågor som: vad mäter
vi och vilka metoder används? Vilka faktorer kan påverka resultatet av undersökningen?
Dessutom uppdaterar Rune Brautaset – docent i optometri, lektor och programdirektör för optikerutbildningen, Karolinska Institutet – dina kunskaper om bedömning av
patienter och tolkning av värden vid OCT-undersökningar; hur bedömer du vilka patienter som är aktuella för OCT? Vad kan undersökningen påvisa och hur kan du förstå
värdena?
Vårt mål med konferensen är att stärka dig i din yrkesroll inom ögonsjukvård. Med en
efterfrågad mix av spännande forskning, kliniska kunskaper och praktiska exempel vill
vi ge möjlighet till fördjupning och utveckling. Du kommer att möta kollegor, utbyta
erfarenheter och inspireras av erfarna talare.
Försäkra dig om en plats redan idag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se
eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Ögonsjukvård 2016!
Vänliga hälsningar
Erika Mannheimer
Utbildningsansvarig/Leg Sjuksköterska
Kompetensteamet
dag 1, 4 februari
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:30 Moderator Agneta Rydberg inleder konferensen
Agneta Rydberg, ortoptist, docent, arbetar som lektor och utbildningsansvarig för ortoptistutbildningen vid Karolinska Institutet samt som ortoptist vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
09:40 Klinisk bedömning av patienternas besvär – vad kan vi se utan teknisk utrustning?
• Den viktiga första bedömningen av ögonen – vita, röda, rinnande, torra, pupillernas
storlek och rörelser
• Har patienten andra symtom eller sjukdomar som kan påverka ögonen?
• Hur mår patienten i övrigt?
• Praktikfall där vi bedömer och diskuterar tillsammans
10:50 Kaffepaus
11:10 Traumatisk våld mot ögonen och andra akuta skador
• Akut omhändertagande och fortsatt vård vid trauma mot ögonen
• Vad skall du göra om ett spetsigt föremål sitter fast i ögat?
• Blödningar från ögat vid trubbigt våld – hur kan vi hantera dessa?
• Så minimerar du bestående skador vid kemiska ögonolyckor!
Lena Ivert, överläkare och disputerad inom ögonsjukvård. Arbetat heltid och gått jour på akutmottagningen S:t Eriks ögonsjukhus i många år. Är nu på medicinsk retina med framförallt AMD
och diabetes-retinopati.
12:30 Lunch
13:30 OCT – vad kan tekniken fånga upp och hur skall du tolka bilderna?
• Grundläggande principer för OCT mätning
• Hur bedömer du vilka patienter som är aktuella för OCT?
• Vad kan undersökningen påvisa?
• Bilder från praktiken lär dig tolka vad du ser och att förstå värdena
Rune Brautaset, docent i optometri, lektor och programdirektör för optikerutbildningen på
Karolinska Institutet, ledamot för European Council of Optometry and Optics.
14:50 Kaffepaus
15:10 Injektioner vid våt AMD – vilka preparat, hur ofta och hur länge?
• Injektionsbehandling vid våt AMD (Makuladegeneration) har ökat kraftigt – varför?
• Tre injektionsläkemedel förekommer; Avastin, Lucentis och Eylea – ta del av debatten och forskningen kring för- och nackdelar!
• Avastin är ett sk. ”off-label” läkemedel (ej godkänt för indikationen) – hur kan du
förhålla dig till detta? Vad kan vi säga till patienterna?
• Vad kan vi förvänta oss för behandlingsresultat och – om förbättring uteblir – hur länge skall behandlingen pågå?
Inger Westborg, specialist ögonsjukdomar, chefläkare Lex Maria Länssjukvården Norrbottens läns
landsting. Registerhållare Svenska Makularegistret.
16:30 Dagen avslutas
dag 2, 5 februari
08:30 Slät kopp kaffe
08:50 Framtidens patienter är redan här - ta del av pedagogiska metoder som möter kraven
på lättillgänglig information
• Hur når vi fram till patienterna som med hjälp av Internet ställer sina egna diagnoser?
• Ta del av tankar kring att uppnå ”compliance and awareness” i olika åldersgrupper som
ett led i behandlingen
• Rita, visa bilder, prata, skriva och be patienten spegla – vad säger forskningen om
olika sätt att ge information?
• Få ökad kunskap om informationsprocessen med hjälp av verkliga patientfrågor!
Krister Inde, synpedagog sedan 45 år, hedersdoktor och författare till böcker som Den lilla boken om
Synen, Se dåligt Må bra och Återblickar – 40 år av svensk synhistoria.
10:10 Kaffepaus
10:30 Glaukom – lär dig det senaste inom diagnostik, behandling och uppföljning
• Vad vet vi idag om orsakerna till Glaukom?
• Hur ställs diagnosen på ett säkert sätt?
• Droppar, laser eller operation – vilken behandling skall patienten få?
• Kontroll av synfälten på nydiagnostiserade och fortlöpande – hur ofta skall patienterna
kallas? Vikten av individuella bedömningar!
• Glaukombehandling i framtiden – vad är på gång?
Albert Alm, professor emeritus i oftalmiatrik, huvudområde glaukom, Uppsala universitet. Albert
har bl.a. varit med och tagit fram latanoprost (Xalatan) och varit en av editorerna för de två sista
upplagorna av Adler’s Physiology of the Eye. Han har varit co-editor för glaukomsektionen i
Principles and Practice of Ophthalmology och delförfattare till de nuvarande riktlinjerna för
öppenvinkelglaukom. Numera pensionerad ögonläkare på Uppsala Akademiska.
11:50 Lunch
12:50 Synfältsundersökning – vässa dina kliniska färdigheter med teori och praktiska
exempel!
• Vad mäter vi egentligen och vilka metoder används?
• Att lita på sin ”kliniska blick” samtidigt som undersökningen skall utföras korrekt
– förbättra dina kunskaper
• Lär dig mer om vilka faktorer som kan påverka resultatet av undersökningen
• När, hur och varför skall undersökningen följas upp?
• Vilka synkrav är aktuella vid körkortsbedömning?
• Ta del av praktikfall och diskutera i gruppen kring olika tillvägagångssätt
Bertil Lindblom, professor, Göterborgs universitet samt överläkare på ögonkliniken vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Bertil är också konsultläkare vid Transportstyrelsen och har skrivit rapporten
Synkrav för Körkort.
14:30 Kaffepaus
14:50 Ögonkliniken i Linköping – så har vi uppnått och bibehållit minskade köer och
optimerat teamarbete
• Hur arbetar man vidare med förändringsprocesser?
• Ögonbottenfotografering vid diabetes, glaukomkontroller och andra återkommande
mottagningsbesök – vilken vård kan glesas ut och när?
• Gränsöverskridande teamarbete en viktig nyckel – så gjorde vi i praktiken!
• Konsten att få ihop ditt självständiga arbete med teamets; Vem gör vad?
• Samtal i bikupor – dela erfarenheter med varandra och få nya ideér och redskap
med er hem!
Karin Svenberg, vårdenhetschef och ögonsjuksköterska vid ögonkliniken i Linköping och Motala.
Ögonkliniken har mottagning, vårdavdelning, operation samt syncentral som alla ligger under Karins ansvar. Karin har drivit ett förändringsarbete för att utveckla ögonklinikens verksamhet.
16:00 Moderator sammanfattar konferensen
16:10 Konferensen avslutas
PRAKTISK INFORMATION
Ögonsjukvård 2016
➠ Datum: 4–5 februari 2016
➠ Pris: 6 280 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sänds
efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad
konferens vid extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.
Skräddarsydda utbildningar
Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.
Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
08-410 281 50
[email protected]
www.kompetensteamet.se
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1196
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige