Information november 2014 - hemtjänst, ledsagning och avlösning

1 (4)
Nu har resultaten från socialstyrelsens brukarenkät ”vad tycker äldre om äldreomsorgen”
kommit. Resultatet kan ni se här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-941. För de anordnare där fler än sju kunder har svarat på enkäten kommer jag att skicka ut
en rapport över era svar som socialstyrelsen har sammanställt.
Anordnarmöte hemtjänst, ledsagning och avlösning, 13
november 2014.
Pulsen Combine
Anders Ovegård håller information om Pulsen Combine:






Medborgarsidan kommer att öppnas upp under andra kvartalet 2015
SITHS-korten har till viss del varit problematiska. Förhandling pågår med Pulsen
Combine om ett annat system som inte kräver att ett kort ska stoppas in i dator eller
kortläsare. I detta system kommer det att ingå support. De som använder SITHS kort
idag kan fortsätta med det, men nya användare kommer framöver att använda det nya
systemet med inloggning.
Mobil återrapportering kommer att börja under första kvartalet 2015. Nacka kommun
står för programvara och ni anordnare står för android mobiltelefoner inklusive
abonnemang. Det kommer att krävas personlig inloggning på mobilerna, alla användare
ska läggas upp i Pulsen Combine. Mer information om detta kommer.
Det finns möjlighet att integrera ett eget tidsrapporteringssystem med Pulsen
Combine. Jonas Törnqvist från Annelies hemtjänst framför kritik mot kommunen att
varje enskilt företag måste förhandla med Pulsen Combine om kostnad för integrering.
Anders Ovegård håller med om att detta inte är rimligt och förmodligen skulle leda till
ökade kostnader. Han lovar att kolla med kommunens avtalsansvariga hur vi i Nacka
ska agera.
Den första februari ska genomförandeplaner börja registreras i Pulsen Combine.
Det ska gå att skicka meddelanden mellan anordnare, det gäller att beakta sekretessen.
Anders Ovegård ska undersöka om det finns någon manual kring detta.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (4)
Natt- och larmpatrullen
Emma Edling, enhetschef för larm- och nattpatrullen presenterar sig. Hon berättar att de
jobbar mycket med utvecklingsarbete. De har bland annat fokuserat på rutinen att
rapportera enligt lex Sarah och har hittills gjort åtta rapporter under 2014.
Sofia Rooth Andersson tar upp förslag på rutiner mellan larm- och nattpatrull och
hemtjänst. Inga konkreta synpunkter inkom på förslaget. När förslaget är klart kommer det
att skickas ut per e-post och läggas upp på anordnarsidorna på nacka.se.
Hemtjänstöversynen
Annika Lindstrand berättar om hemtjänstöversynen som kommer att tas upp i
kommunfullmäktige den 24 eller 25 november. Förslaget om att ersättningen ska uppräknas
enligt OPI lyftes bort i social- och äldrenämnden och kommer alltså inte att behandlas i
kommunfullmäktige. Anne-Lie Söderlund berättar att uppräkning enligt OPI var ett starkt
önskemål från tjänstemännen.
Det nuvarande kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning kommer troligtvis att delas
upp i två kundval. Ledsagning och avlösning för barn kommer i så fall att bli ett eget
kundval med egna villkor. De anordnare som vill vara del av det kundvalet kommer att få
göra en ansökan. På grund av att beslutet fattas så sent och ska börja gälla från första januari
kommer det att bli övergångsregler. I de nya villkoren för kundvalen kommer en ny enhetlig
ersättning att gälla. En för hemtjänst, en för avlösning och en för ledsagning.
Kravet på utbildad omvårdnadspersonal kommer att höjas så att minst 70% av personalen
måste ha relevant utbildning. Kravet kommer att införas med övergångsregler. Alla
anhöriganställningar ska rapporteras in till sociala kvalitetsenheten.
Några av anordnarna på mötet anser att de nya villkoren kommer att leda till att det blir
svårt ekonomiskt att ha en hög andel tillsvidareanställd personal. De undrar om övriga
anordnarna har förstått hur de nya villkoren kommer att påverka ekonomin. Anne-Lie
berättar att kommunen har ökat timersättningen och tanken är att det ska kompensera. Det
nya ersättningssystemet kommer att följas upp på tjänstemannanivå för att se hur det slår
mot företagen. Anne-Lie uppmanar alla att ta kontakt med henne för att diskutera hur det
fungerar just för dem.
Vi bygger Nacka för framtiden
Anne-Lie berättar om det nya majoritetsprogrammet ”Vi bygger Nacka för framtiden”.
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/politik_namnder/kommu
nfullmaktige/Nyheter/Documents/Majoritetsprogram%202014%20Slutligt.pdf.
Programmet utgår från samma värdegrund som tidigare. Grundtanken är att människor ska
ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Nacka ska inte ha monopol på att
hjälpa människor som behöver stöd utan i stället vårda och utveckla kommunens unika
valfrihetssystem.
3 (4)
Det kommer att bli en ny nämndorganisation. Äldreomsorgen kommer att få en egen
nämnd som även kommer att inkludera ”fritid för äldre”. Vilka som blir ledamöter i
nämnden kommer att presenteras 15 december. Ledord för äldrenämnden kommer bland
annat vara fortsatt digitalisering med fler e-tjänster och att tillämpa kvarboendeprincipen.
Det är de äldre och deras anhöriga som ska avgöra om de vill bo kvar hemma eller på ett
särskilt boende. Kommunen ska också ta initiativ för att äldre i högre utsträckning än i dag
ska delta i dagverksamhet.
Jämföraren
Vi kommer att lägga ut en rutin på anordnarwebben hur företagen ska anmäla uppgifter
som ska ändras i jämföraren. Det har missats att uppdatera jämföraren och det kommer
sociala kvalitetsenheten att ta hand om.
Ändringsansökningar
Anna-Lena påminner om att alla ändringar ska inkomna via blanketten som finns på
anordnarsidan,
http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/aldre_funkhindrade/hemtjanstavlosningle
dsagning/Sidor/default.aspx
När en verksamhetsansvarig slutar så har ni sex månader på er att anställa en ny. Ni måste
anmäla vem som kommer att vara den tillfälliga verksamhetsansvarige. Den personen
behöver inte uppfylla alla formella krav.
Nyheter inom äldreomsorgen
Agneta Kling som är kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om
nyheter. Det kommer en ny patientlag 2015. Planen är att på sikt avveckla den nuvarande
hälso- och sjukvårdslagen. I den nya lagen kommer patienterna ha ännu större valfrihet, och
har möjlighet att välja utanför länet. Socialstyrelsen kommer med en ny föreskrift första
januari 2015 som handlar om att förebygga undernäring. Hos socialtjänsten ska det finnas
rutiner för undernäring ska förebyggas, hur risker ska upptäckas och hur de ska rapporteras
vidare. I socialstyrelsens vägledning ”Näring för god vård och omsorg” finns tips om hur
hemtjänsten ska agera. Vägledningen hittar du här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2. Kommunen kommer att bjuda
in er för att arbeta med frågan. De är viktigt att försöka få till ett samarbete med
vårdcentralerna.
Det kommer ny SOFSF kring dokumentation som börjar gälla den första januari 2015. Den
hittar ni här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19. Kommunen
kommer med ytterligare information.
4 (4)
Uppföljning av anordnare
Sofia Rooth Andersson från sociala kvalitetsenheten berättar att kommunen kommer att
göra fler verksamhetsbesök framöver. Uppföljningens huvudsyfte är att bidra till
verksamhetsförbättringar.
Anne-Lie berättar att hon gärna kommer ut och träffar er i verksamheterna. Det är ett bra
tillfälle att prata fritt om verksamheten. Det är bara att bjuda in Anne-Lie 
Övrig information
Nu börjar det bli jul – hjälp kunderna att kolla att brandvarnarna fungerar! Det finns en
nollvision inom Södertörns brandförsvar när det kommer till avlidna i bränder. Alla måste
hjälpas åt med det brandförebyggande arbetet.
Tryggve - vid mötet delades en informations broschyr ut. Kontakta Carina Smith,
[email protected] om ni vill ha fler broschyrer. Hjälp oss att sprida informationen till
era kunder.
Guldkant – det finns möjlighet för kunderna att utnyttja guldkanten en gång per termin för
att ge guldkant på tillvaron.
Vid pennan, Sofia Rooth Andersson
Nu har resultaten från socialstyrelsens brukarenkät ”vad tycker äldre om äldreomsorgen”
kommit. Resultatet kan ni se här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-941
För de anordnare där fler än sju kunder har svarat på enkäten kommer jag att skicka ut en
rapport över era svar som socialstyrelsen har sammanställt.