Å - Eskilstuna Ponnytravsällskap

Årsmöte 2015
Eskilstuna Ponnytravsällskap
EPS klubblokal, Sundbyholmstravet 2015-03-08
Närvaro:15st, varav 14 röstberättiga medlemmar.
Närvarolista redovisas som bifogad bilaga.
1.
Val av ordförande att leda dagen förhandlingar.
Till mötesordförande valdes Beatrice Jakobsson
2. Val av protokollförare av dagens protokoll.
Till protokollförare valdes Cathrine Wallin
3. Val av justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera agens protokoll.
Till justerare valdes Mona Lamminen och Ewa Alpmark
4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med ett (1) tillägg under övriga frågor.
5. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna § 10.
§ 10 Årsmöte.
EPS medlemmar skall kallas till allmänt ordinarie årsmöte senast två (2) månader efter avslutat
verksamhetsår. Kallelse till årsmötet utsändes senast en (1) månad före sammanträdesdagen.
Årsmötet hålls två (2) månader och åtta (8) dagar efter avslutat verksamhetsår.
Kallelse till årsmötet var medlemmarna till handa digitalt den 2015-01-29 en (1) månad och tio
(10) dagar innan mötets sammanträdesdag. Helt enligt stadgarna.
Per post skickades kallelsen ut 2015-02-12. Vilket var tjugofyra (24) dagar före
sammanträdesdagen. Medlemmarna godkände detta, då de fått en digital kallelse i god tid.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Kort föredrag om verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning framfördes.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna Verksamhetsberättelsen
bifogas som bilaga.
Ekonomisk redovisning bifogas som bilaga.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse framfördes. Revisorerna har ej kunnat finna några felaktigheter i
redovisningen och yrkar därför på att EPS styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Revisionsberättelse bifogas som bilaga
8. Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet och medlemmarna beviljar styrelsen och kassören full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
9. Val av ordförande på ett år
Valberedningens förslag:
Beatrice Jakobsson
Årsmötets förslag:
Nog med förslag
Beslut: Till ordförande valdes Beatrice Jakobsson
1 år Nyval
Sida 1
10. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
Malin Fagré
Jenny Ollén
Zenona Johansson
2 år Omval
2 år Nyval
2 år Nyval
Årsmötets förslag: Nog med förslag
Beslut: Till styrelseledamöter valdes Malin Fagré, Jenny Ollén och Zenona Johansson.
11. Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa.
Valberedningen förslag: fyra (4) st styrelsesuppleanter.
Årsmötets förslag: fem (5) st styrelsesuppleanter.
Beslut: Antal styrelsesuppleanter beslutades till fem (5) st.
Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag:
Årsmötets förslag:
Mona Lamminen
Lena Sandgren
Natalie Oscarsson
Wilma Lamminen
1 år Omval
1 år Omval
1 år Nyval
1 år Nyval
Ronja Lamminen
1 år Nyval
Beslut: Till styrelsesuppleanter valdes Mona Lamminen, Lena Sandgren. Natalie Oscarsson.
Wilma Lamminen och Ronja Lamminen.
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag:
Cristina Andersson
Torsten Jacobsson
Årsmötets förslag: Nog med förslag
1 år Omval
1 år Omval
Beslut: Till revisorer under 2015 valdes Cristina Andersson och Torsten Jacobsson
Val av revisorsuppleanter
Valberedningen förslag:
Årsmötets förslag:
Rebeca Juliusson
Ann Nogerius
1 år Omval
1 år Nyval
Beslut: Till revisorssuppleanter under 2015 valdes Rebeca Juliusson och Ann Nogerius.
13. Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte.
Årsmötets förslag:
Eva Alpmark
Tomas Lamminen
Julia Kunkel
1 år Omval
1 år Omval
1 år Nyval
Beslut: Till valberedningen till nästa års ordinarie årsmöte valdes Ewa Alpmark,
Tomas Lamminen och Julia Kunkel.
14. Val av ombud för SPTF´s förbundsstämma jämte suppleanter för dessa.
Till ordinarie ombud valdes: Beatrice Jakobsson och Ewa Alpmark
Till suppleanter valdes: Åsa Törnkvist och Cathrine Wallin
15. Val av ombud för SPTF`s representantskap jämte suppleanter för dessa.
Till ordinarie ombud valdes: Tomas Lamminen och Åsa Törnkvist
Till suppleanter valdes: Cathrine Wallin och Joakim Hedlund
16. Val av ombud för ungdomstinget jämte suppleanter för dessa.
Till ordinarie ombud valdes: Wilma Lamminen och Alva Törnkvist
Suppleanter för ordinarie ombud valdes: Towe Wallin och Jesper Olsson
Sida 2
17. Behandling av inkomna motioner.
Inga inkomna motioner
18. Behandling av frågor väckta av styrelsen.
Inga frågor väckta av styrelsen
19. Fastställande av årsavgifter.
Ingen förändring av årsavgiften.
20. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.
Ett föredrag av förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår gavs på mötet.
Verksamhetsplanen godkändes med ett par anmärkningar.
Redogörelse om planen för hur styrelsen tänkt kring propparnas utformning och hur styrelsen
tänker, om inga förändringar kring dem görs.
Ett Budgetförslag redovisas och jämförs med föregående år.
Budgetförslaget läggs till handlingarna med ett par anmärkningar:
Inköp av morötter kostar EPS en tredjedel av underskottet under året. Under mötet beslutades
det att det köps in stora säckar eller att det ordnas en sponsor till detta under det pågående
verksamhetsåret. En prishöjning av godis och läsk kommer även att ske, då även detta visar ett
underskott.
Verksamhetsplan och budgetförslag bifogas som bilagor.
21. Övriga frågor.
Önskemål om att det tas upp på Mötet med SPTF nu i mars. Att kunna
flytta representantskapsmötet/ ungdomstinget i november då det krockar med andra stora
hästevenemang under den helg som mötet ligger på i dag.
22. Mötet avslutas.
Vi önskar alla medlemmar ett stort lycka till på tävlingsbanorna under 2015.
Sundbyholm, Eskilstuna
2015-03-08
__________________________
Ordförande
Beatrice Jakobsson
_________________________
Sekreterare
Cathrine Wallin
_________________________
Justerare
Mona Lamminen
_________________________
Justerare
Ewa Alpmark
Sida 3
Bilaga nr 1.
Sida 4
Bilaga nr.2
Verksamhetsberättelse 2014 Eskilstuna ponnytravsällskap
EPS styrelse har under året bestått av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Beatrice Jakobsson
Joakim Hedlund
Marianne Södergren
2015
2016
2015
Ord. Ledamöter:
Suppleanter:
Åsa Törnkvist
Lena Sandgren
Cathrine Wallin
Mats Ulriksson
Joakim Hedlund
Mona Lamminen
Marianne Södergren
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2015
Malin Fagré
Malena Nogerius
2015
2015
Adjungerande:
Kassör:
Michael Wallin STS
Lena Sandgren
Styrelsen har haft sex (6) styrelsemöten varav ett (1) konstituerande möte.
Medlemsantalet var under 2014 79 medlemmar varav tre hedersmedlemmar.
Ombud på SPTF´s representantskapsmöte och förbundsstämma mars 2014 var Ewa Alpmark och
en fullmakt från Joakim Hedlund.
Ombud på SPTF´s ungdomsting och representantskapsmöte, november 2014, var Åsa Törnkvist,
Alva Törnkvist och Wilma Lamminen.
Årets tävlingar
EPS har under året arrangerat 2 träningstävlingar, 3 hela tävlingsdagar. 6 insprängda lopp var
planerade men endast 3 kördes. Övriga 3 ställdes in pga. för få anmälda. Propparna på
insprängda lopp var i år begränsade till endast handikappning efter prispoäng och autostart vilket
troligtvis har påverkat den låga startfrekvensen.
Vid påskhelgen kördes enligt tradition Påsksmällen, i år kategori B, tillsammans med stora travet.
Loppet vanns av Dumle Ess och Marika Jansson från Solvalla.
I maj kördes Majkransen kat A där Stenstugu Nudolla och Hannah Gustavsson från Romme stod
som segrare.
EPS dubbeltrav kördes helgen den 11-13 juli med överraskande mycket anmält! Fredagskvällen
kördes med 14 lopp, 7 i respektive kategori varav två montélopp och totalt 153 startande. På
söndagen hade vi närmare rekordanmält med 207 anmälda hästar fördelat på 16 lopp, 7 kat A
och 9 kat B, varav två montélopp plus två kvallopp.
Lördagen såg lite annorlunda ut mot tidigare år. Det blev tyvärr ingen drop in-utställning pga.
svårigheter att hitta arrangerande avelsförening. På kvällen hade vi tyvärr inte tillräckligt med
personer för att arrangera den vanliga grillkvällen. Men EPS representant fanns på plats för tända
grillar och deltagarna fick själva ta med vad de ville äta.
Tre dopingprover genomfördes på tävlingsdagen 13 juli.
För andra året i rad kördes EPS nya storlopp Ica Maxis Rekordförsök för russeliten. Och för andra
året i rad gick segern till Tuffing och Camilla Ingerstad. Och denna gång blev det äntligen ett nytt
Svenskt rekord!! Tuffing sänkte Guminos gamla rekord på 1.36,1 till fantastiska 1.34,8a!
Även ett rekordförsök för kat A planerades som insprängt, men ställdes in pga. för få anmälda.
Sida 5
Vid tävlingsdagen i oktober fanns 148 anmälda ponnyer fördelade på 14 lopp och två kvallopp.
Två storlopp kördes; 6-årschamponatet med Lacky Lobell-Freja Borg, Kalmar som vinnare i kat A
och EPS eget ekipage Amazon-Jessica Oscarsson som vinnare för kategori B.
Tröst SM för båda kategorierna planerades som insprängda lopp men ställdes in pga. för få
anmälda.
Deltagare i storlopp
Emma Smedeby och Eragon
Seger i 5-årsbaggen, försök och final Visby kat B
5-årsmästerskapet, Färjestad och Lilla sprinterloppet på Årjäng
Amanda Hoveklint och Emmeros Imponera
Seger i Lilla Storsjöpokalen och PEV Mästaren på Östersundstravet
Tredjeplatser i Elitloppet och Guldstoet kat A
Elin Wetterholm och Sorn seger i Mellansvenska Mästerskapet kat B och andraplats i
Ponnychampionatet
Jessica Oscarsson och Amazon
Seger i 6-års championatet och tredjeplats i Guldstoet kat B.
Jessica Oscarsson och Lil’s Elton
Fjärdeplats i Svenskt Travkriterium för kat B
Lovisa Backman och Montró seger i Sundsvall Open Trot kat B
Madelene Wetterholm med Ernst Ronaldo andraplats i Svenskt Mästerskap, Visby och tredjeplats i
Elitloppet kat B
Klubbmästerskap
Trav kat A
1:a Hjolanta Viking – Alva Törnkvist
2:a Rovalds Zitol - Mathilda Ollén
3:a Rovalds Zaida Emma Possnert
Trav kat B
1:a Montró – Thilda Södergren
2:a Amazon – Jessica Oscarsson
3:a Sorn – Elin Wetterholm
Monté kat A
1:a Rovalds Zitol – Filippa Rydensjö
2:a Hjolanta Viking – Alva Törnkvist
3:a Rovalds Zaida – Towe Wallin
Monté kat B
1:a Montró – Thilda Södergren
2:a Panter – Alva Törnkvist
3:a Min Prins – Towe Wallin
Representant Ponnyelitveckan 2014
Amanda Hoveklint
Årsavslutning
Årets 3-åring kat A
-
kat B
Lil's Elton
Årets 5-åring kat A
Hamras Malwa
kat B
Eragon
Årets 6-åring kat A
-
kat B
Amazon
Sida 6
Årets travekipage kat A
Emmeros Imponera kusk Amanda Hoveklint
(7 segrar. Seger i: 1:a Lilla Storsjöpokalen, 1:a Final-Gulddivisionen, 1:a KM, 3:a Guldstoet)
Årets travponny kat B Eragon
(6 segrar. Seger i: Årjängs Lilla Sprinterlopp, 5-årsbaggen Försök & Final, 5-års Mästerskapet)
Årets travkusk kat B
Jessica Oscarsson
(11 segrar. Seger i: Bronsdivisionsfinal och Silverdivisionsfinal. 6-årschampionat. 3:a Guldstoet.)
Årets montéekipage kat A
Hjolanta Viking ryttare Alva Törnkvist
(1 seger. 2:a i KM)
Årets montéekipage kat B
Montró ryttare Thilda Södergren
(2 segrar. 1:a i KM)
Årets stjärnskott
Allgunnens Atom I kusk Jesper Olsson
(8 starter: 3-1-0. Rekordsänkning 22 sekunder)
Året rookie
Emma Possnert (11 starter: 1-1-2. Vann första starten)
Josefine Olsson (5 starter: 2-0-0)
Årets kämpe
Wilma Lamminen (14 starter: 4:a-1 5:a-7 6:a-1)
Årets debutanter
Emma Possnert, Filippa Rydensjö, Mathilda Ollén
3-minuterspris
Hamras Malwa
2-minuterspris
Telis Pilot och Prins Douglaz
EPS styrelse tackar klubbens medlemmar för 2014 års tävlingssäsong.
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Februari 2014
______________________
Ordförande
Beatrice Jakobsson
Vice ordförande
Joakim Hedlund
Sida 7
Bilaga nr.3
Sida 8
Bilaga nr.4
Sida 9
Bilaga nr.5
Brev från kassören
Balans- och resultatrapport
Årets resultat blev ett minus på 16 541, 88kr. Detta resultat skulle egentligen ha varit ett minus på 25
270,88kr eftersom beställningen på förbyglar inte kom fram i tid. Nu ligger denna kostnad på året som
kommer.
Intäkter
Sponsorintäkter
51 800kr
Medlemsavgifter
14 550kr
Anmälan Årsavslutning
6 950kr
Startavgifter
Summa intäkter 2013
3 700kr
79 161kr
Utgifter
Hederspriser, rosetter- täcken
Mat Årsavslutning
59 617,40kr
9 190kr
SPTF Avgift
8 400kr
Morätter
4 916kr
Summa utgifter 2013
96 202,02kr
Redovisning
Inkomsterna för 2014 ligger på 79 161kr. Enligt budgeten skulle inkomsterna för 2014 varit 98 000kr.
Sponsor intäkterna skulle ha varit 65 000 kr men kom upp till 51 800kr. Detta är den stora anledningen till
att fick ett minus resultat i år.
När vi tittar på utgifterna ligger de något lägre än vad som fanns med i budgeten. I budgeten låg
utgifterna på 97 400kr med de slutade på 96 202,02kr. Anledningen till detta var att kostnaderna för
priserna under året låg något under vad vi har tagit med i budgeten. Men att vi under året införde en ny
kostnad för morötter som gick upp till en summa på 4 916kr.
Med vänlig hälsning
Lena Sandgren
Kassör EPS 2014
Sida 10
Bilaga nr.6
Sida 11
Bilaga nr.7
Verksamhetsplan 2015
Eskilstuna Ponnytravsällskap
EPS fina samarbete med Sörmlands Travsällskap fortsätter även denna säsong. STS står
fortfarande som huvudarrangör vid tävlingarna men ponnyklubben och dess styrelse fyller ännu
en viktig funktion. Dels som hjälp på tävlingsdagarna men framför allt i jakten på sponsorer!
Inför säsongen 2015 planeras tre hela tävlingsdagar inklusive det populära dubbeltravet som i år
körs i juni. Vi siktar på att den populära drop in-utställningen ska komma att arrangeras i
samband med dubbeltravet.
Därtill planeras tre insprängda lopp i och med Påsksmällen kat B och Majkransen kat A på våren
och såklart det återkommande storloppet Ica Maxi's Rekordförsök kat B på Maxi-dagen.
Som storlopp planeras enligt EPS-tradition Tröst SM och 6-årschampionatet för båda
kategorierna.
Nytt för i år är att EPS inför Ironman som ska vara herrernas motsvarighet till Guldstoet.
EPS planerar även för två träningstävlingar på våren och en med Klubbmästerskap på hösten. Vid
efterfrågan så kan flera träningstävlingar/träningsdagar komma att arrangeras.
Som vanligt uppdateras EPS hemsida ständigt och har nu även fått ny design. All matnyttig
information finns att hitta både där och på klubbens Facebook-sida. Håll koll!
EPS ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med både Sundbyholms Travsällskap och Svensk
Travsport för att utveckla ponnytravet ytterligare till det bättre.
Budgetförslag för verksamhetsåret redovisas i separat dokument.
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Februari 2015
________________________
Ordförande
Beatrice Jakobsson
Sida 12
Bilaga nr.8
BUDGETFÖRSLAG EPS 2015
INTÄKTER:
Medlemsavgifter
Startavgifter
Sponsring
Lotteri
Avslutningsfest
Försäljning av fika, godis mm
Summa intäkter:
13 000:4 000:84 000:1 000:6 400:1 500:109 900:-
UTGIFTER:
Rosetter, priser
Reseersättning
SPTF-avgift
Funktionärsluncher tävlingsdagar
Kostnader porto
Bankkostnader
Stämomkostnader (SPTF)
Mat årsavslutning
Priser årsavslutning
Morötter
Fika, godis mm
Klubblokal
Hemsida
Summa utgifter:
65 000:1 500:8 000:5 000:700:600:2 600:11 300:5 000:5 000:1 000:3 800:350:109 850:-
Sida 13