Beslutsunderlag ny organisation

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Datum: 2014-12-05
Dnr:
740.2014.02164
Micael Lundmark
063-148020
[email protected]
Direktionen för
Jämtlands räddningstjänstförbund
Organisationsförändring
Förslag till beslut
Förbundsledningen föreslår att direktionen fastställer tjänstemännens förslag om
organisationsförändring inom ramen för VP2015.
Underlag för beslut
Förbundsledningens tjänstemannaförslag, 2014-12-05.
Förbundsledningens beslutsunderlag rörande organisationsförändring, 2014-12-05.
Bakgrund
Inom ramen för utarbetandet med VP2015 har förbundsledningen funnit det nödvändigt att
föreslå organisatoriska förändringar. Skälen till detta är Härjedalens inträde i förbundet,
behovet av att stärka inre befälsrollen och den förebyggande verksamheten samt
förbundsledningen. Vissa smärre korrigeringar av organisationsenheternas namn har också
skett men i allt väsentligt kvarstår den organisation som förbundschefen beslutade under våren
2014 då räddningsavdelningen försvann och tjänsten biträdande förbundschef/räddningschef
skapades.
I syfte att tydliggöra den operativa verksamheten som bedrivs i förbundets regi har i
organisationsskissen för förbundet även enheten Ledningsstab tillförts. Denna existerar endast
när det pågår insats och omfattningen på staben är korrelerad till insatsen storlek.
Den föreslagna organisationen inryms i de ekonomiska ramar som förbundet anvisats i
ägardirektiven inför verksamhetsåret 2015 och i lämnat förslag på verksamhetsplan 2015.
Micael Lundmark
Micael Lundmark
Förbundschef
Räddningstjänsten Jämtland
Postadress:
Box 71
831 21 Östersund
Besöksadress:
Fyrvallavägen 4
Östersund
063-14 47 00
Fax 063-14 30 10
[email protected]
www.räddningstjänstenjämtland.se
sid 1 (1)
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
1 (6)
Förslag till beslut om organisationsförändring och
bemanning
1.1 Bakgrund
I samband med utvecklingen av VP2015 har förbundsledningen enats om att
Jämtlands räddningstjänstförbunds organisation ska överses. Förändringsförslagen
redovisades vid FSG 2014-09-09 då förbundsledningens förslag till preliminär budget
2015 redovisades inför direktionssammanträdet 2014-09-15. Vid FSG hade inte
facken några invändningar mot de förslag på förändringar som redovisades inom
ramen för den preliminära budgeten. Förslagen innebar bland annat tre nya tjänster
för bemanning av IB och förebyggandeverksamhet, en ekonomiansvarig och att löneoch pensionsadministration löses genom att upphandla detta från Östersunds
kommun. Utöver dessa befattningar tillkommer också tre befattningar i och med
Härjedalens inträde i förbundet.
Vid direktionssammanträdet den 15 september och vid ägarsamråd den 2 oktober
lämnade politikerna sitt stöd för såväl den preliminära budgeten som de förslag på
åtgärder som förbundet lämnat i underlaget. Förbundet gavs också tillåtelse av
direktionen att påbörja förberedelser för att kunna realisera åtgärderna tidigt 2015.
1.2 Kompletteringar av förslag lämnade i preliminär budget/VP2015
Efter nämnda föredragningar och inriktningsbeslut i direktionen har
förbundsledningen beslutat sig för att även föreslå att:
 Förbundsstaben byter namn till Förbundskansli.
 Den ekonomiansvarige även ges rollen som kanslichef.
 Inrätta en tjänst som fastighetsansvarig tillika övningsfältsansvarig.
 Anställa en övningsfältstekniker på Furulund.
 En ledningsstab aktiv vid insatser redovisas i organisationsskissen som
förbundets förmågeutnyttjande del.
Under våren 2014 har en tjänsteman arbetat som fastighetshandläggare och drivit
fastighetsfrågor i förbundet. Denne är för närvarande anställd som
övningsfältsansvarig och på den befattningen har istället vikarier löst dessa uppgifter.
Förbundsledningen har funnit att det, inte minst med tanke på Härjedalens
inrangering, inte är möjligt att fortsatt driva fastighetsfrågorna utan en separat inrättad
befattning som fastighetsansvarig.
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
2 (6)
De uppgifter den fastighetsansvarige jobbar med bedöms resultera i att ett
ekonomiskt utrymme frigörs genom reducering av hyrda ytor, energieffektiviseringar
och översyn av befintliga hyreskontrakt. Det ekonomiska utrymmet som frigörs kan
därmed användas i verksamheten för mer prioriterade ändamål. Bedömningen är att
dessa uppgifter inte över tid kommer att vara tillräckliga för en heltidstjänst och
föreslår därför att tjänsten inrättas som en tillika befattning som övningsfältsansvarig.
När det gäller kanslichefsbefattningen är förbundsledningens uppfattning att det är
viktigt att det utses en chef för förbundskansliet som kan leda och fördela arbetet
samt utöva personalledning för kansliets personal. Med det förslag som finns rörande
förbundskansliets utformning, ett kansli bestående av ekonomiansvarig,
fastighetsansvarig samt tre administratörer och ett antal konsulter från Östersunds
kommun, samt en ekonomi 2015 som inte tillåter inrättandet av en separat
kanslichefsbefattning är förbundets förslag att den ekonomiansvarige ges som tillika
uppgift att även agera som kanslichef. Huvuduppgiften är dock att vara förbundets
ekonomiansvarige.
I detta dokument redovisas förbundschefens samlade förslag på hur förbundets
organisation ska förändras fr.o.m. 2015-01-01 och förbundets förslag på personer
som ska tillsättas på befattningarna i förbundsstaben.
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
3 (6)
1.3 Förslag till ändringar av förbundets organisation
Direktion
Förbundschef
Biträdande förbundschef/
räddningschef
Förbundskansli
Ekonomiansvarig/kanslichef
Fastighetsansvarig/övningsfältsansvarig
Administratör
Administratör
Administratör
Konsulttjänster (HR, löneadm,
kommunikatör)
Lyder under
räddningschefen
Ledningsstab
Inre befäl
Yttre befäl
Metod- och
taktikavdelning
Beredskapsavdelning
Teknikavdelning
Förebyggandeavdelning
Avdelningschef
Avdelningschef
Olycksutredare
Utbsamordnare
Administratör
Biträdande avdelningschef
Avdelningschef
Fordonsansvarig
2 Materielansvariga
Övningsfältstekniker
Avdelningschef
4 Brandingenjör
1 Brandinspektör
3 Brandingenjörer/brandinspektörer
(nya befattningar)
2 Områdesansvariga
5 Teamchefer
1 Heltidsstation
31 RiB-stationer
8 Räddningsvärn
Organisationsförändringen innebär följande:

Förbundskansliet tillförs en ekonomiansvarig tillika kanslichef samt en
fastighetsansvarig tillika övningsfältsansvarig. Löne- och
pensionsadministration upphandlas, befattningen som löne/pensionsadministratör försvinner.
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
4 (6)

Vid teknikavdelningen anställs en övningsfältstekniker.

Bemanningen av inre befäl sker av personal vid Förebyggandeavdelningen
som förstärks med 3 nya befattningar och som tillsammans med 4 befintliga
befattningar delar på bemanningen av IB samt genomför förebyggande
verksamhet. Avdelningschefer bemannar inte IB-rollen efterhand som de nya
befattningarna tillsätts.

IB övergår till att bemanna RC dagtid och övrig tid under dygnet finns IB
tillgänglig i Fyrvalla.

Från Härjedalen tillförs tre befattningar – en brandinspektör i
Förebyggandeavdelningen, en områdesansvarig som placeras i
Beredskapsavdelningen och en materielansvarig som placeras i
Teknikavdelningen.

En operativ ledningsstab organiseras och leds av räddningschefen. I denna
leds räddningstjänstförbundets operativa verksamhet av inre befäl. Vid större
händelser kan räddningschefen besluta om utökad stabsfunktion och
bemanning.
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
5 (6)
1.3.1 Detaljorganisation och bemanning
Befattning
Förbundschef
Biträdande förbundschef tillika räddningschef
Förbundskansli (5 + konsulter)
Ekonomiansvarig tillika kanslichef
Fastighetsansvarig tillika övningsfältsansvarig1
Administratör
Administratör
Administratör
Löne- och pensionsadministratör2
Kommunikatör3
HR-konsult4
Förebyggandeavdelning (9)
Chef
Brandingenjör
Brandingenjör
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandingenjör
Brandingenjör/ brandinspektör
Brandingenjör/ brandinspektör
Brandingenjör/ brandinspektör
Beredskapsavdelning (9)
Chef
Biträdande chef
Områdesansvarig
Områdesansvarig
Teamchef
Teamchef
Teamchef
Teamchef
Teamchef
Bemanning
NY
NY
100 % tjänst från Ösd kommun
20 % Konsult Ösd kommun
50 % Konsult Ösd kommun
Kombitjänst IB
Kombitjänst IB
Kombitjänst IB
Kombitjänst IB NY (Härjedalen)
Kombitjänst IB
Kombitjänst IB NY
Kombitjänst IB NY
Kombitjänst IB NY
NY (Härjedalen)
1
Denne lyder under chefen för teknikavdelningen vad gäller övningsfältsfrågor.
2
Nuvarande befattningsinnehavare anställs av Östersunds kommun vid lämplig tidpunkt under 2015 inledning.
3
Konsulttjänst från Östersunds kommun.
4
Konsulttjänst från Östersunds kommun.
Beslutsunderlag ny organisation
Dnr 720.2014.00881
2014-12-05
6 (6)
Befattning
Metod- och taktikavdelning (4)
Chef
Olycksutredare
Utbildningssamordnare
Administratör
Teknikavdelning (5)
Chef
Fordonsansvarig
Övningsfältstekniker
Materielansvarig
Materielansvarig
34 heltidstjänster + konsulter
Bemanning
NY
NY (Härjedalen)
1.3.2 Tidsplan och fortsatt arbete
Organisationen föreslås gälla fr.o.m. 2015-01-01.
Överföringen av löne- och pensionsadministration bedöms kunna ske under första
kvartalet 2015. Dialog och förberedelser för detta vidtas under december 2014januari 2015.
Övergången till ny lösning vad gäller inre befäl planeras ske 2015-02-02 och
successiv övergång sker fram t.o.m. 2015-04-30.
Micael Lundmark
Micael Lundmark
Förbundschef
Lars Nyman
Lars Nyman
Biträdande förbundschef