2015-06-02 - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Minnesanteckningar
Arbetsgrupp för arbetsterapi- och fysioterapifrågor i
Närvårdssamverkan
Datum: tisdag 2015-06-02
Tid: 13:30-16:00
Plats:Solhem Träningsköket
Närvarande:
Kerstin Fredriksson
Birgitta Carlsson
Jessica Engkvist
Helen Nordling
Helena Blomqvist
Carina Erlandsson
Per Svensson
Maria Olsson
Kommun Lerum
Kommun Alingsås
Kommun Borås
Närhälsan, Primärvård
Närhälsan, Primärvård och Alinsås lasarett
SÄS somatik
Herkules rehab,Primärvård privat aktör
Samrehab
Frånvarande:
Kenny Johansson
Ing-Marie Aroneng
Pernilla Jansson
Dag Bjurklint
Vårgårda rehab, Primärvård privat aktör
Habilitering och Hälsa
SÄS psykiatri
Herkules rehab,Primärvård privat aktör
1. Föregående mötes protokoll
Carina Erlandsson tipsar om http://www.vgregion.se/vardvalrehab/sorehabenhet
för närmaste vårdvalsleverantör primärvårdsrehabilitering
I mars öppnade Elisabeths fysioterapi för mental hälsa i Borås, med mottagning på
Trandögatan 3. Elisabeth Karlsson är leg fysioterapeut och KBT-terapeut.
2. Arbetsområden
 Se över/uppdatering av Nivåstrukturering hand – samsyn:
Behov av genomgång av vem gör vad i Mittenälvsborg, Lerum. Mittenälvsborg
tar med sig frågan och möts för att se över. Helena Blomqvist kallar. Sjuhärad
kollar över i sina verksamheter med arbetsterapeuter om rutinen fungerar och
om oklartheter finns och återkopplar vid nästa möte.

Fallbeskrivningar, ”gråzonspatienter”: Diskussion utifrån avvikelse från SÄS
till Västtrafik samt Samrehab om bärhjälp samt bostadsanpassningsintyg.
Det finns en enighet i gruppen om att huvudansvar för intyg gällande
bostadsanpassning ligger på arbetsterapeut i primärvård/kommun.
Diskussion utifrån psykiatripatient som går hem från slutenvård och har behov
av hjälpmedel; enligt rutin som finns ska fysioterapeut inom psykiatrin ha tillgång
till SÄS förråd för att kunna förskriva hjälpmedel.

Neuroteam, KoK-bok vårdval rehab kommer förtydliga vad basuppdraget.
Större fråga som även handlar om logopeduppdrag.
Referensrådsmöte
2014-12-19

Psykiatri; nivåstrukturering; större fråga, regionala riktlinjer finns att förhålla
sig till.

Raka spåret; från Referensråd 2015-05-12: brister i förtroende mellan sjukhus
och kommun vilket skapar problem vid förskrivning av hjälpmedel,
Processägare vill att vårdtider höftfrakturer ska kortas; större fråga än
hjälpmedel, handlar även mycket om vårdplanering och hemgång veckans alla
dagar. Svårt att nå dit. Mer information om raka spåret behövs. Vänta in hur
man jobbar vidare med frågan och hur man jobbar med procesen i stort.

Understödd hemgång – Borås stad: verkar inte vara samma problem längre
och arbetsgruppen föreslår att man samverkar, komunicerar och informerar
kring detta eftersom patienten kan ha behov av både understödd hemgång och
kommunal hemsjukvård samtidigt.
Uppdatering;

Lokal rutin vid förskrivning av stimulatorer inom Södra Älvsborg.
Nya tydliga förutsättningar enligt handboken gör att lokal rutin ej behövs
Mötet föreslår att lokala rutinen tas bort. Få stimulatorer förskrivs på lasarettet
och då ska patient informeras och överrapporteras. Hjälpmedelssamordnare
Merja Kekäläinen SÄS bör kontakta PV hjälpmedelsenhet för samverkan kring
kostnadsansvar.I övrigt ansvarar ordinatör/ förskrivare för uppföljning.
Riktlinje för överrapportering avseende At och Sg vid utskrivning från sjukhus.
Alla tar med sig i uppgift att se över rutinen och hur den fungerar i
verksamheterna. Synpunkter och förslag inför revidering mejlas till Maria Olsson
före v 30. Carina Erlandsson informerar om att Optimal textjournal är ett projekt
på SÄS Borås för att se över möjlighet till At och Ft/Sg har gemensam epikris.
Anfallslarm för epileptiker: Kostnadsansvar ligger på sjukhus eller regional
primärvård. PV hjälpmedelsenhet är från och med 1 sepetember 2014
kostnadsansvarig för regional primärvård som tidigare fanns på Närhälsan
rehab. Rutinen är därför inte aktuell och mötet föreslår att den tas bort.
Hjälpmedelssamordnare Merja Kekäläinen SÄS som uppmärksammat fråga om
denna rutin bör kontakta PV hjälpmedelsenhet för samverkan.
3. Arbetsformer och roller i gruppen:
Sammankallande: Maria Olsson
Ordförande och sekreterare: alternerande
Lokal: Solhem samt rotera runt till övriga lokaler
4. Hjälpmedelshandbok och nytt avtal – finns det några frågor som påverkar oss i
samverkan. Förskrivarutbildning, avvaktar vad som sägs vid kundforum. Kan vara
lämpligt med ett gemensamt utbildningsmaterial som komplement till webutbildningen.
Hupp rutinen behöver ses över och stämmer ej helt överens med nya handbokens
riktlinjer.
5. Övriga frågor

Kort information från Styrgrupp: Helen Nordling berättade från styrgruppen
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se
Referensrådsmöte
2014-12-19
Styrgruppen godkänner en ny reviderad version av Delregional överenskommelse
inom Södra Älvsborg - Patienter med funktionsnedsättning - Överenskommelse vid
sjukhusvistelse. Överenskommelsen gäller vid besök på akutmottagningen och vid
inläggning på sjukhus.
Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård via
IT-stödet KLARA SVPL
Styrgruppen ställer sig bakom arbetsrutinen som beskriver den praktiska
handläggningen vid övergång av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan kommun och
primärvård. Ett obervandum är att enheter i Vårdval Rehab inte är en egen part i
KLARA-SVPL, vilket gör att det finns svårigheter att följa beslutad rutin.
Samordnad individuell plan (SIP)
Det kommer att hållas ett informationsmöte om SIP för chefer den 30 september i Borås.
En inbjudan kommer att skickas ut inom kort.
Utredningen av Närvårdssamverkans framtid
Elisabeth Jonsson från Boråsregionen och Ann-Katrin Schutz från Koncernstab Hälsooch Sjukvård presenterade förslaget till nytt inriktningsdokument för Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg. Styrgruppen diskuterade förslaget och lämnade synpunkter. Förslaget
till inriktningsdokumentet kommer att skickas på tjänstemannaremiss för att hämta in
synpunkter. Nuvarande organisation gäller året ut. I förslaget; utvecklingsråd blir
uppdragsgrupper med mer tidsbegränsade och specifika uppdrag. Fokus på Lokala
gruppernas arbete i närvårdsområdena. Närvårdskontoret placeras i Borås. Styrgrupp
och referensråd bakas ihop till beredningsgrupp.
Information från Närvårdskansliet
 Webbutbildning i psykisk ohälsa hos äldre: Våga fråga våga se Utbildningen
anordnas av företaget Nestor och riktar sig till vårdpersonal.
Utvecklingsrådet för äldre kommer att ta fram en utbildningsplan.
 Webbutbildning i palliativ vård Utbildningen anordnas av Regionalt Cancercentrum
Väst, är ett erbjudande till alla och kan genomföras när det passar verksamheterna.
Jessica Engkvist tipsar om att det finns fler mycket bra webutbildningar via
kunskapsguiden.


Per Svensson tar upp att det har skett väldigt stor förändring på beställarsidan och
vårdvalsenheten både vad gäller vårdcentral och rehab som påverkar det stöd
vårdvalsaktörer kan få.
Birgitta Carlsson berättar om stor inflyttning av äldre till Alingsås. Planerar ta bort
korttidsplatser och göra mer flexibla växelvårdsplatser. Planerar för hemgångsteam.
Antecknat av Maria Olsson
Möten hösten 2015:
Tisdag 29/9 kl 13:30-16:00 Solhem Borås
Tisdag 8/12 kl 13:30-16:00 Solhem Borås
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se