Plats och tid - Jönköpings kommun

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
1
Plats och tid
Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping/, kl. 08:30 - 11:30, 12:30-16:55
Beslutande
Anders Samuelsson (C), ordförande
Andreas Henriksson (MP)
Janne Hedell (M)
Roland Hagström (SD)
Bo Grennhag (M)
Inger Krantz (M) i st f Johan Bjenning
(M)
Ewa Jonsson (KD)
Helén Krogell (KD)
Leif Regnér (S)
Patricia Melin (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Inga-May Klasson (S) i st f Berit Ljung
(S)
Ludwig Sedig (S) i st f Niklas Olsson
(S) t 11:30 § 307-317
Christopher Stock (MP) i st f Niklas
Olsson fr 12:30 § 318-345
Övriga närvarande
Jonas Helt (M)
Lennart Andersson (KD)
Thomas Olofson (KD)
Jan Sidenvall (FP)
Henrik Dinkel (V) t 16:10
Utses att justera
Leif Regnér
Justeringens plats och tid
Stadsbyggnadskontoret, 2015-09-22 kl 08:30
Underskrifter
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef
Gunnel Holmberg Karlsson, chef översiktlig planering
Erika Storchenfeldt, räddningstjänsten
Anna Klahr, bygglovingenjör
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör Carl Pehrsson, bygglovingenjör
Bengt Martinsson, räddningschef
Bengt Ramde, 1:e bygglovinspektör
Liselott Johansson, planchef
Madeleine Andersson, bygglovinspektör
Angelica Oscarsson, lantmäterichef
Alexander Bredén-Jonsson, planarkitekt
Paragrafer
§ 307-345
Sekreterare
Birgitta Lindberg
Ordförande
Anders Samuelsson
Justerande
Leif Regnér
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-10
Datum för anslags uppsättande
2015-09-23
Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadskontoret, V Storgatan 16, Jönköping
Datum för anslags nedtagande
Underskrift
Birgitta Lindberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2015-10-15
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
Övriga närvarande
Justerandes sign
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
Sara Bergström, planarkitekt
Martin Gustafsson, översiktsplanerare
Robert Nykvist, samhällsplanerare
Anne Granstedt, förrättningslantmätare
Carin Berglund, ekonom
Maria Borgström, projektsekreterare
Utdragsbestyrkande
2
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§
Innehåll
§ 307
§ 308
§ 309
§ 310
§ 311
§ 312
§ 313
§ 314
§ 315
§ 316
§ 317
§ 318
§ 319
§ 320
§ 321
§ 322
§ 323
§ 324
§ 325
§ 326
Protokollets justering
Information
Information från Räddningstjänsten
Fördjupad månadsrapport t o m augusti 2015 för räddnings-tjänsten
Presentation av nyanställda
Namnsättning av gata på Hisingstorp
Namnsättning av ny gata på Mariebo
Namnsättning av nya gator i Hovslätt
Namnsättning av ny cirkulationsplats på A6
Namnsättning av ny cirkulationsplats på Råslätt
Information från lantmäteriavdelningen
Rekryteringsprocessen för ny räddningschef
Information från planavdelningen
Detaljplan för Lappen 16, Jönköpings kommun
Detaljplan för Almen 2-3, Jönköpings kommun
Detaljplan för Malmen 2-3, Jönköpings kommun
Meddelanden
Anmälan av delegationsbeslut
Information från bygglovavdelningen
Toveryd 2:22, Jönköping, Nybyggnad av stall, maskinhall, ridhus och ridbana förhandsbesked
Kullarp 1:2, Lekeryd, Nybyggnad av enbostadshus – förhands-besked
Bosgård 1:2, Skärstad-Ölmstad, Nybyggnad av enbostadshus och garage
Kaxholmen 6:205, Skärstad-Ölmstad, Tillbyggnad av enbostadshus
Snickaren 1, Gränna, Nybyggnad av panncentral
Tunnerstad 6:20, Visingsö, Ansökan om strandskyddsdispens
Tunnerstad 6:20, Visingsö, Nybyggnad av slamavvattningshall
Norrahammars- Hökhult 2:1, Norrahammar, Nybyggnad av telemast, 72 m samt
teknikbod
Månsarp 1:58, Månsarp, Uppförande av plank
Bikten 10, Jönköping, Ändring av planlösning i flerbostadshus
Krubbarp 1:9, Skärstad-Ölmstad, Nybyggnad av enbostadshus-förhandsbesked
Information från utvecklings- och trafikavdelningen
Motion om tillfällig avstängning av Södra Strandgatan i Jönköping
Medborgarförslag om boendeparkering på öster
Inbjudan till seminarium 2015-09-17 under Europeiska Trafikantveckan
Motion "Den växande trädgårdsstaden Huskvarna"
Medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarna-bergens naturreservat
Fördjupad månadsrapport t.o.m. augusti 2015 för Stads-byggnadskontoret
Förrättningar
Övriga ärenden
§ 327
§ 328
§ 329
§ 330
§ 331
§ 332
§ 333
§ 334
§ 335
§ 336
§ 337
§ 338
§ 339
§ 340
§ 341
§ 342
§ 343
§ 344
§ 345
Justerandes sign
3
Sida
Utdragsbestyrkande
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 307
Protokollets justering
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Protokollet justeras 2015-09-22 kl 08:30 av ordföranden Anders Samuelsson
(C) och Leif Regnér (S).
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 308
Information
Ny verksamhet på Husqvarna AB
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
- Informationen utgår.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 309
Information från Räddningstjänsten
Ras och skred
Erica Storckenfeldt från räddningstjänsten informerar om genomförd utredning
avseende ras och skred för A6-/Ryhovsområdet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 310
Fördjupad månadsrapport t o m augusti 2015 för räddningstjänsten
Sammanfattning
Budgetuppföljning/delårsrapport för januari-augusti 2015 i enligt med direktiv för
budgetuppföljning upprättade av stadskontoret, föreligger.
Verksamheten under perioden har i stort varit som under ett normalår och bedömningen är att verksamhetens kostnader för hela 2015 ger ett mindre överskott på
ca 3 100 tkr. Detta under förutsättning att de operativa insatserna till omfattning
och antal blir som ett normalår.
Nettoutrymmet inom investeringsbudgeten är 11 500 tkr. Utfallet för 2015 bedöms bli ca 2 500 tkr.
För 2015 bedöms att anslag ur resultatutjämningsfonden inte kommer att nyttjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-02.
Budgetuppföljning/delårsrapport jan-aug 2015 i bilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Godkänna upprättat förslag tillbudgetuppföljning för perioden januari – augusti
2015 avseende räddningstjänsten.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Godkänner upprättat förslag tillbudgetuppföljning för perioden januari –
augusti 2015 avseende räddningstjänsten.
Beslutet expedieras till: Rtj, Stadskontoret
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 311
Presentation av nyanställda
Presentation av nyanställda, översiktsplanerare Martin Gustavsson, samhällsplanerare Robert Nykvist, förrättningslantmätare Anette Granstedt och planarkitekt Sara Bergström äger rum.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 312
Namnsättning av gata på Hisingstorp
Stbn/2015:163 246
Sammanfattning
Namn behövs på en gata som kommer att iordningställas på Hisingstorp. Gatan är
belägen inom ett område som omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan från
2015-07-17. Gatan ligger norr om Hisingstorpsskolan och i riktning österut från
Valhallavägen mot Fjällstugan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-24 med kartbilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Benämna gatan Sommarhemsgatan.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Benämna gatan Sommarhemsgatan.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 313
Namnsättning av ny gata på Mariebo
Stbn/2015:164 246
Sammanfattning
Namn behövs på en ny gata som tillkommit i en 2015-07-28 lagakraftvunnen
detaljplan för del av Mariebo 1:1 i Jönköping.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-25 med kartbilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Benämna gatan Hovslagargatan.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Benämna gatan Hovslagargatan.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 314
Namnsättning av nya gator i Hovslätt
Stbn/2015:165 246
Sammanfattning
Namnändring behövs på en gata samt namn på två nya gator som tillkommit i en
2015-07-17 lagakraftvunnen detaljplan för Norrahammars-Månstorp 2:6 m.fl. i
Hovslätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivele 2015-08-24 med kartbilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Benämna gatorna Flugebosvängen och Lisabergsgatan.
– Ända namn på del av Idrottsgatan till Hörnedalsgatan.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Anders Samuelsson (C) yrkar att gatorna benämns Flugebovägen,
Lisabergsvägen samt att del av Idrottsgatan ändrar namn till Hörnedalsvägen.
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Benämna gatorna Flugebovägen och Lisabergsvägen.
– Ända namn på del av Idrottsgatan till Hörnedalsvägen.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 315
Namnsättning av ny cirkulationsplats på A6
Stbn/2015:166 246
Sammanfattning
Namn behövs på en ny cirkulationsplats som håller på att byggas på A6-området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-24 med kartbilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Benämna cirkulationsplatsen Kompanirondellen.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Benämna cirkulationsplatsen Kompanirondellen.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 316
Namnsättning av ny cirkulationsplats på Råslätt
Stbn/2015:167 246
Sammanfattning
Namn behövs på en ny cirkulationsplats som håller på att byggas vid Råslättsmotet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-24 med kartbilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Benämna cirkulationsplatsen Röde Pålerondellen.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Benämna cirkulationsplatsen Röde Pålerondellen.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 317
Information från lantmäteriavdelningen
Lantmäteriavdelningens verksamheter
Lantmäterichef Angelica Oscarsson informerar om lantmäteriavdelningens
organisation och verksamheter.
Därefter besöker ledamöter och ersättare lantmäteriavdelningen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
15
§ 318
Rekryteringsprocessen för ny räddningschef
Sammanfattning
Ordföranden Anders Samuelsson (C) informerar om pågående rekryteringsprocess
för ny räddningschef.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 319
Information från planavdelningen
Torgyta på Kungsängen
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Informationen utgår.
Centrumkvarteret i kv Vingpennan, Kungsängen
Planchef Liselott Johansson presenterar de tre inkomna tävlingsförslaget för
byggnation av centrumkvarteret i kv Vingpennan, Kungsängen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 320
Detaljplan för Lappen 16, Jönköpings kommun
Stbn/2015:81 214
Sammanfattning
Ansökan om planbesked har inkommit till stadsbyggnadskontoret 2015-04-20
gällande ändring av detaljplan på fastigheten Lappen 16.
Stadsbyggnadskontoret finner att det kan vara lämpligt att ge positivt planbesked
för att prövas detta i en detaljplaneläggning.
En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till ca 3 år, detaljplanen beräknas därmed kunna vara laga kraftvunnen
under 2018, under förutsättning att den inte överklagas. Avtal skall skrivas som
reglerar kommande plankostnader, vilka byggherren skall bekosta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-10 med bilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Lappen 16, enligt tjänsteskrivelse
2015-09-10.
– Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Lappen 16, enligt tjänsteskrivelse
2015-09-10.
– Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
Beslutet expedieras till: akten, planavdelningen, HÖFAB
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
18
§ 321
Detaljplan för Almen 2-3, Jönköpings kommun
Stbn/2015:110 214
Sammanfattning
Ansökan om planbesked har inkommit till stadsbyggnadskontoret 2015-06-01
gällande upphävande av tomtindelning på fastigheten Almen 2 och 3.
Stadsbyggnadskontort finner att det kan vara lämpligt att ge positivt planbesked
för att pröva detta i en detaljplaneläggning där upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser över Almen 2 och Almen 3 görs genom ett tillägg till gällande
plan. Ändringen av detaljplanen görs med ett standardförfarande som bör övergå i
ett begränsat förfarande om samtliga sakägare godkänner samrådshandlingarna.
En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till 6 månader, detaljplanen beräknas därmed kunna vara laga kraftvunnen under 2016, under förutsättning att den inte överklagas. Avtal skall skrivas
som reglerar kommande plankostnader, vilka byggherren skall bekosta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01 med bilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Almen 2 och 3 enligt tjänsteskrivelse 2015-09-01.
– Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Almen 2 och 3 enligt tjänsteskrivelse 2015-09-01.
– Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
Beslutet expedieras till: akten, planavdelningen, Stiftelsen Fria Media
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
19
§ 322
Detaljplan för Malmen 2-3, Jönköpings kommun
Stbn/2015:109 214
Sammanfattning
Ansökan om planbesked har inkommit till stadsbyggnadskontoret 2015-06-01
gällande upphävande av tomtindelning på fastigheten Malmen 2 och 3.
Stadsbyggnadskontoret finner att det kan vara lämpligt att ge positivt planbesked
för att pröva detta i en detaljplaneläggning där upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser över Malmen 2 och Malmen 3 görs genom ett tillägg till
gällande plan. Ändringen av detaljplanen görs med ett standardförfarande som bör
övergå i ett begränsat förfarande om samtliga sakägare godkänner samrådshandlingarna.
En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till 6 månader, detaljplanen beräknas därmed kunna vara laga kraftvunnen under 2016, under förutsättning att den inte överklagas. Avtal skall
skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka byggherren skall bekosta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01 med bilaga.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Malmen 2 och 3 enligt tjänsteskrivelse 2015-09-01.
– Planavdelningen ges i uppdrag att pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Malmen 2 och 3 enligt tjänsteskrivelse 2015-09-01.
– Planavdelningen ges i uppdrag att pröva ärendet genom detaljplaneläggning.
Beslutet expedieras till: akten, planavdelningen, Romans Fastigheter i Jkpg AB
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 323
Meddelanden
Sammanfattning
Förteckning över för kännedom inkomna meddelanden föreligger enligt bilaga.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 324
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut i följande ärendegrupper föreligger:
a) Administrativa ärenden, Dadm § 69-70
b) Bygglov, Db 718-783
c) Startbesked, Dst 839-932
d) Slutbesked, Dsp 589-950
e) Interimistiska slutbesked, Dsl 102-111
f) Slutbevis, Dsb 70-72
g) Bostadsanpassningsbidrag, 2015-08-13 – 2015-08-28
h) Räddningstjänsten
i) Utvecklings- och trafikavdelningen
j) Personalärenden
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
22
§ 325
Information från bygglovavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Bygglovinspektör Madeleine Andersson redovisar rutiner avseende obligatorisk
ventilationskontroll som begärts av ledamot Roland Hagström.
PROTOKOLLSANTECKNING
Roland Hagström (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag hänvisar till § 302 i sammanträdesprotokoll 20 augusti 2015 och det utdrag ur
OVK register jag fick vid Stbn möte 11 juni 2015, och anmäler att Stbn idag har
fått specifik information; om att ca en tredjedel av kommunens skolor och förskolor saknade godkänt OVK protokoll vid ingången av år 2015, två dagis Häljaryd
1:312 och Barnarp 8.1 underkändes 2011-01-04 resp. 2011-01-28 allt enligt utdrag ur OVK registret 11 juni 2015, om att brister som skett vid OVK besiktning
Tokeryds herrgård är bla, godkännande av ventilation utan luftmätning,
ritning /DU instruktioner saknas, uppgifter om möjlig energihushållning luftflöde/drifttid/effekt enligt prokollsbilaga L1 saknas, allt enligt protokoll och intyg
2014-11-14.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 326
Toveryd 2:22, Jönköping, Nybyggnad av stall, maskinhall, ridhus
och ridbana – förhandsbesked
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 327
Kullarp 1:2, Lekeryd, Nybyggnad av enbostadshus – förhandsbesked
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
25
§ 328
Bosgård 1:2, Skärstad-Ölmstad, Nybyggnad av enbostadshus och
garage
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
26
§ 329
Kaxholmen 6:205, Skärstad-Ölmstad, Tillbyggnad av enbostadshus
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 330
Snickaren 1, Gränna, Nybyggnad av panncentral
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 331
Tunnerstad 6:20, Visingsö, Ansökan om strandskyddsdispens
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 332
Tunnerstad 6:20, Visingsö, Nybyggnad av slamavvattningshall
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 333
Norrahammars- Hökhult 2:1, Norrahammar, Nybyggnad av
telemast, 72 m samt teknikbod
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Ärendet utgår.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 334
Månsarp 1:58, Månsarp, Uppförande av plank
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 335
Bikten 10, Jönköping, Ändring av planlösning i flerbostadshus
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 336
Krubbarp 1:9, Skärstad-Ölmstad, Nybyggnad av enbostadshusförhandsbesked
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 337
Information från utvecklings- och trafikavdelningen
Södra infarten, Gränna
Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm och planchef Liselott Johansson
informerar om planerad byggnation av Södra infarten, Gränna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
35
§ 338
Motion om tillfällig avstängning av Södra Strandgatan i
Jönköping
Stbn/2014:167 510
Sammanfattning
Stadasbyggnadskontoret har utrett ett förbud mot fordonstrafik på Södra Strandgatan.
Bakgrunden till utredningen är en motion som har inkommit med förslag att Södra
Strandgatan stängs av för personbilstrafik, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Motionen ledde till att stadsbyggnadsnämnden i oktober 2015 beslutade
att ge stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att utreda frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Motionen med förslag att stänga Södra Strandgatan för personbilstrafik avslås.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Anders Samuelsson (C) yrkar enligt förvaltningens förslag att
motionen avslås.
Leif Regnér (S) yrkar att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen
anses vara besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt hans eget yrkande att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås.
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Motionen med förslag att stänga Södra Strandgatan för personbilstrafik avslås.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Leif Regnérs yrkande.
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
36
§ 339
Medborgarförslag om boendeparkering på öster
Stbn/2015:137 315
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att det införs boendeparkering
på gatorna kring Östra torget och Kanalgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01.
Medborgarförslag.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Medborgarförslaget utreds tillsammans med Tekniska kontoret.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Medborgarförslaget utreds tillsammans med Tekniska kontoret.
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 340
Inbjudan till seminarium 2015-09-17 under Europeiska
Trafikantveckan
Sammanfattning
Inbjudan till seminarium 2015-09-17 på Högskolan i Jönköping föreligger.
Beslutsunderlag
Inbjudan
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– De ledamöter och ersättare som önskar äger rätt att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till: Akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
38
§ 341
Motion "Den växande trädgårdsstaden Huskvarna"
Stbn/2015:98 200
Sammanfattning
I en motion föreslås en satsning på bostadsbyggande i Huskvarna. Man föreslår att
detaljplanearbete för Maden startas omedelbart, att området vid Hakarpskrysset
inkluderas i översiktsplanen som strategiskt område för bostäder och service, att
en ny F-6 skola planeras i centrala Huskvarna, att Vätterhem ges möjlighet att
köpa kommunal mark samt att undersöka möjligheten till utökad busstrafik till
Fagerslätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01
Motion från Socialdemokraterna 2015-04-28
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Dessa frågor tas i beaktande i pågående arbete med en ny översiktsplan.
– Motionen anses härmed besvarad.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Dessa frågor tas i beaktande i pågående arbete med en ny översiktsplan.
– Motionen anses härmed besvarad.
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 342
Medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarnabergens naturreservat
Stbn/2015:125 430
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarnabergens naturreservat har inkommit. Förslagsställaren vill att det ska vara fritt att cykla i reservatet,
med undantag för några uppmärkta stigar där cykling mm. ej är tillåten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges remiss till stadsbyggnadsnämnden 2015-06-05
Medborgarförslag 2015-04-30
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2015-09-01
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget avslås och förslagsställaren föreslås kontakta länsstyrelsen för vidare handläggning
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget avslås och förslagsställaren föreslås kontakta länsstyrelsen för vidare handläggning
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
39
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
40
§ 343
Fördjupad månadsrapport t.o.m. augusti 2015 för Stadsbyggnadskontoret
Stbn/2015:178 041
Sammanfattning
Fördjupade månadsrapporten för perioden första januari tom sista augusti 2015
föreligger. De fördjupade månadsrapporterna, som redovisas efter februari, maj,
augusti samt oktober månad, behandlas i stadsbyggnadsnämnden samt av
kommunstyrelsen.
Prognosen för helår visar, efter augusti månads utgång, sammantaget på en positiv
budgetavvikelse på 3,5 mnkr. Efter åtta månader ligger förvaltningens totala
redovisning netto på 58 procent. Personalkostnaderna beräknas i nuläget ge en
positiv avvikelse om 1 mnkr. Orsaken är personalomsättning samt att delar av
personalen arbetar deltid eller är föräldralediga. Under året har sju tjänster varit
föremål för återbesättningsprövning på förvaltningen, dels efter pensionsavgångar
men även där återbesättning av tjänst skett efter personalomsättning.
Förvaltningens övriga kostnader påverkas av att vi i nuläget har vakanta tjänster
vilket även bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Förvaltningens bedömning i
nuläget är att övriga kostnader ger en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr, av
dessa utgör bostadsanpassningsåtgärder 1,5 mnkr.
Förvaltningens bedömning är att vi når upp till de budgeterade intäkterna totalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt bilaga fördjupad månadsrapport daterad 2015-09-07.
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. sista augusti avseende stadsbyggnadskontoret
godkänns.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. sista augusti avseende stadsbyggnadskontoret
godkänns.
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
41
§ 344
Förrättningar
Sammanfattning
Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar föreligger från Anders
Samuelsson, Leif Regnér och Janne Hedell.
Ordföranden Anders Samuelsson lämnar rapport från Tekniska utskottet 2015-0909.
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Rapporterna godkänns.
Beslutet expedieras till: akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-10
§ 345
Övriga ärenden
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Stadsbyggnadsnämndens beslut
– Punkten utgår då inga övriga ärenden finns.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
42