Glödlampan mars 2015 - Handikappföreningarna Sörmland

Glödlampan
hsod.se
Mars 2015
2010-02-15
SÖRMLAND
Det är vi som sitter i Beredningsgruppen
I detta
nummer
Ordföranden
har ordet
- Hur ska vi
påverka
landstings
politikerna?
LRFF
Valberedning
Världscancer
dagen
HjärtLung
föreningen
Bussresa
Bakre raden fr vänster på bilden, Raul Sevefjord,
Ingrid Karlsson, Eva Andrén, Roland Elfving
främre raden Helge Andersson, Pia Bernthling,
Gunilla Backlund, Lena Stengaard.
Internationella
funktionshinder
dagen
Näthat
hsod.se
Ordföranden har ordet
Hur ska vi påverka Landstingspolitikerna?
På många sätt, bland annat genom påverkan via
Landstingets råd för funktionshinderfrågor (LRFF).
Steg 1, nästa möte är den13 april
HF:s referensgrupp består av valda representanter från
varje enskild förening. Har er förening inte valt någon
representant till referensgruppen, gör det omgående
och meddela vårt kansli via mail, vem ni har utsett.
Referensgruppen träffas ca två veckor före mötet med
LRFF:s beredningsgrupp.
I referensgruppen diskuteras vilka frågor man vill driva
i beredningsgruppen. Frågorna skall vara ordentligt
förberedda med underbyggda argument.
Om LRFF-ledamöterna känner att de vill ha stöd av en
representant från den förening som väckt frågan, får
vederbörande vara med och presentera frågan/kravet i
beredningsgruppen.
Steg 2, nästa sammanträde är den 27 april
I beredningsgruppen presenterar vi de frågor/krav som
föreningarna vill lyfta. Politiker och tjänstemän tar till
sig frågorna/kraven och vidarebefordrar dem till rätt
instans/förvaltning. Förhoppningsvis får vi svar på det
nästkommande LRFF-rådsmötet.
Steg 3, nästa LRFF-möte blir den 21maj
Om vi inte är nöjda med de svar vi får på rådsmötet,
fortsätter vi argumentera för vår sak. Frågan går då
tillbaka till den instans som avgett svaret.
hsod.se
Rapport från första Beredningsgruppen
Det första mötet på den nya mandatperioden är nu
genomfört med beredningsgruppen för Landstingets
råd för funktionshinderfrågor (LRFF).
Beredningsgruppen har till uppgift att lyfta och
förbereda frågor som senare skall tas upp i LRFF.
I beredningsgruppen sitter Pia Bernthling (C),
som ordförande, Raul Sevefjord (M), Eva
Andrén förvaltningschef samt sekreteraren
Lena Stengaard, landstinget.
Från funktionshinderrörelsen sitter Ingrid
Karlsson, Gunilla Backlund, Roland Elfving
samt Helge Andersson. Beredningsgruppen
kommer att kompletteras med två ledamöter,
inalles sex representanter från
funktionshinderrörelsen.
Trevlig start på samarbetet med Landstinget
Den 19 februari träffades vi i beredningsgruppen, som skall
förbereda frågor som vi sedan får svar på LRFF den 10 mars.
Sammanträdet var väldigt trevligt, en informell stämning och vi
fick igenom de viktiga ändringarna i reglementet.
Vi tog upp följande frågor:
1. Ändring av reglementet
Vi vill kunna adjungera representant från den förening
som vill ta upp frågor/krav av något slag.
2. Vi tog även upp att vi ville att även ersättarna skall vara
med på beredningsgruppens sammanträde.
I övrigt tog vi upp två frågor från SRF, ett erbjudande från
Reumatiker distriktet Sörmland, Elöverkänsliga samt bekymmer
med självanmälan på dator i vården.
Svar på dessa frågor, och några andra frågor som vi ställde, får
vi på rådet den 10 mars.
Valberedning
Nominering av kandidater till de poster som ska väljas
på Handikappföreningarna Sörmlands årsmöte den 6
maj 2015 pågår just nu.
Vid årsmötet 2014 valdes Ingvar Edin, Ann-Charlotte
Jensen och Mona Sandström med Sven-Erik Eriksson
och Björn Johansson, till valberedning.
Medlemsföreningarna har ombetts att inkomma med
nomineringar (förslag) på kandidater till de poster som
ska väljas på årsmötet. Nomineringarna kan skickas
som mejl till valberedningens sammankallande,
[email protected] eller per brev till
Handikappföreningarna Sörmland, Valberedningen,
Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna.
Poster att nominera: ordförande och fyra
styrelseledamöter för en mandatperiod på två år, en
styrelseledamot på ett år (fyllnadsval efter Viola
Pettersson som avlidit), två revisorer och två
revisorssuppleanter för en mandatperiod på ett år.
Den här informationen har gått ut i en mer utförlig
version till föreningarna via mail.
Att komma ihåg före den 31 mars
1. Lämna in ansökan till Landstinget angående
Landstingsmiljonen
2. Lämna in ansökan om kursbidrag för andra
halvåret till ABF
3. Redovisa aktiviteterna som ni fick beviljade för
2014, till Landstinget
Service från kansliet
Medlemsföreningar i Handikappföreningarna Sörmland kan vid
behov få hjälp av kansliet med kopiering och utskick. Materialet
behöver kansliet få in 5 arbetsdagar innan det ska postas. För
mer information kontakta kansliet telefon: 016-13 87 90
eller e-post: [email protected]
Världscancerdagen den 4 februari 2015
Bröstcancerföreningen Aurora, ILCO, Mag o Tarmföreningen
och Näckrosbröderna i Sörmland uppmärksammade
Världscancerdagen 2015, i Eskilstuna med en
ljusmanifestation på Fristadstorget, där man tände 200
marschaller. Även ett inslag i Sörmlands radio sändes.
Det är en internationell dag och uppmärksammas över hela
världen. Var tionde minut drabbas någon av cancer och
varje år drabbas ca 55 000 personer i Sverige. Glädjande
nog botas idag mer än hälften av alla med cancer och ännu
fler kan idag leva med en cancersjukdom som betraktas
som kronisk.
Mycket handlar även om din egen livsstil. De fem viktigaste
faktorerna när det handlar om att förebygga cancer är kost,
rökning, alkohol, motion och sol. Enkla förändringar i
vardagen som leder till en mer hälsosam livsstil kan minska
antalet cancerfall med en tredjedel.
VÅRA MEDLEMFÖRENINGAR PRESENTERAS
Vår förening är öppen för människor som fått olika typer av
diagnoser när det gäller hjärta eller lungor. Många av våra
medlemmar har haft hjärtinfrakter, hjärtflimmer, hjärtsvikt
eller andra hjärtproblem. Andra av våra medlemmar har olika
typer av lungproblem och inte minst den nya folksjukdomen
KOL. Föreningarna har ett mycket gott samarbete med våra tre
sjukhus i länet samt även med en hel del av vårdcentralerna
som vi har i Sörmland. Tillsammans med verksamheterna
bedriver föreningarna Hjärtskola respektive Lungskola. Ett
samarbete som uppskattas både av Landstinget och våra
föreningar.
I Sörmland är vi 1030 medlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.
Eskilstuna har 276 medlemmar, Västra Sörmland Katrineholm 221,
Östra Sörmland Nyköping 372 samt Strängnäs 161.
Verksamhet som bedrivs i våra lokalavdelningar är olika typer
eftervård såsom motionsgympa, vattengympa,
gummibandsgympa, boule samt bangolf. Vidare har man
medlemsmöten ett antal gånger per år med olika typer av
underhållning eller föredrag.
En annan mycket viktig verksamhet som vi har är kurser i HjärtLung räddning. Dessa kurser erbjuds även till allmänheten eller
olika typer av föreningar. Utbildningen kan även omfatta
Hjärtstartare.
Problem som vi, liksom många andra föreningar har, är dålig
tillströmning av nya medlemmar. Trots detta ser vi dock
möjligheter till att få nya medlemmar då många människor i
dagens samhälle tyvärr drabbas av både hjärt- och lungproblem.
Börje Länn
Länsordförande
Bussresa till Västmanland
Handikappföreningarna Sörmland har för avsikt att arrangera en
bussresa till Västmanland under augusti månad, under
förutsättningen att vi erhåller bidrag från Landstinget.
Vi kommer att besöka Elsa Anderssons konditori i Norberg, därefter
åker vi till Engelsberg. Där gör vi en guidat besök på Oljeön, vi åker
dit med en liten färja. Avresa kommer att ske från Eleonoragatan 18.
Om intresse finns kan vi anordna
samma resa från någon annan del
av länet. Lämna förslag till kansliet
så återkommer vi med besked.
Det är viktigt att vi samordnar så
det blir bra för alla.
Om du är intresserad anmäl dig till
kansliet 016-13 87 90.
Internationella funktionshinderdagen 3 december
Sedan 1992 firas varje år Internationella
funktionshinderdagen. Syftet är att öka förståelsen
för de här frågorna bland medborgarna och bland
politikerna. Sedan årsskiftet har vi en ändrad
Diskrimineringslag som slår fast att otillgänglighet är
diskriminering och kan bestraffas.
Vid förra årets funktionshinder dag anordnade
Handikappförbunden en paneldebatt där politikerna
betonade vikten av att stärka rättigheterna för
funktionshindrade. Vidare att öka medvetenheten
om fördelarna med att integrera politik, socialt liv,
ekonomi, kultur med frågor gällande
funktionsnedsättning.
För Sörmlands del anordnades 2014 en utställning i
Katrineholm av HSO Katrineholm. HF planerar en
manifestation av Funktionshinderrörelsen även
2015, vi vill ha alla föreningar med. Ge Eva
klartecken att er förening vill vara med berätta
också vilket material ni har.
Konferens om näthat och trakasserier
I början av februari anordnade Diskrimineringsbyrån
Humanitas och Mälardalens högskola en konferens
tillsammans som tog upp det mycket aktuella ämnet
näthat och sexism. Konferensen gav oss deltagare
mycket kunskaper om vad som händer på nätet, vad
forskningen visar och hur man arbetar mot problemet
i dag.
Humanitas är en religiös och
politiskt obunden organisation som
verkar i Sörmland och
Västmanland, med kontor i
Eskilstuna. De arbetar för
mänskliga rättigheter och mot
diskriminering. Byrån är en ideell
förening som finansieras med
hjälp av bidrag och medlemsstöd.
Ordet näthat är benämningen på
de hatiska och kränkande kommentarer som
människor skriver på nätet. Orsaken till att det yttrar
sig så här tros vara att det är så mycket lättare att
säga sin åsikt när man inte har personen i rummet
Det som uttrycks är ofta starkt ogillande, inte alltid
avsiktligt.
Projektet Nätityder
Nätityder (drivs av Humanitas) tar avstamp i att tjejer utsätts
för trakasserier på nätet. I och med den mycket snabba
utvecklingen av användandet av internet har problemet med
trakasserier ökat. Utgångspunkten är att det är attityder i
samhället som ligger bakom de här trakasserierna och att vi
ska arbeta för att förändra dessa attityder. Nätityder vill sprida
kunskaper om detta i bl.a. skolan. Om man känner att man
utsätts för näthat och behöver hjälp kan man vända sig till
någon av diskrimineringsbyråerna för stöd.
Utgivningsplan Glödlampan
Manusstopp
30/4
3/8
1/11
Utgivningsdatum (ca)
15/5
17/8
16/11
Ha en skön vår!