Vatten och utveckling - Stockholm Resilience Centre

Global Vattenförsörjning
Grundförutsättning för en
hållbar utveckling
Johan Kuylenstierna
Adjungerad Professor, Stockholms Universitet
Stockholm International Water Institute
Opinion is that excercise of the human will which helps us to make a decision
without information
John Erskin
“There are certain things that are so simple
that 10 years of intensive university studies
are required to misunderstand them!”
Anon
Vattentillgång – råder det brist?
Picture Source: Dr. Daniel Vermeer, Director, Global Water Partnerships,
The Coca-Cola Company
Vilka är utmaningarna?
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Vatten och utveckling – överanvändning
Företag kan betala för vatten – konkurrens med andra användare
(fattiga)
Vatten, ekosystemtjänster, resiliens
Vatten och livsmedelsproduktion
Vatten som naturresurs – men oklara ägandeförhållanden (”public
good”)
Läkemedel i avloppsvatten – enskilde konsumenens ansvar,
kommunikation
Föroreningsproblematiken
Bekämpningsmedel, kemikalier och naturliga föroreningar (arsenik)
Regnvatten – och kvalitet
Handel – virtuellt vatten – sårbarhet (beroende)
Naturkatastrofer
Övergödning
Befolkningstäthet
Varifrån kommer
framtidens mat?
1 Konstbevattning, ökad
effektivitet, yta
+ 5600
2. Mer effektivt
regnbaserat jordbruk
3. Expansion
= tropiska skogar
savanner??
4. Ändrad diet?
Internationella floder
2189 m3/år (1995)
Burundi
D.R. Congo
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Kenya
Rwanda
Sudan
Tanzania
Uganda
Storskalig
vatteninfrastruktur
water storage per person (m3) & the
poverty trap….
7,000
6,150
6,000
4,729
5,000
4,000
3,255
2,486
1,000
746
1,287
1,406
Laos
2,000
Thailand
3,000
43
North
America
Australia
Brazil
China
South
Africa
Ethiopia
0
J Granit, World Bank
Economy-wide impacts
15.0
1.0
5.0
0.0
-1.0
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
0.0
1979
Real GDP growth (%)
2.0
10.0
-2.0
-5.0
-3.0
Real GDP grow th (%)
Variability in Rainfall (Meter)
-10.0
-4.0
Years
Rainfall & GDP growth: Zimbabwe 1978-1993
25
80
20
60
10
20
5
0
2000
-5
-1 0
-1 5
-4 0
r a in f a ll v a r ia tio n a r o u n d t h e m e a n
-6 0
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
-2 0
1983
0
1982
percentage
15
40
G D P g r o w th
-8 0
-2 0
-2 5
-3 0
year
Rainfall & GDP growth: Ethiopia 1982-2000
Variability in Rainfall (Meter)
3.0
Civilization exists by geological consent, subject to change without notice. Will Durant
Earthquake
7%
5%
Tsu
nam
i
Heat/Frost
14%
1%
Flood
13%
rm
o
t
S rge
su
Drought
60%
W. Kron, Munich RE
Number of fatalities (including drought)
from 100 deadliest natural disasters since 1970
22%
Earthquake
1%
5%
/Frost
DHeat
Droug
ht
5%
20%
Windstorm
i
Tsunam
Flood
W. Kron, Munich RE
47%
Economic losses
from 100 costliest natural disasters since 1970
>178 bn. US$
120
Economic losses (2004 values)
Insured losses (2004 values)
100
Trend of economic losses
Trend of insured losses
bn. US$
80
60
40
20
0
1950
1955
1960
1965
1970
© 2005 Geo Risks Research, Munich Re
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Population Trends
Megacities 1950
Tokyo
London
New York
Rhine-Ruhr
Moscow
Paris
Buenos Aires
Source: U.N.
Population
Division
Shanghai
Population Trends
Tokyo
Megacities 2015
Dhaka
Mumbai
Delhi
Kolkata
Karachi
Osaka
New York
Mexico City
Istanbul
Paris
London
Sao Paulo
Los Angeles
Seoul
Beijing
Tianjin
Jakarta
Moscow
Cairo
Lahore
Rhine-Ruhr
Shanghai
Kabul
Baghdad
Chicago
Tehran
Ho Chi Minh City
Surat
Jeddah
Yangon
Bangkok
Toronto
Rio de Janeiro
Abidjan
Bogotá
Lagos
Luanda
Guatemala City
Belo Horizonte
Population worldwide in cities
Lima
Source:
U.N.
Population
Division
Buenos Aires
1950 30%
Santiago
2005 50%
2030 60%
Bandung
Compiled by: W. Kron, Munich Re. Partly changed.
Population Trends
Florida
2005
Florida
1920
100 000 residents
0 tourists
18 million residents
86 million tourists
Large-scale changes in land use
W. Kron, Munich RE
Upper Rhine valley around 1810
W. Kron, Munich Re
Upper Rhine valley today
Multi-model Averages and Assessed ranges for
Surface Warming
5.0
4.0
3.0
2.0
-1.0
1900
2000
2100
IPCC, 2007
A1FI
A2
A1B
B2
0.0
A1T
1.0
B1
Globally averaged warming (ºC)
6.0
Varför är Världens Eko så rätt
från ett vattenperspektiv?
„
„
„
„
„
Vattenvärlden är en ”komplex arbetsplats” – det finns
många system, intressen, synsätt och uppfattningar
som samverkar och motverkar och många olika skalor
Dagens och framtidens problem kräver en
tvärvetenskaplig kunskapsbas för att kunna förstå
Dagens och framtidens problem kräver tvärsektoriella
och tvärdisciplinära arbetssätt för att kunna lösas
Samverkan mellan olika discipliner – kräver kunskap
bortom det traditionellt ”akademiska”
(kommunikation, dialog, samverkan inte minst)
Framtidens arbetsmarknad är svårdefinierad – men
spännande
Frågor att fundera över
„
„
„
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att
vatten definieras som en ”mänsklig rättighet”?
Vad finns det för drivkrafter till utökat samarbete för
ett uppströms respektive nedströms liggande land
inom ett internationellt avrinningsområde?
Varför utgör klimatförändringar en särskild
utmaning för vattenresursplanering?
The great tragedy of science…the slaying of the beautiful
hypothesis by an ugly fact
Thomas H. Huxley
TACK
[email protected]