Skog & jakt, Axmarby

Skog & jakt, Axmarby
GÄVLE AXMAR 3:12
Obebyggd skogsfastighet i Axmarby ca 4,5 mil norr om Gävle. Totalt 20,8 ha mark varav
16,3 ha är produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 2 900 m³sk varav 1 800
m³sk är slutavverkningsbar skog. Fastigeheten gränsar mot havet.
Jakt i Axmar byamäns vvo om 4 450 ha.
Utgångspris: 850 000 kronor
Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-27.
Ansvarig mäklare
Joakim Hagelin, LRF Konsult
Industrivägen 12, Box 195, 811 23 Sandviken
Tel: 026-24 59 79
E-post: [email protected]
GÄVLE AXMAR 3:12
Belägenhet & vägbeskrivning
Fastighetsgränser
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt
uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare
uppmarkering av dessa.
Natur & kultur
Fastigheten ligger i Axmarby ca 4,5 mil norr om
Gävle. Från Gävle kör E4:a norrut, sväng av vid
Axmartavlan och kör mot Axmarby. Ett av skiftena
ligger inne i Axmarby längs vägen, ett ligger vid
Axmarfjärden och ett ligger ca 5 km norr om
Axmarby, se bifogad översiktskarta.
Koordinater i RT90G X=6766181 Y=1571450
Skog
Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller
fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa Skogsstyrelsen).
Avdelning 1-3 berörs av ett större kulturhistoriskt
område kallat Kvarnmogarna, där det tidigare
bröts kvarnsten.
Jakt
På fastigheten finns en skogsbruksplan
upprättad i oktober 2015 av Jonas Westbom,
LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar
den produktiva skogsmarken 16,3 ha med ett
virkesförråd om ca 2 900 m³sk varav ca 1 800
m³sk är slutavverkningsbar skog.
För övriga upplysningar se sammanställning över
ålders- och huggningsklasser samt
avdelningsbeskrivnign och skogskarta.
Fastigheten ingår i Axmar byamäns vvo om ca
4 450 hektar. Vilt som förekommer i området är
bla älg, rådjur, räv, björn, skogs- och sjöfågel.
Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivs enskilt på hela området, för
närvarande är jaktavgiften 1 900 kr för all jakt.
Kontaktperson och jaktledare är Jonny Wigert,
mob.tele 070-689 72 63.
Sida 2 (19)
GÄVLE AXMAR 3:12
Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via
intresseanmälan, till ett utgångspris av
850 000 kronor. Vid intresse från flera så
kommer försäljningen att slutföras genom
öppen budgivning.
Intresseanmälan ska vara LRF Konsult, Joakim
Hagelin, Box 195, 811 23 Sandviken tillhanda
senast 2015-11-27 kl 12:00. OBS! Märk kuvertet
"Axmar 3:12". Använd gärna bifogad
intresseanmälningsblankett.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och
resterande senast vid tillträdet.
Arealuppgifter
Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan
Skog
Impediment
Övrigt
Totalt
16,3 ha
3,2 ha
1,3 ha
20,8 ha
Fastighetsbildning
På fastighetens skifte vid Axmarfjärden ligger två
sommarstugor med egen strand mot havet som
ej ingår i försäljningen. Ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning är inlämnad till Gävle
kommuns lantmätare och i samband med att
avstyckningen blir klar kommer sommarstugorna
med tillhörande tomter att bilda egna fastigheter
som ej ingår i försäljningen. En ungefärlig gräns
för avstyckningen är ritad på bifogad
fastighetskarta.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla
mindre jämkningar i fråga om områdets gränser,
areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas
vid förrättningen.
Inteckningar och pantbrev
Fastigheten överlåtes obelånad och fri från
penninginteckningar.
Servitut
Rättigheter-förmån:
Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning(2 st);
Avtalsservitut Väg; Officialservitut Trädsäkerhet;
Officialservitut Utrymme; Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer:
Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Väg,
Avtalsservitut Kraftledning
Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar,
andelar och skattetal
Gävle Axmar GA:1, Gävle Axmar GA:17, Gävle
Axmar GA:6, Gävle Axmar S:17, Gävle Axmar
S:19, Gävle Häckelsäng GA:4.
Skattetal: Öresland/penningland 0:5 1/3.
Fastigheten har en 0,87% andel i Axmarbyns
samfällighetsförening, vanligtvis sker ingen
utdelning till ägare.
Ägare
Domenique Wanda Helena Lif, Gävle
Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig
om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen
hand eller genom konsult före köpet undersöka
fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig.
Skogsbruksplan
Skogsbruksplanen är upprättad med för
skogsbruksplanläggning gängse metoder och
kan därför vara behäftad med osäkerhet i
angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv
kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i
köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse
där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen
lämnade uppgifterna är ungefärliga.
Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad
på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt
offentligt material. För felaktigheter i detta
material ansvaras ej. För händelse som inte
Sida 3 (19)
GÄVLE AXMAR 3:12
Besiktning och undersökningsplikt forts...
kunnat förutses eller påverkas och som ändrar
givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult
förbehåller sig rätten att ändra
fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller
förutsättningar i den mån det anses erforderligt,
utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig
åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar
annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB,
fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.
Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en
dokumentation över budgivare/intressenter med
namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits.
Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas
till köpare och säljare. Vill man vara anonym
finns möjlighet att använda sig av ombud.
Kontakta fastighetsmäklaren för mer
information.
Bilagor
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82
Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs
Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Ansvarig mäklare
Joakim Hagelin
LRF Konsult
Industrivägen 12, Box 195,
811 23 Sandviken
Tfn 026-24 59 79
[email protected]
Mäklarassistent
Jonas Westbom
LRF Konsult
Tfn 026­24 59 72
076­68 44 28
[email protected]
Sida 4 (19)
Sida 5 (19)
Sida 6 (19)
Sida 7 (19)
Sida 8 (19)
Sida 9 (19)
Sida 10 (19)
Sida 11 (19)
Sida 12 (19)
Sida 13 (19)
Sida 14 (19)
Sida 15 (19)
Sida 16 (19)
Sida 17 (19)
Sida 18 (19)
Intresseanmälan
Intressent
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer, ort
Telefon bostad, e-postadress)
Telefon arbete, mobiltelefon
Fastighet/Objekt
Gävle Axmar 3:12
Pris
850 000 kronor
Bankreferens
Information
Kontaktperson
För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning.
Intressenten förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband
med köpeavtalets undertecknande.
Intressenten är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om
åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande.
Särskilda villkor, avsikt med förvärvet med mera kan avges på blankettens baksida eller i
bifogad handling.
Intressenten är medveten om att efterföljande auktionsförfarande kan komma att hållas och
att buden då kommer att visas för den som blir köpare.
Underskrift
Skickas till
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift
Underskrift
Joakim Hagelin, LRF Konsult, Box 195, 811 23 Sandviken
Tel: 026-24 59 79, E-post: [email protected], Fax: 026-27 22 80
OBS! Märk kuvertet "Gävle Axmar 3:12"
Inkommen senast
Intresseanmälan skall vara inkommen senast 2015-11-27 klockan 12:00.
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500
medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och
fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se
hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.