Åtgärder för främjande av närvaro

Handläggare
Diarienummer
Ann Åkerlöf Olsson
Datum
Sidan 1(8)
2015-03-31
Åtgärder för främjande av närvaro
Bakgrund
Kunskapsförvaltningens rapport ”Främja närvaro 2014” ligger till grund
för en organisation inom Kunskapsförvaltningen där främjande och
förebyggande åtgärder ska genomföras.
Utifrån kartläggning och analys av elevers frånvaro har följande åtgärder
genomförts:
-
Rutinerna vid frånvaro har reviderats och tydliggjorts.
-
I rutinerna fastställs att orsaker till frånvaron skyndsamt ska
utredas och konkretiseras i samråd med berörd elev/familj.
-
Rutinerna ska implementeras i verksamheten under våren 2015.
-
System för uppföljning och utvärdering av insatser är inskrivet i
förvaltningen verksamhetsplan VP.
-
Överenskommelsen om samverkansmöte och möjligheterna att
upprätta en lokal individuell plan mellan IFO och skola förankras i
verksamheterna.
-
Ett länsövergripande arbete kring vilka som ska ha möjlighet att
initiera en SIP pågår och beslut ska lämnas under våren 2015.
-
Rektorer från Murgårdsskolan F-6 och 7-9 deltar i
Specialpedagogiska skolmyndighetens konferensserie ”När skolan
inte räcker till”. Redovisning ska lämnas 31 mars. Slutkonferens
för huvudman och deltagande skolor är den 7 maj.
-
Riktade insatser har påbörjats för elever på Murgårdsskolan..
-
Inventering av kompetenser inom förvaltningen för medverkan i
utökade insatser rörande hög frånvaro.
-
Föreläsningsserie i förskolan rörande barn med neuropsykiatrisk
problematik.
-
Forskningsprojektet om lärares ledarskap
-
Kurator på gymnasiet har uppdrag att ta fram hälsofrämjande
material.
Datum
Sidan 2(8)
2015-03-31
Arbetsgruppen lämnar förslag på ytterligare åtgärder:
Arbetet med att främja närvaro ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet
både på förvaltnings- och skolnivå från och med vårterminen 2015.
Genom dialog med rektorsgruppen ska skolformschef säkerställa att
gemensamma rutiner på skolnivå följs upp och utvärderas regelbundet
och med korta intervaller. Dialogen kan vara ett inslag i den årliga
pedagogiska revisionen.
Följa forskning och framgångsrika exempel för att främja skolnärvaro
t.ex nyckelmetoden/mobila team. Skolorna uppmuntras att undersöka och
pröva olika metoder, eventuellt med stöd av förstelärare.
Lägerverksamhet och utbildning i samverkan med Individ- och
familjeomsorgen (IFO) för familjer med barn som inte kommer till
skolan. Personal från elevhälsan planerar i samverkan med IFO.
Möjligheten till samverkansmöten och upprättande av en lokal
överenskommelse mellan IFO och skola används från vårterminen 2015.
Rektor initierar behov av lokal individuell plan efter dialog med berörd
personal, elevhälsa och familj.
2
Datum
Sidan 3(8)
2015-03-31
När skolan inte räcker till
Insatser vid deltagande skolor
Murgårdsskolan F-6
Främja närvaro och förebygga skolfrånvaro
Målet är att skolan ska hittar vägar och metoder för att främja närvaron och förebygga
skolfrånvaro för elever med inlärningsproblem, psykisk ohälsa, språksvårigheter,
neuropsykologisk problematik eller bristande motivation. Tanken är att arbeta salutogent
i unga år för att förhindra att elever får hög skolfrånvaro i äldre år. Vi försöker att hitta
metoder och innovativa lösningar med ett didaktiskt och pedagogiskt tillvägagångssätt.
Alla elever ska få en känsla av samhörighet och skolan ska kunna ta hänsyn till alla
elevers olika behov, där strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar.
Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp- och skolnivå.
MÅL OCH PRIORITERINGAR
Målet är att skolan uppmärksammar att en elev inte mår bra och i samverkan med andra
se till att eleven får hjälp utifrån sitt behov.
Målet är att stärka elevernas känsla av samhörighet, KASAM, trots att de utsätts för stora
påfrestningar.
Målet är att alla elever får förutsättningar att utveckla så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.
Målet är att hitta framgångsrika metoder att organisera verksamheten på individ, gruppoch skolnivå.
Målet är att skapa trygghet och studiero åt alla elever på skolan.
INSATSER
Uppmärksamma
En gång i månaden ser beredningsgruppen över frånvarostatistiken i EdWise. Rektor
informeras och alla arbetslagsledare får med sig information och statistik över hur
klasserna ligger till. Elever med frånvaro kring 10-20 % uppmärksammas och man för en
dialog kring dessa i arbetslagen. Insatser diskuteras där och behöver pedagogerna
ytterligare stöd tar de kontakt med den öppna elevhälsomottagningen eller anmäler
ärendet till EHT.
Åtgärder och tankar kring elevernas frånvaro återkopplas till specialläraren som för det
vidare till elevhälsan och rektor.
Kontakt med vårdnadshavare
Klassföreståndare och personal ifrån elevhälsan för tillsammans med rektor
kontinuerliga samtal med vårdnadshavare till elever i behov av stöd. Där sätter man upp
en handlingsplan för hur stödet ska se ut samt informerar om vilka rättigheter och
skyldigheter man har som vårdnadshavare. Vi upplever att en god och tät kontakt med
vårdnadshavarna är av största vikt för att lyckas.
Kontakt med extern personal inom kommunen
Vid behov så tas kontakt med extern personal som arbetar inom kommunen. Det kan
röra sig om handledning av pedagoger, rådfrågan eller utredningar. Resurspersonalen
kan t.ex. tillsammans med eleven besöka Sinnesriket, en observation på klass eller
individnivå kan göras av skolpsykolog.
Kontakt med extern personal utom kommunen
Målet är att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, Barn och familjehälsan,
habiliteringen och Barn och ungdomspsykiatrin.
3
Datum
Sidan 4(8)
2015-03-31
Organisera verksamheten på individ, grupp- och skolnivå
På skolan har vi samlat all resurspersonal till ett team som är flexibla och kan arbeta
förebyggande såväl som insatsorienterat. Vi tänker oss att organisationen ska vara öppen
och i ständig utveckling för att kunna möta de behov som organisationen har. Det är av
största vikt att snabbt möta elevens individuella behov, kunna stärka självförtroendet, ge
insikten att ”jag kan”, studiemotivation och verktyg till konflikthantering för att eleven
ska kunna klara skolsituationen. Ge en känsla av meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet.
Tanken är att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns på skolan och uppväga
skillnader i elevernas förutsättningar. Detta innebär att organisera verksamheten på
individ, grupp- och skolnivå för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.
Teamet får sina uppdrag av Elevhälsoteamet eller rektor och handleds av
speciallärare/specialpedagog. Det är personalen som är en grupp/team inte eleverna och
insatserna utformas utifrån det. Till teamet är också elevvårdens resurser knutna. De kan
samarbeta med speciallärare och SVA-lärare. Få handledning av specialpedagog,
kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. I en förlängning tänker vi oss också ett tätare
samarbete med de externa verksamheterna.
Teamet utgår ifrån ett rum som är stationerade centralt i skolbyggnaden. Rummet är
inrett utifrån olika lärstilar. Rummet är bemannat under vissa schemalagda tider samt
under alla raster då eleverna kan komma dit för att få extra stöd, vuxenkontakt eller en
paus. Ibland kan det finnas ett behov av att gå undan och vila eller helt enkelt ta en paus
ifrån ordinarie skolverksamhet. Teamet förfogar i dagsläget över några olika grupprum
där man kan arbeta praktiskt eller vila (sinnesrum). Enligt skolläkare Nils Lundin,
Malmö, är det den till synes enkla insatsen i bemötandet av elever som känner sig sedda
som kan bidra till att skolfrånvaro vänds till skolnärvaro långt innan ett
hemmasittarbeteende uppstår.
Personalen i mobila teamet har också möjlighet att stödja eleverna ute i klass för att i så
stor utsträckning som möjligt arbeta inkluderande och stärka elevernas känsla av
samhörighet. De sköter tillsammans med klasslärare kontakten med vårdnadshavare och
för en daglig dokumentation. Att arbeta som en arbetsgrupp har fler fördelar.
Verksamheten kan dra nytta av de olika kompetenserna, de kan få stöttning av varandra i
tunga elevärenden, bearbeta och diskutera samt dela erfarenheter.
Skapa trygghet och studiero
Tillsammans med rektor, elevhälsan kan klassläraren och/eller samarbeta kring
disciplinära åtgärder för att skapa trygghet och studiero i undervisningssalen. Skolan har
utarbetat en plan för arbetet kring studiemiljön.
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan
personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för
varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön,
bland annat genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att
skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma
förutsättningar för en trygg skolmiljö. Det finns dock situationer när de åtgärder som
vidtagits i ett förebyggande syfte inte är tillräckliga och där skolan kan behöva använda
de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. Detta sker
då enligt Skolverkets anvisningar.
EU samarbete
Skolan har tillsammans med kommunen sökt Eurasmusbidrag för att reducera ”Dropouts” genom att använda IT för att utveckla nyckelkompetenser.
Main Goals
The goal is for the schools participating in the strategically joint project to find new
ways and methods to work preventative from a young age to prevent pupils from
dropping out of school in a later stage. We consider it beneficial to confront the issue
from a EU-perspective since we live, and network, in a global world and students
dropping out is a widespread problem found in all EU-countries.
4
Datum
Sidan 5(8)
2015-03-31
Murgårdsskolan 7-9
Murgårdsskolan årskurs 7-9 har fokuserat på elever som har mycket hög frånvaro. Målet
är att de med riktade insatser under längre tid ska komma tillbaka till skolan.
Skolan har planerat åtgärder i samverkan med förvaltningens verksamhet ”Sinnesriket”.
Arbetet fortsätter enligt tidsplan.
Arbetsgång under vårterminen 2015
1. Rektor ansvarar för att under februari 2015 kartlägga vilka elever som har
ogiltig och/eller långvarig frånvaro från skolan.
Utifrån kartläggningen kommer skolan att erbjuda berörda familjer en
handlingsplan med åtgärder för att få deras barn att återgå till skolan. Planen
förutsätter att familjen deltar frivilligt, att personalen har eller kan skapa en god
relation med eleven, att åtgärden är tidsbegränsad och följs upp, att en
individuell överenskommelse skrivs och att insatsen kan avbrytas om
överenskommelsen inte genomförs. Överenskommelsen innehåller samtycke
för att samarbeta med personalen på Sinnesriket och Individ och
familjeomsorgen, IFO.
2. Rektor kallar till samverkansmöte enligt samverkansöverenskommelsen mellan
IFO och Kunskapsförvaltningen.
3. Plan för överenskommelse upprättas. Planen innehåller en successiv återgång
till skolan. Undervisning och möte kan ske i lokaler utanför den ordinarie
skolan.
4. Familjen erbjuds samtal med personal från Sinnesriket i Sinnesrikets lokaler.
Ansvar: rektor
5. En handlingsplan upprättas. Ansvar: Rektor
6. I de fall familjen inte samverkar ska anmälan till IFO lämnas enligt kommunens
frånvarorutiner.
Tidsplan
Mars 2015: Kartläggning och beslut om vilka elever som omfattas av insatsen.
Ansvar: rektor
April 2015: Personal från Sinnesriket samtalar vid ett arbetslagsmöte med personalen på
Murgårdsskolan 7-9 om förhållningssätt och metoder som används för att skapa goda
relationer med barn och elever.
Ansvar: personal från Sinnesriket och rektor
April 2015: Brev till vårdnadshavare och elever som har hög frånvaro och omfattas av
insatsen. Information och erbjudande att delta i en utökad insats för att få barnet att
återgå till skolan. Ansvar: rektor
Maj 2015: Samverkansmöte IFO - skola - familj för upprättande av en individuell
överenskommelse.
Sammankallande: rektor (ev. skolformschef/skolchef)
Maj 2015: Relationsskapande insats påbörjas, trygghetsbesök på Sinnesriket, familj/elev
erbjuds samtal med personal från Sinnesriket och med personal från skolan.
Möjligt antal att arbeta med är 1-5 elever utifrån individuella planer, eventuellt med
början i enskild undervisning och anpassad studiegång.
Juni 2015: Vid behov genomförs pedagogisk kartläggning och/eller skolsocial utredning
för att veta vilken nivå undervisningen ska bedrivas på. Utifrån analys av resultaten
utarbetas en handlingsplan/åtgärdsplan för höstterminen 2015. Planen ska innehålla
omfattning av undervisning, samtal, aktiviteter, lokaler, personella resurser,
ansvarsområden, utvärdering mm.
5
Datum
Sidan 6(8)
2015-03-31
Dialog förs med kunskapsförvaltningen vid behov av omfördelning eller utökning av
resurser.
Augusti 2015: Den enskilda handlingsplanen presenteras för vårdnadshavare och elev.
Berörd personal fastställer ansvarsområden, kontakter och datum för uppföljningar.
Oktober 2015: Uppföljningsmöte rektor och berörd personal.
November 2015: Planering av insatser under vårterminen
November 2015: Möte med Kunskapsförvaltningens ledningsgrupp. Berörda rektorer,
skolformschefer och skolchef.
6
Datum
Sidan 7(8)
2015-03-31
Rutiner vid frånvaro 2015:
Enheten

Frånvaro registreras dagligen av ansvarig personal på skolan.
All frånvaro, anmäld och oanmäld, noteras och synliggörs i
förvaltningens digitala frånvarosystem.
Ansvar: rektor utser ansvarig personal

Vid frånvaro som inte anmälts tas kontakt med vårdnadshavare så
snart som möjligt på aktuell dag.
Ansvar: mentor/klasslärare eller annan utsedd personal

Orsaker till frånvaron utreds skyndsamt, senast inom 5 skoldagar,
och dokumenteras i elevakt.
Ansvar: mentor/klasslärare

Vid långvarig frånvaro, 20 % frånvaro utan giltigt skäl eller ofta
återkommande frånvaro, kallas elev och vårdnadshavare till möte
med skolans elevhälsoteam (EHT). Mötet ska äga rum senast
inom 5 skoldagar från det att 20 % frånvaro påvisats.
Ansvar: rektor eller delegat

Skolan följer rutinen för stöd, extra anpassningar och
åtgärdsprogram.

Om frånvaron kvarstår efter skolans åtgärder för stöd ska ärendet
följa arbetsgången för Samverkan med Individ och
familjeomsorgen, IFO (anmälan till IFO). Initiering av
samverkansmöte ska ske senast inom en månad. En
överenskommelse skrivs. Samverkansmötet bör äga rum inom en
månad från EHT- mötet.
Bilaga: Samverkansmöte, familjen och professionerna
Ansvar: rektor eller delegat

Ärendet/frånvaron anmäls till skolformschef.
Ansvar: rektor

I gymnasieskolan fattas beslut angående inlämnande av underlag
om frånvaro till Centrala studiemedelsnämnden, CSN. CSN
beslutar om varning angående indragning av studiehjälp.
Ansvar: mentor
7
Datum
Sidan 8(8)
2015-03-31
Förvaltning

Skolformschef lyfter ärendet på ledningsgrupp för kännedom och
eventuellt beslut om förmöte mellan IFO och skola (eller initiering
av SIP).
Ansvar: skolformschef till skolchef

Antal elever med ogiltig frånvaro överstigande 20 % rapporteras
till skolformschef varje månadsskifte under terminstid.
Ansvar: skolformschef till systemansvarig på förvaltningen

Rapport över elever med hög frånvaro lämnas till
Kunskapsnämnden vid varje sammanträde.
Ansvar: skolformschef till registrator

Frånvarostatistik lämnas till nämnd 15 juni och 15 december.
Ansvar: systemansvarig/kvalitetssamordnare
Nämnd
23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är
skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För en
elev i specialskolan eller i sameskolan är det i stället huvudmannen för respektive skolform som får förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat
8