K-uppgift

K-uppgift
Följande ska redovisas/dimensioneras
• Beskriv och dimensionera stomstabiliseringssystem med
ingående komponenter (t.ex. vindförband och takplåt).
Gör skisser som visar hur lasterna går ner i byggnaden.
Gör helst flera skisser så att du själv förstår hur lasterna
fördelas mellan de olika delarna av konstruktionen. Detta
underlättar även för dig själv vid följande beräkningar.
• Dimensionera takplåten enligt produktblad (slutlig
dimensionering görs av plåtentreprenören).
• Dimensionera kantbalk (VKR) längs långsidorna.
Följande ska redovisas/dimensioneras
• Överslagsmässig dimensionering av fackverksbalken
enligt produktblad (slutlig dimensionering görs av
leverantör).
• Dimensionera gavelbalkar (stålprofiler).
• Dimensionera bjälklaget i plan 2. En enkelspänd platta
som går från gavel (stomlinje 1) till stålbalk vid stomlinje 4
och en vid produktionsdelen.
• Dimensionera stålbalkarna som bjälklagen ska vila på.
Följande ska redovisas/dimensioneras
• Dimensionera pelare enligt stomplanen (stålprofiler),
Antalet olika pelardimensioner är upp till er att bedöma
• För jämförelse dimensionera någon pelare som är utsatt
både för moment och normalkraft i
konstruktionsvirke/limträ samt i armerad betong.
• Dimensionera vindsträvorna (plattstål).
• Snittkrafter mot borrplint.
• Ritningar som visar stomplan, sektion och detaljer på
anslutning mellan pelare-takbalk och pelare-grund.
Ritningarna görs med Autocad.
Ritningar
• Liknande de ni gjorde i inlämningsuppgiften
• A3 format, ritram och ifylld namnruta med rätt skala
• Glöm inte att skriva ut förutsättningar, material och
dimensioner på era ritningar
• Ni ska själva bestämma balktyper, vilka balkar/pelare
som ni ska utgå från vid dimensionering,
materialkvalitet.
• Ritningar som finns anger principiellt storlek på
byggnaden och vilka bjälklag som ska finnas, ni ska
hitta lösningar för givna förutsättningar.
• Tänk först igenom uppgiften och vilka element som
det kan vara lämpligt att räkna på innan ni börjar
räkna. Sparar tid. Diskutera gärna med oss som
undervisar.
Redovisning - Hur?
• Ta lärdom av den tidigare inlämningsuppgiften, vad har vi
gett för synpunkter
• Rita figurer! Det ökar både chansen för er att det blir rätt
och våra möjligheter till att ge er en rättvis bedömning och
poäng
• Det ska gå att läsa och förstå rapporten utan att veta vad
uppgiften går ut på. Ni ska kunna plocka upp er rapport
om några år och kunna förstå innehållet.
• Ni får inte på något ställe i rapporten hänvisa till de CADritningar som ni ska göra istället för att rita figurer
Stomplan
Sektion + detaljer
Detaljer
Om ni har problem med ett moment
Följ gärna denna ordning
1. Titta i kapitel i boken
2. Det finns övningsuppgifter som behandlar nästan
alla delar av inlämningsuppgiften – titta bland era
lösningar
3. Föreläsningsanteckningar
4. Prata med varandra
5. Fråga oss
– Olika övningsledare – olika svar
OBS!
• Tänk på att ni även kommer att ha en del att
göra i de andra kurserna, börja i tid med kuppgiften!
• Inlämning 22 maj
• För sent inlämnad uppgift ger automatiskt
0 p!
• Glöm inte uppgifter från produktblad i
rapporten, bifoga produktbladen.
Rapporten - bedömning
• Vi bedömer både innehållet och presentationen av
innehållet – inte nedlagd tid
• Poängen sätts baserat på
– Om ni gjort alla moment
– Om ni gjort ”rätt”
– Kan vi förstå vad ni gjort
– Går det att läsa och följa rapporten på ett enkelt sätt
• Ni kan inte få höga poäng på uppgiften om ni inte gör
en välskriven rapport!
• Rapporten visar processen
Dimensionering av takplåt
• Räkna ut laster enligt tabell- och formelsamling – titta i
produktblad
• Är det dimensionerande eller karakteristisk last som
efterfrågas?
Dimensionering av takbalk
• Använd snabbdimensionering på maku.se
• När ni bestämt takbalk beroende på brottlast får ni fram
en nedböjningskoefficient
• För att kontrollera nedböjningen multiplicerar ni
koefficienten med er brukslast.
• Den jämför ni sedan med nedböjningskrav som ni hittar i
boken
Stomstabilisering
• Stabilisering med skivverkan i tak. Skivlasten i taket leds
ner i marken genom vindsträvor
• Följande komponenter påverkas av stabiliseringen
– Takplåt
– Kantbalk
– Gavelbalk
– Vindsträvor
• Vinden verkar ju även på pelare, men de påverkas direkt,
inte via stabiliseringen.
Skivverkan i tak
N
V
b
M
N
Analogi med balk
N
M
V
vindlast qv
primärbalk
takplåt
fasadpelare
V
z
N
Fläns=kantbalk
kantbalk
gavelbalk
Liv=takplåt
gavelpelare
Fläns=kantbalk
vindförband
Antag att skjuvspänningar är jämnt
fördelade över livet (plasticitetsteori)
Skivverkan i tak
vindlast
q = qv·h/2
A
B
b
D
C
L (L>1.5b)
Skivverkan i tak, tak uppifrån
vindlast q
vindlast q
A
M
b
C
V
N
A
b
=
V
C
N
M = N∙b
Kantbalk
N
vindlast q
takplåt
V
b
M
N
kantbalk takplåt
primärbal
k
fasadpelare
kantbalk
gavelbalk
gavelpelare
vindförband
takbalk
a) plåt direkt på
takbalkar –
speciell
kantbalksprofil
b) Ni kan välja en
vanlig VKR-profil
istället
Vind mot kortsida
qlä
qlovart
delskiva
delskiva
< 2/3b
N
N
v, skjuvflöde i plåt
b
denna sida betraktas
likadant som motstående
sida
Bjälklag
• Tänk på att nyttig last är fri last – kan flyttas runt mellan
facken. Gäller även för balkarna under bjälklaget
• Plattan kan ses som en bred balk
• Endast armering i en riktning
• Två olika bjälklag