2015-09-15 - Kristianstad kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
2015-09-15
Kommunfullmäktige
Plats och tid
Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 15:30
Beslutande
Enligt förteckning
Ersättare
Övriga närvarande
Marie Färm, tf kanslichef
Hanna Nicander, nämndsekreterare
Utses att justera
Emma Bruce
Justeringens
tid och plats
2015-09-29
Sekreterare
........................................................................................................
Bengt Mohlin
Paragrafer
157-158, 160-191
Marie Färm
Ordförande
………………………………………
Anna-Kerstin Larsson
Justerare
………………………………………
Emma Bruce
………………………………….
.Bengt Mohlin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-09-15
Datum då
anslaget sätts upp
2015-09-30
Datum då
anslaget tas ned
2015-10-22
Förvaringsplats
för protokollet
Kanslienheten
Underskrift
..........................................................................................
Marie Färm
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Plats och tid
Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 15:30
Beslutande
Se bilaga
Ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera
Emma Bruce (S)
Bengt Mohlin (M)
Justeringens
tid och plats
2015-09-15 Rådhus Skåne
Sekreterare
......................................................................................................
Paragraf
159
Marie Färm
Ordförande
………………………………………
Anna-Kerstin Larsson
Justerare
………………………………………
Emma Bruce (S)
………………………………….
.Bengt Mohlin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-09-15
Datum då
anslaget sätts upp
2015-09-16
Datum då
anslaget tas ned
2015-10-08
Förvaringsplats
för protokollet
Kanslienheten
Underskrift
........................................................................................
Marie Färm
Utdragsbestyrkande
Uppropslista Kommunfullmäktige 2014-2018 – Sammanträde 2015-09-15 – kl 13.00-15.30
Ledamöter
Parti
Andersson
Jens
SD
Axelsson
Fredrik
M
Bagan
Thord
S
Berger
Dan
S
Björck
Gunilla
S
Book
Birgitta
S
Borglund
Christina
Bruce
Emma
S
Carlsson
Jan
S
Ceimertz
Ludvig
M
Danielsson
Kamilla
FP
Dayib
Qalinle
C
Dellios Vukic
Ellena
FP
Emilsson
Malin
S
Eriksson
Marianne
S
Fasth
Jonas
FP
Fritzon
Heléne
S
Fälth Simonsson
Annelie
SD
Hannevind
Sven-Åke
SD
Hasanaj
Qazim
S
Haskå
Stefan
M
Heise
Kalle
MP
Henriz
Carl-Henrik
MP
Hermansson
Sten
FP
Holst
Lena
C
Honoré
Katarina
S
Håkansson
Jonny
SD
Javurek
Radovan
FP
Johansson
Peter
M
Johnsson
Jörgen
FP
Jörgensen
Elisabeth
MP
Kron
Bo
S
Kronbäck
Johan
S
Larsson
Anna-Kerstin
FP
Lekandersson
Andreas
SD
Lööv
Birgitta
V
Tjänstgörande ersättare
Ulf Börkell
Martin Lovén
KD
Lena Lekandersson
Lars Pettersson
Tommy Carlsson
Mohlin
Bengt
M
Montan
Göran
M
Månsson
Pierre
FP
Nareman
Mahmood
S
Nilsson
Anders
SD
Nilsson
Carl-Henrik
SD
Nilsson
Ida
MP
Nilsson
Maria
S
Nilsson
Niclas
SD
Nilsson
Sven
C
Nordeman
Björn
SD
Norén
Jessi
S
Olander
Sylvia
M
Olsson
Jan
ÅÅ
Olsson
Lena
M
Persson
Ulf
C
Reimers
Sven-Ove
SD
Rickardsson
Gösta
FP
Sandelin
Roland
S
Silverbern
Bo
M
Skyman
Agnes
M
Stanojevic
Ruzica
V
Stone
Anders
SD
Sturesson
Therese
S
Svensson
Anders
S
Svensson
Yvonne
SD
Söder
Björn
SD
Tell
Anders
S
Thorsson
Lisbeth
FP
Tollgren
Ulrika
S
Patric Hansson
Wandefors-Hörström
Agneta
S
Lena Fantenberg
Weber
Katharina
C
Wemby
Eva
M
Ewa Jacobsen
Wigenstorp
Anna
SD
Anita Reimers
Winberg
Fredrik
S
Caroline Hedenström
Inga Rosén
Niclas Lauden
Tommy Nilsson
KALLELSE med föredragningslista
1(4)
Kommunfullmäktige
Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Marie Färm
Tfn:
044-135115
E-post: [email protected]
Tid och plats
tisdagen den 15 september 2015 kl. 13:00
Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i
Kristianstad
Ärenden
1
Information om Skåne Nordost - Malin Wildt-Persson
2
Informationer - Granskningsrapporter
3
Anmälan om ersättare
4
Upprop
5
Ledamöternas frågestund
2015/129
6
Delgivningar
2015/128
A
Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för Vä
157:5, del av m fl, Vä centrum i Vä.
B
Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för
Rinkaby 6:2, del av m fl, vid Madenvägen i Rinkaby.
C
Rapporter enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen om ej verkställda
beslut – Arbete- och välfärdsnämnden.
D
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.
E
Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-06-03 – Ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Erica Buneck (M).
F
Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-08-06 – Ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Stefan Edenborg (MP).
G
Länsstyrelsen Skåne beslut 2015-08-19 – Överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för
fastigheterna Yngsjö 3:162, del av, m fl, Kristianstads
kommun.
2015/127
KALLELSE med föredragningslista
2(4)
Ärenden
7
Tillägg till exploateringsavtal avseende Östra centrum
2007/1010
8
Detaljplan för Fröknegården 2 inom Näsbyområdet i
Kristianstad
2015/422
9
Detaljplan för Vä 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan
2010/991
10
Förvärv av Plasten 3
2015/488
11
Nytt badhus i Kristianstad
2013/380
12
Begäran om att överlåta operativ tillsyn enligt miljöbalken på
Cleanosol AB
2015/567
13
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
2015/722
14
Förtydligande av verksamhetsområdet för Yngsjöstrand
2015/727
15
Vision 2030 och Strategisk Färdplan 2020
2015/594
16
Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads
kommun
2009/816
17
Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente
2015/667
18
Motion - Inför Bostad Först i Kristianstads kommun
2014/1051
19
Medborgarförslag - Redovisning av överförmyndarens budget
2013/283
20
Fyllnadsval av ledamot i Omsorgsnämnden efter Erica Buneck
(M)
21
Eventuella övriga valärenden
22
Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag
Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och
Receptionen Rådhus Skåne fr o m 2015-09-07
Kristianstad 2015-09-02
Anna-Kerstin Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
KALLELSE med föredragningslista
Tillkommande ärenden
Eventuella övriga valärenden
Fyllnadsval av uppdrag som nämndeman i Kristianstads Tingsrätt – Torbjörn Jons (MP)
Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden – Jessi Norén (S)
Fyllnadsval av ledamot i Klimatberedningen efter Stefan Edenborg (MP)
Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) – Nu måste kommunen anpassa sig till turismens tveckling.
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) – Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade
trafikanter.
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) – En lokal komfort-/matarbusslinje behövs i Åhus.
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) – Ändrad sträckning för Pendeln, regionbuss 551, till
Kristianstad.
Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och
terrorliknande verksamhet.
Medborgarförslag - Ställplats för 10-20 husbilar i kommunal regi på befintlig P-plats i
anslutning till Kanalhuset.
Medborgarförslag – Gör Balstorpsvägen rolig.
Medborgarförslag - Hastighetssänkning till 30 km/h för att minska trafikskaderisker och
bullernivån, på Åvägen i Åhus.
Medborgarförslag - Låt Kristianstads vallgravar och kanaler få en ökad budgetram som
klarar en anständig skötsel under ledning av en kunnig kanalmästare.
Medborgarförslag - Gör om den lilla "plaskdammen" mellan Lyckans väg -Björkvägen Skogsvägen på Egna Hem till rastgård för hundar.
Medborgarförslag - Medborgarförslag - Förbud att använda motordrivna redskap i
tätbebyggt villaområde under vissa tider.
Medborgarförslag - Frivilligarbete för skötsel av vissa av kommunens parker.
Medborgarförslag - Tillåt hundar på stränderna vid havet under vissa tider även vid det
generella hundförbudet.
3(4)
KALLELSE med föredragningslista
Medborgarförslag – Belysning av lekpark vid Vinkelvägen, Hedentorp.
Medborgarförslag - Simskola på friluftsbaden – så de kan nyttjas av fler.
Medborgarförslag – Organisera verksamhet i kommunens regi för ”språkkompisar” till
invandrare och ensamkommande flyktigbarn.
4(4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 158
Ledamöternas frågestund
Änr KS 2015/129

Elisabeth Jörgensen (MP) frågar Sven Nilsson (C) – Vad gör
majoriteten för att motverka intensiv trafik på Tulpanvägen.
Sven Nilsson (C) svarar på frågan.

Carl-Henrik Henriz (MP) frågar Sven Nilsson (C) – Har kommunen
följt de miljökrav som finns för fyllnadsmassorna som vallarna byggs
ut med.
Sven Nilsson (C) svarar på frågan.

Niclas Nilsson (SD) frågar Heléne Fritzon (S) – Har migrationsverket
begärt en redovisning av lediga lokaler i kommunen.
Heléne Fritzon (S) svarar på frågan.

Christina Borglund (KD) frågar Pierre Månsson (FP) –
Arbetslösheten ökar i kommunen vad gör majoriteten för att
motverka detta.
Pierre Månsson (FP) svarar på frågan.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-09-15
Jan Olsson (ÅÅ) frågar Heléne Fritzon (S) – Är ni beredda att stötta
en byggnation av ett privatfinansierat badhus i Åhus
Heléne Fritzon (S) svarar på frågan.

Peter Johansson (M) frågar Heléne Fritzon (S) – Är det rätt att
boende för ensamkommande flyktingbarn placeras på Gamlegården.
Heléne Fritzon (S) svarar på frågan.

Agnes Skyman (M) frågar Heléne Fritzon (S) – Vilken nämnd
kommer i framtiden ha ansvar för alkoholtillstånd.
Heléne Fritzon (S) svarar på frågan.

Carl-Henrik Henriz (MP) frågar Sven Nilsson (C) – Kommer det att
utföras en ordentlig kontroll angående giftmängderna i
fyllnadsmassorna som vallarna byggs ut med.
Sven Nilsson (C) svarar på frågan.

Pierre Månsson (FP) frågar Jan Olsson (ÅÅ) – Vill Åhuspartiet
bygga badhus i både Åhus och Kristianstad.
Jan Olsson (ÅÅ) svarar på frågan.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-09-15
Jan Olsson (ÅÅ) frågar Ulf Persson (C) – Är Miljö- och
hälsoskyddsnämnden medvetna om det störande musikarrangemanget
som avslutades med fyrverkeri i somras i Åhus.
Ulf Persson (C) svarar på frågan.

Pierre Månsson (FP) frågar Peter Johansson (M) – Ställer sig även
Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bakom
Åhuspartiets förslag om byggande av badhus i både Åhus och
Kristianstad.
Peter Johansson (M) svarar på frågan.

Ruzica Stanojevic (V) frågar Anna-Kerstin Larsson (FP) – Har
ledamöternas frågestund frångått den gällande ordningen.
Anna-Kerstin Larsson (FP) återkommer med svar på frågan.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
3 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 158
Delgivningar
Änr KS 2015/128
Beslut

Till handlingarna.
Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för Vä 157:5, del
av m fl, Vä centrum i Vä.
Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för Rinkaby 6:2,
del av m fl, vid Madenvägen i Rinkaby.
Rapporter enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut –
Arbete- och välfärdsnämnden.
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut – Omsorgsnämnden.
Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-06-03 – Ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Erica Buneck (M).
Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-08-06 – Ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Stefan Edenborg (MP).
Länsstyrelsen Skåne beslut 2015-08-19 – Överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheterna Yngsjö
3:162, del av, m fl, Kristianstads kommun.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 159
Tillägg till exploateringsavtal avseende Östra
centrum
Änr KS 2007/1010
Beslut

Godkänna tillägg nummer 2 till exploateringsavtal mellan
Kristianstads kommun och Fastighets AB Centrum Västerort

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kristianstads kommun och Fastighets AB Centrum Västerort tecknade
2011-12-20 exploateringsavtal avseende Östra Centrum (Galleria
Boulevard), i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2011-12-13. Ett
tillägg till exploaterings-avtalet tecknades 2012-07-09.
Syftet med detta tillägg till exploateringsavtalet är bland annat att reglera
förutsättningar och oförutsedda omständigheter som uppkommit sedan
parterna ingick tidigare avtal.
Kommunens utgångspunkter för tecknande av detta tilläggsavtal har bl.a.
varit följande:
Utdragsbestyrkande
-
Byggnation av bostäder/hotell inom området är mycket väsentligt
ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att skapa blandad bebyggelse i
staden.
-
Det är väsentligt att utbyggnad av området sker inom rimlig
tidplan i syfte att området som helhet färdigställs.
-
Utbyggnad av punkthus för hotelländamål skapar mervärden för
staden.
Justerarens signatur
1 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
-
2015-09-15
Helhetsbilden av exploateringen bör beaktas och de avvikelser
som efter genomförande inte har motsvarat förväntningar
avseende bland annat stadsbild och gestaltning ska justeras.
Från Steen & Ströms sida har bland annat framkommit följande:
-
Inom ramen för projektering och genomförande av
handelsgallerian har framkommit ekonomiska och
genomförandemässiga hinder för utvecklingen av bostäder på
taket av kvarteret C. Detta mot bakgrund av en betydande
merkostnad i stomuppbyggnaden av kv C. Grundkostnaden
(byggrätt och ”grundläggningskostnad”) för exploatör av
byggrätterna har därmed ökat väsentligt.
Med anledning av syften och bakgrund har Steen & Ström och
Kommunen kommit överens om vissa justeringar i bland annat
prissättning vilka bygger på ett säkerställande av genomförande av
byggnation av bostäder, m.m. inom i avtalet angivna tidsperioder.
Härutöver behandlar tillägg till exploateringsavtal bland annat följande:
-
Inklädnad av parkeringshus
-
Metodik för hantering av flexibla byggrätter (parkering/handel)
-
Reglering av övriga mindre justeringar av
exploateringsförutsättningarna, vilka parterna har överenskommit
under processens gång
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänna tillägg nummer 2 till exploateringsavtal mellan
Kristianstads kommun och Fastighets AB Centrum Västerort

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-24 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-10 § 139.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-29.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Tillägg nummer 2 till Exploateringsavtal avseende Östra centrum
(inklusive bilagor).
Tillägg till exploateringsavtal mellan Kristianstads kommun och
Fastighets AB Centrum Västerort (exklusive bilagor).
Exploateringsavtal mellan Kristianstads kommun och Fastighets AB
Centrum Västerort (exklusive bilagor).
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 168.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
3 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 160
Detaljplan för Fröknegården 2 inom
Näsbyområdet i Kristianstad
Änr KS 2015/422
Beslut

Anta detaljplanen för Fröknegården 2 inom Näsbyområdet i
Kristianstad.
Sammanfattning
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten för både boende och
hotellverksamhet. Gällande plan tillåter endast boende inom området.
Hotellverksamheten är pågående, eftersom ett tidsbegränsat bygglov har
beviljats i avvaktan på en ny detaljplan.
Under samrådet har inga erinringar mot planförslaget inkommit.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Anta detaljplanen för Fröknegården 2 inom Näsbyområdet i Kristianstad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-24 § 136
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-10 § 144.
Byggnadsnämndens beslut 2015-05-26 § 118.
Stadsbyggnadskontorets tjänstetutlåtande 2015-05-13.
Plankarta med bestämmelser ID 10-0027: 1.
Planbeskrivning ID 10-0027:2.
Granskningsutlåtande ID 10-0027:3.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 161
Detaljplan för Vä 55:1, del av, m.fl. inom
Ängamöllan
Änr KS 2010/991
Beslut

Anta detaljplan för Vä 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan.
Sammanfattning
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2014-12-08 till
2015-01-09. Yttranden har inkommit från 11 av de berörda
remissinstanserna varav 6 med synpunkter. Från sakägare har 3 yttranden
inkommit alla med synpunkter.
Syftet med planförslaget är att i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen för Kristianstad stad möjliggöra att mark för nya
verksamheter skapas inom området. Under planprocessens gång väcktes
frågan om en ny lokalisering av en återvinningscentral. En
lokaliseringsutredning gjordes för att hitta en lämplig plats för en sådan
och slutsatsen blev att en placering inom utökningen av Ängamöllans
verksamhetsområde kunde vara lämplig därför tillfördes detta i
planprocessen inför utställningen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Anta detaljplan för Vä 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 168.
Byggnadsnämndens beslut 2015-06-30 § 143.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande 2015-06-17.
Plankarta, med förslag till planbestämmelser.
Plan- och genomförande beskrivning.
Redogörelse för samråd.
Utlåtande efter utställning.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 162
Förvärv av Plasten 3
Änr KS 2015/488
Beslut

Godkänna köpeskillingen på 6 100 000 kr för fastigheten Plasten 3.
Sammanfattning
Kristianstads renhållnings AB, KRAB, har ett uppdrag att bygga en
återvinningscentral (ÅVC) i den norra delen av Kristianstad. Fastigheten
Plasten 3 på Industrigatan är till försäljning och KRAB har ansett att
fastigheten fyller behovet för en ÅVC. Kommunledningskontoret har
därför förhandlat med fastighetägaren, Asplar AB, om att förvärva
fastigheten. Ett köpekontrakt har upprättats som undertecknats av Asplar
AB. Köpeskillingen är 6 100 000 kr, vilket motsvara cirka 200 kr/m².
Kommunledningskontoret har för avsikt att upplåta fastigheten med
tomträtt till KRAB. Kontoret återkommer i särskilt ärende om
tomträttsupplåtelsen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänna köpeskillingen på 6 100 000 kr för fastigheten Plasten 3.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 161.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-06-04
Köpekontrakt.
Karta.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 163
Nytt badhus i Kristianstad
Änr KS 2013/380
Beslut

Ärendet utgår
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni § 142 gavs uppdraget
till kommunledningskontoret att låta en oberoende konsult genomföra en
genomlysning av bedömningsunderlaget för placering av nytt badhus i
Kristianstad.
Upphandling genomfördes och konsultföretaget Sigma Sävab tilldelades
uppdraget. Rapporten efter genomförd genomlysning presenterades på
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 augusti.
Slutsatsen i den genomförda genomlysningen är att de tre
lokaliseringsalternativen (Näsby/högskolan, Kulturhuset Barbacka och
Söder grusplan) har belysts och jämförts på ett grundligt och systematiskt
sätt. Några parametrar och vissa kostnader kan diskuteras men detta
påverkar inte bilden i stort. Genomlysningen visar att Näsby är det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.
Kommunstyrelsen gav 2015-06-24 § 142 kommunledningskontoret i
uppdrag att komplettera utredningen med en snabbutredning av
lokaliseringsalternativet bangårdsområdet. Projektgruppen har
snabbutrett lokalisering av nytt badhus på bangårdsområdet på
motsvarande sätt som de övriga lokaliseringsalternativen. Fastigheten ägs
av Jernhusen AB och ett markköp är nödvändigt. Jernhusen AB är
positiva till en försäljning, men det finns inget överrenskommet markpris
i dagsläget.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Utredningen visar att lokalisering på bangården ger ett badhus med ett
mer centralt läge, men med större kostnader är alternativet Näsby vid
Krinova/Högskolan. Kostnaderna är högre framförallt på grund av
sanerings-, markköps- och rivningskostnader. Tidsmässigt blir badhuset
klart cirka ett år senare än alternativet Näsby. En lokalisering på
barngårdsområdet skulle kunna aktivera de norra stadsdelarna, vidga
centrum och även ge en bättre koppling mot Näsby.
Är Bangårdsalternativet ett intressantare läge än Näsby så
rekommenderar projektgruppen att en avsiktsförklaring avseende
markpris och andra översiktliga förutsättningar, för att bland annat kunna
genomföra miljötekniska utredningar och undersökningar på området,
tecknas med Jernhusen AB innan beslut om lokalisering fattas.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Ärendet återremitteras och kompletteras med följande innan
Kommunstyrelsen går till beslut:
-
Ett prisförslag från Jernhusen AB för marköverlåtelse
(bangårdsområdet).
-
En fördjupad bedömning av eventuella saneringskostnader.
-
Djupare utreda huruvida ett eventuellt badhus på
bangårdsområdet måste anläggas i två plan eller ej då det högst
väsentligt påverkar driftskostnaderna.
-
Uppskatta kostnader för tillfälliga badlösningar avseende alla
lokaliseringsalternativ.
-
Uppskatta försäljningsvärdet på del av fastigheten Näsby 35:47.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 159
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-20.
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-24 § 142.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-17 § 158.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-27 § 119.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-05-20 § 125.
Kartbilaga A, 2015-03-24.
Bilaga B Jämförelse av tre lokaliseringsalternativ, 2015-05-08.
Bilaga C Översiktliga tidsplaner, 2014-05-08.
Bilaga D Stadsbyggnadskontorets Lokaliseringsutredning för nytt badhus
i Kristianstad, 2014-04-23.
Bilaga E Handläggningsgång, 2015-05-08.
Bilaga F Powerpointpresentation av utredning av badhusprojektets
genomförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17.
Bilaga G Rapport avseende tid och ekonomiska bedömningar, 2015-0818.
Bilaga H Powerpointpresentation till Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-08-19.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
3 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 164
Begäran om att överlåta operativ tillsyn enligt
miljöbalken på Cleanosol AB
Änr KS 2015/567
Beslut

Begära i enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
att länsstyrelsen i Skåne län överlåter den operativa tillsynen till
Kristianstads kommun för den tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheten Cleanosol AB (organisationsnummer 556289-1068).
Sammanfattning
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen för tillståndspliktiga verksamheter om Kommunfullmäktige
begär det. Länsstyrelsen i Skåne län har via beslut överlåtit tillsynen till
Kristianstads kommun för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
För nya verksamheter och verksamheter som inte återfinns i bilaga 1 till
detta beslut är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas.
Cleanosol AB har tagit sitt tillstånd i anspråk och är därmed en
tillståndspliktig verksamhet. Därav föreslår Miljö- och
hälsoskyddsnämnden att Kommunfullmäktige i enligt med 1 kap. 18 §
miljötillsynsförordningen (2011: 13) begär att länsstyrelsen i Skåne län
överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun för Cleanosol
AB med organisationsnummer 556289-1068.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
Begära i enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
att länsstyrelsen i Skåne län överlåter den operativa tillsynen till
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Kristianstads kommun för den tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheten Cleanosol AB (organisationsnummer 556289-1068).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-24 § 139
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-03 § 132.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-05-13 § 37.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-21.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 165
Riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal
Änr KS 2015/722
Beslut

Anta riktlinjer för markanvisningar i Kristianstads kommun.

Anta riktlinjer för exploateringsavtal i Kristianstads kommun.
Sammanfattning
I januari 2015 ändrades reglerna i plan- och bygglagen och en ny lag om
kommunala markanvisningar trädde ikraft. I anledning av dessa lagar och
lagändringar har kommunledningskontoret utarbetat förslag till riktlinjer
för markanvisningar och exploateringsavtal. Syftet har bland annat varit
att öka transparensen genom tydliggörande av handläggningsrutiner och
grundläggande villkor.
Utgångspunkten i föreliggande förslag har varit att tydliggöra och
fastlägga de generella villkoren, men samtidigt bibehålla en flexibilitet
för att kunna anpassa till de särskilda förutsättningar som gäller för ett
enskilt ärende/projekt.
Riktlinjerna ska beslutas av Kommunfullmäktige och är vägledande,
dock ej bindande. Kommunen kan i särskilda beslut för ett enskilt ärende
frångå riktlinjerna.
Riktlinjer markanvisning
Riktlinjerna hålls på en översiktlig nivå där särskilda krav och
förutsättningar ges i det anbudsunderlag som ligger till grund för
markanvisningen. Riktlinjerna behandlar både markanvisning i det tidiga
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
skedet (innan eller under detaljplaneprocessen) och för redan byggklara
tomter. Förutsättningar för värdebedömning av marknadsvärdet för
området anges i riktlinjerna, vilket innebär en högre andel av ärenden
som erfordrar en extern värdering av marken. Härutöver möjliggörs även
direktanvisningar i riktlinjerna, i enlighet med de uppställda kriterier som
gäller för markanvisning.
Riktlinjer exploateringsavtal
Riktlinjerna beskriver när exploateringsavtal ska ingås och förtydligar
vilka kostnader och åtgärder avtalet kan komma att reglera.
Grundprincipen är att kommunen bygger ut allmän platsmark men att det
i enskilda fall kan vidtas av fastighetsägaren/byggherren.
Inlösenkostnader av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
bekostas av fastighetsägaren/byggherren.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Anta riktlinjer för markanvisningar i Kristianstads kommun.

Anta riktlinjer för exploateringsavtal i Kristianstads kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 167.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-06-23.
Riktlinjer för markanvisningar i Kristianstads kommun.
Riktlinjer för exploateringsavtal i Kristianstads kommun.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 166
Förtydligande av verksamhetsområdet för
Yngsjöstrand
Änr KS 2015/727
Beslut

Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten förtydligas så att dessa omfattar fastigheterna i
Yngsjöstrand, Yngsjö enligt bifogad förteckning och karta.
Jäv: Gunilla Björck (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv
Sammanfattning
I området Yngsjöstrand, Yngsjö finns drygt 340 fastigheter som idag
saknar kommunalt vatten och avlopp. Samtliga ingående fastigheter
ligger både inbördes samt i förhållande till intilliggande bebyggelse på
sådant avstånd från varandra att de anses omfattas av den grupp om minst
20-30 fastigheter som enligt lagstiftningen förutsätts för kommunens
utbyggnadsskyldighet av vatten och avlopp.
Beslut om att utvidga verksamhetsområdet för vatten och spillvatten för
fastigheterna i Yngsjöstrand antogs i Kommunfullmäktige 2009-05-12 §
109. Beslutet har vunnit laga kraft. På grund av otydligheter i beslut i
Kommunfullmäktige 2009-05-12 § 109, måste verksamhetsområdet
förtydligas för Yngsjöstrand då det enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (vattentjänstlagen) ska framgå vilka fastigheter som ett
verksamhetsområde omfattar.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-09-15
Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten förtydligas så att dessa omfattar fastigheterna i
Yngsjöstrand, Yngsjö enligt bifogad förteckning och karta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 179.
Tekniska nämndens beslut 2015-07-02 § 69.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2015-06-03.
Karta på de berörda fastigheterna, inklusive förteckning.
Geografisk översikt.
Kommunfullmäktiges beslut 2009-05-12 § 109.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 167
Vision 2030 och Strategisk Färdplan 2020
Änr KS 2015/594
Beslut

Anta strategisk färdplan 2020.

Beakta föreliggande plan i Kristianstads kommuns styrmodell
(budget och balanserade styrkort).

Beakta föreliggande plan i kommunens arbete med övriga strategiska
planer och dokument.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Heléne Fritzon (S), Niclas Nilsson (SD) och Jan Olsson (ÅÅ) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning
2014-06-10 antog Kommunfullmäktige en ny vision för Kristianstad.
Förslag till Strategisk färdplan tar sin utgångspunkt i visionen som
baseras på ledorden tillväxt, tanke och trivsel. Den strategiska färdplanen
visar vägen fram till 2020 och gäller för hela kommunen. Den strategiska
färdplanen är en gemensam kraftsamling kring fyra strategiska
målområden: arbetsliv och attraktionskraft, boendemiljöer och
stadsutveckling, friska ekosystem samt hälsa och delaktighet.
Nämndernas styrkort utgår fr.o.m. 2016 från den strategiska färdplanen
och övriga strategiska dokument förhåller sig till och inordnas under
visionen och den strategiska färdplanen.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Visionen så som den antogs av Kommunfullmäktige fick arbetsnamnet
Vision 2030, Vi lyfter tillsammans. Kommunledningskontoret föreslår att
Kommunstyrelsen fattar beslut om slutgiltigt visionsnamn och
presenterar följande förslag.
-
Vision 2030, Vi lyfter tillsammans
-
Vision Kristianstad 2030, Vi lyfter tillsammans
-
Vision Kristianstad 2030
-
Vision Kristianstad 2030: Tillväxt, Tanke, Trivsel
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Anta strategisk färdplan 2020.

Beakta föreliggande plan i Kristianstads kommuns styrmodell
(budget och balanserade styrkort).

Beakta föreliggande plan i kommunens arbete med övriga strategiska
planer och dokument.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 169.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-13.
Förslag till strategisk färdplan 2020.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 168
Instruktionsbok och regler för hyresavtal i
Kristianstads kommun
Änr KS 2009/816
Beslut

Fastställa det justerade förslaget till ” Instruktionsbok och regler för
hyresavtal i Kristianstads kommun”, 2015-08-26.

Fastställa det av strategiska lokalgruppen framtaget förslag om
”Tilläggsavtal energi- och miljöavtal Kristianstads kommun”.
Sammanfattning
Nuvarande internhyressystem infördes 2005 efter beslut av
Kommunstyrelsen 2005-12-16. Systemet har sedan reviderats 2007 och
2010 efter Kommunstyrelsens beslut. Nu har en ny översyn och
revidering gjorts av Tekniska nämnden och denna gång föreslås att
ärendet underställs Kommunfullmäktige så att det även formellt gäller
samtliga nämnder i kommunen. Arbetet med revideringen har utförts av
C4 Teknik under överinseende av strategiska lokalgruppen. Det
framtagna förslaget har sedan remitterats ut till förvaltningarna innan det
efter smärre justeringar beslutats av Tekniska nämnden 2013-12-17 §
164.
Det förslag som nu föreligger är mera lättläst, innehåller mer beskrivande
text och är mer omfattande än den tidigare handboken. Strategiska
lokalgruppen och fastighetsstrategens roll är också inarbetade i förslaget.
Till handboken hör en gränsdragningslista som redovisar hur ansvaret
fördelas mellan hyresgäst och hyresvärd internt inom kommunen. Denna
är ständigt aktuell för översyn och bör därför inte fastställas av
Kommunfullmäktige.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Till handboken hör också ” Tilläggsavtal energi- och miljöavtal
Kristianstads kommun”. Avtalet beskriver dels incitament för parterna att
effektivisera energianvändningen och dels lokalhyresgästens respektive
hyresvärdens åtagande. Första året provas tilläggsavtalet på cirka 10-15
lokaler, därefter utvärderas arbetet och antalet utökas.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Fastställa det justerade förslaget till ” Instruktionsbok och regler för
hyresavtal i Kristianstads kommun”, 2015-08-26.

Fastställa det av strategiska lokalgruppen framtaget förslag om
”Tilläggsavtal energi- och miljöavtal Kristianstads kommun”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 175.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-05-20 § 135.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-14.
Reviderat förslag (gulmarkerad text) till ” Instruktionsbok och regler för
hyresavtal i Kristianstads kommun” daterad 2015-08-25.
Tekniska nämndens beslut 2013-12-17 § 164.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2013-12-03.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 169
Revidering av Barn- och
utbildningsnämndens reglemente
Änr KS 2015/667
Beslut

Fastställa reviderat reglemente för Barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden har anpassats till nu
gällande lagstiftning och smärre textuella förändringar har genomförts.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Fastställa reviderat reglemente för Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 165
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 176.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-02 § 77.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-04-28.
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställt av
Kommunfullmäktige 2009-10-13 § 179 § 3.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 170
Motion - Inför Bostad Först i Kristianstads
kommun
Änr KS 2014/1051
Beslut

Bifalla motionen om att införa bostad först-modellen i Kristianstad
kommun enligt Arbete och välfärdsnämndens beslut.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Radovan Javurek (FP), Niclas Nilsson (SD), Christina Borglund (KD),
Kalle Heise (MP), Ewa Jakobsen (M) och Jan Olsson (ÅÅ) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Christina Borglund (KD) föreslår i en motion att Kristianstads kommun
inför bostad först som en modell för ökade kvarboendemöjligheter för
personer som står långt från bostadsmarkanden.
Modellen innebär stora förändringar i förhållande till de idag vanligen
förekommande bostads-trapporna, framförallt medger modellen ingen
koppling mellan medverkan i behandlande insatser och villkoren för
boendet. Regelverket som gäller för den enskilde är samma som för
övriga hyresgäster. Försvårande insteg, som tidigare skulder med mera,
ska inte hindra möjlighet till boende. Boendet ska helst ske genom ett
direkt förstahandskontrakt, men olika andrahandslösningar är vanliga
under max två år. Modellen kommer ursprungligen från USA. Där är
kvarboendeprocenten 85-90 %.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
I de kommuner som infört den i Sverige ligger den på ca 80 %, att
jämföra med boendetrappor, som ofta uppnår 35-40 %. Modellen ges
starkt stöd i forskning och utvärderingar. Kristianstads kommun har goda
förutsättningar att kunna bygga upp en verksamhet kring detta arbetssätt.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Bifalla motionen om att införa bostad först-modellen i Kristianstad
kommun enligt Arbete och välfärdsnämndens beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 180.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2015-06-25 § 62.
Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-04-06.
Arbete- och välfärdsförvaltningens yttrande 2015-04-03.
Remiss 2014-12-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-10 § 271.
Motion – Inför bostad först i Kristianstads kommun, Christina Borglund
(KD) 2014-11-19.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 171
Medborgarförslag - Redovisning av
överförmyndarens budget
Änr KS 2013/283
Beslut

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
överförmyndarens tjänsteutlåtande 2015-04-22.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 14 maj 2013 beslutat överlämna ett medborgarförslag från Annike Åkesson till Kommunstyrelsen för beredning.
Överförmyndaren har beretts tillfälle att yttra sig över
medborgarförslaget.
I kommunledningskontorets organisation är överförmyndaren numera en
egen enhet under medborgaravdelningen.
I kommunens budget finns idag redovisning av överförmyndarens verksamhet och budgetanslag. Kommunfullmäktige bestämmer själv i vilken
form uppföljning ska ske.
Överförmyndaren redovisas i budget och årsredovisning precis som alla
andra nämnder och därmed anser överförmyndaren att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
överförmyndarens tjänsteutlåtande 2015-04-22.
Justerarens signatur
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19 § 181.
Överförmyndarens tjänsteutlåtande 2015-04-22.
Förslagsställarens yttrande över förslag till beslut 2015-06-04.
Möjlighet att yttra sig över förslag till beslut 2015-05-27.
Remiss påminnelse 2015-03-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-14 § 150.
Medborgarförslag 2013-04-16.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 172
Fyllnadsval av ledamot i Omsorgsnämnden
efter Erica Buneck (M)
Änr KS 2015/456
Beslut
 Välja Torgil Rundcrantz (M), Torsebro Byväg 200, 291 94 Kristianstad,
till ledamot i Omsorgsnämnden efter Erica Buneck (M), för tiden fram
till den 31 december 2018.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Torgil Rundcrantz (M), Torsebro Byväg 200, 291 94 Kristianstad,
till ledamot i Omsorgsnämnden efter Erica Buneck (M), för tiden fram
till den 31 december 2018
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2015-09-15 § 55
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-17
Avsägelse 2014-04-21
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 173
Fyllnadsval av ny nämndeman i Kristianstads
Tingsrätt efter Torbjörn Jons (MP)
Änr KS 2015/533
Beslut

Välja Tobias Hellmark (MP), Urnvägen 14, 297 72 Everöd till nämndeman
i Kristianstads Tingsrätt för tiden fram till och med 31 december 2015.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Välja Tobias Hellmark (MP), Urnvägen 14, 297 72 Everöd till nämndeman
i Kristianstads Tingsrätt för tiden fram till och med 31 december 2015.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2015-09-15 § 56
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-09-04
Tingsrättens beslut 2015-02-11
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 174
Fyllnadsval av ny ledamot omsorgsnämnden
efter Jessi Norén (S)
Änr KS 2015/827
Beslut

Bifalla avsägelsen

Välja Thord Bagan (S), Ryavägen 4, 298 32 Tollarp, till ny ledamot i
Omsorgsnämnden efter Jessi Norén (S)), för tiden fram till den 31
december 2018

Välja Linda Edvardsson (S), Amaryllisvägen 32, 291 50 Kristianstad, till
ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Thord Bagan (S), för tiden fram till
den 31 december 2018
Sammanfattning
Jessi Norén (S) har i skrivelse daterad 2015-08-06 avsagt sig uppdrag som
ledamot i Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Välja Thord Bagan (S), Ryavägen 4, 298 32 Tollarp, till ny ledamot i
Omsorgsnämnden efter Jessi Norén (S)), för tiden fram till den 31
december 2018

Välja Linda Edvardsson (S), Amaryllisvägen 32, 291 50 Kristianstad,
till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Thord Bagan (S), för tiden
fram till den 31 december 2018
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2015-09-15 § 57
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-27
Avsägelse 2015-08-16
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 175
Fyllnadsval av ledamot i Klimatberedningen
efter Stefan Edenborg (MP)
Änr KS 2015/552
Beslut

Välja Josefin Syri (MP), Föreningsgatan 3A, 291 33 Kristianstad till
ny ledamot i Klimatberedningen för tiden fram till och med den 31
mars 2017
Sammanfattning
Stefan Edenborg (MP) har i skrivelse daterad 2015-05-20 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Klimatberedningen.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Josefin Syri (MP), Föreningsgatan 3A, 291 33 Kristianstad till
ny ledamot i Klimatberedningen för tiden fram till och med den 31
mars 2017
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2015-09-15 § 58
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-09-04
Avsägelse 2015-05-20
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 176
Motion - Nu måste kommunen anpassa sig till
turismens utveckling
Änr KS 2015/808
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning
Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i motion att kommunen måste anpassa sig till
turismens utveckling gällande lämpliga och attraktiva
uppställningsplatser för husbilsturister vid tillfällig vistelse i Åhus.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) 2015-08-13
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 177
Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig
för oskyddade trafikanter?
Änr KS 2015/810
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning
Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i motion att Kommunfullmäktige låter Tekniska
nämnden skyndsamt ta ställning till ett snabbt genomförande av åtgärder
för en säker gatumiljö i Åhus centrum.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) 2015-08-13
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 178
Motion - En lokal komfortbuss-/matarbusslinje
behövs i Åhus
Änr KS 2015/872
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning
Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i motion att Kommunfullmäktige
uppmärksammar Skånetrafiken på behovet av komfortbusstrafik i Åhus
med förslag om en försöksverksamhet.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) 2015-09-03
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 179
Motion - Ändrad sträckning för pendeln,
regionbuss 551, till Kristianstad
Änr KS 2015/873
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i motion att Kommunfullmäktige uppmärksammar
Skånetrafiken om behovet av linjerevidering i Åhus enligt motionens intentioner.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Olsson (ÅÅ) 2015-09-03
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 180
Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal
samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet
Änr KS 2015/622
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
ska inrätta en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-21
Medborgarförslag 2015-06-02
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 181
Medborgarförslag - Ställplats för 10-20
husbilar i kommunal regi på befintlig P-plats i
anslutning till Kanalhuset.
Änr KS 2015/680
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads
kommun anlägger ställplats för 10-20 husbilar som skall drivas i
kommunal regi på befintlig P-plats i anslutning till Kanalhuset.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige,
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till
Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-21
Medborgarförslag 2015-05-16
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 182
Medborgarförslag - Gör Balstorpsvägen 9 rolig
Änr KS 2015/700
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun gör
Balstorpsvägen 9 rolig, man kan t.ex ha getter där eller tivoli och om det inte går
bygg en lekplats.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett från
de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-25
Medborgarförslag 2015-06-25
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 183
Medborgarförslag - Hastighetssänkning till
30km/h för att minska trafikskaderisker och
bullernivån, på Åvägen i Åhus
Änr KS 2015/724
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
sänker hastigheten på Åvägen i Åhus till 30 km/h för att minska
trafikskaderisker och bullernivån.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-25
Medborgarförslag 2015-07-06
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 184
Medborgarförslag - Låt Kristianstads vallgravar
och kanaler få en ökad budgetram som klarar en
anständig skötsel under ledning av en kunnig
kanalmästare
Änr KS 2015/733
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommuns
vallgravar och kanaler får en ökad budgetram som klarar anständig skötsel
under ledning av en kunnig kanalmästare.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-21
Medborgarförslag 2015-07-03
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 185
Medborgarförslag - Gör om den lilla
"plaskdammen" mellan Lyckans väg Björkvägen - Skogsvägen på Egna Hem till
rastgård för hundar.
Änr KS 2015/758
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
gör om den lilla ”plaskdammen” som ligger mellan Lyckans väg –
Björkvägen - Skogsvägen på Egna Hem till rastgård för hundar.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts
genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-24
Medborgarförslag 2015-07-16
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 186
Medborgarförslag - Förbud att använda
motordrivna redskap i tätbebyggt villaområde
under vissa tider
Änr KS 2015/766
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Miljö- & hälsoskyddsnämnden för
beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
upprättar förbud att använda motordrivna redskap i tätbebyggt villaområde.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Miljö- & hälsoskyddsnämnden för
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-24
Medborgarförslag 2015-07-22
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 187
Medborgarförslag - Frivilligarbete för skötsel av
vissa av kommunens parker
Änr KS 2015/775
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
utreder intresse för och organiserar frivilligarbete för skötsel av vissa av
kommunens parker, vars underhåll nu är kraftigt eftersatt.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-24
Medborgarförslag 2015-07-27
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 188
Medborgarförslag - Tillåt hundar på stränderna
vid havet under vissa tider även vid det generella
hundförbudet
Änr KS 2015/793
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
tillåter hundar på stränderna vid havet under vissa tider även vid det generella
hundförbudet.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-25
Medborgarförslag 2015-08-04
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 189
Medborgarförslag - Belysning av lekpark på
Vinkelvägen, Hedentorp
Änr KS 2015/822
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
sätter upp belysning på lekpark vid Vinkelvägen, Hedentorp .
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts
genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-25
Medborgarförslag 2015-08-16
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 190
Medborgarförslag - Simskola på friluftsbaden
- så kan det nyttjas av fler!
Änr KS 2015/817
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur & fritidsnämnden för
beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads
kommun ska erbjuda fler tider som valmöjligheter för barn att gå i
simskola på friluftsbaden.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige,
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till
Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur & fritidsnämnden för
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-25
Medborgarförslag 2015-08-13
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 191
Medborgarförslag - Att ha en organiserad
verksamhet i kommunens regi för "språkkompisar"
till invandrare och ensamkommande flyktingbarn
Änr KS 2015/869
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun har en
organiserad verksamhet i kommunens regi för ”språkkompisar” till invandrare och
ensamkommande flyktingbarn .
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett från
de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-09-07
Medborgarförslag 2015-09-02
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur