Verksamhetsberättelse - Leader Gästrikebygden

Verksamhetsberättelse 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
802441-3083
Verksamhetsberättelsens innehållsförteckning
Rubrik
Sida
Ordförande har ordet
3
Bakgrund - om Leader som metod och finansiär
3
Föreningen, LAG och Leaderkontoret under 2014
4
Projektverksamhet under 2014
5
Föreningens ekonomi under 2014
6
Extern information under 2014
6
Så går vi vidare
6
Verksamhetsberättelsen intygas av LAGs ordinarie ledamöter 2014
7
Bilagor:
Årsredovisning
Revisionsberättelse
2
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083
Ordförande har ordet
”Att summera verksamhetsåret 2014 ger mig en lite konstig känsla då det
känns som om det var alldeles nyss som vi startade Leader
Gästrikebygden men ändå är det redan dags att avsluta programperioden
och ladda för omstart. Under året har LAG haft flera parallella processer
att arbeta med för avslut, utvärdering och framtid. Utvärderingen ska bli
klar under våren 2015, ungefär samtidigt som vi förväntar oss ett
förhandsbesked om framtiden från Jordbruksverket. Det finns inga
garantier men jag har stora förhoppningar om att Gästrikebygden ska bli
ett av de områdena i landet som väljs ut och finansieras i den nya
programperioden för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 20142020.”
Kenneth Nyberg,
ordförande för LAG Leader Gästrikebygden år 2014
Bakgrund - om Leader som metod och finansiär
Leader är en metod och finansieringsform som är en del av det svenska Landsbygdsprogrammet 20072013. Det övergripande målet med Leader är att genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande
skapa hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling på landsbygden. Ordet Leader är en
förkortning av franskans "Liason Entre Action de Developement de l'Economie Rurale" som fritt
översatt betyder "länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi". Leader finns inom
hela EU och Sveriges landsbygd är uppdelad i 63 geografiskt avgränsade Leaderområden. Alla
områden administreras av en egen ideell förening vars styrelse kallas LAG vilket är en EU-gemensam
förkortning på Local Action Group. LAG har ansvaret för genomförandet av områdets
utvecklingsstrategi och de förfogar över en budget som ska finansiera projekt som bidrar till att
uppfylla strategin. LAG ska enligt regelverket bestå av representanter från ideell, privat och offentlig
sektor där ingen sektor får utgöra mer än 50% av ledamöterna.
Vårt Leaderområde administreras av Leader Gästrikebygden ideell förening som bildades i april 2008.
Formellt godkännande som Leaderområde fick vi under 2009. Vårt geografiska Leaderområde
omfattar landsbygden i Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo (med undantag för Hedesunda
församling och Österfärnebo socken) som istället tillhör Leader Nedre Dalälven. Vårt LAG har enligt
stadgarna 13 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Den operativa, löpande verksamheten har föreningen
anställda som ansvarar för och de bemannar Leaderkontoret som ligger i Bergby i Gävle kommun.
Vår strategi har under programperioden en totalbudget på ca 25 mkr som finansieras av
Landsbygdsprogrammet, Gästriklands kommuner och Region Gävleborg. De projekt som beviljas av
LAG medfinansierar med ytterligare resurser i form av både kontanter och arbetsinsatser. Enligt vår
utvecklingsstrategi ska vi satsa på projekt inom bygdeutveckling, besöksnäring, lokalproducerat och
entreprenörskap vilket vi hoppas ska leda till positiva effekter såsom ökad livskvalitet, inflyttning och
arbetstillfällen. Ungdomar och deras engagemang i projekten är särskilt prioriterat. För att ett projekt
ska anses vara ”Leadermässigt” ska det bygga på samarbete, vara förankrat i bygden/branschen, vara
nytänkande och ha ambitionen att skapa långsiktiga effekter som kommer många till del.
3
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083
Föreningen, LAG och Leaderkontoret under 2014
Vid årets slut hade föreningen 46 medlemsorganisationer. Årsmöte genomfördes den 23 april 2014 på
Vildmarksgalleriet i Mo, Ockelbo. Ett trettiotal personer närvarande på årsmötet som fick ta del av
erfarenheter från Leaderprojekten Destination Vildmark och Omställning i praktiken samt information
om vad som händer med Leader i framtiden. Vid årsmötet valdes LAG/styrelse enligt följande:
LAG Leader Gästrikebygden 2014
Befattning
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Samt:
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Namn
Kenneth Nyberg
Åke Lamm
Ninna Gunnarsson
Mats Åstrand
Tomas Isaksson
Cecilia Klang
Mikael Pettersson
Svante Wallberg
Lars Engstrand
Eva L Johansson
Mats Wiklund
Anki Bakke
Mats Matsson
Kommun
Sektor
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Hofors
Hofors
Hofors
Gävle
Gävle
Gävle
Sandviken
Sandviken
Sandviken
Privat
Ideell
Offentlig
Offentlig
Privat
Ideell
Ideell
Offentlig
Privat
Ideell
Offentlig
Privat
Henrik Lingman
Agneta Wenell
Johan Palmborg
Mia Eriksson
Ulrica Källström
Torbjörn Jansson
Sandviken
Ockelbo
Gävle
Sandviken
Gävle
Hofors
Privat
Offentlig
Ideell
Ideell
Privat
Offentlig
Revisorer
Föreningsrevisor Anita Drugge
Godkänd revisor Stefan Alderborg
Ersättare för
Jenny Nylund
föreningsrevisor
Valberedning
Valberedare
Valberedare
Valberedare
Valberedare
Tommy Nielssen
Anna Hansson
Ulrich Lundeberg
Gunnar Ärnström
Från Hofors
Företagsrevision ATZ AB
Från Gävle
Hofors
Ockelbo
Gävle
Sandviken
LAG valde vid sitt konstituerande möte Eva L Johansson till vice ordförande. Vice ordförande, har
liksom tidigare år valts av LAG att tillsammans med ordförande utgöra arbetsutskott (AU). AU
utökades med Svante Wallberg i slutet av året. AU har haft i uppgift att bereda ärenden och utföra
andra uppdrag som delegerats från LAG. Fyra protokollförda LAG-möten har genomförts 2014, ett i
varje kommun i Leaderområdet. Protokollen är justerade och finns offentliggjorda på vår hemsida.
Därutöver har LAG delat upp sig i upp tre arbetsgrupper som fokuserat på avslut, uppföljning &
utvärdering samt framtid. Framtidsgruppen har varit en del av det större partnerskap som formats
kring arbetet med den nya Leaderstrategin som är grunden för ansökan om finansiering för ny
programperiod.
4
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083
LAG ha under året haft fyra personer anställda som bemannat Leaderkontoret och hanterat de
operativa uppgifterna inom drift och LAG-ägda projekt:
 Verksamhetsledare: Theres Sundberg, 100 %
 Ekonomiadministratör: Marianne Lundqvist, 40 - 50%
 Projektledare Mikael Norrbelius (70% t.o.m feb sen timmar i Fisketurism i Gästrikland)
 Projektledare Annelie Våhlin (40% i Omställning i praktiken + timmar i drift)
AU har haft personalansvaret för verksamhetsledaren som i sin tur haft personalansvar för övriga
anställda i föreningen. Föreningen har under 2014 (liksom under hela denna programperioden)
förskonats från personalomsättning, sjukskrivningar, konflikter och annat som skulle kunna påverka
Leaderkontorets verksamhet negativt.
Projektverksamhet under året
År 2014 har präglas av slutredovisning och uppföljning av tidigare beviljade projekt. Under våren
erbjöds alla projektägare som hade oredovisade projekt att ta del av en redovisningsskola som hölls av
vår ekonomiadministratör på Leaderkontoret. Vid årsskiftet var de allra flesta externt ägda projekten
slutredovisade även om ett fåtal fortfarande inte slutfört de kompletteringar som Länsstyrelsen därefter
begärt. Alla projekt som beviljats stöd under programperioden finns listade på vår hemsida och alla
redovisningar är offentliga och kan begäras ut av den som önskar. Under året har några av våra
finansierade (slumpvis utvalda) Leaderprojekt reviderats av Jordbruksverket och EU-kommissionen,
de har inte lett till några allvarligare synpunkter eller ekonomiska korrigeringar. Under hösten har vi
påbörjat en intern uppföljning via webbenkät och telefon bland tidigare projektägare för att få en
tydligare bild av effekter och resultat från de genomförda projekten. Resultaten från denna beräknas
vara klar under våren 2015.
Eftersom deadline för nya projektansökningar gick redan hösten 2013 så har inga nya
projektansökningar hanterats av LAG i år utöver småstöd inom ramen för de sedan tidigare pågående
paraplyprojekten för Bygdeutveckling och Ungdomsinitiativ. Följande delprojekt har beviljats
maximalt 25 000kr vardera genom paraplyprojekten under 2014.
Projektägare
Fårskallarnas Förening
Projektnamn
Förstudie Fårskallar Jädraås
Oslättforsbygdens intresseförening
Odla i generationer
Föreningen Destination Högbo bruk
Destination Högbo bruk - app
RSMH Ockelbo
Möjligheternas hus - förstudie
Järbo Ungdomsgård
Järbo Fun & Run Skatepark
De egenägda projekt som föreningen har drivit under 2014 utöver vår egen drift är:
 Paraplyprojekt för bygdeutveckling
 Paraplyprojekt för ungdomsinitiativ
 Fisketurism i Gästrikland
 Omställning i praktiken (i samverkan med Leader Bergslagen)
 Bipollenlandet ( i samverkan med Leader Skånes Ess och Sveriges Biodlarförening)
 Förstudie för den nya programperioden 2014-2020
Förstudien för den nya programperioden har pågått intensivt under året. LAG har varit projektägare,
vår verksamhetsledare har varit koordinator och ett bredare partnerskap från området har styrt över
strategiprocessen. Utöver detta partnerskap har vi haft ett gott samarbete med våra
grannleaderområden Hälsingebygden och Nedre Dalälven, vårt regionala partnerskap för
5
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083
Leaderområden i Mittsverige (Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland) och Gävleborgs läns
partnerskap för det nya Landsbygdsprogrammet. Representanter för LAG har deltagit i relevanta
nationella nätverks- och utbildningsträffar som arrangerats av Jordbruksverket. För att få in
synpunkter och önskemål från olika målgrupper har vi inom ramen för förstudien har haft stormöte
med 50 deltagare, genomfört en webbenkät som legat öppen för alla på vår hemsida och Facebook,
flera ungdomsworkshops, möte med en byförening och dialogmöten med flera invandrarföreningar.
Det är ännu inte klart hur stor budget som kan bli aktuellt för en ny programperiod, men enligt
Jordbruksverket krävs en totalbudget på minst 34 mkr inklusive lokal offentlig medfinansiering på
33%. Vi räknar med att Gästrikekommunerna tillsammans med Region Gävleborg kommer att bli våra
huvudsakliga medfinansiärer. Ansökan om att bilda Leaderområde 2014-2020 med den nya strategin
som underlag skickades in till Jordbruksverket den 8 december och finns att ladda ner på vår hemsida.
Föreningens ekonomi under 2014
Föreningens intäkter under året har kom från projektmedel, kommunal och regional
medfinansiering, medlemsavgifter, ränteintäkter och ersättning för utlägg i
samverkansprojekt. Föreningens kostnader var kopplade till driften av föreningen,
Leaderkontoret, LAG-ägda projekt och vår medfinansiering till externt ägda Leaderprojekt.
En mer ingående ekonomisk redovisning finns bilagd. Vi har under året haft en nogrann
ekonomisk planering och uppföljning med fokus på att bibehålla tillräcklig likviditet för att
klara föreningens åtaganden. Den största utmaningen för likviditeten är att föreningen måste
ligga ute med pengar för upparbetade kostnader i de LAG-ägda projekten till dess att
slutredovisningarna är inlämnade, granskade och godkända av myndigheterna. Flera av de
LAG-ägda projekten ska slutredovisas under juni 2015 och först när de är slutredovisade
kommer föreningen att få de sista projektmedlen utbetalda.
Extern information under 2014
Liksom tidigare år har föreningen haft en hemsida, en Facebooksida och ett digitalt
nyhetsbrev. Vår hemsida www.leadergastrikebygden.se har under 2014 året haft 6 261 unika
besökare som tillsammans besökte sidan 18 545 gånger. Det är något fler besökare än föregående år
vilket tyder på att intressent för Leader inte försvunnit trots att vi inte beviljat några nya projektpengar
under året. Vår Facebooksida har kontinuerligt uppdateras och hade 238 ”gillare” vid årets slut. De
som gillar vår sida är 60% kvinnor och majoriteten av ”gillarna” är äldre än 25 år. De flesta ”gillare”
bor i vårt Leaderområde men det finns också de som följer flödet från våra grannområden och andra
delar av landet.
Vi har annonserat i regional media, exempelvis i Gefle Dagblad, Kuxabladet, Gestrikemagasinet och
Annonsbladet, inför årsmötet och i samband med förstudien för den nya Leaderstrategin. Leader
Gästrikebygden och de projekt vi finansierat har uppmärksammats i tidningsartiklar i Arbetarbladet,
Gefle Dagblad och Gästriklands tidning. Det mest medialt uppmärksammade Leaderprojektet under
2014 har varit Produktionsköket i Hamrånge. Att få en heltäckande bild av alla mediainslag är svårt
eftersom det inte är ovanligt att journalisterna utelämnar information om hur projekten varit
finaniserade. Informationsinsatser har också genomförts i samband med Landsbygdsriksdagen, möten
med tjänstemän, under Europaveckan och i samband med förstudien för den kommande
programperioden.
Så går vi vidare
Vår nuvarande Leaderförening ansvarar för att programperioden 2007-2013 avslutas och slutredovisas
senast september 2015 enligt det avtal som vi har med Länsstyrelsen. Det innebär att all verksamhet
tillhörande programperioden ska avslutas, sammanfattas, redovisas och arkiveras. Det är ett fåtal
externt ägda Leaderprojekt som ännu behöver komplettera vissa delar av sina slutredovisningar men i
huvudsak är det bara vår egen drift och LAG-ägda projekt som är aktiva under året. De två
paraplyprojekten kommer att ha aktiva delprojekt fram till och med april. LAG räknar med att
6
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083
avslutsprocessen för programperioden ska vara klar och alla handlingar inlämnade till Länsstyrelsen
vid halvårsskiftet.
I skrivande stund vet vi inte om det blir en ny programperiod eller inte då förhandsbesked förväntas
från Jordbruksverket tidigast i mitten av april. Om förhandsbeskedet blir positivt kommer
förstudiearbetet att gå in i steg två med uppstart av ny förening, tillsättning av ny LAG och alla
praktiska detaljer för att kunna starta upp den nya programperioden. Om det går som vi hoppas så kan
den nya Leaderföreningen starta upp den nya programperioden i skarpt läge i september 2015 och den
nuvarande Leaderföreningen avvecklas i början av 2016.
Verksamhetsberättelsen intygas av LAGs ordinarie ledamöter 2014:
Kenneth Nyberg, Ordförande
Åke Lamm
Tomas Isaksson
Ninna Gunnarsson
Mats Åstrand
Mats Mattsson
Cecilia Klang
Mikael Pettersson
Eva L Johansson
Svante Wallberg
Lars Engstrand
Mats Wiklund
Anki Bakke
7
Verksamhetsberättelse för år 2014
Leader Gästrikebygden ideell förening
Org. nr. 802441-3083